1

2

‫ميحرلا نمحرلا هللا‬

‫بسم‬

Allama Sa’eedi Sahb & Allama Mashadi Sahb
En Octobre 2014, Mo fine gagne l'occasion joindre 2 grands personnalités, (1) Ustadh
de Sahih Bukhari, Shaykh ul Hadith Allama Ghulam Rasool Saeedi et Munaazir-eIslam, Shaykh Allama Syed Irfan Shah Mashadi.
Allama Ghulam Rasool Saeedi celui qui fine écrire Tafseer Tibyaan ul Qur'an,
Commentaire Sahih Muslim, Sahih Bukhari etc.…
Allama Syed Irfan Shah Mashadi enn grand débateur et défenseur Ahl us Sunnah Wal
Jamaa'ah. Officiellement Li Même qui fine donne Maulana Shah Ahmad Noorani
Siddiqui ‘Rahmatullaahi alayh’ le titre QUAID-E-EHLÉ SUNNAT (Chef Sunni).
Allama Saeedi Sahb dans so peu de temps qui li fine recevoir moi, environs 5 a 7
minutes, li fine conseil moi pour retourne vers 'Sharh Aquaaid-un-Nasafiyyah', et
comprend bannes phrase dans So langue ‘Ilm-ul-Kalaam’ et par ‘Ilm-ul-Usool’ et
‘Ilm-ul-Balaaghat’ et lire commentaire depuis ‘Sharh Sahih Muslim’.
Allama Syed Irfan Mashadi Sahb fine déjà faire Munaazrah (débat) lors Sujet
Sayyiduna Ameer Mu'aawiyah ‘radiallaahu anh’ et aussi li fine écrire enn livre lors
sujet Ameer Mu'aawiyah ‘radiallaahu anh’. Li déjà au courant de banne Ahbaash et
Abdullah Al Harari, même affaire avec Dr. Tahir ul Qadri, bannes la fine faire
beaucoup bon travail et recherche, bien intelligent, finalement, fine rentre dans
l’égarement et pé faire publique perdu chemin droite.
Ce qui nous comprend, Ahbaash ce bannes Sunni, mais égaré, les deux (Dr. Tahir &
Al-Harari) fine faire du tort Ahl us Sunnah juste pour faire plaisir bannes Shia. Et la
maintenant, Le Mullah Saab aussi fine rentre dans sa diffamation la après env. 25
ans service pour Ahl us Sunnah. (c.à.d. pendant 25 ans li fine jouer)

SHARH AQAAID-UN-NASAFIYYAH
Livre lors Aqeedah qui dans faveur bannes Hanafites et Imam Ehl-e-Sunnat
Abu Mansoor Maaturidi ‘Alayhir Rahmah’ comparer avec bannes Shaafi’ee et
Imam Ehl-e-Sunnat Abul Hasan Ash’ari ‘Alayhir Rahmah’.

TEXTE SHARH NO. 1 – Page 194-195

‫(وٍنف عً ذلسالصحابت إال بخير) ملا زوي في ألاحادًث الصحيحت مً مىاقبهم‬
‫ ((ال حسبىا أصحابي فلى أن‬:‫ لقىله عليه السالم‬،‫ووحب النف عً الطعً فيهم‬
ً
ّ ‫ذهبا ما بلغ‬
))‫مد أحدهم وال هصيفه‬
‫أحدلم أهفق مثل أحد‬

3

TRADUCTION : Rappelle bannes Compagnons (Sahâba) dans
meilleur façon, parce qui dans plusieurs Hadith Authentique
fine mentionne bannes la zotte valeur.
Obligatoire (Wajib) pour abstenir dans MAL-PARLE bannes la,
parce qui Sayyiduna Rasoolullah (‫ )صلي هللا عليه وسلم‬fine dire :
‘Pas MAL-PARLE mo bannes Compagnons, même si quelqu’un
faire donation l’or la quantité montagne Uhud, jamais li pour
arrive égale a enn poignée, même pas demi-poignée donation
qui fine faire par mo bannes compagnons. (Bukhari/Muslim)
Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Pour montrer valeur bannes Sahâba, dans livre de l’autorité fine applique ce Hadith et
fine généralise Hadith la pour tous bannes Sahâba, non pas certains. Abdullah Al
Harari pas d’accord, et Le Mullah Saab fine soutenir. Al Harari écrire dans Sareehul-Bayaan Volume 2, Page 66 :

Celui qui penser qui ce Hadith li pour tous bannes Sahâba, alors li fine ignore
la réalité, et li fine frapper aveuglement.
Opinion Majoritaire : ce Hadith li applique pour tous compagnons selon majorités
bannes Muhaddith et Uléma, quand même Hadith la fine adresse avec quelques Sahâbi
dans faveur quelques Sahâbi.
Conclusion : Al Harari et Le Mullah Saab fine faire erreur, sinon mo faire demande
avec Le Mullah Saab, écrire et signer qui Ameer Mu’aawiyah et Sayyiduna Khalid
Bin Waleed ‘radiallaahu anhuma’ pas inclus dans ce Hadith en considération pour
montrer faveur bannes Compagnons (Sahâba) en générales.

TEXTE SHARH NO. 2 – Page 194-195

‫ ((ألسمىا أصحابي فئنهم خيازلم)) الحدًث‬:‫ولقىله عليه السالم‬
TRADUCTION : Sayyiduna Rasoolullah ( ‫ )صلي هللا عليه وسلم‬fine dire,
‘Honore (Respect) mo bannes Compagnons (Sahâba), parce
qui bannes la plus supérieur qui zotte’.
Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Ici aussi même application, le mot ‘Ashaabii’ généraliser pour tous bannes
compagnons (Sahâba).
4

