PELAJARAN

Kerja(W),Tenaga(E) dan Kuasa (P) (a) Takrif Kerja dan unit S.I.nya Kerja ialah hasildarab daya dengan sesaran @ Kerja ialah hasildarab daya ke arah jarak dengan daya @ W = Fs di mana W = Kerja, F = daya dan s = sesaran Unit Kerja ialah Joule(J) IJ = 1Nm Kerja ialah kuantiti skalar.

licin.Berapakah kerja yang dilakukan ke atas ais oleh daya itu? Penyelesaian

(b) Takrif Tenaga(E) dan unit S.I.nya Tenaga ditakrifkan sebagai keupayaan melakukan kerja. Suatu jasad boleh melakukan kerja apabila jasad itu mempunyai tenaga. Unit S.I. bagi tenaga ialah Joule (J) Tenaga ialah kuantiti skalar Contoh 3 Sebuah motor digunakan untuk mengangkat jisim 5 kg setinggi 2m.Berapakah a) Kerja dilakukan oleh motor (b) Tenaga diguna untuk mengangkat beban. Penyelesaian

Contoh 1 Seekor kuda menarik sebuah kereta dengan daya 100 N sejauh 50 m disepanjang jalan ufuk.Berapakah kerja yang dilakukan oleh kuda itu? Penyelesaian

(c) Takrif Kuasa (P) dan unit S.I.nya Kuasa adalah kadar melakukan kerja @ Kuasa adalah kadar perubahan tenaga @P= W/t @P=E/t Unit Kuasa = Watt(W) 1 W = 1 Js-1 Contoh 4 Seekor monyet berjisim 20 kg memanjat sebatang pokok kelapa yang tingginya 15 m dalam masa 2.5 saat.Tentukan kuasa yang dijanakan. Penyelesaian

Contoh 2

Seketul ais ditarik sejauh 50 cm di atas permukaan lantai mengufuk yang

Tenaga Kinetik ( Ek ) , Tenaga Keupayaan Graviti ( Eg ) , dan Tenaga Keupayaan Kenyal ( Ee ) (a)Tenaga Kinetik ( Ek ) Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh suatu jasad yang sedang bergerak. m= Ek = ½ mv2 jisim , v = halaju

Eg = m g h m = jisim , g= pecutan graviti h = ketinggian Contoh 7 Sebiji bola berjisim 0.2 kg diangkat setinggi 60 cm daripada lantai.Berapakah tenaga keupayaan graviti yang akan dipunyai oleh bola itu? Penyelesaian

Contoh 5 Sebutir peluru berjisim 20 g ditembak dari sepucuk pistol bergerak dengan halaju 150 ms-1.Berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh peluru itu? Penyelesaian

Contoh 8 Seorang lelaki berjisim 50 kg berada di atas sebuah tangga mempunyai tenaga keupayaan graviti 2 kJ. Berapakah tinggi tangga itu? Penyelesaian

Contoh 6 Sebuah lori berjisim 800 kg yang sedang bergerak mempunyai tenaga sebanyak 160 k J.Berapakah halaju lori ketika itu? Penyelesaian (c) Tenaga Keupayaan Kenyal ( Ee) Tenaga Keupayaan Kenyal ialah tenaga yang tersimpan dalam suatu bahan kenyal disebabkan keadaannya yang teregang atau termampat. Oleh itu Ee = ½ F x = ½ kx2 luas di bawah graf F lwn. x (b) Tenaga Keupayaan Graviti ( Eg) Tenaga Keupayaan graviti ialah tenaga yang tersimpan dalam suatu jasad disebabkan oleh kedudukannya atau ketinggiannya. =

F = daya x = pemanjangan k = pemalar spring Contoh 9 Sebuah spring mempunyai panjang asal 12 cm.Apabila digantung beban berjisim 20 g panjangnya menjadi 15

cm. Berapakah tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring itu? Penyelesaian Contoh 10

A C

1 kg m 1 kg s

B D

1Ns 1Nm

3 Suatu jasad berjisim 0.4 kg dikenakan suatu daya 20 N bersudut 60o dengan garis ufuk supaya jasad itu bergerak sejauh 1.5 m di sepanjang garis ufuk.Berapakah kerja yang dilakukan ? A C E 26 J 15 J 5J B D 20 J 10 J

