You are on page 1of 17

DAr HgC QUOC GrA

THANH PH6 HO CHi MINH

CQNG HO.l

XA Hor CHO ilCnh VIET NAM

DQc lSp - Tg do - Hqnh phtic

56:523leD-DHec

Thdnh

phii Hi Chl Minh, ngdy OJ thdng 6 ndm 2015

QUYET DINH
Vd viQc ban hinh Quy tlinh x6t tuy6n <Iqi hgc, cao tting
hQ chinh quy nim 2015 cria D4i hgc Qudc gia Thdnh ptr6 Hd Chi Minh

GIAM DOC DAI HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH
Cdn cir Nghi dinh sd 186/2013,ND-CP ngdy l7lll/2013 cua Chinh phu vi

Dqi

noc quoc gla;

; ..

Can cu Quyct dinh s6 26l20l4lQD-l"l'g ngay 2613/2014 c:i:a Thu tu6ng Chinh
phu vi viQc Ban hirnh Quy ch6 t6 chric vir hoat dong cua Eai hoc qu6c gia vii cdc ccr so
girio duc dai hoc thdnh vin;

ct

1'h6ng ru 02/2015/TT-BGDDT ngiry 26/02/2015 c0a BQ trudng BQ Gi6o


duc vd Diro tqo v vic ban hdnh quy ch thi trung hoc ph6 thdng qu6c gia;
Cdn

Chn cft Thdng tu 03/2015/TT-BCDDT ngiry 26/02/2015 cria BQ trudng BQ Girio


duc vd Ddo tao v vic ban hirnh quy ch6 tuy6n sinh dai hoc, cao ding h chinh quyl

Cdn cu Quy6r dinh sO f SlSlqO-nGDET ngdy 09/9/2014 cria B0 Giiio duc vri
I .^
Ddo tao v vic ph duyQt phuong 6n thi tdt nghip Trung hqc Ph6 thdng vh tuyen sinh
<l4i hqc, cao ding tir ndm 2015;
'','
': nghi cria Trudng Ban D4i hgc vir Sau dai hoc,
Xdt <l
.

QUYETD!NH:
Didu 1. Ban hirnh kdm theo quytit alnn ndy Quy dinh xdt tuyiin d4i hsc, cao
dAng hQ chinh quy ndm 2015 viro cdc trudng dai hoc thdnh vi6n, khoa truc thu6c
DHQG-HCM.
Didu 2. Quyt dinh nay co hiQu h;c k6 ru ngdy k5i.
Didu 3. Chrinh Vdn phdng, Trudng ban Ban 'fhanh tra - Phdp ch6, Trucrng ban
Ban Dai hoc vi Sau d4i hgc. Trudng ban Ban Ki hoach - Tdi chinh, Trudng ban Ban
'fhi
C6ng tric sinh vin. IIiu trudng ciic truong dai hoc thdnh vin, Truong khoa Y.
trucrng cdc don vi thudc DIIQG-HCM chiu trdch nhidrn thi hdnh Quy6t dinh ndy .7-z'
\!j

Noi nhfn:
- Nhu Diu 3;
- Bq GD&DT (dA b6o cdo)r
- HDTS cdc Trudng/Khoa (di thuc hin);
- Luu: VT, Ban DH&SDH.

ceNG non xA Her cHU

DAr HQC QUOC GrA


THANH PHO Hd CHi MINH

xcnilvrEr xrvr

DQc l6p - Tr; do - H4nh

phfc

QUYDINH
V6 viQc x6t tuy6n tl4i hgc, cao il5ng hQ chfnh quy nim 2015
cria D4i hqc Quiic gia Thinh pnii U6 Chi Minh
:'
(Ban hdnh kdm lheo Quyit dinh s6:523/QD-DHQG ngdy olthdng 6 ndm 2015 cia
Giam diSc Dai hoc Qu6c gia Thdnh ph6 AA CW Uinnl

Di6u

l.

1.

Ph4m vi vh tldi tuqng 6p dgng

Vdn bin ndy quy dinh viQc xdt tuyn thi sinh vdo hoc dai hqc, cao ddng chinh

quy t4i ciic truong dqi hqc thdnh vin vir khoa truc thu6c D4i hgc Qu6c gia Thdnh ph6
H6 Chi Minh (DHQG-HCM).

2.

Quy dlnh ndy rip dung il6i v6i cric truong dai hoc thirnh viOn, khoa trgc thu6c
DHQG-HCM.

3. Tir "cdc trudng"

L
,.9

nu trong quy dinh niry gdm c6c truong d4i hqc thdnh vin,

'x

khoa truc thuQc DHQG-HCM c6 chftc ndng <ldo tao dai hoc.

Di6u

l.

2.

Di6u kiQn

vi

phucrng thric

tling kf x6t tuy6n viro DHQG-HCM

Qu6 trinh tuy6n sinh g6m 2 hap phan: drinh giri nbng luc vd xdt tuytin.

\nii
a) Phdn drinh giri ndng luc

drfu:h

gid kin thfc. ki ndng c6n thit d hqc dai hoc cua

thi sinh bao gdm ciic n6i dung sau:

Ndng lgc hoc t4p: drinh giri dga trn kt qua kj, thi drinh gi6 ning luc hqc tap

duqc DHQG-HCM c6ng nh{n, k6t hop vdi kt qud quii trinh hoc tqp THPT
cria thi sinh.

Ndng luc tu duy vd nang khi6u: d6nh giri th6ng qua k6t qud cria bdi thi danh
giri ndng luc tu duy. k6t qud drinh gid ndng luc ngoai ngir.

