You are on page 1of 10

Bab 1 Nombor Berarah

Pendaraban Integer
1. Integer positif ialah nombor bulat dengan tanda positif () atau tanpa
tanda.
2. Integer negatif ialah nombor bulat dengan tanda negatif ().
3. Sifar ialah suatu integer. Sifar bukan integer positif atau integer negatif.

-4

-3

-2

-1

Integer negatif

Sifar

Integer positif

4. Hasil darab dua integer bertanda sama ialah integer positif.


5. Hasil darab dua integer bertanda berlainan ialah integer negatif.

() () (integer positif)
() () (integer positif)
() () (integer negatif)
() () (integer negatif)
Soalan Standard PT3

Ceraian (a)

Huraian Jawapan

Darabkan setiap yang berikut


(3 markah)
Jawapan
(i) 2 (5) = 10

(i)() () (integer negatif)

(ii) 2 (5)= 10

(ii)() () (integer positif)

(iii) 2 5= 10

Soalan Standard PT3

(iii)() () (integer negatif)

Ceraian (c)

Suhu bagi secawan teh panas menurun sebanyak


2C setiap minit. Cari perubahan suhu teh itu selepas 7 minit.
(3 markah)
Jawapan
Perubahan
suhu
= (2C)
Suhu turun sebanyak
2C 7
setiap minit bermaksud perubahan suhu ialah 2C setiap minit.
= 14C

Jawab Soalan-soalan Ini


1. Selesaikan setiap yang berikut.

2. Diana membeli sebuah rumah baharu dengan harga


RM90 000. Nilai rumah itu meningkat sebanyak
RM7 000 setahun. Hitung harga rumah itu jika
Diana ingin menjualnya 8 tahun kemudian.
(3 markah)

(3 markah)
(i) 8 (4)
(ii) 8 4
(iii) 8 (4)

Pembahagian Integer
1

Bab 1 Nombor Berarah

1.

Soalan Standard PT3

Ceraian (a)

Soalan Standard PT3

Ceraian (c)

Huraian Jawapan

Jawab Soalan-soalan Ini


1. Selesaikan setiap yang berikut.
(3 markah)

Operasi Bergabung
1.

Bab 1 Nombor Berarah

Soalan Standard PT3

Ceraian (a)

Soalan Standard PT3

Ceraian (c)

Huraian Jawapan

Jawab Soalan-soalan Ini


1. Selesaikan setiap yang berikut.
(3 markah)

1.

Operasi Bergabung (Penyelesaian


Masalah)
3

Bab 1 Nombor Berarah

Soalan Standard PT3

Ceraian (a)

Soalan Standard PT3

Ceraian (c)

Huraian Jawapan

Jawab Soalan-soalan Ini


1. Selesaikan setiap yang berikut.
(3 markah)

Pecahan Positif dan Negatif


1.

Bab 1 Nombor Berarah

Soalan Standard PT3

Ceraian (a)

Soalan Standard PT3

Ceraian (c)

Huraian Jawapan

Jawab Soalan-soalan Ini


1. Selesaikan setiap yang berikut.
(3 markah)

Perpuluhan Positif dan Negatif


1.

Bab 1 Nombor Berarah

Soalan Standard PT3

Ceraian (a)

Soalan Standard PT3

Ceraian (c)

Huraian Jawapan

Jawab Soalan-soalan Ini


1. Selesaikan setiap yang berikut.
(3 markah)

Pengiraan Melibatkan Nombor Berarah


1.

Bab 1 Nombor Berarah

Soalan Standard PT3

Ceraian (a)

Soalan Standard PT3

Ceraian (c)

Huraian Jawapan

Jawab Soalan-soalan Ini


1. Selesaikan setiap yang berikut.
(3 markah)

Pengiraan Melibatkan Nombor Berarah


(Penyelesaian Masalah)
1.

Bab 1 Nombor Berarah

Soalan Standard PT3

Ceraian (a)

Soalan Standard PT3

Ceraian (c)

Huraian Jawapan

Jawab Soalan-soalan Ini


1. Selesaikan setiap yang berikut.
(3 markah)

Praktis Topikal PT3


9, 6, 0, 2, 5, 7

1.

Tentukan nilai P, Q dan R.


(3 markah)

Susun integer di atas mengikut tertib menurun.


(3 markah)

3. Rajah di bawah menunjukkan satu garis


nombor.

2. Rajah di bawah menunjukkan satu garis


nombor.

Q
P

-1

Bab 1 Nombor Berarah

(ii) Cari nilai bagi

Tentukan nilai Q, R dan S.


(3 markah)

15+ (10 )
.
8+3
(4 markah)

4. Rajah di bawah menunjukkan satu garis


nombor.

7. (i) Susun pecahan yang berikut dalam tertib


menaik

5 3 1 1 7
, , , ,
8 8 8 2 8

(ii) RM80 ditolak daripada RM135 gaji harian


Amin pada bulan Januari. Bakinya
dibahagikan kepada 5 bahagian. Satu
bahagian daripada wang itu untuk
simpanan setiap hari bagi bulan Januari.
Berapakah jumlah wang simpanan Amin
untuk bulan Januari?
(4 markah)

Hitungkan nilai a + b
(3 markah)
5. (i) Bulatkan langkah pengiraan yang betul

1
3
1 ( 2.450.50 ) 2
2
4

( )

A
B
C
D

1.5 1.95 + 2.75


1.5 1.95 2.75
3.675 0.50 + 2.75
3.675 0.375

(ii) Nilaikan 11 +

(3 markah)

(7 38 )+9.8( 43 )

.
9. Paras air maksimum ialah

1
2

, - 2.25,

3
, . ?
8

2
5

m semasa

10. Dalam ujian Sains yang mempunyai 40 soalan


objektif, setiap jawapan yang betul akan
diberikan 2.5 markah manakala setiap jawapan
yang salah ditolak 1 markah. Intan menjawab

A 5.0625
B

21

air sungai pasang. Kemudian, air sungai itu


surut pada kadar 0.12 m seminit. Berapakah
paras air selepas 0.5 jam air surut?
(3 markah)

6. (i) Bulatkan nombor yang seterusnya dalam


urutan nombor

dan beri

jawapan dalam bentuk perpuluhan.

(4 markah)

-1 ,

(3 12 0.25) 25

8. Hitung nilai

1
16

C -5.625

dengan betul

4
D 3
8

3
5

daripada semua soalan itu.

Hitung jumlah markah yang diperolehi Intan.


(3 markah)