You are on page 1of 4

- Návrh na schválenie spôsobu odpredaja pozemkov p.č. 34210/6 a p.č.

34210/5 „C“
register
v k.ú. Senica.
RNDr. Parízek:
Vyhlásenie odpredaja opäť verejnou súťažou, je to pozemok za Čáčovom, tam ako sme riešili
problematiku kompostárne, my sme mali nachystané na MsR, materiál bol aj pôvodne
poslaný, jednalo sa, že budeme odpredávať 2 ha, ale úplne inej firme, tzn. je to za Čáčovom,
je to výpadovka zo Senice na Kúty, medzitým prišlo k rokovaniu a k ponuke, ktorú som vám
dal na stôl, firma Ebvis venture capital došla s návrhom, ktorý nadväzuje a preto hovorím, že
to bolo takto neskoro dané, v pondelok a v utorok prišlo už k podpisom všetkých zmlúv, čo sa
týka golfového areálu, je tam nový vlastník, golfový areál bude dostavaný v júni, tzn. všetky
náležitosti právne sú už pripravené a vzhľadom na tento zámer došla táto fabrika, ktorú je
možné na tejto ploche vybudovať. Ja som dotyčným pánom vysvetlil, že musí byť verejná
súťaž, tzn., ten pozemok musí byť daný do verejnej súťaže, my v zmysle zákona dávame ako
cenu podľa znaleckého posudku ako najnižšiu, keď tam bude viac záujemcov, nech sa páči,
ale pre mňa to bol celkom zaujímavý signál, že zrazu niekto chcel 5 ha a postaviť fabriku,
mali by sa tu vyrábať nejaké elektromobily, vozítka, golfové vozítka, špeciálne vozy, výrobný
montážny závod celkom pridanou hodnotou, dotyčná firma ten zámer zprezentuje, takže jedná
sa o vyhlásenie verejnej súťaže. Chcem povedať, o predaji budeme rokovať až na budúcom
MsZ.
Tu bola jedna otázka, či by v komisii pre posúdenie súťažných návrhov, bola tu iniciatíva, aby
pri komisii na posudzovanie návrhov bol aj p. Béreš, ja som nemal s tým problém, ak niekto
má záujem ešte byť v tej komisii, nie je to tajné, príde, posúdi sa, urobí sa poradie, pretože
zákon je tak extrémne urobený, že môže byť poradie 1-8, ale MsZ rozhodne, že to dostane
siedmy v poradí, nemusí MsZ sa rozhodovať na základe odporúčania komisia, ale pre určitú
objektívnosť nech sa páči, ja do tej komisie doplním ešte aj p. Béreša.

Ing. Cibula:
Chcel som p. Ing. Halašovú navrhnúť, aby bola členkou tejto komisie, jej súhlas mám.

RNDr. Parízek:
Dobre, doplníme tam Ing. Halašovú.

Ing. Cibula:
Chcel som sa opýtať, prečo sa idú tieto pozemky predávať, vysvetlil si, že tam je
podnikateľský zámer na vybudovanie, bolo to teraz na stole, ale chcem jednu otázku,
prečo sa im neponúklo miesto v priemyselnom parku a na minimálnu cenu.

RNDr. Parízek:
To bolo prvé, čo som urobil, oni majú absolútnu prioritu byť pri vstupe na golfový areál
a čakalo sa na tohto nového vlastníka, ak si pozriete, sú to finančné spoločnosti, ktoré
financujú aj golf. Cena je 200,-Sk/m2.

Ing. Cibula:
A v priemyselnom parku ponúkame 300, čiže mne by sa javilo, že by to malo byť aspoň
v tej
výške.

RNDr. Parízek:
My ponúkame minimálnu, závisí na nich, pravda je, že v priemyselnom parku sme
investovali veľké peniaze do infraštruktúry a dotyčný, kto to kúpi, bude platiť ešte
ďalšie poplatky, pretože síce v územnom pláne mesta sme dali, že je to určené na
priemysel, ale dotyčný bude musieť ešte zaplatiť za vyňatie z lesného pôdneho fondu
plus ďalšie veci s tým spojené, takže nie je to žiadna sláva tu to realizovať a je to ešte
dlhá cesta, a v priemyselnom parku je už územné rozhodnutie aj
vyňatie, my ich budeme tlačiť do vyšších cien.

Ľ. Béreš:
Ja som mal dve otázky, k priemyselnému parku už bola zodpovedaná. Moje členstvo
v komisii som navrhol priznám sa, ale stratilo to opodstatnenie tou zmenou, ktorá nám bola
predložená, napriek tomu som ochotný v tej komisii pracovať. Ešte jednu otázku p. primátor,
či by sme nemali položiť otázku riaditeľovi TS, veď o ten pozemok bol z ich strany enormný
záujem a pokiaľ je mi jasné predávame časť o ktorú bol záujem, pretože sa mi zdá, že týmto
spôsobom my sme im už tam určitý pozemok predali, aj vieme čo tam chcú realizovať, je to
spracovanie plastov, pribudne ďalších 5 ha a či tam nezačne vznikať ďalší priemyselný park,
to už je 12 ha, ktoré budú slúžiť na priemyselné účely.

