PELAJARAN 5

Daya Graviti Jenis gerakan Apabila satu jasad "jatuh bebas" di bawah daya tarikan graviti maka ia akan jatuh dengan pecutan seragam atau pecutan graviti g = 10 ms-2.Ini bermakna setiap saat halajunya bertambah sebanyak 10 ms1.Sekiranya jasad di lontar ke atas ia akan mengalami nyah-pecutan 10 ms2. Beberapa istilah mengenai graviti. Pecutan graviti: pecutan suatu jasad disebabkan oleh daya tarikan graviti. Medan graviti: ruang bagi jasad yang berjisim dikenakan daya graviti Jatuh bebas: Jatuh dengan pecutan graviti pada kedudukkannya. Jenis-jenis jatuh bebas (i) Jatuh bebas setempat: Jasad jatuh bebas setempat apabila halaju awal mengufuk adalah sifar.

u=0 ,a=g

, s=y

Daripada persamaaan gerakan, s = ut + ½ at2 ,

Contoh 1 Seketul batu dijatuhkan daripada satu tempat setinggi 125 m.Berapakah masa kejatuhan. Penyelesaian

(ii) Jatuh bebas berbentuk parabola Jasad jatuh bebas berbentuk parabola apabila halaju awal mengufuk adalah bukan sifar.

Komponen menegak: g u = 0 (halaju awal menegak) , a = , s=y Daripada persamaaan gerakan, s = ut + ½ at2 ,

Contoh 3 Komponen mengufuk: Halaju mengufuk = Sesaran mengufuk masa kejatuhan Sebiji batu bulan berjisim 20 g apabila berada di bulan. (Kekuatan graviti bumi = 6 x kekuatan graviti bulan) Tentukan (a) jisim batu di bumi (b) berat batu di bulan (c) berat batu di bumi Penyelesaian: Perbezaan Jisim dan Berat Jisim Kuantiti jirim dalam suatu bahan Unitnya Kilogram Kuantiti asas dan kuantiti skalar Tetap pada sebarang tempat Disukat dengan neraca kimia Berat Daya graviti Unitnya Newton Kuantiti terbitan dan kuantiti vektor Berubah pada tempat berlainan Disukat dengan neraca spring

Contoh 2

Sebuah troli bergerak di atas sebuah meja ufuk setinggi 1.25 m dengan halaju ufuk 5 ms-1. Berapakah (a) masa kejatuhan (b) jarak x

Penyelesaian.

Eksperimen untuk menentukan pecutan graviti bumi ,g

Berat (W) Bila terdapat pecutan,mestilah ada daya sebab F = ma. Bila ada pecutan graviti,maka mestilah ada daya graviti. Daya graviti ini dinamakan berat (W). W = mg

Hidupkan jangka masa detik Lepaskan pemberat supaya jatuh bebas ke lantai. Daripada pita detik yang diperolehi bina sebuah

carta pita setiap detik.

Daripada carta pita, kirakan halaju awal, u = x / 0.04 dan halaju akhir v = y / 0.04 kirakan masa pecutan , t = (6 - 1 ) x 0.04 kirakan pecutan , a = v - u t Nilai pecutan,g didapati kurang daripada nilai piawai kerana (i) geseran antara pita detik dan jangka masa ddetik (ii) rintangan udara ke atas pemberat.

3 Sebiji batu dan sehelai bulu ayam dijatuhkan secara bebas daripada ketinggian yang sama.Pernyataan yang manakah berikut adalah benar? A B C Masa kejatuhan batu adalah lebih daripada masa kejatuhan bulu ayam Masa kejatuhan batu adalah kurang daripada masa kejatuhan bulu ayam Masa kejatuhan batu adalah sama dengan masa kejatuhan bulu ayam Halaju akhir batu adalah lebih daripada halaju akhir bulu ayam

TUTORIA L5
1 Graf halaju-masa bagi suatu jasad yang jatuh bebas adalah, 4

D

Di antara eksperimen-eksperimen berikut yang manakah akan memberi keputusan yang sama di bumi dan juga di bulan? A B C D Menentukan jisim suatu objek Menentukan berat suatu objek Menentukan tempoh ayunan suatu bandul ringkas Menentukan daya geseran di antara dua permukaan

2 Sebiji bola dilepaskan dari satu tempat yang tinggi dan melantun balik selepas terkena lantai pada ketinggian yang sama.Graf halajumasa berikut yang manakah adalah benar?