TEXTE SHARH NO. 3 – Page 194-195

ً
‫ ((هللا هللا في أصحابي ال تتخروهم غرضا من بعدي‬:‫ولقىله عليه السالم‬
‫فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغض ي أبغضهم ومن آذاهم‬
.))‫فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي هللا ومن أذي هللا فيىشك أن يأخره‬
TRADUCTION : Sayyiduna Rasoolullah ( ‫ )صلي هللا عليه وسلم‬fine dire,
‘Peur Allah concernant Mo bannes Compagnons (Sahâba),
après Mo départ (Physique) pas cibler (pointer/viser) bannes-la.
Celui qui fine content bannes-la, ce parce qui li content Moi, et
celui qui fine éna rancune envers bannes-la, ce parce qui li éna
rancune envers Moi.
Celui qui fine donne bannes-la du tort, en vérité li fine donne
Moi du tort, et celui qui fine donne Moi du tort, en vérité li
fine faire Allah Ta’ala en colère, et celui qui fine faire Allah en
colère, alors bien vite Allah Ta’ala pour prend li compte.
Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Al Harari so l’arrogance fine transport li vers colère d’Allah : (1) li pas fine
peur Allah pour contrôle so la langue contre Ameer Muaawiyah, Sayyidah
Ayesha, Sayyiduna Khalid Ibn Waleed, Sayyiduna Talha, Sayyiduna
Zubayr… ‘radiallaahu anhum’
(2) Li fine garde rancune envers Sayyiduna Rasoolullah ( ‫ )صلي هللا عليه وسلم‬dans
écrire contre bannes Sahâba mentionner en haut.
(3) Li fine donne Allah Ta’ala et so Bien Aimer Rasool du tort et fine faire
Allah Ta’ala et Bien Aimer Rasool en colère. (‫)صلي هللا عليه وسلم‬
(4) So conséquence, Allah Ta’ala pour prend li compte.
(5) Bannes qui propage so argument et conclusion, aussi bannes qui soutenir
so malveillance, sans oublie Le Mullah Saab, (1) a (4) pour zotte.

TEXTE SHARH NO. 4 – Page 194-195

‫ثم في مىاقب مل مً أبي بنسوعمسوعثمان وعلي الحسً والحسين‬
‫وغيرهم مً أمابسالصحابت أحادًث صحيحت‬
5

TRADUCTION : Beaucoup Hadith Authentique fine être
mentionner dans faveur & grandeur Sayyiduna Abu Bakr,
Sayyiduna Umar, Sayyiduna Usman, Sayyiduna Ali,
Sayyiduna Imam Hasan, Sayyiduna Imam Husayn, et aussi
bannes les autres Grand Compagnons (Sahâba).
Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
En tous, éna 2 types Hadith dans montrer faveurs bannes Sahâba, (1) Avec
précision, (2) Sans précision.
Avec Précision, c.à.d. Sayyiduna Rasoolullah (‫ )صلي هللا عليه وسلم‬fine prend nom
et fine montrer Sahabi so grandeur, par ex. le 4 Califes, Sayyidah Ayesha,
Imam Hasan, Imam Husayn, Sayyidah Khadija etc.… la liste très longue.
Et sans doute, parmi éna Sayyiduna Khalid Ibn Waleed, Sayyiduna Ameer
Mu’aawiyah aussi.
Sans Précision, c.à.d. fine généralise tous, par. Ex. Bannes Immigrants,
Bannes Martyrs de Badr, Bannes Martyrs de Uhud, Bannes participants de
Hudebiyah…. Etc.… la liste très longue. ‘radiallaahu anhum ajma’een’

TEXTE SHARH NO. 5 – Page 194-195

‫ فسبهم والطعً فيهم‬،‫وما وقع بينهم مً املىاشعاث واملحازباث فله محامل وجأوٍالث‬
.‫إن مان مما ًخالف ألادلت القطعيت فنفسلقرف عائشت وإال فبدعت وفسق‬
TRADUCTION : Bannes divergences et conflits qui fine arriver
entre bannes (Sahâba), alors éna bannes chemin sortir et
interprétation (en forme positive).
MAL-PARLE bannes la est KUFR si quelqu’un fine contre
bannes évidences décisives (depuis Qur’an et Hadith). Sinon
Bid’at et offense claire (Fasiq).
Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Ce qui plus important, nous faire interprétation positive concernant bannes
divergences et conflits qui fine exister entre bannes Sahâba pour qui nous pas
manque du respect, et aussi pour nous pas égarer.
Abdullah Al Harari fine perdu cette occasion et finalement li fine rentre dans
l’égarement et li fine MAL-PARLE bannes Sahâba, spécialement Sayyidah
Ayesha, Hazrat Talha, Hazrat Zubayr, Hazrat Khalid, Hazrat Amr et Ameer
Mu’aawiyah ‘radiallaahu anhum’.
6

Dans texte ‘Sharh Aquaaid’ fine servi deux mots (‫ )سب‬Sabb et (ً‫ )طع‬Ta’n.
Le deux signifié (a) Maltraiter, (b) Mal-parler, (c) Montrer Défaut, (d) Abuser
(e) Condamner, (f) Exposer en forme négatif, (g) Contester, (h) Critiquer, (i)
Dénigrer, (j) Dégrader… etc.
Abdullah Al Harari fine MAL-PARLE bannes Sahâba dans plusieurs so
bannes livres, li fine prend bannes arguments qui Majorités Uléma pas fine
servi comme référence pour MAL-PARLER.
Al Harari fine tire bannes conclusion non acceptable. Surtout li fine MALPARLE Sayyiduna Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’.
Par exemple :
Dans Sareeh-ul-Bayaan Volume 2 Page 38, Al Harari écrire :

Traduction : Plus détail concernant la guerre entre (Sayyiduna) Ali et (Ameer) Mu’aawiyah
(‘radiallaahu anhuma’)… (Ameer) Mu’aawiyah so combat contre (Sayyiduna) Ali faire li sortir en dehors
l’obéissance de Imam (L’autorité), justement comment nous fine expliquer, alors sa faire li (Ameer
Mu’aawiyah) vine enn Grand Pécheur.
Premièrement Le Mullah Saab dans so réfutation de 48 pages, li fine faire
croire qui quand pé défendre Sayyiduna Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’
alors veut dire Sayyiduna Ali ‘radiallaahu anh’ ti en tort etc.…
Peut-être Le Mullah Saab fine oublier formule ( ‫ )مفهىم املخالفت‬dans domaine
USOOL, surtout d’après Hanafites.
Alhamdulillah, Mo fine justement faire remarque qui Al-Harari fine MALPARLER et fine dégrade Sayyiduna Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ et li
fine servi bannes mots et phrases inacceptable.
Nous pé juste alerte publique qui Al-Harari pas fine éna respect pour Ameer
Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ en disant ‘alors sa faire li vine enn Grand Pécheur’.
Sareeh-ul-Bayaan encore, Volume 2 Page 52 li écrire :
7

Traduction : (Sayyiduna) Mu’aawiyah so but pour le Combat… Alors nous besoin au courant qui
(Sayyiduna) Mu’aawiyah so but pour ce combat est DUNYA, parce qui li ti ASSOIFFE DU POUVOIR et
so l’envie dans agrandir territoire.
Comment appelle sa ? Bien-Parler Ou bien Mal-Parler ? Honoré Ou bien Dégrader ?