Ndng luc hoat d6ng xd hdi: d6nh giii cdn cri trn k6t qud thdnh tich tham gia
ciic hoat d6ng

xi

h6i. v5n hoa nghQ thu{l, th6 duc th thao cua thi sinh.

b)-l rn co su qu1 dinh khung cua DIIQG-IlCM. phin xet tuyin k6t hgp tinh he
thdng cia DHQG-I'ICM vri quy6n chi dQng cua cic truong. co tinh todn di6n vir
th hi6n ydu cdu dhc thir cia timg ngirnh, trudng. vung. Cric tiu chi xet tuyn bao

gdm k6t qud rlinh gi6 nang luc vd ciic tiu chi phi ho-p khac tnti niQn tinh tU chu

cia c6c truong trong cong l6c tuyn chon.


c) NAm 2015 phucmg en xel tuyen drroc xdy dune trn co so ti6u chi ning luc
hoc tAp (k6t quri kj, thi THPTQG. k6t quri hoc tap IHPT). kCt hqp vdi didm uu
-2

tin theo khu v.uc vd tliii tuo-ng. Cic tiu chi vd n6ng luc tu duy, ning luc ho4t
cl6ng xd hQi s tluo. c xem xdt tridn khai vdo cdc nam sau.

2.

Didu kien tham gia xet tuyn crla thi sinh:

a) Tinh di5n thdi di6m xdt tuy6n, dd t6t nghip trung hoc ph6 th6ng (ghi

tit

la

THPT), ho4c dd t6t nghiQp trung c6p.

b)

Hanh kii5m tir loqi kh6 trd l6n (xdt hqc

ki I lop l2).

c) V6i thi sinh xdt tuydn d4i hqc: di6m trung binh t6ng cQng 5 hgc ki (lctp
lop l l vd hQc ki I lop 12) tir 6,5 trd len

10.

ki (lop

10.

d) Vdi thi sinh xdt tuy6n cao

ding: diilm trung binh t6ng

lop I I va hgc ki I lcrp 12) tn 6,0

3. Chi tiu xit

cQng 5 hgc

trdr ln.

tuy6n nh6m ngirnh,/ngdnh cira c6c trudng clu<rc Girim d6c DHQG-

l{CM ph6 duyt theo tirng ndm cdn crir trn c6c didu kin ddm bdo chAt luong vd qui
dinh hiQn hdnh.
i
,
.!
-i
4.
T6 ,hqp cdc m6n xdt tuyn thuc
hin theo qui dinh tai Di6u I I

cua Quy ch

tuyn sinh dai hgc, cao ddng h chinh quy ban hdnh kdm theo Thdng tu 03/2015/TT-

BGDDT ngiry 2610212015 cia BQ trudng BQ Girio duc vd Diro tao (phq lqc 3 dinh
. ^;. v6i mdn ngo4i ngt chi x6t tuy6n k6t qu6 k' thi THPT
kdm). D6i
Qudc gia ndm 2015
vdo cdc ngdnh/nh6m ngirnh cria cec truong.

Di6u 3. Chinh sdch uu ti6n trong tuy6n sinh

l.

Chinh s6ch uu tin theo dOi tuqng vd khu vgc, tuy6n thing, xdt tuy6n thing,
;.
uu tien x6t tuyn thuc hin theo qui dinh t4i Quy ch tuyn sinh dai hoc cao ddng hQ
chinh quy ban hdnh kdm theo Th6ng tu sO OllZOtSltt-BGDET ngiry 26/02/2015 cia
BQ trucrng BO Gi6o dqc vir Ddo tao. Chi tiu tuy6n thing, x6t tuyrSn thing vd uu tin
x6t tuyn kh6ng quri 5o/o ttng chi ti6u cria ngdnh./nh6m ngdnh.

2.

X6t tuy6n crlc thi sinh THPTc6 thenh tinh hoc tdp xuit sic

a) D6i tuqng: thi sinh tdt nghiQp TIIPT ndm 2015 thuQc 05 trudng THPT dr?ng
dAu trong kj'thi tuy6n sinh dai hgc, cao <ling chinh quy nim 2014 (phu luc 2
dinh kdm);
b) Chi tiu: kh6ng quri 5% tdng chi ti6u cua ngdnh/nhom ngdnh.
c

. ,-.1

, uleu

,.^

Kren oang Ky:

'l'hi sinh duoc ddng

.
.

C6 hqnh ki6m ror trong ndm lop 10. nam lop I I ra hec

xet tu1'n vdo m6t ngdnh cua m6t trudng rhirnh


vin, khoa truc thu6c cua DI{QG-HCM.
k

Dip ung mot trong hai tiu chuiin

kj' I

narn l6p 12.

sau:

Dat danh hiu hgc sinh gioi trong ndm lop 10. ndm lop I I vd hqc
ndm loo 12.

k!

Da tham dU ki thi hgc sinh gidi Qu6c gia trong qu6 trinh hgc THPT
ddng thdi c6 k6t qud hqc tip trong c6c ndm l6p 10, ndm lop 11 vd hqc
kj, I ndm lop 12 d?t tri lo?i khe fid len.

d) Hti so dang

.
.

kj:

Phi6u dang

kli

xdt tuydn (theo miu phU luc I )l

Bdi vi6t dugc vi6t bing tay tr6n gi6y A4, trinh bdy lj do mudn hoc tai
truong, m6i quan t6m d6n ngdnh hgc, muc tiu hoc tip, ngh nghiQp,
d6ng g6p cho xd hQi cria bin thdn;

.
.
.

