PELAJARAN 3 LITAR BERSIRI DAN LITAR SELARI

(a)Rintangan Sesiri

(b) Rintangan Selari

Perintang disambung sesiri mempunyai arus yang sama melalu setiap perintang tetapi beza keupayaan merentasi setiap perintang adalah berlainan.

Perintang disambung selari mempunyai arus yang berlainan melalui setiap perintang tetapi beza keupayaan merentasi setiap perintang adalah sama.

(c)Kesimpulan
A RUS SESIRI BEZA KEUPAYAA N RINTANGA N

SELAR I

(e) Beberapa Petua Litar Petua 1

Petua 4

(e) Contoh-Contoh Pengiraan Litar Bersiri Dan Selari Petua 2 Contoh 1 Tentukan rintangan berkesan pada litar-litar berikut:-

Petua 3

Penyelesaian

Contoh 2 Tentukan bacaan ammeter bagi litarlitar berikut apabila suis S dihidupkan:-

Contoh 3 Tentukan bacaan voltmeter pada rajah-rajah berikut apabila suis S dihidupkan:-

Penyelesaian Penyelesaian

TUTORIA L3

4 Kombinasi suis-suis yang manakah perlu dihidupkan supaya hanya mentol P,Q dan R sahaja menyala? A B C D 1 1 1 1 2 2 3 4 3 4 5 5

1 Jika ketiga-tiga mentol pada litar adalah serupa, ammeter yang manakah menunjukkan bacaan yang salah?

5 Empat perintang yang serupa disambung bersiri menghasilkan rintangan berkesan 20 Ω Berapakah rintangan berkesan apabila keempat-empat perintang disambung selari? A Ω C 5.0Ω 80.0Ω D 20.0 0.8Ω B 1.25

2 Satu bateri menyalakan keempat-empat mentol pada litar di atas. Mentol yang manakah apabila ditanggalkan menyebabkan mentol-mentol lain akan padam ?

Ω E 6 Dua perintang yang serupa menghasilkan rintangan berkesan 4 Ω apabila disambung selari.Berapakah rintangan berkesan apabila disambung sesiri? A C E 2Ω 8Ω 20 Ω B D 4Ω 16Ω

3 Jika keempat-empat mentol adalah serupa, mentol yang manakah paling cerah?

9 Rintangan berkesan pada litar di atas adalah A C Ω 7 Antara litar berikut yang manakah mempunyai rintangan terendah dan rintangan tertinggi? Rintangan Q R R P Rintangan P P Q R E 2.5Ω 10Ω 25 Ω B D 5Ω 12.5

10 Apabila suis S dihidupkan,bacaan ammeter adalah A C 0.3 A 4A E 36 A B D 3A 12 A

8 Rajah yang manakah berikut memberikan rintangan berkesan 8 Ω? 11 Berapakah bacaan ammeter apabila arus dialirkan? A C E 0.4 A 1.0 A 2.5 A B D 0.5 A 2.0 A

E

6.0 V

12 Berapakah bacaan voltmeter di atas? A 5.8 V 8.0 V C 6.8 V E 4.8 V B 7.8 V D

15 Berapakah bacaan ammeter pada litar di atas jika arus mengalir dalam litar. A 3 C E 3 A 2 1 A 2 D 1 A 2A B 4 A

13 Beza keupayaan merentasi perintang 2 Ω ialah A C E 2V 6V 10 V B D 4V 8V 16 Jika bacaan ammeter A1 ialah 12 A, berapakah bacaan ammeter A2 ? A C E 9A 6A 1A B D 8A 3A

14 Dalam litar di atas bacaan ammeter ialah 2A. Berapakah nilai beza keupayaan merentasi perintang X ? A C 0.5 V 2.0 V B D 1.5 V 3.0 V

17 Berapakah bacaan ammeter apabila suis S dimatikan dan apabila suis S dihidupkan? A B C D Suis S 4.0 2.0 2.0 2.0 A A A A Suis S 6.0 6.0 3.0 1.2 A A A A

19 Dalam litar di atas,bacaan ammeter ialah I1 apabila suis S dimatikan dan I2 apabila suis S dihidupkan.Nisbah I1 : I 2 ialah, A C E 1: 1 1: 3 3:1 B D 1:2 2:1

18 Dua perintang 4 Ω disambung selari seperti rajah(a) menghasilkan arus I1 dalam litar dan apabila disambung sesiri seperti rajah(b) menghasilkan arus I2 . Berapakah nisbah I 1 : I2 ? A C E 1:2 2:1 2:3 B D 1: 4 4:1

20 Rajah menunjukkan sebuah bateri 15 V disambung merentasi tiga perintang. (a) Berapakah rintangan berkesan bagi perintang 15 Ω dan 10 Ω.

(b) Berapakah rintangan berkesan dalam litar.

(c) Berapakah bacaan ammeter (i) A1

(ii) A2

(b) (i) Apabila satu perintang yang serupa disambungkan selari dengan Z, apakah yang berlaku pada bacaan alat pengukur P dan Q ?

P.......................................................... .....

(iii) A3

Q........................................................ ...... (ii) Berikan sebab bagi jawapan (b)(i). ............................................... ..................

(d) Berapakah bacaan voltmeter (i) V1

(ii) V2

21 Rajah di atas menunjukkan satu litar elektrik terdiri daripada perintang X ,Y dan Z yang serupa dan alat pengukur elektrik P dan Q. (a) Nyatakan nama alat yang sesuai untuk P dan Q. P......................................................... ......

(c) Ketiga-tiga perintang X, Y dan Z digantikan dengan mentol K, L dan M yang serupa seperti ditunjukkan pada rajah di atas. Bandingkan kecerahan antara mentol (i) K dengan L ............................................... .................. (ii) L dengan M ............................................... ..................

Q........................................................ ......

22 Rajah menunjukkan satu litar elektrik mengandungi dua perintang dan sebuah mentol. (a) Apabila suis S dimatikan,bacaan ammeter ialah 1.5 A.Tentukan (i) rintangan mentol

(ii) bacaan voltmeter

(iii) kuantiti cas mengalir dalam mentol dalam masa 4 minit.

(b) Apabila suis S dihidupkan, hitungkan, (i) rintangan berkesan dalam litar

(ii) bacaan ammeter