Le Mullah Saab pas trouve sa Mal, au contraire li trouve pour cautionne AlHarari par parole de Sayyiduna Ali ‘radiallaahu anh’.
D’abord Al-Harari même fine mentionne sa pour tire conclusion contre
Sayyiduna Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’.
MOI MO DIRE : Possible Sayyiduna Ali ‘radiallaahu anh’ fine servi sa phrase
la ( ‫ )إن بني أميت ًقاجلىوي‬pour bannes (Umayyade) qui vraiment ti assoiffe du
pouvoir comme Marwaan et so l’équipe OU BIEN Yazeed et so l’équipe.
Si Le Mullah Saab pas d’accorde (Comme d’habitude), alors Mo demande li
pour la deuxième fois écrire et signer lors papier qui Sayyiduna Ali ‘radiallaahu
anh’ fine dire sa pour Sayyiduna Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’.
Prend depuis page 23 jusqu'à 77, sa quantité qui Al-Harari fine MAL-PARLE
bannes Sahâba, spécialement Sayyiduna Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’,
c’est vraiment incroyable et étonnant.
Le Mullah Saab fine lire so livre avec Muhabbat pour Al-Harari et Ahbaash,
non pas avec Muhabbat pour Sayyiduna Rasoolullah (‫ )صلي هللا عليه وسلم‬et bannes
Sahâba, voila pour qui raison nous trouve li aussi fine prend chemin
l’égarement avec l’arrogance.

TEXTE SHARH NO. 6 – Page 194-195

‫وبالجملت لم ًىقل عً السلف املجتهدًً والعلماء الصالحين‬
‫حىاشاللعً على معاوٍت وأعىاهه‬
TRADUCTION : En tous cas, pas fine éna quitte mention
depuis bannes Mujtahid (Autorité de la loi Islamique) et
8

bannes Uléma pieux concernant (si) permettre MAL-PARLE
Sayyiduna Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ et so bannes
collaborateurs.
Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
L’opinion majoritaire pas fine donne version pour MAL-PARLE bannes
Sahâba. Alors lors qui critère Al-Harari fine éna courage pour écrire enn livret
pour MAL-PARLE bannes Compagnons, surtout Sayyiduna Mu’aawiyah
‘radiallaahu anh’ ?
Al-Harari pas d’accord, li écrire dans Sareeh-ul-Bayaan V2 Page 75 :

Traduction : AVIS : Certain ignorant dire qui nous pé MAL-PARLE (Sayyiduna) Mu’aawiyah et
bannes Sahâba, pourtant li pas correct. La vérité c’est que nous pé explique la réalité ce qui fine arriver
entre (Sayyiduna) Ali radiallaahu anh et (Sayyiduna) Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’.
MOI MO DIRE : Beaucoup Uléma fine raconte la bataille du chameau et Bataille
de Siffin, mais avec précaution et respect, même bannes Uléma fine dire clairement
qui Sayyiduna Ali ‘radiallaahu anh’ ti lors la vérité, mais pas veut dire qui éna le droit
pour MAL-PARLE Sayyiduna Mu’aawiyah et les autres Sahâba.

Al-Harari écrire dans Ad-Durrat-ul-Bahiyyah Fi Halli Alfaaz-il A’qeedat-it
Tahaawiyyah Page 98-99 moment li fine explique ce phrase ( ‫ )ال هرلسهم الا بخير‬I.e.
‘Nous rappelle bannes Compagnons dans Meilleur façon’ :

Traduction : Signification ce phrase ‘Nous imagine bannes Sahâba dans meilleur façon’, ce en
terme générale, mais en détaille, nous faire éloge et nous critiquer dépende d’après la loi Shari’a.
C.à.d. Critique individuelle so certificat dans possession Al-Harari. Dans enn
l’autre livre ‘Umdat-ul-Raaghib’ Page 272, li fine écrire :

9

Traduction : En Générale, MAL-PARLE bannes Sahâba est KUFR, et MAL-PARLE enn parmi
bannes-la est OFFENSE, excepter si éna quitte contrariété légal, alors li pas HARAAM.
Clairement nous trouver qui dans sujet ‘PAS MAL-PARLE SAHABA’ AlHarari fine sorti en dehors principe Ahl-us-Sunnah, dans place faire bannes
interprétation positif, li fine critiquer, et sa fine faire li EGARE.

TEXTE SHARH NO. 7 – Page 194-195

َّ
ً‫ وهى ال ًىحب اللع‬،‫ألن غاًت أمسهم البغي والخسوج عً طاعت إلامام الحق‬
TRADUCTION : (Raison pour pas MAL-PARLE Ameer Mu’aawiyah
‘radiallaahu anh’ et so bannes collaborateurs)… Parce qui plus grand
oublie de bannes-la est ‘Opposé’ et ‘Reste en dehors l’ordre de
l’autorité valide & légal, alors pas mérite condamner.
Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
La plupart bannes Uléma fine catégorise Sayyiduna Ameer Mu’aawiyah
‘radiallaahu anh’ so décision par ‘Ijtihaad’, c.à.d. li fine faire enn jugement
légale.
Même dans Le Mullah Saab so réfutation 48 pages, li fine mentionne texte
depuis ‘Bahaar-e-Sharee’at’ concernant Ijtihaad de Ameer Mu’aawiyah
‘radiallaahu anh’, quand même type ijtihaad autrement.
Mo en confusion, Le Mullah Saab fine réfute moi OU BIEN Al-Harari,
parce qui Al-Harari pas d’accord lors Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ so
Ijtihaad, li écrire dans Sareeh-ul-Bayaan, Volume 2 page 63 :

