You are on page 1of 8

PELAJARAN

Prinsip Keabadian Tenaga

(a) Pernyataan Prinsip

Prinsip Keabadian Tenaga menyatakan
tenaga tidak
boleh dicipta atau dimusnahkan.
Tenaga hanya boleh bertukar dari satu (c) Contoh-Contoh Pengiraan
bentuk ke Melibatkan
satu bentuk tenaga yang lain. Prinsip Keabadian Tenaga
Oleh itu jumlah tenaga adalah
abadi(tetap) Contoh 1
Seketul batu dilontar ke atas dengan
(b) Contoh satu fenomena untuk halaju 20 ms-1.
menunjukkan Berapakah tinggi maksimum yang
bagaimana prinsip keabadian dicapai oleh
tenaga berlaku batu itu?
(Ayunan Bandul Ringkas)
Penyelesaian

Contoh 2

Berdasarkan kepada prinsip keabadian
tenaga maka jumlah tenaga pada
A,B,C dan D adalah sama.
Tetapi bentuk pada setiap kedudukan
adalah berlainan iaitu pada A dan D
bandul mempunyai tenaga keupayaan
graviti, pada kedudukan C bandul
mempunyai tenaga kinetik, manakala Sebiji bola dilepaskan dari satu titik A
pada kedudukan B bandul mempunyai yang tingginya 0.8 m supaya bola
tenaga keupayaan graviti dan tenaga bergerak pada landasan melengkung
kinetik. yang licin.Berapakah halaju bola itu
Walau bagaimana pun lama kelamaan apabila tiba di titik B.
amplitud ayunan bandul semakin
berkurangan dan bandul pegun kerana Penyelesaian
berlakunya proses pelembapan.
Apabila dilakarkan graf tenaga
melawan kedudukan bandul adalah
seperti berikut:-
Contoh 3

Contoh 4

Sebuah troli dilepaskan dari keadaan
rehat pada titik Xpada landasan
condong yang licin.Berapakah halaju
troli apabila tiba di titik Y ? Sebiji bola bergerak dengan halaju 6
ms-1 manaikki satu landasan condong
Penyelesaian yang licin setinggi 1.5 m.
Apabila tiba di titik B,berapakah
halajunya.

Penyelesaian
benar mengenai ayunan bandul
tersebut?
Contoh 5

Sebuah spring yang panjang asalnya
14 cm.Apabila sebiji bola berjisim 20 g
digunakan untuk memampatkan
spring dengan daya 2N panjang spring
menjadi 10 cm.Apabila bola itu
dilepaskan
semula berapakah halaju bola itu
bergerak?

Penyelesaian

3 Sebuah lori yang sedang bergerak
mempunyai tenaga kinetik.Apabila
lori itu diberhentikan,
tenaga kinetiknya menjadi sifar.Ini
disebabkan tenaga kinetik itu

TUTORIAL A telah dilenyapkan
B diguna untuk memberhenti lori
1 Pernyataan yang manakah C bertukar menjadi tenaga
adalah benar keupayaan
mengenai prinsip keabadian graviti
tenaga ? D bertukar kepada tenaga
haba akibat
A Jumlah tenaga adalah abadi geseran
B Tenaga tidak boleh bertukar
bentuk
C Tenaga boleh dicipta atau 4
dimusnahkan
D Semakin lama semakin
berkurangan
jumlah tenaga

2

Sebuah troli dijatuhkan dari
keadaan rehat pada landasan
lengkung yang licin.Halaju troli
semasa tiba di bawah landasan
tersebut adalah

Rajah menunjukkan sebuah bandul A 5 ms-1 B 7 ms-1
ringkas diayunkan bermula dari C 8 ms-1 D 9 ms-1
X.Graf yang manakah berikut adalah E 10 ms-1
5 menaikki landasan kasar setinggi
h ,menyebabkan halajunya
berkurang menjadi
2 ms-1 .Berapakah nilai h ?