MQt thu gioi thiu

cia girio vin trudng THP'I, noi thi sinh hgc l6p l2;
Bdn sao hqc bq 3 ndm THI'T tinh d6n hiir hqc k! I lop 12 (c6 xric nhdn
cia trudng TIIPT);
Hai phong bi dd drin tem vd ghi 16 tlia chi lin lac cria thi sinh; hai dnh
chAn dung cd 4x6 kitlu ch{rng minh thu mdi chup trong vdng 6 thring (co

ghi

16 ho vir tn, ngdy

th6ng ndm sinh, t6n lcrp viro mdt sau t6m inh).

e) Tiu chuAn x6t tuy6n theo thri tg uu tin nhu sau:

.
.
Di6u

4.

T6ng di6m trung binh (lop 10, lop I I vir hoc ky I lop 12) cia c6c mdn
,7
hoc tuong img vdi t6 hqp mdn xdt tuyen cria ngdnh. Trong trudng hqp
ngdnh xdt tuyn theo nhiAu t6 hqp thi si dung tO hqp m6n hqc cho k6t
qui x6t tuyn c6 lgi nhit cho thi sinh.
T6ng dim trung binh ndm hgc (lop 10, lop I I vri hoc

k'

I lop l2).

Bdi vi6t.
Thu gi6i thiQu cria gi6o vin.
T6 chrfrc x6t tuy6n

l.

Ban Chi dao tuy6n sinh DHQG-HCM chi dao vd ph duyQt chri truong, k6
hoach, hu6ng din xdt tuy6n cria DHQG-HCM.

2.

HQi <l6ng tuyn sinh cdc truong thuc hiQn c6ng tiic xdt tuy6n theo quy dinh vd
k6 ho4ch chung cia BO GD&DT vd cria EHQG-HCM.

vi luu trft
C6ng tiic bdo cdo. luu trt duoc thuc theo dring Quy chd hiQn hdnh vd huong din

Di6u 5. Ch6 dq b6o c6o

cia EHQG-HCM.
GIAM DOC

l
;j

.!

Phg lgc

DAr HOc

eu6c ctA Tp.HcM

coNG HoA xA Hor cH[r NcHiA vrF,T NAM


DQc lfp - Tq do - Hfnh phic
Anh

PHIEU DANG

4x6

x* xfr ruytN vAo DAr Hec, cAo DANG NAM 20ls

({inh.cho dtii tuong quy tlinh tai khoin 2 didu 3 cria Quy ttinh vd x6t tuytin tlai hgc,
cao ding h6 chinh quynim 2015 cria DHQC-HCM tlugc ban hinh kim theo Quy6r
dinh s6: /QD-DHQG ngay th6ng nim 2015)

l.

Hg

vi

t6n cria thi sinh (ViA tfing nfu giii) khai sinh bdng ch& in hoa c6 diiul

..
2. Ngiry, th6ng vir Z sii culii cria

.............(nfr ghi I, nam ghi

nim sinh

@6u ngay va rhang ndm sinh nho hon

l0 thi ghi s6 0 vao 6 dtiu)

0)

cidd

mmm
ngay

thdng

3. Noi sinh lGhi rd xd. phrdng, huyQn. quQn. tinh. thdnh phii)

l/
4. Hgc sinh tnrdng
5.

Li thinh

TIIPT:

vi6n ilQi tuy6n tham dq

ki thi hgc sinh gitdi Qu5c gia

.:l

<A

r*l

M6n: ...................................

";
6. NguyQn vgng

7.

TEn

trudng:

TAn

ngdnh:

ttlng lcf uu ti6n r6t tuy6n


Md trvdng:

Md ngdnh:

Hlnh ki6n:
Nim ldp l0

8. Di6m

Nnm ktp I I

lrung binh (M6n hoc)

NIm ldp
(Hoc

12

ki l)

r.OI.fft,rrrg'ffirNent{';)
Nl!

16T

l0

Nln

16T

Nlm lfp l2
@ocA t)

lt

T6ng

dilu tru4 bhb

TOi xin cam ttoan nhitng ldi khai tr,en lA d6ng qr thit. N6u sai t6i hodn totn chiu anch nhim.
9. D'F

chl b{o tin:

Dlft thoql (Niu c61:

............8mei|:.

Thi sinh nsp kbn bdn sao lryc bq

(op

10,

ilip I I

va h@

Xic nhln thl sinh khai h6 so nny h hgc sinh l6p t2


fudng..-..-...
........................d| khai
tl6ng sU thlt.
NSdy .......... tluing ........

HiQu

(Kf

ft4

ndn

tnrfirg
ilhngddu)

20 I

bi I I6p 12) d THPT.