‫ ان الاحتهاد ال‬:‫ اليس قخال معاوٍت لعلي ًدخل في باب الاحتهاد؟ فالجىاب‬:‫فان قيل‬
‫ و قخال معاوٍت لعلي فيه‬،‫ًنىن مع الىص القسآوي او الحدًثي و ال مع احماع العلماء‬
‫ فال ًنىن هرا الامساحتهادا مقبىال‬،‫مخالفت للىص الحدًثي‬
Traduction : Si dire : est-ce qui combat (Sayyiduna) Mu’aawiyah contre (Sayyiduna) Ali pas rentre
dans contexte Ijtihaad ? REPONSE : Ijtihaad pas faire contre texte Qur’an, ni Hadith et ni Ijmah
(Consensus) de bannes Uléma. La guerre (Sayyiduna) Mu’aawiyah avec (Sayyiduna) Ali contre Hadith,
donc ce ijtihaad li pas acceptable.
10

Le Mullah Saab fort dans cherche chemin sorti pour cautionne Al-Harari, Nous
bannes Uléma fine écrire qui Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ arriver li fine faire
enn oublie dans so jugement légale, mais personne pas fine manipule l’honneur de
Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’. Al-Harari fine oublier parole Sayyiduna
Rasoolullah (‫)صلي هللا عليه وسلم‬. ‘Honore mo Bannes Sahâba’.

Sharh Al Aquaaid-in-Nasafiyyah Page 194-195
HADITH-E-AMMAAR
‘Hadith-e-Ammaar’ est Preuve principale qui Al-Harari fine servi pour
commence so bêtises contre Sayyiduna Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’, et Le
Mullah Saab fine remplir so pamphlet de réfutation pour prouver qui AlHarari fine bien écrire.
Hadith-e-Ammaar:

َّ ‫َو َو‬
َّ ‫َو ْي َو َو َّ َو ْي ُت ُت ُت َو ُت َو َو ُت َو ْي ُت ُت ْي َو َو‬
‫ َوو َوٍ ْيد ُتعىه ُته ِفإ ى الى ِفاز‬،‫الجى ِفت‬
‫ ًدعىهم ِفإ ى‬،‫اغيت‬
‫الف ت الب ِف‬
‫ جقخله ِف‬،‫وٍ عم ٍراز‬

Malheur (pitié) à 'Ammar, enn groupe opposant pour martyrise (shaheed) li, li
pour appelle bannes-la vers Paradis et bannes la pour appelle li vers l'enfer
REPONSE
1. D’après certains Muhaddith, éna bannes manquements dans chaines
de transmission, alors pas valide pour servi comme preuve. (Vérifier
Tahzeeb-ut-Tahzeeb et Mizaan-ul-I’tidaal)
[Reference : Sayyiduna Ameer Mu’aawiyah Ahl-e-Haq ki Nazar Main
PAR ALLAMA IRFAN MASHADI SAHB]

2. Mishkaat-ul-Masaabih, Chapitre Mu’jiza, Page 532, Note Marginal
No. 9 fine écrire :

‫أن معاوٍت مان ًؤول الحدًث هحً الف ت الطالبت لدم عثمان‬
Sayyiduna Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ fine faire interprétation Hadith qui (Nous pas
le partie rebelle) ‘Nous le partie qui fine faire demande pour cherche criminelle de
Sayyiduna Usman ‘radiallaahu anh’’.

A noter: Cette interprétation forme partie so Ijtihaad (décision légale).
3. Shaykh-ul-Hadith Allama Ghulam Rasool Saeedi Sahb fine répondre
presque même objection par Allama A’yni ‘alayhir rahmah’.
L’amour pour Sayyiduna Ali ‘radiallaahu anh’ est vraie, forme partie nous Iman
(Croyance), mais dans l’amour Sayyiduna Ali ‘radiallaahu anh’ montrer colère envers

11

Sayyiduna Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’, et refuse accepter so vertus et objecter
concernant so récompense… cela signifié qui pé ouvert la porte pour bannes Shiites, et
pé annule la justice et enn la route contre Ahl-us-Sunnah Wal Jamaa’ah.
[Référence : Sharh Sahih Muslim, Volume 7, Page 791]

4. Shaykh-ul-Hadith fine interprète le mot ‘Le Groupe Rebelle’ c’est juste en
forme portrait (ce qui fine passer et remarquer), justement comment fine
appliquer pour Sayyiduna Adam ‘Alayhis Salaam’ [Surah Twaha Verset
121]. Alors pareil pour Sayyiduna Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’, c’est enn
oublie dans Ijtihaad, non pas rébellion.
[Référence : Sharh Sahih Muslim, Volume 7, Page 790]

5. Interprétation personnelle (Dans l’amour bannes Sahâba):

‫َو ُت َو ُت‬
Dans Hadith le mot ( ‫اغ َويت‬
‫الف ت الب ِف‬
‫ ) ِف‬fine être mentionner, ‘AL-FI-AH ALBAAGHIYAH’. Le deux mots commencé par (‫‘ )ال‬Alif Laam’.
Ena plusieurs types ‘Alif Laam’ (‫ )ال‬d’après Grammaire Arabe, mais
particulièrement éna 4 types :
(a) Jinsiyyah (‫)الحيسيت‬
(b) Istighraaqiyyah (‫)الاسخغساقيت‬
(c) Al-AhduZ Zihniy (‫)العهد الرهني‬
(d) Al-Ahdul Khaarijiy (‫)العهد الخازجي‬

Jinsiyyah veut dire Générique, Non spécifique, sans aucune connexion avec
connaissance précédent. Concentrer lors concept du mot sans déterminer. Ex.
Avion plus rapide qui train.
Istighraaqiyyah veut dire contexte qui enveloppe tous entièrement, sans
aucune exception. Ex. La police Mauriciens péna la barbe.
Al-AhduZ Zihniy et Al-Ahdul Khaarijiy veut dire connaissance en fonction
du contexte.
Si le contexte (membre OU BIEN la personne) inconnue, OU BIEN le réciter (Parleur)
au courant, OU BIEN très peux au courant parmi bannes auditeurs, alors c’est
ZIHNIY, Sinon KHAARIJIY.

Ex. (Zihniy) : Al-Mullah pé faire erreur. (Mo au courant pour qui cenne-la mo pé
dire sa) OU BIEN parmi lecteurs certains au courant).
Ex. (Khaarijiy) : Al-Nabi fine gagne l’ordre pour construire bateau. (Nous tous
au courant qui Nabi ‘alayhis salaam’ fine gagne l’ordre pour construire bateau, sans
doute c’est Sayyiduna Nooh ‘alayhis salaam’).