A 0.9 m B 1.0 m
C 1.2 m D 1.4 m
E 1.6 m
8

Sebuah ladung berjisim 150 g
disesarkan pada titik A dan
kemudian dilepaskan.Berapakah
halaju ladung pada titik B?

A √2 ms-1 B √3
ms-1
C 2 ms-1 D 3 ms-1
E 4 ms-1

6 Sebiji bola tenis berjisim 10.0 g Sebuah troli yang bergerak
dilontarkan ke dengan halaju
atas dengan halaju 20 ms-1.Tinggi 8 ms-1 pada titik A menaikki
maksimum landasan condong setinggi 1.95
yang boleh dicapai oleh bola itu m.Berapakah halajunya ketika
adalah berada di titik B ?

A 5.0 m B 10.0 m A 5.0 ms-1 B 5.6 ms-1
C 20.0 m D 40.0 m C 6.4 ms-1 D 8.0 ms-1
E 60.0 m E 9.2 ms-1

9

7

Sebiji bola besi berjisim 0.08 kg
diletakkan pada permukaan licin dan
bersentuhan dengan sebuah sping
yang termampat.Apabila spring itu
dilepaskan bola bergerak dengan
halaju 5 ms-1 .Tenaga keupayaan
kenyal yang tersimpan dalam spring
Sebiji bola berjisim 0.05 kg semasa ia dimampatkan adalah
bergerak dengan halaju 6 ms-1
A 0.125 J B 0.50 J itu apabila spring dilepaskan
C 1.00 J D 1.25 J semula ketika jarak pemampatan
E 1.50 J adalah
20 cm ?

A 1 ms –1 B 2 ms-1
C 3ms-1 D 4 ms-1
E 6ms-1

12 Pernyataan yang manakah adalah
benar mengenai prinsip keabadian
tenaga?

A Tenaga boleh dicipta
B Tenaga boleh dimusnahkan
10 Sebuah spring mempunyai
C Jumlah tenaga kinetik adalah
panjang asal 20 cm.Apabila
abadi
diletakkan sebiji bola berjisim
D Tenaga boleh bertukar dari
0.1kg,panjangnya menjadi 14
satu bentuk ke satu bentuk
cm.Spring itu kemudiannya
yang lain.
dilepaskan menyebabkan bola
naik setinggi h.Berapakah nilai h ?
13
A 6 cm B 4 cm
C 3 cm D 2 cm
E 1 cm

Pada kedudukan manakah bandul
di atas mempunyai tenaga kinetik
dan tenaga keupayaan graviti ?

A P B Q
C R D S
11 Satu spring kenyal dimasukkan
dalam satu tiub dan satu
hujungnya dilekatkan sekeping
papan penahan yang jisimnya
diabaikan.Sfera berjisim 0.1 kg
diletakkan di atas papan penahan
seperti rajah (a).Papan penahan
kemudian ditolak dengan daya F
dan jarak pemampatan x
dihasilkan pada rajah(b).Graf F
lawan x dilukis pada rajah
(c).Berapakah halaju sfera logam
(b) Berapakah halaju batu pada
ketinggian
maksimum?

.................................................
...................
14 Pernyataan yang manakah benar (c) Hitungkan ketinggian
mengenai rajah di atas? maksimum yang dicapai oleh
batu itu.
A Halaju bola di A dan di C
adalah sama
B Jumlah tenaga pada semua (d) Berapakah masa yang diambil
kedudukan adalah sama oleh batu itu untuk jatuh
C Tenaga keupayaan graviti di A semula ke permukaan bumi
dan di E adalah sama dari tinggi maksimum?
D Tenaga kinetik di B adalah
sama dengan tenaga
keupayaan graviti di C (e) Hitungkan tenaga keupayaan
graviti pada tinggi maksimum.
15 Satu jasad berjisim 2 kg berada
setinggi 10 m dari permukaan
bumi.Jasad itu kemudiannya
dijatuhkan dari keadaan
rehat.Pernyataan yang manakah
berikut adalah benar? (f) Hitungkan tenaga kinetik batu
itu sejurus sebelum terkena
A Daya yang bertindak pada permukaan bumi.
jasad adalah
200 N
B Tenaga keupayaan graviti
maksimum adalah 2000 J 17
C Tenaga kinetik maksimum
adalah 2000 J
D Pada tinggi 5 m tenaga jumlah
keupayaan graviti dan jumlah
tenaga kinetik adalah sama.