Ngny....... thnng........ nlm

20t;

Chfr lcf cfir thl rlnh

Phg lgc

Trudng THPT c6 di6m trung btnh k6t qun thi tuy6n sinh dai hgc, cao rting

n6m 2014 cao nhAt

stt
I

Tinh/Thnnh ph6

Tn

trutng

TP.HCM

Ph6 thong Ndng

Tinh Blnh Phudc

THPT chuyn Quang Trung

TP. Ha Noi

THPT chuyn KHTN, DHQc-HN

Tinh Nam Dinh

THPT chuyen L Hdng Phong

TP. He NOi

Chuyn DH Ngoqi ngr, DHQC-HN

Ghi ch6

khiiu, DHQG-HCM

,|

t7
:

Phg lgc

fO hqp m6n x6t tuy6n vdo c6c nh6m ngdnh/ngdnh cria DHQG-HCM

Ki

truimg
Nginh hgc

TOn

stt

hiQu

truime

DAI HQC QUOC GIA TP. HO CHI


MINH

Dia chi: Khu

ph6

Trung, Qudn Tht


Minh;

M6n thi/
mon xet tuyen

MA

2.

nginh

QS

6,

Phudng Linh
Dric, Tp. H6 chi

DT: (08) 37242181

37242160 (Sit
n0i b0 l33l ); Fax: (08)37242190;
Dai hoc Qu6c gia TP.H6 Chi Minh c6
6 truong Dai hoc thdnh vi6n, m6t
Khoa, m6t Vi6n vd Trung tAm truc
thu6c c6 ddo tao trinh d6 dai hoc ld:
'l'ruong DH Brich khoa (QSB). Trucmg
DH Khoa hoc Tq nhien (QST),
Trudng DH Khoa hoc Xi h6i vd NhAn

ven (QSX). Truong DH Qu6c

(QSQ), Truong DH C6ng nghQ Th6ng


tin (QSC), Trudng DH Kinh tC - Luat
(QSK),.Khoa Y (QSY), Vi6n Dio tao
Qudc t6 (lEI) ve Trung tAm Dai hoc
Phep (PUF).
Website: htto://aad.vnuhcm.edu.vn
TRI.IONG DAI HQC BACH KHOA
268 Lj Thuong Kiet, P.t4, Q.10,
TP.HCM
DT: (08) 38 654 087
Fax: (08) 38 637 002
Cic neinh diro tao alai hoc:

Ki

thuat h6 th6ng c6ng nghip

i,'

Ki6n truc

Ky ftuat rdc dia - ban

ti;]

QSB

\c
\

"\
D510602

Ds20503

116

C6ng nghd ky thuat vdt liu xriy drmg

Ds l0r 05

H6a
';,
Anh

Torin - Lf Torin - LV - Ti6ne


ri.l
TOAN - Lj - Neng khieul
TOAN- VAn - Ndng khi6u

Todn-Lj-H6a
Torin - Lri - Ti6ng

61t

Torin-Lj-H6a
Torin - Ltl - Ti0ng Anh

Torin-Ly-H6a

Qudn

lj

, _.'

D5l060l

cong nghidp

loan - 'Ly - I leng Ann


Torin - Il6a - Ti6ng Anh
Toan - Van - Ti6ng Anh

Torin-t.1i-Hoa
o

D520309

Ky thuAr val liCu


Nh6n ngdnh ddt-nay

7
8

I osaozor

KV thual det
C6ng ngh may

D540204

Nh(tm ngdnh co khi-co di?n


o

l0

ll

Ki

thual co - di6n
K9 thudt co khi
Ki thuat nhiCt

tt

: .t

I/()

Ds80l02

t6

Toan - l-y - Ti6ng Anh


Toiin - H6a - Ting Anh

Torln-L!-H6a
Todn - Lli - Ti6ng Anh

ri
D5201r4
D520103
D5201

l5

Todn-l-f-H6a
Todn - L! - Ti6ng Anh

TGn trudng
Nginh hgc

srt
12
I.)
14

l5
l6

l7
l8
l9
20

2l
22

z)

25

26
27
28
29
30

3l
JZ
33

34

II

Ky
hiQu

trudng

Nh6m ngdnh kj thudt ttia chdt-diu khi


K! thuAr dia chit
K! thuAt dAu khi
Nh6m ngdnh di1n-di1n ri
Ky thuat di0n tu, truydn th6ng
Ky thuat di6n, di6n tu
K! rhuAt didu khi6n vd tu d6ne hoa
Nh6m ngdnh k| thudr giao rh6ng
Ky thuat hing kh6ng
C6ng ngh ky lhual 6 td
Ky thuat tdu thui
Nh6m ngdnh h6a-thuc phdm-sinh hoc
C6ng ngh6 sinh hoc
Ki thudt hori hoc
ngh thuc phim
Nh6m ngdnh m6i trudng
Ky thuat m6i truong
Qunn lf tii nguy6n vd m6i trudng
Nh6m ngdnh rytdy tinh vd c6ng ngh th6ng tin
Khoa hoc miy tinh
Ky thuar mriy rinh
Nh6m ngdrlh vQt lj, ki thudt-co lfi thudt
Vat li ky rhuat
Co k! thuAt
Nh6m ng4nh Xdy dung
Ky thuat c6ng trinh xdy dlrns
Ky thuat xdy dmg c6ng rrinh giao
th6ns
Ky thuat c6ng trinh bi6n
Ky thuat co sd ha tdng
Ky thuat c6ng trinh thui
C6c nginh dio tao cao dlns:

lqlg

Bdo dudng c6ng nghiCp

TRIJONG EAI HQC CONG NGHE


THONG TIN
Khu ph6 6. P. Linh Trung, Q. Thr)
Dric. TP. HCM

M6n thi/
m6n x6t tuy6n

ME
ngirnh
D520501
Ds20604

Ds20207
D520201

Toan-L!-H6a
Todn -

Lj

- Ti6ng Anh

To6n-Lf-H6a

To6n - L;i - 'fi6ng Anh

D5202t6
D520120 To6n-L1i-ll6a
, lleng Ann
D5 10205 loan - 'Ly - -..:
D520122
D420201
D520301
D540101

