You are on page 1of 3

Compte de resultats econòmics de Guanyar Alcoi, atenent al punt dos del Codi Ètic

:
Finançament, transparència i gestió de les despeses, fiscalització i rendició de comptes.
Abans de presentar els comptes fem unes observacions prèvies, per tal que siguen més
comprensibles.
Primerament, cal dir que totes les dades exposades es corresponen al periode comprès entre octubre
de 2014 i juny de 2015. Si bé, el gros de les despeses ha esdevingut als mesos d’abril i maig, durant el
procés de la campanya electoral.
Pel que fa a l’estructura del document, hem triat un format amb un enfocament pragmàtic, de
manera que totes les despeses i ingressos estan distribuïdes en funció de la seua naturalesa i
ordenades de major a menor import.
A continuació exposem el quadre resum de comptes i seguidament, l’explicació del mateix:
(Quadre)

Despeses
La partida més important correspon a la
contractació de serveis professionals per dur a
terme les accions i actes de la campanya.
GuanyarAlcoi hem apostat per una campanya
innovadora i fresca i açò ens ha dut a invertir el
56,61 % del pressupost en la contractació dels
assessors creatius i equip de fotografia. Dintre
s’inclouen: la coordinació de campanya,
desenvolupament de la página web, grafisme
de fullets i carteleria, xarxes socials i falques de
ràdio, entre d’altres.

Vitualles
168,60 €
1,16%

Transport
96,80€
0,67%

Distribució Despeses

Pap. i Mat.
1.211,92 €
8,37%

Publicitat
3.604,41 €
24,88%

ServeisProf
9.403,69 €
64,92%

La despesa Agora Voting correspon als serveis de la plataforma online emprada en el procés
d’eleccions primàries de Guanyar.

La publicitat està distribuïda en tres blocs,
atenent a la naturalesa de cada despesa.
Corroborem la importància del mitjans online
com a principal medi per fer arribar el missatge
a la gent, amb una dedicació del 51% de la
despesa, front el 29 % als mitjans radiofònics i
el 20 % dedicat a la premsa gràfica.

Premsa
Gràfica
726,00 €
20%

Ràdio
1.035,94
€ 29%

Distribució Publicitat

Mitjans
Online
1.842,47
€ 51%

Per finalitzar la part d’expenses, ens resten aquelles derivades de vitualles d’actes de campanya i
transport, que juntes representen l’1,83 % del total. I per altra banda, la partida de papereria i
material engloba tot el material d’oficina i gràfic que s’ha utilitzat tant a les assemblees i actes abans
de la campanya, així com a la bustiada de campanya, que inclou la impressió de tríptics i candidatura
electoral.

Ingressos
És necessari assenyalar que com a ingresos propis
de Guanyar Alcoi només computem les donacions
obtingudes pels particulars assistents a les
assemblees i actes de campanya, sumant un total
de 607,7 €.

Donacions
4,19%

Distribució Ingressos

Subvenció
Eleccions
32,19%

Segons allò establert en l’assemblea ciutadana amb
Aportació
Pèrstec EU
data 27 de febrer de 2015, Guanyar Alcoi financiaria
63,62%
les despeses de campanya amb el suport econòmic
oferit per la formació política Esquerra Unida del País
Valencià (EUPV), que es faria càrrec de les despeses
ocasionades, amb el compromís per part de Guanyar de tornar integrament aquesta aportació,
segons les pautes acordades en la carta financera de la plataforma ciutadana.
Per altra banda, Esquerra Unida rebrà, per part de l’Estat, la quantitat de 4.662,54 € en concepte de
subvenció, pels resultats electorals obtinguts per la plataforma GuanyarAlcoi, segons el següent
quadre:

Subvenció Estat
Resultat Electoral Vots
Resultat Electoral Regidors

4.662,54 €
0,54 € x 6126 vots
270,9 € x 5 regidors

3.308,04 €
1.354,50 €

Tenint en compte aquesta premisa, queda pendent per tornar la quantitat de 9.215,18 €, obtinguts
restant la financiació pròpia i la subvenció estatal del total de les despeses.

Escriu-nos si tens qualsevol dubte o vols informació detallada d’alguna partida en concret. Et
respondrem el més prompte posible.

Resultat Econòmic Campanya Electoral