J. Kaščák:
Rokovali sme o tom, bola pripravená celá štúdia ekologickej zóny, stretávame sa dennodenne
pri napĺňaní uznesenia, ktoré aj tu bolo prijaté, ktoré je zámerom spoločnosti, kompostáreň je
rozpracovaná, pracuje sa, je to v administratívnom štádiu, s výstavbou by sa malo začať
v budúcom roku v jarných mesiacoch, je to ročná záležitosť. Ďalšia vec, výstavba fabričky na
spracovanie plastov, ekologickej, v uzatvorenom okruhu, takisto pripravené, pracuje sa na
tom, výzva by mala byť vyhlásená v budúcom roku v mesiaci február, chceme sa spolu
s mestom zapojiť, hlavne mesto, my sa budeme spolupodieľať v ďalších veciach, máme
pripravené ďalšie veci, ale po jednaní s primátorom mesta dochádzame k názoru, že treba
využiť plochu pre účely, ktoré sú zaujímavé pre mesto, je to jedna z foriem a preto bola daná
táto ponuka, kde prichádza potom k verejnej dražbe, samozrejme, že spoločnosť TS sa do
toho môžu zapojiť.

RNDr. Parízek:
My sme rokovali aj s TS, bez toho by som do toho nešiel, pretože sú určité dohody
a komunikácie aj s TS a musím povedať aj s Poľnohospodárskym družstvom a ešte s ďalšími
subjektmi, tak sme sa dohodli, že projekt, ktorý je tu nachystaný, plasty, sa pripravuje a toto
podstatné bude slúžiť ešte k TS a komunikujeme ešte o ďalších možnostiach tak, aby sa to
zosúladilo. Ďalšia vec, my máme recyklačný dvor v kasárňach a tam sme rokovali ešte aj s p.
Belom, aby sme rozšírili náš areál o recyklácie ďalšie, sú tam určité možnosti, posuny, on by
išiel inde napr. do SH a my by sme obsadili ten areál, tzn. že trošku sme ustúpili takémuto
zámeru, ktorý sa nám zdá zmysluplný, ak niekto chce postaviť pomerne dobrú fabriku v tom
území a vstup do mesta by bol elegantný. Investovali sme do priemyselného parku, ale keď tu
má niekto vybudovať tie plochy, tak v poriadku, akurát ma zaskočilo, že my sme vtedy len
výhľadovo robili zrazu vysvitli ako dobré a v rozpočte začína to byť pre nás zaujímavé a
možno Čáčov sa poteší, že nebude tam mať len družstvo.

Ing. Halašová:
V jednom materiáli je číslo parcelné 6 a v druhom 8 a je to tá istá parcela, je to zle nakreslené.

RNDr. Parízek:
Nie, sú tam dve parcely 5 a 6, nový materiál hovorí o tom, my sme uvažovali len o 2 ha, to
bola parcela 6 a my tú 6 rozširujeme ešte o parcelu 5, čiže nie 2, ale 5 ha spolu. Musíte
pozerať nový obrázok, na pôvodnom je starý geometrický plán, museli sme urobiť zmenu
geometrických plánov.

Ing. Cibula:
Ale, je to úplne prehodené.

RNDr. Parízek:
To sa zmenilo, toto je nový GP, takto je urobený nový GP, 6 a 5 dohromady 5 ha, nesmieš
zobrať pôvodný GP, ten sme zmenili.

S. Fordinál:
Muselo sa to prerábať kvôli tomu, že jedna parcela mala výmeru pod 26 árov a pre účely
drobenia pozemkov nesmie dosiahnuť, takže sa spravilo o jednu menej, toto je platný GP
podľa ktorého je to 5 a 6.

RNDr. Parízek:
Tam bol pôvodný GP a teraz sme sa hrali, už sme prišli na to, že správu sme skoro mali, iba
pracovný návrh GP a prišli sme k tomu, že nesmieme drobiť lesné pozemky, tak sme urobili
nový GP a ten presne hovorí 34210/6 a /5, toto sedí.

Ing. Cibula:
Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky
súťaže, to sú termíny alebo len také formálne podmienky súťaže.

JUDr. Vrlová:
Postupujeme podľa obchodného zákonníka.

Ing. Cibula:
Lebo ak sú to známe podmienky, prečo neboli predložené už tu, aby ich MsZ schválilo.

RNDr. Parízek:
To sú štandardné podmienky.

Bolo prijaté
u z n e s e n i e č. 21/09/L
schvaľuje
1. Spôsob odpredaja pozemkov p.č. 34210/6 vo výmere 20 010 m2, druh pozemku lesný
pozemok a p.č. 34210/5 vo výmere 30 000 m2, druh pozemku lesný pozemok, vytvorených
GP č.
610/09 odčlenením z pozemku p.č. 2147/2 „E“ reg. k.ú. Senica vrátane lesného porastu
formou
obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a / zákona č. 138/91 Zb. v platnom
znení s
týmito podmienkami:
1/ súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu, ktorá musí byť najmenej vo výške
332 006 € (10 002 012,76 Sk)
2/ účel využitia pozemkov musí byť v súlade s územným plánom mesta
3/ súťažiaci zaplatí kúpnu cenu najneskôr do jedného mesiaca od podpisu kúpno-predajnej
zmluvy, inak má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy
4/ prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky
súťaže
2. Zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení JUDr. Katarína Vrlová,
JUDr.
Elena Jankovičová, p. Silvester Fordinál, p. Ľubomír Béreš, Ing. Stanislava Halašová.
Komisia uplatní podmienky odpredaja vo vyhlásení súťaže a po vyhodnotení súťaže predloží
odporúčanie na nasledujúce MsZ vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia verejnej
obchodnej súťaže.
H l a s o v a n i e : prítomných 16 poslancov, 15 za, 1 sa zdržal.