12

Ici dans Hadith ‘Alif Laam’ qui fine apparaitre dans les deux mots ‘Al-Fiah
Al-Baaghiyah’ est ‘Alif Laam’ ZIHNIY.

Plus de détails: AL-FIAH AL-BAAGHIYAH veut dire groupe adversaire,
Sayyiduna Ammaar ‘radiallaahu anh’ ti ensemble avec Sayyiduna Ali ‘radiallaahu
anh’ a l’occasion Bataille de Siffin. L’équipe adversaire c’est Sayyiduna
Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ et so l’équipe.
Sayyiduna Rasoolullah (
‫ )صلي هللا عليه وسلم‬fine dire AL-FIAH ALBAAGHIYAH, c.à.d. dans groupe adversaire pour éna quelque membre qui
inconnue pour faire Sayyiduna Ammaar ‘radiallaahu anh’ Shaheed.
En d’autre mot, dans l’équipe adversaire, fine éna quelque soldats qui
vraiment zotte ti extrémiste, c’est bannes la qui fine faire sa. Alors pas
question pour blâme Sayyiduna Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’.
Sinon, pour la troisième fois, mo demande Le Mullah Saab pour écrire et
signé qui AL-FIAH AL-BAAGHIYAH pé faire référence a Sayyiduna
Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ lui-même.

Autre façon pour Comprend :
A Maurice, quelque part système Silsilah fine fonctionne dans enn direction
bien soufrant et pauvre. Erreur c’est certains Mureed, non pas Murshid.

Majorité & Minorité: Majorités bannes Uléma fine empêche MALPARLE Sayyiduna Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ et fine faire bannes
interprétations positifs.
Moi Mo Dire : ‘Tasaamuh’( ‫ )حسام‬de la part de bannes Savants Véridique qui
fine applique AL-FIAH AL-BAAGHIYAH pour Sayyiduna Ameer
Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’. La Vérité c’est enn parti extrémiste dans so
groupe qui fine faire sa. ‫وهللا و زسىله اعلم‬

13

VÉRITABLE IMAM ET FATWA ALA HAZRAT

‫هيا خنم ےہ اًو ظريعت ها اس مشلي میں هي امامت هس هس ظخع هي جائز اور‬
‫هس هس هي هاجائز اور منروى؟ اور صب صے بٌجر امامت هس ظخع هي ًے؟‬
Qui jugement bannes Uléma appliquer lors règlement suivant ;
Qui personne so Imamat correct et qui personne so Imamat pas
valide et détestable ? Et qui cenne-la digne pour faire Imamat ?

REPONSE PAR ALA HAZRAT
CATEGORIE NO. 1 :

‫ يا وؽٍ يا غشو غديح هي هرثا‬،‫ جس صے معوي فاصد ًٍں‬،ًٍ ‫جٍ لرات غلؿ پڑہجا‬
،‫ غير مكلد‬،‫ رافؾي‬،‫ جيشے وًابي‬،ًٍ ‫ يا ؽروريات دين صے هشي چیز ها مونر‬،ًٍ
.‫ ان هے پيچٌے هماز باـو مدؼ ًے‬،‫ چن ڑالٍي وغيرًم‬،‫ لادياهي‬،‫هيچري‬
((A)) Celui qui pas récite Qur’an correctement, Signification
(Qur’an) changer. ((B)) Celui qui pas faire Wudhu bien. ((C))
Celui qui pas faire Ghusl bien. ((D)) Celui qui denier parmi
enn croyance fondamentale, ex. Wahabi, Raafzi (Shiite), Ghair
Muqallid (bannes qui pas suivre enn parmi les 4 Imam, ex. Salafi, Ahle
Hadith etc.), Naichari (Idéologie de Sir Syed Ahmad Khan, fondateur
Université Aligarh), Qadiyaani, Chakralwi (Qur’aaniyoun) etc.
Faire Namaz (Swalaah) arrière ces personnes pas autorisé.
CATEGORIE NO. 2 :

ٍ‫ جيشے ثفؾيليي هي مٍلي علي ه‬،ًٍ ‫اور جس هي گمراًي خد ه فر ثم پٌوچي‬
‫ يا ثفشيكيي هي بعؼ غدابي هرام مثو امير‬.‫ رؽي هللا عوٌم‬،‫ظيخين صے افؾو بجاثے ًيں‬
‫معاويي و عمرو بن عاص و ابٍ مٍصي اظعري و مغيرى بن ظعبي رؽي هللا عوٌم هٍ برا هٌےت‬
.‫ صب ها پيٌرها واجب‬،‫ ان هے پيچٌے هماز پڑہوي گواى اور ججوي پڑہي ًٍں‬،‫ًيں‬
Et si enn personne so l’égarement fine arrive au bout KUFR, ex.
Donne préférence Sayyiduna Maula Ali lors Sayyiduna Abu Bakr
et Sayyiduna Umar ‘radiallaahu anhum’. OU BIEN mal parle
certains Sahabi comme Ameer Mu’aawiyah, Sayyiduna Amr Ibn
A’as, Sayyiduna Abu Musa Ash’ari, Sayyiduna Mughirah Ibn
Shu’ba ‘radiallaahu anhum’.

14

Pas gagne droit (offense/gunaah) pour faire Namaz a l’arrière
banne personnes (Imam) comme ça, quantité Namaz fine faire
a l’arrière ce type Imam, obligatoire pour remplacer.
Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Voila jugement Sayyiduna Imam Ahl-e-Sunnah Imam Ahmad Raza
‘rahmatullaahi alayhi’, celui qui MAL-PARLE Sahabi, li pas digne pour être
Imam, Namaz pas valid, pas autoriser pour prend ce type Imam dans Masjid.
Al-Harari fine rentre dans sa la mare la et li fine MAL-PARLE bannes Sahâba,
alors so l’égarement fine arrive au boute KUFR.
Et so bannes partisans, suiveurs, supporteurs, défenseurs, collaborateurs, (Y
compris Le Mullah Saab et El-Jant et zotte Ti-Lapia) sans doute zotte dans
même bassin impure (l’égarement). Faire Tauba avant qui trop tard.
CATEGORIE NO. 3 :

