You are on page 1of 61

NEXUS NOWE CZASY

Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać do
trudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.
NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.

ROK II, NUMER 5 (7) • WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


NR INDEKSU 346 179 WYDANIE POLSKIE ISSN 1506-0284

WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3 przez naszą planetę, a także kilka dodatkowych uwag
Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nie na temat „zjawiska Joe’ego” opisanego w artykule „Jak
czytaliście. napędzać samochód «energią punktu zerowego»?” za-
mieszczonym w 3 (1/1999) numerze „Nexusa”.
Uri Dowbenko
KONTROLA UMYSŁÓW I NOWY PORZĄDEK Laurence Gardner
ŚWIATA 7 GWIEZDNY OGIEŃ – ZŁOTO BOGÓW, cz. 1 33
Zdeprogramowane ofiary programów kontroli umys- Żyjący wśród starożytnych Sumerów ich legendarni
łów MKULTRA i Monarch ujawniają kulisy swojego bogowie Anunnaki ustanowili blisko 6 000 lat w temu
zniewolenia, opowiadając mrożące krew w żyłach his- linię krwi Graala, która podtrzymywana była przez
torie o byciu niewolnikami w rękach wysokich rangą spożywanie alchemicznej substancji zwanej „Gwiezd-
polityków. Jeśli ich przeżycia są prawdziwe, wynikające nym Ogniem”.
z nich implikacje są powodem do niepokoju.
Richard W. Noone
BANKI CENTRALNE I PRYWATNA KONTROLA MŁOT I WAHADŁO, cz. 2 (dokończenie) 40
PIENIĄDZA, cz. 2 (dokończenie) 13 Według dwóch najnowszych teorii geologicznych wy-
Kto kontroluje emisję pieniędzy, kontroluje rządy a za suniętych przez Maca B. Straina i Jamesa Bowlesa siły
ich pośrednictwem ludzi. Manipulując frakcyjną rezer- odpowiedzialne za globalne kataklizmy, których na-
wą bankową Rothschildowie i ich sojusznicy zaczęli na stępstwem były całkowite zagłady poprzednich cywili-
początku XIX wieku przejmować kontrolę nad bankami zacji, w przyszłości znowu dadzą znać o sobie.
centralnymi Anglii, Francji i Stanów Zjednoczonych.
Albert K. Bender
ZANIECZYSZCZENIA SZCZEPIONEK 20 BLISKIE SPOTKANIE Z LUDŹMI
Wysocy rangą urzędnicy służb medycznych od dziesię- W CZERNI, cz. 2 (dokończenie) 46
cioleci wiedzą, że szczepionki są zanieczyszczone wiru- Jedno z pierwszych współczesnych spotkań z MIB-ami
sami zwierzęcymi i niewiele robią, aby to zmienić. Dr miało miejsce w roku 1953, kiedy znanego wówczas
Leonard G. Horowitz twierdzi, że występująca obecnie ufologa, Alberta K. Bendera, odwiedziły trzy ubrane na
na świecie epidemia dziwnych odmian raka i chorób czarno obce istoty, które zabrały go do swojej bazy na
układu immunologicznego jest tego pochodną. Antarktydzie, gdzie przekazały mu ważne informacje,
zabraniając mu jednocześnie ich ujawniania.
Martha L. Crouch
TECHNOLOGIA GENU TERMINACYJNEGO 23 STREFA MROKU: dziwne opowieści
Opatentowana niedawno, lecz jeszcze nie sprawdzona z nie tego świata 53
technika genetyczna, której celem jest zabijanie nasion W tym numerze przedstawiamy pierwszą część wywia-
drugiego pokolenia, może stanowić poważne zagroże- du z drem Andersonem na temat rzekomego odkrycia
nie dla zdrowia ludzi oraz całego ekosystemu. w położonym w Nowym Meksyku kanionie kompleksu
zagadkowych komór wypełnionych dziwnymi przed-
NAUKA: przegląd interesujących nowinek miotami pozostawionymi przez podróżników w czasie
z pogranicza nauki 29 zwących siebie „Stwórcami Skrzydeł”.
W tym numerze przedstawiamy patent z 1923 roku na
urządzenie pozwalające pobierać energię wytwarzaną LISTY DO REDAKCJI 60

POWIEDZ SWOIM PRZYJACIOŁOM O „NEXUSIE”!


WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 1
WYDAWCA OD REDAKCJI
Agencja NOLPRESS s.c.
Oglądając niedawno jeden z dzienników telewizyjnych Programu 1 Telewizji
Skrytka pocztowa 41
Polskiej, usłyszałem wypowiedź pewnej pani profesor, specjalistki w dziedzinie
15-959 Białystok–2
genetyki, która mnie wręcz zmroziła. Ta wielce uczona osoba powiedziała tak
tel. (085) 6512765
niemądrą rzecz, że nie sposób tego nie skomentować. Podana w Wiadomościach
e-mail: listy@ufo.com.pl
informacja mówiła o próbie skrzyżowania powszechnie spożywanego przez nas
REDAGUJE warzywa z jakimś afrykańskim owocem, który – co podkreślono – nie ma nawet
Ryszard Z. Fiejtek polskiej nazwy. Otóż, wspomniana pani profesor powiedziała, że owoce krzyżó-
wki tych dwóch roślin (czyli zupełnie nowe warzywo lub owoc) będzie można
WSPÓŁPRACA spokojnie spożywać, ponieważ geny użyte do jej wytworzenia pochodzą z ist-
Mirosław Kościuk niejących od dawna jadanych – a co za tym idzie, nieszkodliwych dla człowieka
Jerzy Florczykowski – roślin. Taki był mniej więcej sens jej wypowiedzi.
W związku z nią chciałbym zwrócić uwagę, że zakładanie z góry, iż coś będzie
DRUK
nieszkodliwe, zwłaszcza wprowadzany do środowiska naturalnego nowy orga-
Białostockie Zakłady Graficzne
nizm, jest co najmniej nieroztropne. Aby móc stwierdzić, czy nowy sztucznie
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 wytworzony owoc (lub warzywo) nie będzie dla człowieka szkodliwy, trzeba
15-111 Białystok przeprowadzić kompleksowe, trwające wiele lat badania, a i wtedy nie będzie się
Zam. 2547/99 miało pewności, czy czegoś się nie przeoczyło, ponieważ układ, jaki należy w tym
———————————— przypadku zbadać, jest tak złożony, że nie sposób przewidzieć i uwzględnić
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ wszystkie czynniki. Czasami pewne efekty uboczne mogą ujawnić się dopiero po
Duncan M. Roads latach i prawidłowe ustalenie, co jest ich przyczyną, możne nie być łatwą sprawą.
P.O. Box 30 Najlepszym dowodem, że manipulacje na genach mogą być bardzo niebez-
Mapleton, QLD 4560 pieczne, była inna informacja podana dużo wcześniej w Panoramie w Programie
2 Telewizji Polskiej, mówiąca o badaniach genetycznie zmodyfikowanych ziem-
Australia
niaków prowadzonych na szczurach, w wyniku których stwierdzono ich silnie
tel. +61 75442 9280
degeneratywny wpływ na te zwierzęta przejawiający się w wywoływaniu raka.
fax +61 75442 9381
Uważam, że nasza wiedza na temat genów, jest jeszcze zbyt prymitywna,
e-mail: nexus@peg.apc.org
abyśmy bawili się w Boga. Naukowcy niejednokrotnie już dowiedli, że nie potrafią
http://www.peg.apc.org/∼nexus/
przewidywać negatywnych skutków swoich poczynań.
GRAFIKA NA OKŁADCE Głoszenie poglądu, że połączenie istniejących w przyrodzie genów pobranych
Dawid Michalczyk z jadalnych przez człowieka roślin nie może być szkodliwe, to jak twierdzenie, że
e-mail: dmgfx@vip.cybercity.dk połączenie gliceryny i kwasu azotowego nie może być wybuchowe (nitroglicery-
http://users.cybercity.dk/∼bcc5877/home.html na), ponieważ obie te substancje istniejące osobno nie mają takich eksplozyjnych
właściwości.
O Na pewno nie zjem tego nowego owocu jako pierwszy. Poczekam i popatrzę.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW Osobom zainteresowanym i zaniepokojonym transgeniczną (zmodyfikowaną
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania genetycznie) żywnością polecam szczególnej uwadze zamieszczony w tym nume-
zamieszczanych w NEXUSIE informacji. rze artykuł „Technologia genu terminacyjnego”.
Zabrania się jednak powielania publikowanych
w nim artykułów, zarówno w formie Niestety, mimo iż wydaliśmy już 6 numerów (nie licząc niniejszego), ilość
drukowanej, jak i elektronicznej (z Internetem czytelników Nexusa nie wzrasta w takim tempie, jak byśmy sobie tego życzyli. Jest
włącznie) bez pisemnej zgody redakcji! wiele tego przyczyn, z których dwie najważniejsze to dystrybucja, na którą nie
mamy praktycznie wpływu, i – obawiam się – zbyt trudne dla przeciętnego
O czytelnika artykuły. Aby Nexus mógł dalej się ukazywać, zmuszeni jesteśmy
Wszystkie opinie wyrażane na łamach podnieść jego cenę, albowiem nie możemy już dłużej do niego dokładać. Nexus
NEXUSA są opiniami ich autorów ukazuje się w tak niewielkim nakładzie, że dotychczasowa jego cena nie pokrywała
i niekoniecznie odzwierciedlają punkt w pełni wszystkich kosztów jego wytworzenia, poza tym w ciągu tego roku
widzenia wydawcy. kilkakrotnie wzrastała cena papieru i usługi poligraficznej i zapewne to jeszcze nie
koniec tych podwyżek, ponieważ drastyczny wzrost ceny benzyny w ostatnich
O tygodniach wpłynie bez wątpienia na cenę wszystkiego. I
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności Ryszard Z. Fiejtek
za treść zamieszczanych na łamach
NEXUSA reklam i ogłoszeń. Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy
adresie redakcji lub za pośrednictwem Internetu (listy@ufo.com.pl).

FILIE
WIELKA BRYTANIA EUROPA WŁOCHY USA
NEXUS Magazine NEXUS Magazine NEXUS NEXUS Magazine
55 Queens Road, East Grinstead P.O. Box 372 Avalon Edizioni P.O. Box 177
West Sussex, RH19 1BG Dronten, 8250 AJ Piazza Mazzini 52 Kempton, IL 60946-0177
Wielka Brytania Holandia 35137 Padova USA
tel. +44 (0) 1342 322854 tel. +31 (0)321 380558 Włochy tel. +1 815 253 6464
fax +44 (0) 1342 324574 fax +31 (0)321 318892 tel. +39 (0)49 912 6006 fax +1 815 253 6454
e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com e-mail: frontier@xs4all.nl fax +39 (0)49 912 6006 e-mail: nexususa@earthlink.net

2 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


ZARAŻENI WIRUSEM HIV MOGĄ zie inteligencji od pierwszej do dwu-
POZOSTAĆ ZDROWI nastej klasy, które mają trudności
ekarze z londyńskiego szpitala z uczeniem się oraz kłopoty z kon-
L Royal Free opublikowali ostat-
nio sprawozdanie, zgodnie z którym
centracją.
(Źródło: Komunikat prasowy Clarus Sy-
25 procent ludzi zainfekowanych stems Group, San Clemente, CA, USA)
HIV za 20 lat nadal będzie zdrowych.
Według przewidywań opartych na OBAWY PRZED GENETYCZNIE
analizach komputerowych od 15 do MODYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ
20 procent będzie zdrowych po 25 PRZYCZYNĄ MASOWEGO
latach. WYKUPYWANIA PRODUKTÓW
Badania te znajdują potwierdzenie ORGANICZNYCH
w innych analizach, które wykazują, Wielkiej Brytanii znacznie
że pewna liczba zarażonych wirusem
HIV pozostanie zdrowa przez długi
W wzrosła sprzedaż żywności or-
ganicznej – do tego stopnia, że super-
czas bez jakichkolwiek objawów cho- markety mają kłopoty z dostarcze-
roby. niem odpowiedniej jej ilości. Główna
Coraz więcej lekarzy twierdzi, że sieć sklepów twierdzi, że organiczne
pacjentom zarażonym HIV zażywają- produkty tak się spopularyzowały, że
cym AZT lub inne toksyczne leki stały się obecnie główny produktem
grozi znacznie większe prawdopodo- rynkowym, będąc jeszcze niedawno
bieństwo zachorowania na AIDS niż Genetic Resources), w której każdy z kra- produktem o wręcz marginalnym zna-
w przypadku ich nieprzyjmowania. jów członkowskich ma jeden głos. czeniu.
(Źródło: Guardian Weekly, 7 sierpień 1994) Mimo iż ta propozycja ma pełne popar- Tesco, jedna z głównych sieci brytyjs-
cie FAO, została ona odrzucona na spot- kich supermarketów, poinformowała
WALKA O KONTROLĘ NAD kaniu w Delhi przez Konsultatywny Ze- o stuprocentowym wzroście sprzedaży
ŚWIATOWYM BANKIEM NASION spół ds. Międzynarodowych Badań Rol- produktów organicznych i obecnie spon-
siemnaście Międzynarodowych Oś- niczych (Consultative Group for Interna- soruje badania prowadzone przez Uniwer-
O rodków Badawczych Rolnictwa (In-
ternational Agricultural Research Center;
tional Agricultural Research) – nieformal-
ny zespół dawców finansowany przez ośro-
sytet Aberdeen w Szkocji, których celem
jest ustalenie zasad udzielania pomocy
IARC) stało się przedmiotem walki mię- dki IARC. farmerom w celu ułatwienia im przesta-
dzy Bankiem Światowym (World Bank) W normalnych warunkach zespół ten wienia się na produkcję organiczną.
i krajami rozwijającymi się. prawie w ogóle nie ingeruje w działalność Do akcji tej włączyły się także australijs-
Kraje rozwijające się walczą z zakusami ośrodków IARC, które są z zasady zupeł- kie supermarkety, z Colesem i Woolwort-
Banku Światowego, który chce przejąć nie samodzielne, lecz prezes tego zespołu hsem (nazwy sieci sklepów) na czele jako
kontrolę nad tymi mającymi kluczowe z Delhi, Ismail Serageldin, odrzucił po- siłami napędowymi produkcji organicznej,
znaczenie z punktu widzenia globalnej wyższy plan i zaproponował ustanowienie osiągając imponujące wyniki.
produkcji żywności ośrodkami badaw- komitetów nadzorowanych przez Bank Scott Kinnear, przewodniczący Organic
czymi. Światowy, które kontrolowałyby fundusze, Federation of Australia (Australijska Fe-
Bank Światowy chce przejąć kontrolę badania i prawa własności dóbr intelek- deracja Organiczna), utrzymuje, że sam
nie tylko nad tymi ośrodkami, ale również tualnych. tylko europejski rynek produktów organi-
nad ich bezcennymi zbiorami genetycznie Tak się składa, że Ismail Serageldin jest cznych warty jest 6 miliardów dolarów
zróżnicowanych nasion. Kraje rozwijające jednocześnie wiceprezesem Banku Świa- australijskich rocznie i wciąż rośnie.
się twierdzą, że skoro większość tych na- towego do spraw rozwoju, dzięki czemu (Źródła: Daily Telegraph, 7 styczeń 1999;
sion pochodzi z ich krajów, zatem one znajduje się w sytuacji umożliwiającej mu Independent on Sunday, 10 styczeń 1999;
powinny sprawować nad nimi kontrolę. kontrolę wielkości ewentualnego wsparcia The Australian, 2 luty 1999)
Tych osiemnaście założonych w latach finansowego, które tych osiemnaście kra-
pięćdziesiątych ośrodków stanowi forpo- jów otrzyma w przyszłości. MIKROUKŁADOWE IMPLANTY
cztę walki o zaspokojenie wzrostu zapo- (Źródło: New Scientist, 2 lipiec 1994) ZASTĘPUJĄ PIGUŁKI I MIKSTURY
trzebowania na żywność. rzemowy układ scalony może pew-
„Wyniki obecnych zmagań mogą mieć
bardzo szerokie i daleko idące skutki”
ZWIĄZEK PÓL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
K nego dnia zastąpić bolesne zastrzyki,
trudne do przełknięcia pastylki i mikstury
– twierdzi Pat Mooney z Międzynarodo- Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ o wstrętnym smaku.
wej Fundacji Postępu Rolniczego stano- badaniach typu „double blind” (ba- W miejsce danych naukowcy planują
wiącej jedną z grup nacisku. – „Kontrolu-
jąc badania z dziedziny rolnictwa, Bank
W dania, których celem jest uzyskanie
maksymalnie obiektywnych wyników, po-
umieścić w takich mikroukładach leki. Za-
programowany na wprowadzanie do or-
Światowy wpływa tym samym na przyszły legające na tym, że osoby badane i badają- ganizmu maleńkich dawek leków w okreś-
kształt rolnictwa w skali całego świata” ce nic nie wiedzą o sobie nawzajem, aż do lonym czasie, układ taki będzie wszczepia-
– dodał Pat Mooney, który twierdzi rów- momentu zakończenia badań i ogłoszenia ny pod skórę pacjenta lub jeśli zajdzie taka
nież, że poparcie banku dla reform ekono- wyników – przyp. tłum.) przeprowadzo- konieczność, połykany.
micznych w krajach rozwijających się spro- nych w szkole „New Way School” w Scot- Prototyp takiego urządzenia został już
wadzające się do popierania upraw na- tsdale w Arizonie dotyczących skuteczno- wykonany przez naukowca z Massachu-
stawionych na zysk kosztem upraw lokal- ści systemu eliminującego wszelkie pola setts Institute of Technology (MIT), dra
nych grozi wręcz zatrważającymi konsek- magnetyczne wewnątrz klasy uzyskano wy- Roberta Langera, we współpracy z Joh-
wencjami. nik, w którym liczba uczniów z „prob- nem Santinim i Michaelem Cimą. Uważa-
W maju bieżącego roku ośrodki IARC lemami behawioralnymi” zmniejszyła się ją oni, że układ można wykorzystywać do
podpisały z oenzetowską Organizacją ds. o 37 procent. dostarczania organizmowi leków przeciw-
Żywności i Rolnictwa (Food and Agricul- System eliminacji pól elektromagnety- bólowych lub przeciwrakowych, do diag-
ture Organization; FAO) umowę, w myśl cznych nosi nazwę „Clarus CL-100, Elect- nozowania stanu zdrowia pacjenta, w bi-
której kontrolę sprawować będzie spon- romagnetic Field Conditioning System” żuterii do wydzielania zapachów, wszędzie
sorowana przez FAO Międzyrządowa Ko- i jest produktem Clarus Systems Group. tam, gdzie istnieje potrzeba dostarczania
misja ds. Genetycznego Zasobu Roślin Szkoła New Way School jest placówką jednego lub więcej związków chemicznych
(Intergovernmental Commission on Plant prywatną i uczy dzieci o normalnym ilora- w ściśle określonych ilościach i czasie.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 3


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
Można nawet stworzyć układ montowa- cowników resortów zdrowia, działaczy na nością będzie traktował te informacje bar-
ny na przykład w odbiornikach telewizyj- rzecz praw człowieka, związkowców, or- dziej beztrosko niż niemiecki policjant.
nych, który uwalniałby do otoczenia od- ganizacji charytatywnych i kościelnych za- Aresztowanie belgijskiego policjanta
powiednie zapachy. Widoki oceanu moż- częła tworzyć wspólny front wykorzystując pod zarzutom sprzedawania mafii infor-
na by w ten sposób wzbogacić zapachem do swoich poczynań Internet. macji pochodzących z systemu Schengen
słonej wody morskiej, zaś widok ogrodu Internet stał się nośnikiem protestują- uruchomiło dzwonki alarmowe w Niem-
zapachami kwiatów. cych umożliwiającym im utworzenie lobby czech.
Urządzenie to jest pierwszym tego ro- i wymianę informacji, jak świat długi i sze- Oficerowie Europolu nie mogą jak do-
dzaju i umożliwia zmagazynowanie we- roki. MAI broniła się przed nieustającym tąd funkcjonować w trybie przewidzianym
wnątrz układu jednego lub więcej związ- atakiem ze wszystkich stron świata, dopóki dla policjantów federalnych, zaś szefem
ków chemicznych, a następnie uwalnianie rząd francuski nie wycofał się w roku 1998 Europolu jest niemiecki detektyw o niepo-
ich na życzenie. Do uruchamiania tego z negocjacji tej umowy. szlakowanej opinii. Mimo to dostęp do
urządzenia może służyć mikroprocesor, Analitycy mediów i obserwatorzy Inter- danych stanie się prawdopodobnie punk-
zdalny sterownik lub biosensor. netu zgodnie stwierdzili, że to właśnie on tem zapalnym.
Naukowcy utrzymują, że rozmiar tego umożliwił uśmiercenie MAI (w jego naj- (Źródła: Roger Boyes z Bonn; Sunday Times,
układu będzie można w zależności od nowszej inkarnacji). 3 styczeń 1999)
przeznaczenia zmniejszyć do 2 milimet- (Źródła: The Independent, 10 styczeń 1999;
rów. Istnieje również potencjalna możli- Guardian Weekly, 7 luty 1999) DZIESIĘĆ NAJGORSZYCH KORPORACJI
wość umieszczenia w nim do 1000 zasob- ROKU 1998
ników, o ile oczywiście będą odpowiednio OBAWY O ZACHOWANIE PRAWA edług bardzo otwartego w swoich
małe.
Kolejną zaletą takiego mikroukładu jest
DO PRYWATNOŚCI W KOMPUTERACH
EUROPOLU
W wypowiedziach magazynu Multina-
tional Monitor poniższe firmy zasłużyły na
jego niska cena. Dr Langer i jego zespół owy rok otwiera drzwi nie tylko dla miano najgorszych korporacji roku 1998:
wytwarzają je w cenie 20 dolarów za sztu-
kę, lecz w przypadku jego produkcji na
N euro (chodzi o jednostkę pieniężną
Unii Europejskiej), ale także dla Euro-
• Chevron – za prowadzenie interesów
z brutalną dyktaturą w Nigerii i praw-
większą skalę jego cena może spaść do polu, świeżo wyklutemu pisklęciu w po- dopodobny współudział w mordowaniu
kilku dolarów, a może nawet jeszcze niżej. staci agencji policyjnej sił specjalnych 15 cywilnych przeciwników reżimu.
(Źródła: Agencja Reutera; Nature, nr 397, 28 państw, która będzie używała pierwszej • Coca-Cola – za nęcenie dzieci cuk-
styczeń 1999) partii swojego systemu komputerowego rem i wodą gazowaną. Obecnie amerykań-
do walki z przestępczością w ramach Unii skie dzieci piją dwa razy więcej wody
WOJNA W SIECI Europejskiej. gazowanej niż mleka, podczas gdy 20 lat
– INTERNET KONTRA WIELKI BRAT Europol Computer System, którego temu piły dwa razy więcej mleka.
rawdopodobnie mało kto słyszał o fia- skrótowa nazwa brzmi TECS, jest marze- • General Motors – za bycie integralną
P sku prowadzonych w Paryżu negoc-
jacji dotyczących Międzynarodowego Po-
niem policjanta i koszmarem obrońcy
praw człowieka. W chwili obecnej ten sys-
częścią nazistowskiej machiny wojennej
i uporczywe zaprzeczanie temu, mimo uja-
rozumienia w Sprawie Inwestycji (Multi- tem komputerowy został zdefiniowany ja- wnienia po latach dokumentów, które te-
lateral Agreement on Investment; w skró- ko tymczasowy, lecz wkrótce zapewni go dowodzą.
cie MAI). Jest to zaskakujący epilog, po- agencji policyjnej pełnię analitycznych da- • Loral i jego naczelny dyrektor Ber-
nieważ było to jedno z najważniejszych nych dotyczących nie tylko zatwardziałych nard Schwartz – za utopienie 2,2 milionów
wydarzeń roku 1998. kryminalistów i osób podejrzanych, lecz dolarów w kasach Clintona-Gore’a i Partii
Delegaci z 29 najbogatszych krajów również ofiar, potencjalnych ofiar, osób, Demokratycznej. W ramach rewanżu ad-
świata, przedstawiciele ministerstw finan- które mają podejrzane kontakty z krymi- ministracja Clintona zrezygnowała z obro-
sów, bankierzy i urzędnicy państwowi spo- nalistami, a być może nawet świadków. ny praw człowieka, aby ułatwić tej firmie
tykali się przez dwa lata, negocjując coś, Można tam będzie również przechowywać transfer technologii do Chin.
co mogłoby się stać najdalej wybiegającą dane dotyczące stanu zdrowia i przynależ- • Mobil – za popieranie indonezyjskich
w przyszłość umową tego stulecia. O tym ności rasowej. wojskowych, którzy złamali powstanie
również mało kto słyszał, ponieważ negoc- W swojej ostatecznej formie TECS zo- rdzennych mieszkańców prowincji Aceh
jacje te prowadzono raczej w tajemnicy. stanie rozszerzony do rozmiarów umoż- oraz rzekome udostępnienie parku ma-
Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy liwiających przechowywanie bardziej ogól- szynowego spółki do kopania masowych
od początku byli nastawieni do tej umowy nego banku danych dotyczących co naj- grobów.
podejrzliwie. Kiedy w roku 1995 rozpo- mniej miliona osób. • Monsanto – za wprowadzanie gene-
częto jej opracowywanie, ci, którzy ją po- Rząd Niemiec, zwłaszcza Partia Zielo- tycznie zmodyfikowanej żywności na rynek
pierali, głosili, że jest to ostatni krok na nych, reaguje bardzo nerwowo na wpro- bez odpowiedniego jej przetestowania
drodze budowy globalnej, ogólnoświato- wadzenie tego systemu. Niemcy mają naj- oraz właściwego etykietowania, a co za
wej ekonomii. Jej oponenci uznali ją jed- ostrzejsze w Europie prawo dotyczące tym idzie, narażenie klientów na nieprze-
nak za spisek międzynarodowych spółek ochrony danych osobistych i sprawa do- widywalne ryzyko.
mający na celu uwolnienie się od kontroli stępu do nich jest tam szczególnie draż- • Royal Caribbean Cruise Lines – za
ich działalności przez demokratyczne wła- liwa. Szczególnie kontrowersyjna jest wymigiwanie się od winy z powodu cięż-
dze poszczególnych krajów. sprawa przechowywania danych na temat kiego przestępstwa, jakim było zrzucenie
Ogłoszenie tego wszystkiego w Inter- świadków. do Oceanu Atlantyckiego ropy naftowej,
necie, po dwóch, a może nawet jeszcze Początkowo z danych tego systemu bę- a następnie wciskanie Straży Przybrzeżnej
więcej, latach częściowo tajnych negocja- dą mogli korzystać tylko pracownicy Euro- (Coast Guard) na ten temat kłamstw.
cji, diametralnie zmieniło sytuację. Tajem- polu – oddelegowani do pracy w Hadze • Uncal – za współudział w licznych
nica, która początkowo zrodziła jedynie z poszczególnych państw detektywi. Jed- skażeniach środowiska i gwałcenie prawa
umiarkowane niedowierzanie, przerodziła nak po rozszerzeniu tego systemu do ban- do tego stopnia, że obywatele Kalifornii
się w spontaniczny opór. Zawiązana „ad ku jego danych będą mogli zapukać polic- złożyli petycję do stanowego prokuratora
hoc” od Kanady i Stanów Zjednoczonych janci ze wszystkich krajów europejskich. generalnego o cofnięcie tej spółce licencji.
przez Europę, Indie aż po Nową Zelandię Na przykład francuski policjant będzie • Wal-Mart – za niszczenie małomias-
koalicja zrzeszająca zwolenników ochrony mógł dowiedzieć się prywatnych aspektów teczkowej Ameryki, za płacenie niesamo-
środowiska, samorządów lokalnych, pra- życia niemieckiego obywatela i z całą pew- wicie niskich poborów (olbrzymia liczba

4 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
pracowników Wal-Mart korzysta z kartek pię. Zastosowana metoda jest jeszcze
żywnościowych) i wyzysk azjatyckich dzieci. w stadium eksperymentalnym i składa się
• Warner-Lambert – za wprowadzenie z siedmiu dziesięciodniowych cykli z koń-
na rynek niebezpiecznego leku przeciwko cową chemioterapią niszczącą szpik kost-
cukrzycy, Rezulinu, który doprowadził już Płyta Oceanu ny przed transplantacją komórek macie-
do co najmniej 33 przypadków śmierci Indyjskiego rzystych. [Rodzina wyjaśnia, że szanse Lia-
w wyniku uszkodzenia wątroby. Australia ma na przeżycie przy zastosowaniu kon-
(Źródło: Multinational Monitor, www.essen- wencjonalnej terapii wynosiły 50 procent.]
tial.org/monitor/monitor.html) Po dwóch cyklach chemioterapii oraz
przeczytaniu dużej ilości literatury na ten
PODWÓJNA MASTEKTOMIA temat zaczęliśmy szukać alternatywnej
(AMPUTACJA OBU SUTKÓW) Przerwany Grzbiet metody leczenia, aby zapewnić Liamowi
– KŁOPOTY ZE STATYSTYKĄ (Broken Ridge) szansę lepszego życia. W czasie spotkania
o roku setkom kobiet z Zachodu usu- w Ośrodku Opieki Zdrowotnej w Otago
C wa się chirurgicznie obie zdrowe pie-
rsi w celu zapobieżenia wystąpienia w nich
z niechęcią dano nam trzy tygodnie czasu
na jej znalezienie. Mimo iż dano nam tę
raka. Jednak nawet ta „ekstremalna” me- Płaskowyż Kerguelen możliwość, oświadczono nam jednocześ-
toda prewencyjna nie jest w stu procen- (Kerguelen Plateau) nie, że bez względu na poprawę stanu
tach skuteczna. zdrowia naszego dziecka, nawet jeśli oka-
Opublikowane ostatnio w New England że się, że rak jest w stadium remisji (u-
Journal of Medicine wyniki badań wskazują, stępowanie objawów chorobowych), zosta-
że podwójna mastektomia obniża ryzyko Płyta Antarktyczna nie ono poddane pełnemu procesowi za-
śmierci z powodu raka piersi o 90 procent. ordynowanej chemioterapii bez jakiejkol-
Co ciekawe, naukowcy z Kliniki Mayo wiek możliwości powtórnej oceny jego
podali tę liczbę na podstawie „modelu przypadku lub uzgodnienia metody kom-
statystycznego” jak również na podstawie Antarktyda
promisowej.
„śmiertelności wśród «sióstr pacjentek»” Udało nam się ustalić, że nawet przy
to znaczy kobiet, które nie poddały się Zaginiony kontynent najlepszej opiece lekarskiej i najróżniej-
operacji, lecz przypuszczalnie musiały sta- Badając wydobyte szczątki roślin i skamie- szych reżimach leczniczych nerwiak niedo-
wić czoło takiemu samemu ryzyku zacho- niały plankton morski, uczeni ustalili trzy jrzały ma niezwykle wysoki stopień od-
rowania na raka. Zbadano 639 kobiet, okresy, w czasie których następowało wynie- nawialności. Oprócz tego mogą jeszcze
które w latach 1960-1993 poddały się po- sienie skorupy ziemskiej ponad powierzch- wystąpić niekorzystne efekty uboczne: na
dwójnej mastektomii i nie miały objawów nię morza: 110, 85 i 35 milionów lat temu. przykład mała liczba krwinek, nieodwraca-
raka. Odkryto, że nastąpiły tylko dwa przy- (Źródło: New Scientist, 20 luty 1999) lne zmiany w nerkach lub wątrobie, utrata
padki śmierci, podczas gdy z danych statys- słyszalności wysokich tonów oraz neuro-
tycznych wynikało, że powinno ich być 20. ZAGROŻENIE SWOBODY LECZENIA toksyczność.
Okazało się zatem, że 619 kobietom W NOWEJ ZELANDII W końcu udało się nam znaleźć od-
wykonano radykalny i zbędny zabieg chi- rzyletni Liam Williams-Holloway powiednią metodę leczenie dla Liama,
rurgiczny i nadal nie jesteśmy ani o jotę
mądrzejsi ani nie potrafimy wyciągnąć
T ukrył się i obecnie poszukuje go poło-
wa nowozelandzkiej policji. Jego „prze-
którą realizujemy od trzech tygodni. Obe-
cnie Liam jest zdrowy i szczęśliwy, zaś guz
z tego żadnych wniosków. stępstwo” polega na tym, że ma rodziców, znika w szybkim tempie. Pragnęlibyśmy,
(Źródła: The Australian, 15 styczeń 1999; którzy martwią się o niego. aby nasz wybór nieinwazyjnej metody le-
Time, 25 styczeń 1999) Rodzice Liama nie zgodzili się na dalszą czenia Liama był respektowany i można ją
eksperymentalną chemioterapię prowa- było realizować w warunkach znacznie
ODNALEZIENIE ZAGINIONEGO dzoną przez Ośrodek Opieki Zdrowotnej mniej stresujących.
KONTYNENTU! w Otago i ukryli się, co spowodowało Biorąc pod uwagę obecny status prawny
czeni odnaleźli kontynent, który wy- polowanie na nich wzdłuż i wszerz Nowej Liama i bezkompromisowe podejściu Oś-
U nurzał się z Oceanu Indyjskiego co
najmniej trzy razy w czasie ostatnich 80
Zelandii, włącznie z nalotami na kliniki
alternatywnych metod leczenia.
rodka Opieki Zdrowotnej w Otago, nie
pozostaje nam nic innego jak pozostać
milionów lat. Podwodny kontynent znaj- Obawiając się rosnącej fali społecznego w ukryciu i kontynuować leczenie. Mamy
duje się około 4 000 kilometrów na połu- poparcia, Sąd Rodzinny nałożył mediom nadzieję, że wkrótce będzie on zdrowy
dniowy zachód od Australii. knebel cenzury, zabraniając im publikowa- i będziemy mogli wyjść z ukrycia.
Odkrycie okoliczności i warunków to- nia czegokolwiek, co dotyczy Liama i jego Jesteśmy przekonani, że działamy w naj-
warzyszących wynoszeniu skorupy ziems- rodziców. lepszym interesie Liama i jesteśmy wdzię-
kiej ponad poziom morza jest tak nie- W oświadczeniu rodziców Liama opub- czni wszystkim ludziom za okazaną nam
spodziewane, że trzeba będzie ponownie likowanym w piątek 12 lutego 1999 roku pomoc.
zrewidować teorie na temat powstawania czytamy: Brendan, Trina, Molley
kontynentów. „Znając zainteresowanie społeczeństwa i Liam Williams-Holloway”
Geolodzy pracujący na pokładzie statku i mediów sprawą naszego syna, pragnęliby-
wiertniczego Joides Resolution w ramach śmy wyjaśnić powody, które zmusiły nas do (Źródło: Wiadomość przekazana e-mailem
Międzynarodowego Programu Wierceń takiego postępowania. Kiedy wasze dziec- przez czytelników Nexusa)
Oceanicznych odkryli, że dwie podwodne ko ma nietypowe problemy ze zdrowiem
formacje, Płaskowyż Kerguelen (Plateau i nie jesteście lekarzem, idziecie po pomoc BRYTANIA PLANUJE SKŁADOWANIE
Kerguelen) i Przerwany Grzbiet (Broken do kliniki… i w tym momencie tracicie ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH
Ridge), znajdujące się obecnie na głębo- kontrolę nad dalszym biegiem wypadków. W AUSTRALII
kości około 2 000 metrów pod powierzch- W listopadzie 1998 roku wykryto u Lia- jednoczone Królestwo (Wielka Bryta-
nią morza, były kiedyś ze sobą połączone.
Tworzyły wspólnie kontynentalny szelf
ma nerwiaka niedojrzałego. Przeprowa-
dzono pełną procedurę diagnostyczną
Z nia i Północna Irlandia) zamierza
wprowadzić w życie kosztem 6 miliardów
o powierzchni dwóch milionów kilomet- i ustaliwszy, że występuje on tylko w jed- funtów projekt składowania odpadów ra-
rów kwadratowych. nym miejscu, zaordynowano chemiotera- dioaktywnych w Australii.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 5


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
Firma British Nuclear Fuels (Brytyjskie
Paliwa Nuklearne) należąca w całości do PROGRAM SZKOLENIA ZABÓJCÓW POLITYCZNYCH
rządu Zjednoczonego Królestwa wydała REALIZOWANY PRZEZ AMERYKAŃSKĄ MARYNARKĘ WOJENNĄ
już miliony funtów na badania dotyczące sycholog amerykańskiej marynarki wojennej wyjawił na konferencji NATO, że
planów budowy największego na świecie
składowiska odpadów radioaktywnych na
P istnieje program szkolenia zabójców. Komandor porucznik dr Thomas Narut
stacjonujący w Regionalnym Ośrodku Medycznym Stanów Zjednoczonych w Neapo-
terenach tak zwanego australijskiego out- lu (Włochy) twierdzi, że Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej zwolniło z więzień
backu (półpustynne, odludne tereny Au- wojskowych zatwardziałych morderców i po poddaniu ich działaniu technik modyfi-
stralii – przyp. tłum.). kacji behawioralnej rozlokowało ich w amerykańskich ambasadach na całym świecie.
Wielka Brytania jest posiadaczem dru- Dr Narut ujawnił to w czasie konferencji NATO w Oslo, w której wzięło udział 120
giej co do wielkości ilości odpadów radio- psychologów z 11 krajów członkowskich. Tuż przed tym faktem Komisja Senacka ds.
aktywnych pochodzących z elektrowni ato- Służb Specjalnych potępiła CIA za knucie spisków, których celem była likwidacja
mowych i uważa australijski outback za niewygodnych polityków, włącznie ze spiskim przeciwko Fidelowi Castro.
idealne miejsce do ich składowania. Według dra Naruta Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych jest doskonałym
Mając złe wspomnienia w kwestii uczci- miejscem dla badaczy poszukujących wśród więźniów „świnek morskich” do swoich
wości i prawości Wielkiej Brytanii w spra- eksperymentów. Stwierdził również, że marynarka dostarcza funduszy niezbędnych
wie jej poprzednich nuklearnych przedsię- do prowadzenia eksperymentów.
wzięć na terenie Australii, ten pomysł Odpowiadając na pytania dziennikarzy z wielu krajów, dr Narut ujawnił szczegóły
cieszyć się będzie zapewne jeszcze mniej- programowania przez amerykańską marynarkę wojenną znacznej liczby zabójców.
szym poparciem niż tamte. Powiedział, że ludzie, z którymi pracował, byli przygotowani do prowadzenia różnych
(Źródło: The Guardian Weekly, 28 luty 1999) tajnych operacji oraz działań dywersyjnych z terenu amerykańskich ambasad na
całym świecie. Ludzie, których szkolił, mogą bez wahania zabić na rozkaz człowieka.
TAJNE PLANY PODSŁUCHIWANIA Doboru tych ludzi dokonywali psycholodzy marynarki wojennej na podstawie ich
WSZELKICH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI akt. Najwięcej jest między nimi marynarzy łodzi podwodnych i spadochroniarzy, wśród
MIĘDZY LUDŹMI których jest wielu morderców odsiadujących wyroki w wojskowych więzieniach. Do
Europejskie organy ścigania przygoto- tego programu włączono również wielu ludzi odznaczonych medalami za odwagę.
wały plany międzynarodowej sieci ośrod- Zabójców poddano na wstępie programowi „audiowizualnego odczulania” polega-
ków umożliwiających podsłuch wszystkich jącemu na pokazywaniu im filmów przedstawiających ludzi w trakcie zadawania im
telefonów przenośnych. ran lub zabijania ich w najróżniejszy sposób, przy czym na początku pokazywano im
Poufne dokumenty Unii Europejskiej, stosunkowo łagodne obrazy, a pod koniec ekstremalne formy okrucieństwa. W rezul-
z których przecieki pojawiły się w Niem- tacie osoba poddana takiemu szkoleniu była w stanie oddzielać swoje odczucia,
czech i zostały uzyskane przez Observera, nawet podczas oglądania najbardziej okrutnych scen. Uwarunkowanie to dawało
zawierają opis ośrodków natychmiastowe-
najlepsze wyniki w przypadku osób „agresywnych pasywnie”, z których większość
go dostępu rozmieszczonych w całej Euro-
kończyła szkolenie w stanie umożliwiającym zabijanie ludzi bez jakichkolwiek
pie, wyposażonych tak, aby mogły pod-
wyrzutów sumienia. Jako główny wskaźnik skłonności do brutalności stosowano test
słuchiwać dowolny system łączności, wli-
Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
czając w to telefony komórkowe, Internet,
Potencjalni mordercy przechodzili również szkolenie polegające na wytwarzaniu
faksy, pagery oraz telewizję przemysłową.
u nich przychylnego nastawienia do czekających ich zabójstw. Chodzi w nim o to, aby
Zgodnie z tym planem noszącym nazwę
uważali oni swoje przyszłe ofiary, a zwłaszcza przywódców krajów, których mieli zabić,
Enfopol 98 europejskie spółki telekomuni-
kacyjne zostaną zobowiązane do budowy za podludzi. Przedstawiano im filmy i podawano informacje, których celem było
podłączeń podsłuchowych do posiadanych ukazywanie w niekorzystnym świetle kultury i zwyczajów ludzi zamieszkujących te kraje.
przez nie systemów. Każdy z krajowych Dr Narut wymienił dwa ośrodki marynarki wojennej prowadzące tego rodzaju
„interfejsów przechwytujących” członków szkolenie: Neuropsychiatric Laboratory (Laboratorium Neuropsychiatryczne) w San
Unii Europejskiej musi umożliwiać kra- Diego oraz US Regional Medical Center (Regionalny Ośrodek Medyczny Stanów
jom członkowskim podsłuch przekazywa- Zjednoczonych) we Włoszech, gdzie sam pracował.
nych informacji na całym jej terenie. Po tym wykładzie dla członków NATO dr Narut zniknął i nigdzie nie można go
USA, Kanada i Australia włączą się było znaleźć. Po mniej więcej tygodniu Pentagon wystosował oficjalny komunikat
prawdopodobnie do tego systemu, co da zaprzeczający, jakoby Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych „kiedykolwiek
FBI i innym pozaeuropejskim agencjom angażowała się w szkolenie morderców”. Zdementowano istnienie ośrodków szkole-
bezpieczeństwa dostęp do informacji prze- niowych w San Diego i Neapolu i stwierdzono, że nie można ustalić obecnego miejsca
syłanych w Europie. pobytu dra Naruta. Potwierdzono jednak, że był członkiem personelu Regionalnego
Przeciek z dokumentu został opubliko- Ośrodka Medycznego Stanów Zjednoczonych w Neapolu.
wany w listopadzie przez niemiecki maga- Dr Alfred Zitani, amerykański delegat na konferencję w Oslo, potwierdził
zyn internetowy Telepolis. oświadczenie Naruta, co odnotował Sunday Times.
(Źródło: Observer, Londyn, 6 grudzień Po jakimś czasie dr Narut pojawił się w Londynie i wyparł się swoich rewelacji,
1998) twierdząc, że to, co mówił, było wyłącznie „teoretycznymi spekulacjami, a nie
rzeczywistymi faktami”. Wkrótce potem sztab Marynarki Wojennej Stanów Zjed-
BULIMIA I ANOREKSJA A TELEWIZJA noczonych w Londynie wystosował oświadczenie, w którym czytamy, że odczytu dra
ntropolodzy amerykańscy doszli do Naruta wygłoszonego na konferencji NATO nie należy brać pod uwagę, ponieważ dr
A wniosku, że nasilająca się na wyspach
Fidżi bulimia i anoreksja może mieć zwią-
miał „problemy osobiste” („zbzikował”). Dr Narut już nigdy więcej nie wystąpił
publicznie z uwagami na temat tego programu szkoleniowego.
zek z rozpowszechnieniem się telewizji, W czasie konferencji NATO w Oslo dr Narut oświadczył, że ujawnia dane o tym
która trafiła na wyspy w 1995 roku. Już szkoleniu, ponieważ uważa, że i tak wkrótce wyjdą one na jaw. W swoim odczycie
w trzy lata po jej wprowadzeniu 74 procenty nawiązywał do publikacji podkomisji Kongresu, które pojawiły się w prasie i dotyczy-
nastolatek uważało, że są zbyt grube, i pyta- ły różnych spisków CIA, których celem była likwidacja pewnych osób. Niestety, dr
ły o najbardziej skuteczną dietę. Przedtem Narut nie zdawał sobie sprawy, że spiski knute przez marynarkę wojenną nie miały
na wyspach ideałem były bujne wdzięki. być na razie ujawniane. I
(Źródło: Najwyższy Czas, nr 471, 29 maj
(Źródło: The Sunday Times, Londyn, 16 styczeń 1999; oraz: endsecrecy@egroups.com).
1999)

6 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


N a Ziemi szerzy się wymuszone za pomocą wysoko rozwiniętej technologii
niewolnictwo. Technologia programowanej kontroli umysłów swój gwał-
towny rozwój rozpoczęła z chwilą zakończenia II wojny światowej, kiedy to
w ramach rządowego przedsięwzięcia noszącego kryptonim „Project Paperclip”
przesiedlono do Stanów Zjednoczonych około 2 000 wysokiej rangi nazistów.
„Jeszcze pod rządami nazistowskiego rządu Niemcy rozpoczęli poważne,
naukowe badania kontroli umysłów opartej na traumatycznych przeżyciach”
– piszą Fritz Springmeier i Cisco Wheeler w swojej książce The Illuminati
Ofiary programów Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave (Wykorzy-
stanie formuły iluminatów do tworzenia nierozpoznawalnych niewolników pod-
kontroli umysłów danych całkowitej kontroli umysłu). – „Josef Mengele przeprowadził badania nad
kontrolą umysłów na tysiącach bliźniąt i innych bezbronnych ofiar pod auspic-
MKULTRA jami Instytutu Medycznego Imienia Cesarza Wilhelma w Berlinie”.
Mengele1, znany jako „Anioł Śmierci”, był jednym z blisko 900 wojskowych
i Monarch, którym naukowców i badaczy medycznych, których przemycono w tajemnicy do USA,
gdzie kontynuował swoje „badania” ucząc innych mrocznej sztuki kontroli
udało się odkryć umysłów. Prace dotyczące manipulacji umysłami z czasem przejęło CIA i nadało
im kryptonimy „Bluebird” i „Artichoke”. W roku 1953 oba przedsięwzięcia
manipulacje na połączono w jeden cieszący się złą sławą program MKULTRA. CIA utrzymuje,
że programy te zostały dawno zakończone, niemniej brak konkretnych dowodów,
swoich umysłach że kiedykolwiek zaniechano prób stworzenia „mandżurskich kandydatów”2.
Gwoli ścisłości emerytowany kapitan John McCarthy z sił specjalnych armii
i je zdeprogramować, amerykańskiej, który dowodził zespołami morderców CIA w Sajgonie w czasie
wojny wietnamskiej, powiedział swojemu przyjacielowi, demaskatorowi Mike’owi
twierdzą, że były Ruppertowi, że „MKULTRA jest używanym przez CIA skrótem oznaczającym
«Manufacturing Killers Utilizing Lethal Tradecraft Requiring Assassinations»
marionetkami («Tworzenie Zabójców Wykorzystujących Do Zabijania Sztukę Uśmiercania»)”.
Ta oficjalna obsesja CIA na punkcie tworzenia zaprogramowanych morderców
w rękach wysokich przy pomocy programu MKULTRA obejmowała ponad 149 podprogramów
realizowanych w ramach wielu dziedzin nauki, od biologii zaczynając, a na
rangą oficerów farmakologii, psychologii, fizyce laserowej i ESP3 kończąc.
Ostatnio coraz więcej dowodów wskazuje na kontynuację wykorzystywania
służb specjalnych technik programowania bazujących na urazach, które pozwalają osiągać taki sam
cel. Polegają one na rozmyślnym indukowaniu pod przymusem – jak w przypad-
i polityków. ku świnek morskich – MPD4 (rozszczepienia osobowości).
MPD zostało przekwalifikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiat-
ryczne na Dissociative Identity Disorder (Dysocjacyjne Zaburzenie Osobowości).
Psychiatryczna „biblia”, Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV)5, na stronie
487 podaje następującą charakterystykę tego zaburzenia:

A. Obecność dwóch lub więcej wyraźnych osobowości;


B. Naprzemienne przejmowanie przez co najmniej dwie z tych osobowości
kontroli nad cierpiącą na tę przypadłość osobą;
C. Niezdolność do przypomnienia sobie ważnych danych osobistych – za duża,
aby można ją było przypisywać roztargnieniu;
D. Zaburzenie nie jest wynikiem bezpośredniego działania jakiejś substancji lub
Uri Dowbenko ogólnego stanu zdrowia.
1998
Bez względu na to, jaką nazwę przypiszemy temu problemowi, rozmyślne
New Improved Entertainment Corp.
wywoływanie go jest tak daleko posuniętym okrucieństwem, że bazujące na
P.O. Box 43 urazach techniki programowania umysłu można z powodzeniem uznać za Sekretny
Pray, Montana 59065 Holokaust dwudziestego wieku. Program ten, znany pod nazwą Monarch, został
USA opisany i zdemaskowany przez liczne jego ofiary, którym udało się wyrwać z jego
okowów, takie jak Cathy O’Brien, autorka TranceFormation of America (TransFor-
E-mail: u.dowbenko@malicity.com mowanie Ameryki), Brice Taylor, autorka Starshine (Gwiezdne światło) czy K.
Sullivan, autorka MK. Jak dotąd nie znaleziono żadnych dokumentów łączących

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 7


realizowany przez CIA program MKULTRA z Programem chowymi, stanowią istotny dowód pogwałcenia praw czło-
Monarch (tym zbiorczym pojęciem określa się przedsię- wieka. Ludzie ci są świadkami ukrytych okropności, które
wzięcia dotyczące kontroli umysłów realizowane zarówno niesie ze sobą tak zwany Nowy Porządek Świata.
przez wojsko, CIA, NSA, jak i inne agencje rządowe).
Przełomowa książka prawnika Johna W. DeCampa The KONTROLA UMYSŁÓW PRZEZ ILUMINATÓW
Franklin Cover-up (Tuszowanie sprawy Franklina) poświęco- John Colleman, autor Conspirators’ Hierarchy: The Com-
na pedofilii także podaje szczegóły Programu Monarch. mittee of 300 (Hierarchia konspiratorów – Komitet Trzystu),
w swojej monografii „Illuminati in America” („Iluminaci
Narkotyki nie są największym nadzorowanym przez rząd w Ameryce”) stwierdza:
złem. Sądzę, że najniższe poziomy piekła są zarezerwowane
dla tych, którzy wdrożyli i realizowali Program Monarch. Sło- Iluminaci są obecni w Ameryce i wiedzie się im w niej
wem „monarch” określa się w Ameryce młodych ludzi będą- dobrze… Ponieważ Iluminacja określana jest również jako
cych ofiarami eksperymentów w zakresie kontroli umysłów satanizm, oznacza to, że CIA było za rządów Dulles kierowana
prowadzonych przez takie agencje rządowe jak CIA lub przez przez satanistę. Tak samo było za rządów George’a Busha
komórki wojskowych służb specjalnych. [członek Bractwa Czaszki i Kości].
Wiedząc, że CIA stale prowadzi przerażające eksperymenty
Historia jednego z klientów DeCampa, Paula Bonacci, w zakresie kontroli umysłu i współpracowała w przeszłości
który wyzwolił się z więzów Programu Monarch, pokrywa się z takimi sadystami, jak dr Campbell i dr Sidney Gottlieb, nie
z gehenną O’Brien, Taylor i Sullivan. Stanowi dowód winy trudno dojść do wniosku, że kieruje się ona zasadami satanizmu.
zbrodniarzy i odkrywa mechanizm „tworzenia hordy dziecia-
ków o złamanym duchu, które gotowe są szpiegować, Opisując „możliwości prania mózgów przez Instytut
łajdaczyć się, zabijać i popełniać samobójstwa”, jak to określił Tavistocka, a także projekty Departamentu Obrony USA
cytowany w książce DeCampa dziennikarz Anton Chaitkin. realizowane przez Advanced Research Project Agency (A-
Wracające do zdrowia ofiary Monarchu mówią o utrzy- gencja ds. Projektów Zaawansowanych Badań)”, Coleman
mywanym nieprzerwanie urazie poprzez „rytualne malt- podaje: „Celem tych przedsięwzięć jest kontrola umysłów,
retowanie”, zwane również „satanicznym rytualnym malt- jaką w swojej książce The Electronic Era (Era elektroniki)
retowaniem” z powodu towarzyszącej mu ikonografii zwią- przedstawia Zbigniew Brzeziński. Przedsięwzięcie to jest
zanej z wiarą w szatana i lucyfera. Stosując narkotyki, bardzo rozległe i nosi nazwę «Projekt Monarch». Jego
hipnozę, tortury i elektrowstrząsy uczestnikiem jest nie tylko CIA,
zbrodniarze realizujący Program Satanistyczna rytualna ale również armia lądowa, siły po-
Monarch stworzyli nową generację wietrzne i marynarka wojenna, ze
ofiar.
przemoc, przerażające wszystkimi ich zdolnościami i za-
To nie jest fantastyka naukowa, tortury i seksualne sobami”.
ale naukowy fakt. MPD (rozszcze- wykorzystywanie dzieci
pienie osobowości) obejmuje rów- to główne elementy służące PODRÓŻE SULLIVAN
nież generowanie osobowości „od- Satanistyczna rytualna przemoc,
mieńców” – osobowości alternatyw- do tworzenia niewolników przerażające tortury i seksualne wy-
nych lub fragmentarycznych, któ- objętych kontrolą umysłu. korzystywanie dzieci to główne ele-
rych można użyć do określonych menty służące do tworzenia niewol-
celów, najczęściej do nielegalnych ników objętych kontrolą umysłu.
działań, na przykład przemycania narkotyków (ludzi takich K. Sullivan, której udało się wyzwolić spod kontroli
nazywa się „mułami”) bądź innych czarnorynkowych po- umysłu, napisała zdumiewającą książkę pod tytułem MK,
czynań, na przykład przekazywania wiadomości („posłań- w której opisała w zbeletryzowanej formie swoje życie pod
cy”) lub zabijania („asasyni”6). Osobowość owych „odmień- postacią różnych osobowości. Udało się jej odtworzyć z pa-
ców” jest segregowana i rozczłonkowywana za pomocą mięci rzeczywiste mechanizmy i sposoby przechodzenia
broni oszałamiających, narkotyków i hipnozy, które po- z jednej osobowości w drugą. Sullivan, zaprogramowana
zwalają izolować wspomnienia z ich przeżyć. niewolnica seksualna i zabójczyni, twierdzi, że została zgwa-
Do „odmieńca” może dotrzeć każdy, kto zna „kody” lub łcona, między innymi, przez Roberta Maxwella, Henry
„wyzwalacze”, które uruchamiają zmienioną część jego oso- Kissingera, George’a Busha i Billy Grahama. Jednym z jej
bowości lub wprowadzają go w trans. Takim „wyzwalaczem” kontrolerów był nieżyjący już pracownik operacyjny CIA
może być cokolwiek, na przykład dzwonek telefonu, wierszyk James Jesus Angleton, który pracował rzekomo na rzecz
dla dzieci, fragment dialogu z określonego filmu lub gest ręki. KGB i Mossadu.
Jak podają Springmeier i Wheeler, których licząca 468 W czasie niedawnego wywiadu Sullivan opowiedziała
stron książka stała się encyklopedią tematu, „podstawą o swoim pochodzeniu z „niewolniczej rodziny” będącej na
sukcesu programowania umysłów w ramach Monarchu jest usługach elity oraz nieżyjącym już ojczymie, który był jej
stworzenie różnych części osobowości zwanych «odmieńca- pierwszym programistą. Skrywał się on pod maską regularnie
mi», które nie znają się nawzajem i są zdolne do przejmowania uczęszczającego do kościoła szanowanego obywatela, jako
kontroli nad ciałem w różnych okresach czasu. Zbudowane inżynier mechanik ze specjalnością w dziedzinie robotyki.
z urazów ściany amnezji chroniące manipulatorów przed — Trenowało mnie i uwarunkowywało wielu ludzi, dopó-
wykryciem zapobiegają również odkryciu przez główną osobo- ki nie złamali mojej woli, mojej psychiki i nie zaprogramowali
wość, która rządzi ciałem przez większą część czasu, systemu mnie w różnych, zmienionych stanach świadomości — oświa-
cząstkowych osobowości i tego, jak jest on wykorzystywany”. dczyła podczas niedawnego wywiadu. — Mój ojciec był tym,
Programowanie umysłu nie działało jednak, tak jak który wykonał większość zabiegów. Dokonał tego za pomocą
zaplanowano. Aroganccy i zarozumiali manipulatorzy nie terroru i tortur. To był bardzo zdolny człowiek i zdawał się
podejrzewali, że ich metody mogą zawieść. Odzyskane czerpać radość ze znęcania się nade mną i innymi dziećmi.
wspomnienia zdarzeń zaistniałych w czasie wykorzystywa- Potwierdzając, że jej ojciec był „bardzo wykorzystywany
nia, włącznie z wrażeniami wzrokowymi, dźwiękowymi i wę- jako dziecko”, Sullivan dodała:

8 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


— Tego jestem pewna. Jego ojciec był walijskim drui- WIELOPOZIOMOWE PROGRAMOWANIE
dem7. Jako dziecko został sprzedany kapitanowi statku, Sullivan stwierdziła, że była wykorzystywana seksualnie
który przywiózł go do Stanów Zjednoczonych. W mojej w trybie Beta zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, a także
rodzinie niewolnictwo, a przynajmniej niewolnictwo dzieci, w trybie Delta jako zabójczyni, ochrona osobista oraz
traktowane jest jako coś normalnego. Wiem o tym od porywaczka zakładników.
innych członków rodziny. Nigdy tego nie potępiano. Mój Co to jest programowanie w trybie Alfa, Beta, Delta i Theta?
dziadek był również utajonym druidem. Jestem pewna, że — Tryb Alfa stanowi podstawę wszystkich pozostałych
przywiózł tę religię ze sobą. Jedną z rzeczy, którą robił, było typów programowania — powiedziała Sullivan. — Wydaje
chodzenie na cmentarz położony w pobliżu jego domu się, że na tym etapie wtłoczono mi całą masę informacji,
i wykopywanie ciał, które przenosił do piwnicy, gdzie wyży- których pozostali programiści używali podczas wprowadza-
wał się na nich rozrywając je na kawałki. Zdarzało się nia innych programów. Na tym etapie zakodowano również
również, że odprawiał nocą rytuały w lesie. Składał ofiary w moim umyśle główne zmienione stany świadomości. Tryb
z dzieci. Byłam na to wszystko wystawiona. Jestem pewna, Beta dotyczył świadczenia przeze mnie usług o charakterze
że mój ojciec również, w wyniku czego musiał stać się taki seksualnym. Czasami stan ten nazywano „Barbie”. Podobno
sam, jak on. od Klausa Barbie (tak jak lalka Barbie).
Jak się ma tego rodzaju zachowanie do satanizmu, Cathy O’Brien i Brice Taylor również poddano pro-
a może jest to usankcjonowane od pokoleń wykorzystywa- gramowaniu Beta na seksualne niewolnice. Podobnie jak
nie dzieci? Marilyn Monroe nazywane były „modelami prezydenckimi”
— Sądzę, że i to, i to — odrzekła po chwili zastanowienia – zaprogramowanymi niewolnicami przeznaczonymi dla
Sullivan. — Tak czy inaczej, ludzie ci uprawiają nielegalny wysoko postawionych polityków.
proceder. Kryminaliści ciągną do kryminalistów. Ciążą ku „W roku 1981 Nowy Porządek Świata wyprodukował
sobie. To zadziwiające, w jaki sposób się odnajdują. Mój filmy szkoleniowe na użytek nowych programistów” – pisze
dziadek nawiązał kontakty z członkami mafii z naszej Springmeier w swojej książce. – „Niewolnicę Programu
okolicy. Wydaje mi się, że była to rodzina Colombo. Nie Monarch, Cathy O’Brien, użyto do nakręcenia filmów zaty-
wiem dokładnie, co robił, niemniej przypominam sobie, że tułowanych Jak podzielić osobowość oraz Jak stworzyć sek-
jechałam kiedyś betoniarką. Razem z kierowcami innych sualną niewolnicę. Do ich nakręcenia zatrudniono za po-
betoniarek miał pogrzebać w betonie kilka ciał. Wydaje mi średnictwem NSA dwóch operatorów z Huntsville spec-
się, że zamierzali zrobić to, co nale- jalizujących się w pornografii.
żało. To było w Nowym Jorku Sullivan stwierdziła, że była Sullivan wspomina:
i Pensylwanii. Mój ojciec był asasy- — Byłam używana zarówno jako
nem, ale pełnił także inne funkcje.
wykorzystywana seksualnie dziecko, jak i jako dorosła kobieta,
Ci ludzie lubią zabijać. Zabijał lu- w trybie Beta zarówno przez i odbywało się w czasie, gdy moje
dzi bardziej dla przyjemności niż mężczyzn, jak i kobiety, ciało znajdowało się pod kontrolą
z konieczności. Musiał mieć tyle a także w trybie Delta jako tych zmienionych osobowości, któ-
dzieci, ile miał ochotę hodować. rych miałam więcej niż jedną. Kie-
Jej ojciec miał również kontakty zabójczyni, ochrona osobista dy byłam pod ich kontrolą, nie by-
z CIA i NSA. oraz porywaczka zakładników. łam zdolna do jakiegokolwiek opo-
— Jego praca w CIA była zaka- ru – nie wiedziałam co to gniew.
muflowana. Oficjalnie pracował Byłam bezwolną seksualną niewol-
w Western Electric, a później w AT&T — powiedziała nicą i robiłam wszystko, co mi kazano.
Sullivan. — Wtedy zorientowałam się, że Western Electric Tryb Delta to wojskowe programowanie zabójcy, które
jest silnie związana z CIA. Miałam możliwość przejrzenia przeniknęło do świadomości społeczeństwa za sprawą takich
części jego papierów po jego śmierci w roku 1990. Na jego filmów, jak La Femme Nikita (Nikita) i jego amerykańskich
biurku znalazłam kalendarz z roku, w którym często kon- remake’ów Point of No Return i The Long Kiss Goodnight.
taktował się z NSA. Pamiętam również, że zabierał mnie do W sprawie programowania w trybie Beta Sullivan oświa-
wielu miejsc, które należały do NSA. Jego koneksje z NSA dczyła:
miały bezpośredni związek z operacją Paperclip, w ramach — Było to w sytuacjach, kiedy nakazywano mi popeł-
której sprowadzono po wojnie do USA nazistowskich spec- nianie zabójstw, branie zakładników oraz pełnienie roli
jalistów i zatrudniono ich, między innymi, w tej agencji. ochrony osobistej. Miałam wiele zmienionych osobowości,
Z powodu swojego celtyckiego pochodzenia mój ojciec miał które były wyszkolone w wykonywaniu różnych rzeczy.
bardzo niską samoocenę. Kontakt z tymi nazistowskimi — Dlaczego prowadzono oddzielne treningi dla po-
zbrodniarzami wojennymi miał na niego ogromny wpływ, szczególnych zmienionych osobowości?
ponieważ jego matka była Niemką. Ci ludzie wmontowali — Między innymi dlatego, żeby utrudnić mi przypomnie-
między jego celtycki rodowód i niemiecką matkę przekona- nie sobie wszystkiego jednocześnie, w przypadku gdybym
nie o jego aryjskości. Bardzo mocno identyfikował się z nimi zaczęła coś sobie przypominać. Również dlatego, że musieli
i z tego, co zrozumiałam, bardzo wiele nauczył się od dobierać różne typy zachowań do różnych sytuacji. Jeśli
szkoleniowca, który występował pod nazwiskiem dr akurat dochodziła do głosu osobowość, która miała wpojoną
Schwartz. Był to szczupły człowiek o lekko falujących czar- lojalność w stosunku do ludzi, których ochraniała, nie było
nych włosach oraz ciemnych oczach. Nie potrafię określić pożądane, aby ta sama osobowość nagle ich zabiła. Nie jest
jego wzrostu, ponieważ kiedy go widywałam, byłam małym również pożądane, aby osobowość, która została zaprogramo-
dzieckiem. Z pewnością miał niemiecki akcent. Ludzie wana do zabijania, nagle poczuła współczucie do swojej ofiary.
zwracali się do niego herr doktor lub dr Schwartz. Czasami Tak więc należy rozdzielać zarówno emocje, jak i motywy.
nazywano go dr Black. Był z całą pewnością pedofilem Właśnie dlatego umieszcza się je w różnych osobowościach.
i bardzo zimnym człowiekiem. Lubił sprawiać na dzieciach Według Sullivan programowanie Theta ma związek
wrażenie, że jest do nich nastawiony przyjaźnie, a potem z rozwojem i wykorzystywaniem postrzegania pozazmys-
robił coś, co je przerażało, po czym zawsze się już go bały. łowego i parapsychicznych umiejętności.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 9


— Theta było wtedy kiedy używali – nie podoba mi się zdradzić komukolwiek z zewnątrz jakieś ważne z punktu
słowo „psychicznej”, bo wydaje mi się, że jest ono błędnie widzenia bezpieczeństwa państwa informacje.
używane – energii myśli — twierdzi Sullivan. — Wiem tylko Co sądzi ona o tak zwanym Nowym Porządku Świata?
tyle, że to coś takiego jak energia magnetyczna, przy — Jest to dążenie do wprowadzenia jednego, ogólno-
pomocy której można wykonać wiele różnych rzeczy, z któ- światowego rządu, w którym elity i ich rodziny będą miały
rymi eksperymentują, włącznie z połączeniem z umysłami to, na co przyjdzie im ochota. Ludzie ci uważają, że planeta
innych ludzi na dużą odległość, nawet w innych krajach. jest przeludniona i trzeba coś z tym zrobić, prowadząc na
Nazywa się to chyba „zdalnym postrzeganiem”, które po- przykład psychologiczną lub biologiczną wojnę. Techno-
zwala obserwować, co ktoś robi w innym stanie, pomiesz- logię kontroli umysłów traktują jako narzędzie, jako asa
czeniu etc. Było to zarówno programowanie, jak i eks- w rękawie, coś wyjątkowego, co będzie służyć jako niewi-
perymentowanie. To, co robili, umieszczali w różnych mo- dzialna broń.
ich osobowościach. Było dużo treningów i eksperymentów.
Programowanie Theta obejmuje również wykorzystywa- PRZYGODY Z HENRY K. I RADĄ
nie energii myśli do uśmiercania na odległość. Wracając do normalności Brice Taylor przypomniała
— Wielokrotnie natykałam się na programowanie w try- sobie, jak była używana przez Henry Kissingera w charak-
bie Theta u innych ofiar — oświadczyła Sullivan podczas terze kuriera poddanego kontroli umysłu.
niedawnego wywiadu dla radia CKLN. — Używali bardzo — Jeśli wyćwiczy się u kogoś doskonałą pamięć foto-
często filmu i książki Dune (Diuna) autorstwa Franka graficzną i zdolność przypominania sobie wszystkiego, wów-
Herberta. Nie było zbyt trudno domyślić się, o co im chodzi, czas ten ktoś może wykonywać wiele różnych zadań jedno-
ponieważ uczyli nas, że możemy sprawić, aby coś stało się cześnie — oznajmiła Taylor. — Henry Kissinger utworzył
innym ludziom. Chodziło o to, aby wzbudzić w sobie w moim umyśle coś w rodzaju „umysłowej aktówki”. Mia-
wściekłość, która wyzwoli się w postaci czystej energii łam być wysyłana do różnych przywódców i przechowywać
i w nich uderzy… Mówili, że w ciałach tych ludzi, narządach odpowiednio posortowane ich dane dotyczące ich projek-
wewnętrznych, nastąpi implozja. Nie wiem, ponieważ nie tów i zadań. Byłam programowana przez Kissingera lub
potrafię zobaczyć, co się dzieje Nelsona Rockefellera, kiedy mieli
w środku czyjegoś ciała, niemniej Jest to [Nowy Porządek Świata] spotkać się z określonymi ludźmi.
wiem, że to działa. dążenie do wprowadzenia To było w latach sześćdziesiątych.
Wyrachowane czynienie dobra Kto rządzi tym wszystkim?
i zła wydaje się być znakiem rozpo- jednego, ogólnoświatowego — Wydaje mi się, że istnieje
znawczym metodologii iluminatów. rządu, w którym elity i ich druga warstwa, którą nazywam
Wygląda na to, że mają oni świado- rodziny będą miały to, na co w swojej książce „Radą” — powie-
mość, iż tę okropną karmę, którą działa Taylor. — To grupa męż-
generują, można zrównoważyć przy przyjdzie im ochota. Ludzie ci czyzn stojąca jeszcze wyżej od Kis-
pomocy różnych filantropijnych ge- uważają, że planeta jest singera i Rockefellerów. Przy po-
stów, takich jak na przykład danie przeludniona i trzeba coś mocy inżynierii genetycznej zostali
Narodom Zjednoczonym miliarda tak ukierunkowani, że [zastanawia
dolarów lub wykonanie innego nad-
z tym zrobić, prowadząc na się przez chwilę szukając właściwego
zwyczajnego czynu mającego chary- przykład psychologiczną lub słowa] posiadają zdolności kierow-
tatywny charakter. biologiczną wojnę. nicze w różnych dziedzinach.
— Starali się również używać W rzeczywistości to oni rządzą ca-
mnie do uzdrawiania przy pomocy łym tym przedsięwzięciem.
rąk, ponieważ miałam babcię, która była w Szwecji uzdra- Czy nazywają siebie „Radą”?
wiaczką — oznajmiła Sullivan. — Tak więc próbowali — Tak. Pewni ludzie ze służb specjalnych związani z tymi
używać mnie i innych ofiar, którym udało się wyrwać spod sprawami, z którymi rozmawiałam, powiedzieli mi, że nazy-
ich wpływu, także w tym celu. Uzdrawianie przy pomocy rąk wają oni siebie „Radą”. Wszystkimi wykonawcami poddany-
oznacza, że skupia się energię elektromagnetyczną na ciele mi kontroli umysłów pracującymi na rzecz rządu kieruje
uzdrawianej osoby. CIA. Rada wie o tych programach kontroli umysłów, lecz nie
podlega CIA. Mogą wziąć kogoś takiego jak ja i sprawdzić
GEHENNA BRICE TAYLOR mnie, aby dowiedzieć się, jaki jest mój przydział i zadanie.
Książka Brice Taylor Starshine: One Woman’s Valiant
Escape from Mind Control (Światło Gwiazd – mężna uciecz- WIELOKROTNE ZŁE WSPOMNIENIA
ka pewnej kobiety spod kontroli umysłu) opowiada o podob- W jaki sposób Brice Taylor po raz pierwszy zorientowała
nych przeżyciach, jakie były udziałem Sullivan. Mimo iż ona się, że cierpi na MPD i jest ofiarą programowania umysłu?
również została napisana w formie zbeletryzowanej, nie- — Doszło do tego w roku 1985 — powiedziała Taylor.
dwuznacznie dowodzi, że główni gracze światowej elity — Miałam wówczas bardzo poważny wypadek samochodo-
władzy nadal popełniają liczne zbrodnie. wy, w czasie którego wyleciałam z samochodu głową do
Brice Taylor także była „modelem prezydenckim” przodu przez przednią szybę. Wkrótce zaczęłam mieć prze-
i w niedawno udzielonym wywiadzie podała intymne szcze- błyski wspomnień, jak gdyby wspomnienia przeciekały z jed-
góły wielu przeżyć z politykami propagującymi Nowy Po- nej osobowości do drugiej. Wyglądało, jakbym uzyskała
rządek Świata. dostęp do obu części mojego mózgu. Przedtem za sprawą
— Bycie [modelem prezydenckim] oznacza — wyjaśnia wyszukanego programowania połowa mojego mózgu była
— że jest się zaprogramowanym na uprawianie seksu dla mnie niedostępna. W wyniku tego wypadku otworzyły
z prezydentami. Z tego, co mi wiadomo, wynika, że różni się przejścia w neuronach. Znam również inne kobiety,
politycy są zachęcani do wykorzystywania ochroniarzy które odzyskały wspomnienia złych wydarzeń.
z CIA do celów seksualnych, aby można było ich potem Zatem uderzenie w głowę przełamało blokadę pamięci
szantażować, w przypadku gdyby przyszła im kiedyś ochota i zabezpieczenia wprowadzone podczas programowania?

10 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


— Dokładnie tak. Zaprogramowali mi perfekcyjną, foto- decydować, co mają robić, omijając prawa, zarówno boskie,
graficzną pamięć. Kiedy wróciły mi wspomnienia, takie jak jak i ludzkie. Brzmi to jak modus operandi iluminatów.
te z Kissingerem, nie tylko słyszałam dokładnie jego głos W swoim filmie wideo Gunderson stwierdza: „Według
i jego słowa, ale czułam nawet zapach jego cygara. Czułam mojej oceny w Ameryce jest obecnie około trzech milionów
woń jego pierdnięć, to oczywiście przenośnia oznaczająca, praktykujących satanistów. Skąd wziąłem tę liczbę? Od
że byłam w stanie usłyszeć i zobaczyć wszystko, czego byłam swoich informatorów. Na przykład w rejonie Południowej
świadkiem. Zatoki położonej w Los Angeles, która liczy około 200 000
mieszkańców, jest [według mojego informatora] około 3 000
SATANICZNE, RYTUALNE MORDY praktykujących satanistów. To właśnie tam doszło do głoś-
Szerzące się na całym świecie zaginięcia dzieci, ich nej sprawy związanej z przedszkolem McMartina. W Iowa
seksualne molestowanie i pedofilia wskazują na istnienie City liczącym 150 000 mieszkańców jest około 1 500 satanis-
zorganizowanej sieci kryminalistów, którzy kontrolują pota- tów. Można przyjąć, że sataniści stanowią średnio 1,5
jemnie system legalnej władzy. Opinię tę podziela były procenta ogółu ludności”.
agent FBI i prywatny detektyw Ted Gunderson. Jego Gunderson podaje, że „…co roku w ofierze składanych
zdaniem „istnieje znaczne nakładanie się różnych grup jest od 50 000 do 60 000 osób. Sataniści obchodzą w roku
i organizacji, przy czym główną siłą napędową tego wszyst- osiem świąt”.
kiego jest kultowy ruch satanistyczny”. Niesmaczny żart? FBI prowadzi rejestr skradzionych lub
W nakręconym przez siebie filmie wideo Satanism and zaginionych samochodów, lecz po dziś dzień nie stworzyła
the CIA’s International Trafficking in Children (Satanizm listy dzieci zaginionych w Ameryce.
i międzynarodowy handel dziećmi prowadzony przez CIA)
Gunderson wspomina o cieszącym się złą sławą mistrzu KRYPTOSATANISTA W FBI?
czarnej magii Aleisterze Crowleyu. Znany agent specjalny FBI, Kenneth V. Lanning z Wy-
„Sataniści wykorzystują jego pisma jako przewodnik” działu Nauk Behawioralnych Państwowego Ośrodka Analiz
– stwierdza w komentarzu do działa Crowleya Black Magic Ciężkich Przestępstw, w swoim wydanym w roku 1992
in Theory and Practice (Czarna ma- Investigator’s Guide to Allegations of
gia w teorii i praktyce). Szerzące się na całym świecie Ritual Child Abuse (Przewodnik do-
W XII rozdziale zatytułowanym zaginięcia dzieci, ich chodzeniowca dotyczący pomówień
„Of the Bloody Sacrifice” („O o rytualne wykorzystywanie dzieci)
krwawej ofierze”) (str. 94) Crowley seksualne molestowanie zaprzecza istnieniu zjawiska rytual-
pisze: i pedofilia wskazują na nego wykorzystywania dzieci przez
istnienie zorganizowanej satanistów. Warto przyjrzeć się do-
Byłoby nierozsądne potępianie kładnie intelektualnej postawie
praktyk tych prymitywów, którzy roz- sieci kryminalistów, którzy i sposobowi wnioskowania Lannin-
rywają serce i wątrobę swojego ad- kontrolują potajemnie system
wersarza i pożerają je, kiedy jest jesz- ga jako wyjątkowemu przykładowi
cze ciepłe, jako nieracjonalnych. Sta- legalnej władzy. pokrętnej, wężowej logiki. Jego do-
rożytni magowie głosili bowiem, że bór słów jest wręcz genialny, gdy
każde żywe stworzenie jest magazy- twierdzi, że „słowa «sataniczny»,
nem energii, której ilość zmienia się w zależności od wielkości «okultystyczny» i «rytualny» są często używane wymiennie”
i zdrowia zwierzęcia oraz od jego mentalnego i moralnego i że „trudno jest podać dokładną definicję satanizmu”.
charakteru. W chwili śmierci energia ta jest gwałtownie uwal- Następnie prowadzi dyskurs na temat satanizmu, używając
niana. pokrętnych sformułowań: „należy zdać sobie sprawę, że
Do najwyższej rangi aktów duchowych należy wybrać pewni ludzie traktują wszelkie systemy wiary odmienne od
ofiarę, która charakteryzuje się największą i najczystszą ener-
gią. Najwłaściwszą ofiarę stanowi niewinne i inteligentne dziec- ich własnego jako sataniczne”.
ko płci męskiej. Podobnie jak Piłat zapytał: „Co jest prawdą?” – Lanning
pyta: „Co to jest satanizm?” I dalej pisze: „…na konferenc-
— Mówimy tutaj o ofiarach z ludzi — podkreśla w tym jach policyjno-prawniczych często jako odmiany satanizmu
miejscu Gunderson. podaje się czary, obłęd, pogaństwo i okultyzm. Być może to
W bardziej współczesnych czasach „tradycję” ofiar z lu- tylko sprawa nazewnictwa, niemniej te rzeczy wcale nie są
dzi promował nieżyjący już Anton LaVey, założyciel Koś- tym samym, co tradycyjny satanizm”. Niemal zaprzecza
cioła Szatana, który w swojej Biblii Szatana pisze (strona sobie, swojemu stwierdzeniu, że nie sposób dokładnie zdefi-
88), że „jedyna okazja, kiedy satanista dokonuje ofiary niować satanizmu. Następnie przechodzi do porządku
z człowieka, występuje, kiedy przyświecają mu dwa cele: dziennego nad satanistycznym wykorzystywaniem dzieci,
chęć wyzwolenia magikiańskiego [sic!] gniewu w akcie rzu- oświadczając, że jest to po prostu problem o charakterze
cania klątwy oraz, co ważniejsze, pozbycia się znienawidzo- psychologicznym.
nej i zasługującej na śmierć osoby”. Gdyby w czasie pisania swojego przewodnika przepro-
Proszę zwrócić uwagę na zdawkowe napomknienie wadził wywiad z wyznawcami satanizmu, dowiedziałby się,
o mordzie osoby „nielubianej” przez satanistę/wyznawcę że jest to system wierzeń oparty na rytualnym wykonywaniu
czarnej magii. LaVeya już nie ma, ale jego zbrodnie wciąż tortur i mordów będących dowodem lojalności wobec Szata-
żyją. Liczni jego „niewolnicy” twierdzili, że stosował on na oraz podziękowaniem za przyszłe nagrody pochodzące
kontrolę umysłów. W swojej Biblii Szatana napisał (str. 90), od sił ciemności.
że „idealna ofiara może być emocjonalnie niepewna i w re- Zaprzeczenia Lanninga i ignorowanie dowodów świad-
zultacie swoich poczynań może zburzyć wasz spokój i do- czących o okrucieństwach kontroli umysłu i rytualnego
prowadzić do nadszarpnięcia waszej reputacji”. maltretowania są doprawdy zastanawiające. Czyżby był on
Sataniści kierują się przede wszystkim zaleceniami Cro- kryptosatanistą? Odpowiedź na to pytanie mało go ob-
wleya, które brzmią: „Czyń, co chcesz. Takie jest prawo”. chodzi. W końcu Konstytucja Stanów Zjednoczonych gwa-
Innymi słowy, uważając się za bogów sataniści sami mają rantuje „wolność religii”.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 11


ŚMIERTELNA SPRAWIEDLIWOŚĆ były niszczone, ulegały zagubieniu lub ktoś je kradł. Wyraź-
Prywatny detektyw Ted L. Gunderson wbrew swojej woli nie było widać, że mam do czynienia z korupcją.
wciągnięty został w świat satanizmu, porwań dzieci, przemy- Zadałem sobie zatem pytanie: „o co tu chodzi? – i od
tu narkotyków i wielu innych niegodziwości. tego momentu zacząłem zbierać materiały. Jeszcze jakieś
Zanim odszedł na emeryturę w roku 1979, był specjal- dwa lata temu uważałem, że w kraju działa luźno powiązana
nym agentem FBI odpowiedzialnym za Los Angeles. Kiero- grupa zajmująca się handlem narkotykami, pedofilią, pro-
wał biurem FBI o rocznym budżecie przekraczającym 24 stytucją, korupcją etc. Jednak zebrane dane ujawniły, że
miliony dolarów, w którym pracowało 800 ludzi. Od tam- sprawa jest znacznie poważniejsza. To coś więcej niż luźno
tego czasu pracuje jako prywatny detektyw i konsultant ds. powiązana grupa. To spisek. Wiecie, jak media reagują,
bezpieczeństwa. W ramach tej pracy zmuszony jest obnażać kiedy ktoś używa słowa „spisek”. Postaram się wam to
rolę CIA jako dealera narkotyków, porywacza i handlarza udowodnić. Nawiasem mówiąc, spisek ten obejmuje takie
dziećmi oraz animatora zabójstw na zlecenia realizowanych rzeczy, jak pornografię, narkotyki, pedofilię oraz zorganizo-
za pomocą techniki kontroli umysłów. Prowadził również wane porywanie dzieci.
dochodzenie w wielu ważnych i znanych sprawach, takich W swoim odczycie na temat „zaginionych dzieci” przed-
jak na przykład sprawa dra Jeffreya McDonalda, przed- stawiłem dowody, że mająca swoją siedzibę w Waszyngtonie
szkola McMartin, Franklina w Nebrasce, wysadzenia siedzi- organizacja „Finders” jest zakamuflowaną filią CIA. Prowa-
by FBI w Oklahomie, Inslaw-Octopus oraz wielu innych. dzi ona tajne operacje związane z międzynarodowym hand-
— Wkrótce po przejściu na emeryturę poproszono mnie lem dziećmi.
jako prywatnego detektywa o przeprowadzenie dochodzenia To stwierdzenie Gundersona odnosi się do raportu
w sprawie dra Jeffreya R. McDonalda — powiedział podczas Urzędu Celnego USA, który stwierdza, że sprawę organiza-
niedawno udzielonego wywiadu. — Dr McDonald jest cji „Finders” należy zamknąć, ponieważ jest to „wewnętrzna
lekarzem, którego oskarżono o zamordowanie 17 lutego 1970 sprawa CIA”.
roku w Fort Bragg w Północnej Karolinie swojej żony i dwojga — Ludzie ci, ogólnoświatowy ruch satanistyczny,
dzieci. Poświęciłem tej sprawie około 2 000 godzin. Oskarżono — stwierdza dalej Gunderson — zakłada przedszkola i żło-
go i skazano na trzykrotną karę bki w celu położenia łapy na na-
śmierci. Byłem tym bardzo zaskoczo- W swoim odczycie na temat szych dzieciach. Rodzice zostawiają
ny, ponieważ dowody, z którymi dane w nich swoje dzieci o dziewiątej
mi było się zapoznać, oraz informac-
„zaginionych dzieci” rano i odbierają je wieczorem.
je, które zgromadziłem… wskazywa- przedstawiłem dowody, że Naciągane? Proszę się nad tym
ły ponad wszelką wątpliwość, że ten mająca swoją siedzibę dobrze zastanowić. W The Law Is
człowiek jest całkowicie niewinny. w Waszyngtonie organizacja For All (Prawo dotyczy wszystkich)
Jerry Allen Potter, autor książki Aleister Crowley pisze: „Co więcej,
Fatal Justice (Śmiertelna sprawied- „Finders” jest zakamuflowaną Bestia 666 [odniesienie Crowleya
liwość) krok po kroku obala twier- filią CIA. Prowadzi do siebie samego] doradza, aby
dzenia zawarte w demaskatorskiej ona tajne operacje związane wszystkie dzieci przyzwyczajać od
książce McGinnisa Fatal Vision niemowlęctwa do obcowania
(Śmiertelna wizja). Książka Pottera z międzynarodowym z wszelkiego rodzaju aktami sek-
dowodzi, że bestseller McGinnisa handlem dziećmi. sualnymi oraz narodzinami, aby nie
zawiera dane wyssane z palca. ogłupiać ich umysłów oparem taje-
— Od Heleny Stokely, dziew- mnicy, co może zniekształcić i skie-
czyny w oklapłym kapeluszu, jak ją nazywają ci, którzy znają rować na złą drogę rozwój mieszczącego się w ich pod-
tę sprawę, otrzymałem zaprzysiężone zeznanie — kontynu- świadomości systemu ich własnych symboli”.
uje Gunderson — w którym stwierdza ona, że dr McDonald
nie popełnił zarzucanych mu zbrodni. Ponadto oświadcza WOJNA DUCHOWA I SATANISTYCZNY IMPERIALIZM
w nim, że morderstwa te popełniła „moja grupa satanistów. Seksualne wykorzystywanie dzieci oraz przerażająca te-
Tej nocy miała miejsce moja inicjacja”. chnika kontroli umysłów mogą stanowić fundament „wiary”
Po pewnym czasie Gunderson zorientował się, że była to wyznawcy satanizmu, jak również programisty umysłów. Być
typowa zbrodnia, za którą krył się rząd Stanów Zjednoczonych może są to symptomy walki o znacznie szerszym, kosmicz-
i jego machinacje mające na celu ukrycie jego związku z nią. nym zasięgu.
— Opowiedziała mi ze szczegółami, jak poruszała się po Na zakończenie wypada stwierdzić, że to zapewne za
domu. Podała, że próbowała nawet dosiąść konia na biegu- sprawą duchowej walki lub starcia wartości absolutnych
nach, który stał tej nocy w sypialni dzieci, ale nie mogła się możliwe stało się wyeksponowanie rytualnego maltretowania
na nim pobujać, ponieważ sprężyna była zerwana. Mogła i opartej na zaawansowanej technice kontroli umysłów. Póki
o tym wiedzieć, jedynie będąc tam tej nocy. W marcu 1981 co sataniczny imperializm rozwija się bez żadnych przeszkód,
roku przedłożyłem sędziemu Williamowi Websterowi, który zaś bitwa o planetę Ziemia przechodzi do następnej fazy. I
był wówczas szefem FBI, ponad tysiącstostronicowy raport
O autorze:
razem z osobistym listem adresowanym do niego i do
Uri Dowbenko jest dyrektorem New Improved Entertainment
Departamentu Sprawiedliwości. Ku memu wielkiemu za-
Corp. Obecnie przygotowuje dalszy ciąg tego artykułu, w którym
skoczeniu 19 moich świadków, włącznie z Heleną Stokely,
zamierza omówić terapeutyczne metody pomagające wychodzić
zaczęło wydzwaniać do mnie, mówiąc: „Słuchaj, Ted, oni
ze stanu rytualnego wykorzystywania i kontroli umysłu. Zaintere-
chcą, żebym się wszystkiego wyparła”! Pomyślałem wówczas
sowani mogą kontaktować się z nim kierując swoje listy przez
sobie: „To nie może dotyczyć FBI. Zadaniem FBI jest
Internet na adres ‹u.dowbenko@malicity.com›.
zbieranie dowodów, a nie ich niszczenie”. To była pierwsza
oznaka, że natknąłem się w tej sprawie na poważny prob- Przełożył Jerzy Florczykowski
lem. W innych sprawach, które później prowadziłem, bywa-
ło podobnie. Zauważyłem, że w każdym przypadku dowody przypisy i bibliografia na stronie 59

12 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


7. NARODZINY POTĘGI ROTHSCHILDÓW

I oto trafiliśmy do Frankfurtu (nad Menem) w Niemczech. Pięćdziesiąt lat po


otwarciu podwoi przez Bank Anglii złotnik Amschel Moses Bauer założył
w roku 1743 sklep monetarny – dom bankierski – nad którego drzwiami umieścił
Wykorzystując znak przedstawiający rzymskiego orła na czerwonym tle. Wkrótce do sklepu tego
przylgnęła nazwa Rothschild (Czerwona Tarcza). Kiedy odziedziczył go jego syn,
różne techniki Mayer Amschel Bauer, zmienił nazwisko na Rothschild.
Mayer Rothschild zrozumiał wkrótce, że pożyczanie pieniędzy rządom i królom
manipulacji frakcyjną jest bardziej zyskowne niż zwykłym ludziom. Nie tylko pożyczki były większe, ale
miały zabezpieczenie w podatkach.
rezerwą bankową Mayer Rothschild miał pięciu synów, których nauczył wszystkich tajnik tworze-
nia i manipulowania pieniędzmi, a następnie wysłał do głównych stolic europejskich
Rithschildowie i ich z zadaniem założenia filii ich rodzinnego banku. Ustalił także zasadę, że jeden
z synów z każdej generacji miał rządzić rodzinnym interesem. Kobiety zostały z tego
sojusznicy zaczęli na przywileju wykluczone.
Pierwszy syn Mayera, Amschel, osiadł we Frankfurcie, aby sprawować pieczę
początku XIX wieku nad macierzystym bankiem. Drugi, Salomon, trafił do Wiednia. Trzeci, Nathan
– najprawdopodobniej najzdolniejszy – wysłany został w wieku 21 lat, w roku 1798,
przejmować kontrolę sto lat po założeniu Banku Anglii, do Londynu. Czwarty, Karl, udał się do Neapolu.
Piąty, Jakob (James), skierowany został do Paryża.
nad bankami W roku 1785 Mayer przeniósł się razem z rodziną do większego domu,
pięciopiętrowego budynku, który dzielił z rodziną Schiffów. Dom ten nazywany był
centralnymi Anglii, Zieloną Tarczą. Obie rodziny miały odegrać później główną rolę w całej historii
europejskiej bankowości, a także w bankowości Stanów Zjednoczonych i reszty
Francji i Stanów świata. Wnuk Schiffów przeniósł się do Nowego Jorku i wspomagał finansowo
bolszewicki coup d’état (zamach) w Rosji w roku 1917.
Zjednoczonych, Rothschildowie weszli w układy z europejską rodziną królewską z Wil-
helmshöhe, dworem najbogatszego człowieka w Niemczech, de facto najbogatszego
a tym samym nad monarchy w Europie, księcia Hesji-Kassel Williama. Początkowo Rothschildowie
pomagali mu jedynie w spekulowaniu cennymi monetami. Kiedy jednak Napoleon
społeczeństwami skazał go na wygnanie, William przekazał 550 000 funtów (olbrzymią jak na owe
czasy sumę – odpowiednik wielu dziesiątków milionów dzisiejszych dolarów)
tych państw. Nathanowi Rothschildowi w Londynie z instrukcją zakupu angielskich obligacji
państwowych lub rządowych papierów wartościowych, lecz Rothschild użył ich do
własnych celów. Przy dokonującym podbojów Napoleonie, możliwości dochodo-
wych inwestycji wojennych, były wręcz nieograniczone.
William wrócił do Wilhelmshöhe jakiś czas przed bitwą pod Waterloo w 1815
roku i zażądał od Rothschildów zwrotu swoich pieniędzy. Rothschildowie zwrócili
Część 2 mu je z ośmioprocentowymi odsetkami od brytyjskich obligacji, które zastałyby mu
wypłacone, gdyby dokonano tej inwestycji. Pozostałą część ogromnego zysku
(dokończenie) z inwestycji wojennych przeprowadzonych za pomocą pieniędzy Williama, które
stanowiły zapowiedź przyszłych praktyk, Rothschildowie zatrzymali sobie.
Częściowo dzięki tym praktykom Nathan Rothschild mógł przechwalać się, że
Wyciąg z książki napisanej na podstawie
w ciągu 17 lat, odkąd przybył w Anglii, udało mu się powiększyć 2 500 razy
programu dostępnego na kasetach wideo założycielski kapitał wynoszący 20 000 funtów, który otrzymał od ojca, czyli do
MONEY MASTERS wysokości 50 000 000 funtów – ogromna suma jak na tamte czasy (porównywalna
How International Bankers z miliardami współczesnych dolarów).
Gained Control of America Już w roku 1817 dyrektor pruskiego skarbu napisał po swojej wizycie w Lon-
(WŁADCY PIENIĄDZA) dynie, że Rothschild miał:
Jak międzynarodowi bankierzy
uzyskali kontrolę nad Ameryką …niesamowite wpływy na wszystkie transakcje finansowe w Londynie. Powszechnie
wiadomo…, że to on dyktuje ceny walut w City. Jego potęga jako bankiera jest ogromna.
Wydana i przejrzana w roku 1998 przez
Royalty Production Company Sekretarz austriackiego księcia Metternicha napisał o Rothschildach:
PO Box 114, Piedmont OK 73078, USA
http://www.themoneymasters.com
…to najbogatsi ludzie w Europie.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 13