5 Berat berbeza daripada jisim kerana A B skalar Berat bergantung kepada kekuatan medan graviti Berat adalah suatu kuantiti

C Berat diukur dalam unit kilogram D Berat ialah kuantiti jirim suatu jasad 6 Seorang angkasawan menimbang batu-batu di bulan dengan menggunakan sebuah neraca spring dan mendapati bacaannya adalah 8.0N.Apabila di bawa ke bumi didapati bacaan neraca spring menjadi 50.0 N.Kekuatan medan graviti bulan adalah A kg kg 7
-1

9

1.0 N kg-1 6 N kg-1 E 16 N kg-1

B D

1.6 N 10 N

Satu jasad dilontarkan secara mengufuk dengan halaju 12 ms-1 dari satu ketinggian 20 m dari lantai.Berapakah jarak mengufuk yang telah dilalui oleh jasad itu? A C E 12 m 28 m 64 m D B 24m 32 m

C
-1

Seorang pelajar hendak meanggarkan tinggi sebuah tebing tinggi dengan menjatuhkan sebiji batu dari bahagian atas tebing itu,.Dengan menggunakan sebuah jam randek pelajar itu mendapati batu itu terkena tanah 4 saat kemudian.Berapakah tinggi tebing tinggi itu? A C E 40 m 120 m 240 m D B 80 m 160 m

10 Manakah antara pernyataan berikut adalah benar mengenai jisim dan berat? Jisim adalah kuantiti asas manakala berat adalah kuantiti terbitan B Unit jisim dalam Newton manakala unit berat adalah dalam Kilogram C Jisim mempunyai mempunyai arah manakala berat tidak mempunyai arah D Jisim dipengaruhi oleh medan graviti manakala berat tidak dipengaruhi oleh medan graviti 11 A

8

Satu objek dilepaskan pada ketinggian 50 m. Berapakah masa yang diambil untuk sampai ke lantai? A C E 1.0 s 3.2 s 100 s B D 2.2 s 5.0 s

Sebiji bola berjisim 200 g bergerak dengan halaju seragam 5 ms-1 di

atas permukaan meja licin seperti rajah di atas. Jika panjang AB adalah 3 m dan tinggi meja dari lantai adalah 5m. (a) Berapakah (i) Berat bola? (ii) Pecutan di sepanjang meja mengufuk (iii) Masa diambil oleh bola untuk bergerak dari A ke B? (b) Selepas meninggalkan B bola mencecah lantai pada kedudukan C.Berapakah (i) Masa yang diambil oleh bola untuk mencecah lantai?

(ii) Medan graviti (iii) Jatuh bebas (b) Huraikan satu eksperimen untuk menentukan pecutan graviti di sebuah makmal.

13 (a) Berikan takrif berikut (i) Jisim (ii) Berat (b) Berikan perbezaan-perbeazaan yang terdapat antara jisim dan berat. (c) Jelaskan bagaimana anda dapat menganggarkan tinggi sebuah bangunan jika anda hanya mempunyai sebuah jam randek sahaja.

(ii) Jarak mengufuk bola itu jatuh di atas lantai. (c) Bola itu digantikan dengan bola berjisim 100g.Apakah terjadi kepada (i) masa kejatuhan …………………………………………… ………… (ii) jarak mengufuk di atas lantai …………………………………………… ………… …………………………………………… ………… 12 (a) Nyatakan istilah-istilah berikut: (i) Pecutan graviti