You are on page 1of 9

PELAJARAN 5

Tenaga (E) dan
Kuasa (P) Elektrik

(a) Takrif Tenaga Elektrik dan Unit Contoh 2
S.I.

Berdasarkan takrif arus I = Q / t
Berdasarkan takrif beza keupayaan V
=E/Q
maka E = VQ
= VIt

Takrif tenaga ialah hasidarab beza
keupayaan arus dengan arus dan Bila suis didupkan selama 5 minit
masa. berapakah tenaga
Unit tenaga ialah Joule (J) yang dihasilkan pada perintang 6Ω?
IJ = 1VAs
Penyelesaian
Tetapi daripada Hukum Ohm ,
V = I R atau I = V / R
maka E = I 2 R t atau E = V2
t/R

Kesimpulan

E=VIt
E=I2Rt
E = V2 t
R

Contoh 1
(b) Takrif Kuasa Elektrik dan Unit
Suatu gegelung pemanas dialirkan S.I.
arus 5A dan beza keupayaan Daripada takrif kuasa ,
merentasinya ialah 240 V di bekalkan Kuasa = Tenaga / masa
selama 10 minit.Tentukan jumlah P = E/t
tenaga elektrik yang maka P = VI @ P =I2R @
dihasilkan.
P = V2/R
Penyelesaian
Oleh itu takrif kuasa ialah hasildarab
beza keupayaan
dengan arus.
Unit Kuasa (P) ialah Watt (W) iaitu 1
W=1VA

Kesimpulan

E=VI
E=I2R
E = V2
R

Contoh 3

Suatu arus 2.0A mengalir melalui
suatu dawai logam dan beza
keupayaan merentasinya ialah 12 V.
Berapakah kuasa yang dihasilkan?
(c) Eksperimen untuk menentukan
Penyelesaian kuasa sebuah
mentol

Contoh 4

Sebuah cerek elektrik berlabel 3
kW,240 V. Hidupkan arus dan catatkan bacaan
ammeter serta bacaan voltmeter.
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Bacaan ammeter = I dan bacaan
label itu? Voltmeter = V
(b) Berapakah arus yang melalui Kirakan rintangan dengan rumus P =
cerek itu ? VI
(c) Tentukan nilai fius yang sesuai Dengan melaraskan reostat supaya
digunakan. nilai arus berubah,
(d) Tentukan rintangan gelung ulangi eksperimen sebanyak 5 kali.
pemanas dalam cerek itu. Tentukan nilai purata kuasa
Penyelesaian (d) Kos Penggunaan Elektrik
Dalam Kehidupan Seharian

Kos penggunaan tenaga elektrik di
rumah-rumah
adalah berdasarkan jumlah unit yang Seteri 1 1200 0.5
digunakan. ka
1 unit bersamaan 1 kW j. Kirakan kos penggunaan elektrik
keluarga Ahmad dalam masa 20 hari
1 kW j = 1000 x 3600 J = 3.6 x 106 jika 100 unit pertama ialah 20 sen dan
J 900 unit seterusnya 24 sen.

Contoh 5 Penyelesaian

Tentukan jumlah unit penggunaan
alat-alat
berikut:-

(a) 2 lampu setiapnya berlabel 60
W,240V diguna
selama 5 jam
(b) Sebuah penyaman udara 2 kW
diguna 5
jam sehari selama sebulan.

Penyelesaian

Contoh 6

Penggunaan tenaga elektrik di rumah
Ahmad
adalah seperti berikut:-
Alat Bilang Kuasa L
an Setiap ama
satu mas
alat a
(W) digu
na
setia (e) Kecekapan sebuah motor
p elektrik mengangkat beban
hari
(Jam Katakan sebuah motor elektrik
) mengangkat beban berjisim m
Lamp 15 60 12 setinggi h dalam masa t.Jika motor itu
u menggunakan arus elektrik I dan beza
Kipas 8 90 5 keupayaan,V maka
Kuasa input , PI = VI 1 Beza keupayaan merentasi satu
perintang ialah 6.0V apabila arus
Kuasa output , Po = mgh melaluinya 200 mA selama 2
t minit.Jumlah tenaga yang
dijanakan pada perintang adalah
Kecekapan ,ε = Po x 100 %
A 60 J B 120 J
PI C 144 J D 240 J
E 480 J
ε = mgh x 100 %
VIt 2 15 J tenaga haba dihasilkan
apabila arus 1.0 A mengalir
melalui sebuah mentol lampu
Contoh 7 suluh selama 10 s.Beza
keupayaan merentasi lampu suluh
Sebuah motor elektrik mengangkat itu adalah,
beban berjisim 2 kg setinggi 5 m
dalam masa 2.5 saat.Jika arus yang A 0.5 V B 1.5 V
mengalir melalui motor tersebut C 3.0 V D 4.5 V
adalah 5.0 A dan beza keupayaan E 6.0 V
merentasinya adalah 12 V,tentukan
kecekapan motor itu.