Współpracując w ramach rodziny i stosując zasadę frak- Poeta Heinrich Heine napisał o Jamesie Rothschildzie:
cyjnej (częściowej) rezerwy bankowej banki Rothschildów
stały się wkrótce niesamowicie bogate. W połowie XIX wieku Pieniądz jest bogiem naszych czasów, a Rothschild jego
zdominowali wszystkie banki europejskie i stali się najbogat- prorokiem.
szą rodziną na świecie. Znaczna część rozrzutnej arystokracji
19 mil (30 km) na północny wschód od Paryża James
europejskiej siedziała w ich kieszeni.
wybudował swoją sławną rezydencję, zwaną Ferrières. Ujrza-
Mając swoje siedziby w pięciu krajach Rothschildowie stali
wszy ją po raz pierwszy, Wilhelm I powiedział:
się faktycznie niezależni – niezależną od państw, w których
— Nawet królów nie byłoby na nią stać. Ona może należeć
działali, jednostką. Jeśli polityka jakiegoś państwa nie odpowia-
tylko do Rothschilda!
dała im lub była sprzeczna z ich interesami, przestawali
Inny dziewiętnastowieczny francuski komentator ujął to
pożyczać pieniądze temu państwu, pożyczając z kolei tym
następująco: „Jest tylko jedna potęga w Europie – jest nią
państwom lub grupom, które przeciwstawiały się niewygodnej
Rothschild”.
im polityce. Tylko oni wiedzieli, gdzie jest ulokowane ich złoto
Nic nie wskazuje na to, aby dominująca pozycja Rothschil-
i inne rezerwy, chroniąc się w ten sposób przed ich przechwyce-
dów w europejskich i światowych finansach zmieniła się. Jest
niem przez rząd, rządowymi restrykcjami, karami i opodatko-
wręcz przeciwnie, z tą różnicą, że wraz ze wzrostem dochodów
waniem, sprawiając, że każde państwowe dochodzenie lub
zwiększają oni swoją „pasję do anonimowości”. Ich niezmie-
rewizja ksiąg bankowych stawała się bezsensowna. Tylko oni
rzone bogactwa rzadko są kojarzone z ich nazwiskiem.
znali wielkość (a właściwie niedobór) swoich frakcyjnych rezerw
Fryderyk Morton napisał:
rozmieszczonych w pięciu państwach, co stanowiło ogromną
zaletę w porównaniu z czysto narodowymi bankami prowadzą- …i podbili świat bardziej gruntownie, bardziej przebiegle
cymi operacje oparte na frakcyjnej rezerwie bankowej. i znacznie trwalej niż wszyscy cesarze przed nimi…
To właśnie międzynarodowy charakter banków Rothschil-
dów dał im wyjątkową przewagę nad bankami i rządami 8. AMERYKAŃSKA REWOLUCJA
państw i tego przywileju rządy i parlamenty poszczególnych Przyjrzyjmy się obecnie rezultatom działalności Banku Anglii,
krajów powinny były je pozbawić, ale nie zrobiły tego. Jest to które stały się z czasem przyczyną Amerykańskiej Rewolucji1.
w dalszym ciągu paląca potrzeba w stosunku do między- W połowie XVIII wieku Imperium Brytyjskie zbliżało się
narodowych i wielonarodowych banków, które są siłą napędo- do szczytu swojej potęgi. Z chwilą utworzenia będącego
wą globalizacji zmierzającej do utworzenia ogólnoświatowego prywatną własnością Banku Anglii, Brytania wdała się w czte-
rządu. ry wojny w Europie, które kosztowa-
Rothschildowie dawali ogromne W połowie XIX wieku ły ją bardzo dużo. Aby je sfinan-
pożyczki na ustanawianie monopoli zdominowali wszystkie banki sować, brytyjski parlament zamiast
w poszczególnych gałęziach przemy- wypuścić swoje własne, nie obciążo-
słu zapewniając w ten sposób poży- europejskie i stali się ne żadnymi długami pieniądze, po-
czkobiorcom możliwość spłaty zacią- najbogatszą rodziną na życzał, ile się dało, w banku.
gniętych pożyczek w drodze podwyż- świecie. W połowie XVIII wieku dług
szania cen bez martwienia się o kon- rządu brytyjskiego wynosił
kurencję. Dzięki temu ekonomiczna 140 000 000 funtów – jak na tamte
i polityczna potęga Rothschildów stale rosła. Sfinansowali czasy była to zawrotna suma. W rezultacie rząd wpadł na
Cecila Rhodesa umożliwiając mu zmonopolizowanie złoto- pomysł zwiększenia danin od swoich amerykańskich kolonii,
dajnych pól Południowej Afryki i diamentów DeBeersa. aby móc spłacić bankowi odsetki.
W Ameryce sfinansowali monopolizację kolei. Jednak w Ameryce sprawa wyglądała zupełnie inaczej.
The National City Bank z Cleveland, który w wyniku Zmora prywatnego banku centralnego jeszcze tam nie dotar-
przesłuchań prowadzonych przez Kongres USA został rozpo- ła, mimo iż po roku 1694 Bank Anglii wywierał swój zgubny
znany jako jeden z trzech banków Rothschildów w USA, wpływ na amerykańskie kolonie. Cztery lata wcześniej, w roku
dostarczył Johnowi D. Rockefellerowi pieniędzy na zmono- 1690, kolonia Massachustetts Bay (Zatoka Massachustetts)
polizowanie przemysłu rafineryjnego, które doprowadziło do wydrukowała swoje własne papierowe pieniądze – pierwsze
utworzenia Standard Oil. w Ameryce – i wkrótce za jej przykładem, w roku 1703, poszła
Jacob Schiff, który urodził się w domu pod Zieloną Tarczą Południowa Karolina, a następnie inne kolonie.
we Frankfurcie i był potem głównym agentem Rothschildów W połowie XVIII wieku przedrewolucyjna Ameryka była
w USA, doradził Rockefellerowi działania, które przerodziły jeszcze stosunkowo biedna. Odczuwała dotkliwy brak monet
się w niechlubną aferę ze zwrotem nadpłat, których Rockefel- wykonanych z metali szlachetnych służących jako środek
ler żądał potajemnie od kolei przewożących ropę konkuren- płatniczy, w związku z czym pierwsi koloniści zmuszeni zostali
tów. Te same koleje były już w tym czasie zmonopolizowane do eksperymentowania z drukiem własnych, wykonanych
przez Rothschildów, za sprawą przejęcia nad nimi kontroli w ich kraju, papierowych pieniędzy. Niektóre z tych eks-
przez ich agentów i sojuszników, J.P. Morgana i Kuhna, Leob perymentów powiodły się. W niektórych koloniach w charak-
& Company (Schiff był w radzie nadzorczej), co zapewniło im terze pieniędzy używano z powodzeniem tytoniu.
kontrolę nad 95 procentami przewozów amerykańskich kolei. W roku 1720 nakazano królewskim gubernatorom wszystkich
W roku 1850 majątek Jamesa Rothschilda, spadkobiercy kolonii ograniczenie emisji kolonialnych pieniędzy, lecz na niewiele
francuskiej filii tej rodziny, był szacowany na 600 milionów się to zdało. Wydana w roku 1720 ustawa Brytyjskiego Parlamentu
franków – 150 milionów franków więcej, niż wynosił majątek pod nazwą British Resumption Act nałożyła obowiązek zapłaty
wszystkich pozostałych francuskich bankierów razem wziętych. podatków oraz innych płatności w złocie. Doprowadziło to kolonie
Jamesa osadził w Paryżu Mayer Amschel w roku 1812 z kapitałem do zapaści ekonomicznej. Ludzie zasobni w pieniądze przechwyty-
stanowiącym równowartość 200 000 dolarów. W chwili śmierci, wali w czasie licytacji majątki za jedną dziesiątą ich wartości.
w roku 1868, jego roczne dochody wynosiły 40 000 000 dolarów. Gorącym orędownikiem drukowania przez kolonie włas-
W owych czasach w Ameryce nie było fortuny, która mogłaby się nych pieniędzy był Benjamin Franklin. W roku 1757 został
równać nawet z rocznym dochodem Jamesa. wysłany do Londynu, aby uzyskać oficjalną zgodę na druk

14 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


kolonialnych pieniędzy. Skończyło się to jego osiemnastoletnim W dniach 10 i 22 czerwca Kongres Kontynentalny uchwalił
pobytem tam – prawie do wybuchu Amerykańskiej Rewolucji. wypuszczenie 2 milionów dolarów w papierowych pienią-
W tym czasie coraz więcej kolonii ignorowało polecenie dzach, których podstawą było zaufanie i wzajemna wiara
parlamentu i przystępowało do emisji własnych pieniędzy, w siebie „Zjednoczonych Kolonii”. Był to policzek wymierzo-
które nazywano „kolonialnym skryptem”. Próba ta powiodła ny Bankowi Anglii i parlamentowi. Był to akt buntu, odmowa
się, lecz z pewnymi ograniczeniami. Kolonialny skrypt stał się akceptacji systemu monetarnego, niesprawiedliwego w sto-
odpowiednim środkiem wymiany, a także okazał się pomocny sunku do ludzi z kolonii.
w tworzeniu poczucia jedności między koloniami. Proszę Jak napisał historyk Alexander Del Mar:
pamiętać, że kolonialne skrypty były wyłącznie papierowym
pieniądzem – nie obciążanym żadnym długiem, wydrukowa- W ten sposób banknoty kredytowe [to znaczy papierowe
nym w interesie publicznym, za którym nie stało pokrycie pieniądze], których wartość historycy za sprawą swojej ignorancji
i uprzedzeń umniejszają i które traktują jako instrument lekko-
w złocie lub srebrze. Innymi słowy, była to waluta umowna. myślnej polityki finansowej, stały się prawdziwym sztandarem
Przedstawiciele Banku Anglii zapytali Franklina, skąd się Rewolucji. Były nawet czymś więcej – istotą Rewolucji.
bierze dający się ostatnio zauważyć wzrost dobrobytu kolonii.
W odpowiedzi Franklin odrzekł: Do czasu pierwszych strzałów, które padły 19 kwietnia
— To proste. W koloniach wydajemy własny pieniądz. 1775 roku w Concord, Lexington i Massachusetts, kolonie
Nazywa się „Kolonialnym Skryptem”. Wydajemy go w propo- zostały za sprawą systemu brytyjskich ceł i podatków wy-
rcji do potrzeb handlu i przemysłu, tak aby produkty mogły drenowane ze złotych i srebrnych monet. W rezultacie rząd
z łatwością przechodzić od producentów do konsumentów… kontynentalny nie mając innego wyjścia musiał wydrukować
W ten oto sposób, tworząc swoje własne pieniądze, kontrolu- własne pieniądze, aby móc sfinansować działania wojenne.
jemy ich siłę nabywczą i nie musimy nikomu płacić odsetek. Na początku Amerykańskiej Rewolucji rząd kolonialny
Dla Franklina było to oczywiste i wynikało z zasad zdrowe- wyemitował 12 milionów dolarów. Pod koniec wojny było to
go rozsądku. Proszę sobie wyobrazić, jakie wrażenie wywarło już 500 milionów. Był to przede wszystkim skutek masowego
to na przedstawicielach Banku Anglii. Ameryka poznała podrabiania dolarów przez Wielką Brytanię, w wyniku czego
sekret pieniądza i tego dżina należało jak najszybciej zapędzić waluta ta stała się bezwartościowa – para butów kosztowała
z powrotem do butelki. W rezultacie parlament czym prędzej 5 000 dolarów. Komentując to Jerzy Waszyngton powiedział:
uchwalił w roku 1764 Ustawę o Walucie (Currency Act), — Za wóz pieniędzy można kupić zaledwie wóz zaopatrzenia.
która zabraniała koloniom wydawa- Wcześniej kolonialne skrypty do-
nia własnych pieniędzy i nakładała „W koloniach wydajemy brze spełniały swoje zadanie, ponie-
na nie obowiązek płacenia wszyst- własny pieniądz. Nazywa się waż drukowano ich tylko tyle, ile było
kich przyszłych podatków w złocie ich potrzeba do obsłużenia handlu,
i srebrze. Innymi słowy, ustawa ta «Kolonialnym Skryptem». zaś ilość podrobionych pieniędzy by-
wymuszała na koloniach parytet zło- Wydajemy go w proporcji do ła minimalna. Obecnie zwolennicy
ta i srebra. Zapoczątkowało to pier- potrzeb handlu i przemysłu, waluty opartej na parytecie złota czę-
wszą fazę ostrej Pierwszej Amery- sto powołują się na ten okres Rewo-
kańskiej Wojny Bankowej (First
tak aby produkty mogły lucji, podając go jak przykład zła,
Bank War), która zakończyła się klę- z łatwością przechodzić jakie można wywołać waluta nie opa-
ską Zmieniaczy Pieniądza i której od producentów do rta na tym parytecie. Proszę jednak
początek znaczy Deklaracja Niepod- konsumentów…” nie zapominać, że ta sama waluta,
ległości, zaś wieńczy układ pokojowy znakomicie spełniała wcześniej,
– Traktat Paryski z 1783 roku. w okresie pokoju przez 20 lat, swoją
Dla tych, którzy uważają, że parytet złota jest rozwiąza- rolę. Trwało to dopóty, dopóki Bank Anglii nie zmusił
niem obecnych problemów walutowych Ameryki, polecam parlamentu do jej zdelegalizowania i Brytyjczycy nie zaczęli
rzut oka na to, co stało się z Ameryką po wydaniu w roku 1764 w czasie wojny z rozmysłem podkopywać zaufania do niej,
Ustawy o Walucie. W swojej autobiografii Franklin pisze: drukując jej fałszywki w Anglii i wożąc je statkami do kolonii.
W ciągu jednego roku warunki zmieniły się diametralnie. 9. BANK AMERYKI PÓŁNOCNEJ
Okres prosperity przerodził się w depresję i to w takim roz-
miarze, że ulice kolonii zapełniły się bezrobotnymi. Pod koniec Rewolucji Kongres Kontynentalny zbierający
się w Independence Hall w Filadelfii wpadł w panikę z powo-
Franklin twierdzi nawet, że była to główna przyczyna du pieniędzy. W rezultacie w roku 1781 udzielono Robertowi
wybuchu Amerykańskiej Rewolucji. W jego autobiografii Morrrisowi, inspektorowi finansowemu Kongresu, zezwole-
czytamy dalej: nia na otwarcie prywatnego banku centralnego, w nadziei, że
rozwiąże to problem pieniędzy. Tak się złożyło, że Morris był
Kolonie z łatwością zaakceptowałyby niewielkie cło od her- bogatym człowiekiem, który dorobił się majątku w czasie
baty i innych towarów, gdyby Anglia nie zabrała im ich pieniądza,
co wywołało bezrobocie i ogólne niezadowolenie. Rewolucji handlując materiałami wojskowymi.
Nowy bank o nazwie Bank of North America (Bank Ameryki
W roku 1774 parlament uchwalił Ustawę o Znakach Północnej) zorganizowany został na wzór Banku Anglii.
Skarbowych (Stamp Act), zgodnie z którą na każdym artykule Pozwolono mu (a właściwie nie zabroniono) na stosowanie
handlowym miał być umieszczony znak (odpowiednik na- zasady frakcyjnej rezerwy bankowej, czyli pożyczanie pieniędzy,
szych dzisiejszych banderol skarbowych – przyp. tłum.) dowo- których nie miał, i naliczanie sobie od nich odsetek. Gdyby ktoś
dzący, że opłacono cło w złocie, co ponownie zagroziło z nas to zrobił, ja lub ktoś z państwa, zostalibyśmy oskarżeni
papierowemu pieniądzowi kolonialnemu. Niecałe dwa tygo- o oszustwo… ciężkie przestępstwo. Niewielu ludzi w tych
dnie później Komitet Bezpieczeństwa Massachusetts (Mas- czasach rozumiało, na czym to polega, no i, oczywiście, ukrywano
sachusetts Committee of Safety) uchwalił rezolucję nakazują- to przed społeczeństwem i politykami, dopóki to było możliwe.
cą wypuszczenie kolejnej puli kolonialnych pieniędzy oraz Co więcej, bank ten otrzymał przywilej druku pieniędzy
honorowanie waluty innych kolonii. uznawanych za środek płatniczy przy płaceniu podatków.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 15


Statut banku zawierał warunek, zgodnie z którym prywatni tutaj i gdzie indziej, jeśli mocą naszego rządu nie utrzymamy ich
inwestorzy mieli wpłacić 400 000 dolarów w charakterze kapita- w odpowiednich ryzach.
łu zakładowego, lecz kiedy Morrisowi nie udało się zebrać tych Mimo wycofania się Gouvenora Morrisa z kręgów ban-
pieniędzy, bezczelnie wykorzystał swoje wpływy polityczne, aby kowych, Alexander Hamilton, Robert Morris, Thomas Wil-
zdeponowano w banku złoto, które Ameryce pożyczyła Franc- ling i ich europejscy poplecznicy nie zamierzali poddawać się.
ja. Następnie pożyczył te pieniądze samemu sobie i swoim Przekonali większość delegatów na Zjazd Konstytucyjny, aby
przyjaciołom, aby można je było zainwestować w akcje banku. nie dawali Kongresowi prawa do emisji papierowych pienię-
W ten sposób wybuchła Druga Amerykańska Wojna Bankowa. dzy. Większości delegatów wciąż kręciło się w głowie od
Wkrótce zagrożenia stały się oczywiste. Wartość amery- galopującej inflacji papierowego pieniądza wprowadzonego
kańskiej waluty ciągle spadała i cztery lata później, w roku w czasie Rewolucji. Zdążyli już zapomnieć, jak dobrze spra-
1785, nie odnowiono mu pozwolenia na prowadzenie banku, wował się kolonialny skrypt przed wojną. Nie zapomniał tego
co definitywnie zapobiegło groźbie wzrostu jego potęgi. Dzię- jednak Bank Anglii. Zmieniacze Pieniądza nie mogli znieść,
ki temu Druga Amerykańska Wojna Bankowa zakończyła się że Ameryka ma znowu własne pieniądze.
pokonaniem Zmieniaczy Pieniądza. Wielu uważało, że według Dziesiątej Poprawki pozostawiającej
Człowiekiem, który doprowadził do upadku tego banku, stanom część władzy, która nie została oddana na mocy Konstytucji
był patriotycznie nastawiony William Findley z Pensylwanii, wręce federalnego rządu,emisja papierowegopieniądza przezrząd
który wyjaśnił ten problem następująco: federalny jest niezgodna z Konstytucją. Konstytucja nic jednak nie
Instytucja, której jedyną zasadą jest skąpstwo, nigdy nie
mówi na ten temat, niemniej wprowadza zakaz „emisji banknotów
zmieni swoich celów… gromadzenia wszelkiego bogactwa, potę- kredytowych” (papierowego pieniądza) przez poszczególne stany.
gi i wpływu na państwo. Większość delegatów uważała, że milczenie Konstytucji
oznacza trzymanie rządu federalnego z dala od możliwości
Plutokracja, kiedy już raz powstanie, korumpuje legi- emisji papierowego pieniądza. W Dzienniku Zjazdu pod datą
slaturę w taki sposób, że prawa są tworzone na jej korzyść, 16 sierpnia 1787 roku czytamy, co następuje:
zaś administracja i wymiar sprawie- Postanowiono wykreślić słowa „i
dliwości faworyzuje jej członków. „Bogacze będą dążyć do emisji banknotów kredytowych” i tę
Założyciele Banku Ameryki Półno- propozycję… zatwierdzono.
cnej, Alexander Hamilton, Robert ustanowienia swojej
Morris i prezes banku, Thomas Wil- dominacji i ujarzmienia Hamilton i jego bankowi sprzy-
ling, nie dawali za wygraną. Zaledwie mierzeńcy dostrzegli w tym milczeniu
pozostałej części możliwość odsunięcia rządu od emisji
sześć lat później, Hamilton, który pełnił
w owym czasie funkcję sekretarza
społeczeństwa. Zawsze do papierowego pieniądza, którą chcieli
skarbu, i jego mentor, Morris, wymusili tego dążyli i zawsze będą zmonopolizować przekazując ją
w prywatne ręce. Ostatecznie zarówno
na Kongresie pozwolenie na założenie do tego dążyć…” bankierzy, jak i ich przeciwnicy, kieru-
nowego prywatnego banku centralne-
go o nazwie Pierwszy Bank Stanów jąc się całkowicie odmiennymi pobud-
Zjednoczonych. Jego prezesem ponownie został Thomas Willing. kami, głosowali przeciwko umieszczaniu w Konstytucji czegoko-
Gracze nadal byli ci sami, zmianie uległa jedynie nazwa banku. lwiek, co dawałoby jakiejkolwiek agencji rządu federalnego
prawo emisji pieniądza. Ta dwuznaczność stworzyła furtkę dla
10. ZJAZD KONSTYTUCYJNY Zmieniaczy Pieniądza – dokładnie tak jak planowali.
W roku 1787 w Filadelfii zebrali się przywódcy kolonii, Oczywiście papierowy pieniądz sam w sobie nie stanowił
aby zmienić przestarzały Statut Konfederacji (Articles of problemu. Znacznie poważniejszym problemem było poży-
Confederation). Jak już zauważyliśmy wcześniej, zarówno czanie w trybie frakcyjnej rezerwy, ponieważ zwielokrotniało
Thomas Jefferson, jak i James Madison byli zagorzałymi ono inflację wywołaną emisją nadmiernej ilości pieniędzy.
przeciwnikami prywatnego banku centralnego. Wiedzieli dos- Niestety, rozumiało to tylko niewielu, podczas gdy reszta była
konale, jakie kłopoty przysparzał Bank Anglii. Chcieli tego przekonana, że zło tkwiło w druku zbyt dużej ilości pieniędzy.
uniknąć. Oto, co na ten temat napisał Jefferson: Doradcy delegatów słusznie utwierdzali ich w przekonaniu,
że zakaz emisji papierowego pieniądza jest dobrym wyjściem,
Jeśli Amerykanie kiedykolwiek pozwolą na to, aby prywatny jako że zakaz wypuszczania jakiegokolwiek papierowego pienią-
bank wytwarzał ich walutę, to najpierw przez inflację, a potem przez dza ostro ograniczyłby praktykę pożyczania z frakcyjną rezerwą.
deflację2 banki i korporacje, które wyrosną wokół niego, pozbawią Czeki były stosowane bardzo rzadko i również zostałyby
ludzi wszelkiego majątku, aż któregoś dnia ich dzieci zbudzą się jako zakazane. O pożyczkach bankowych w postaci wpisu do ksiąg
bezdomne na kontynencie, który zdobyli ich ojcowie. bankowych nie było wzmianki, więc nie były one zakazane.
W czasie debaty na temat przyszłego systemu monetarnego Powszechnie uważano, że rząd federalny i rządy stanowe nie
kolejny z Ojców Założycieli, Gouvenor Morris, przewodniczył są uprawnione do emisji papierowego pieniądza, podczas gdy
komisji, która redagowała ostateczną wersję projektu konsty- banki prywatne są, uzasadniając ten punkt widzenia poglądem,
tucji. Doskonale zdawał sobie sprawę z motywacji bankierów. że skoro w ich przypadku nie sformułowano wyraźnego zakazu,
Razem ze swoim dawnym szefem, Robertem Morrisem, to znaczy, że ten przywilej zarezerwowano dla ludzi (wliczając
Gouvenor Morris i Alexander Hamilton przedstawili Kon- w to osoby prawne, takie jak na przykład korporacje bankowe).
gresowi w ostatnim roku Rewolucji pierwotny plan założenia Przeciwnicy głosili, że korporacje bankowe są narzędziem
Banku Ameryki Północnej. lub agencjami władz stanowych, które je legalizowały, w zwią-
W liście z 2 lipca 1787 roku skierowanym do Jamesa zku z czym nie wolno im „emitować banknotów kredyto-
Madisona Gouvenor Morris ujawnił, o co naprawdę chodzi: wych”, tak jak i samym stanom. Argument ten został zig-
norowany przez banki, które zaczęły wypuszczać papierowe
Bogacze będą dążyć do ustanowienia swojej dominacji i uja- banknoty na bazie frakcyjnej rezerwy bankowej. Banknoty te
rzmienia pozostałej części społeczeństwa. Zawsze do tego dążyli straciły wartość, kiedy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
i zawsze będą do tego dążyć… Dojdą do tych samych wyników orzekł, że rząd federalny może wyznaczyć bank, który będzie

16 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


uprawniony do emisji papierowego pieniądza. W końcu emi- procent jego akcji miało trafić do rąk prywatnych, zaś pozosta-
sji pieniądza zakazano jedynie stanom, pozostawiając wolną łe 20 miało być zakupione przez rząd Stanów Zjednoczonych,
rękę bankom prywatnym i samorządom miejskim (na przy- przy czym nie chodziło tu o przekazanie rządowi jakichkol-
kład w czasie Wielkiego Kryzysu około 400 miast wypuszczało wiek akcji, lecz o zdobycie od niego kapitału na zakup owych
własne pieniądze). 80 procent przeznaczonych dla prywatnych inwestorów.
Kolejnym błędem, nie zawsze rozumianym, było udziele- Podobnie jak to było z Bankiem Ameryki Północnej,
nie rządowi federalnemu upoważnienia do „bicia monet” a jeszcze wcześniej z Bankiem Anglii, udziałowcy nigdy nie
i „regulowania ich wartości”. Regulowanie wartości pieniądza wpłacili pełnej sumy należnej za ich udziały. Należną sumę
(to znaczy jego siły nabywczej lub wartości w stosunku do w pełnej kwocie wynoszącej 2 000 000 dolarów gotówką wpłacił
innych rzeczy) nie ma nic wspólnego z jego jakością lub jedynie Rząd Stanów Zjednoczonych, po czym bank wykorzystu-
składem, lecz z jego ilością. Ilość pieniądza w obiegu deter- jąc starą sztuczkę z pożyczkami opartymi na zasadzie frakcyjnej
minuje jego wartość, lecz Kongres nigdy nie określił, ile ma rezerwy pożyczył pieniądze swoim statutowym inwestorom, tak
go być w Stanach Zjednoczonych. aby mogli wpłacić brakujące 8 000 000 dolarów kapitału wyma-
Prawne ustalenie ogólnej ilości pieniądza (waluty, czeków ganego do wejścia w pozbawioną ryzyka inwestycję.
i depozytów bankowych) określiłoby wartość nabywczą każ- Tak jak w przypadku Banku Anglii nazwa Bank Stanów
dego dolara, zaś ustalenie wielkości jego przyrostu, określiło- Zjednoczonych została nadana temu bankowi z premedyta-
by jego wartość nabywczą w przyszłości. Kongres nigdy tego cją, aby zakamuflować fakt, że jest on prywatną własnością.
nie uczynił, mimo iż ma do tego konstytucyjne uprawnienie. Identycznie jak w przypadku Banku Anglii nigdy nie ujaw-
To zadanie scedowano na Rezerwę Federalną i ponad 10 000 niono nazwisk jego założycieli.
banków tworzących nasze pieniądze. Bank przedstawiono Kongresowi jako sposób na zapewnie-
nia stabilności systemu bankowego i uniknięcie inflacji. I co
11. PIERWSZY BANK STANÓW ZJEDNOCZONYCH było potem? Otóż w ciągu pierwszych pięciu lat istnienia banku
Trzy lata po uchwaleniu Konstytucji Stanów Zjednoczo- rząd Stanów Zjednoczonych pożyczył od niego 8 200 000
nych, w roku 1790, Zmieniacze Pieniądza ponownie przypuścili dolarów. W tym samym czasie ceny wzrosły o 72 procent.
szturm. Nowo wyznaczony sekretarz Nowy sekretarz stanu, Jefferson,
skarbu, Alexander Hamilton, wniósł …w tym samym roku Mayer przyglądał się tym pożyczkom ze
pod obrady Kongresu projekt ustawy Rothschild ogłosił ze swojej smutkiem i frustracją wynikającą
powołującej prywatny bank centralny. z braku możliwości przerwania tego
Tak się złożyło, że właśnie w tym
głównej siedziby, banku procederu:
samym roku Mayer Rothschild ogło- we Frankfurcie, proklamację,
Szkoda, że nie jest możliwe
sił ze swojej głównej siedziby, banku które brzmiała: „Pozwólcie uchwalenie poprawki do konstytucji
we Frankfurcie, proklamację, które mi tworzyć i kontrolować zakazującej rządowi federalnemu za-
brzmiała: „Pozwólcie mi tworzyć ciągania pożyczek.
i kontrolować państwowe pieniądze, państwowe pieniądze, a nie
a nie będzie mnie obchodziło, kto będzie mnie obchodziło, kto Prezydent Adams określił proceder
tworzy prawa tego państwa”. tworzy prawa tego państwa”. emisji prywatnych banknotów jako
Alexander Hamilton był narzę- oszustwo dokonywane na społeczeńst-
dziem międzynarodowej finansjery. wie. Pogląd ten podzielali wszyscy
Chciał stworzyć kolejny prywatny bank centralny, Bank Sta- współcześni mu konserwatyści. Poco pozwalać prywatnym bankom
nów Zjednoczonych, i dokonał tego. Przekonał Waszyngtona wypełniać za darmo prerogatywy przynależne rządowi? – głosili.
do uchwalenia ustawy, mimo rezerwy, z jaką się on do tego Miliony Amerykanów podzielają dziś to stanowisko. Pat-
pomysłu odnosił, oraz sprzeciwu Jeffersona i Madisona. rzą bezradnie pełni frustracji, jak rząd amerykański zapożycza
Aby przekonać Waszyngtona, Hamilton wymyślił coś, co ich bez opamiętania, pożyczając od banków prywatnych i bo-
nazywało się „implikującymi siłami”, które stanowiły od tego gaczy pieniądze, które ma prawo i obowiązek wytwarzać sam
czasu często stosowany argument służący do omijania Konstytucji. i to wolne od jakiegokolwiek długu.
Jefferson prawidłowo przewidział konsekwencje mogące wynik- Tak więc, mimo swojej nazwy Pierwszy Bank Stanów
nąć z otwarcia tej puszki Pandory, która umożliwiała sędziom Zjednoczonych nie był pierwszą próbą założenia prywatnego
„implikowanie” wszystkiego, co tylko przychodziło im do głowy. banku centralnego w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak
Warto podkreślić, że jednym z pierwszych stanowisk Ha- w przypadku dwóch pierwszych, Banku Anglii i Banku Ameryki
miltona po ukończeniu szkoły prawniczej w roku 1782 była Północnej, rząd wyłożył pieniądze na jego uruchomienie, po czym
posada pomocnika Roberta Morrisa, prezesa Banku Ameryki bankierzy pożyczyli je sobie, aby wykupić pozostałe jego akcje.
Północnej. Co ciekawe, rok wcześniej Hamilton napisał do Było to proste i jawne oszustwo, ale niedługo będzie im
niego list, w którym stwierdził: dane czerpać z niego korzyści.
Państwowy dług, jeśli nie jest zbyt duży, będzie dla nas
12. DOJŚCIE NAPOLEONA DO WŁADZY WE FRANCJI
narodowym błogosławieństwem.
Musimy teraz wrócić do Europy, aby przyjrzeć się, w jaki
„Błogosławieństwem” dla kogo? sposób jednemu człowiekowi udało się manipulować całą
Po rocznej debacie, w roku 1791, Kongres uchwalił ustawę brytyjską ekonomią, dzięki temu, że pierwszy otrzymał wiado-
umożliwiającą Hamiltonowi utworzenie banku dając mu nań mość o klęsce Napoleona.
dwudziestoletnią koncesję. Nowy bank miał nazywać się W roku 1800 w Paryżu powstał Bank Francji na podob-
Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych, w skrócie BUS (Bank nych zasadach, co Bank Anglii. Lecz Napoleon postanowił
of the United States). W ten sposób zaczęła się Trzecia skończyć ze swobodnym zaciąganiem długów przez Francję.
Amerykańska Wojna Bankowa. Nigdy nie dowierzał Bankowi Francji, nawet kiedy w jego
Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych miał siedzibę w Fi- radzie nadzorczej umieścił swoich krewnych.
ladelfii. Otrzymał uprawnienie do emisji pieniędzy i udziela- Stwierdził, że jeśli rząd jest finansowo zależny od ban-
nia pożyczek na zasadzie frakcyjnej rezerwy bankowej. 80 kierów, to znaczy, że u władzy są bankierzy, a nie rząd:

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 17


Ręka, która daje, jest zawsze ponad ręką, która bierze. W tym czasie w Białym Domu urzędował czwarty prezy-
Pieniądze nie mają ojczyzny. Finansiści są pozbawieni patriotyz- dent Stanów Zjednoczonych, James Madison. Jak pamięta-
mu i przyzwoitości – ich wyłącznym celem jest zysk. my, Madison był zagorzałym przeciwnikiem prywatnego ban-
Napoleon był świadomy niebezpieczeństwa, lecz nie wi- ku centralnego. Jego wiceprezydent, George Clinton, przeciął
dział właściwych zabezpieczeń bądź rozwiązań. tę sporną kwestię w Senacie i zakończył żywot Pierwszego
Wkrótce uzyskał on niespodziewaną pomoc z Ameryki. Banku Stanów Zjednoczonych – drugiego prywatnego banku
W roku 1800 Thomas Jefferson pokonał niewielką różnicą centralny w Ameryce. W ten sposób porażką Zmieniaczy
głosów Johna Adamsa i został wybrany na trzeciego prezydenta Pieniądza zakończyła się trwająca 20 lat Trzecia Amerykańs-
Stanów Zjednoczonych. W roku 1803 Napoleon i Jefferson ka Wojna Bankowa.
dokonali udanej transakcji – Stany Zjednoczone wypłaciły Pięć miesięcy później, tak jak przewidział Rothschild,
Napoleonowi 3 000 000 dolarów w złocie w zamian za ogromne Anglia zaatakowała Stany Zjednoczone rozpoczynając Wojnę
terytorium rozciągające się na zachód od Mississippi – Luizjanę. Roku 1812. Jednak Brytyjczycy nadal byli zajęci walką z Na-
Za te trzy miliony Napoleon wyposażył w krótkim czasie poleonem, w związku z czym wojna ta została nie rozstrzyg-
armię i ruszył na Europę, podbijając wszystkich po drodze. nięta i zakończyła się w roku 1814.
Anglia i Bank Anglii bardzo szybko zwarły szyki, aby mu się W czasie jej trwania Ministerstwo Skarbu Stanów Zjed-
przeciwstawić. Finansowali wszystkie państwa na jego szlaku, noczonych wprowadziło do obiegu trochę rządowego papie-
czerpiąc z tego niesamowite zyski. Prusy, Austria i w końcu rowego pieniądza nie obciążonego żadnymi odsetkami w celu
Rosja – wszystkie te kraje były mocno zadłużone w wyniku ich sfinansowania wydatków wojennych – podobnie postąpiono
daremnych starań mających na celu powstrzymanie Napoleona. dopiero w czasie wojny domowej3.
Cztery lata później, kiedy armia francuska znajdowała się Chociaż Zmieniacze Pieniądza zostali chwilowo odsunięci na
w Rosji, trzydziestoletni Nathan Rothschild, głowa londyńs- boczny tor, daleko jeszcze było do ich całkowitego pokonania.
kiej filii rodzinnego domu bankierskiego Rothshildów, podjął Tylko cztery lata zajęło im przygotowanie czwartego prywatnego
się realizacji zuchwałego planu przeszmuglowania do Hisz- banku centralnego, większego i silniejszego od poprzednich.
panii poprzez Francję złota mającego posłużyć do sfinan-
sowania ataku na Francję, którym miał dowodzić brytyjski 14. BITWA POD WATERLOO (1815)
książę Wellington. Wróćmy teraz do Napoleona. Epizod ten jest doskonałym
Później, na przyjęciu w Londynie, Nathan przechwalał się, przykładem obrazującym przebiegłość rodziny Rothschildów,
że był to najlepszy interes, jaki kie- która dzięki bitwie po Waterloo po-
dykolwiek zrobił. Pomnażał pienią- …jeśli rząd jest finansowo trafiła zdobyć kontrolę nad brytyjs-
dze na każdym etapie tej przesyłki. kim rynkiem papierów wartościo-
zależny od bankierów, to wych.
Jeszcze wtedy nie wiedział, że w nie-
dalekiej przyszłości będzie robił zna- znaczy, że u władzy są W roku 1815, rok po zakończeniu
cznie lepsze interesy. bankierzy, a nie rząd. Wojny Roku 1812, Napoleon uciekł
Atak Wellingtona z południa z wygnania i wrócił do Paryża. W ce-
oraz inne porażki zmusiły ostatecz- lu jego pojmania wysłano francuskie
nie Napoleona do abdykacji. Na króla Francji koronowano oddziały, lecz jego charyzma miała taką moc, że żołnierze
Ludwika XVIII, zaś Napoleona zesłano, jak sądzono, na przyłączyli się do swojego dawnego wodza i ponownie okrzyk-
zawsze, na Elbę, maleńką wysepkę u wybrzeży Włoch. nęli go cesarzem. Napoleon pojawił się w Paryżu jako bohater.
Król Ludwik uciekł, a Napoleon ponownie zasiadł na francus-
13. UPADEK PIERWSZEGO BANKU STANÓW kim tronie – tym razem bez jednego wystrzału.
ZJEDNOCZONYCH I WOJNA ROKU 1812 W marcu 1815 roku Napoleon wyposażył armię, którą
W czasie pobytu Napoleona na wygnaniu, chwilowo poko- brytyjski książę Wellington pokonał niecałe 90 dni później
nanego przez Anglię przy finansowym wsparciu Rothschil- pod Waterloo. Pożyczył 5 pięć milionów funtów na prze-
dów, Ameryka starała się również wyzwolić spod władzy zbrojenie armii od domu bankowego Ouvard z Paryża. Od tej
swojego banku centralnego. chwili finansowanie obu stron konfliktu stało się normalną
W roku 1811 do Kongresu wpłynął projekt ustawy postu- praktyką prywatnych baków centralnych.
lujący odnowienie pozwolenia na prowadzenie Banku Stanów Z jakiego powodu jakiś bank centralny miałby finansować
Zjednoczonych. Debata była bardzo gorąca i przedstawiciele obie strony konfliktu? Otóż dlatego, że wojna jest najwięk-
Pensylwanii oraz Wirginii przedstawili rezolucję żądającą, aby szym kreatorem długów. Każdy naród jest gotów zapożyczyć
Kongres zamknął go. się, aby tylko wygrać wojnę. Temu, który ma przegrać,
Prasa zaatakowała bank otwarcie, nazywając go „wielkim pożycza się tylko tyle, żeby nie stracił nadziei na wygraną,
szwindlem”, „sępem”, „żmiją” i „kobrą”. Mój Boże, żeby tak a temu, który ma wygrać, pożycza się tyle, żeby mógł wygrać.
znowu mieć niezależną prasę w Ameryce! Nawiasem mówiąc, tego rodzaju pożyczki zawierają zazwyczaj
Kongresman P.B. Porter zaatakował bank na posiedzeniu warunek, że wygrywający pokryje długi pokonanego. Jedynie
Kongresu, ostrzegając, że jeśli zezwolenie na prowadzenie bankierzy nie przegrywają.
banku zostanie przedłużone, będzie to oznaczało, że „Kon- Waterloo, w pobliżu którego stoczono bitwę, leży w odleg-
gres zalegalizuje w ramach tej Konstytucji hodowlę żmii, która łości około 200 mil (322 km) na północny wschód od Paryża
pewnego dnia wpuści swój jad w serce wolności tego kraju”. i obecnie znajduje się na terytorium Belgii. Właśnie tam
Szanse banku nie przedstawiały się różowo. Niektórzy Napoleon przegrał swoją ostatnią bitwę, lecz zanim do tego
historycy utrzymują, że Nathan Rothschild ostrzegał Stany doszło, tego letniego, parnego dnia w czerwcu 1815 roku
Zjednoczone, że wplączą się w katastrofalną wojnę, jeśli tysiące Francuzów i Anglików straciło życie.
pozwolenie na prowadzenie banku nie zostanie odnowione. Tego dnia, dokładnie 18 czerwca, 74 000 francuskich
Na nic się to jednak nie zdało. Kiedy emocje opadły, projekt żołnierzy starło się z 67 000 żołnierzy z Brytanii i innych
ustawy o przedłużenie pozwolenia na prowadzenie banku państw europejskich. Ostateczny wynik tego starcia był trud-
przepadł jednym głosem w Izbie Reprezentantów, a następ- ny do przewidzenia. Uważa się, że gdyby Napoleon zaatako-
nie został zablokowany w Senacie. wał kilka godzin wcześniej, prawdopodobnie wygrałby.

