You are on page 1of 11

Web Erp

Enterprise Resourse Planning (ERP)


ERP definicija: ERP je sistem koji ima svoje ciljeve, komponente i
granice

Uticaj internet na ERP


PeopleSoft je stvorila niz internet aplikacija u 1997. godini
Oracle, prvi ERP prodavac koji je pokree klijent / server
aplikacije na vebu.
SAP CEO Hasso Plattner je krstila mySAP.com
1999 PeopleSoft 8 , paket aplikacija za elektronsko poslovanje
ezgro ERP aplikacije , prihvataju se strateke funkcije kao to
su veze u elektronskom poslovanju (EBR) , upravljanje
lancem snabdevanja ( SCM ) i servisi za e-trgovinu

Web based ERP

Pros and cons analysis


Prednosti
Nezavisna platforma
Viejezini interfejs
Laka instalacija
Lake odravanje
Smanjuju se administrativni trokovi
Uteda vremana i novca na odravanju servera i hardvera
Izbegava se briga za vreme implementacije
Otklanja se briga o novim funcionalnostima i karakteristima
Dosta olakava posao zaposlenima i poboljava ukljuenost

Pros and cons analysis


Mane

Sporo vreme odziva korisnika priliko zaguenja mree


Keiranje sa strane korisnika
Internet pretnje
krakovanje lozinki
koji zaposleni moe pristupiti kojim informacijama?
sigurnost poverljivih podataka
Ogranienja u web-enebled sistemima
Trening (usavravanje)
ogranieno susretanje sa klijentima

Sigurnost u web-based ERP


sistemima
Sigurnosne mere
Ogranien pristup korisnicima modelom uloga
Prevencije od razbijaa ifara
Enkripcija korienjem SSL protokla
Samo e dostupne opcije biti prikazane na ekranu
Sistem promenljivog ovlaenja
Paket odravanja za proveru bezbednosti konfiguracije
Korienje softvera za ienje kea

Zakljuak
U cilju poboljanja online prisustva na web-based / webenabled ERP sistema navode se kao jedan od vanih
razloga za ERP-ovu prevlast u danima koji dolaze
Web-based ERP sistemi su korisni za preduzea i
pomau da poboljaju interne poslovne procese i
omogui kompanijama da poboljaju zadovoljstvo
kupaca i time poveava sveukupne operativne
efikasnosti

Web sajtovi koji podravaju webbased ERP reenja


www.weberp.org
www.bscaler.com
www.alphaerp.com
www.bluefountaint.com
www.eresourceerp.com

Hvala na panji!!!