Graf di atas menunjukkan perhubungan di antara regangan spring dan daya yang dikenakan. Berapakah tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan apabila spring itu diregang sebanyak 0.4 m? Penyelesaian

4

Satu jasad berjisim 1.5 kg menaiki suatu permukaan yang kasar.Tentukan kerja dilakukan untuk menaiki permukaan kasar itu. A C E 40 J 320 J 560 m B D 240 J 400 J

TUTORIA
1 Pernyataan yang manakah berikut benar mengenai kerja? A Kerja adalah kuantiti asas B Kerja adalah kuantiti vektor C Kerja adalah hasildarab daya dengan jarak D Unit kerja adalah sama dengan unit tenaga 2 1 J adalah bersamaan

5

Satu jasad berjisim 4 kg sedang bergerak dengan halaju 2.5 ms1 .Tenaga kinetik yang dipunyai oleh jasad itu adalah

A 5.0 J B 10.0 J C 12.5 J D 25.0 J E 30.0 J 6 Sebuah kereta 800 kg yang sedang bergerak mempunyai tenaga sebanyak 250 kJ.halaju kereta ketika itu adalah A C 2 ms-1 20 ms-1 B D 10 ms-1 25 ms-1

E

30 ms-1

7 Seorang pelajar yang beratnya 500 N menaiki tangga yang mempunyai 20 anak tangga yang setiap satunya adalah setinggi 40 cm. Tenaga keupayaan graviti pelajar itu adalah A C E 40 J 4000 J 400000 J B D 400 J 40000 J

10 Pemalar sebuah spring adalah 0.2 N m-1 . Berapakah tenaga keupayaan kenyal dipunyai oleh spring itu jika ia meregang sebanyak 0.4 m. A C E 0.016 J 0.040 J 0.100 J B D 0.020 J 0.080 J

8 Suatu spring didapati meregang sebanyak 0.08 m apabila digantung beban 0.1 kg.Tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring itu adalah A C E 0.04 J 0.4 J 8J B 0.08 J D 0.8 J

11 Seorang pelajar berjisim 50 kg menaiki 40 anak tangga dalam masa 40 saat.Jika tinggi setiap anak tangga adalah 5.0 cm,berapakah kuasa yang dijanakan oleh pelajar itu? A C E 2.5 W 25 W 250 W B 5.0 W D 50 W

12 Sebuah kereta berjisim 2500 kg memecut dari keadaan pegun hingga mencapai halaju 20 ms-1 dalam masa 0.4 saat.Kuasa enjin kereta tersebut adalah A C E 100 kW 200 kW 1250 kW B D 125 kW 250 kW

9

Rajah di atas menunjukkan graf daya melawan pemanjangan bagi sebuah spring.Kerja dilakukan untuk mencapai pemanjangan 0.14 m adalah A C E 2.8 J 8.4 J 22.4 J B D 5.6 J 11.2 J 13 Sebuah motor elektrik digunakan untuk mengangkat beban yang berjisim 2 kg dalam masa 7.5 saat. (a) Tentukan berat beban

(b) Berapakah kerja yang dilakukan oleh motor itu untuk mengangkat beban? (c) Berapakah pertambahan tenaga keupayaan graviti beban tersebut.

(b) Berapakah perbezaan tenaga keupayaan graviti antara keduaduanya.

(c) Walaupun Abu memenangi pertandingan ini , kuasa yang dihasilkan oleh Ali adalah lebih tinggi.Jelaskan jawapan anda. ....................................................... ......................

(d) Bandingkan jawapan (b) dan (c) dan jelaskan jawapan anda. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... (e) Tentukan kuasa motor.

....................................................... ......................

14 Dalam satu pertandingan menaiki tangga dua peserta Abu dan Ali masing-masing berjisim 42 kg dan 60 kg bermula dalam masa yang sama.Abu dikira sebagai pemenang dalam pertandingan itu. (a) Tentukan kerja yang telah dilakukan oleh Abu.