18 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


Tak naprawdę nie ma znaczenia, kto wygrał, a kto prze- wszelkie wyobrażenia bogactwa rodzina ta zawsze starała się
grał. W tym czasie Nathan Rothschild planował w Londynie być niezauważalna. Chociaż kontroluje ona setki bankowych,
wykorzystanie tej bitwy do przejęcia kontroli nad brytyjskim przemysłowych, handlowych, wydobywczych i turystycznych
rynkiem papierów wartościowych. Opisane poniżej wydarze- korporacji, jedynie kilka z nich nosi ich nazwisko w swojej
nia są zaciekle negowane przez rodzinę Rothschildów. nazwie. Według jednego z ekspertów, pod koniec XIX wieku
Rothschild umieścił zaufanego agenta, niejakiego Roth- Rothschildowie kontrolowali połowę bogactw świata.
wortha, w północnej części pola bitwy położonego bliżej Bez względu na to, jaki w rzeczywistości procent zasobów
Kanału La Manche. Kiedy wynik bitwy był już wiadomy, świata stanowił ich fortunę, jest oczywiste, że musiał on
Rothworth ruszył czym prędzej w kierunku Kanału i przeka- znacznie wzrosnąć od tamtego czasu, jako że pieniądz rodzi
zał Nathanowi Rothschildowi wiadomość o zwycięstwie – 24 pieniądz i podsyca apetyt na coraz więcej. Od przełomu
godziny przed przybyciem kuriera, którego wysłał Wellington. stulecia Rothschildowie rozpowszechniają przekonanie, że
Rothschild pospiesznie udał się na giełdę i zajął swoje ich potęga zanika, mimo iż w rzeczywistości ich bogactwo
tradycyjne miejsce pod filarem. Wszystkie oczy skierowały się rośnie, a wraz z nim ich kontrola nad bankami, korporacjami
na niego. Rothschildowie posiadali wręcz legendarną sieć zajmującymi się przejmowaniem długów, mediami, polityka-
przekazu informacji. Gdyby Wellington przegrał, a Napoleon mi i państwami, za pośrednictwem ich agentów, sojuszników
pozostał wolny na kontynencie, brytyjskie finanse byłyby i wzajemnie powiązanych zarządów, zaciemniających ich pra-
godne pożałowania. Rothschild przybrał zasmuconą minę. wdziwą rolę. I
Stał bez ruchu ze spuszczonymi oczami i nagle zaczął sprze-
dawać. Uwaga:
Dla zdenerwowanych inwestorów mogło to oznaczać tylko Niniejszy artykuł jest zredagowanym wyciągiem przejrzanej i uak-
jedno – Napoleon pokonał Wellingtona. Rynek załamał się. tualnionej książki napisanej na podstawie programu wideo The
Po chwili wszyscy sprzedawali obligacje – brytyjskie papiery Money Masters: How International Bankers Gained Control of Ameri-
wartościowe i inne aktywa – których cena szybko spadała. ca (Władcy pieniądza – jak międzynarodowi bankierzy uzyskali kont-
Wówczas Rothschild i jego finansowi sprzymierzeńcy zaczęli rolę nad Ameryką) nakręconego przez Patricka S.J. Carmacka na
skupować je po cichu poprzez swo- zamówienie Royalty Production Compa-
ich agentów. Z jakiego powodu jakiś bank ny (adres: Royalty Production Company,
Mity i legendy, powiecie? Sto lat centralny miałby finansować P.O. Box 114, Piedmont, Oklahoma
później New York Times zamieścił 73078, USA – lub: Royalty Production
historię, która opowiadała, jak wnuk obie strony konfliktu? Otóż Company, 5149 Picket Drive, Colorado
Nathana Rothschilda próbował uzy- dlatego, że wojna jest Springs, CO 80907, USA).
skać w sądzie wyrok nakazujący wy- największym kreatorem Książka Money Masters oraz program
cofanie z legalnego obiegu książki wideo dostępne są pod adresem: P.O.
zawierającej opis tamtego dnia na długów. Każdy naród jest Box 4005, Joplin, MO 64803-4005; tele-
giełdzie. Rodzina Rothschildów gotów zapożyczyć się, aby fon 1888-THE-PLOT, wew. 60 (tylko dla
utrzymywała, że ta historia jest nie- tylko wygrać wojnę. osób zamieszkałych w USA), lub (417)
prawdziwa i zniesławiająca ją, lecz 6260402 (dla osób spoza USA); fax:
sąd odrzucił jej żądanie i skazał ją na (417) 6260403. Książka kosztuje 14,95
pokrycie wszystkich kosztów sądowych. dolarów amerykańskich (USD) plus opłata pocztowa. Dwukasetowy
Jeszcze bardziej interesujące jest to, że jak twierdzą zestaw video w systemie NTSC kosztuje 39,95 USD plus opłata
niektórzy historycy, nazajutrz po bitwie pod Waterloo Nathan pocztowa (5,95 USD), zaś w systemie PAL – 44,95 USD plus opłata
Rothschild i jego finansowi sojusznicy w ciągu kilku godzin pocztowa.
nie tylko opanowali giełdę papierów wartościowych, ale rów- W celu uzyskania dalszych informacji na temat tej książki i pro-
nież Bank Anglii. (Interesującą cechą niektórych obligacji gramu wideo należy zajrzeć na stronę internetową ‹http://www.the-
było to, że można je było wymienić na akcje Banku Anglii). moneymasters.com›.
Spokrewnienie się poprzez małżeństwa z Montefiore’ami,
Cohenami i Goldsmithami – rodzinami bankierskimi, które O autorze:
osiadły w Anglii sto lat przed Rothschildami – wzmocniło Patrick S.J. Carmack, BBA, JD, praktykował prawo korporacyjne
finansową kontrolę realizowaną przez Rothschildów. Kont- i sprawował funkcję sędziego sądu administracyjnego w Komisji
rola ta uległa dalszemu wzmocnieniu po uchwaleniu w roku Korporacyjnej stanu Oklahoma, był również członkiem adwokatury
1844 ustawy Peela noszącej nazwę Bank Charter Act4. Sądu Najwyższego USA.
Tak czy inaczej, rodzina Rothschildów i ich finansowi
sprzymierzeńcy przechwycili całkowitą kontrolę nad Bankiem Przełożył Jerzy Florczykowski
Anglii (pierwszym prywatnym bankiem centralnym w głów- Przypisy:
nym kraju europejskim, w dodatku najbogatszym). Jedno jest 1. Chodzi o Wojnę o Niepodległość, czyli wojnę o wyzwolenie się spod
absolutnie pewne – w połowie XIX wieku Rothschildowie byli zwierzchnictwa Brytyjskiego Imperium. – Przyp. tłum.
2. Zmniejszenie ilości pieniędzy w obiegu, w wyniku czego następuje
najbogatszą rodziną na świecie. Zdominowali rynek papierów spadek cen i zatrudnienia. – Przyp. tłum.
wartościowych i sięgnęli po inne banki i koncerny przemys- 3. W Polsce wojna ta jest bardziej znana pod nazwą Wojny Północy
łowe na świecie. Zdominowali również całą konstelację dru- z Południem. – Przyp. tłum.
gorzędnych, mniejszych rodzin, takich jak rodziny Warbur- 4. Encyclopaedia Britannica, wydanie z roku 1996, podaje dla odmiany na
gów i Schiffów, które połączyły swoje własne, olbrzymie ten temat następującą informację: „W latach 1832-1841 Peel stworzył zdys-
cyplinowaną partię. Od samego początku swojej działalności największe
fortuny z fortuną Rothschildów. znaczenie przywiązywał do reformy finansów. Poczynając od budżetu roku
Pozostała część XIX wieku jest znana pod nazwą „Wieku 1842 dążył do uproszczenia i zmniejszenia restrykcji taryfowych w handlu.
Rothschildów”. Jeden z historyków, Ignatius Balla, ocenił, że W roku 1844 jego ustawa Bank Charter Act stworzyła fundament zdrowego
w roku 1913 ich majątek wynosił ponad dwa miliardy dola- narodowego systemu bankowego i kredytowania bazującego na Banku Anglii.
Ustawa Bank Charter Act umocniła pozycję Banku Anglii jako centralnej
rów. Proszę pamiętać, że siła nabywcza dolara była wówczas jednostki emitującej banknoty, czyniąc zeń ostatnią instancję oraz strażnika
10 razy większa niż obecnie. Mimo tego przekraczającego narodowych rezerw złota. – Przyp. tłum.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 19


D r Roger G. Mazlen: Naszym gościem jest dr Leonard Horowitz, absolwent
Harvardu, niezależny badacz i światowy autorytet w dziedzinie edukacji
zdrowia publicznego, autor bestsellera Emerging Viruses: AIDS & Ebola (Pojawie-
nie się wirusów AIDS i Ebola). Dlaczego rozmawiamy z drem Horowitzem? Otóż
dlatego, że chorzy na zespół chronicznego zmęczenia1 mają osłabiony układ
odpornościowy. Cierpią na brak odporności. Mają immunosupresję. Są łatwym
Dr Leonard Horowitz łupem dla każdego nowego wirusa, zwłaszcza dla wirusów ze zdolnością do
niszczenia układu odpornościowego. Tak więc nie wdając się w dalsze dywagacje
utrzymuje, że witamy pana w naszym programie, drze Horowitz.
Dr Leonard G. Horowitz: Dziękuję drze Mazlen. Udział w pana programie to
występująca obecnie dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność.
Dr Mazlen: Cieszymy się bardzo, że może pan dzisiaj z nami rozmawiać.
na świecie epidemia Może zacząłby pan od ogólnego zapoznania nas ze swoją książką.
Dr Horowitz: Zgoda. Spędziłem 3 lata na badaniu wniosku Ministerstwa
dziwnych odmian Obrony z roku 1970 o wyasygnowanie 10 milionów dolarów na pięcioletnie
badania, których celem miało być stworzenie mikroorganizmów niszczących
raka i chorób układu system immunologiczny. Miały one służyć jako broń biologiczna. Z początku nie
mogłem uwierzyć, że to naprawdę oficjalny dokument. Ostatecznie podążyłem
immunologicznego tropem pieniędzy, literatury naukowej i dokumentów sądowych i odkryłem, że
pieniądze trafiły do organizacji o nazwie Litton Bionetics. Czy słyszał Pan
jest rezultatem kiedykolwiek o kuchenkach mikrofalowych Littona?
Dr Mazlen: Oczywiście.
masowych szczepień Dr Horowitz: Otóż, są oni również powiązani finansowo z wielkimi korporac-
jami zbrojeniowymi i mają firmę medyczną Litton Bionetics. W końcu lat
za pomocą sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych byli na szóstej miejscu listy firm
związanych finansowo z producentami broni biologicznych. To oni dostosowali
zanieczyszczonych wiele mikroorganizmów niszczących system immunologiczny do celów wojny
biologicznej. Otrzymywali ponad 2 miliony dolarów rocznie na badania i rozwój
szczepionek, o czym tego typu mikroorganizmów, a także na badania nad rakiem oraz szczepionkami.
I to jest główny temat mojej książki. Emerging Viruses: AIDS & Ebola opowiada
wysocy rangą o tym, kto doprowadził do powstania wirusów w rodzaju AIDS i Ebola, jak
i dlaczego je wyprodukowano – cały proces ich tworzenia. A potem, co wydaje mi
urzędnicy służb się najbardziej nieprawdopodobne, odkryłem i przedrukowałem w formie foto-
kopii kontrakty rządowe pokazujące, ile pieniędzy amerykańskich podatników
medycznych wiedzą idzie na te badania.
Dr Mazlen: Ta sprawa bardzo interesuje naszych słuchaczy, zwłaszcza tych,
od lat. którzy cierpią na zespół chronicznego zmęczenia, a także tych, którzy pode-
jrzewają, że go mają, i tych, którzy nie są tego pewni, jako że każdy nowy wirus
mający zdolność osłabiania odporności immunologicznej stanowi dla nich oraz
dla całego społeczeństwa poważne zagrożenie. Na 134 stronie swojej książki
pisze pan: „Składając te wszystkie fakty razem, rozumiem obecnie, jak łagodny
dla ludzi małpi wirus DNA, taki jak SV-40… i inne pospolite retrowirusy
zanieczyszczające szczepionki, takie jak SFV, mogły po dziesiątkach lat stać się
retrowirusami RNA, które poprzez skażone szczepionki rozprzestrzeniły się na
Zapis wywiadu przeprowadzonego miliony ludzi na całym świecie”. Czy mógłby Pan nieco rozwinąć tę sprawę
i przybliżyć ją naszym słuchaczom?
15 marca 1998 roku przez Dr Horowitz: Oczywiście. Istotą tej książki i zarazem zawartym w niej
dra Rogera G. Mazlena, ostrzeżeniem jest to, że mamy Urząd ds. Leków i Żywności2, który nie mówi
gospodarza programu lekarzom naukowcom i lekarzom praktykom ani też społeczeństwu prawdy
o skażonych szczepionkach oraz metodach ich produkcji. Na przykład doustna
stacji radiowej CFS, szczepionka przeciw polio [choroba Heinego-Medina] do dzisiaj przygotowywa-
z drem Leonardem G. Horowitzem na z wykorzystaniem tkanek małpich nerek, które są skażone nie tylko małpimi
wirusami, ale również wirusami opryszczki, takimi jak na przykład małpi
www.cfsaudio.4biz.net/cfsprev.htm cytomegalowirus, wirus choroby Epsteina-Barra czy wirus opryszczki typu B,
o których wiadomo, że należą do grupy wirusów niszczących układ immunologi-

20 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


czny. Wiemy też, że szczepionką, która najprawdopodob- producenci leków nałożyli im kaganiec, w związku z czym
niej przyniosła światu AIDS, a być może nawet syndrom nie mogą oni powiedzieć innym naukowcom, jaki jest
chronicznego zmęczenia, gdyż obie te choroby pojawiły się prawdziwy rozmiar skażenia i ryzyko związane ze szczepion-
w tym samym 1978 roku, była wyprodukowana w roku 1974 kami. Tym sposobem lekarze, których szkolenie medyczne
w laboratoriach firmy Merck, Sharpe & Dohme przy wspar- opłacane jest w większości przez przemysł farmaceutyczny,
ciu Centrum Chorób Zakaźnych i Urzędu ds. Leków i Żyw- nigdy nie poznają prawdy i w rezultacie widząc zakatarzone-
ności eksperymentalna szczepionka przeciwko wirusowemu go pacjenta i mówiąc mu, że te szczepionki „są dla pańs-
zapaleniu wątroby typu B. Szczepionka ta była przygotowa- kiego dobra” lub „dla dobra pańskich dzieci”, wierzą w to.
na częściowo z wykorzystaniem zarażonych małp sprowa- Zostali po prostu poddani zwykłemu praniu mózgów. Są jak
dzonych przez firmę Litton pracującą nad broniami bio- wyznawcy kultu, którzy w wielu przypadkach nie wiedzą
logicznymi na zlecenie Ministerstwa Obrony. Wiemy już nawet, kim są jego przywódcy.
dziś na pewno, że małpy, które wykorzystano do przygoto- Dr Mazlen: Przyznaję, że na uczelniach medycznych nie
wania tej szczepionki, były zarażone. Mamy nawet stosowne podaje się żadnych istotnych informacji na temat techno-
oświadczenie na ten temat złożone przez człowieka, który logii produkcji szczepionek. To znaczy, chcę powiedzieć, że
stworzył te szczepionki. Nazywa się on dr Maurice Hilleman nie ma nic na ten temat w programie. Nie pamiętam
i był szefem produkcji szczepionek w firmie Merck, Sharpe z programu nauczania niczego, co dałoby się tu zastosować.
& Dohme. Tak więc produkowali te szczepionki częściowo Mówi ci się po prostu, że masz to zrobić. Tak więc wiesz, że
na zarażonych zwierzętach, a potem podawali je ludziom. to jest dobre i robisz to. To zmienia cały obraz, gdyż
W ten sposób doszło do tego, że mamy obecnie różne w dobrej wierze nie podałbyś pacjentowi czegoś, o czym
schorzenia związane z układem odpornościowym, a także wiedziałbyś, że jest to skażone czymś szkodliwym. Pomów-
dziwne odmiany raka oraz dziwne choroby autoimmunolo- my teraz trochę o pracy dra W. Johna Martina i o tym,
giczne, których skala jest tak duża, że możemy już mówić dlaczego wspomina pan o niej w swojej książce. Dr W. John
o epidemii. Martin napisał do niej przedmowę i jest w niej ustęp,
Dr Mazlen: To wszystko rodzi wiele pytań, niemniej w którym mówi pan o jego pracy w Urzędzie ds. Leków
chciałbym ponownie wrócić do pa- i Żywności, gdzie był on dyrekto-
na książki, w której przytacza pan „Urząd ds. Leków i Żywności, rem Wydziału Wirusologii Onkolo-
wywiad dra Edwarda Shortera gicznej podległego Biuru Badań
z drem Hillemanem [str. 484-485],
który ma chronić nasze Biologicznych [obecnie Ośrodek
podczas którego Hilleman powie- zdrowie, musi przymykać Biologii, Oceny i Badań]. Twier-
dział: „w rzeczy samej w tych szcze- oko na skażoną doustną dził, że był informowany o skażeniu
pionkach było 40 różnych wirusów, szczepionkę przeciwko polio, szczepionek małpim cytomegalowi-
które były nieatywne” – na co Shor- rusem (CMV). Jest to ważne, gdyż
ter odrzekł: „Ale nie zneutralizo-
którą musimy rzekomo donosił on o przypadkach wykrycia
waliście [SV-403]…” „Tak, to praw- zgodnie z prawem podawać utajonego wirusa CMV z rodziny
da” – przytaknął Hilleman i nawet naszym dzieciom, mimo iż herpeswirusów w rejonie pustyni
dodał: „A szczepionka przeciwko każda jej dawka zawiera Mojave w Arizonie, który rozprze-
żółtej febrze zawierała wirusa biała- strzeniał się we wszystkich kierun-
czki, ale wie pan, to było w czasach,
około 100 wirusowych kach przenikając do głównych
kiedy wiedza na ten temat była zanieczyszczeń miast i centrów mieszkalnych. Czy
jeszcze bardzo niedoskonała”. Z te- pochodzących od małp”. mógłby pan to skomentować?
go oświadczenia dowiadujemy się Dr Horowitz: Oczywiście, drze
teraz, że w szczepionkach były nie Mazlen, bardzo chętnie. Informa-
tylko wirusy uszkadzające układ odpornościowy, ale wywo- cje te pochodzą przede wszystkim z osobistych rozmów
łujące również białaczkę. Mówi pan o tym w swojej książce. z drem Martinem. Dr Martin jest rzeczywiście autorem
Mówi pan o przypadkach białaczki dotyczącej limfocytów T. przedmowy do mojej książki Emerging Viruses i opowiedział
Co mógłby pan powiedzieć na ten temat? Czy nadal istnieje mi o tym, czego był świadkiem, kiedy pracował na stanowis-
jakieś związane z tym ryzyko? ku testera szczepionek w Biurze Badań Biologicznych oraz
Dr Horowitz: Uważam, że tak, drze Mazlen. Jestem na swoim obecnym stanowisku, gdzie jest odpowiedzialny
głęboko przekonany, że to ryzyko nadal istnieje. Aby to za badanie ludzi zakażonych w wyniku szczepień prowadzo-
uzasadnić, posłużę się przykładem. Urząd ds. Leków i Żyw- nych w latach 1976-1980. Twierdzi, że nie ma powodu, aby
ności, który ma chronić nasze zdrowie, musi przymykać oko te szczepionki pozostawały skażone, że władze mają moż-
na skażoną doustną szczepionkę przeciwko polio, którą liwości i technologie ich oczyszczenia, ale nie robią tego.
musimy rzekomo zgodnie z prawem podawać naszym dzie- Widzę, że chyba zapuściłem się w socjopolityczne szczegóły
ciom, mimo iż każda jej dawka zawiera około 100 wiruso- tej sprawy, więc na tym poprzestanę, jako że z braku czasu
wych zanieczyszczeń pochodzących od małp. Mówię „rzeko- nie chciałbym się dzisiaj nad tym rozwodzić w pana pro-
mo”, gdyż nie jest to prawda. Są bowiem od tego przymusu gramie, niemniej pozwolę sobie przytoczyć jeden przykład.
wyjątki podyktowane względami duchowymi i religijnymi, Kiedy dr Martin znalazł w szczepionkach niektóre z obcych
tak że w rzeczywistości to szczepienie nie jest obecnie wirusów DNA i RNA, poszedł do swojego przełożonego
obowiązkowe. Mimo to tworzy się atmosferę, że nie można w Urzędzie ds. Leków i Żywności i powiedział: „Wie pan,
wysłać swojego dziecka do szkoły lub nie można pracować mamy problem z tymi szczepionkami” – na co jego szef
np. w służbie zdrowia bez poddania się temu szczepieniu. odrzekł: „Przestań się tym martwić. Za każdym razem, gdy
Jest to oczywista nieprawda. Wie pan, Urząd ds. Leków zjadasz jabłko, połykasz obce DNA”. Tak odpowiedział.
i Żywności musi przymykać oko na te 100 wirusowych Dr Mazlen: To nie jest zbyt pocieszające. Ten komentarz
zanieczyszczeń każdej dawki tej szczepionki, ponieważ ma rzeczywiście może wzbudzić poczucie niepewności w sto-
ręce związane prawami własności i umowami tajności na- sunku do szczepionek. Któregoś razu gościliśmy w tym
rzuconymi przez przemysł farmaceutyczny. Innymi słowy, programie ludzi poważnie zastanawiających się, czy powinni

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 21


podać szczepionkę swoim dzieciom lub osobom z zespołem rzenia wirusa niszczącego układ immunologiczny. Kiedy to
chronicznego zmęczenia. I trudno mi było im coś doradzić, się stało?
ponieważ naprawdę nie wiemy, jak to wszystko w rzeczywis- Dr Horowitz: Badania te mające na celu zmutowanie
tości wygląda. Nie wdając się w szczegóły, dr Martin podaje, i zhybrydyzowanie SV-40 i innych małpich wirusów ze
tak jak i pan w swojej książce, że nosicielstwo SV-40, który zwierzęcymi wirusami rakotwórczymi zaczęły się we wczes-
znajdował się w doustnej szczepionce przeciwko polio, jest nych latach sześćdziesiątych. Z umowy przedstawionej
obecnie szeroko rozpowszechnione w społeczeństwie i sys- w Emerging Viruses wynika, że realizacja Specjalnego Pro-
tematycznie rozprzestrzenia się. gramu Wirusów Rakowych rozpoczęła się 12 lutego 1962
Dr Horowitz: To prawda. Nie dalej jak trzy tygodnie roku. Był to hojnie finansowany tajny program, którego
temu Journal of American Medical Association opublikował efekty poznano po tym, jak ludzie z Narodowych Instytutów
pierwszy artykuł wykazujący, że już w roku 1961 wiedziano, Zdrowia zdali sobie sprawę, że zaszczepili ponad 100 milio-
że małpi wirus 40 [SV-40], czterdziesty według kolejności nów ludzi na całym świecie szczepionkami zawierającymi
odkrycia małpi wirus, stanowił skażenie obydwu szczepio- wirusy raka. Kiedy do tego przystępowali, jawiło się to jako
nek przeciwko polio, zarówno Salka, jak i Sabina, które podstawa możliwości wielkiego interesu w tej dziedzinie,
podano ponad 100 milionom ludzi na całym świecie, głów- przeto rozpoczęli szeroko zakrojone badania nad mutowa-
nie w Rosji. Według Hillemana, którego wywiad z Shor- niem małpich wirusów, aby zobaczyć, co będzie w połącze-
terem mamy nagrany na taśmie, dowcipem roku 1961 stało niu z nimi powodować raki, a potem zapewne jak można je
się powiedzenie, że rosyjscy atleci pojawią się na olim- leczyć szczepionkami lub w inny sposób. Tak więc w latach
piadzie pokryci nowotworami, ponieważ tą skażoną szcze- sześćdziesiątych, a zwłaszcza pod ich koniec, kierowani
pionką zaszczepiono głównie Rosjan. Zatem jak pan widzi, przez dra Roberta Gallo badacze Litton Bionetics oraz
nigdy ich nie oczyścili, to znaczy nie całkowicie. Do dziś Narodowego Instytutu Raka zdobyli dużą biegłość w pobie-
podajemy ludziom małpie wirusy. raniu małpich wirusów i łączeniu
Artykuł w JAMA omawia specyficz- Dr bakteriologii Bernice Eddy ich z czymś takim jak koci wirus
ne typy raka – „unikalne raki”, jak RNA białaczki, co wywoływało całą
je nazywają – twierdząc przy tym,
odkryła szczególnego wirusa, gamę objawów identycznych z obja-
że społeczeństwo nie powinno się którego nazwano początkowo wami osób chorych na AIDS. In-
tym martwić. Jestem innego zdania. SE polyoma. Odkryła go nym ich ulubieńcem, którego uży-
Uważam, że to powinno być powo- w skażonych szczepionkach wali do mutowania małpich wiru-
dem najwyższego niepokoju. Myś- sów, był kurzy wirus leukaemii sar-
lę, że należy wprowadzić oficjalne przeciwko polio i wykonała coma RNA, który powodował wyni-
moratorium na stosowanie popie- zdjęcia kilkunastu małp, które szczenie organizmu, immunosupre-
ranych przez rząd Stanów Zjedno- przewróciły się i zmarły lub sję i śmierć. Potem stwierdzili, że
czonych szczepionek, przynajmniej aby otrzymać wirusa, który mógłby
do czasu, przeprowadzenia dogłęb- zostały sparaliżowane po ich łatwo przejść z jednego gatunku na
nego, niezależnego naukowego do- podaniu im. Jej przełożony drugi i zaodoptować się do ludzkich
chodzenia, jak również, miejmy na- z Narodowych Instytutów organizmów, w ramach jednych ba-
dzieję, dochodzenia z ramienia dań hodowali go w ludzkich białych
Kongresu obejmującego wszystkie
Zdrowia skonfiskował te krwinkach, a ramach innych w ludz-
udokumentowane fakty. Artykuł zdjęcia, po czym zdegradował kich płodach. Dzięki temu mógł on
w JAMA mówi jednak, że tylko owe ją i odebrał fundusze. wytworzyć to, co nazywa się „apara-
„unikalne” raki mają związek z SV- tem zaczepienia”. Są to unikalne
40. Jeden z wcześniejszych artyku- białka, takie jak na przykład gp120.
łów mówi, że 25 procent mieszkańców Włoch jest nosiciela- Dr Mazlen: Zanim zakończymy dzisiejszy program,
mi tego małpiego wirusa. Uważam, że w Stanach Zjed- chciałbym wspomnieć o kilku bardzo ważnych rzeczach.
noczonych ten procent jest wyższy. Dr bakteriologii Bernice Pierwsza, czy krwiodawstwo jest bezpieczne, jeśli krew nie
Eddy odkryła [w 1954 roku wraz z badaczką raka Sarah jest badana na obecność małpich wirusów SV-40 i CMV?
Stewart] szczególnego wirusa, którego nazwano początko- Dr Horowitz: Nie sądzę. Uważam, że to bardzo nagląca
wo SE polyoma. Odkryła go w skażonych szczepionkach sprawa, w której również powinno być przeprowadzone
przeciwko polio i wykonała zdjęcia kilkunastu małp, które niezależne naukowe dochodzenie oraz dochodzenie z ramie-
przewróciły się i zmarły lub zostały sparaliżowane po ich nia Kongresu. Widzi Pan, bankierzy krwi – międzynarodowi
podaniu im. Jej przełożony z Narodowych Instytutów Zdro- „banksterzy” krwi, jak ich zwykłem nazywać – to ludzie,
wia skonfiskował te zdjęcia, po czym zdegradował ją i ode- którzy dopuścili do tego, że 10 000 chorych na hemofilię
brał fundusze. Po 10 latach dochodzenia sprawiedliwości w USA otrzymało krew skażoną wirusem HIV. Ostatnio
w roku 1972 stanęła przed członkami Kongresu Stanów poinformowano nas także, że jeśli mieliśmy w latach 1997-
Zjednoczonych i powiedziała: „Jeśli nadal będziecie po- 1999 transfuzję krwi, to lepiej przebadajmy się na obecność
zwalać na obecność na rynku tych skażonych szczepionek, rakowej bomby zegarowej, jaką jest wirus zapalenia wątroby
to gwarantuję wam, że w ciągu 20 następnych lat będziecie typu C. To ci sami ludzie dopuścili do tego. Są oni mocno
mieli taką epidemię raka, jakiej świat dotąd nie widział”. powiązani finansowo oraz w inny sposób z firmami produku-
I to jest dokładnie to, co mamy dzisiaj. jącymi skażone szczepionki. Niepokoi mnie, że poprzez
Dr Mazlen: To prawda, jeśli wliczy się w to wirusa AIDS. system ochrony zdrowia robią wielkie fortuny na ludzkim
Nie ma co do tego wątpliwości. W swoich dociekaniach, cierpieniu i że właśnie dlatego ludzie umierają na tej planecie.
które przedstawia pan w książce – myślę, że każdy, kto ją Co ciekawe, pokrywa się to z bardzo jasnym i wyraźnie
przeczyta, będzie pod wrażeniem ogromu pracy, jakiej pan sformułowanym, dobrze udokumentowanym programem
dokonał – poświęcił pan sporo miejsca rozważaniom, z któ- redukcji ludzkiej populacji. Bardzo mnie to niepokoi.
rych wynika, że wirus AIDS mógł powstać na drodze
syntezy, zmieszania kilku zabójczych wirusów w celu stwo- dokończenie na stronie 59

22 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


O rganizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), czyli transgeniczne stały się
rzeczywistością handlową w rolnictwie. Ocenia się na przykład, że w roku
1998 ponad 18 milionów akrów w USA zostanie obsianych soją Roundup Ready
wprowadzoną po raz pierwszy w roku 1996. Soję tę wyprodukował przy pomocy
inżynierii genetycznej koncern Monsanto. Charakteryzuje się ona tym, że zawiera
gen bakteryjny zapewniający jej tolerancję na produkowany przez ten sam koncern
Opatentowana herbicyd glyphosate lub Roundup. Zaledwie w dwa lata po wprowadzeniu soi
Roundup Ready ponad 30 procent ziarna i soi uprawianej w USA i blisko 50
niedawno technika procent canoli uprawianej w Kanadzie było genetycznie modyfikowane pod kątem
ich odporności na herbicydy bądź pestycydy.
genetyczna służąca Monsanto i inne firmy, które zainwestowały bardzo dużo w biotechnologię
w ciągu ostatnich dwóch dekad, zaczynają obecnie, po latach obietnic, zarabiać
do produkcji pierwsze pieniądze i dlatego starannie chronią opatentowane przez siebie nasiona.
W numerze Farm Journal z listopada 1997 roku Monsanto opublikował cało-
roślin z genem stronicowe ogłoszenie, prosząc farmerów o respektowanie ich praw własności:

terminacyjnym Proces badawczy mający na celu rozwój upraw biotechnologicznych przynoszących


duże zyski dla farmerów kosztuje miliony dolarów i trwa wiele lat. Przyszłe inwestycje
sprawiającym, że w badania biotechnologii zależą od zdolności firm do podziału wartości dodanej wytworzo-
nej przez te uprawy. Co się dzieje, gdy producenci oszczędzają i ponownie sieją
nasiona drugiego opatentowane ziarna. Po pierwsze, jest to czynnik, który zniechęca firmy inwestujące
w technologie przyszłości, takie jak rozwój roślin o takich cechach, które warunkują wyższą
pokolenia ulegają wydajność, wyższą wartość i są odporne na susze. Innymi słowy, farmerzy, którzy
magazynują i ponownie wysiewają opatentowane nasiona narażają przyszłą dostępność
po dojrzeniu nowoczesnych biotechnologii dla wszystkich hodowców, co jest nieuczciwe wobec innych.

uśmierceniu, Już wkrótce hodowcy zajmujący się inżynierią zbóż nie będą zapewne potrzebo-
wali prosić o przestrzeganie swoich praw własności. Jeśli podana w niedawno
stanowi poważne udzielonym patencie technologia okaże się skuteczna i zostanie szeroko zastosowa-
na, ochrona nowych cech roślin będzie biologicznie wbudowana w same rośliny.
zagrożenie dla W marcu 1998 roku firma Delta and Pine Land Company (firma nasienna
wykupiona później przez Monsanto) uzyskała przy wsparciu Ministerstwa Rolnict-
zdrowia ludzi wa USA patent nr 5 723 765 zatytułowany „Kontrola ekspresji genów u roślin”.
Mimo iż patent ten jest szeroki i obejmuje wiele zastosowań, jego autorzy
i całego ekosystemu. szczególny nacisk kładą jedno z nich – sposób tworzenia za pomocą inżynierii
genetycznej roślin, które zabijają własne nasiona drugiego pokolenia, co uniemoż-
liwia wysiewanie ich przez farmerów.
Innowację tę Rural Advancement Foundation International (Międzynarodowa
Fundacja Rozwoju Rolnictwa) nazwała „Technologią Terminatora” (Terminator
Technology) i poddała analizie niektóre z jej najpoważniejszych implikacji dotyczą-
cych socjologii, ekonomii i środowiska. Wielu konsekwencji działania Technologii
Terminatora nie da się w pełni ocenić bez zrozumienia leżących u podłoża tego
wynalazku podstaw naukowych.
Niniejszy artykuł przedstawia w zarysie inżynierię Technologii Terminatora
Martha L. Crouch (technlogii genu terminacyjnego) w odniesieniu do określonej uprawy. Po wyjaś-
 1998 nieniu przebiegu procesu omówię szczegóły, w których może tkwić diabeł.
Profesor biologii ZARYS TECHNOLOGII TERMINATORA
Uniwersytetu Indiana Aby ułatwić opis Technologii Terminatora, ograniczę się do wyjaśnienia jednej
Bloomington, USA z wielu możliwości objętych patentem. Wybranym przeze mnie przykładem są
nasiona bawełny, które poddane były wcześniej inżynierii genetycznej w celu
Strona internetowa:
nadania im unikalnej cechy: tolerancji na herbicydy. W swoich rozważaniach
http://www.bio.indiana.edu/people/terminator.html
założyłam, że aby uniemożliwić wykorzystanie do reprodukcji roślin wyrosłych
E-mail: crouch@indiana.edu z nasion charakteryzujących się tolerancją na herbicydy i zapewnić produkującej je
firmie zyski, nasiona te poddano dodatkowo inżynierii genetycznej mającej na celu

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 23


wprowadzenie do nich genu Terminatora (terminacyjnego). System ten obejmuje trzy kluczowe składniki.
Mimo iż jest to przypadek hipotetyczny (nasion bawełny z genem 1. Gen umożliwiający powstanie toksyny, która będzie
Terminatora nie ma jeszcze na rynku), wszystkie części składowe zabijać nasiona w późnym stadium rozwoju, ale nie będzie
tej technologii działają, przynajmniej w opisie jej patentu. zabijać innych części rośliny.
Bawełna rzadko jest sprzedawana w formie nasion mie- 2. Metodę umożliwiającą hodowcy roślin wyhodowanie
szańców, dzięki czemu jest dobrym kandydatem do ochrony kilku pokoleń roślin bawełny, tak zmodyfikowanych genetycz-
za pomocą Technologii Terminatora. Z kolei zboże jest nie, aby posiadały gen specyficznej toksyny, lecz bez mart-
normalnie wysiewane jako ziarno hybrydowe, w związku wych nasion, co wynika z konieczności produkcji nasion
z czym charakteryzuje się pewnym zakresem różnorodności w celu ich sprzedaży farmerom do uprawy.
produkcji. Dzieje się tak dlatego, że pierwsze pokolenie 3. Metodę uaktywniania genu wytwarzającego specyficzną
mieszańców jest prawie jednolite i zostało wyhodowane w ce- w stosunku do nasion toksynę po ich zasianiu przez far-
lu uzyskania odpowiednich cech charakterystycznych, które merów, tak żeby nasiona drugiego pokolenia zostały zabite.
nie występują u żadnego z rodziców z osobna. Te trzy zadania spełniane są za pomocą modyfikacji
Kiedy mieszańce produkują nasiona, drugie pokolenie jest genetycznej szeregu genów, które są stale przenoszone do
zróżnicowane ze względu na segregację genów występującą rośliny podczas normalnego procesu jej reprodukcji.
podczas rozmnażania płciowego. Rolnictwo przemysłowe wy- Technologia Terminatora jest skomplikowanym, trudnym
maga jednorodności, ponieważ rośliny muszą współdziałać do zrozumienia procesem, w związku z czym pomocne będzie
z mechanizacją. Tak więc farmerzy prowadzący produkcję na wcześniejsze podanie pewnych podstawowych informacji do-
skalę przemysłową, którzy uprawiają kukurydzę, normalnie tyczących funkcji genów w cyklu życiowym rośliny. Czytelnicy
kupują co roku nowe nasiona. dobrze obeznani z biologią molekularną mogą opuścić na-
Jest wiele głównych upraw normalnie nie uprawianych stępny rozdział i przejść bezpośrednio do rozdziału „Szczegó-
z nasion mieszańców. Obejmują one pszenicę, ryż, soję ły Technologii Terminatora”.
i bawełnę. Farmerzy często zachowują nasiona z plonów tych
roślin i nie wracają do firm sprzedających materiał siewny UPROSZCZONA WERSJA PODSTAWOWYCH
przez kilka lat, a w wielu rejonach świata nawet dłużej, aby PROCESÓW BIOLOGICZNYCH
zaopatrzyć się w nową odmianę. Życie rośliny rozpoczyna się od pojedynczej komórki
Gdyby ludzie, którzy hodują uprawy niemieszańcowe, jajowej, która została zapłodniona przez nasienie przeniesio-
musieliby kupować co roku nowe nasiona, zyski firm nasien- ne do niej przez pyłek. Pierwotna komórka podlega wielu
nych gwałtownie by wzrosły. Może podziałom wytwarzając tkanki i or-
to być główny bodziec do rozwoju Użycie genu Terminatora gany charakterystyczne dla danego
Technologii Terminatora. gatunku. Proces od pojedynczej ko-
Prawdopodobnie były jeszcze in-
uśmierca następne pokolenie mórki do osobnika dorosłego nazy-
ne powody rozwoju tej technologii. roślin. W przypadku wa się rozwojem.
Jednym z nich może być jej odmien- hybrydyzacji drugie W procesie rozwoju komórki różni-
ność od hybrydyzacji (krzyżowania). pokolenie jest zróżnicowane cują się i zmieniają. Na przykład
Użycie genu Terminatora uśmierca komórki liścia stają się odmienne od
następne pokolenie roślin. W przypad- (zmienne), lecz żywe, komórek korzenia. Większość różnic
ku hybrydyzacji drugie pokolenie jest i wszystkie geny znajdujące może być przypisywanych zmianom
zróżnicowane (zmienne), lecz żywe, się w mieszańcach będą w rodzaju i ilości białek produkowanych
i wszystkie geny znajdujące się w mie- w komórkach, ponieważ wiele struktur
szańcach będą w nim obecne, chociaż w nim obecne, chociaż komórkowych jest z nich zbudowanych
w nieprzewidywalnych kombinacjach. w nieprzewidywalnych i większość procesów/reakcji, jakie
Tak więc hodowca roślin, który chce kombinacjach. występują, odbywa się pod wpływem
użyć materiału genetycznego z mieszań- enzymów, które także są białkami. Tak
ców w swoim własnym programie więc naukowcy, którzy badają rozwój
hodowlanym, może uzyskać go z tych roślin. Przy użyciu organizmów, wkładająwiele wysiłku w opisanie wzorca białkowego.
Technologii Terminatora specjalne geny, takie jak tolerancja na Badając, jakie białka znajdują się w różnych tkankach
herbicydy, nie będzie łatwo dostępna dla konkurencji. i organach, biolodzy odkryli, że każda komórka zawiera kilka
Innym przytaczanym czasami argumentem na rzecz stosowa- tysięcy różnych białek, przy czym większość z nich bardzo
nia Technologii Terminatora w kombinacji z poddaną inżynierii rzadko występuje w komórkach. Kilkaset białek może być
genetycznej odmianą jest zapobieżenie „ucieczce” organizmów obecnych w ilościach średnich, a kilka może być bardzo licznych.
transgenicznych do środowiska. Wiele opinii krytycznych Niektóre z białek znajdują się we wszystkich rodzajach komórek
dotyczących biotechnologii wymienia problemy związane z wy- i przez cały czas rozwoju organizmu, podczas gdy inne są obecne
puszczeniem GMO (genetically modified organism – genetycz- jedynie w określonej tkance lub w specyficznym czasie. Na
nie zmodyfikowany organizm) do naturalnego środowiska, przykład białka glutenowe odpowiedzialne za elastyczność
twierdząc, że ich wpływ na ekosystemy i ich członków będzie ciasta chlebowego znajdują się tylko w ziarnach i są obecne tam
trudny do przewidzenia. Śmierć wszystkich nasion drugiego w bardzo dużych ilościach. Z kolei enzymy rozkładające glukozę
pokolenia powinna całkowicie rozwiązać ten problem. jako pierwszy etap uwalniania energii znajdują się we wszystkich
żywych komórkach, lecz w dość małych ilościach.
OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA TECHNOLOGII Niektóre białka wytwarzane są w odpowiedzi na zmiany
TERMINATORA W PRZYPADKU BAWEŁNY środowiskowe, takie jak wzrost temperatury, przeto mogą być
W opisywanym przykładzie celem jest wytworzenie takiej lub nie być obecne podczas życia danej rośliny.
odmiany bawełny, która będzie normalnie rosła do momentu Najbardziej powszechną metodą kontroli komórkowej od-
osiągnięcia przez nią prawie pełnej dojrzałości. Następnie nośnie ilości i rodzaju występującego w komórce białka jest
w nasionach zostanie wytworzona toksyna zabijająca w specy- kontrola działania genów. Białka są łańcuchami różnych
ficzny sposób całe następne pokolenie nasion. aminokwasów, których długość i kolejność jest unikalna dla

24 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


każdego białka. Każda sekwencja aminokwasów jest okreś- po czym zaczynają schnąć przygotowując się do okresu uśpie-
lona przez kod znajdujący się w chromosomach jądra komó- nia występującego między opuszczeniem rośliny rodzicielskiej
rki. Kod jest tworzony przez DNA. i kiełkowaniem w glebie. Jeśli zmodyfikowany gen ma ten sam
Gen to jest odcinek DNA zawierający kod specyficznego schemat ekspresji, kierowane przez LEA-promotora białka
białka. Geny występują w specyficznych miejscach wzdłuż powinny być wytworzone w dużych ilościach tylko w nasio-
chromosomów. Okazuje się, że każda komórka ma dwa pełne nach w ich późnym okresie rozwoju.
zestawy genów (jeden zestaw chromosomów pochodzi z na- Ważne jest, żeby nasiona bawełny przeszły przez więk-
sienia a drugi z komórki jajowej), które kodują wytwarzanie szość okresu wzrostu, zanim zadziała toksyna, ponieważ
białka we wszystkich tkankach i organach niezbędnego po- włókno bawełniane wyrasta z osłony nasiona i jest wytwarzane
szczególnym roślinom podczas całego ich cyklu życiowego. w miarę rozwoju bawełny. Potem, gdy włókna bawełniane
Jednak tylko te geny, których białka są konieczne w po- zostaną usunięte (do wykorzystania przez człowieka), nasiona
szczególnych komórkach, będą w nich wykorzystywane. Są to są kruszone w celu uzyskania oleju i białka, które są spożywa-
geny aktywne. Pozostałe geny także znajdują się w chromo- ne, zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta hodowlane. Zbiór
somach, lecz nie są w danej komórce aktywne (aktywne są bawełny nie będzie zbyt użyteczny dla farmera, jeśli nasiona
w innym miejscu rośliny). nie rozwiną się normalnie przed obumarciem.
Czy gen jest aktywny, czy nie, zależy od kompleksowych Jeśli chodzi o toksyny, istnieje szereg możliwości dyskuto-
interakcji między DNA i innymi cząsteczkami. Typowe geny wanych w patencie. Jego autorzy najbardziej zalecają stosowa-
mogą być podzielone na części. Pierwsza część jest rozciągnię- nie inhibitora białka rybosomowego (RIP) z rośliny Saponaria
tym DNA odpowiedzialnym za interakcję z komórkami lub officinalis. Białko to działa już w niedużych ilościach zatrzy-
środowiskiem i jest zwana promotorem. Druga część zawiera mując syntezę wszystkich białek. Komórkom białka potrzebne
rzeczywisty kod służący do ułożenia po kolei aminokwasów są prawie do wszystkiego i gdy nie mogą ich produkować,
w białkach i jest nazywana „sekwencją kodowania”. Kiedy gen bardzo szybko obumierają. Zdaniem autorów patentu RIP nie
jest aktywny, promotor współdziała z innymi cząsteczkami jest toksyczny dla organizmów innych niż rośliny.
w sposób umożliwiający sekwencji kodowej kierowanie syntezą Manipulacje DNA konieczne do wytworzenia specyficznej
specyficznego białka (poprzez kompleksowy zestaw kroków). dla danych nasion sekwencji kodowania odpowiedzialnej za
Inżynieria genetyczna może być wytwarzanie toksyny wykonuje się
zdefiniowana jako proces manipulo- Kluczem do Technologii w probówkach i w bakteriach, po
wania wzorcem białek w organizmie czym zmieniony gen umieszcza się
poprzez zmianę genów. Dodawane Terminatora jest możliwość w bawełnie za pomocą jednej z kilku
są nowe geny lub zmieniane istnieją- wytwarzania dużej ilości możliwych sprawdzonych metod.
ce, tak że są one produkowane w in- toksyny, która będzie zabijała To jednak nie wszystko. Gdyby tak
nym czasie lub w innych ilościach. było, wówczas po przejściu przez roś-
Ponieważ kod genetyczny jest po- komórki i występowała tylko linę transgeniczną całego cyklu życio-
dobny u wszystkich gatunków, geny w nasionach. wego i dojrzeniu jej nasion nastąpiłby
pobrane od myszy mogą działać na koniec projektu. W niedługim czasie
przykład w kukurydzy. Także promo- nie byłoby już nasion zdolnych do
tory jednej sekwencji kodowanej mogą być usunięte i umieszczo- kiełkowania, które można by sprzedawać farmerom.
ne z przodu innej sekwencji kodowej, aby zmienić czas i miejsce Patent na Technologię Terminatora oferuje pomysłową
tworzenia białek. Na przykład gdy promotor kazeiny, głównego metodę utrzymywania genu toksyny w stanie nieaktywnym
białka mleka, zostanie usunięty i umieszczony z przodu sekwencji jeszcze przez długi czas po zasianiu przez farmerów nasion.
kodowej hormonu wzrostu człowieka, spowoduje wytwarzanie Osiąga się to dzięki umieszczeniu kawałka DNA między
ludzkiego hormonu wzrostu w mleku zamiast kazeiny. Oczywiś- specyficznym dla danego nasiona promotorem i sekwencją
cie, aby spowodować wytwarzanie ludzkiego hormonu wzrostu kodowania toksyny, który blokuje ich użycie do wytwarzania
w mleku krowy, zmodyfikowany gen musi być włączony do białek. Na każdym końcu blokującego DNA umieszcza się
materiału genetycznego krowy. Jest wiele sposobów wykonania specjalne kawałki DNA, które mogą być rozpoznane przez
tego, ale nie będę tutaj wchodzić w szczegóły tego procesu. określone enzymy, takie jak na przykład enzym zwany rekombi-
Proces przenoszenia genów między gatunkami nazywany nazą. Gdy rekombinaza dociera do nich, precyzyjnie wycina je
jest „transformacją” a jego rezultat organizmem transgenicz- razem z blokującym DNA, po czym końcówki DNA zrastają się.
nym. Ostatnio organizmy transgeniczne nazywa się „genety- Po tej operacji specyficzny dla danych nasion promotor zajmuje
cznie zmodyfikowanymi ogranizmami” („genetically modified miejsce obok sekwencji kodującej wytwarzanie toksyny, dzięki
organisms”; w skrócie GMO). czemu jej produkcja jest już możliwa. Nie dzieje się to jednak od
razu. Toksyna nie jest produkowana aż do końca następnego
SZCZEGÓŁY TECHNOLOGII TERMINATORA cyklu rozwoju nasion, ponieważ dopiero wtedy LEA-promotor
Kluczem do Technologii Terminatora jest możliwość wytwa- staje się aktywny. Tak więc po wykonaniu pracy przez enzym
rzania dużej ilości toksyny, która będzie zabijała komórki rekombinacyjny roślina nadal rośnie, kiełkuje, wypuszcza łodygi,
i występowała tylko w nasionach. Aby to osiągnąć w przypadku liście i korzenie, potem tworzy kwiaty, wytwarza pyłek i wreszcie
naszej przykładowej bawełny, należy pobrać promotora od genu nasiona, które zostają w pewnym momencie uśmiercone.
uaktywniającego się w późnym etapie rozwoju jej nasion Po dokonaniu tego wszystkiego pozostaje do rozwiązania
i wmontować go do sekwencji kodującej wytwarzanie białka, które jeszcze jeden problem: jak hodować przez kolejne pokolenia
będzie zabijało zarodki przechodzące ostatnie stadia rozwoju. tak genetycznie zmodyfikowane rośliny, żeby ich nasiona
Autorzy patentu dotyczącego Technologii Terminatora mogły być rozmnażane i sprzedawane farmerom.
jako promotora proponują gen bawełny LEA (late emb- Patent na Technologię Terminatora rozwiązuje ten dyle-
ryogenesis abundant — późnej płodnej embriogenezy). Gen mat przez powstrzymywanie działania rekombinazy aż do
ten jest jednym z najpóźniej się uaktywniających. Jego białko momentu zasiania nasion. Właściciele patentu podają na to
zaczyna być wytwarzane, dopiero gdy nasiona są pełnej kilka możliwych rozwiązań. Najbardziej koncentrują się jed-
wielkości i zakumulowały już większość zapasu oleju i białka, nak na następującej procedurze.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 25


Proponują umieszczenie sekwencji kodowania za promo- Po zidentyfikowaniu roślin z dobrze działającymi nowymi
torem, który jest przez cały czas aktywny we wszystkich genami są one kojarzone w kombinacje, które mają wy-
komórkach, lecz jego działanie jest zahamowane. Jego uakty- tworzyć nową linię bawełny, w której u całego potomstwa oba
wnienie może nastąpić dopiero po poddaniu go działaniu zestawy chromosomów będą posiadały wszystkie składniki
chemicznemu. Sprzedawcy nasion mogą poddawać je temu konieczne do działania genu Terminatora. Rośliny kojarzone
zabiegowi tuż przed wysiewem, umożliwiając w ten sposób są w celu wytworzenia dużej ilości nasion do sprzedaży.
wyprodukowanie w tym czasie rekombinazy. Jeden z syste- Skutkiem tego Technologia Terminatora daje producen-
mów uaktywniania promotora, szczegółowo omówiony przez towi nasion możliwość określenia, kiedy uaktywnić gen Ter-
autorów patentu, jest kontrolowany przez antybiotyk tetracyk- minatora. Dopóki rekombinaza nie jest wytwarzana, rośliny
linę. Gen produkujący hamujące białko może być przez cały bawełny rosną normalnie. Po wytworzeniu rekombinazy, dru-
czas obecny w organizmie rośliny (bawełny) razem z genem gie pokolenie nasion jest zabijane chroniąc w ten sposób
rekombinazy, którego promotor jest tak zmodyfikowany, żeby opatentowaną odmianę.
był również dezaktywowany przez białko hamujące. Tak więc
w większości warunków czynnik hamujący będzie wchodził NIEKTÓRE PROBLEMY Z WYKORZYSTYWANIEM
w interakcję z genem rekombinazy, która nie będzie produko- TECHNOLOGII TERMINATORA
wana; jednocześnie zablokowany będzie także gen toksyny Patent tej technologii jest bardzo złożony. Opisałam tylko
i ona również nie będzie produkowana, nawet podczas rozwo- jedno z możliwych jej zastosowań. Jest oczywiste, że nie da się
ju nasion, gdy gen LEA powinien być normalnie aktywny. określić z wyprzedzeniem wszystkich możliwych biologicz-
Aby uaktywnić gen toksyny, nasiona powinny być przed nych skutków ubocznych wprowadzenia tego patentu, nie-
kiełkowaniem, tuż przed sprzedażą farmerom, poddane dzia- mniej odnotowano już potencjalne problemy. Poniżej przed-
łaniu tetracykliny. Tetracyklina wpłynie na białko hamujące stawiam niektóre z nich:
powstrzymując je przed ingerowaniem w wytwarzanie rekom-
binazy. Wytwarzana rekombinaza będzie odcinała blokujące • Czy gen Terminatora będzie się rozprzestrzeniał
DNA od genu toksyny. W tym momencie gen toksyny będzie na inne rośliny?
zdolny do jej wytworzenia, przy czym zacznie działać dopiero Jest bardzo prawdopodobne, że w pewnych warunkach
w momencie zakończenia rozwoju nasion. W ten sposób gen Terminatora będzie zabijał nasiona sąsiednich roślin.
uśmiercone zostanie następne poko- Będzie to jednak ograniczone do
lenie nasion. …Technologia Terminatora pierwszego pokolenia i nie będzie
Aby efekt Terminatora zadziałał mogło przechodzić na następne ge-
w przypadku bawełny, do jej DNA
daje producentowi nasion neracje.
muszą być przeniesione trzy zmody- możliwość określenia, kiedy Przebieg tego może być następu-
fikowane składniki. uaktywnić gen Terminatora. jący… Gdy farmerzy zasieją nasiona
1. Gen toksyny kontrolowany z genem Terminatora, będą już one
przez specyficzny dla nasiona pro- poddane działaniu tetracykliny,
motor, ale zablokowany przez kawałek DNA umieszczony a więc rekombinaza będzie już działała i sekwencja kodująca
między promotorem i sekwencją kodującą. zajmie miejsce obok promotora specyficznego dla nasion
2. Aktywne przez cały czas białko hamujące sekwencję danej rośliny gotowa do działania w momencie, gdy nastąpi
kodującą z promotorem. koniec rozwoju jej nasion. Z nasion tych wyrosną rośliny,
3. Aktywna przez cały czas i jednocześnie regulowana które będą produkowały pyłek, którego każda drobina będzie
przez białko hamujące, które może być zdezaktywowane zawierała gotowy do działania gen toksyny. Jeżeli uprawa
przez tetracyklinę, sekwencja kodująca rekombinazę kont- z genem Terminatora znajdzie się obok pola normalnej
rolowana przez promotora. odmiany, pyłek ten zostanie przeniesiony przez owady lub
W rzeczywistości przeniesienie genów do rośliny nie jest wiatr na to pole i wówczas każda zapłodniona przezeń
zbyt precyzyjnym procesem. Może być do tego użyta jedna komórka jajowa będzie zawierała jeden gen toksyny, który
z wielu metod: zostanie uaktywniony w późniejszym okresie rozwoju roślin,
– genetycznie zmodyfikowany DNA może być wstrzyk- co doprowadzi do śmierci ich nasion. Jest niemożliwe, aby
nięty do jądra komórki bawełny przy użyciu cieniutkiej igły, osoba hodująca normalną odmianę mogła to stwierdzić, gdyż
– komórki rośliny mogą zostać zanurzone w DNA i pod- oba nasiona – normalne i z genem Terminatora – będą
dane wstrząsowi elektrycznemu prawdopodobnie wyglądały tak samo. Różnica będzie widocz-
– DNA może zostać dołączone do małych metalowych na dopiero po zasianiu nasion, kiedy one nie wykiełkują.
cząstek i wstrzelone do komórek przy użyciu specjalnego W większości wypadków gen toksyny nie będzie przekazy-
pistoletu, wany dalej, ponieważ martwe rośliny się nie rozmnażają.
– wirusy i bakterie mogą być zmodyfikowane tak, aby W pewnych warunkach, które omówię dalej, jest jednak
zainfekowały komórki przy użyciu DNA. możliwe dziedziczenie genu toksyny.
We wszystkich przypadkach genetycznie zmodyfikowane W każdym przypadku, tam gdzie wystąpią martwe nasio-
DNA znajdzie swoją drogę do jądra komórki i zostanie na, będą one poważnym problemem dla farmera, którego
włączone do chromosomów rośliny. Ilość kopii wbudowanych pola znajdują się blisko uprawy roślin z genem Terminatora.
genów i ich lokalizacja w chromosomach rośliny jest nie- Ilość zabitych nasion będzie zależała od stopnia zapylenia
przewidywalna i nie wiadomo, jak dobrze będą funkcjonować krzyżowego, które zależy od gatunku roślin, zróżnicowania
nowe geny. upraw, warunków pogodowych, bliskości pól etc. Jeśli zginie
Zlokalizowanie komórek, które wbudowały DNA w istot- wiele nasion sąsiedniego farmera, nie będzie on mógł wyko-
nych ilościach i w miejscach, które pracują, jest bardzo rzystać ich do ponownego zasiewu. Nawet jeśli zginie tylko
pracochłonne. W zasadzie całe rośliny muszą być zreprodu- nieznaczna ich ilość, będą one zawierały toksynę i inne
kowane z komórek lub tkanek, które zostały zmodyfikowane zmodyfikowane genetycznie białka odmiany z genem Ter-
przy użyciu obcego DNA, po czym każda roślina musi być minatora. Te nowe składniki mogą spowodować, że mogą być
przetestowana na obecność i działanie nowych genów. już one nieużyteczne dla pewnych celów.