‫ يا‬،‫ خطخاظي رهٌےن واال‬،‫ مثال داڑًي موڈايا‬،‫اور اهٌيں هے لريب ًے فاصق معلن‬
‫ يا هودًٍں صے هيچے عٍرثٍں هے صے بال رهٌےن‬،‫ه جروا هر خد ظرع صے هم هرهے واال‬
‫ يا ريطمي کپڑا پٌےن‬،‫ خػٍغا وى جٍ چٍٹي گودًٍائے اور اس میں مٍباف ڈالے‬،‫واال‬
‫يا مغرق ٹٍپ ي يا صاڑًے چار ماظي صے زائد هي اهگٍٹٌي يا هئ هگ هي اهگٍٹٌي يا ايم‬
‫ يا صٍد يا‬،‫هگ هي دو اهگٍٹٌي اگر چي مو هر صاڑًے چار ماظي صے هم وزن هي ًٍں‬
.‫ ان هے پيچٌے هماز منروى ثدريمي ًے‬،‫هاچ دينٌےن واال‬
Et bien prés (avec bannes qui zotte l’égarement fine arrive au boute KUFR)
c’est bannes qui faire offense publiquement (banne erreur visible),
ex : (i) bannes qui rase la barbe. (ii) bannes qui garde la barbe
comme graine de pavot (en créole: la paille du the OU la barbe pique-piqué).
(ii) bannes qui réduire la barbe moins qui d’après Shari’ah [1
poigne]. (iii) bannes qui garde longue cheveux en bas épaule.
(iv) bannes qui attache cheveux dans style chignon ‘Putu’. (v)
bannes qui mettre cravate ‘barrette’ dans cheveux. (vi) bannes
qui porte vêtement la soie. (vii) bannes qui porte Bonet éna
broderie en l’or OU l’argent. (viii) bannes qui mettre bague
plus qui 4.38 grams l’argent OU bague qui éna plusieurs pierre
OU 2 bagues (Quand même les deux bagues moins qui 4.38 gram). (ix)
15

bannes qui éna connexion avec l’intérêt. (x) bannes qui guette
chanter danser.
Makruh Tehrimi (Déconseiller Strictement) pour faire Namaz
a l’arrière cette qualité Imam.
CATEGORIE NO. 4 :

‫اور جٍ فاصق معلن هٌيں يا لران عظيم ميں وى غلفياں هرثا ًے جن صے هماز فاصد‬
‫ يا هابيوا يا جاًو يا غالم يا ولد الزها يا خٍبػٍرت مرد يا جذامي يا برص‬،‫هٌيں ًٍثي‬
‫ اس لشم هے لٍگٍں هے پيچٌے هماز‬،‫واال جس صے لٍگ هراًت و هفرت هرثے ًٍں‬
‫منروى ثدريمي ًے هي پڑًوي خالف اولي اور پڑہ ليں ثٍ خرج هٌيں‬
((a) Et bannes qui faire offense mais pas publiquement, (b)
bannes qui pas faire erreur grave dans récitation Qur’an, (c)
aveugle, (d) ignorant (Jahil), (e) esclave, (f) enfant illégitime,
(g) jolie garçon, (h) lépreux, (i) lèpres
Clause : A bannes personnes qui publique détesté naturellement.

Makruh Tehrimi (Déconseiller Strictement) pour faire Namaz
a l’arrière cette qualité Imam, meilleur éviter, et si fine lire,
alors pas problème, Namaz compter.

‫اگر يٌي لشم اخير هے لٍگ خاؽرين ميں صب صے زائد مشائو هماز و ـٌارت ها علم‬
‫ بخالف ان صے پٌلي دو لشم والٍں صے اگر‬.‫رهٌےت ًٍں ثٍ اهٌيں هي امامت اولي ًے‬
.‫ وًي خنم هراًت رهٌجا ًے‬،ًٍ ‫چي عالم مججر‬
Et si dans l’audience éna les trois catégories, alors meilleur
choisir enn ce qui dans quatrième catégorie qui éna
connaissance Namaz et Tahaarat. Quand même éna enn grand
Alim impressionnant parmi, so Imamat pour être considère
Makruh même.

‫مگر جٌاں جمعي يا عيدين ايم ًي جگي ًٍثے ًٍں اور ان ها امام بدعجي يا فاصق‬
‫ وًاں ان هے پيچٌے جمعي و عيدين ها امام‬،ًٍ ‫معلن ًے اور دوصرا امام هي مو صن جا‬
،‫ًٍ اور هٍئي مشلمان امامت هے لےئ هي مو صنے ثٍ جمعي و عيدين ها ثرك فرض ًے‬
‫جمعي هے بدلے ظٌر پڑےہ اور عيدين هے هچي عٍض هٌيں‬
16

Et si dans enn seule Masjid faire Jumu’ah et Eid (Fitr & Adha),
et Imam li Bid’ati OU BIEN Fasiq-e-Mu’lin (li faire offense
publiquement), et péna l’autre Imam, alors faire Namaz a
l’arrière cet Imam même.
Et si péna personne (Ou bien éna bannes personnes qui trouve dans catégorie
1 et 2), alors dans ce situation, obligatoire pour quitte Namaz
Jumu’ah et Eid, dans place Jumu’ah faire Zohr, et dans place
Eid péna rien pour lire.

‫ مشائو هماز و‬،ًٍ ‫ غديح لراة‬،‫ الفٌارة‬،‫امام اصے هيا جائے جا صوي غديح العكعدى‬
ًٍ ‫ هي ان ميں هٍئي ايشا جشماهي يا روخاهي عيب‬،ًٍ ‫ـٌارت ها عالم غير فاصق‬
.ًٍ ‫جس صے لٍگٍں هٍ ثوفر‬
Meilleur Imam : Sunni, Sahih-ul-Aqeedah, li faire Taharat
bien, li récite Qur’an bien, li au courant a bannes règlements
Namaz et Taharat, li pas faire péché, li péna aucune
manquement physique ni spirituelle, li péna défaut qui
publique détesté.
Mujaddid-e-Millat, Ala Hazrat
Imam Ahmad Raza
‘alayhir rahmah’
AHKAAM-E-SHAREE’AT V1 Page 157-158

