You are on page 1of 12

Anton Semjonovi

Makarenko
(1888 1939)

Biografija

Rodjen u Ukrajini (SSSR) u gradiu


Belopolje 1888.godine

Sjajan uenik, zavrio je jednogodinji


kurs iz pedagogije

Usavrava svoje obrazovanje u Poltava


nastavnikom institutu
Zlatna medalja Instituta Poltava (1917)

Karijera

Bio je direktor kole u Poltavi 1919.

Kasnije postaje direktor internatske kole


za ratnu siroad u Poltavi (1920 1935)

Kolonija Maksim Gorki, komuna


erinski

Nakon toga se posvetio pisanju knjiga

Uticaji i dela
Maksim Gorki
Pestaloci, Oven, Uinski
U poetku i Marks, Engels i Lenjin

Dela: Pedagoka poema, Izabrane


pedagoke rasprave, Zastave na
kulama, Metodika vaspitnog rada...
lanci: Divan spomenik, O linosti i
drutvu, Radost stvaralakog rada

Politiko ideoloka
podloga

Marksizam

Odnos pojedinac kolektiv

Radno vaspitanje

Sistem samoupravljanja

Pedagoka situacija
Improvizacija

Radno vaspitanje

Proizvodnja

Prilagoavanje rada situaciji

Podela posla

Entuzijazam zdravog napredovanja, NE jurianja

Kolektiv

Sistem linosti sa jasno odreenim ciljem


organizovani u organe kolektiva

Poklapanje linih i optih ciljeva

Zavisnost lanova kolektiva (potinjavanje


ravnopravnih lanova)

Stil sovjetskog dejeg


kolektiva

Veseo ton, NE histerinost


Spremnost na rad
Bez bahatog ponaanja
Oseanje sopstvene vrednosti kroz
oseanje o vrednosti kolektiva
Sposobnost orijentacije snalaenja
Samokritika

Zakljuak
Dete u kolektivu
Dete kao radnik
Dete kao aktivan uesnik u zajednici
Detetova lina srea u komuni

A Pedagog??

Vaspitna funkcija rada!!!

Prezentaciju pripremili

Milo Momilovi

Armin Bakota