26 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


• Czy nasiona zawierające toksynę wytworzoną przez Na przykład funkcjonalne właściwości specyficznych cząstek
gen Terminatora będzie można bezpiecznie jeść? występujących w żywności dopiero teraz zaczynają być docenia-
Skutki działania toksyny na użytkowników nasion to w rze- ne i przypuszcza się, odgrywają one ważną rolę w zapobieganiu
czywistości bardzo poważne pytanie. Problem ten jest omówio- chorobom. Te ewentualności wymagają dalszych badań.
ny w patencie na końcu ósmej strony, gdzie jego autorzy podają:
• Czy poddawanie nasion działaniu antybiotyku przed
W bawełnie produkowanej komercyjnie będą stosowane tyl- siewem może stanowić problem?
ko wybrane geny letalne, ponieważ białka te mogą wpływać na Jeśli firmy nasienne rzeczywiście będą stosowały tetracyk-
końcową jakość nasion… Jeśli nasiona nie stanowią o wartości linę do aktywacji genu toksyny, wówczas będzie konieczne
handlowej zbiorów (np. gdy są przeznaczone na pasze, rośliny moczenie w niej dużej ilości nasion. W zasadzie każde
ozdobne lub rośliny hodowane w przemyśle kwiaciarskim), każdy z nasion wysianych przez farmera będzie poddane takiemu
gen letalny może być zaakceptowany. zabiegowi. Ile kilogramów nasion bawełny lub pszenicy po-
trzeba do obsiania jednego hektara i ile hektarów zostanie
Jest to niebezpieczne redukcjonistyczne myślenie, ponie- nimi obsianych?
waż ludzie nie są jedynymi organizmami mającymi kontakt W rzeczywistości trudno mi sobie wyobrazić, jak dokładnie
z nasionami. będzie to się działo, ponieważ nasiona muszą być poddane
Na przykład w przypadku zbiorów na pasze w zależności od zabiegowi moczenia w tetracyklinie po osiągnięciu stadium
warunków nie zawsze cała masa jest zbierana przed osiągnięciem całkowitej dojrzałości (tak żeby toksyna nie została wytworzo-
przez nasiona pełnej dojrzałości. Jaki wpływ będzie miała toksyna na w pierwszym pokoleniu) i jednocześnie przed ich wysianiem
na ptaki, owady, grzyby i bakterie, które jedzą lub zarażają takie (inaczej farmer musiałby stosować antybiotyk na rośliny).
nasiona? Jeśli zbiór na kiszonkę z na- W każdym przypadku, nawet
sionami obciążonymi toksyną zostanie Jeżeli uprawa z genem przy niskich stężeniach będzie to du-
pozostawiony na polu i nasiona będą ża ilość tetracykliny, którą trzeba
miały kontakt z glebą, jaki to będzie
Terminatora znajdzie się przenosić, rozprowadzać. Stosowa-
miało wpływ na ekologię organizmów obok pola normalnej nie na dużą skalę antybiotyków w ro-
glebowych? Są to ważne pytania, po- odmiany, pyłek ten zostanie lnictwie już dziś uważa się za poważ-
nieważ do zdrowego wzrostu roślin przeniesiony przez owady lub ne zagrożenie dla ich użytku w me-
konieczne są różnorodne, specyficzne dycynie. Ponadto zwiększona tole-
organizmy. Ponadto uprawy kwiatów wiatr na to pole i wówczas rancja bakterii i resztki antybiotyku
lub roślin dekoracyjnych z genem każda zapłodniona przezeń mogą mieć również szkodliwy wpływ
Terminatora mogą przypadkowo ros- komórka jajowa będzie na ekologię gleby.
nąć obok zbliżonej uprawy, której Redukcjonistyczny ton rozważań
nasiona są użytkowane. Jeśli wystąpi zawierała jeden gen toksyny, snutych na ten temat w opisie paten-
wytworzenie pyłku, wówczas nasiona który zostanie uaktywniony tu po raz kolejny napawa mnie nie-
te będą bez wiedzy farmera zawierały w późniejszym okresie pokojem. Na siódmej stronie (wiersz
toksynę. Toksyna znajdzie się w pro- 30) autorzy stwierdzają:
dukcie, o czym nikt nie będzie wie-
rozwoju roślin, co
dział. Na przykład, jeśli ozdobny słone- doprowadzi do śmierci jej …ponieważ tetracyklina nie ma
cznik rozprzestrzeniłby gen Termina- nasion. szkodliwego wpływu na rośliny lub
tora na pole odmiany olejowej, wów- zwierzęta, jej obecność nie będzie
czas toksyna znalazłaby się w oleju w inny sposób hamować normalnego
jadalnym i makuchu słonecznikowym (pasza dla zwierząt). wzrostu roślin, a jej resztki pozostałe po zabiegu na nasionach lub
Inne możliwe problemy powstałe w wyniku występowania roślinach nie będą miały istotnego wpływu na środowisko.
nowej toksyny w nasionach jadalnych mają związek z jej zdolnością
do wywoływania alergii. Opisana wcześniej toksyna RIP nie jest Ponieważ tetracyklina jest antybiotykiem, który w specyfi-
bezpośrednio trująca dla zwierząt, ale może wywoływać reakcje czny sposób hamuje procesy chemiczne u bakterii, lecz nie
alergiczne. Jeśli zawierające ją nasiona zostaną wymieszane bezpośrednio u ludzi, jej niebezpośredni wpływ może być
z ogólnym pokarmem, będzie bardzo trudno stwierdzić jej wpływ. zdaniem biologów molekularnych groźny, ponieważ nasze
funkcjonowanie zależy od niezliczonej ilości interakcji z mik-
• Czy martwe nasiona będą miały inne właściwości roorganizmami, od prawidłowego trawienia zaczynając a na
od żywych? ochronie przez organizmami patogennymi kończąc. Tak więc
Mimo iż gen Terminatora ma zabijać nasiona w bardzo masowe zabijanie bakterii ma wpływ na zdrowie ludzi (i
późnym stadium rozwoju, nie wiadomo, czy nie będzie wywie- zwierząt) poprzez uszkadzanie systemu ekologicznego bak-
rał na nie jakiegoś innego wpływu. Czy martwe nasiona będą teria-człowiek. W rzeczywistości informacje na karcie pacjen-
bardziej lub mniej przydatne do przechowywania? Może będą ta o zapisaniu tetracykliny są przekonywającym dowodem na
inaczej reagowały na zmiany wilgotności bądź infekcje bak- to, że stosowanie tetracyklin nie jest bezpieczne.
teryjne lub grzybiczne. Rośliny są również zależne od istnienia mikroorganiz-
Jeśli martwe nasiona będą zachowywały się inaczej, nawet mów. Nie funkcjonują normalnie bez pajęczyny powiązań,
kilka „złych jabłek może zniszczyć skrzynkę”, i wówczas może w związku z czym niebezpośrednie wpływy substancji takich
okazać się, że częściowe zniszczenie sąsiednich zbiorów może jak tetracykliny mogą okazać się ważne.
stać się poważną sprawą.
Mogą również istnieć różnice w wartości odżywczej nasion • Czy Technologia Terminatora zapobiega ucieczce
zabitych w późnych stadiach rozwoju. Mimo iż większość ich genetycznie zmodyfikowanych (transgenicznych)
tłuszczy i białek jest w nich obecnych, jest możliwe, że nasiona organizmów?
zaczną rozkładać je lub będzie w nich brak pewnych ważnych To jasne, że farmerzy nie będą chcieli, aby rośliny z genem
składników występujących zwykle w małych ilościach. Terminatora rozprzestrzeniały się na otaczających polach lub

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 27


aby wyrastały jako niespodziewana „samosiewka” w następ- Niestabilność i nieprzewidywalność organizmów transge-
nym sezonie. Nie chcą także, aby rośliny z genem Ter- nicznych już teraz stanowi dla farmerów problem ekonomicz-
minatora wymieniały geny z innymi odmianami lub z pokrew- ny. Geny mają swoją własną ekologię – kompleksowy system
nymi gatunkami. Gen Terminatora został zaproponowany interakcji między sobą i środowiskiem – co może wpływać na
jako metoda zapobiegania ucieczce organizmów modyfikowa- linearną logikę inżynierii genetycznej.
nych genetycznie i ich genów. Nie wydaje się jednak, żeby Problem ten omówiono szczegółowo w niedawno opub-
działanie genu Terminatora w takim celu, było skuteczne. likowanym artykule w piśmie The Ecologist.
Po pierwsze, jest niemożliwe, aby zabieg przy użyciu
tetracykliny był skuteczny w stu procentach. Z wielu przyczyn, KOŃCOWE UWAGI DOTYCZĄCE TECHNOLOGII
niektóre nasiona mogą nie reagować lub nie wchłonąć wystar- TERMINATORA
czającej ilości tetracykliny, aby uaktywnić rekombinazę. W ta- To tylko kilka z potencjalnych kruczków, jakie widzę
kich przypadkach rośliny, które wyrosną z takich nie uszko- w zastosowaniu Technologii Terminatora. Moja analiza zo-
dzonych nasion, będą zapewne wyglądały tak samo, jak inne, stała oparta na opisie patentu tej technologii. Jestem pewna,
przy czym będą wytwarzały pyłek niosący nieaktywny gen że przemysł nasienny stanie przed jej wprowadzeniem w ob-
toksyny. liczu niektórych z omówionych tutaj przeze mnie szczegóło-
Pyłek będzie zawierał także transgeniczne białko (np. wych problemów.
tolerancję na herbicydy), które powinno być zabezpieczone Jestem także pewna, że zaistnieją inne problemy, których
poprzez gen Terminatora. Jeśli taki pyłek zapyli normalną nie można jeszcze przewidzieć lub sobie wyobrazić. Na pewno
roślinę, nasiona nie zginą, ponieważ toksyna nie będzie wystąpią niespodzianki. Co więcej, uważam, że potencjalne
produkowana, ale nasiona będą posiadały gen tolerancji na problemy biologiczne niesione przez gen Terminatora są
herbicydy i będą mogły żyć dalej. Tak więc cecha organizmów niczym wobec związanych z nim ekonomicznych, społecznych
zmodyfikowanych genetycznie może uciec wraz z pyłkiem. i politycznych skutków ubocznych. I
Oczywiście, samozapłodnione nasiona linii Terminatora
będą także przeżywać do drugiego pokolenia, jeśli zabieg O autorce:
tetracykliną nie był skuteczny, i mogą zostać przeniesione Martha L. Crouch jest profesorem biologii na Uniwersytecie
przez ptaki lub wyrosnąć jako samosiewki w następnym Indiana, gdzie od 20 lat uczy zagadnień dotyczących roślin i rolnict-
sezonie. wa. Studiowała biologię rozwoju na Uni-
Inną możliwością jest to, że na- Jeśli rośliny będą zawierały wersytecie Yale i przez ponad 10 lat
wet skutecznie aktywowane geny Te- uśpiony gen toksyny, tak jak prowadziła badania dotyczące rozmna-
rminatora mogą zawieść w produkcji żania roślin takich jak kukurydza, soja
toksyny z powodu zjawiska zwanego to opisano powyżej, wówczas i rzepak.
usypianiem genu. Podczas doświad- może on nagle zostać W roku 1990 zamknęła swoje labora-
czeń z organizmami transgenicznymi ponownie uaktywniony, torium w wyniku obaw, że jej badania
(zmodyfikowanymi genetycznie) cał- dotyczące molekularnych mechanizmów
kowicie niespodziewanie odkryto, że powodując w nieprzewidywalny funkcjonowania nasion i kwiatów mogą
w niektórych przypadkach poprzed- sposób ginięcie nasion przyczynić się do wzmocnienia agrobiz-
nio aktywne (wprowadzone) geny w następnych pokoleniach. nesu kosztem bardziej wrażliwej produk-
mogą nagle przestać działać. Jeśli to cji żywności. W rzeczywistości wiedza
zjawisko wystąpi w nasionach zawie- na temat ekspresji genów w zarodkach
rających gen Terminatora, rośliny z uśpionym genem toksyny będąca przedmiotem badań jej studentów i kolegów jest fundamen-
mogą wzrastać i rozmnażać się, nawet przez wiele pokoleń. tem opisanej w tym artykule Technologii Terminatora.
Tak więc gen Terminatora i inne zmodyfikowane geny mogą Od momentu porzucenia pracy badawczej analizowała związki
zostać przeniesione na przyszłe pokolenia i ujawnić się nie- nauki z rolnictwem na całym świecie, koncentrując się na tradycyj-
spodziewanie w późniejszym czasie. nych formach prowadzenia gospodarstw rolnych.
Poleganie na genie Terminatora w celu zapobiegania nie
zamierzonemu rozprzestrzenianiu się organizmów transgeni- Przełożyła Elżbieta Strózik
cznych lub ich cech jest nierealistyczne. Bardziej prawdopo- Bibliografia:
dobne jest nawet, że „ucieczki” będą występowały w nie- 1. Mae-Wan Ho, Genetic Engineering: Dream or Nightmare? The Brave New
których zastosowaniach z upraw roślin rodzicielskich, gdy World of Bad Science and Big Business, Gateway Books, Bath, UK, 1998.
elementy genu Terminatora będą ulegały segregacji podczas 2. Mae-Wan Ho, Hartmut Meyer, Joe Cummins, „The Biotechnology
rozmnażania płciowego, dzięki czemu jakaś partia nasion Bubble”, The Ecologist, nr 28, 1998, str. 146-153.
3. Greg D. Horstmeier, „Lessons from year one: experience changes how
w ogóle nie będzie posiadała toksyny i będzie zdolna do farmers will grow Roundup Ready beans in ’98”, Farm Journal, listopad 1997.
rozmnażania. 4. Reklama koncernu Monsanto, Farm Journal, listopad 1997.
5. Jane Rissler, Margaret Mellon, The Ecological Risks of Engineered
• Czy geny Terminatora będą ulegać mutacji i zmieniać Crops, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 1996.
6. Israel Rosenfield, Edward Ziff, Borin Van Loon, DNA for Beginners,
swoją charakterystykę w niebezpieczny sposób? Writers and Readers, USA, 1983.
Jeśli rośliny będą zawierały uśpiony gen toksyny, tak jak to 7. Rural Advancement Foundation International (Międzynarodowa Fun-
opisano powyżej, wówczas może on nagle zostać ponownie dacja Rozwoju Rolnictwa), 1998. RAFI wydało kilka oświadczeń prasowych,
uaktywniony, powodując w nieprzewidywalny sposób obumie- komunikatów oraz artykułów na temat Technologii Terminatora. Zaintereso-
wani nimi znaleźć je mogą na stronie internetowej RAFI ‹http://www.rafi.ca›.
ranie nasion w następnych pokoleniach. Z uwagi na upływ Można je otrzymać również listownie pisząc na adres RAFI: Rural Advan-
czasu do momentu wystąpienia tego zjawiska przypisanie go cement Foundation International, 110 Osborne Street, Suite 202, Winnipeg
działaniu genu Terminatora może być trudne. MB R3L 1Y5, Kanada.
Inną możliwością jest to, że gen Terminatora może zostać 8. Patent Stanów Zjednoczonych nr 5 723 765: Control of Plant Gene
Expression (Kontrola ekspresji genów u roślin) – nadany 3 marca 1998 roku
uaktywniony w roślinie w innym czasie lub miejscu. Na firmie Delta and Pine Land Co. oraz Ministerstwu Rolnictwa Stanów
szczęście, takie przypadki będą ulegały samoograniczaniu, Zjednoczonych. Autorzy: M.J. Oliver, J.E. Quisenberry, N.L.G. Trolinder,
gdyż rośliny te będą obumierać. D.L. Keim.

28 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


ZIEMI
NAUKA
PRZEKAŹNIK ENERGII
WIEŚCI Z POGRANICZA NAUKI
można wytworzyć prąd oscylujący z tą w wyniku czego połączone zostaną
samą częstotliwością, jaką mają prądy przewody dostarczające (1) i (2)
Ziemi, i w ten sposób pobierać z oto- z przewodami transformatora (6)
Frank W. Prentice czenia do anteny transmisyjnej ener- i (7). Dostroić iskrownik tak, aby czę-
Artykuł ten przesłany został na stronę gię elektryczną, którą można, dostra- stotliwość 500 000 Hz i 100 000 V były
internetową KeelyNet 14 lipca 1994 roku jając oscylacyjną antenę w postaci pę- dostarczane z przewodów (14) i (15)
przez Louisa Roya z Kanady. Roy zwraca tli i o długości 18 stóp (5,4 m) usytuo- wtórnego uzwojenia wstępującego
uwagę, że jest on podobny do publikacji waną równolegle do anteny transmi- transformatora (8) (patrz rysunek 1).
dotyczącej „eksperymentu z jednomilo- syjnej w odległości około 20 stóp (6 Następnie dostroić iskrownik (21)
wym drutem” (patrz KeelyNet, zbiór aeth- m), wykorzystać do zasilania zestawu (jego przerwę) do anteny transmisyj-
rap.asc). Jak podaje, numer patentu na pięćdziesięciu sześćdziesięciowato- nej (19) tak, aby wyeliminować wszys-
jego kopii nie jest właściwy, w związku wych żarówek. tkie maksyma i minima transmisji
z czym nie podajemy go, mimo iż próbo- Obniżanie lub podwyższanie częs- prądu o napięciu 100 000 V i częstot-
waliśmy go ustalić. Roy będzie wdzięczny totliwości ponad 500 000 Hz powodo- liwości 500 000 Hz w antenie (19)
za wszelkie uwagi dotyczące wyników wało zmniejszanie ilości energii po- w związku z występującymi skokami
eksperymentów i prosi o podanie ich po- bieranej przez osiemnastostopową napięcia przechodzącymi przez prze-
przez KeelyNet. antenę. Podobny skutek wywoływało rwę (21) i przewód (22) do konden-
Wydawca podnoszenie anteny transmisyjnej. satora o zmiennej pojemności (23)
Kiedy uniesiono ją na wysokość oraz uziemienia (24′), skąd prąd wy-
PATENT USA Nr??????? 6 stóp (1,8 m) nad ziemię nie uzys- sokiej częstotliwości, 500 000 Hz, wra-
AKUMULATORY ELEKTRYCZNOŚCI kano żadnej mocy bez zmiany potenc- ca poprzez ziemię do uziemienia
Frank Wyatt Prentice jału i częstotliwości. (18), a stamtąd przewodem (17) do
18 wrzesień 1923 roku Celem mojego odkrycia jest wyko- kondensatora o zmiennej pojemności
rzystanie przy pomocy wyżej opisa- (16) i przewodem (15) do wtórnego

N iech będzie wiadomym, że ja,


Frank Wyatt Prentice, inżynier
elektryk z Meadville w okręgu Craw-
nych urządzeń energii generowanej uzwojenia (13) transformatora (8).
przez ziemię.
Załączone dwa ry-
ford w stanie Pensylwania, dokona- sunki przedstawiają
łem nowego użytecznego wynalazku proste formy mojego
z zakresie AKUMULATORÓW wynalazku. Chciałbym
ELEKTRYCZNOŚCI i niniejszym jednak podkreślić, że
oświadczam, że poniższe stanowi peł- nie ma żadnych ograni-
ny, jasny i dokładny jego opis. czeń odnośnie przed-
Wynalazek mój dotyczy AKUMU- stawionych obwodów,
LATORÓW ELEKTRYCZNOŚCI, kształtów i miejsca po-
i wykorzystuje zjawisko polegające na łożenia elementów
tym, że Ziemia, pełniąc rolę rotora konstrukcyjnych w ko- Rysunek 1. Powyższy układ pobiera z ziemi energię,
a otaczające ją powietrze statora, mbinacji z pozostałymi kiedy podłączony zostanie rezonansowo.
akumuluje energię generowaną przez oraz że w ramach ogól- Oznaczenia elementów układu:
swój obrót wokół osi. nego schematu mojego 1, 2 – przewody dostarczające prąd zmienny o częstotliwości
Rozwijając mój RADIOWY SYS- wynalazku można czy- 60 Hz i napięciu 110 V do generatora wysokich częstotliwości;
TEM STEROWANIA KOLEJĄ nić zmiany, modyfikac- 3 – jednoczesny włącznik biegunów 4 i 5;
ŻELAZNĄ, który objęty jest listem je, kiedy zachodzi taka 6, 7 – zaciski transformatora wysokiej częstotliwości służącego
do podnoszenia częstotliwości do 500 000 Hz i napięcia do,
patentowym USA numer nr 843 550 konieczność, a także powiedzmy, 100 000 V;
[?], odkryłem, że przy pomocy anteny w przypadkach szcze- 9 – cewka indukcyjna;
składającej się z drutu o odpowied- gółowo omówionych 10 – iskrownik;
niej średnicy zawieszonego na izolu- w moich twierdzeniach. 11 – kondensator o zmiennej pojemności;
jących podporach na wysokości od 12 – pierwotne uzwojenie transformatora 8;
13 – wtórne uzwojenie transformatora 8 (wtórne uzwojenie jest
trzech do sześciu cali (7,5-15,0 cm) DZIAŁANIE
uziemione przy pomocy przewodu 15 poprzez kondensator
nad gruntem i długości około jednej WYNALAZKU o zmiennej pojemności 16 oraz przewody 17 i 18;
drugiej mili (0,8 km) oraz uziemionej Po opisaniu rysun- 14 – przewód wyprowadzony z drugiej strony wtórnego uzwo-
na jednym jej końcu przy pomocy ków wyjaśnię obecnie jenia transformatora 8 do głównej anteny transmisyjnej 19
iskrownika i energetyzowanej na dru- działanie mojego wy- (może mieć dowolną długość) wspartej na izolatorze 20;
gim przy pomocy wysokoczęstotliwoś- nalazku. 21 – iskrownik łączący antenę transmisyjną z ziemią poprzez
przewód 22, kondensator o zmiennej pojemności 23, przewód
ciowego generatora o mocy 500 Zamknąć obwód
24 do uziemienia 24′.
W i wtórnej częstotliwości 500 000 Hz wciskając włącznik (3),

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 29


Powrót prądu z an- Ziemię w wyniku jej rotacji wokół
teny transmisyjnej (19) własnej osi.
poprzez ziemię jest ko- 3. W procesie kumulacji elektry-
rzystniejszy od powro- czności za pomocą generatora wyso-
tu przewodnikiem me- kiej częstotliwości uziemionego z jed-
talowym, ponieważ nego końca i z przyłączoną do drugie-
w takim przypadku an- go anteną, uziemioną z drugiego koń-
tena przedstawiona na ca poprzez iskrownik, wspomniana
rysunku 2 pobiera wię- antena służy do oscylacji i wypromie-
kszą ilość kumulowa- niowywania skumulowanych w ziemi
nego w ziemi prądu, prądów.
niż w przypadku po- 4. W procesie kumulacji elektry-
wrotu prądu przewod- czności za pomocą generatora wyso-
nikiem metalicznym. kiej częstotliwości uziemionego z jed-
Rysunek 1. Układ pobierający za pomocą anteny ener- Dzieje się tak z powo- nego końca i z przyłączoną do drugie-
gię z wzajemnych oddziaływań ziemia-eter-atmosfera. du efektu kondensato- go anteną, uziemioną z drugiego koń-
rowego, jaki daje uzie- ca poprzez iskrownik, wspomniana
Oznaczenia elementów układu:
25 – zamknięta antena ramowa dowolnej wielkości ustawiona
miony obwód. W pe- antena służy do oscylacji i wypromie-
w celu zwiększenia wydajności równolegle do anteny trans- wnych okolicznościach niowywania prądów skumulowanych
misyjnej (patrz poz. 19 na rys. 1); wolę również używać w ziemi i jednocześnie ich wychwyty-
26 – przewód prowadzący do zstępującego transformatora 27, pojedynczego drutu wania.
którego uzwojenie 27′ jest uzwojeniem wtórnym; antenowego zamiast 5. W procesie kumulacji elektry-
28 – przewód prowadzący do kondensatora o zmiennej pojem-
anteny ramowej (w po- czności zsynchronizowany obwód
ności 29 i poprzez przewód 30 do uziemienia 31;
33 – kondensator o zmiennej pojemności; staci pętli) przedsta- prądu zmiennego o częstotliwości tej
34, 35 – uzwojenia transformatorów częstotliwości dostarczają- wionej na rysunku 2. samej, co prądy generowane w ziemi,
cych prąd poprzez przewody 36 i 37 do silnika 38 lub innych W pewnych warun- poprowadzony blisko niej, służy do
urządzeń. kach okazało się, że kumulacji i pozyskania prądów gene-
antena transmisyjna rowanych w ziemi dzięki synchroniza-
Prąd zmienny o napięciu 100 000 (19) musiała być podniesiona na wy- cji z nimi.
V i częstotliwości 500 000 Hz, tej sa- sokości kilku stóp nad ziemią, przy 6. W procesie kumulacji elektry-
mej co generowane przez ziemię prą- czym w celu kumulowania prądów czności zsynchronizowany obwód
dy, a co za tym idzie, dostrojony do ziemi przy pomocy tej anteny konie- prądu zmiennego o częstotliwości tej
nich, z czego naturalnie wynika, że czne było inne napięcie i częstotli- samej, co prądy generowane w ziemi,
zgromadzone w ziemi prądy wchłoną wość. poprowadzony blisko niej, służy do
go, sprawiając, że rezerwuar prądów kumulacji i pozyskiwania na odleg-
wysokiej częstotliwości może być TWIERDZĘ, ŻE: łość z oscylacyjnego, wypromieniowy-
opróżniany przez dostrojony obwód 1. W procesie kumulacji elektry- wującego obwodu prądów generowa-
o tej samej pojemnościowej charak- czności zsynchronizowany obwód nych w ziemi w wyniku jej rotacji
terystyce częstotliwościowej, co prądu zmiennego, równoległy do zie- wokół własnej osi. I
przedstawia rysunek 2. mi i poprowadzony tuż nad nią, Meadville
Antena (25) jest dostrojona do daje możliwość kumulacji i wykorzy- Pennsylvania
odbioru prądu o częstotliwości stywania prądu generowanego przez 18 wrzesień 1923
500 000 Hz, który przechodzi z niej Ziemię. Frank Wyatt Prentice, wynalazca
przewodem (26) poprzez uzwojenie 2. W procesie kumulacji elektry-
(27’) transformatora (27) i dalej czności zsynchronizowany obwód KEELENET
przez przewód (28) i kondensator prądu zmiennego o częstotliwości tej P.O. Box 870716
o zmiennej pojemności (29) do prze- samej, co prądy generowane w ziemi, Mesquite, TX 75187
wodu (30), a następnie ziemi. poprowadzony blisko niej, jest zdolny USA
Prąd wysokiej częstotliwości, do kumulacji i praktycznego wykorzy- strona internetowa:
500 000 Hz, i napięciu 100 000 stania prądów generowanych przez www.keelynet.com
V przechodzi przez uzwojenie (32)
i kondensator o zmiennej pojemności
(33), a następnie uzwojenia (34)
i (35) do zstępującego transforma-
tora częstotliwości, gdzie jest obni-
żany do częstotliwości i napięcia od-
powiedniego dla napędzanego moto-
ru (38) zasilanego przewodami (36)
i (37).
Rozwiązanie to umożliwia dosta-
rczanie prądu przeznaczonego do do-
wolnych celów, takich jak napęd sa-
molotów, samochodów, pociągów,
a także prądu potrzebnego do za-
silania fabryk, oświetlenia, ogrzewa-
nia etc.

30 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


ENERGIA PUNKTU przypadku poszukiwania tego rodzaju tać, trzeba odciąć jego górną część
zaczęły się w latach siedemdziesią- i wyciąć w dnie odpowiedni otwór na
ZEROWEGO tych. Wygląda jednak na to, że stwo- umieszczenie pręta ujemnej elektro-
(uzupełnienie do artykułu rzenie i wprowadzenie w życie kome- dy. Zastosowanie gumowych stope-
„Jak napędzać samochód rcyjnej wersji urządzenia wykorzystu- rów umożliwi umocowanie cylindrów
jącego „wolną” energię jest wciąż od- poszczególnych cel (komór) w słoju,
«energią punktu zerowego»”) ległą sprawą. Wierzę jednak, że ten tak jakby to był otwarty z góry meta-
Ian z NuTech 2000 dzień wkrótce nadejdzie. Póki co lowy pojemnik (nie należy uszczel-
wszyscy, którzy mają trochę czasu niać szklanej celi).

P o opublikowaniu w Nexusie wy-


jątków z wydanej przez NuTech
książki Barry’ego Hiltona The Joe
i pieniędzy i lubią majsterkować, mo-
gą zająć się eksperymentowaniem ze
zjawiskiem Joe’ego.
Kiedy komora zostanie właściwie
zestawiona i umocowana, będzie mo-
żna zaobserwować banieczki gazu
Phenomenon: How to Run Your Car Wszystkim, którzy nabyli już po- opadające między zewnętrznym cylin-
on Zero Point Energy (Zjawisko święconą zjawisku Joe’ego książkę drem i szklanym słojem. Następnie
Joe’ego – jak napędzać samochód „e- oraz kasetę z programem wideo no- banieczki te zgromadzą się wokół dol-
nergią punktu zerowego”)1 nasze biuro szącym tytuł Out of the Horse’s Mouth nej części zewnętrznego cylindra i po-
zasypane zostało lawiną pytań napły- (Z pyska konia)2, chciałbym przeka- wrócą do góry przez wewnętrzne cy-
wających ze wszystkich stron świata, zać kilka praktycznych wskazówek, lindry.
w tym z Irlandii, Wielkiej Brytanii, które otrzymałem od autora książki, Efekt ten będzie, oczywiście, wi-
Nowej Zelandii, Kanady i USA. Barry’ego Hiltona. doczny jedynie wtedy, gdy zestaw bę-
Zainteresowanie tak zwanym „zja- Po pierwsze, należy zauważyć, że dzie umieszczony w szklanym cylin-
wiskiem Joe’ego” jest olbrzymie wykonanie kopii ogniwa nie jest łatwą drze. Przeprowadzenie takiego do-
i w miarę jak coraz więcej ekspe- sprawą, choć z drugiej strony niektó- świadczenia jest bardzo istotne przed
rymentatorów zgłębia jego tajemnicę, rym może się to udać bez większego wykonaniem właściwej baterii samo-
technologia ta staje się coraz bardziej trudu. Zależy to wyłącznie od eks- chodowej. Decydujące o powodzeniu
zrozumiała i łatwiejsza do powtó- perymentatora i jego podejścia do jest uformowanie cylindrów komór
rzenia. zagadnienia. Bardzo często udosko- i naładowanie wody. Kiedy już uda
Jest mi niezmiernie miło, że skon- nalamy otrzymane plany własnymi nam się tego dokonać, będzie to
taktował się ze mną zespół nauko- pomysłami, myśląc, że potrafimy zro- znaczyło, że wszystko jest na dobrej
wców z drugiej strony naszej planety bić to lepiej, w taki lub inny sposób. drodze.
wyrażając gotowość powtórzenia do- W związku z tym uprzedzam wszyst- Na tym etapie warto dodać kilka
świadczenia i pełnego zbadania „zja- kim, aby nie odstępowali ani na jotę uwag na temat wody, której należy
wiska Joe’ego”. Żywię nadzieję, że od planów, które otrzymali od użyć. W tym celu polecałbym lekturę
rezultatem tych badań będzie uwiary- Joe’ego. książki Calluma Coatsa Living Ener-
godnienie tego źródła energii, na któ- Niektóre zmiany wydają się nie- gies (Żywe energie), która stanowi re-
re ono zasługuje, i że nastąpi to istotne, niemniej Joe mówi wiele wolucję w poglądach na naturę wody
w oparciu o naukową analizę i ustale- na temat „pól” w swoim ogniwie, i jej zdolność do zapamiętywania
nie, co właściwie napędza samochód, które zidentyfikował w wyniku sta- i energetyzowania. Callum twierdzi,
wraz ze wszystkimi towarzyszącymi rannych obserwacji (pola te nie są że najlepiej energetyzującą się wodą
zjawiskami chemicznymi i fizycznymi wyjaśnione w ortodoksyjnych podrę- jest woda pochodząca z wysokogórs-
– bez względu na to, czy wyjaśnienia cznikach). Joe ostrzega, aby nie zmie- kich źródeł i trzymana w temperatu-
zmieszczą się w ramach ortodoksyjnej niać tych pól. rze 4° C. Błękitne wody nowozelandz-
nauki, czy też wykroczą poza nie. Joe W przypadku udanego odtworze- kich wartkich rzek mogą również sta-
otworzył drzwi do budzącego respekt nia ogniwa, można dokonywać w nim nowić doskonały materiał (oczywiście
źródła energii, które jest niesamowi- zmian i obserwować ich efekty. Być jeśli ktoś mieszka w Nowej Zelandii).
cie proste i jednocześnie bardzo obie- może doprowadzi to do stworzenia Wody tę będą już wysoce naergetyzo-
cujące. nowej jego wersji. Ścisłe trzymanie się wane i bogate w minerały, co zapew-
Do chwili obecnej przeprowadzo- na początku otrzymanych planów nia dobry przepływ energii. Inną mo-
no zaledwie kilka doświadczeń bę- z całą pewnością pozwoli na unik- żliwością jest zastosowanie jednego
dących powtórzeniem eksperymen- nięcie rozczarowań – w przeciwnym z wielu dostępnych na rynku ener-
tów Joe’ego i w miarę upływu czasu przypadku możemy skończyć na ja- getyzatorów wody przed wlaniem jej
kawałki tej układanki powoli wchodzą kiejś egzotycznej wersji czegoś już do komory.
na swoje miejsce. Mimo to zdaję so- dawno wymyślonego i na dodatek zu- Joe twierdził, że używał wody
bie jednak sprawę z tego, że wielu pełnie bezużytecznego! z miejscowego strumyka, a także
zainteresowanych może natknąć się Kolejna rada dotyczy tego, aby nie z miejskiej sieci wodociągowej. Nie
na trudności i przeżywać frustracje śpieszyć się z wyprodukowaniem og- mam pojęcia, jaki był skład jego wo-
podczas swoich prób zbliżenia się do niwa samochodowego, jako że nie dy. Wydaje się jednak, że kiedy już
tego, co nazwałem umownie „Świę- będzie wtedy można obserwować, co bieguny komory zostaną uformowa-
tym Graalem”, czyli przejawem „wo- się w nim dzieje. Program nagrany na ne, łatwiej jest odpowiednio przygo-
lnej” energii. kasecie wideo zatytułowany Out of the tować wodę.
Jak wielu czytelników Nexusa za- Horse’s Mouth (Z pyska konia) przed- „Beczułkowate” ogniwo Joe’ego
pewne wie, chęć wynalezienia i skon- stawia ogniwo, które składa się z kon- służy do oczyszczania i przygoto-
struowania zdolnego do wykonywania centrycznych cylindrów umieszczo- wywania wody do ogniwa samocho-
pracy „urządzenia wykorzystującego nych w dużym szklanym słoju (naj- dowego. Osobiście sugerowałbym
darmową energię” stanowi życiowe lepiej nadawać się będzie do tego słój jednak użycie w charakterze urzą-
wyzwanie dla wielu badaczy. W moim typu „wek”). Aby móc go wykorzys- dzenia oczyszczającego i formującego

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 31


ogniwa szklanego. Kiedy na powie- pól elektromagnetycznych, które mo- śli w następnym tysiącleciu mamy do-
rzchni wytworzy się warstwa zanie- gą występować w warsztacie. Kiedy czekać się świetlanej przyszłości, roz-
czyszczeń, należy dodać tyle wody, ustawiano jednak ogniwa na ze- winięcie tej technologii jest bardzo
żeby zanieczyszczenia odpłynęły z jej wnątrz, wyglądało na to, że oddziały- istotne. I
nadmiarem na podstawkę. Podobnie wują one w jakiś sposób na pogodę.
w przypadku osadów należy zlać Czytelnicy Nexusa być może znają Przełożył Jerzy Florczykowski
czystą wodę, wymyć celę, a następnie Trevora Jamesa Constable’a i jego
nalać tej samej lub świeżej wody. doświadczenia z oddziaływaniem na Przypisy:
Może wystąpić konieczność wielo- pogodę przy pomocy energii orgonal- 1. W polskim wydaniu Nexusa artykuł ten
krotnego wykonania tej czynności nej3. Z chęcią powitam wszelkie dal- ukazał się w pierwszym numerze z tego roku, to
w czasie formowania ogniwa. Nie sze uwagi na temat eksperymentów jest trzecim licząc od początku ukazywania się
należy pozwalać na znaczne ogrzanie prowadzonych na wolnym powietrzu. naszej edycji. – Przyp. red.
ogniwa, jako że to również zmniejsza Jeszcze jedna uwaga. Kiedy bę- 2. Określenie „z pyska konia” jest idiomem,
ilość energii. Najbardziej optymalną dziemy dobierać rodzaj stali nierdze- który oznacza, że opisywana nim rzecz pochodzi
z bezpośredniego źródła. – Przyp. tłum.
temperaturą absorbownia energii wnej, proszę wziąć ze sobą mały neo-
3. Energia orgonalna zwana też orgonem jest
są 4° C. dymowy magnes, aby sprawdzić, czy
teoretycznie istniejącą uniwersalną siłą życiową,
Może się okazać, że wykonane stal ta ma jakiekolwiek własności ma- która emanuje z każdej ożywionej materii i którą
z nierdzewnej stali lejki do separato- gnetyczne. Im mniej magnetyzmu można podobno chwytać, np. przy pomocy urzą-
rów mleka trudno dostać i jeśli ktoś w ogniwie, tym większa szansa, że dzenia w kształcie kabiny i używać do przy-
będzie chciał zbudować „beczułkowa- będzie ono działało. Należy dopaso- wracania zdrowia psychicznego. – Przyp. tłum.
te” ogniwo, najlepiej zrobi, jeśli poje- wać precyzyjnie cylindry, a następnie,
dzie na wieś w okolice, gdzie prowa- przy pomocy środka do czyszczenia Uwaga:
dzona jest hodowla krów mlecznych, stali nierdzewnej doprowadzić je do W celu uzyskania dalszych szczegółów
i tam na aukcji kupi taki lejek. połysku. prosimy o skontaktowanie się z Ianem
Kiedy już płytki zostaną uformo- Nie należy dopuścić do utworze- z NuTech 2000, pisząc na adres poczto-
wane, można ich użyć w baterii prze- nia się powłoki galwanicznej na płyt- wy: P.O. Box 255, Ivanhoe, Victoria 3079,
znaczonej do samochodu oraz zbudo- kach, w związku z wystąpieniem wy- Australia; lub poczty elektronicznej e-ma-
wać nowy zestaw cylindrów jako og- sokich napięć, ponieważ spowoduje il: ‹nutech@arc.net.au›; albo dzwoniąc
niwo formujące. Ogniwo samochodo- to zahamowanie działania ogniwa. lub faksując pod numer: +61 (0)3 9457
we będzie wymagało od czasu do cza- Maksymalne napięcie to 12 do 24 V, 2814. Za pośrednictwem NuTech zakupić
su w przypadku rozładowania dopeł- choć Joe stosuje urządzenie nawet można także czterdziestostronicową ksią-
nienia lub naładowania, w związku o napięciu 60 V. Można spróbować żkę Barry’ego Hiltona The Joe Phenome-
z czym rozsądne wydaje się posiada- zastosować proces elektroczyszcze- non: How to Run Your Car on Zero Point
nie ogniwa zapasowego. nia, co nada cylindrom idealnie gład- Energy (Zjawisko Joe’ego – jak napędzać
W żadnym wypadku nie należy ką powierzchnię i może pomóc samochód „energią punktu zerowego”).
używać elektrolitów, ponieważ ich w ustawieniu pola w celi i magne- Cena 1 egz. w Australii wynosi 39 dola-
użycie zniszczy energię ogniwa. tronie. Ta ostatnia rada pochodzi od rów australijskich, zaś w przypadku za-
Kiedy już ogniwo zostanie ustabili- nas, a nie od Joe’ego. mówień z zagranicy – 41 dolarów amery-
zowane, zauważyć będzie można, że Chciałbym podziękować w imieniu kańskich. Cena programu wideo Out of
wybuchy banieczek stają się silniejsze. Joe’ego i Barry’ego Hiltona czytel- the Horse’s Mouth (Z pyska konia) w sys-
Wzrośnie również napięcie powierz- nikom Nexusa za entuzjazm i zainte- temie PAL lub NTSC wynosi 25 dolarów
chniowe, co pozwoli na tworzenie się resowanie tym zadziwiającym zjawis- australijskich w Australii i 30 dolarów
dużych baniek. Kiedy się je podpali, kiem. Ziemia przechodzi obecnie amerykańskich w przypadku zamówień
w uszach powinno dosłownie dzwo- proces nadzwyczajnych przemian i je- z zagranicy.
nić. Joe twierdzi, że podpalone bańki
mogą wręcz eksplodować. Jeśli tak się
dzieje, oznacza to, że ogniwo jest już
gotowe do zainstalowania w samo-
chodzie.
Czytelników może zainteresować
fakt, że kiedy Barry Hilton ekspery-
mentował z beczkowatym ogniwem,
okazało się, że woda nie chce prze-
chodzić przez duży domowy durszlak,
kiedy zbierał zanieczyszczenia z jej
powierzchni. W durszlaku było ponad
pół cala (około 2 cm) wody i nie
chciała ona przechodzić przez sitko,
dopóki nie zanurzył go w wodzie.
Donoszono mi również o wystę-
powaniu nad beczkowatym ogniwem
poświaty lub błysków świetlnych, gdy
woda stawała się mocno naładowa-
na.
Należy pamiętać, że zaleca się
ustawienie ogniwa z dala od silnych

