You are on page 1of 1

anveSTum

3.4.87 ser hy apic ca


6.4.105 ato heH
6.2.101 hu jhalbhyo her dhiH
/hA jahi?
zloka
bheSaja
utkaTa
sarve sarvapadAdezAH
anAgamakAnAM sAgamakAH
6.4.22, 6.4.24, 6.4.138
scathe scathing
friar
nAmadheya
puff
rattle
rant
domicile
mauryair hiraNyArthibhir
avidyamAne sAmAnye `pi akSaravarNasAmAnyAn Nirukta 2.1
preSya bh ad 1.4.2.5