Penyelesaian

3 Dalam litar di atas,tenaga haba
sesaat yang disebabkan oleh
perintang 4Ω dan 8Ω adalah

A 6J B 3J
C 1.0 J D 0.5 J
E 0.1 J

TUTORIA 4 Dua perintang 2 Ωdan 8 Ω
L5 disambung kepada bateri 12 V.
Tenaga haba yang dilesapkan dalam
perintang 8 Ω selama 25 saat adalah 8 Sebuah lampu elektrik berlabel
240 V, 60 W.
Arus menerusi filamennya dan
A 360 J B 288 J rintangan filamennya ialah
C 72 J D 36 J
E 18 J

A 0.25 A, 60Ω B 0.25
A,960Ω
C 4.0 A , 60 Ω D 4.0 A,
960 Ω
E 5.0 A , 160Ω

9 Arus 2 A mengalir melalui sebuah
lampu yang filamennya
5 Jika bacaan ammeter adalah 2 berintangan 5Ω.Kuasa yang
A,kirakan tenaga haba yang dijanakan oleh lampu adalah
dihasilkan oleh kedua-dua perintang
setiap saat. A 20.0 W B 10.0 W
C 5.0 W D 2.5 W
A 0.5 J B 1.5 J E 0.5 W
C 3.0 J D 4.5 J
E 6.0 J

10 Berdasarkan rajah di
atas,berapakah bacaaan ammeter
6 Berdasarkan maklumat pada rajah jika arus dihidupkan.
di atas tentukan tenaga yang
dilesapkan pada perintang 3 Ω A 1A B 4A
dalam masa 5 saat? C 5A D 9A
E 12 A
A 30 J B 40 J
C 50 J D 60 J 11 Sebuah motor elektrik digunakan
E 90 J untuk mengangkat beban 50 kg
setinggi 2 m dalam masa 10 s.Jika
7 Berapakah kuasa yang dijanakan voltan 25 V merentasi perintang 5
oleh sebuah mentol 6 V, 0.6 A Ω yang terdapat pada mesin
itu,tentukan ,kecekapan enjin
A 0.05 W B 3.6 W tersebut.
C 10 W D 20 W
E 40 W A 60% B 75%
C 80% D 85% (a) Tentukan jumlah rintangan
D 90% berkesan dalam litar luar.
(b) Tentukan bacaan ammeter.
12 Sebuah motor elektrik
mengangkat beban berjisim 8 kg
setinggi 5 m dalam masa 5 s
apabila arus mengalir melaluinya
4.0 A. (c) Tentukan jumlah arus yang
Hitungkan beza keupayaan mengalir melalui perintang
merentasi motor jika
kecekapannya ialah 100%. (i) 12Ω

A 10 V B 20 V
C 50 V D 80 (ii) 6Ω
V E 100V

(iii) 4Ω
13 Jika kos 1 unit tenaga elektrik ialah
24 sen,
hitungkan kos menonton sebah
telivesyen 250W , 240 V selama 5
jam sehari selama sebulan. (d) Berapakah kuasa yang
dibekalkan oleh bateri
A RM5.00 B RM6.00
C RM8.00 D RM9.00
E RM12.00

(e) Kirakan jumlah tenaga yang
dijanakan untuk mengatasi
rintangan dalam sel selama
14 Rajah di atas menunjukkan tarif 20 saat.
elektrik yang dikenakan pada rumah
kediaman. Jika pada bulan Ogos
bacaan meter ialah 6020 unit dan
pada bulan September ialah 7450
unit,harga bil elektrik adalah,