32 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


M inęły już prawie dwa lata od wydania mojej książki Bloodline of the Holy
Grail (Krew z krwi Jezusa1). Tych, którzy jej nie czytali (ani trzyczęściowego
artykułu, który ukazał się w poprzednich numerach Nexusa2) wyjaśniam, że
chodziło tam o badania mesjanistycznej linii krwi Jezusa, która istnieje do
dzisiaj. Mowa tam była również o ewangeliach Nowego Testamentu w od-
niesieniu do materiałów historycznych pochodzących z tamtych czasów z „pier-
wszej ręki” wymienianych zarówno w chrześcijańskich, jak i żydowskich
Linia krwi Graala archiwach. W ich kontekście omówione zostało także, w jaki sposób Kościół
Rzymskokatolicki zniekształcił najwcześniejsze przekazy, tak aby mogły one
wywodzi się od służyć jego politycznym celom.
Pomijając kontrowersyjną doktrynę głoszącą, że Jezusa zrodziła dziewica
sumeryjskich i że był on „jedynym i tylko jedynym” synem Boga (definicje te nie istniały
w oryginalnych, przedrzymskich tekstach), zawarte w Nowym Testamencie
bogów Anunnaki ewangelie Mateusza i Łukasza podają rodowód Jezusa, wywodząc go z rodu
Dawida Izraelskiego, rodu królów Izraela. Doprowadziło to do pytania, które
i zapoczątkowana zadawałem sobie częściej od innych. A brzmi ono (w różnych formach)
następująco: Co było takiego niezwykłego w tej szczególnej linii krwi?
została co najmniej Zważywszy na to, że dynastyczni spadkobiercy Jezusa wyraźnie zaznaczyli
swoją obecność w ciągu ostatnich 2 000 lat w sprawach dotyczących królów
6000 lat temu, i polityki – rodzina ta niezmiennie popierała demokrację konstytucyjną
przeciwstawiając ją kontroli hierarchii kościelnej. Jej status wynika z tego, że
a podtrzymywano Jezus był w prostej linii potomkiem króla Dawida.
Co uczyniło linię krwi Dawida tak ważną i tak różną od pozostałych?
ją spożywając Właśnie to pytanie skierowało mnie na drogę, która zaowocowała kolejną
książką, Genesis of the Grail Kings (Potomkowie Dawida i Jezusa3) przed-
alchemiczną stawiającą historię linii mesjanistycznej od samego jej początku.
Biblia podaje, że wywodzi się ona od Adama i Ewy, których trzeci syn, Set,
substancję zwaną założył ród, który poprzez Matuzalema i Noego dochodzi ostatecznie do
Abrahama, Wielkiego Patriarchy Narodu Żydowskiego. Mówi ona, że Ab-
Gwiezdnym raham poprowadził swoją rodzinę z Mezopotamii (obecnie Irak) na zachód do
Kanaanu (Palestyny), skąd część jego potomków przeniosła się do Egiptu. Po
Ogniem. kilku pokoleniach wrócili oni do Kanaan, gdzie ostatecznie Dawid Betlejemski
został królem nowo powstałego Królestwa Izraela.
Jeśli przyjrzymy się tej historii, tak jak jest ona przedstawiana w księgach
Starego Testamentu, ujrzymy fascynującą opowieść, ale nie zobaczymy nicze-
go, co by wyjaśniało, dlaczego ród Dawida jest szczególny. W rzeczywistości
sprawa wygląda wręcz odwrotnie. Jego przodkowie przedstawiani są jako
włóczykije poszukujący nowych terytoriów, którzy nic nie znaczyli, aż do czasu
nastania króla Dawida. Biblijna historia tego rodu pod żadnym względem nie
Część 1 przypomina dziejów innych współczesnych mu rodów, na przykład faraonów
Starożytnego Egiptu. Ich znaczenie, jak się nam mówi, opiera się na tym, że
(od czasów Abrahama) są oni uważani za „wybrańców Boga”. Ale nawet to
określenie nas nie zadowala, ponieważ ich Bóg, jak podaje Biblia, prowadził
ich przez kolejne klęski głodu, wojny i inne nie kończące się udręki. Co więcej,
Sir Laurence Gardner biorąc to wszystko pod uwagę, Hebrajczycy tamtych czasów sprawiają wrażenie
Kontakt przez: niezbyt bystrych!
Tak więc mamy do wyboru dwie możliwości: albo Dawid wcale nie był
Element Books potomkiem Abrahama i został, po prostu, dopisany do tej listy przez później-
Shaftesbury, Dorset, SP7 8DP szych autorów, albo przedstawiono nam mocno zniekształconą historię począt-
Wielka Brytania ków tej rodziny – wersję stworzoną w celu podtrzymania tworzącej się
lub: żydowskiej wiary, która nie była odzwierciedleniem prawdy historycznej.
Columba House Zastanawiając się nad tą sprawą przypomniały mi się moje doświadczenia
P.O. Box 20, Tiverton, EX16 5YP z badaniem Nowego Testamentu. Znane nam od stuleci teksty ewangelii mają
Wielka Brytania niewiele wspólnego z relacjami pochodzącymi z pierwszej ręki z czasów,
w których rozgrywały się opisywane wydarzenia. Nowy Testament, jak już

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 33


wiemy, został poddany w IV wieku przez biskupów kom- ciaż obecnie obie religie, żydowska i chrześcijańska, uzna-
pilacji, w taki sposób, aby wspierał nowo narodzoną wiarę ją „jednego i jedynego Boga”, początkowo występowała
chrześcijańską. Czyżby żydowscy skrybowie zrobili wcześ- znaczna różnica między Jehową i Panem. Były to w rzeczy-
niej to samo? wistości dwa różne bóstwa. Bóg, którego zastępczo (po-
Było oczywiste, że aby to stwierdzić, będę musiał nieważ jego imię było niewymawialne) nazywano Jehową,
dotrzeć do starszych tekstów. Problem polegał na tym, że był tradycyjnie bogiem burz, gniewu i zemsty, natomiast
najwcześniejsze pisma hebrajskie (które zostały zinter- bóg, którego zwano Panem, był bogiem żyzności, płodno-
pretowane wiele stuleci później) były spisane między VI ści i mądrości.
i I wiekiem przed naszą erą, przeto jest mało praw- Jak zatem nazywano Pana we wczesnych rękopisach?
dopodobne, aby były wiarygodne, jeśli chodzi o wydarze- Określano go, po prostu, dominującym hebrajskim sło-
nia, które miały miejsce tysiące lat wcześniej. Stało się wem „Adon” odpowiadającym znaczeniowo słowu „Pan”.
niemal pewne, że ta sprawa tak właśnie się ma, bowiem Z kolei Jehowy nie nazywano na początku żadnym kon-
kiedy pisano te księgi po raz pierwszy, ich zadaniem było kretnym imieniem i nawet Biblia powiada, że Bóg Ab-
przekazanie historii, która podtrzymywała zasady wiary rahama nazywany był „El Szaddai”, co znaczy „Wyniosła
żydowskiej – wiary, która wyłoniła się dopiero w następ- Góra”.
nych pokoleniach. Zastępcza nazwa, Jehowa, pochodzi od oryginalnego
Zważywszy że pierwsza grupa tych ksiąg napisana hebrajskiego tetragramu, to jest czterech hebrajskich liter,
została w czasach, kiedy Żydzi znajdowali się w babilońs- YHWH, które oznaczają „Jestem tym, który jest” – podob-
kiej niewoli, to znaczy w VI wieku przed naszą erą, jest no tym słowem Bóg zwrócił się do Mojżesza na górze
oczywiste, że to właśnie w księgach babilońskich należy Synaj, setki lat po Abrahamie. „Jehowa” nie był więc
szukać oryginalnych zapisów z tamtych czasów. Nieza- imieniem, zaś wczesne manuskrypty mówią po prostu
przeczalnym faktem jest to, że całość patriarchalnej histo- o „El Szaddai”, a o jego odpowiedniku o przeciwnym
rii Starego Testamentu, począwszy od Adama, przez charakterze – „Adon”.
około 19 kolejnych pokoleń, aż do Abrahama, to dzieje Wśród Kananejczyków bogowie ci nosili odpowiednio
mezopotamskie. A dokładniej, historia ta zaczyna się imiona „El Eljon” („Alijan”) i „Baal”, które miały dokład-
w czasach Sumerów zamieszkują- nie takie same znaczenia („Wynio-
cych południowe tereny Mezopo- W naszych współczesnych sła Góra” i „Pan”).
tamii, gdzie znajdowała się poroś- W naszych współczesnych bib-
nięta trawą delta Eufratu, którą
bibliach określenia „Bóg” liach określenia „Bóg” i „Pan”
ich starożytni przodkowie nazywa- i „Pan” używane są używane są wymiennie, jak gdyby
li Edenem. wymiennie, jak gdyby dotyczyły jednej i tej samej po-
dotyczyły jednej i tej samej staci, lecz początkowo wcale tak

W czasie badań prowadzo-


nych podczas pracy nad
książką Bloodline of the Holy Grail
postaci, lecz początkowo
wcale tak nie było.
nie było. Jeden z nich był bogiem
mściwym (nienawidzącym ludzi),
a drugi bogiem o charakterze soc-
(Krew z krwi Jezusa) odkryłem, że jalnym (podporą ludzi), i każdy
dobrym źródłem informacji przed- z nich miał żony, synów i córki.
stawiającym kulisy wydarzeń są różne ewangelie i teksty, Stare pisma mówią, że przez cały patriarchalny okres
które nie zostały włączone do kanonicznego Nowego Izraelici pasjonowali się czczeniem Adona, Pana, lecz przy
Testamentu. Pomyślałem także, że niektóre z nich mogą każdej okazji El Szaddai (bóg burzy, Jehowa) brał odwet
odnosić się do Starego Testamentu. Na przykład księgi w postaci powodzi, burz, głodu i destrukcji. Nawet przy
Henocha i Jubileuszy należą do tych, które nie zostały doń samym końcu (około roku 600 p.n.e.) Biblia podaje, że
włączone. Jerozolima została zniszczona z rozkazu Jehowy, zaś
Kolejną księgą, do której jest wiele odnośników w Sta- dziesiątki tysięcy Żydów dostały się do babilońskiej niewo-
rym Testamencie, w księgach Jozuego i Samuela, jest li, dlatego że ich król (potomek króla Dawida) wzniósł
Księga Jaszara4 (10.13). Pomimo jej bezspornego znacze- ołtarze na cześć Baala, czyli Adona.
nia nie została ona ostatecznie włączona do Starego To właśnie w czasie tej niewoli Izraelici osłabli i ostate-
Testamentu. cznie dali za wygraną. Zdecydowali poddać się „Bogu
Jeszcze dwie inne prace są cytowane w Biblii. Księga Gniewu” i stworzyli nową religię z najzwyklejszego stra-
Liczb powołuje się na Księgę Wojen Jehowy5 (21.14), zaś chu przed jego karą. Właśnie w tym czasie po raz pierwszy
Księga Izajasza odsyła nas do Księgi Jehowy6 (34.16). pojawiło się imię Jehowa – było to zaledwie 500 lat przed
Co to za księgi? Gdzie one są? Są wymieniane w Sta- Jezusem.
rym Testamencie (co oznacza, że go poprzedzają) i wszys- Konsekwentnie Kościół Chrześcijański przyjął również
tkie są cytowane z racji ich wagi. Dlaczego redaktorzy Jehowę nazywając go po prostu „Bogiem”, zaś wszystkie
uznali za konieczne usunięcie ich w czasie selekcji? społeczne aspekty Adona zostały odrzucone. Obie religie
W trakcie szukania odpowiedzi na to pytanie oraz zaczęły od tego momentu opierać się na wierze w strach,
analizy zawartości Starego Testamentu przed jego wypa- obawie przed karą. Nawet jeszcze dziś ich wyznawcy
czeniem okazało się, że w anglojęzycznych bibliach słowa określani są jako żyjący w „bojaźni bożej”.
„Pan” używa się w ogólnym kontekście, podczas gdy Gdzież zatem jesteśmy? Otóż wiemy, że w ramach
w tekstach wcześniejszych występuje wyraźne zróżnicowa- całego panteonu bogów i bogiń (z których wiele ma swoje
nie między „Jehowa” i „Pan”. odnośniki w Biblii) istniało dwóch głównych przeciwstaw-
Często zastanawiano się, dlaczego biblijny Bóg Hebraj- nych bogów. W różnych religiach znani oni byli pod
czyków prowadził ich poddając ich próbom i cierpieniom, nazwami El Eljon i Baal, El Szaddai i Adon, Aryman
sprowadzając na nich powodzie i katastrofy, a (od czasu i Mazda (Ormuzd), Jehowa i Pan, Bóg i Ojciec – wszystko
do czasu) ukazywał zupełnie odmienne, pełne litości ob- to są nazwy o charakterze tytularnym, nie ich nazwy
licze. Odpowiedź na ten dylemat brzmi następująco: cho- własne.

34 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


K im więc w rzeczywistości byli ci bogowie? Aby szczać”), zaś królów tej dynastycznej sukcesji zawsze
znaleźć odpowiedź na to pytanie, nie musimy szu- nazywano „Smokami” lub „Mesjaszami” (czyli „Namasz-
kać zbyt daleko, wystarczy tylko sprawdzić miejsce, w któ- czonymi”).
rym ci bogowie działali. Starokananejskie teksty (odkryte W czasach wojen, kiedy łączyły się armie kilku kró-
w Syrii w latach dwudziestych) powiadają, że ich dwory lestw, wybierano naczelnego dowódcę i nazywano go
znajdowały się w dolinach Tygrysu i Eufratu, w Mezo- „Wielkim Smokiem” („Królem Królów”) lub „Pendrago-
potamii, w sumeryjskiej delcie położonej nad Zatoką nem” od starej celtyckiej formy tej nazwy.
Perską zwanej Eden. Jedną z bardziej interesujących rzeczy pochodzących
Jak zatem starożytni Sumerowie nazywali tych dwóch z archiwów Smoczego Dworu jest źródłosłów słowa „mo-
bogów? Jakie mieli imiona? Jesteśmy w stanie śledzić narchia”. Wywodzi się ono z początków kultury sumeryjs-
sumeryjskie teksty wstecz aż do 3 700 lat p.n.e. Wszystkie kiej, gdzie słowa „monarchia” („kingship”) i „pokrewieńs-
one mówią, że interesujący nas bogowie byli braćmi. two” („kinship”) miały to samo znaczenie, przy czym
W Sumerze bóg burz, który ostatecznie stał się znany pod słowo „kin” oznacza „najbliższy w krwi”, czyli krewny.
imieniem Jehowy, nazywany był „Enlil” lub „Ilu-kur-gal” Oryginalną formą słowa „kinship” było „kainship”, zaś
(co znaczyło „Władca Gór”), zaś jego brat, który stał się pierwszym królem z mesjanistycznej, smoczej sukcesji był
Adonem, nazywany był „Enki”. Imię to ma duże znacze- biblijny Kain, głowa królewskiego sumeryjskiego domu
nie w naszej historii, ponieważ Kish.
„Enki” znaczy „archetyp” (pier- Wczesne syryjskie Ustaliwszy to, z miejsca do-
wowzór, prototyp). strzegamy pierwszą anomalię
To właśnie te wczesne syryjskie manuskrypty powiadają nam, w tradycyjnie podawanej Genesis
manuskrypty powiadają nam, że to że to Enlil sprowadził Potop, (Księdze Rodzaju), ponieważ his-
Enlil sprowadził Potop, a także a także zniszczył Ur i Babilon, torycznie linia Dawida i Jezusa
zniszczył Ur i Babilon, to on cały wcale nie wywodzi się od Seta,
czas sprzeciwiał się kształceniu
to on cały czas sprzeciwiał się syna Adama i Ewy. Pochodzi ona
i oświeceniu rodzaju ludzkiego. kształceniu i oświeceniu od syna Ewy Kaina, którego od-
Wczesnosumeryjskie teksty poda- rodzaju ludzkiego. notowani sukcesorzy (aczkolwiek
ją także, że to Enlil zrównał z zie- Wczesnosumeryjskie teksty w Biblii poświęca się im bardzo
mią Sodomę i Gomorę nad Mart- mało miejsca) byli pierwszymi kró-
wym Morzem i wcale nie dlatego, podają także, że to Enlil lami (lub inaczej Kainami) Mezo-
że były to siedliska nieprawości, zrównał z ziemią Sodomę potamii i Egiptu.
jak się nas uczy, ale dlatego że były i Gomorę nad Morzem Mając to na względzie, ponow-
to ośrodki mądrości i nauczania. na lektura Biblii ujawnia dwa ko-
Z kolei Enki był tym, który Martwym i wcale nie dlatego, lejne ważne fakty. Wszyscy sądzi-
mimo sprzeciwu swojego brata, że były to siedliska my, że Kain był pierwszym synem
obdarował Sumerów dostępem do nieprawości, jak się nas uczy, Adama i Ewy, lecz tak nie było.
Drzewa Wiedzy i Drzewa Życia. Nawet Księga Rodzaju mówi nam,
To właśnie on opracował strategię
ale dlatego że były to ośrodki że nie był nim, co znajduje po-
ucieczki przed Potopem i przeka- mądrości i nauczania. twierdzenie w stwierdzeniu Ewy,
zał Tablice Przeznaczenia, które kiedy oświadcza ona Adamowi, że
przetrwały czas – tablice praw ojcem Kaina jest Pan. Kim był ten
naukowych, które stały się fundamentem pierwszych szkół „Pan”? Pan to Adon, zaś Adon to Enki. Nawet dane
tajemnic w Egipcie. pochodzące spoza Biblii, hebrajskiego Talmudu i Midrasz,
wyraźnie stwierdzają, że Kain nie był synem Adama.

W wielu księgach jest mowa o hermetycznej szkole Czego jeszcze błędnie uczono nas na temat tego okresu
Tutmosisa III, który panował w Egipcie około roku historii? Księga Rodzaju (w formie anglojęzycznej) powia-
1 450 p.n.e. Nie jest jednak powszechnie wiadome, że da nam, że Kain „uprawiał rolę” (tekst polskojęzycznej
szkoła, którą odziedziczył, była z Królewskiego Dworu wersji Biblii brzmi identycznie – Księga Rodzaju 4.3).
Smoka i została założona przez kapłanów Mendes około Jednak oryginalne teksty wcale tego nie mówią. Podają
roku 2 200 p.n.e., a następnie ratyfikowana przez po- one, że „miał on zwierzchnictwo nad Ziemią”, co znaczy
chodzącą z dwunastej dynastii królową Sobeknefru. zupełnie co innego, biorąc pod uwagę jego królewski
Ten królewsko-kapłański zakon przeszedł z Egiptu do status.
królów Jerozolimy; do czarnomorskich książąt Scytii i na Wydaje się, że interpretatorzy Biblii mieli nieustające
Bałkany – w szczególności do węgierskiego domu królews- kłopoty ze słowem „Ziemia”, często tłumacząc je jako
kiego, wywodzący się z którego król Sigizmund (Zygmunt) „grunt”, „glina” lub „pył”. Pierwotne teksty odnosiły się
restytuował 600 lat temu dwór. Dziś istnieje on pod jednak do „Ziemi”. Nawet jeśli chodzi o Adama i Ewę
postacią Królewskiego Dworu Smoczej Monarchii i po tłumacze wszystko poplątali. Biblia mówi: „Stworzył męż-
4 000 lat jest to najstarszy monarszy dwór na świecie. czyznę i kobietę i nazwał ich imieniem Adam”. Starsze
Jakie były jednak najwcześniejsze cele i ambicje za- zapiski używają pełniejszej nazwy: „Adama”, co oznacza
konu – jeszcze w czasach faraonów? Chodziło o za- „Ziemi”, lecz nie znaczy, że stworzył ich z ziemi, a jedynie,
chowanie i rozwinięcie alchemicznej mocy Królewskiej że byli „Ziemi” lub, jak to bardzo precyzyjnie tłumaczy
Krwi Pana Enki, Archetypu (Pierwowzoru). Anchor Hebrew Bible, byli oni „ziemscy, śmiertelni”.
Królowie wczesnej sukcesji (którzy panowali w Sume- Można by jeszcze wiele mówić na temat historii Adama
rze i Egipcie, zanim stali się królami Izraela) byli namasz- i Ewy i o tym, jak powstali oni w wyniku klinicznego
czani w chwili koronacji tłuszczem smoka (świętego kro- klonowania. Pisarze, tacy jak na przykład Zecharia Sit-
kodyla). Ta święta bestia nosiła w Egipcie nazwę Messeh chin, napisali wiele na ten temat, zaś moja nowa książka
(od której pochodzi hebrajskie słowo oznaczające „nama- porusza ten temat jeszcze dogłębniej. Nie będę snuł

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 35


obecnie rozważań w tej sprawie, ponieważ chcę przejść insygnium słowem Gra-al. Brzmi znajomo, nieprawdaż?
bezpośrednio do alchemii Mesjanistycznej Linii Krwi Jednak z Biblii znamy to jako „Znamię Kaina” („Dał też
Smoczych Królów Ziemi. Dodam jedynie, że sumeryjskie Pan znamię Kainowi…” – Księga Rodzaju, 4.15).
zapisy głoszą, iż około 6 000 lat temu Adam i Ewa (znani Znamię to Kościół przedstawia nam jako swego rodza-
wówczas pod imionami „Atabba” i „Awa”, zaś łącznie ju przekleństwo. Lecz wiedząc już to, co wiemy, Biblia
jako „Adama”) byli wychowywani przez Enki i jego siost- faktycznie tego nie mówi. Mówi ona, że w wyniku wdania
rę-żonę Nin-khursag w celu królowania w Domu Shimti. się w spór z Jehową dotyczący posłuszeństwa Kain obawiał
W języku sumeryjskim słowo Shi-im-ti oznacza „oddech- się o swoje życie. Podaje się nam, że Pan naznaczył Kaina
wiatr-życie”. znamieniem i zaprzysiągł siedmiokrotną zemstę jego nie-
przyjaciołom.

A dam z całą pewnością nie był pierwszym człowiekiem Nikt nie potrafił nigdy wytłumaczyć, dlaczego Jehowa
na Ziemi, lecz był pierwszym z alchemicznie pomyś- miałby chronić Kaina, który się mu sprzeciwiał.7 W rzeczy-
lanego rodu królewskiego. Nin-khursag zwana była „Panią wistości to nie było postanowienie Jehowy. To nie on był
Zarodka” lub „Panią Życia” i była zastępczą matką Attaba protektorem Kaina. Jest powiedziane, że „znamię” nada-
i Awa, którzy zostali stworzeni z ludzkiego jaja zapłod- ne zostało Kainowi przez Pana (Adon, Enki), który był
nionego przez Pana Enki. jego ojcem.
Właśnie dlatego, że Nin-khursag nosiła tytuł „Pani Mało kto zastanawiał się kiedykolwiek, kim są nie-
Życia”, Hebrajczycy nadali później Awie (Ewie) ten sam przyjaciele Kaina, o których mówi Księga Rodzaju. Któż
tytuł. I rzeczywiście imię Awa (lub Ewa) znaczyło później to mógł być? Skąd się wzięli? Według Biblii na Ziemi byli
„Życie”. Jest tu jeszcze jedna interesująca paralela, która w owym czasie tylko Adam i Ewa oraz ich synowie Kain
wynika z różnicy znaczeń między podobnie brzmiącymi i Abel, przy czym Kain miał niebawem zabić Abla. Jeśli
wyrażeniami w języku sumeryjskim. Otóż „Pani Życia” uznamy ten tekst za prawdziwy, to będziemy musieli
brzmi po sumeryjsku Nin-tî (przy czym Nin znaczy „Pani”, stwierdzić, że nie było wówczas nikogo, kto mógłby być
zaś „tî” – „Życie”), zaś inne sumeryjskie słowo, „ti” (z nieprzyjacielem Kaina!
dłużej wymawianym „i”), oznacza żebro. Stąd też wzięło Czymże więc był ten sumeryjski Gra-al, który Biblia
się pomieszanie przez Hebrajczyków znaczeń tych dwóch zwie „Znamieniem Kaina”? Był to pełen godności herb
słów – „tî” i „ti” – czego konsek- w postaci „Pucharu Wody” lub
wencją było powiązanie Ewy z żeb- Kolejna nieprawidłowość Rosi-Crucis („Puchar Rosy”), któ-
rem Adama. ry istnieje we wszystkich zapiskach
Zarówno Enki, jak i Nin-khur-
zawarta w Księdze Rodzaju (włącznie z egipskimi, fenickimi
sag (wraz z ich bratem Enlilem, znajduje się w miejscu, i hebrajskimi annałami) w postaci
późniejszym Jehową) należeli do w którym mówi ona, że Kain zwróconego ku górze czerwonego
panteonu bogów i bogiń, który na- znalazł sobie żonę. Należy krzyża umieszczonego w środku
zywano Anunnaki, czyli „Niebo koła. Na przestrzeni wieków znak
zstąpiło na Ziemię”. W Psalmie 82 zatem zapytać, kim byli jej ten ulegał różnym modyfikacjom
jest wzmianka o Wielkim Zgroma- rodzice, skoro Adam i Ewa i upiększeniom, lecz jego istota
dzeniu Anunnaki (w późniejszym byli wówczas jedyną żyjącą pozostała nie zmieniona i uznaje
czasie zwanym Dworem Elohima), się go za oryginalny symbol Świę-
podczas którego Jehowa próbuje parą? Nie wdając się tego Graala.
przejąć władzę nad pozostałymi w wyjaśnienie tej Kolejna nieprawidłowość zawa-
bogami. niedorzeczności Księga rta w Księdze Rodzaju znajduje
Zgodnie z tradycją Smoka wa- się w miejscu, w którym mówi ona,
żność Kaina polegała na tym, że
Rodzaju przechodzi do że Kain znalazł sobie żonę. Należy
był on bezpośrednim dziełem En- wyliczania imion potomków zatem zapytać, kim byli jej rodzice,
ki i Awy (Ewy), w związku Kaina! skoro Adam i Ewa byli wówczas
z czym jego krew była w trzech jedyną żyjącą parą? Nie wdając się
czwartych krwią Anunnaki. Jego w wyjaśnienie tej niedorzeczności
przyrodni bracia Hevel i Satanael (bardziej znani pod Księga Rodzaju przechodzi do wyliczania imion potom-
imionami Abel i Set) mieli mniej niż połowę krwi ków Kaina!
Anunnaki, ponieważ byli synami Atabba i Awa (Adama To oznacza, że pewne bardzo ważne informacje zostały
i Ewy). usunięte ze Starego Testamentu. Jest oczywiste, że w tam-
Krew (pochodzenie) Kaina była tak bardzo nadrzęd- tych czasach na Ziemi było już wielu ludzi i ich dzieje
na, że mówiono, iż krew jego brata, Abla, była w porów- znaleźć można w źródłach pozabiblijnych. Pomijając teks-
naniu z nią „Ziemska”. Kain, jak mówią starożytne teks- ty sumeryjskie, znacznie więcej informacji na ten temat
ty, „wznosił się wysoko ponad Ablem”, tak że krew jego znaleźć można nawet w tekstach hebrajskich i wczesno-
brata wsiąkła w ziemię. Niestety to oryginalne okreś- chrześcijańskich.
lenie zostało błędnie przetłumaczone i włączone do W celu przedłużenia linii Kaina został on ożeniony ze
współczesnej Biblii w postaci: „Kain wzniósł się ponad swoją siostrą przyrodnią – księżniczką czystej krwi Anun-
Abla i rozlał jego krew po ziemi”. Znaczenie tego, jak naki, Luluwą. Jej ojcem był Enki, zaś matką Lilith,
widać, jest zupełnie inne. wnuczka Enlila. Biblia nie podaje imienia żony Kaina,
niemniej podaje imię ich młodszego syna, Henocha, z ko-

M ożemy teraz przenieść się bliżej współczesności lei teksty sumeryjskie podają imię ich starszego syna,
i rozważyć sprawę najstarszego „Grant of Arms” dziedzica tronu, Atuna, który jest bardziej znany pod
(dar szlachectwa, uszlachcenie, nadanie herbu) w dziejach imieniem Etana, król Kish.
monarchów – uszlachcenia, które wyznacza Mesjanistycz- O Etanie mówi się, że „przechadzał się z bogami” i był
ną Krew Smoka na wsze czasy. Sumerowie określali to karmiony z „Rośliny Narodzin” (lub „Drzewa Życia”, jak

36 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


podaje Księga Rodzaju). Od tej chwili królowie tej linii zwyczajem jest wieszanie mięsa, aby ściekła z niego krew,
byli określani jako gałęzie Drzewa, przy czym starożytnym zanim zostanie ono ugotowane i zjedzone.
odpowiednikiem słowa „gałąź” było słowo klone („klon”). Natomiast w tradycji chrześcijańskiej, wręcz przeciw-
Później owa „Roślina” lub „Drzewo” zostało przedefinio- nie, symboliczne spożywanie krwi jest bardzo ważne.
wane na „Winorośl” i stąd Gra-al. W ten sposób Winorośl Zwyczajem chrześcijan jest przyjmowanie sakramentu Ko-
i Mesjanistyczna Linia Krwi (rodowód) zespoliły się w jed- munii, w czasie którego pite jest wino z poświęconego
no pojęcie w literaturze kolejnych stuleci. kielicha symbolizujące krew Jezusa, życiodajną krew Mes-
Poprzez tworzenie odpowiednich związków ta króle- janistycznej Winorośli.
wska linia była tak kształtowana, aby móc pełnić przy- Być może ten chrześcijański zwyczaj jest nawrotem do
wódczą rolę. Jej sukcesorzy zawsze przewyższali sobie odległego, pochodzącego jeszcze z czasów sprzed Noego,
współczesnych pod względem wiedzy, kultury, świado- rytuału, któremu sprzeciwił się Jehowa? Jeśli tak rzeczywi-
mości, mądrości i intuicji. Aby zachować czystość krwi, ście jest, to być może kielich będący symbolem kobiety
zawsze zawierali małżeństwa ze ściśle spokrewnionymi odnoszącym się od zarania dziejów do macicy, odnosił się
ze sobą partnerami. również do ekstraktu z krwi menstruacyjnej? Odpowiedź
Wiedziano, że dominujący gen dziedzictwa jest przeno- na te pytania brzmi: „Tak”. Taki był właśnie ten zwyczaj,
szony z krwią matki. Dziś nazywamy to „mitochondrial- lecz nie był on aż tak podejrzany (odpychający), jak to się
nym DNA”. W ten oto sposób zrodziła się tradycja, którą może wydawać. Kto z nas wie lub stara się dociec, skąd
odziedziczyli ich królewscy spadkobiercy w Egipcie i póź- biorą się spożywane dziś leki oraz różne suplementy. Co
niejsi władcy celtyccy. Prawdziwy status królewski był więcej, ci, którzy to wiedzą, niechętnie o tym mówią. I tak
utrzymywany i przekazywany poprzez kobietę i z tego na przykład hormon Premarin wytwarzany jest z moczu
względu królewskie małżeństwa były strategicznie zawie- klaczy, a niektóre hormony wzrostu z Escherichia coli
rane z przyrodnimi maternalnymi siostrami (wspólna mat- (pałeczka okrężnicy), bakterii znajdującej się w kale.
ka) lub ciotecznymi kuzynami. Ekstrakt krwi, o który chodzi, nie pochodził pierwotnie
Dotarłszy do miejsca, w którym po raz pierwszy padła z ludzkiej krwi, lecz z poświęconej księżycowej esencji
nazwa Drzewo Życia, to znaczy do około 3 500 roku p.n.e., Anunnaki, to znaczy od Nin-khursag, siostry Enki, zwanej
zaczniemy teraz poznawać zasady, Panią Życia. Uważano go za naj-
przy pomocy których ród królew- Ekstrakt krwi, o który chodzi, potężniejszą siłę życiową i nazywa-
ski od jego prapoczątków odżywia- no „Gwiezdnym Ogniem”. Króle-
ny był doustnie składnikami po- nie pochodził pierwotnie wska linia została zrodzona z łona
chodzącymi z ludzkiego ciała. Pra- z ludzkiej krwi, lecz Nin-khursag i to właśnie jej krwią,
ktyka ta była kontynuowana przez z poświęconej księżycowej boskim Gwiezdnym Ogniem, do-
ponad 1000 lat, aż do chwili gdy karmiano dodatkowo Smoczy ród.
program żywienia zyskał postać
esencji Annunaki, to znaczy W Starożytnym Egipcie Nin-
w pełni naukową i alchemiczną. od Nin-khursag, siostry Enki, khursag była czczona pod postacią
zwanej Panią Życia. Uważano Izis i pod obydwoma imionami

Z anim zagłębimy się w szcze-


góły królewskiej diety, warto
zastanowić się, dlaczego tak wa-
go za najpotężniejszą siłę
życiową i nazywano
była ona matką mesjanistycznej li-
nii (rodu), ponieważ to jej gen był
twórcą „Początku”, „Gene-Izis”,
żna, pochodząca od Kaina, linia „Gwiezdnym Ogniem”. lub – jak określali to Grecy – Ge-
krwi królewskiej została ze wzglę- nesis.
dów strategicznych zignorowana Warto w tym miejscu przypo-
przez Hebrajczyków i Kościół Katolicki na rzecz ró- mnieć, że edykt zabraniający spożywania krwi nie pocho-
wnoległej, młodszej linii wywodzącej się od syna Adama, dził od Enki Mądrego, lecz Enlila-Jehowy – Boga Gniewu,
Seta. Dlaczego bojaźliwi uczniowie Enlila-Jehowy osta- który zesłał Potop, spustoszył Ur i Babilon oraz usiłował
tecznie odżegnali się od dynastii Kaina? zmylić Adama, mówiąc, że umrze, jeśli spróbuje zjeść owoc
Księga Rodzaju Starego Testamentu podaje rodowody z Drzewa Wiedzy. Nie był to bóg kochający ludzi i sumeryj-
pochodzące od Kaina i jego przyrodniego brata Seta. skie teksty mówią to jasno. Ponieważ zabronił on spożywa-
Warto jednak zauważyć, że imiona figurujące na tych nia krwi, należy sądzić, że nie był to edykt mający na celu
listach w pierwszych pokoleniach są bardzo podobne, dobro Noego i jego następców, ale raczej ich szkodę.
mimo iż podawane są w innym porządku: Henoch W ścisłej recepturze Gwiezdnego Ognia znajdowała się
– Enosz, Irad – Jered, Machujael – Mahalaleel, Metuszael księżycowa esencja Bogini, lecz nawet w warunkach nasze-
– Metuszelach i Lamek – Lamek. go ziemskiego środowiska wydzielina menstruacyjna za-
Biorąc to pod uwagę, często wysuwano przypuszcze- wiera w sobie najwartościowsze endokrynologiczne skład-
nie, że linia pochodząca od Seta aż do Noego, syna niki, w szczególności pochodzące z szyszynki i przysadki
Lameka, była (niezbyt zręcznie) zakamuflowana przez mózgowej. To właśnie szyszynka była zawsze łączona
kompilatorów Biblii w celu ukrycia, że w rzeczywistości bezpośrednio z Drzewem Życia, gdyż uważano, że ten
pochodziła ona aż do czasów Noego od Kaina. Jeśli maleńki gruczoł wydziela substancję zapewniającą długie
rzeczywiście tak było, wówczas w czasie życia Noego aktywne życie zwaną somą lub według Greków – ambrozją.
musiało wydarzyć się coś, co spowodowało konieczność W kręgach mistycznych menstruacyjnej „flow-er” („ta,
ukrycia przez późniejszych historiografów rzeczywistego która płynie”) od dawna przypisuje się nazwę „flower”
pochodzenia jego przodków. Odpowiedzi na to należy („kwiat”) i przedstawia się ją symbolicznie jako kwiat lilii
szukać w samej Biblii. lub lotosu. W rzeczywistości definicja „flow-er” stanowi
W tym momencie historii rodziny mściwy Jehowa rdzeń współczesnego słowa „flower”. W starożytnym Su-
najwidoczniej ostrzegł Noego i jego synów przed spożywa- merze najważniejsze kobiety z rodu Smoka traktowano
niem krwi – edykt ten stał się bardzo ważny i zaważył na jak lilie i nadawano im takie imiona, jak Lili, Luluwa,
późniejszym stylu życia żydów. Od dawna żydowskim Lilith, Lilutu czy Lillette.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 37


W wyobrażeniach malarskich Mesjanistyczny Smok struacyjnym Gwiezdnym Ogniem jako źródłem istotnych
zdradzał niewielkie podobieństwo do uskrzydlonej, składników włącznie. Na początku była to czysta księżyco-
dyszącej ogniem bestii z późniejszej zachodniej mitologii. Był to wa esencja Anunnaki zwana „Złotem Bogów” podawana
zasadniczo wąż o olbrzymich szczękach posiadający cztery nogi, wyłącznie królom i królowym z rodu Smoka. Później,
podobny do krokodyla lub warana. Był to święty Messeh, który w Egipcie i krajach śródziemnomorskich, menstrualny
nosił imię „Draco”. Draco był symbolem boskości egipskich „Gwiezdny Ogień” był zbierany od świętych dziewic-
faraonów, egipskiego lecznictwa, esseńczyków z Qumran, kapłanek, które czczono jako „Szkarłatne Kobiety”. Wy-
a także Bistea Neptunisem (wężem morskim) europejskich daje się, że słowo „rytualny” ma swoje źródło w tych
następców rybiarskich królów z dynastii Merowingów. praktykach i pochodzi od słowa ritu, które określało
W starych hebrajskich Bibliach wszystkie odniesienia świętą ceremonię „Czerwonego Złota”.
do węży czynione są za pomocą słowa nahash (od źródło- Wydzieliny gruczołów dokrewnych są, oczywiście, do
słowu NHSH), lecz nie odnosi się ono do węży, jakie dzisiaj używane w terapii, lecz ich składniki, takie jak
znamy, to znaczy jadowitych gadów, lecz do węży w ich melatonina i serotonina, są uzyskiwane z gruczołów mart-
tradycyjnym znaczeniu, symboli mądrości i oświecenia, wych zwierząt i wykazują brak bardzo ważnych elemen-
bowiem słowo nahash jest czasownikiem określającym tów, które są obecne jedynie w wydzielinach gruczołów
czynność rozszyfrowywania, wynajdywania. żywych ludzi.
Węże, w tej lub innej formie, zawsze były wiązane
z mądrością i uzdrawianiem i zwyczajowo Drzewa Życia
i Wiedzy są z nimi łączone. W insygniach wielu stowarzy- W symbolice ognia starożytnej alchemii „czerwień”
jest synonimem metalicznego „złota”. W niektó-
szeń medycznych do dzisiaj znajduje się wąż owinięty rych tradycjach (na przykład hinduskiej) „czerwień” iden-
wokół Drzewa Narodzin (Drzewa tyfikuje się z „czernią”. Stąd bogi-
Życia). Wizerunek ten przedsta- W starych hebrajskich ni Kali jest zarówno „czerwona”,
wiany jest na wielu reliefach staro- Bibliach wszystkie jak i „czarna”. Kali pochodzi jed-
żytnego Sumeru jako symbol Enki. nak od Sumerów, którzy twierdzi-
Warto również podkreślić, że odniesienia do węży czynione li, że jest ona Kalimâth, siostrą
innym pospolitym symbolem me- są za pomocą słowa nahash żony Kaina, Luluwy.
dycznej profesji są dwa węże wiją- (od źródłosłowu NHSH), Kali była główną księżniczką
ce się wokół uskrzydlonej laski Domu Smoka i za sprawą jej zwią-
Hermesa. W tym przypadku rów-
lecz nie odnosi się ono do zku z Gwiezdnym Ogniem stała
nież przekazywana jest prawdziwa węży, jakie znamy, to znaczy się boginią czasu, pór roku, okre-
symbolika Gwiezdnego Ognia, zaś jadowitych gadów, lecz do sów i cykli. Z tego też względu
pochodzenia tego symbolu można węży w ich tradycyjnym imię jej stało się rdzeniem słowa
doszukiwać się w początkach szkół kalendarz (kalindar) oznaczające-
tajemnic i instytucji gnostycznych8. znaczeniu, symboli mądrości go podział na pory roku.
Starożytne teksty wyjaśniają, że i oświecenia, bowiem słowo Jak z tego wynika, na początku
laska i bliźniacze węże symbolizują nahash jest czasownikiem metale alchemików nie były zwyk-
rdzeń kręgowy i sprzężony ze zmy- łymi metalami, lecz żywymi esenc-
słami system nerwowy. Dwa górne określającym czynność jami, zaś starożytne misteria nie
skrzydła symbolizują dwuczłono- rozszyfrowywania, miały charakteru metafizycznego,
wą strukturę mózgu. Między wynajdywania. ale czysto fizyczny. Pochodzenie
skrzydłami, na zwieńczeniu kolu- słowa „sekret” wynika z ukrytej
mny rdzenia, znajduje się małe wiedzy o wydzielinach (sekrec-
wybrzuszenie, które reprezentuje szyszynkę. jach) gruczołów dokrewnych. Ritu („czerwień” lub
Kombinację centralnie położonego symbolu szyszynki „czerń”) oznaczało prawdę. Pochodzi od niego nie tylko
i bocznych skrzydeł przez długi czas nazywano „Łabę- słowo „rytualny”, ale również „rite” („obrządek”), „root”
dziem”, który w tradycyjnej symbolice Graala (tak jak („korzeń”) i „red” („czerwień”). Powiadano, że ritu ob-
w niektórych kręgach jogistycznych) oznacza w pełni jawia się w formie materii fizycznej najczystszego i naj-
oświeconą istotę. Chodzi tu o stan świadomości osiąganej szlachetniejszego ze wszystkich metali – złota. Stąd też
przez średniowiecznych Rycerzy Łabędzia uosabianych złoto uważane było za „ostateczną prawdę”.
przez takie postacie, jak Perceval i Lohengrin. Podobnie jak ze słowem „sekret” ma się sprawa z inny-
Tym, którzy nie znają funkcji szyszynki i pozostałych mi słowami. W starożytnym Egipcie słowo Amen było
gruczołów dokrewnych, wyjaśniam, że szyszynka jest bar- używane do podkreślania czegoś ukrytego lub zatajonego.
dzo małym gruczołem w kształcie stożka wielkości ziaren- Słowo „occult” („okultystyczny”, „tajemny”) znaczyło do-
ka kukurydzy. Położona jest ona w centralnej części mózgu kładnie to samo, niemniej dziś na zakończenie modlitw
na zewnątrz półkul mózgowych i nie jest jego częścią. używamy słowa „Amen”, podczas gdy słowo „okultyzm”
Według siedemnastowiecznego francuskiego uczone- kojarzy się z czymś złowrogim. W rzeczywistości oba one są
go, Rene Descartesa (Kartezjusz), szyszynka jest siedlis- związane ze słowem „sekret” i wszystkie one były w pew-
kiem ducha – miejscem, w którym ciało i rozum łączą się nych okresach związane z mistyczną nauką o sekrecjach.
ze sobą. Starożytni Grecy traktowali ją podobnie, zaś Ponieważ Kali była związana z „czernią” (będąc „czar-
Herofilos opisał ją w IV wieku p.n.e. jako organ regulują- ną i piękną”), od jej imienia wywodzi się również angiels-
cy przepływ myśli. Gruczoł ten od dawna intryguje bada- kie słowo „coal” („węgiel”), znaczące „ten, który jest
czy ludzkiego ciała, ponieważ w przeciwieństwie do pozo- czarny”, tyle że poprzez pośrednie słowo kol. W hebrajs-
stałych części mózgu nie jest zdublowany. kiej tradycji Bath-Kol (odpowiedniczka Kali) zwana była
W czasach starożytnego Sumeru kapłani Anu (ojca „Córą Głosu”, zaś głos był związany z okresem dojrzewa-
Enlila i Enki) rozwijali i doskonalili wielokierunkową nia kobiety. Tak więc łono było związane z głosem i uwa-
wiedzę medyczną dotyczącą substancji ożywionych, z men- żano, że Gwiezdny Ogień jest „Słowem Łona” mającym