D520t20
D850101

D480l0l
D5202t4

Torin-Lj-H6a
Torln - H6a - Tiiing Anh

Toin-L!-H6a
Tortur - Lf - Titng

Anh
To6n - H6a - Ti6ne Anh

To6n-Lf-H6a
Torin - Lf - Ti5ng Anh

To6n-Lj-H6a
Todn - L! - Tiilng Anh
D520l0l
D520401

D580201
D580205
D580203
D580211
Ds80202

Todn-Lf-H6a
Todn - Lf - Ti6ng Anh

c5 10505

Todn-L1i-Hoa
Torin - L'i - Ti6ne Anh

Torin Torin -

QSC

D'l':(08)3 7252002
Website: http://www.uit.edu.vn
I

Khoa hoc mdy tinh

D480l0l

Truydn th6ng vd mang mdy tinh

D480102

Ky thual phAn mdm

D480103

HQ th6ng thdng

D480104

C6ng ngh th6ng tin

tir,

D480201

L! - tl6a
L! - 'l'idne Anh
Torin-L!-llira
Torin -

Ll

-l'i6ng

Anh

Torin-L;l-FI6a
Torin - Lri - Ti6ne Anh

Todn-L!-H6a
Todn - LV - l-ing Anh

Todn-Lj-lJ6a
, I leng Ann
I Oan - 'Ly - -.;

Tn

stt

Ky

trulng

hiQu

Nginh hgc

truimg

An toirn th6ng tin

D480299

KV thuAt mdv tinh

D520214

TRUoNG DAr HQC KrNH TE LUAT

III

Khu ph6 3 - Phudng Linh XuAn


Quan Thu Duc - TP.HCM
DT: (08) 37244.555
Website: www.uel.cdu.vn
I

Kinh

lj

ri5

M6n tbi/
m6n x6t tuy6n

MN

nginh

Todn-Lf-H6a
Toan - Lf - Ting Anh
To6n-L!-H6a
Todn - LV - Tine Anh

QSK

To6n-Lf-Hoa
D3l0l01 To6n - Lf.- Ting Anh

(Kinh ri! hoc, Kinh t6 vd qudn

C6ng)

ToA.n -

Kinh tti qu6c

ta:

Ti6ne Anh - Neir vdn

To6'n-Lf-H6a
D3l0l06 To6n. Lf.- Ti6ng Anh

(Kinh ttl d6i ngoai)

To6n - Ti0ne Anh - Nsft


J

Tdi chinh

D340201

NgAn hdng

To:in-Lf-H6a
To6n - Lf.- Ting Anh
Toan - Ti6ne Anh - Ngir

K Todn

D340301

Kim toiin

D340302

vln

To6n-Lj-H6a
To6n - Lf,- Ting Anh
Toan - Ti6ne Anh - Neir

vin

vin

To:in-Lf-H6a
Torin - Lf.- Ti6ng 41t
Torin - Tine Anh - Neii vAn

To:itt-Lj-H6a

tin qudn lf (HQ th6ng


th6ng tin quan lf, Thuong m4i tliQn tt)

D340405

Quan tri kinh doanh

D340l0l

HQ thi5ng th6ng

Tortur-Lf-H6a
vin

Toin-Lf-H6a
8

Kinh doanh qu6c ti!

D340120

Luat kinh td (Luqt kinh doanh, Luflt


thuong mai qu6c t6)

D3 80107

l0

Luat (Luat ddn su. Ludt tdi chinh Ngdn hing)

Torln - Lj.- Ti6ng Anh


Toan - Tins Anh - Ngt vdn

Toin-Lj-H6a
To6n - Lf.- Ting Anh
To6n - Ti6ne Anh - Nsit vdn

Todn-Lj-H6a
D380l0l To6n - Lf - Ti6ng Anh
Torin - Ti6ne Anh - Ngft van

Torln-l-j-Hoa

ll

Marketing

IV

TRLTONG DAI HOC QUOC TE


Dia chi: Phdng 02.708, Khu ph6 6,
Phudng Linh Trung. Qudn Thn Dftc,
TP.HCM
DT: (08) 37244270 - 56 nQi b0: 3221 -

D3401l5

-l'i6ng
Anh
Torin - Lli ToAn - Ti6ng Anh - Ngi vin

QSQ

j229

Website: http://wurv.hcmiu.edu.vn/

l0
.,

qI
vt.i

To6n - Lf_- Ti6ng Anh


Torin - Tine Anh - Ngir ven
Torin - Lf - Ti0ng Anh
Torin - Tii5ne Anh - Ngt

_l

v,,

TGn

srt

trulng

Ngirnh hgc

Ky
hiQu

trudng

M6n thi/

ME
ngirnh

m6n x6t tuy6n

Cdc ngdnh itdo tgo ilgi hec do DHQT


cdp bdng:
I

C6ng ngh6 th6ng tin

Qudn tri kinh doanh

Torin-L;i-H6a

D480201

Lf - Tiilne Anh
Torin-Lf-H6a
D340l0l Torin - Lf - Ti6ng Anh
To6n -

toan - van

- -.:
trengAnn

To6n-L1i-H6a
C6ng ngh6 sinh hoc

Todn -

D420201

Lj

- Ti6ng Anh

Toiln-H6a-Sinh

To6n-Lj-l-l6a
, I leng Ann
I oan - Ly' - -''
Torin-Lj-H6a

Ky thuat di6n tu, truy6n th6ng

D520207

K!

thudt h0 th6ng c6ng nghidp

D510602

K!

