PELAJARAN 7 Masalah Kontektual tentang Daya Paduan melibatkan rumus F = ma dan W = mg

Contoh 1 Jika kedua-dua pemberat dilepaskan,berapakah (a) tegangan tali (b) pecutan sistem pemberat itu? Penyelesaian Contoh 3

Satu jasad berjisim 2 kg diletak di atas meja. Berapakah (i) berat jasad (ii) tindak balas yang dikenakan oleh lantai kepada jasad Penyelesaian

Contoh 4

Contoh 2

Satu beban 4 kg ditarik dengan daya P melalui sebuah takal licin. Tentukan nilai daya P supaya (a) Beban bergerak dengan halaju seragam (b) Beban bergerak dengan pecutan 2 ms-2. Penyelesaian

Sebuah troli berjisim 2 kg berada di atas sebuah meja ufuk ditarik oleh pemberat 3 kg melalui sebuah takal licin. Berapakah pecutan dan tegangan tali jika (a) permukaan meja licin (b) permukaan meja kasar dan terdapat geseran sebanyak 4 N. Penyelesaian

Contoh 5 Seorang lelaki berjisim 50 kg berada di atas penimbang yang berada dalam sebuah lif.Berapakah bacaan penimbang jika (a) lif pegun (b) lif memecut ke atas dengan 4 ms2 (c) lif memecut ke bawah dengan pecutan 5 ms-2 (d) lif bergerak ke atas dengan halaju seragam 20 ms-1 (e) lif putus talinya Penyelesaian: 1 Satu beban 5 kg digantung dengan lima utas tali P,Q,R,S dan T yang serupa dan ringan Tegangan pada tali S adalah A C E 5N 20 N 60 N B 10 N D 30 N

TUTORIA L7

2

Rajah menunjukkan tiga beban berjisim 3 kg,4 kg dan 6 kg disambung oleh tali ringan X,Y dan Z dan digantung pada siling.Tegangan pada tali Y adalah

A C E

30 N 60 N 130 N

B D

40 N 100 N

5

Apabila kedua-dua pemberat itu dilepaskan berapakah tegangan tali? A C E 6N 18 N 36 N B 12 N D 24 N

3

Rajah menunjukkan satu takal licin yang digunakan untuk mengangkat beban.Berapakah nilai daya P yang diperlukan untuk mengangkat beban supaya beban itu bergerak dengan halaju seragam? A C E 20 N 60 N 100 N B D 40 N 80 N

6

Berapakah pecutan yang dihasilkan oleh pemberatpemberat itu apabila ia dilepaskan? A 2.5 ms-2 B C 10 ms-2 E 20 ms-2 5 ms-2 D

15ms-2 4 Rajah menunjukkan satu daya 100 N sedang menarik beban 2 kg melalui sebuah takal licin.Pecutan yang dihasilkan oleh beban itu adalah, A
2

20 ms-2 50 ms-2 100 ms-2

B D

40 ms80 ms-

C
2

E

E

50 N

10 Seorang budak jisimnya 60 kg berdiri di atas sebuah mesin penimbang yang terletak di atas sebuah lif yang sedang bergerak.Berapakah bacaan pada mesin penimbang itu jika kabel yang menyokong lif itu putus? 7 Rajah menunjukkan satu beban berjisim 3 kg terikat dengan tali kepada sebuah troli 2 kg terletak di atas sebuah meja ufuk licin.Tegangan tali adalah A C E 20 N 14 N 6N B D 16 N 12 N A C E 0N 600 N 2400 N B D 60 N 1200 N

11 Berat seseorang yang berada dalam sebuah lif yang bergerak ke atas dengan halaju seragam 20 ms-1 adalah A B C bertambah berkurang tetap

8

Rajah menunjukkan satu beban berjisim 4kg terikat dengan tali kepada satu pemberat 1 kg terletak di atas sebuah meja ufuk licin.Pecutan beban adalah A C E 4 ms-2 10 ms-2 24 ms-2 B D 8 ms-2 16 ms-2

12 Sebuah lif sedang membawa turun beberapa penumpang.Tiba-tiba tali yang memegang lif itu putus yang menyebabkan lif itu terus turun.Pernyataan yang manakah berikut adalah benar kecuali ? A B g C Mereka berada dalam ketiadaan berat D Terdapat daya tindak balas antara mereka dan lif Jisim mereka tidak berubah Mereka jatuh dengan pecutan

9

Dalam satu eksperimen ,seorang pelajar menggantungkan satu neraca spring daripada siling sebuah lif.Satu jisim 2 kg digantung di hujung neraca spring.Berapakah bacaan neraca spring bila lif itu bergerak ke atas dengan pecutan 5 ms-2? A C 10 N 30 N B D 20 N 40 N

…………………………………………… ………… …………………………………………… ………… …………………………………………… ………… …………………………………………… ………… 13 Seorang pelajar berjisim 50 kg berdiri di atas sebuah penimbang.Satu beban berjisim 15 kg digantung dengan seutas tali melalui takal licin dan hujung takal yang satu lagi dipegang oleh pelajar seperti rajah di atas. (a) (i) Pada rajah tandakan tegangan tali,T yang bertindak pada beban dan pelajar. (ii) Berapakah berat pelajar itu? Penimbang yang sama kemudiannya di bawa masuk ke dalam sebuah lif.Pelajar tersebut kemudiannya berdiri di atas penimbang tersebut. (c) Berapakah bacaan penimbang jika (i) Lif itu pegun (ii) lif itu bergerak ke bawah dengan pecutan 5 ms-2?

(iii) Bacaan penimbang ketika beban dalam keadaan pegun. (d) Semasa lif itu bergerak ke bawah lif itu tiba-tiba terputus kabelnya. (i) Apakah tejadi kepada bacaan penimbang? ……………………………………… ………… (ii) Apakah terjadi kepada air di dalam sebuah gelas yang ditelangkupkan dan dipegang oleh pelajar itu? …………………………………………… ………… …………………………………………… …………

(b) (i) Pelajar itu kemudian menarik tali dengan pecutan 3 ms-2 .Berapakah bacaan penimbang yang baru?

(i) Jelaskan mengapa terdapat perbezaan jawapan (a)(iii) dan b(ii)?

14 (a) Nyatakan istilah-istilah berikut: (i) Pecutan graviti (ii) Medan graviti (iii) Jatuh bebas (b) Huraikan satu eksperimen untuk menentukan pecutan graviti di sebuah makmal.

15 (a) Berikan takrif berikut (i) Jisim (ii) Berat (b) Berikan perbezaan-perbeazaan yang terdapat antara jisim dan berat. (c) Jelaskan bagaimana anda dapat menganggarkan tinggi sebuah bangunan jika anda hanya mempunyai sebuah jam randek sahaja.