38 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


charakter wyroczni. Przeto łono nazywano „utterer” 1946. Formalnie należy do Szlacheckiej Straży Domowej Królew-
(„przepowiadacz”) lub „uterus” („macica”). skiego Domu Stuartów założonej w roku 1692 w St Germain-en-
Nazwa „Szkarłatne Kobiety” jest pochodną ich bezpo- Laye i jest Królewskim Historiografem Jakobitów.
średniego związku ze źródłem Gwiezdnego Ognia. W Gre- Przełożył Jerzy Florczykowski
cji zwano je hierodulami („Święte Kobiety”). W później-
szym czasie słowo to przekształcono (poprzez średniowiecz- Przypisy:
ny francuski na angielski) na „harlot” („prostytutka”, 1. Laurence Gardner, Krew z krwi Jezusa – Święty Graal i tajemnica
„dziwka”, „kurwa”). W języku wczesnogermańskim były potomków Jezusa, przekład Paweł Korombel, Wydawnictwo Da Capo,
Warszawa, 1998. – Przyp. red.
one zwane Horésami i z czasem słowo to zostało zangielsz- 2. W polskiej edycji Nexusa artykuł ten ukazał się w poprzednich trzech
czone na „whores” („kurwy”). Początkowo słowo to ozna- numerach: 4 (2/1999), 5 (3/1999) i 6 (4/1999). – Przyp. red.
czało jednak „Ukochane”. Jak podkreślają dobre słowniki 3. Laurence Gardner, Genesis of the Grail Kings: The Pendragon Legacy
etymologiczne, słowa te były opisami wielkiej czci i w żad- of Adam And Eve (Potomkowie Dawida i Jezusa), przekład Grażyna
Gasparska, Wydawnictwo Amber, Warszawa, 1999.
nym wypadku nie były odpowiednikami takich słów, jak 4. W Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języ-
„prostytutka” i „cudzołożnica”. Ich obecne potoczne zna- ków oryginalnych (Biblii Tysiąclecia) nosi ona nazwę Księgi Sprawied-
czenie jest wynikiem ukartowanych działań średniowieczne- liwego, natomiast w Piśmie Świętym w Przekładzie Nowego Świata (Biblia
go Kościoła Rzymskokatolickiego mających na celu zdepre- Świadków Jehowy) Księgi Jaszara. – Przyp. red.
5. W „Biblii Tysiąclecia” nosi ona nazwę Księgi „Wojen Pana”, nato-
cjonowanie szlachetnego statusu tych świętych kapłanek. miast w Biblii Świadków Jehowy Księgi Wojen Jehowy. – Przyp. red.
Wycofanie z życia publicznego wiedzy o prawdziwej 6. W „Biblii Tysiąclecia” nosi ona nazwę Księgi Pańskiej, natomiast
tradycji Gwiezdnego Ognia nastąpiło, kiedy wiedza wczes- w „Biblii Świadków Jehowy” Księgi Jehowy. – Przyp. red.
nych adeptów i późniejszych gnostyków (prawdziwych 7. W przypisach do polskojęzycznej wersji Biblii jest taka próba: „Owo
znamię było czymś co chroniło Kaina – może cechą przynależności do
przedchrześcijańskich chrześcijan) została zdeformowana szczepu, który stosuje prawo krwawej zemsty za zabicie swego członka”.
przez fałszerzy historycznego chrześcijaństwa. Pewien za- – Przyp. tłum.
sób oryginalnej gnosis (wiedzy o sprawach duchowych) 8. Gnostycyzm to religijno-filozficzny kierunek powstały w pierwszych
jest zachowany w talmudycznej i rabinicznej tradycji, lecz wiekach chrześcijaństwa na wschodzie Cesarstwa Rzymskiego łączący
elementy chrześcijaństwa, filozofii hellenistycznej i religii wschodnich.
żydzi i chrześcijanie głównego nurtu tych religii uczynili, – Przyp. tłum.
ogólnie mówiąc, wszystko, aby zniekształcić wszelkie po-
zostałości tej starożytnej sztuki.
Oprócz bycia „Złotem Bogów” esencja menstruacyjna
Anunnaki zwana była również „Wehikułem Światła” i sta-
wiana na równi z mistycznymi „Wodami Kreacji” – prze-
pływem nieskończonej wiedzy. Dlatego Rosi-Crucis (Pu-
char Rosy lub Puchar Wód identyfikowany z czerwonym
krzyżem wewnątrz koła) stał się Znamieniem Kaina i póź-
niejszym herbem jego królewskiego rodu.
Mówiono, że Światło pozostaje w osobie duchowo nie
rozbudzonej w stanie uśpienia i że można je pobudzić
i umotywować przy pomocy duchowej energii własnej woli
oraz poprzez stałe sprawdzanie samego siebie. Nie jest to
jednak jakikolwiek proces umysłowy, ale prawdziwie wol-
na od myśli świadomość – bezcielesna forma czystego
Bytu. I
ciąg dalszy w następnym numerze
O autorze:
Sir Laurence Gardner, Kt St Gm, KCD, jest znanym na całym
świecie genealogiem rodzin królewskich i rycerskich. Piastuje
stanowisko Brytyjskiego Wielkiego Przeora Kościoła Uświęconej
Rodziny Świętego Kolumby i nosi tytuł Chevalier Labhràn de
Saint Germain. Jest również Głównym Attaché Europejskiej Rady
Książąt, konstytucyjnego ciała doradczego założonego w roku

Wymieniony w powyższej reklamie ZAPPER można zamówić


także w Agencji NOLPRESS, pisząc na adres pocztowy
lub elektroniczny bądź dzwoniąc do naszej redakcji
(cena i koszt przesyłki ZAPPERA takie same, jak podane w reklamie):
Agencja NOLPRESS s.c., skrytka pocztowa 41, 15-959 Białystok-2
tel. (085) 6512765; e-mail: listy@ufo.com.pl

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 39


ROZWIĄZANIE DYLEMATU: ZUNIFIKOWANA TEORIA

Z astanówmy się, dlaczego rozwinięcie zunifikowanej teorii powinno być,


a właściwie powinno było być, głównym tematem debat przy uniwersytec-
kich stołach posiedzeń oraz w salach obrad najróżniejszych organizacji, a także
nurtować umysły ziemskich naukowców. Najlepszym sposobem uzmysłowienia
sobie tego jest dokładne przyjrzenie się kłopotliwej sytuacji, w jakiej się
znajdujemy z powodu nieuczynienia tego wiele lat temu.
Nasze zmartwienie polega na tym, że dostrzegamy skutki katastrofy, ale nie
potrafimy jej wyjaśnić. Istnieje wiele naturalnych okoliczności powstawania
Według dwóch katastrof, które są otwarcie omawiane w szkołach i które opisuje się w książ-
kach. Ich wspólną cechą jest jednak brak wyjaśnień ich przyczyn! Przyjrzyjmy
najnowszych teorii się kilku z nich i rozważmy je w świetle nowych, ostatnio przedstawionych,
teorii, które oferują rozsądne rozwiązania.
geologicznych siły Źródło pochodzenia ciepła wewnątrz Ziemi jest przedmiotem trwających
od dawna badań. Charles H. Hapgood cytuje w swojej książce The Path of the
odpowiedzialne za Pole (Droga bieguna)1 poglądy urodzonego w Niemczech amerykańskiego
sejsmologa Beno Gutenberga (1889-1960), który współpracował z Charlesem
globalne kataklizmy, Richterem przy opracowywaniu jego skali, zwanej skalą Richtera.

których następstwem Proponowano wiele hipotez wyjaśniających pochodzenie wewnętrznego ciepła


Ziemi, jednak obecnie postuluje się jedynie dwa jego źródła: radioaktywność oraz
były całkowite ciśnienie grawitacyjne… Zagadnieniu temu poświęcono ogromne środki i mimo to
pochodzenie i utrzymywanie się wewnętrznego ciepła Ziemi nadal pozostaje
zagłady poprzednich jednym z najpoważniejszych, nie rozwiązanych przez naukę problemów.

cywilizacji, Jest to znakomite zobrazowanie problemu. Mamy oto poważny, nie roz-
wiązany problem, który pochłonął już olbrzymią ilość czasu badaczy oraz
w przyszłości znowu pieniędzy, i nadal nie znamy odpowiedzi! Nie mamy nic! Powód wydaje się
oczywisty. Obecne teorie robocze po prostu nie obejmują tego zagadnienia.
dadzą znać o sobie. Nie chciałbym jednak pozostawić państwa bez odpowiedzi, przeto spróbuję ją
przedstawić.
W poprzedniej części tego opracowania wspomniałem o Efekcie Rotacyjno-
Ugięciowym (efekt RB; Rotational-Bending Effect) jako możliwej do przyjęcia
zunifikowanej teorii. Uważam, że ta koncepcja jest możliwa do przyjęcia.
Omawiając sprawę pochodzenia wewnętrznego ciepła Ziemi, jej autor, James
Bowles, wyjaśnia to na przykładzie przełamywania drutu, który opisał w swojej
książce The Gods, Gemini and the Great Pyramid (Bogowie, Bliźnięta i Wielka
Piramida)2:
Część 2
(dokończenie) Kiedy staramy się przełamać kawałek drutu z wieszaka, zginamy go raz w jedną,
a raz w drugą stronę, usiłując doprowadzić drut do zmęczenia, wyczerpania go, co
w końcu następuje. Nie działa to najlepiej, ponieważ nie jest to najlepsza metoda,
niemniej zginanie drutu w obie strony zmienia jego strukturę i doprowadza do jego
utwardzenia. Utwardzanie następuje w wyniku wewnętrznego tarcia powstającego
podczas zginania, które ogrzewa drut i go utwardza. Powinniśmy pamiętać o tym
Richard W. Noone wywołanym przez tarcie cieple, ponieważ ma ono zastosowanie również w stosun-
ku do Ziemi. [Pokreślenie moje – R.W.N.]
1998
Efekt RB powoduje uginanie skorupy ziemskiej (podobnie jak w przy-
kładzie z drutem), dzień po dniu, rok po roku, tysiąclecie po tysiącleciu,
Strony internetowe: i wytwarzane w tym ciągłym procesie ciepło ogrzewa górne warstwy skorupy
http://rnoone.com ziemskiej, tak jak to sugeruje Bowles.
www.futurefate.com Łańcuch wysp hawajskich stanowi kolejny problem dla nauki. Przełamuje
on powierzchnię dna Pacyfiku wyraźnym łukiem, którego forma opisywana jest
różnie: jako wybrzuszenie gorącego punktu wulkanicznego przesuwającego się

40 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


pod stacjonarna skorupą lub jako jako wynik przesuwania drobniejszych szczegółach. Parafrazując profesora Tho-
się skorupy nad stacjonarnym gorącym punktem. Spróbu- masa Henry Huxleya, zapytam: Któż odważy się temu
jemy sprawdzić te teorie, lecz zanim tego dokonamy, sprzeciwić? Wątpię, aby znalazł się choć jeden naukowiec,
powinniśmy zastanowić się, czy te przeciwstawne poglądy inżynier, fizyk lub matematyk, który rzuciłby wyzwanie
są możliwe do przyjęcia w ramach jednej zunifikowanej prymatowi sił w procesie wykonywania pracy. Nawet
teorii. w przypadku malutkiego nasionka przebicie osłony i wy-
Rozważając to, należy zrezygnować z analizowania puszczenie kiełka jest efektem działania siły – wyraźnym
jakichkolwiek teorii, których sednem byłby jakikolwiek i prostym. Jest to tak oczywiste, że nie podlega dyskusji.
proces, ponieważ proces jest po prostu receptą zmian Następstwem tego jest kolejne piękno, które polega na
a nie rozwiązaniem. Za receptą kryją się składniki, a za tym, że siła i ruch definiują pracę, zaś praca definiuje
nimi biologiczne początki, a jesz- poziom wydatkowania energii.
cze za nimi siły, które je warun- Jezioro Titicaca jest Warto jednak zauważyć, że niemo-
kują – i tam właśnie pragniemy świadectwem jednego żliwy jest proces odwrotny, to zna-
dotrzeć! Tak więc zunifikowana czy wytworzenie pracy poprzez sa-
teoria musi z definicji zawierać z najpotężniejszych mą energię, a następnie ruchu,
opis sił, które utrzymują system kataklizmów, jakie miały o ile nie wytworzymy najpierw siły.
w ruchu, co bardzo precyzyjnie miejsce na Ziemi… Położone Podobnie jak poprzednio, nie ma
wyraził emerytowany inżynier i na- ani jednego naukowca, inżyniera,
uczyciel fizyki, James Bowles.3 ponad dwie mile nad fizyka lub matematyka, który pod-
poziomem morza jezioro ważyłby ten aksjomat. Jest to tak
…siła i tylko siła może być Titicaca jest zaśmiecone oczywiste, że nie podlega jakiej-
przyczyną ruchu. Energia nie jest kolwiek dyskusji! Należy wyraźnie
w stanie tego wykonać, a także pęd
milionami skamieniałych podkreślić, że każda teoria nauko-
oraz bezwładność… Natura musi morskich muszli. Oznacza to, wa, która za podstawę wyjaśnienia
zamienić układ siły, aby nastąpił że całość Altiplano została mocy sprawczej przyjmuje ener-
jakikolwiek ruch… Jeśli jest ruch, wyniesiona kiedyś z dna gię, wymaga rewizji.
to znaczy, jeśli na przykład wieje Istnieją jeszcze inne naturalne
wiatr, przesuwają się chmury, wy- morza. Titicaca do dzisiaj wydarzenia i okoliczności, których
piętrzają Himalaje lub gdy niebo zachowało morską faunę… wyjaśnienie nie mieści się w ra-
przeszywa zygzak błyskawicy, wie- mach ortodoksyjnych poglądów,
my, że przyczyną tego była siła. a już zupełnie nie mieszczą się
Zasada ta jest tak fundamentalna, tak oczywista, że za- w nich takie rzeczy, jak źródła trzęsień ziemi, wulkany,
wracanie sobie głowy czymkolwiek innym, dopóki nie zo- ziemskie pole magnetyczne, epoki lodowcowe, osady
staną zidentyfikowane siły, jest marnowaniem czasu. To jest i skamieniałości na szczytach gór, drzewa na dnie oceanu,
podstawa! piaszczyste plaże na wysokości 15 000 stóp (4 500 m),
starożytne korale w wodach północnego oceanu oraz
Twierdzenie, że zunifikowana teoria musi mieć pod- tereny wokół jeziora Titicaca w peruwiańskich Andach.
stawy w postaci sił, w bardzo trafnej formie wyraził Jezioro Titicaca jest świadectwem jednego z najpotęż-
również Mac Strain:4 niejszych kataklizmów, jakie miały miejsce na Ziemi.
Jezioro to mające długość około 140 (225 km) i szerokości
Naukowcy pragnęliby zredukować każde rozwiązanie do 70 mil (112 km) jest położone w prostej linii około 360 mil
prostego równania… Gdybyśmy mieli dynamiczną teorię osi (580 km) na wschód od płaskowyżu Nazca i leży na
zredukować do takiego fundamentalnego równania, to przy- granicy Peru i Boliwii na wysokości około 12 500 stóp
jęłoby ono postać F = ma… (3 750 m). Graham Hancock, autor książki Fingerprints of
Gods (Ślady palców bogów)5, podaje w niej, co następuje:
W doktrynie tej zamknięte jest elementarne piękno, Położone ponad dwie mile nad poziomem morza jezio-
które polega na tym, że jeśli uda nam się wykreślić drogę ro Titicaca jest zaśmiecone milionami skamieniałych mor-
ruchu i określić siły, potrafimy opisać wydarzenie w naj- skich muszli. Oznacza to, że całość Altiplano została
wyniesiona kiedyś z dna morza. Titicaca do dzisiaj za-
N′ – nowe położenie osi obrotu chowało morską faunę – ryby i skorupiaki o charakterze
E′ – nowe położenie równika
morskim a nie słodkowodnym. Jego wielkość uległa znacz-
Północna strefa nej zmianie, na co wskazuje starożytna linia zalewowa
zapadania N′ widoczna na znacznej części otaczającego go terenu. Zna-
Północna strefa cznie trudniejsza do wytłumaczenia jest obecność miasta
wynoszenia N′
Tihuanaco, które było kiedyś portem z potężnymi dokami
położonym tuż nad brzegiem jeziora. Jego ruiny są obec-
nie opuszczone i leżą w odległości około 12 mil (19 km) na
Widok z góry południe od jeziora oraz ponad 100 stóp (30 m) powyżej
Południowa
strefy opadania
strefa
linii brzegu.
lub wynoszenia
wynoszenia N′
Południowa strefa
MORSKIE GÓRY I GORĄCE PUNKTY
zapadania N′ Wróćmy obecnie do łuku wysp hawajskich i przyjrzyj-
my się im z punktu widzenia tego, o czym mówiliśmy
Zmiany położenia osi obrotu i równika oraz stref wynoszenia wcześniej. Mac B. Strain, obecnie na emeryturze, był
i zapadania powierzchni Ziemi według teorii dynamicznej osi z zawodu inżynierem budowlanym i pracował w firmie US
Mac Straina. Geological Survey w sekcji map. Początkowo pełnił funk-

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 41


cję szefa wydziału obsługi technicznej w wydziale plano- Dynamika postulowana przez teorię płyt tektonicz-
wania technicznego, a następnie inne temu podobne nych w stosunku do szczytów podmorskich jest omówio-
stanowiska. W swojej książce The Earth’s Shifting Axis na także w artykule Dvoraka, Johnsona i Tillinga „Dy-
(Zmiany położenia ziemskiej osi) przedstawia koncepcję, namics of Kilauea Volcano” („Dynamika wulkanu Ki-
którą nazywa dynamiczną teorią osi. lauea”) zamieszczonym w roku 1992 w Scientific Ameri-
Teoria ta mówi, że oś obrotu Ziemi, skądinąd stosun- can:10
kowo stabilnej planety, zmienia swoje położenie wymusza- J. Tuzo Wilson „zagadkę Kilauea” – mechanizm po-
jąc nowe położenie strefy równikowej. wstawania wysp hawajskich oraz innych
W rezultacie powstają odpowiednie środkowopłytowych wulkanów – wyjaś-
Obrót może
zmiany wysokości na wszystkich szero- następować
nia jako „powolny marsz dna mors-
kościach geograficznych wynikające wokół dowolnej, kiego nad głęboko i stosunkowo trwale
z przemieszczenia południków. Najis- niezależnej osi umiejscowionym w płaszczu Ziemi wy-
totniejsza dla tej teorii jest koncepcja niesieniem stopionej skały”, który na-
zakładająca istnienie mórz magmy, zywa „gorącym punktem”.11 Twierdzi,
której radialny wpływ (wzdłuż promie- że w czasie przesuwania się płyty pacy-
nia Ziemi) wywiera ciśnienie na dolną Zginanie wywołane ficznej w kierunku północno-zachod-
część skorupy ziemskiej. Ciśnienie to przez siłę zewnętrzną nim „gorący punkt wytwarza ciąg linio-
wytwarza według Straina naprężenia, wo rozmieszczonych wulkanów”.12
które są przyczyną pękania skorupy Przyznając, że model wyniesień sto-
i wnikania w nią magmy zgodnie z teo- pionej skały w płaszczu nie wyjaśnia
rią mówiącą, że magma przenika ku pochodzenia magmy gorącego punk-
górze w strefach grzbietów środkowo- Rysunek 2. Zginanie obrotowe belki tu,13 Wilson sugeruje, że zasila on nią
oceanicznych. prostej (zaczerpnięto z książki Jamesa pięć wulkanów.14 Mechanizm ten, bę-
Strain wyraża się jasno i jednozna- Bowlesa The Gods, Gemini, and the dący kombinacją energii cieplnej i za-
cznie, twierdząc – w czym go popieram Great Pyramid). sady Archimedesa (niestety, nie podaje
– że te intruzje magmy są absolutnie niezdolne do przesu- której), jest jego zdaniem siłą napędową tego procesu.
wania skorupy w bocznym kierunku. (Koncepcja bocznych W artykule czytamy dalej:15
ruchów skorupy ziemskiej pod wpływem energii termicz-
nej i intruzji magmy jest, jak zapewne państwo sobie Kiedy będący w stanie stałym materiał unosi się ku górze,
przypominają, częścią teorii płyt tektonicznych, a co za poddany zostaje niezwykłemu obniżeniu ciśnienia. Ten spa-
tym idzie uniformitaryzmu6). dek ciśnienia umożliwia stopienie pierwotnie stałego materia-
Oto, jak Strain opisuje przypadek hawajski:7 łu. Ze względu na mniejszą gęstość [ciężar właściwy] lżejsza,
stopiona frakcja skał, przemieszcza się ku górze, oddzielając
Rozciągający się na północ i północny zachód od wysp się od stałej pozostałości…
hawajskich rząd podmorskich gór stał się źródłem naukowej
hipotezy, zgodnie z którą skorupa ziemska przesuwa się nad Magma, wypływając na powierzchnię, gdzie nazywa się
gorącymi punktami w astenosferze 8. Dokładne przejrzenie lawą, przeciska się przez górną warstwę płaszcza skorupy
map fizycznych Oceanu Spokojnego wykonanych przez Na- ziemskiej i „tworzy w niej soczewkowate szczeliny”, do-
tional Geographic Society9 ujawnia istnienie wielu ustawio- starczając ciepła oraz materiału do wulkanicznych erup-
nych w linii łańcuchów podmorskich gór. Grzbiet Hawajski cji.16 Proces ten jest jedynie opisem zachodzących zmian
ciągnący się od wyspy Hawai aż do i nie wyjaśnia, skąd bierze się go-
wysp Midway jest najważniejszy… rąca magma ani skąd pochodzi
Jego przedłużeniem wydaje się być ciepło, które jest siłą napędową
Grzbiet Cesarski, lecz z gwałtow- tego systemu.
nym skrętem, który nadaje mu bar-
dziej północny kierunek. SIŁY, PRACA, ENERGIA
Powstawanie Siły
sił reakcji grawitacji
Jak zatem wyjaśnić istnienie łu-
Strain podkreśla, że jeśli te dwa kowatych grzbietów górskich, wy-
łańcuchy zostały utworzone przez pływanie lawy oraz gwałtowność
to samo skupisko gorącego punktu erupcji wulkanów, która wygląda,
i przez te samy ruchy skorupy, to jakby była skutkiem potężnego ciś-
powinny być one równoległe. Ma- nienia? Gdzież więc znajdują się
py fizyczne dna Pacyfiku dostar- te siły, jeśli to wszystko nie jest
czone przez National Geographic Rysunek 3. Belka prosta – zginanie będące efek- przejawem energii systemu?
Society, dowodzą jednak, że nie tem działania sił grawitacji i sił reakcji plastycznej Odpowiedź brzmi: w siłach,
są, co z kolei utrudnia jego zda- warstwy wewnętrznej (zaczerpnięto z książki Ja- w momentach zginających i zwią-
niem akceptację poglądu, że zo- mesa Bowlesa The Gods, Gemini, and the Great zanych z nimi wibracyjnych, koro-
stały one stworzone przez ruchy Pyramid). zyjno-ciernych podpłytowych od-
tektoniczne. Następnie Strain przedstawia alternatywną działywaniach będących skutkiem efektu RB. Wszystkie
koncepcję – system wolno poruszających się, podobnych one są wywołane przez grawitacyjne oddziaływania Słoń-
do atmosferycznych, „huraganów magmowych”, których ca, Księżyca oraz – w mniejszym stopniu – pozostałych
przypadkowe trasy wzdłuż dolnej warstwy skorupy nie planet naszego układu i nakładają się na wewnętrzny
tylko tłumaczyłyby nierównoległe usytuowanie łańcuchów system ziemski. Są to zewnętrzne siły grawitacyjne od-
podwodnych gór, ale również istnienie małych, przypad- działywające na Ziemię i wywołujące wewnątrz niej ruchy,
kowo usytuowanych gór na dnie oceanu, których nauka które pewni naukowcy nazywają „falami pływów wewnątrz
ortodoksyjna nie jest w stanie wyjaśnić. skorupy”.

42 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


Ten scenariusz połączonych sił i ruchów odzwierciedla stu mil na godzinę [160 km/h] ściana oceanicznych wód
pracę wykonaną w stosunku do Ziemi, praca zaś zamienia omiata całą Ziemię, niszcząc wszystko na swojej drodze.
się bezpośrednio w energię. Podczas gdy siła jest niewido- Zniszczenia są niewyobrażalne, lecz części ludzi udaje się
czna, skutek jej działania łatwo zauważyć. Siły wytwarzają ocaleć.
ruch, a ruch można dostrzec. Siły będące przyczyną ruchu
wykonują pracę, praca jest przetwarzana na energię, a jej Bowles zwraca także uwagę, że orbita Księżyca wokół
wydatek jest postrzegalny. Wystarczy określić wydatek Ziemi nie jest zsynchronizowana z orbitą Ziemi wokół
energii, aby zdać sobie sprawę, że znaleźliśmy się na Słońca, co wprawia Ziemię w wibracje. Wibracje te są
trzecim szczeblu drabiny. Pierwszym, wiodącym do zunifi- źródłem zjawiska zwanego „frettingiem” (korozja cierna)
kowanej teorii, są siły, a drugim – praca! Siły, praca, występującego na wewnętrznych płaszczyznach styku pła-
energia! szcza Ziemi i skorupy ziemskiej. Jego zdaniem fretting ma
Aby to lepiej zrozumieć, możemy posłużyć się analo- związek z wieloma procesami zachodzącymi na Ziemi.18
gią. Jak wiemy, silnik zapewnia moc napędową dla wszyst-
kich systemów samochodu. Koła, klimatyzacja, wspoma- Zjawisko kontynentalnych korzeni19 wzbudziło duże zain-
ganie kierownicy, alternator – wszystkie te układy napę- teresowanie, w związku z czym przeprowadzono pod jego
dzane są za pomocą pasków transmisyjnych bądź przekła- kątem wiele badań. Nasze zainteresowanie nim dotyczy ich
dni. Te dwa systemy rozdzielają siły wytworzone przez pochodzenia, ponieważ sądzimy, że obszary wynoszenia
silnik. Chociaż z łatwością potrafimy zrozumieć podstawo- wspomagają niektóre trzęsienia ziemi oraz że istnieje moż-
wą siłę wytwarzaną przez silnik, jej rozumienie będzie liwy do wykazania związek między przyrostem korzeni i pro-
niepełne, jeśli zignorujemy siły rozdzielone na te wszystkie cesami izostazji20. Tak więc przyjrzyjmy się temu, mając na
układy. oku efekt RB i zjawisko frettingu. Cały ten proces ma oczywi-
ście charakter ciągły i jest niezbyt dokładnie sprecyzowany,
ZIEMSKI SYSTEM RÓWNOWAGI bowiem kontynenty od niepamiętnych czasów są wynoszone
Mając to na względzie wróćmy do efektu RB i za- i pogrążane, gdyż cały ten mechanizm dąży do osiągnięcia
stanówmy się, jak dzielona jest siła między systemami, stanu równowagi. Przypomina to nieco akrobatę w cyrku,
które on napędza. Dwa z nich który zmienia w trakcie pokazu
interesują nas szczególnie – pier- położenie swojego ciała w po-
wszy rozrywający więzy skorupy szukiwaniu najlepszej pozycji dla
ziemskiej i drugi odpowiadający Rozciąganie Ściskanie swojego środka ciężkości.
za nieustanne jej przekształcanie
i wypiętrzanie. Ściskanie Rozciąganie To odniesienie do trzęsień
Żaden z tych systemów, do ziemi nie jest przypadkowym
chwili odkrycia efektu RB przez Ściskanie Rozciąganie spostrzeżeniem. Ich związek
Bowlesa i zdefiniowania go z efektem RB i wibracjami we-
w książce The Gods, Gemini, and Rozciąganie Ściskanie wnątrz Ziemi został potwierdzo-
the Great Pyramid, nigdy nie był ny przez niezależnych badaczy,
badany, jeśli chodzi o inicjującą dra Myeung Hoi Kwona i dra
go siłę. Tak więc będzie to pre- Randala D. Petersa.21
miera tej koncepcji w postaci zu- Rysunek 4. Naprężenia działające na Ziemię pod
nifikowanej teorii, nie licząc wpływem sił przedstawionych na rysunku 3 będą- …niemal przez cały czas ob-
książki, w której ją zaprezento- cych skutkiem efektu RB (zaczerpnięto z książki serwowaliśmy długotrwałe oscy-
wano. Jamesa Bowlesa The Gods, Gemini, and the Great lacje Ziemi między styczniem
Krótko mówiąc, efekt RB jest Pyramid). i sierpniem 1990 roku. Okresy
wynikiem ciągłej rotacji Ziemi wewnątrz pól grawitacyj- tych wibracji pokrywają się z ponad dziesięcioma znanymi,
nych Słońca, Księżyca i – w dniu 5 V 2000 roku – innych długimi okresami sferycznych i skrętnych oscylacji Ziemi,
planet w wyniku ich szczególnego ustawienia się w naszym które są z kolei skutkiem potężnych trzęsień Ziemi. Zaobser-
układzie. Oto, co pisze na ten temat Bowles:17 wowane amplitudy fluktuacji pokrywają się z księżycowym
okresem synodycznym, co oznacza, że są one związane
Nachylona pod kątem 23°26′ wirująca wokół własnej osi z siłami pływów… [to znaczy efektem RB].
Ziemia jest cały czas przyciągana przez krążący wokół niej
Księżyc. Z kolei krążąc wokół Słońca jest nieustannie przycią- Według Bowlesa „fretting” jest wytwarzającym ciepło
gana przez jego pole grawitacyjne. Połączone siły grawitacyj- procesem zmęczeniowym, który zachodzi w miejscach
ne Słońca i Księżyca, oraz – w mniejszym stopniu – innych występowania niskoamplitudowych wibracji między dwie-
planet bez przerwy ciągną ziemską skorupę pod ostrym ma sąsiadującymi powierzchniami. Ma on charakter ad-
kątem powodując jej zmęczenie… i w końcu przełamują jej hezyjny i zazwyczaj towarzyszy mu korozja, która wy-
więzy. Skorupa zostaje rozerwana na kawałki. To właśnie twarza na swojej drodze chemiczne odpady. Bowles uwa-
efekt RB powoduje, że osłabione więzy strefy położonej ża, że wibracje są jego zasadniczym, sprawczym czyn-
bezpośrednio pod skorupą, zwanej „strefą plastyczną”, do- nikiem i podaje następujący przykład:22
prowadzają do oddzielenia się skorupy od wewnętrznego
płaszcza Ziemi. Zerwawszy więzy między skorupą i wewnęt- Kupujemy nowy samochód typu pikap i na dno skrzyni
rznym płaszczem Ziemi, siły odśrodkowe oddziaływając na kładziemy wykładzinę. Sześć miesięcy później zdejmujemy
wielkie masy lodu na biegunach przesuwają skorupę [w ją, aby wyczyścić dno skrzyni, i naszym oczom ukazuje się
kierunku równika] dążąc do stanu równowagi. W końcu stan porysowana, odrapana powierzchnia. Wszędzie w miejscach,
ten zostaje osiągnięty i ten proces [główne ruchy przesuwają- w których wykładzina dotykała dna skrzyni, farba została
ce] dobiega kresu, lecz jego skutki są katastrofalne. Najbar- zdarta do gołego metalu. Tylko gdzieniegdzie pozostały jej
dziej niszczące są wody. Przemieszczająca się z prędkością resztki. Stan ten został spowodowany przez fretting: powolne

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 43


oddziaływania wibracyjne zachodzące między dnem skrzyni nie różni się od tej, której opis można znaleźć w wielu
i wykładziną. podręcznikach fizyki i mechaniki. Uważają, że można
i należy stosować ją do nauki o Ziemi, zaś konsekwencje
Fretting jest według Bowlesa nie tylko warunkiem jej działania są widoczne!
– jest rozwiązaniem. Zunifikowana teoria, która łączy Jak powiadają Strain i Bowles, siły i tylko siły rządzą
koncepcje korzeni, ich pochodzenie i warunki równowagi mocami Natury. Siły tworzą ruch, z kolei ruch można
izostatycznej z mechanizmem nasuwania płyt związanym obserwować. Siły powodujące ruch wykonują pracę, a pra-
z chemicznymi odpadami powstałymi w wyniku tarcia, to ca zamienia się w energię, zaś wydatek energii można
jego zdaniem nic innego jak fretting. Bowles nazywa ten obserwować. Siła-Praca-Energia… to cały sekret tego
proces Hydrostatyką Kontrolowaną Przez Odpady (Deb- procesu!
ris Controlled Hydrostatics).
Jeśli na przykład Himalaje wypiętrzały się poprzez NASZA GWAŁTOWNA PLANETA – CZY NASZA
wzrost korzeni, a nie w wyniku kolizji z subkontynentem CYWILIZACJA ULEGNIE ZAGŁADZIE JAKO NASTĘPNA?
indyjskim (jak utrzymuje powsze- Dr Albert Einstein napisał
chnie obowiązująca teoria), wów- Istnieje bardzo niewiele przedmowę do książki profesora
czas hydrostatyka kontrolowana Charlesa H. Hapgooda Earth’s
przez odpady powinna wykazać
zapisów wykraczających poza Shifting Crust (Zmiany położenia
spadek średniej gęstości gór wraz minione 6 000 lat. Za sprawą ziemskiej skorupy).24 Warto w tym
z upływem czasu, jako że podpły- licznych palaczy książek, jacy miejscu przytoczyć jedno zawarte
towe procesy dostarczają materia- przewinęli się przez naszą w niej zdanie dotyczące ruchów
łu o niskiej gęstości, poza tym cen- skorupy ziemskiej:
tralny masyw gór powinien rosnąć, historię, mamy dziś zamiast
a bardziej odległe od niego tereny nich mity i legendy oraz Sądzę, że ta dosyć zaskakująca,
pochylać w dół promieniście. Ko- ludowe podania, które, a nawet fascynująca idea zasługuje
lejnym potwierdzającym to dowo- na szczególną uwagę każdego, kto
dem będą pęknięcia o kształcie o dziwo, jak świat długi interesuje się teorią rozwoju Ziemi.
okrężnym, a nie równoległym do i szeroki, pokrywają się
linii wybrzeża! z naszymi przypuszczeniami To samo mógłbym powiedzieć
Dwie książki, które omówiłem, w stosunku do obydwu książek,
The Gods, Gemini, and the Great
na temat pradawnych które tu pobieżnie omówiłem. The
Pyramid Jamesa Bowlesa i The potopów i przesunięć Gods, Gemini, and the Great Pyra-
Earth’s Shifting Axis Mac B. Strai- biegunów. mid i Earth’s Shifting Axis są pra-
na, odpowiadają na pytania, które cami zasługującymi na wyróżnie-
od dawna nurtują naukę o Ziemi, nie i dogłębną analizę. Obie za-
wnosząc propozycje do zunifikowanej teorii. Obaj autorzy wierają oryginalne przemyślenia dotyczące geologicznych
różnią się jednak nieco ostatecznymi wnioskami. zachowań naszej planety i winny stanowić bodziec do
Obie książki rzucają wyzwanie teorii płyt tektonicznych naukowej dyskusji.
i obalają popularny pogląd, że epoki lodowcowe zostały Nadzwyczajna zdolność Hapgooda do łączenia da-
spowodowane anomaliami klimatycznymi oraz że dryf nych z wielu odległych od siebie dziedzin i przed-
kontynentów jest przyczyną wypiętrzania gór. Obie od- stawiania ich w spójnej, zrozumiałej formie czyni jego
powiadają na więcej pytań, niż ich stawiają, i obie przeko- książki Earth’s Shifting Crust, Maps of the Ancient Sea
nują czytelnika, że jeśli jakaś teoria rodzi wieloznaczne Kings: Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age
odpowiedzi, to jest z nią coś nie tak. (Mapy starożytnych królów mórz – dowody istnienia
Oto, kolejny przykład, w którym ortodoksyjne poglądy wysoko rozwiniętej cywilizacji w epoce lodowcowej)25 oraz
zawodzą, nie będąc w stanie udzie- Path of the Pole (Droga bieguna)
lić właściwych odpowiedzi. Panuje Kierunek pionu doskonałą lekturą zarówno dla
pogląd, że większość trzęsień zie- poważnie zainteresowanych tym
mi, rodzi się w odległości kilku tematem, jak i przypadkowych
mil od powierzchni Ziemi w pro- Siły grawitacji czytelników. Książki te dokumen-
cesie „kruchych przełomów i ta- tują pracę Hapgooda i innych
rcia poślizgowego”. Wielu nauko- jemu podobnych uczonych z całe-
wców skonsternowanych nieadek- go świata, łącząc w sobie wiedzę
watnością tego tłumaczenia, zada- z różnych dziedzin nauki, która
je pytanie, jak to możliwe, żeby Płaszczyzna obrotu planet mogłaby już zostać utracona i za-
skała pękała i ślizgała się, skoro (ekliptyka) pomniana. Dla tych, którzy inte-
niezwykłe ciśnienie panujące we- resują się geologią lub historią,
wnątrz ziemskiego płaszcza wyklu- prace te są bezcenną i pasjonują-
cza chociażby powstawanie kru- cą lekturą.
Rysunek 5. Ziemia i efekt RB (zaczerpnięto
chych przełomów.23 Wyraźny brak z książki Jamesa Bowlesa The Gods, Gemini, and Istnieje bardzo niewiele zapi-
logiki! the Great Pyramid). sów wykraczających poza minione
W przeciwieństwie do teorii 6 000 lat. Za sprawą licznych pala-
dających wielorakie odpowiedzi Strain i Bowles twierdzą, czy książek, jacy przewinęli się przez naszą historię, mamy
że istnieje tylko jedna zasada kontrolująca moce Natury, dziś zamiast nich mity i legendy oraz ludowe podania,
która jest niczym silnik statku napędzający wszystkie jego które, o dziwo, jak świat długi i szeroki, pokrywają się
mechanizmy. Podkreślają, że ta zasada, którą nazywają z naszymi przypuszczeniami na temat pradawnych poto-
Prawem Natury, to Siła-Praca-Energia. Zasada ta niczym pów i przesunięć biegunów.

44 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


Mając na względzie amnezję pokoleń oraz tendencje 2. James Bowles, The Gods, Gemini and the Great Pyramid (Bogowie,
społeczeństw do niewłaściwego diagnozowania swojej Bliźnięta i Wielka Piramida), Gemini Publishing (P.O. Box 648, Grass
Lake, Michigan 49240-0648, USA), 1998, str. 34.
przeszłości, pokładam nadzieję, że The Earth’s Shifting
3. James Bowles, The Gods…, str. 25.
Axis i Gods, Gemini, and the Great Pyramid rozbudzą
4. Mac B. Strain, The Earth’s Shifting Axis: Clues to Nature’s Unsolved
ludzką społeczność. Obie te książki prezentują nieza-
Mysteries (Zmiany położenia ziemskiej osi – klucz do nie rozwiązanych
przeczalne dowody występowania geologicznych katastrof zagadek natury), ALT Press, Inc. (P.O. Box 4563, T Station, Shrewsbury,
w skali ogólnoświatowej i mówią nam wyraźnie, że wielkie MA 01545, USA), 1997, str. 8-9.
zmiany z przeszłości w pewnym momencie ponownie 5. Graham Hancock, Fingerprints of the Gods (Ślady palców bogów),
dadzą znać o sobie z geologicznymi wstrząsami i trudną do Crown Publishers, Nowy Jork, 1995.
wyobrażenia gwałtownością. 6. Uniformitaryzm (lub inaczej aktualizm) to teoria przyjmująca, że
Zdrowy rozsądek dyktuje nam konieczność określenia wszystkie zjawiska o charakterze geologicznym można wytłumaczyć jako
czasu, w którym te „odwiedziny” mogą nastąpić. Ile rezultat oddziaływania istniejących w naturze sił, które działają w sposób
ciągły i jednostajny od chwili powstania Ziemi do obecnych czasów.
pozostało nam czasu do kolejnego uderzenia Młota?
– Przyp. red.
Pamiętajmy, aby stawiając to pytanie, jak napisał w swojej
7. Mac B. Strain, The Earth’s…, str. 137.
książce The Path of the Pole Charles Hapgood, kierować
8. Astenosfera to nieregularna warstwa w górnej części płaszcza Ziemi
się swoim „instynktem zadawania pytań”:26 charakteryzująca się zmniejszoną prędkością fal sejsmicznych. – Przyp.
tłum.
Na zakończenie pozwolę sobie powiedzieć kilka słów 9. Znane amerykańskie towarzystwo geograficzne wydające popularny
skierowanych do młodych mężczyzn i kobiet studiujących w Polsce miesięcznik. – Przyp. tłum.
w college’ach i wyższych uczelniach – tajemnice Ziemi 10. John J. Dvorak, Carl Johnson i Robert I. Tilling, „Dynamics of
wzywają was. To, co obecnie wiemy, to za mało, poza tym Kilauea Volcano” („Dynamika wulkanu Kilauea”), Scientific American,
większość naszych poglądów w różnych dziedzinach jest sierpień 1992.
wypaczona przez dziwaczne wymysły, które stworzone zo- 11. Tamże, str. 47.
stały, aby ukryć naszą ignorancję. Poglądy te należy zniszczyć 12. Tamże.
i odrzucić. Jest jedno narzędzie, przy pomocy którego można 13. Tamże, str. 48.
tego dokonać, i jest ono w waszych rękach. Jest nim cieka- 14. Tamże.
wość – instynkt zadawania pytań. Powinien on być wyost- 15. Tamże.
rzony i bezlitosnie wykorzystywany. I 16. Tamże.
17. James Bowles, The Gods…, str. 1-2.
O autorze: 18. Tamże, str. 215.
Richard W. Noone jest autorem książki 5/5/2000 Ice: The 19. Kontynenty pokrywają równiny, wzgórza, góry, rzeki i jeziora, zaś od
spodu pokrywa je jak gdyby lustrzane odbicie ich górnej powierzchni
Ultimate Disaster (Lody 5 V 2000 – ostateczna zagłada) wydanej zwane korzeniami zimnego płaszcza (cold mantle roots). Korzenie te mogą
w roku 1986 przez Crown Publishing, a następnie wznowionej sięgać w głąb skorupy ziemskiej na ponad 200 km. – Przyp. red.
w roku 1997 przez Three River Press i Crown Publishing z Nowe- 20. Stan równowagi mas między skorupą ziemską a górnym płaszczem
go Jorku. Występował w czołowych środkach masowego przeka- Ziemi. – Przyp. red.
zu w USA, w tym w programie Prophecies of the Millennium 21. Dr Myeung Hoi Kwon, dr Randal D. Peters, „The Study of
(Przepowiednie tysiąclecia) stacji telewizyjnej Fox, Solar Empire Eigenmode Types and Source Non-linearity in Free Earth Oscillations”,
(Imperium Słońca) nadanym przez Learning Channel, Headline („Badania tworów Eigena i źródeł nieliniowości w swobodnych oscylacjach
News i Newsnight stacji CNN, This Morning (Dziś rano), The Ziemi”), Journal of Korea Physics Society, 1995.
Oprah Winfrey Show (Show Oprah Winfrey), Sightings (Obserwa- 22. James Bowles, The Gods…, str. 216.
cje), Ancient Prophecies (Starożytne proroctwa), UFO Diaries 23. Cliff Frohlich, „Deep Earthquakes” („Głębokie trzęsienia Ziemi”),
Scientific American, styczeń 1989, str. 54.
(Dzienniki UFO), The Unexplained (Nie wyjaśnione), a także
24. Charles H. Hapgood, Earth’s Shifting Crust. (Zmiany położenia
w programie radiowym Arta Bella Incredible Sunday (Niesamowi-
ziemskiej skorupy), Pantheon Books, 1958, przedmowa.
ta Niedziela) nadawanym przez radiostację WTBS.
25. Charles H. Hapgood, Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of
Richard W. Noone jest masonem 32 stopnia loży Ancient and Advanced Civilization in the Ice Age (Mapy starożytnych królów mórz
Accepted Scottish Rite, a od roku 1964 członkiem SIAHAT – dowody istnienia wysoko rozwiniętej cywilizacji w epoce lodowcowej),
(Society of Inter-American Highway Auto Travelers) i World Chilton Book Publishers, Nowy Jork, 1966; Adventures Unlimited, Kemp-
Explorers Club (Światowy Klub Odkrywców). W roku 1999 ma ton, USA, 1996 (wznowienie).
kierować wyprawą do Egiptu zorganizowaną pod auspicjami 26. Charles H. Hapgood, The Path…, str. 324.
Mystical Journeys, Inc.
Jego adresy internetowe to:
‹http://rnoone.com› i ‹www.futurefate.com›
Kontakt przez:
Brian Belfiglio
Publicity Manager
Crown Publishing
201 E. 50th St.
New York, NY 10022
USA
e-mail: ‹bbelfiglio@randomhouse.com›.

Przełożył Jerzy Florczykowski

Przypisy:
1. Charles H. Hapgood, The Path of the Pole (Droga bieguna), Chilton,
Filadelfia, USA, 1970, str. 224.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 45


P oinformowaliśmy stanowych i zagranicznych przedstawicieli, aby nie przy-
jmowali żadnych nowych członków z powodu zmian, jakich dokonujemy.
Mieli czekać do czasu ukazania się październikowego (1953) numeru Space
W roku 1953 Review, w którym miały znajdować się dalsze informacje. Nasze główne zadanie
polegało na przejrzeniu rejestru członków i określeniu kwot, które mieliśmy
znanego wówczas im zwrócić po wydaniu następnego numeru. Musieliśmy sprawdzić, czy skarbnik
miał odpowiednią ilość pieniędzy na koncie bankowym niezbędną do do-
amerykańskiego konania zwrotów. Chcieliśmy rozliczyć się ze wszystkimi naszymi członkami,
którzy prenumerowali Space Review. Ruszyły tryby machiny mające na celu
pioniera badań powstrzymanie dalszych badań oraz zmierzające do zamknięcia IFSB (Inter-
national Flying Saucer Bureau – Międzynarodowe Biuro ds. Latających Spo-
zjawiska UFO, dków).
W sierpniu 1953 roku miałem ponownie przyjemność goszczenia ludzi
Alberta K. Bendera, z innego świata. To przeżycie miało jeszcze bardziej poznawczy charakter niż ich
ostatnia wizyta. Nie miałem sposobu na ustalenie, czy i kiedy mogę spodziewać
odwiedziły trzy się ich odwiedzin, niemniej w ramach próby często wyjmowałem metal ze
szkatułki, włączałem radio i powtarzałem tamto słowo. Ponieważ nic się nie
ubrane na czarno działo, stwierdzałem, że nie nadszedł jeszcze czas na wizytę.
Pewnego gorącego sierpniowego wieczoru siedziałem w swoim pokoju zajęty
obce istoty, które redagowaniem październikowego numeru Space Review, kiedy nagle wydało mi
się, że usłyszałem na poddaszu, tuż za moimi drzwiami, pisk. Wstałem i podszed-
zabrały go do łem do nich, aby sprawdzić, czy to mój ojczym chodzi po strychu czegoś szukając.
Spod drzwi nie widać było światła, więc pomyślałem, że się przesłyszałem, lecz
swojej bazy na w tym samym momencie znowu poczułem zapach siarki. Był on bardzo niewyraź-
ny i kiedy usiadłem, nasilił się. Schyliłem się ku podłodze i poczułem, że jest tam
Antarktydzie, gdzie jeszcze silniejszy, więc pomyślałem, że ma własność snucia się tuż nad podłogą
i powolnego unoszenia się. Ponieważ zawsze towarzyszył wizytom tych dziwnych
przekazały mu istot, był to sygnał, że mogę się ich niebawem spodziewać. Zadawałem sobie
pytanie, co to za zapach. Nigdy nie pytałem ich o to i teraz postanowiłem, że
ważne informacje, zrobię to przy najbliższej okazji.
Nie wiedziałem, czy mam otworzyć drzwi i wyjrzeć na strych, czy czekać na ich
zabraniając mu pojawienie się w moim pokoju. Intensywność zapachu wciąż rosła i w końcu
otworzyłem zamek. Kiedy to zrobiłem, serce podeszło mi do gardła! W drzwiach
jednocześnie ich stała ta sama postać, która siedziała obok mnie w teatrze, szła za mną ulicą
i złożyła wizytę w moim pokoju. Osobnik ten ruszył na mnie, tak że musiałem
ujawniania. wejść z powrotem do pokoju. Szedł z utkwionymi we mnie oczami, z których
wydobywała się lekka poświata. Sądziłem, że jest sam, ale myliłem się. Z tyłu
stało dwóch innych. Wszyscy trzej weszli do pokoju i zamknęli drzwi.
Moje ciało ogarnął chłód. Czego mogli chcieć, ukazując się w ten sposób
Część 2 i ryzykując, że zostaną przez kogoś zauważeni? Cofnąłem się w stronę łóżka.
(dokończenie) Jeden z nich wystąpił przed dwóch pozostałych rozglądając się po pokoju. Po raz
pierwszy miałem okazję przyjrzeć się im z tak niewielkiej odległości.
Ich ubrania były wykonane z czarnego materiału przypominającego tkaninę,
z której szyte są stroje księży. Były dobrze wyprasowane i wyglądały jak nowe.
Albert K. Bender Wszystkie pozostałe części ich garderoby, takie jak krawaty, koszule, skarpetki
1963 i buty, również były czarne. Mieli kapelusze typu Homburg, również czarne. Ich
twarze nie miały zbyt przyjemnego wyrazu. Oczy świeciły jak malutkie latarki, zaś
Zaczerpnięto z książki: zęby były śnieżnobiałe i mocno kontrastowały z ich bardzo ciemną karnacją. Nie
Flying Saucers and the Three Men widziałem ich dłoni, ponieważ mieli na nich czarne rękawiczki. Ich ciała otaczała
błękitnawa poświata i zastanawiałem się, czy to nie ona jest źródłem owego
(Latające spodki i trzej mężczyźni)
siarkowego zapachu.
wydanej przez: Znowu ogarnął mnie lęk. Czekałem na jakiś ruch z ich strony, ponieważ nie
Neville Spearman Limited wiedziałem, czy będę traktowany przyjaźnie, czy z agresją. Najbliższy mnie
Londyn, Wielka Brytania osobnik przerwał ciszę i przemówił do mnie w typowy dla siebie sposób, bez
poruszania ustami.