A RM420 B RM374
C RM228 D RM168
E RM76

15 Litar di atas mengandungi bateri
yang mempunyai rintangan dalam 2
Ω dan daya gerak elektrik 12
V.Perintang-perintang 3Ω,
4Ω ,6Ω dan 12 Ω disambung
kepada bateri tersebut.
16 Satu litar elektrik dipasangkan (c) Rintangan bagi perintang Q
seperti pada rajah.Anggapkan ialah 8Ω. Jika sekarang suis S2
bahawa voltmeter mempunyai dihidupkan tetapi suis S1
rintangan yang tinggi dan dimatikan,berapakah
ammeter serta bateri mempunyai
rintangan dalam yang boleh (i) bacaan voltmeter
diabaikan.

(a) Apabila suis S1 dan suis S2
dimatikan
dihidupkan,bacaan (ii) bacaan ammeter
ammeter ialah 0.3 A dan
bacaan voltmeter adalah 2.4 V.
Hitungkan,

(i) rintangan mentol itu

(ii) rintangan bagi perintang P

17 Rajah menunjukkan satu litar
(iii) kuasa yang dilesapkan di P
elektrik yang digunakan untuk
menentukan kuasa sebuah motor
elektrik.Selepas suis dihidupkan
,motor elektrik menaikkan beban.

(a) Nyatakan perubahan tenaga
yang berlaku semasa suis
dihidupkan.
(b) Bandingkan kecerahan mentol
itu dalam situasi(a) dengan
.......................................................
kecerahannya apabila
......................
(b) Beban itu yang berjisim 0.8 kg
(i) S1 sahaja dihidupkan
dinaikkan setinggi 1.5 m
dalam masa 4.0 saat.
.................................................
.................. (i) Berapakah kerja yang
dilakukan oleh motor itu?
(ii) S1 dan S2 dihidupkan.

.......................................................
............. (ii) Seterusnya hitungkan
kuasa motor elektrik itu
ammeter itu,nyatakan apakah
yang terjadi kepada

.................................................
..................

(i) bacaan voltmeter
(c) Bacaan ammeter ialah 1.2 A
dan bacaan voltmeter ialah .................................................
5.0 V,dengan anggapan ..................
bahawa beban itu dinaikkan
pada kadar .................................................
seragam,berapakah kuasa ..................
elektrik yang dibekalkan (ii) kuasa motor elektrik itu.
kepada motor elektrik itu?
.................................................
.................
(d) Berapakah kecekapan motor
elektrik itu? .................................................
...................

Alat Kadar Penggunaan
elektrik /jam
(e) Jika beban itu dikeluarkan dan Penyama 240V, 100
suis n udara 2kW
dihidupkan,apakah yang akan
terjadi kepada Pemanas 240 V, 20
air 4 kW
(i) bacaan ammeter?
240 V, 200
................................................. Peti 1 kW
................... sejuk

................................................. 18 Jadual menunjukkan tiga jenis alat
................... elektrik dan kadar penggunaannya
(ii) kuasa motor elektrik itu. dalam jam bagi satu bulan.

................................................. (a) Apakah yang dimaksudkan
................... dengan kadar 240 V, 4 kW
pada pemanas air itu?
.................................................
................... .................................................
...................

.................................................
...................
(f) Jika ammeter dalam litar
digantikan dengan satu (b) (i) Berapakah nilai ampere
perintang yang mempunyai fius yang
rintangan lebih besar dari
sesuai digunakan dalam
peti sejuk?

.................................................
...................

(ii) Berikan sebab bagi
jawapan anda di b(i)

.................................................
...................

.................................................
...................

Tenaga elekrik Kadar
seunit
100 unit RM0.20
pertama RM0.23
100 unit kedua RM0.25
Unit
seterusnya

(c) Jadual menunjukkan tarif
penggunaan
tenaga elektrik bagi
perumahan awam dalam satu
bulan.Berdasarkan
jadual,hitungkan jumlah kos
penggunaan alat-alat elektrik
dalam jadual di atas.

19 (a) Berikan takrif
(i) tenaga dan (ii)
kuasa elektrik

(b) Huraikan satu eksperimen
untuk menentukan kuasa
sebuah mentol elektrik.

(c) Huraikan satu eksperimen
untuk menentukan kecekapan
sebuah motor elektrik untuk
mengangkat satu beban pada
ketinggian tertentu.