16 Seketul batu berjisim 100 g
dilontarkan tegak ke atas dengan
halaju 30 ms-1 dari permukaan
bumi.
(a) Apakah jenis gerakan yang
berlaku kepada batu itu
semasa gerakan ke atas.
Rajah menunjukkan sebuah ladung
................................................. A dan sfera logam B yang berjisim
................... 2.5 kg dan 1.0 kg masing-
masing.Ladung A diikat dengan tali
tak kenyal yang panjangnya 2.0
m,manakala sfera logam B berada
dalam keadaan pegun di Q iaitu
pada permukaan kasar PS.Apabila
ladung itu disesarkan setinggi 0.5m
dan dilepaskan,ia akan terkena sfera
logam B yang menyebabkan sfera
logam B bergerak. 18

(a) (i) Berapakah tenaga kinetik
sfera
logam B apabila ia
berlanggar dengan ladung A?

(ii) Kirakan halaju sfera logam
B sebaik sahaja terkena
ladung A?

(b) Jika sfera logam B tiba di R
dengan halaju 3.0 ms-1 , Sebuah troli berjisim 1 kg
(i) kirakan perubahan tenaga memampatkan sebuah spring
kinetik dari Q ke R. yang dilekat pada dinding dengan
daya yang bertambah dari 0 N ke
10 N.Graf daya lawan mampatan
dihasilkan.
(ii) mengapakah tenaga (a) Nyatakan hubungan antara
kinetik sfera logam B daya dan jarak pemampatan.
berkurangan bila tiba di R.
........................................... .......................................................
................. ......................
(b) Apakah kuantiti yang
........................................... diperolehi daripada luas di
................. bawah graf.
(c) Selepas melintasi R,sfera .......................................................
logam terus bergerak ......................
sepanjang RS dan berhenti di S.
Di S ia jatuh tegak ke lantai.Berapakah
halajunya ketika ia (c) Semasa troli ditolak dengan
menyentuh lantai jika tinggi daya 10N ia kemudian
permukaan kasar dari lantai ialah dilepaskan dan melanggar dengan
5 m. satu troli berjsim 2 kg yang
pegun.Kedua-duanya melekat
(d) Jika eksperimen dilakukan di selepas perlanggaran.
permukaan bulan,apakah (i) Berapakah halaju semasa
perubahan yang anda jangkakan troli berjisim 1kg itu
kepada tenaga keupayaan graviti dilepaskan.
sfera logam B itu di S.
(ii) Berapakah halaju kedua-
dua troli selepas
perlanggaran.

(d) Berapakah perubahan tenaga
kinetik troli sebelum dan
selepas perlanggaran.

19 (a) Seorang pemanah akan
menghalakan anak panahnya
secara mengufuk di atas sedikit
daripada pusat sasaran.
(i) Apakah perubahan tenaga
yang berlaku apabila anak
panah itu dilepaskan?

(ii) Terangkan mengapakah
pemanah itu tidak
menghalakan anak panahnya
secara mengufuk dan searas
dengan pusat sasaran.

" Halaju anak panah yang
dilepaskan akan
bertambah apabila tali kenyal
pada anak
panah itu ditarik dengan lebih
regang "
(iii) Dengan menggunakan radas
seperti troli , tali kenyal , jangka
masa detik , dan alat- alat lain ,
huraikan satu rangka eksperimen
untuk menyiasat pernyataan di
atas.