thudt y sinh

D5202t2 Torin - Lj - Ti6ng Anh


Torin-H6a-Sinh

Torin - L1i - Ti6ng Anh


To6n - Vdn - Ti6ng Anh

To6n-Lf-H6a

lj

ngu6n loi

thiy

Quan

C6ng nghQ thuc phdm

To:in-Lj-H6a
To6n - Lf - Ti6ng Anh

D62030s

sdn

Torin-H6a-Sinh
Torin - Vin - Ti6ng Anh

To6n-Lf-H6a
Toan - Lf - Tiiing Anh

D540l0l

Toan-H6a-Sinh
9

Tdi chinh - Ngdn hang

D340201

l0

Ky rhuet Xay dlmg

D580208

ll

Toin img dung (K! thuat tdi chinh vd


Quan tri rui ro)

D4601l2

l2

H6a sinh

Torin-Lj-H6a
Torin - Lf - Titing Anh
To6n - Vin - Tine Anh
Toan-Lf-H6a
To6n - Lf - Tiiing Anh
To6n-L1f-H6a

To6n - Lri
Todn Lf D440112 Torin - L;i

- Ti6ng Anh
H6a
- Ti6ng Anh

To6n-H6a-Sinh
l)

Ky thuat Di6u khi6n vd 'l'u d6ng h6a

l4

Logistics vd qudn

D520216

Todn-Lf-H6a
To6n - L.i - Ti6ne Anh

Torln-L;i-H6a

lf

chu6i cung img

D5 10605

Torin - Lj - Ti6ng Anh


Torin - Van - Ti6nr Anh

Cdc ngdnh ddo tqo liCn kdt vdi DH


nnirc ngodi:
l.Chrong trinh lidn kit cip bing ciia
trtrmtg DH Nottinsham (UK):
I

Cdng ngh8 th6ng tin

D480201

Torin-L!-H6a
To6n - LV - Ti6ns Anh

Torin-L;i-H6a

Qudn tri kinh doanh

D340l0

Torin - Ly - Ti6ng Anh

Toiin - Vin - Ti6ng Anh

lt

TGn

stt
J

Ki

trutmg

Ngirnh hgc

hiQu

trulng

MOn thi/
m6n x6t tuy6n

M5

nginh

To6n-Lf-H6a
D420201 Torln - Lf - Ti6ng Anh

C6ng ngh6 sinh hoc

Todn-H6a-Sinh
Ky thuat di6n tt, truydn th6ng

D520207

To6n-L!-H6a
To:in - L1i - Ti5ng Anh

2. Chntng trinh IiAn *t ciip biing


crta brdng DH llest of England
(UK):

'forin-L1f-H6a

COng ngh th6ng tin

D48020t

L{ - 'fi6nc Anh
Torin-Lf-H6a
D340l0l To6n - Lf - 'fitlng Anh
Torin - Vin - Ti6ng Anh
To6n-Lf-H6a
D520207
Torin - Lf - Ti6ng Anh
To6n-Lj-H6a

tri kinh doanh

QuAn

Ky thuat dien tu, truydn th6ng


Cdng ngh6 Sinh hoc

D420201

To6n -

Torin -

Lj

- Ti6ng Anh

Torin-H6a-Sinh

3. Chuong trinh ti4n *A cdp iiig


cfia Auckland Universitv of
Technolory (New Zealond):

Todn-Lj-H6a

Quan tri kinh doanh

D340l0l

1. Chuong trinh fiAn fit cdpiiig


crta trdng DH New South Wales

Todn - Lj - Ti6ng Anh


&4q - Ven Tiilng Anh

(Australia):
Qufur

tri kinh doanh

D340l0l

Todn-Lf-H6a
Torin - Lf - Tiiing Anh
- VIn - Tiilng Anh
To6Ln-Lf-H6a
TodLn

K!

thu6t di6n ru. rruydn rh6ng

Ds20207

5. Chuotg trinh li6n kAt cdp bdng

Torin -

Lj

- Tiilng Anh

Torin Torin -

Lf
Lf

- H6a
- Ti6ng Anh

crta trrdng DH Rutgerc, New Jersev:

Ky thuat dien tri, truyn th6ng

D520207

Ky thuat Mriy tinh

D5202t4

Ky thual H6 th6ng C6ng nghidp

Torin-L1i-H6a
l oan

. .
- Ly - -,t
I teng Anh

TodLn-Ly-H6a
I)5 10602

6. Chrmg trinh liAn *At ciip tdng


c a tnrdng DH SUNNY Binghantlon

Torin - Lf - Ti6ng Anh


Toiin - Vdn - Ti6nc Anh

QSA:

Ky thuat Mdv rinh

D5202t4

Ky thuet H0 th6ng C6ng nghip

Ds 10602

Torln-Ly-H6a
Torin - LV - Ti6ns Anh

Todn-Lj-l{6a

t2

Torin - L;i - Ti6ng Anh


Toiin - Van - Ti6ng Anh

TGn

str

hi6u

Ngirnh hgc

K! thuit

Kf

trudng

truimg

MN

M6n thil

ngirnh

mon xet tuycn

Ds20207

diQn tri, truydn thdng

Lf - H6a
Toan - Lf - Tiiing Anh

Toan

7. Chrong trinh fiAn kd cAp bdng


cia trrdns DH Houston (USA):

To6n-Lj-H6a
D340l0l Toan - Lf - TiiSng Anh

Qudn tri kinh doanh

Toifur - Vdn - Ting Anh

TRI'ONG DAI HQC KHOA HQC


TTINHI6N
227 Nguy6n Vin Cu, Qudn 5,

QST

TP.HCM
DT:08.38354394 - Fax: 08.38304380
Website: htto://www.hcmus.edu.vn
Cic nghnh diro tao dai hgc:

Toan-Lf-H6a
Tori'n - Lf - Ting Anh
Toan-Lf-H6a
D440102
To6n - Lf - Ti6ng Anh
D520402 Toan-Lf-H6a
To6n-Lj-H6.a

D460l0l

Todn hoc

li

vat

KV thu6t hat nhAn

Ky thuat di$n tu, truyn th6ng

Nh6m nginh C6ng ngh th6ng tin

D480201

Ho6 hgc

D440112

Dia chAt

D440201

Khoa hoc m6i trudng

D440301

C6ng ngh6

l0

Khoa hgc

ll

Hdi duong hgc

D4402281

1)

Sinh hoc

D420l0l

l)

C6ng ngh sinh hoc

k!

Ds20207

D5'0406

thudt m6i tru<rng

vit li6u

Li

- Tine Anh

To6n-Lf-H6.a

Lf - Ti0ne Anh
Toan-Lj-H6a

Toan -

To6n-Sinh-H6a

Toan-Lj-H6a
Torin-Sinh-H6a

To6n-Lj-H6a
Torin-Sinh-H6a
l

T:il.lhiii"
Toan-L!-H6a

D430122

To6n-Sinh-H6a
-

H9:.

!i:
I I"y
toan - slnn - Hoa

Toiin-Sinh-H6a
Torin-L1i-H6a
D420201
Todn-Sinh-H6a

C6c neinh dio tao cao ding:


c480201

C6ng nghd th6ng lin

vt

Toan -

TRI,'ONG DAI HQC KIIOA HQC


XA HoI VA NHAN vAN

QSX

56 l2 Dinh Ti6n Ho?rng - P. BOn


Nghe, Quin l, TP.IICM
DT: (08)-3829i828
Website: htto://www.hcmussh.edu.vn

lJ

Torin-L;i-H6a
'forin -

Li

- Ti6ne Anh

truimg
Nginh hgc

TGn

str

Ky
hiQu

truime

Vdn hoc

M6n thi/
m6n x6t tuv6n

Mf,
nginh

NGIIVAN, Llch sri, Dia lj


NGtt VAN, To6tr, Tii5ng
D220310 Anh

NGUvAN, Lich sri, Ti6ng


Anh

NGUVAN, Lich su, Dia


NGUvAN, Torin, Ti6ng
')

Ng6n ngf hoc

Brio chi

Lich sri

lf

D220320 Anh
NGLi vAN, Lich su, Ti6ng
Anh
Ng& vdn, t.ich su, Dia l!
Ngii vin, To6n, Ti6ng Anh
D320l0l
Ngft vdn, Lich sri, Tii3ng
Anh
Ngt vin, LICH SLf, Dla l!
Ngt vtrn, To:in, Ti6ng Anh
D220310
Ngt vdn, LICH St/, Ti6ng
Anh
Ngt vin, Lich sn, Dia
Ngt vln, Toan, Ting Anh
D310302
Ngtr vdn, Lich st, Ti6ng
Anh
To6n, V4t lj, TiCng Anh
Ngir vin, Lich str, Dia
D220301 Ngil vin, Torin, Ti6ng Anh
Ngii vln, Lich su, Ting
Anh
Ngt vdn, DIA LY, Ting
Anh
D310501 Torin, Vflt lf, Ti6ng Anh
Ngii vln, Lich su, DIA LV
Ngt vdn, Todn, Ti6ng Anh
Ngft vdn, Lich su, ti6ng Anh
Tori'n, Vdt lj, H6a hoc
D3l030l
Ngt vin, Lich su, Dla I!
Ng[ vdn, Torin, Ti6ns Anh
Ngt vin, Lich su, Ting
Anh
D320201 To6n, VAt l!. li6ng Anh
Ngt vin. Lich su. Dia
Nst van. 'l-o:in. 'l'i6ne Anh
Ng& vln. Toiin. 'f i6ng Anh
Ngu van. toan. rlelrg lrung
D2202t3
Ng& vin. Lich su. f i6ng
Anh
Ngt vnn. Lich sn. Dla
Ngt vin. Toiin. Ti6ng Anh

lf

Nhdn hqc

lf

Trit hgc

Dla

lf

Xi

h6i hoc

Th6ng tin hoc

l0

D6ng phutrng hoc

hqc

lj

lj

ll
Giiio duc hoc

't4

l40l0l

Ngu van. Llcn su, I reng


Anh

:q
-rl
iti
i4a
*\
.,-

TGn

stt

t2

Ki

truimg

hiQu

Ngirnh hgc

truime

M6n thil
m6n x6t tuy6n

MN
ngarnh

Ngt vin, Lich sri, Eia U


Ngt vdn, Toan, Ti6ng Anh
D320303
Ngii vin, Lich sri, Ti6ng

Lrru trir hoc

Anh
IJ

Vin

t4

C6ng tric

Ngt
D220340 Ngt
Ngt
Ngt
Ngt
D760l0l
Ngt

h6a hoc

xi

h6i

lf

vdn, Lich sri, Dia


vdn, Torin, Ti6n_g Anh
vin, Lich su, ting Anh
vin, Lich su, Dia U
vdn, To:in, Ti6ng Anh
vdn, Lich su. 'l'i6ng