Ameer Mu’aawiyah & Ala Hazrat
Quelqu’un fine demande Sayyiduna A’la Hazrat ‘alayhir rahmah’ concernant
Sayyiduna Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ :
Zayd (nom fictif) dire : Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ est enn personne
gourmand. Li fine la guerre contre Sayyiduna Ali ‘radiallaahu anh’ et la famille
Sayyiduna Rasoolullah (‫ )صلي هللا عليه وسلم‬i.e. Imam Hasan ‘radiallaahu anh’ pour li
gagne pouvoir et li fine faire beaucoup Sahâba Shaheed. [Même affaire comme
Al-Harari et secondé par Le Mullah Saab]
Bakar (non fictif) dire : Moi mo conne li (Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu
anh’) dans erreur, besoin pas dire li ‘AMEER’.
Amar (nom fictif) dire : Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ li parmi bannes
grand Sahâba, insulter (Mal-Parle) li c’est l’égarement.
17

REPONSE DEFINITIF

‫هللا عزوجو هے صٍرة خديد ميں غدابي صيد المرصلين غلي هللا عليي و صلم هي دو‬
‫ ايم وى هي لبو فجح مني مطرف باصالم ًٍئے اور راى خدا ميں مال‬،‫لشميں فرمائيں‬
.‫ دوصرے وى هي بعد‬،‫خرچ هيا‬
Dans Surah Al-Hadeed Allah Ta’ala fine mentionne 2
catégories bannes Sahâba, (1) bannes qui fine rentre dans
Islam avant conquête de Makkah et fine dépenser dans chemin
Allah, (2) bannes qui fine rentre dans Islam après conquête…

.‫ دوهٍں فريق صے بٌالئي ها وعدى فرمايا‬،‫پٌر فرما ديا وكال وعد هللا الحسني‬
Et dans la fin (Allah) dire ( ‫)ولال وعد هللا الحسني‬, avec les deux Allah
Ta’ala fine promettre le meilleur…

‫ اهنٍ فرماثا ًے‬،‫اور جن صے بٌالئي ها وعدى هيا‬
Et avec bannes qui Allah Ta’ala fine faire promesse de bonté.
Allah pé dire : (dans Surah Al-Ambiya Verset 101-103)

‫َو َو‬
‫ُت َو‬
‫َو‬
‫ْي‬
‫َو‬
‫إ َّن َّالر َو‬
‫ ال َوٌ ْيس َوم ُتعىن‬.... ‫ًً َوس َوب َوق ْي ل ُتهم ِّفم َّىا ال ُتح ْيس َونى أ ْيول ِف َو َوع ْين َوها ُتم ْيب َوع ُتدون‬
‫ِف‬
‫ِف َو َو َو َو ُت ْي َو ْي َو َو ْي َو ُت ُت ُت ْي َو ُت َو َو َو ْي ُت ُت ُت ُت ْي َو َو ُت ْي َو‬
‫ألا ْيل ُترَو‬
‫ ال ًحصنهم الفصع‬.... ‫ح ِفسيسها وهم ِففي ما ااته أهفسهم خ ِفالدون‬
‫َو َو َو َو َّ ُت ُت ْي َو َو َو ُت َو َو َو ْي ُت ُت ُت َّ ُت ُت ْي ُت َو َو‬
.... ‫ىع ُتدون‬
‫وجخلقاهم املال ِف نت هرا ًىمنم ال ِفري لىخم ج‬

‫ اس هي بٌوم ثم هي صويں گے اور وى لٍگ اپوي‬،‫وى جٌوم صے دور رهٌے گ ےئ ًيں‬
‫ ليامت هي وى صب صے بڑی گھڑی اهٌيں‬.‫جي چاًي چيزوں ميں ًميطي رًيں گے‬
‫ فرظےت ان ها اصجكبال هريں گے يي هٌےت ًٍئے هي يي ًے ثمٌارا‬،‫غمگين هي هرے گي‬
.‫دن جس ها ثم صے وعدى ثٌا‬
En effet, avec bannes qui nous fine faire promesse de bonté,
fine garde bannes-la loin de l'enfer. (V102) Et bannes-la pas pour
entendre (l’enfer) so bruit; et éternellement bannes-la pour rester
dans façon qui zotte les cœurs souhaité. (V103) Plus grand terreur
jour du jugement pas pour dérange bannes-la et les Anges pour
accueillir zotte en disant, voila le jour qui fine promettre avec zotte.
(V101)

18

Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Point Finale, Pas plus… (a) Pour garde bannes-la (Sahâba) loin avec du feu
l’enfer, (b) bannes-la (Sahâba) pas pour entendre bruit l’enfer, (c) Le Mullah
Saab fine traduire même mot depuis Bahaar-e-Sharee’at par sifflement, (d)
Al-Harari et so bannes Gros-Lapia & Ti-Lapia sans doute fine rentre dans
l’égarement. (e) Le Mullah Saab fine oublier so leçon, et pé supporte AlHarari (f) Tous Sahâba Jannati directement, déjà confirmer, alors gagne ou
tracas si Ou pour gagne Jannah.

ٍ‫رصٍل هللا غلي هللا عليي و صلم هے ًر غدابي هي ظان هللا عزوجو بجاثا ًے ثٍ ج‬
.‫ هللا واخد لٌار هٍ جٌٹالثا ًے‬،‫هشي غدابي پر ـعوي هرے‬
Pour Sayyiduna Rasoolullah ( ‫ )صلي هللا عليه وسلم‬so tous Sahâba,
Allah Ta’ala pé montrer zotte valeur (Jannati), alors si
quelqu’un pé MAL-PARLE enn Sahabi, li pé démenti Allah ‘AlWaahid Al-Qahhaar’. (Alors Al-Harari enn Menteur)

‫اور اهنے بعؼ معامالت جن ميں اه ثر خنايات هاذبي ًيں ارظاد الٌي هے مكابو‬
‫ رب عزوجو هے اصي ايت ميں اس ها موي بٌي بود‬.‫پيض هرها اًو اصالم ها هام هٌيں‬
‫فرما ديا هي دوهٍں فريق غدابي رؽي هللا عوٌم صے بٌالئي ها وعدى هر هے صاثھ ًي‬
.)‫ارظاد فرمايا وهللا بما ثعملٍن خبير (اور هللا هٍ خٍب خبر ًے جٍ کچھ ثم هرو گے‬
‫بايں ًمي ميں ثم صب صے بٌالئي ها وعدى فرما چنا‬
Prend bannes l’évènement qui la plupart bannes mensonges
(pas fiable), mettre bannes l’évènement la parallèle a parole
d’Allah, pas enn Musulman so travail.
Dans même verset (Surah Al-Hadeed) Allah Ta’ala fine ferme la
bouche (bannes qui bavarder). Apres qui fine faire promesse avec les
deux catégories bannes Sahâba ‘radiallaahu anhum’, Allah Ta’ala fine
dire ( ‫‘ )وهللا بما حعملىن خبير‬Et Allah li conne très bien ce qui
bannes-la pour faire’. Même sa fine faire promesse de bonté
(Jannah) avec banne-la. Subhaanallah
19

Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Al-Harari fine faire même erreur, prend depuis page 23 jusqu'à page 77 dans
Sareeh-ul-Bayaan Volume 2, li fine raconte bannes évènement et argument qui
incroyable juste pour MAL-PARLE (Dégrader, insulter, critiquer, dénigrer…)
Sayyiduna Ameer Mu’aawiya ‘radiallaahu anh’.
L’autre cote Le Mullah Saab pé dire lire Al-Harari so livre avec imper
Muhabbat. Couvert FRÉ avant trop tard, dans l’enfer pas pour gagne FRÉ. Et si du
sang bouille, faire li FRÉ, sinon pas pour gagne les temps couvert FRÉ.

‫ عالمي ظٌاب الدين‬.‫اصنے بعد جٍ هٍئي بنے اپوا صر هٌائے خٍد جٌوم ميں جائے‬
:‫خفاجي هشيم الرياض ظرح ظفائے لاؽي عياض ميں فرماثے ًيں‬

‫ فراك من كالب الهاوية‬... ‫و من يكىن يطعن في معاوية‬
.‫جٍ خؾرت امير معاوية رؽي هللا عوي پر ـعن هرے وى جٌومي ه جٍں صے ايم ه جا ًے‬
Maintenant, si quelqu’un aboyer (Zapé), li mettre li même
dans difficulté, li prend chemin l’enfer.
Allama Shahaab-ud-Deen Al-Khafaaji écrire dans so livre ‘Naseemul-Riyaadh Sharh Shifaa-e-Qaazi Iyaadh’:

‫و مً ًنىن ًطعً في معاوٍت‬
‫فراك مً لالب الهاوٍت‬
Celui qui MAL-PARLE Sayyiduna Mu’aawiyah
Alors la personne li enn chien de l’enfer

20

Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Voila position Al-Harari et so bannes partisans, suiveurs, supporteurs, défenseurs,
collaborateurs. C’EST BANNES LI CHIEN

O Bannes Vraie Sunni ! Pas oublier proverbe ‘Le chien aboie et la caravane
passe’ (‫)لالب جيب والقافلت حسير‬.
Meilleur Solution, laisse bannes-la aboyer (Zapé). Nous faire Dua qui Allah Ta’ala
donne Guidance (Hidaayah).

‫ زيد و بنر جٌٍٹے ہیں‬،‫ان چار ظخػٍں ميں عمرو ها لٍل صچا ًے‬
Ala Hazrat, Imam Ahmad Raza ‘rahmatullaahi alayh’ dire, ce qui Amr fine dire,
so parole vraie, et Zayd & Bakar bannes menteurs.
Mujaddid-e-Millat, Ala Hazrat
Imam Ahmad Raza ‘alayhir rahmah’
AHKAAM-E-SHAREE’AT V1 Page 130-131

Texte Complémentaire : (Par Shameem Noorani)
Livre lors Sujet Ameer Mu’aawiyah ‘radiallaahu anh’ fine réfuter par Le Mullah
Saab, mo présente excuse publiquement pour bannes erreurs et manquements, mais
Alhamdulillah sa pas fine change contenu pour qui Al-Harari sortie libre, dans so livre
‘Ad-Daleel-ush Shar’iyy’ li fine MAL-PARLE bannes Sahâba, sa li claire, et Le Mullah
Saab fine supporte Al-Harari et fine participe dans so voyage d’égarement.
Deuxième, livre lors Noor, Le Mullah Saab fine dire li pour réfuter, bien sûre, so
droite légitime, mais contenu pour reste toujours même affaire, NOOR-eMUHAMMADI est la première création.

Question : Est-ce qui Tous Sahâba Jannati OU BIEN Non ?
Réponse : Sharh Al Aquaaid-in-Nasafiyyah Page 196:

....‫ووشهد بالجىت للعشسة الرًً بشسهم الىبي صلي هللا عليه وسلم‬
A Suivre
In-Sha Allah
21

Salaah ud Deen Ayyubi Publication
1

Reformater 15em Siècle – Maulana Shah A Noorani ‘radiallahu anh’

2

L’habillement d’après principes Islamique (Comb)

3

Pardah & Hijaab (Comb)

4

Zeenat – Ornements Matérielle & Artificielle

5

Venue du Rooh ‘L’âme’ par Imam Ahmad Raza (Comb) ‘radiallahu anh’

6

Isaal-e-Sawab d’après Qur’an et Hadith (Comb)

7

Ahad Naama dans Kafan par Imam Ahmad Raza ‘radiallahu anh’

8

La Loi Sur Blasphème par Maulana Shah A Noorani ‘radiallahu anh’

9

Dua & Talqin pour Mayyit par Imam Ahmad Raza ‘radiallahu anh’

10

Qadiyani vers du feu l’enfer par Imam Ahmad Raza ‘radiallahu anh’

11

Ziyaarat Mazaar / Dargah

12

30 Actions appréciable (Ahl-us-Sunnah)

13

Identité Musulman par Maulana Shah A Noorani ‘radiallahu anh’

14

Sourire du Saint Prophète ‘alayhis salaam’

15

Valeur Ghaws-ul-A’zam par Imam Ahmad Raza ‘radiallahu anh’

16

Mi’raj - Vision du Saint Prophète ‘Paix sur Lui’

17

Organes Makruh par Imam Ahmad Raza ‘radiallahu anh’

18

Qazaa-e-Umri

19

A’la Hazrat – L’océan de L’éducation ‘radiallahu anh’

20

40 Hadith

21

Ameer Mu’aawiya ‘radiallahu anh’ & Le Voile Caché D’Ahbaash

22

Noor-e-Muhammadi & Conception Ahbaash

23

Qabr & Présence de Sayyiduna Rasoolullah

24

Al Wazeefah – Protection Qotidien par Imam Ahmad Raza ‘radiallahu anh’

25

Les Sahâba ‘radiallahu anhum’ et Aqeedah Sunni & Fatwa Ala Hazrat 'radiallahu anh'

22