Anh
To6n, H6a hoc, Sinh hoc
Ngii vdn, Lich st, Dia
Ngt vdn, Torin, Tidng Anh
Ngt vdn, Lich st, Ti6ng
Anh
To6n, Vat lf, Ti6ng Anh
To6n, V6t lf, H6a hoc
Ngt vdn, Todn, Tii5ng Anh
Ngt vnn, Lich su, Ting
Anh
Ngt vin, Lich su, Dia l!
Ngt vdn, Torin, Ti6ng Anh
Ngt vdn, Lich sri, Ti6ng
Anh
Ngt vdn, To6n, Ti6ng Anh
Ngt vin, To6n, TIENG

lj

l5

Tdm l1i hoc

D3l040l

l6

Quy ho4ch virng vd d6 thi

D580105

17

QuAn

l8

NhAt Brin hoc

tri dich vu du lich vd

lt

hdnh

D340103

D220216

l9

Hdn Qu6c hoc

D2202t7

20

Ngdn ngt Anh

D220201

NH4r
' -',i
Ngu van, Llcn su.
I leng
Anh
Ngt vdn, Todn, Ti6ng Anh
Ngt vdn, Lich sri, Ti6ng
Anh
Ngt vin, To6n, TIENG

ANH

Ngt
2l

Ng6n ngii Nga

D220202

22

Ngdn ngri Phrip

D220203

z)

Ng6n ngt Trung Qu6c

24

Ng6n ngt Dirc

vdn, To:in.

TIENG

ANH
Ngir vdn, ToAn. TItNG
NGA
Ngii v5n, Toen. TIEN(;

ANH
Ng&.vdn, To6n.

TtEN(;

PHAP
Ngft vdn. Torin, TIENG
ANH
D220204
Ngt vin. Toen. TIIi-NG
TRUNG
Ngt v[n. To6n. TIEN(i
ANH
D22020s
Ngt vnn, ToAn, TIENG

D[tc
t5

TOn

Stt

25

Ky

truimg

hiQu

Ngirnh hgc
Quan

hQ

trudng

Qu6c t6

Mi

M6n thi/
mon xet tuven

ngirnh
D310206

Ngt vdn, Tofu, Ting Anh


Ngt vin, Lich sri, Ting
Anh

26

Ng6n ngt TAy Ban Nha

D220206

Ngt vdn, To:in, TIENG


ANH
Ngt vIn, ToAn, TI6,NG
PHAP

Ngt vin, Toan, TIENG


DT'C

Ngt vdn, Toen, TIENG


ANH
Ngir. vin, Toen, TIENG
D220208

27

Ng6n ngir ltalia

vtl

KHOA Y
Phdng 607 - Nhd Di6u hdnh DHQG

PHAP
Ngir vin, Todn, TIENG
DT/C

TP.HCM.

QSY

KP6

P. Linh Trung - Q. Thn Dric -

TP.HCM.

DT:

0837242160-3112

Fax:
08.37242188
Website: http://www.medvnu.edu.vn

VIII

Ngdnh Y da khoa

D720l0r

Todrn Sinh. H6a

vrEN DAO T+O QUoC TD (rEr) DAI HQC QU6C GIATP. HCM

A:

146 Bis NguyEn Vdn ThU,


QuAn l, TP.HCM
DT: (08) 391 l83l I - 391 18312.
Campus

'r\"\O

Campus B: 23A15 Vd Thi Sriu, Quin 3,


TP.HC-'M

3);
flo
/+ t

DT: (08) 39322070


Campus C: Khu ph6 6, Phuong Linh
Trung, Quan Thn Dfc, TP.HCM
DT: (08) 35032253

i)>/

Website: http://www.iei.edu.vn

Chutrng trinh

cu nhdn qu6c td

la

chuong trinh diio rao chuyn ri6p. Sinh


vin s0 hoc tu m6t d6n hai nim rai IEI
sau d6 sd hoc ti6p giai doan sau o cdc
truong dai hoc d ciic nuoc M!, Anh.
New Zealand de dy bing cu nhin.
Hin tai chuong trinh ndy diro tao -i
nh6m ngirnh ch(nh:
- Kinh doanh vd qurin tri (2+2. l+2)
- C6ng nghd Th6ng tin (2+2)

t6

Ki

T6n trutmg
Ngirnh hgc

str

hiiu
trutme

Quen ly Khrich ssn (2+2)

Giai doan I tai IEI: sinh vin


hqc ttr I di5n 2 nem (30-60 tin
chi)

Giai doan 2 tai Hoa Ky, Anh,


New Zealand: sinh vin hoc tu
I <liin 2 nem (30-60 tin chi)

tx

TRUNG TAM DAI HQC PHAP


(PUF-HCM) - DAI HQC QU6C
GIA TP. HCM
Dia chi: Phdng 706, Nhd di6u hdnh
EHQG-HCM..
Khu ph6 6, Phudng Linh Trung, Qufln
Thri Dric. TP.HCM
DT: (08) 37 242 169 - Fax : (08) 37
242 166
Website : http://www.pufhcm-edu.vn,
Email: info@oufhcm.edu.vn
1.Cir nhin Quin tri Doanh nghiQp
Chiu tnich nhiQm tldo tao vi c6p bing:
trudng Dgi hgc Toulouse Capitole
(Phtip)

2.Cft nhAn Tin hgc


Chiu tr6ch nhim <ldo tgo

vi

c6p beng:

trudng Dgi hgc Paris 6 vd Dqi hgc


Bordeaux (Phtip)

't7

MN

nginh

M6n thi/
m6n r6t hv6n