46 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


— Przybyliśmy, aby zabrać cię na najważniejsze spot- skręcała ona ostro w prawo, gdzie w obszerniejszej części
kanie. Ponieważ czeka nas daleka droga, musimy ci towa- jaskini tkwił wielki obiekt w kształcie cygara przypominający
rzyszyć wszyscy trzej. Zobaczysz naszą bazę operacyjną na rakietę wielkości oceanicznego liniowca. Z miejsca, w któ-
twojej planecie. Weź z sobą swój metalowy krążek. rym stałem, nie było widać jego drugiego końca, niemniej
Podszedłem do szkatułki, w której go trzymałem, wyją- zauważyłem, że był on wykonany z tego samego lśniącego
łem go i zacisnąłem w dłoni. Następnie obróciłem się metalu i miał z boku podobne do iluminatorów otwory.
w kierunku istot i czekałem na dalszy bieg wypadków. Ścieżka prowadziła prosto do płyty usytuowanej w bocz-
Zbliżyli się do mnie i stanęli wokół mnie, po czym po raz nej ścianie tego obiektu. Kiedy się do niej zbliżyłem, wiązka
pierwszy mnie dotknęli. Czułem, jakby dotykały mnie kawa- światła, która nam towarzyszyła, zogniskowała się na małym
łki lodu. Całe moje ciało nagle zdrętwiało, jakbym otrzymał wybrzuszeniu na jej powierzchni. Niemal natychmiast płyta
potężną dawkę nowokainy. przesunęła się w bok z piskliwym, przeszywającym do szpiku
kości zgrzytem. Wszedłem do środka a za mną moja
Następnym, co pamiętam, było otwarcie oczu w jakiejś trójosobowa eskorta. Gdy tylko przekroczyliśmy próg, płyta
dużej pieczarze. Zdziwiły mnie jej niezwykłe rozmiary – ni- zasunęła się za nami wydając taki sam dźwięk.
gdy nie widziałem ani nawet nie słyszałem o takiej jaskini. Nie miałem pojęcia, co się ze mną stanie, po co mnie tu
Nie byłem nawet pewny, czy znajduję się na Ziemi. Po dostarczono i kogo mam tu spotkać.
niezwykłych przeżyciach ostatnich miesięcy wcale nie był- Znajdowaliśmy się w długim korytarzu z płytami po-
bym zdziwiony, gdyby okazało się, że jestem na Księżycu! krywającymi w różnych miejscach ściany, nad którymi umie-
Towarzyszący mi trzej osobnicy wciąż byli ze mną. szczone były małe świecące banieczki, z których część była
Zauważyłem, że wszyscy stoimy na platformie wykonanej ze tego samego koloru, a część różniła się odcieniem. Eskor-
srebrzystego metalu przypominającego nierdzewną stal. Pa- tujący mnie osobnicy zatrzymali się przy jednej z płyt, po
dała na nas wiązka jasnego światła wydobywająca się z poło- czym jeden z nich wyjął z ubrania mały cylindryczny przed-
żonego niezbyt daleko przed nami obiektu. Zastanawiałem miot podobny do latarki i zaświecił nim w małą dziurkę
się, dlaczego tak dużo światła dobiega również z góry. w płycie. Drzwi z miejsca przesunęły się w bok. Gestem dali
Spojrzawszy w tamtym kierunku odkryłem tego przyczynę. mi znać, abym tam wszedł. Pomieszczenie przypominało
Cały sufit był wykonany z lodu i padające z góry światło laboratorium lub fabrykę chemiczną.
przechodziło przezeń oświetlając wnętrze jaskini. Ta lodo- Laboratorium wypełniała aparatura wykonana na pierw-
wa pieczara wyglądała, jakby wykuła ją jakaś nadludzka szy rzut oka z tego samego błyszczącego metalu. W wielu
istota, tak jak wykonuje się otwór w śniegu przy pomocy punktach długich ciągów rur i cewek umieszczone były
gorącego pręta. Z całą pewnością do jej wydrążenia musia- okrągłe szklane pojemniki przerywające przepływ przezro-
no użyć ogromnych ilości ciepła. czystej jak woda cieczy. Była ona zapewne w jakiś sposób
Miałem nieodparte uczucie, że wciąż znajduję się na podgrzewana, ponieważ wydobywały się z niej bąbelki pary.
Ziemi, lecz w jakimś odległym jej zakątku, w którym Odniosłem wrażenie, że jestem świadkiem prowadzonego
człowiek jeszcze przez wiele lat nie postawi stopy. Moja na ogromną skalę procesu destylacji. W jednym końcu
eskorta zauważyła moje zainteresowanie otoczeniem i wska- laboratorium stał duży zestaw przyrządów składający się
zała na metalową ścieżkę biegnąca przede mną, dając mi do z zaworów, światełek i liczników. Przy tablicy rozdzielczej
zrozumienia, że powinienem nią pójść. W pewnym miejscu siedziała jakaś postać przesuwająca dźwignie i przyciskająca
guziki. Kiedy zbliżyliśmy się, moja eskorta zatrzymała się,
operator obrócił się w naszą stronę i powiedział coś nie
poruszając ustami. Chociaż poprzednio rozumiałem wszyst-
ko, co było mówione, teraz nie mogłem nadążyć za tym, co
mówili. Wiem tylko, że rozmawiali ze sobą.
Operator zachował swój oryginalny, podobny do po-
twora wygląd, który widziałem w pomieszczeniu ze szklaną
kopułą. Był wzrostu członków mojej eskorty i bardzo szka-
radny. Miał niezgrabny, niemal prostokątny zarys ciała.
Jego oczy emanowały takim samym blaskiem i kiedy spo-
jrzał na mnie, poczułem, że wnikają w moją duszę. Następ-
nie usłyszałem, jak mówi do mnie.
— Witaj w naszej bazie operacyjnej na twojej planecie,
Ziemi. Przebyłeś wiele mil, aby tu dotrzeć. Trwało to
zaledwie kilka sekund. Gdybyś chciał tu przybyć przy pomo-
cy waszych środków transportu, zajęłoby ci to wiele dni
i nocy. Znajdujesz się w miejscu waszej planety zwanym
Antarktydą. Wybraliśmy tą okolicę, ponieważ jest nie za-
mieszkana i nie ma tu nikogo, kto mógłby nam prze-
szkadzać w wykonywaniu naszych zadań. Tę bazę wykonali-
śmy drążąc tunel w pokrytej lodem powierzchni, pozo-
stawiając mały otwór, przez który mogą przedostać się
jedynie nasze najmniejsze pojazdy. Intensywny chłód, jaki
tu panuje, nie przeszkadza nam, ponieważ wasz zakres
temperatur nie działa na nas. Nasze ciała z łatwością
dostosowują się do tego zakresu. Powierzchnia naszej ro-
Okładka jednego z pierwszych numerów pisma wydawanego dzinnej planety jest lodową pustynią i temperatura tam jest
przez Międzynarodowe Biuro ds. Latających Spodków, zaproje- nawet niższa niż tu, w regionie waszego południowego
ktowana przez Alberta K. Bendera. bieguna. Wszystkie nasze miasta są zbudowane pod ziemią.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 47


Mamy wyjścia na powierzchnię podobne do kraterów, przez drzwi, które z miejsca zamknęły się po naszym wejściu do
które możemy wysuwać terminale przeznaczone dla statków środka. Byliśmy w windzie. Stojący obok mnie osobnik
kosmicznych służące do ich startów lub lądowań. Kiedy nic wcisnął guzik na ścianie i podłoga ruszyła w dół.
nie startuje ani nie ląduje, terminale opuszcza się w głąb Kiedy zatrzymaliśmy się, otworzyły się drzwi i wkroczyli-
kraterów, zaś ich platformy służą jako zamknięcie ich śmy do długiego tunelu tej samej wielkości, że aż trudno
wylotów. Po opuszczeniu terminali na powierzchni pozo- było uwierzyć, iż wciąż przebywamy wewnątrz dużego stat-
stają tylko wieże łączności. Polecono mi pokazać ci, co ku. Tuż przed nami stał spodek, który zjechał przed chwilą
robimy z wodą morską, którą pobieramy z powierzchni dużą windą. Z jego dna wysunęła się długa rura, przez którą
waszej planety. Najpierw pokażemy ci, jak ta woda dociera wypuszczono przypominający wodę płyn. Wlano go do
do nas. W tym celu musimy przejść do sąsiedniego pomiesz- urządzenia, które wyglądało jak duży lejek i zasysało go
czenia, skąd twoja eskorta zaprowadzi cię w stosowne z dużą szybkością. Oczy jednego z członków eskorty rozbłys-
miejsce. Kiedy tu wrócisz, wyjaśnię ci, na czym polega ły jaśniejszym blaskiem i usłyszałem, że jest to pobrana
wydzielanie z wody tego, co nas interesuje. z powierzchni Ziemi woda morska.
Po tych słowach pozwolił nam odejść. Moja eskorta Po zakończeniu wyładunku spodek przesunął się na
zaprowadziła mnie do kolejnych drzwi, ponownie otwiera- bocznicę podobną do kolejowej, jakich było się tam wiele.
jąc je wiązką światła z „latarki”. Weszliśmy do wąskiego, Przetarłem oczy ze zdumienia, widząc, ile jest tam tych
długiego tunelu, który przypominał tunel nowojorskiego spodków. Wszystkie stały na bocznicach, na których znaj-
metra, tyle że był od niego mniejszy. Podeszliśmy do małego dowały się również platformy umożliwiające ich załogom
pojazdu z siedziskami. Pojazd wspierał się na pojedynczej wchodzenie i wychodzenie z nich. W ziemskiej terminologii
szynie i najwidoczniej był używany do przemieszczania się pomieszczenie to nazwano by hangarem latających spod-
po tym dużym obiekcie, który, jak mi się wydawało, był ków. Wszędzie unosił się zapach siarki i zastanawiałem się,
statkiem kosmicznym. Weszliśmy czy jest on w jakiś sposób związany
do pojazdu i zajęliśmy w nim miejs- „Znajdujesz się w miejscu z używanym przez nich paliwem.
ca. Ledwie zdążyliśmy usiąść, gdy waszej planety zwanym
pojazd ruszył wydając ciche bucze- Wróciliśmy tą samą drogą i zno-
nie. Z jego przodu padało światło Antarktydą. Wybraliśmy tą wu znalazłem się w laboratorium,
oświetlające tunel. Zauważyłem, że okolicę, ponieważ jest nie z którego rozpoczęliśmy naszą węd-
po drodze mijaliśmy wiele świateł. zamieszkana i nie ma tu rówkę. „Monstrum”, które spotka-
Domyśliłem się, że są to przystanki łem poprzednio, stanęło przed na-
tej jednoszynowej kolejki. nikogo, kto mógłby nam mi i po raz pierwszy od chwili przy-
Nagle pojazd zatrzymał się. Wy- przeszkadzać w wykonywaniu bycia w to dziwne miejsce, eskorta
szliśmy na peron i stanęliśmy przed naszych zadań”. opuściła mnie. „Monstrum” pod-
następnymi drzwiami. Eskorta ot- prowadziło mnie do tablicy z przy-
worzyła je tak samo jak poprzednio rządami pomiarowymi i wskazało
i weszliśmy do dużego, okrągłego pomieszczenia, w którym na mały licznik pokryty dziwnymi znakami. Spod licznika
aż huczało od ruchu. Ściana pokryta była tablicami rozdziel- wchodziła rurka łącząca go całym systemem cewek i prze-
czymi, przed którymi siedzieli operatorzy i manipulowali wodów.
dźwigniami oraz przyciskami. Tu i tam błyskały światełka. Usłyszałem, że jest to miejsce, do którego trafia z poło-
W podłodze znajdował się duży, okrągły otwór ogrodzony żonych niżej ogromnych zbiorników morska woda. Jest ona
metalową balustradą. Kiedy podeszliśmy do niej, stwier- przesyłana systemem rur i wężownic, w których poddawana
dziłem, że ma on około 60 stóp (18 m) średnicy, jeśli nie jest procesowi umożliwiającemu pozyskiwanie potrzebnej
więcej. Spojrzałem w dół i zobaczyłem, że ku górze wznosi im substancji. Nie powiedziano mi, jak działa ten system ani
się coś podobnego do windy. Urządzenie dojechało do co jest jego końcowym produktem. Miałem nadzieję, że
poziomu podłogi i nie zatrzymując się wznosiło się dalej ku w końcu go zobaczę i byłem bardzo zadowolony, kiedy
sufitowi. Napędzany prawdopodobnie od spodu, podtrzy- usłyszałem, że zaraz to nastąpi.
mujący platformę, duży cylinder zatrzymał się przesunąwszy „Monstrum” zabrało mnie do sąsiedniego pomieszcze-
się przez sufit. nia, w którego centrum znajdowała się ogromna maszyna.
Następnie na najbliższym stanowisku sterowniczym roz- Miała wiele liczników, mierników, przycisków, wskaźników
świetlił się duży ekran i ukazała się na nim biała kropka, etc. Wydawała dziwny dźwięk i była obsługiwana przez trzy
która przesuwała się z jednej strony ekranu w kierunku jego inne „monstra”. Na drugim jej końcu niewielki taśmociąg
środka – przypominało to ekran radaru. Po chwili kropka osłonięty szklaną rurą transportował bloczki sprasowanego
rozbłysła czerwonym kolorem i zniknęła. Z góry dobiegły materiału przypominające kostki bulionu. Nie pozwolono
wibracje, jakby coś uderzało w sufit. Platforma opadła mi przebywać w tym pomieszczeniu zbyt długo i nikt nie
i kiedy już obniżyła się do poziomu podłogi, ledwie mogłem proponował dalszych wyjaśnień dotyczących procesu, które-
uwierzyć własnym oczom, widząc, co unosiła. go byłem świadkiem. Sądzę, że przeznaczenie tego materia-
Kilka stóp przede mną stał prawdziwy latający spodek! łu było otoczone głęboką tajemnicą i wszelkie rozmowy ze
Piękna, idealnie okrągła maszyna z rzędem iluminatorów mną na ten temat były zakazane.
oraz pojedynczym prętem wystającym z jej wierzchołka. Ponownie zaprowadzono mnie do laboratorium, gdzie
Spodek wykonany był z tego samego błyszczącego metalu. czekała na mnie moja trzyosobowa eskorta. Z ich zachowa-
Nie widziałem żadnych drzwi służących do wchodzenia nia wywnioskowałem, że moja wycieczka dobiega końca.
i wychodzenia załogi. Później wyjaśniono mi, dlaczego ich Znowu pojechaliśmy jednoszynową kolejką, lecz tym razem
nie widziałem. zatrzymaliśmy się na innej stacji, gdzie wsiedliśmy do windy.
Spodek zjechał w dół przez otwór w podłodze i zniknął Z windy weszliśmy do jasno oświetlonego, półkulistego
z pola widzenia. Moja eskorta zaprowadziła mnie do okrąg- pomieszczenia wyposażonego w rząd krzeseł. Zaintrygowa-
łego filaru o średnicy około 9 stóp (2,7 m), który znajdował ła mnie jego podłoga, ponieważ przypominała terakotę, z tą
się w dalszej części pomieszczenia. Jeden z nich otworzył różnicą, że każda płytka wykonana była z błyszczącego

48 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


metalu z wyrytym na niej wzorem. Było to arcydzieło sztuki pomocą eksperymentu, który przeprowadziłeś. Zanim na-
zdobniczej, jakiego nigdy dotąd nie widziałem. wiązaliśmy z tobą kontakt, przez pewien czas obserwowaliś-
Przed rzędem krzeseł usytuowana była duża płyta, a nad my cię. Chcieliśmy sprawdzić twoją szczerość. Przekona-
nią duża bańka, która zajaśniała ciemnoczerwonym świat- wszy się, że jesteś wiarygodny i masz silną wolę, wybraliśmy
łem, kiedy usiedliśmy na wprost niej. Jeden z członków ciebie spośród wielu innych ludzi, abyś mógł nas odwiedzić
eskorty wstał, podszedł do tablicy z przyciskami znajdującej i poznać cel naszego pobytu na waszej planecie. Dowiedzia-
się obok tej płyty i przycisnął jeden z nich. Płyta rozsunęła łeś się już wielu rzeczy. Słuchałeś cierpliwie, nie zadając
się z buczeniem. Osobnik ten podszedł następnie do nas, nam kłopotliwych pytań, niemniej jestem przekonany, że
wówczas wstaliśmy i poszliśmy za nim. Przeszliśmy przez masz jeszcze ich wiele i chciałbyś je zadać. Jesteśmy gotowi
drzwi i weszliśmy do długiego korytarza, którym dotarliśmy wysłuchać twoich pytań, lecz zastrzegamy sobie prawo uchy-
do następnej płyty. Przystanęliśmy na chwilę i gdy nad płytą lenia się od odpowiedzi na te spośród nich, które uznamy za
zapłonęło czerwone światło, ten sam członek eskorty pono- wykraczające poza dozwolony zakres. Zatem słuchamy.
wnie podszedł do tablicy z przyciskami, wcisnął jeden z nich
i płyta przesunęła się w bok. Tak więc nadszedł długo oczekiwany moment – za-
Znalazłem się w kolejnym półkulistym pomieszczeniu, proszenie do zaspokojenia mojej ciekawości i uzyskanie
trochę większym od poprzedniego. Jego ściany były pokryte odpowiedzi bezpośrednio od „przywódcy” istot z latających
szklanymi, mlecznymi ekranami, podobnymi do telewizyj- spodków. Po szybkim namyśle postanowiłem, że muszę
nych, oddzielonymi od siebie metalową ramą. W środku pytać przede wszystkim o sprawy zasadnicze, ponieważ nie
pomieszczenia znajdowało się koliste podium, na którym wiedziałem, ile czasu przeznaczono na tę rozmowę.
dostrzegłem pochyloną skośnie tablicę z wieloma przycis- Nie namyślałem się długo nad pierwszym pytaniem.
kami i dźwigniami przytwierdzoną do metalowego postu- — Od jak dawna przebywacie na naszej planecie?
mentu. Przed tablicą było siedzisko dla operatora, którego — Od roku 1945 według waszej rachuby czasu — padła
jeszcze nie było. Podeszliśmy do środka pomieszczenia, natychmiastowa odpowiedź.
weszliśmy na podium i usiedliśmy — Jaki jest główny cel waszego
na półkoliście rozmieszczonych sie- „Musieliśmy zastraszyć wielu pobytu na naszej planecie?
dziskach. — Aby korzystać z waszych
Światła przygasły i w ścianie na-
z was, a w pewnych ogromnych zasobów wody mors-
przeciwko nas rozsunęły się drzwi, przypadkach podjąć nawet kiej?
przez które weszła otoczona niebie- znacznie poważniejsze kroki, — Do czego jej używacie?
ską poświatą postać. Była ubrana w wyniku których zginęli twoi — Nie możemy ci tego powie-
w złocisty mundur. Jej srebrzyste dzieć, niemniej pokazaliśmy ci już,
włosy kontrastowały z jasnobrązo-
współbracia, Ziemianie. co z nią robimy, kiedy ją pobie-
wą karnacją skóry. Wyglądała, jak- Wielu waszych ludzi zostało ramy.
by była bardzo mocno opalona. przeniesionych na naszą — Jak długo zamierzacie pozo-
Kiedy się zbliżyła, moją uwagę planetę w celach stać na naszej planecie?
zwróciła jej przystojna twarz. Miała — Jakieś piętnaście lat waszego
niemal ziemskie rysy, mocno kont-
eksperymentalnych, jak czasu planetarnego.
rastujące z brzydotą pozostałych. również w charakterze — Czy w czasie pobytu tutaj
Była muskularnie zbudowana eksponatów”. latacie na swoją planetę, a potem tu
i mierzyła około 9 stóp (2,7 m) wracacie?
wzrostu. Domyśliłem się, że jest to — Wymieniamy załogę co dwa
jedna z owych „wysoko postawionych” istot, o których lata — odpowiedział wymijająco.
mówiono mi wcześniej – biseksualna istota stojąca na czele — Powiedziano mi, że pewną część, produkt odpadowy
bazy, a być może nawet całej tej operacji. z przerobu wody morskiej, wrzucacie z powrotem do morza.
Moja eskorta powstała i ja również. Kiedy ta dostojna Jak to robicie?
istota weszła na podium, wszyscy trzej ukłonili się. Następ- — Odpady są odwożone małymi pojazdami, które pobie-
nie każdy z nich podszedł do niej i dotknął jej czoła takim rają następnie wodę. W rzeczywistości są one wyrzucane
samym kawałkiem metalu, jak mój, który każdy z nich, jak w czasie lotu.
wówczas zauważyłem, trzymał kurczowo w ręku. Domyś- — Czy macie zamiar uczynić jakąś szkodę ludziom
liłem się, że i ja powinienem to zrobić, i poszedłem za ich w czasie swojego pobytu tutaj?
przykładem. Kiedy dotknąłem jej czoła moim kawałkiem — Musieliśmy zastraszyć wielu z was, a w pewnych
metalu, poczułem, że przez moje ramię przechodzi mrowie- przypadkach podjąć nawet znacznie poważniejsze kroki,
nie i koncentruje się na skroniach. Dostojna istota usiadła w wyniku których zginęli twoi współbracia, Ziemianie.
przed tablicą na miejscu operatora, a potem my na swoich Wielu waszych ludzi zostało przeniesionych na naszą plane-
siedziskach. tę w celach eksperymentalnych, jak również w charakterze
Dostojna istota odwróciła się, spojrzała mi prosto w oczy eksponatów. Posiadamy okazy istot z wielu planet, z których
i wówczas dostrzegłem, że jej oczy również świecą. Podob- część nie żyje. Konserwujemy ich. Podobnie stało się z twoi-
nie jak w przypadku innych istot jej rasy, jej oczy zdawały się mi współziomkami, też nie żyją.
przenikać mnie na wylot. Po chwili istota ta przemówiła do — Czy zamierzacie zabrać mnie kiedyś na swoją planetę?
mnie nie poruszając ustami: — Nie, nie zamierzamy, chyba żebyś zaczął nam prze-
— Witam cię serdecznie w naszej bazie operacyjnej na szkadzać. Wówczas tego rodzaju działanie mogłoby okazać
waszej planecie. Twój pobyt tutaj jest przejawem szacunku, się konieczne.
jaki żywimy wobec ciebie, za sprawą trudu, jaki zadałeś — Czy stanowię dla was jakiś problem?
sobie starając się nawiązać przyjazne stosunki z przybyszami — Jak dotąd nie uczyniłeś nic, aby nam zaszkodzić,
z kosmosu. Wiedzieliśmy o twoich staraniach na długo i zrobiłeś wrażenie na naszych ludziach z powodu swojej
przed twoją daremną próbą nawiązania kontaktu z nami za determinacji.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 49


— Dlaczego wybraliście właśnie mnie, mając do wyboru — Już ci mówiono, że na Marsie lub Czerwonej
mądrzejszych ode mnie ludzi? Planecie, jak ją nazywacie, żyli kiedyś ludzie. Zostali
— Żadnemu człowiekowi o wysokim intelekcie lub pozy- zniszczeni przez istoty z mijającej was planety, podobnej
cji zajmowanej w twoim społeczeństwie nie podobałoby się do naszej. Zostali wykorzystani i zniszczeni przez tych
to, co byśmy mu pokazali lub wyjaśnili. Gdy tylko spuś- przybyszy. Kolejna, najbliższa was planeta, Wenus, jest
cilibyśmy taką osobę z oczu, z miejsca wszczęłaby po- pokryta całunem i przechodzi obecnie przez stadium
szukiwanie nas. prehistoryczne, podobne to tego, jakie wasza planeta
— Czy mogę zadać kilka pytań o sprawy, które nurtują przechodziła bardzo dawno temu. Życie dopiero zaczyna
nas od dawna i na które nie znamy jeszcze odpowiedzi? się tam rozwijać. Czy będzie ono miało formę podobną
Nasi naukowcy snują jak na razie jedynie domysły na ten do waszej, ziemskiej, nie wiemy, niemniej ma cechy
temat i nie wiemy, ile jest w nich prawdy. charakterystyczne, podobne do tych, jakie ma życie na
— Możesz zadawać dowolne pytania, lecz jak wspo- Ziemi.
mniałem ci wcześniej, nie odpowiem na nie, jeśli będę — Czy na Masie są jakieś ślady dawnego życia?
uważał, że nie powinienem. Tak więc pytaj. — Tak, są tam ruiny miast, które były arcydziełami
— Najważniejsze z tych pytań brzmi: Jak daleko rozciąga sztuki, oraz resztki czegoś, co było kiedyś potężnym sys-
się kosmos? To nasza największa zagadka. temem wodnym używanym głównie do celów komunikacyj-
— Wybrałeś bardzo istotne pytanie i sądzę, że zrobiłeś nych. Po zniszczeniu go tamtejsi ludzie nie rozwinęli sys-
mądrze. Przestrzeń lub wielka próżnia nie ma końca, przy- temu podróży powietrznych. Nie rozwinęli również techno-
najmniej w dostępnym dla nas zasięgu. Jak już poprzednio logii porównywalnej z waszą, w jej obecnym stadium roz-
wyjaśnialiśmy, istnieje główne ciało, z którego powstają woju.
wyrzucane w wielką pustkę, którą nazywamy próżnią, wszys- — Wiele rzeczy, które mi powiedziałeś, przypomina
tkie planety i ich słońca. To główne ciało zdaje się ciągle w znacznym stopniu domysły naszych astronomów. W jakim
rosnąć, nigdy się nie zmniejsza, mimo iż bez przerwy stopniu ich przypuszczenia są prawdziwe?
wyrzuca z siebie nowe ciała. Jest to masa tak gorąca, że nie — Wśród was jest wielu mądrych ludzi, zarówno męż-
można się do niej zbliżyć, nawet na czyzn, jak i kobiet, którzy są w sta-
miliardy lat świetlnych, określając „Wśród was jest wielu nie zajść bardzo daleko, jeśli będą
w waszych kategoriach. Wszystkie używali swojej inteligencji w celach
wyrzucane ciała są gorące. Są to mądrych ludzi, zarówno pokojowych, nie starając się znisz-
ogniste kule, które docierając do mężczyzn, jak i kobiet, którzy czyć siebie nawzajem za pomocą
chłodniejszych miejsc przestrzeni, są w stanie zajść bardzo przerażających broni.
eksplodują i wytwarzają mniejsze — Czy są jeszcze jakaś inne
ciała, które krążą wokół nich.
daleko, jeśli będą używali zasiedlone planety w naszym sys-
Mniejsze ciała stają się po ostyg- swojej inteligencji w celach temie?
nięciu planetami, lecz proces ich pokojowych, nie starając się — Jesteście jedyną planetą
stygnięcia trwa bardzo długo. Wy- zniszczyć siebie nawzajem za w waszym systemie solarnym z lu-
słaliśmy nasze statki w celu zbada- dzką formą życia.
nia obszarów położonych poza ob- pomocą przerażających — Czy istota ziemska mogłaby
szarem ciał krążących, w strefę głę- broni”. przetrwać na którejkolwiek z pozo-
bokiej czerni, w której nic nie wi- stałych planet naszego układu?
dać. Ten niezmierzony obszar głę- — Nie, bez specjalnego wyposa-
bokiej czerni oczekuje na wypełnienie go ciałami. Straciliś- żenia na pewno nie.
my wiele statków badawczych, które zapuściły się zbyt — Jak sądzicie, czy uda się nam sięgnąć Księżyca, Marsa
daleko w głęboką czerń i nigdy z niej nie powróciły. Sądzę, lub Wenus?
że będzie to bardziej jasne, jeśli pokażemy ci to na jednym — Tak, dotrzecie na wasz księżyc, lecz będzie to wielkie
z ekranów. Jeśli spojrzysz na tę ramę świetlną, lepiej rozczarowanie dla waszej rasy.
zrozumiesz, co staramy się ci przekazać. — Czy na Księżycu znajdują się minerały, które mogłyby
być użyteczne na Ziemi?
Podium obróciło się i zatrzymało w chwili, gdy przed — Tak, Księżyc jest bardzo bogaty w minerały i mogę
nami znalazł się podświetlony ekran, na którym pojawiła się dodać, czego większość ludzi nie wie, że w wielu jego
trójwymiarowa mapa nieba ukazująca wielkie ciało central- kraterach znajduje się woda.
ne świecące ognistą czerwienią, wirujące i wyrzucające — Co było przyczyną ich powstania?
ogniste kule, które zdawały się krążyć wokół niego. Wiele — Większość z nich powstała w procesie stygnięcia,
małych systemów słonecznych wirowało wokół ciała central- kiedy Księżyc oderwał się od Ziemi, lecz niektóre z nich
nego. Było ich tak wiele, że czasami nie można było powstały wskutek uderzeń wielkich meteorów, kiedy z ciała
odróżnić jednego od drugiego. Każde z tych ciał było centralnego wyrzucony został inny system słoneczny, mniej
okruchem, lecz podejrzewam, że niektóre z nich były tysiąc więcej w tym samym czasie, kiedy powstał wasz system.
razy większe od Ziemi. — Czy wierzycie w Boga?
Na krańcach ekranu obracała się wielka czarna jak — To wytwór twojej rasy. Macie tu dziwne rasy i kolory
atrament plama, z której nie wydobywała się ani odrobina ludzi, mówicie wieloma językami i wydaje się, że wszyscy
światła. Ten obszar reprezentował zewnętrzną krawędź ludzie w procesie swojego rozwoju pragnęli czcić coś lub
bezkresnej próżni, z której nie wrócili badacze tych istot. kogoś. Pragnęli niczym małe dzieci uczłowieczyć idee, na
Niezwykły obraz zniknął i przystąpiłem do zadawania pytań. których mogliby polegać. Ich wiara była aż tak wielka, że
— Skoro zbadaliście tak wielki obszar kosmosu oraz wydawało się im, iż od czasu do czasu zdarzają się cuda.
ciała znajdujące się w pobliżu nas, chciałbym wiedzieć, czy Wszystko to zapisano, aby przyszłe pokolenia mogły o tym
na którejkolwiek z planet naszego układu, nie licząc Ziemi, przeczytać. Są to historie, które w wyniku kolejnych przeka-
istnieje życie? zów uznano w końcu za prawdę.

50 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


— Co sądzisz o Jezusie Chrystusie? — Miałem nadzieję, że cię to zainteresuje, ale chciałem,
— To człowiek o wielkiej wierze w Boga, któremu aby to wyszło od ciebie.
przypisuje się mocno przesadzone nadludzkie atrybuty. Nie
potrafił ocalić siebie od śmierci, nawet jego własny naród W tym momencie światła przygasły, podium obróciło się,
nie uwierzył mu, mimo iż czcili tego samego Boga. zaś ekrany na ścianie rozświetliły się scenami z życia na
— Czy macie na swojej planecie Boga lub czy planecie tych dziwnych przybyszy. Dostojna istota wciskała
czcicie coś? guziki i pociągała za dźwignie na tablicy kontrolnej, oma-
— Nie czcimy niczego, niemniej wiemy, że wielkie ciało wiając sceny, które nazywała „klatkami”.
centralne stworzyło nas wszystkich i wyrzuciło w przestrzeń, — Na pierwszej klatce zobaczysz powierzchnię naszej
aby powstało życie lub byśmy zostali martwym kawałkiem planety w pewnym regionie. Jeśli przyjrzysz się uważnie,
materii unoszącym się w przestrzeni. zobaczysz, jak podnoszone platformy lądownicze wyłaniają
— Co myślisz o wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, się z wnętrza krateru wraz z potężnymi wieżami i szybami
skoro nie odnaleziono jego ciała? wind. Wiele naszych miast nie ma połączeń za pomocą
— Przestudiowaliśmy wszystko, co dotyczy waszej plane- podziemnych korytarzy i dlatego większość podróży odbywa
ty, i często zastanawialiśmy się nad waszym prymitywizmem. się na powierzchni przy pomocy niewielkich pojazdów.
Łatwo jest przekonać was do czegokolwiek. Waszym przy- Opisując poszczególne klatki cały czas patrzył na mnie.
wódcą może być ktoś, kto potrafi ukierunkować waszą Czułem pulsowanie w głowie i pieczenie oczu. Byłem tak
miłość i nienawiść w pożądanym przez siebie kierunku. zafascynowany pokazem, że nie zwracałem uwagi na tę
Wasi ludzie są bardzo podatni na najróżniejsze wpływy, niewygodę. Wkrótce ukazała się kolejna klatka. Przedsta-
czują się bezpieczni, dopóki mają przywódcę. Na naszej wiała podziemne miasto. Było wspaniałe, oświetlone przez
planecie każda istota jest niezależna i sama jest swoim nieznane źródło światła, tak jakby to był dzień. Budynki
przywódcą. Niektórzy są bardziej inteligentni i cieszą się połączone były przezroczystymi, cylindrycznymi drogami.
szacunkiem, lecz nie stają się naszymi przywódcami. W centralnej części tych cylindrów jeździły w obu kierun-
W przypadku waszego religijnego przywódcy, Jezusa Chrys- kach małe pojazdy, zaś po obu ich stronach spacerowały te
tusa, najmądrzejszym człowiekiem istoty.
nie był on sam, lecz ten, który „Wasi ludzie są bardzo Następna klatka przedstawiała
wpadł na pomysł ukrycia lub znisz- podatni na najróżniejsze budynek przypominający grobo-
czenia jego ciała, tak by po wielu wiec lub świątynię. Wewnątrz widać
wiekach ludzie mogli czerpać ko- wpływy, czują się bezpieczni, było ściany pokryte szufladami lub
rzyści ze świętowania jego narodzin dopóki mają przywódcę. Na tacami. Na otwartych tacach znaj-
i śmierci. W przypadku waszych naszej planecie każda istota dowały się obiekty podobne do
religii najlepiej pozostawić wiele strusich jaj. Były one, jak mnie po-
spraw niedomówionych, dzięki cze- jest niezależna i sama jest informowano, przyszłymi pokole-
mu staje się to powodem wrzenia swoim przywódcą. Niektórzy niami planety, które poddawano
na waszej planecie. są bardziej inteligentni procesowi wylęgu, zawsze kiedy po-
— Czy istnieje życie po śmierci? jawiała się czerń i pochłaniała wiele
— Na naszej planecie nie wie-
i cieszą się szacunkiem, żyć. Dowiedziałem się również, że
rzymy, aby istniało życie po znisz- lecz nie stają się poprzez ich wylęg uzupełniano uby-
czeniu ciała, lecz mamy to szczęście, naszymi przywódcami”. tki spowodowane śmiercią w wyni-
że okres naszego życia jest pięcio- ku wypadków.
krotnie dłuższy od waszego. Niektó- Kolejna klatka przedstawiała
rzy żyją jeszcze dłużej, lecz są to ci „wybrani”. Nie mamy na duży podziemny poligon strzelecki, na którym wiele istot
naszej planecie chorób, lecz przyczyną śmierci wielu jest ćwiczyło się w używaniu dziwnej broni. Był to srebrzysty
wielka czerń, która pokrywa naszą planetę, kiedy przechodzi przedmiot w kształcie rurki z wieloma przyciskami na
ona przez rejony pewnych ciał niebieskich w swojej wędrów- uchwycie. Kiedy te istoty naciskały je, z broni wystrzeliwały
ce wokół wielkiego ciała centralnego. Z tej też przyczyny ogniste kule, które przepalały potężne metalowe płyty
mieszkamy pod ziemią i zamykamy wszystkie otwory wiodą- umieszczone w pewnej odległości. Oświadczono mi, że to
ce na powierzchnię, aby uniemożliwić wniknięcie niebezpie- jeden z rodzajów ich broni. Jednak największe wrażenie
cznego gazu, który nas wtedy nęka. wywarło na mnie to, że te ogniste kule po przepaleniu celu
— Jak wyjaśnisz opisy obserwacji duchów. Wielu ludzi zataczały pętlę i wracały z powrotem do „strzelby”, z której
utrzymuje, że je widziało? były wystrzelone! Kula wracała, jak gdyby „na zwolnionych
— Prawdopodobnie zdziwisz się, kiedy powiem ci, że obrotach”. Powodowało to powtórne naładowanie broni,
głęboko pod powierzchnią waszej planety w miastach-jas- ponieważ po powrocie kula była ponownie wystrzeliwana.
kiniach żyją istoty, które mają zdolność stawania się niewi- — Czy to najpotężniejsza z waszych broni? — za-
dzialnymi, kiedy pojawiają się na powierzchni. Dość często pytałem.
włóczą się po powierzchni planety i lubią wywoływać przera- — Nie, mamy broń, która jest zbyt potworna, aby ją wam
żenie w celu ukrycia kradzieży pewnych rzeczy, które zabie- pokazać.
rają ze sobą. — Czy mógłbyś mi coś powiedzieć na temat jej charak-
— Co według was jest przyczyną szerzącej się epidemii teru?
raka? — To promień o dalekim zasięgu, który pali wszystko na
— Jej główną przyczyną jest pojawienie się napędzanych swojej drodze.
benzyną pojazdów. — Czy używaliście kiedykolwiek tej broni w działaniach
— Czy znajdziemy na to lekarstwo? wojennych?
— Tak, wasi uczeni wynajdą odpowiednie lekarstwo. — Jedynie po to, aby odeprzeć najeźdźców, którzy
— Czy mógłbyś pokazać mi jakieś sceny z życia na waszej chcieli nas skrzywdzić.
planecie? — Czym żywicie się na waszej planecie?

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 51


— Odżywiamy się głównie roślinami przypominającymi miejsca zamieszkania, który wystrzeli ognistą kulę, która
wasze grzyby. Hodujemy ich wiele rodzajów, z których każdy zniszczy coś mało wartościowego. Nie zrobimy nikomu
ma inne wartości odżywcze. Zjadamy również różne stwo- krzywdy, niemniej to wydarzenie może wywołać duże pod-
rzenia wodne pokryte skorupami. Duże plantacje zakładane niecenie w twojej społeczności.
w pobliżu naszych wód rodzą smakowite owoce, z których — Czy stanie się to w pobliżu mojego domu?
wytwarzamy wiele naszych produktów żywnościowych. — Będzie to na tyle blisko niego, żebyś mógł usłyszeć
— Dlaczego pobieracie wodę z naszych mórz, skoro i zobaczyć rezultat.
macie własną na swojej planecie? Dostojna istota podniosła się nagle i zrozumiałem, że
— Wody na naszej planecie nie zawierają żadnych wywiad dobiegł końca. Pożegnała mnie, po czym wszyscy
domieszek. Nie mamy wód podobnych do waszej wody trzej członkowie mojej eskorty zbliżyli się do niej i przyłożyli
morskiej, która jest bardzo bogata w różne rzeczy. swoje metalowe krążki do jej czoła. Powiedzieli, że mam
— Czy będę mógł opisać swoje przeżycia, żeby inni zrobić to samo. Następnie dostojna istota opuściła pomiesz-
mieszkańcy Ziemi mogli was poznać? czenie w taki sam sposób, w jaki doń weszła.
— Nie chcemy, abyś opowiadał komukolwiek o tym, co Moja trzyosobowa eskorta zaprowadziła mnie z powro-
ci się przydarzyło. Musisz zachować to wszystko w sekrecie. tem do jednoszynowego pojazdu, którym udaliśmy się do
Do dzisiaj byłeś posłuszny tej zasadzie, mimo iż twoje małej metalowej rampy, z której weszliśmy do statku kos-
zachowanie nie było spowodowane strachem przed konsek- micznego. Chociaż temperatura musiała być bardzo niska,
wencjami z naszej strony. Dopóki posiadasz ten mały kawa- nie czułem żadnej jej zmiany. Okazało się, że kurczowo
łek metalu, znajdujesz się w naszej mocy. ściskam swój metalowy krążek i kiedy lekko rozluźniałem
— Dlaczego w towarzystwie tych, którzy odwiedzają uścisk, z miejsca poczułem chłód. Być może ten metal
mnie w domu, boli mnie głowa? uodparniał mnie na zmiany temperatury. Nigdy nie przyszło
— Potrafimy wtargnąć do twojego umysłu i przejąć mi do głowy zapytać ich o to.
kontrolę nad twoim ciałem. Kiedy schodziłem metalowymi stopniami na dno jaskini,
— Czy istnieje jakiś sposób, przy pomocy którego mog- moi trzej konwojenci zatrzymali mnie nagle i uformowali
libyście przekonać mnie, że to nie sen? Czy moglibyście, wokół mnie koło. Dotknęli swoimi metalowymi krążkami
powiedzmy, wykonać jakiś manewr lub ukazać się w pobliżu mojego czoła i znowu straciłem przytomność.
mojego domu, tak aby również inni zdali sobie sprawę
z waszego istnienia, zwłaszcza ci, którzy nie wierzą w ist- Kiedy się ocknąłem, stałem pośrodku mojej samotni.
nienie latających spodków? Wciąż czułem ból głowy i pieczenie oczu. Miałem wrażenie,
— Możemy zaaranżować wydarzenie, które będzie sta- że jestem opuchnięty. Usiadłem na łóżku i potarłem rękami
nowiło dowód przeznaczony na twój użytek, ale nie chcemy, oczy i głowę. Znowu zastanawiałem się, czy nie postradałem
abyś opowiadał komukolwiek o jego genezie. Za kilka dni przypadkiem zmysłów. Może cierpiałem na jakiś rodzaj
wyślemy jeden z naszych małych pojazdów w rejon twojego obłędu? Czyżby to i pozostałe przeżycia były tylko snem?
Pomyślałem, że dobrze by było pójść z tym do lekarza.
Nagle zdałem sobie sprawę, że nie mam już w ręku
metalowego krążka i moje obawy w jednej chwili wzrosły.
Podbiegłem do szkatułki i otworzyłem ją. Na dnie pudełka
leżał jak przedtem błyszczący metalowy krążek! Podniosłem
go i w chwili gdy to zrobiłem, ból ponad oczami wzmógł się.
Kiedy położyłem krążek na miejsce, ból ustał. Zamknąłem
szkatułkę i podszedłem do łóżka, aby się na nim położyć.
Kładąc się, spojrzałem na zegarek. Była czwarta rano. Nie
było mnie przez sześć godzin! Zostało mi zaledwie kilka
godzin na sen. Rano musiałem być w pracy. Wyciągnąłem
się wygodnie na łóżku i z miejsca zasnąłem. I

Przełożył Jerzy Florczykowski

WYDAWNICTWO „ZIELONE BRYGADY”


FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO „VERDAJ BRIGADOJ” – „GREEN BRIGADES” PUBLISHING HOUSE
——————————
ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
48/12/4222264, 4222147, 4295332 w. 28, 29, 30; w. 26, 22
zb@zb.most.org.pl O www.most.org.pl/zb O ftp://ftp.most.org.pl/zb
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00
FWIE swift: code swift ebos pl
Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm
prawa ludzi, prawa zwierząt
Od maja 1989 do lipca 1999 wydaliśmy m.in.:
135 numerów pisma Zielone Brygady. Pismo ekologów (ZB – pis-
mo po polsku, głównie dla osób działających na rzecz szeroko
pojętej ekologii) – 1 egz. (68 ss. A5) za jedyne 2 zł! ZB są obecnie
Szkic wykonany przez Alberta K. Bendera przedstawiający dwutygodnikiem i kosztują w prenumeracie 2,5 zł/egz. (w tym
koszt wysyłki na terenie kraju). Dostępne są jeszcze numery 101,
jednego z trzech ludzi w czerni, którzy go odwiedzili. Ich oczy 107-118, 120-126 po 1 zł (komplet zniżka 50 %).
świeciły jak żarówki.

52 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


STWÓRCY SKRZYDEŁ tego zadania z uwagi na moje umiejęt- szyfrowywaniu symbolicznych rysun-
Wywiad z dezerterem ności lingwistyczne oraz wprawę ków i trwało to przez około osiem
w rozszyfrowywaniu symbolicznych ry- miesięcy. W ciągu tego czasu wypró-
(pierwszy wywiad z drem Andersonem)
sunków, takich jak petroglify lub hie- bowałem wszelkie przychodzące mi
CZĘŚĆ 2 roglify. W projekcie Ancient Arrow do głowy kombinacje na stworzenie
uczestniczę od samego początku, kie- kodu dostępu do optycznego dysku.
P oniżej zamieszczamy pierwszy z pię-
ciu wywiadów, jakich dziennikarce
Anne udzielił dr Anderson po tym, jak
dy to ACIO1 przejęło go od NSA. Na
początku uczestniczyłem w pracach
Byłem przeświadczony, że jest to je-
dyny sposób na jego otwarcie. Byłem
skontaktował się on z nią w sprawie od- rekonstrukcyjnych na miejscu odkry- również przeświadczony, że to zada-
krycia kapsuły czasowej Stwórców Skrzy- cia razem z zespołem siedmiu innych nie celowo obarczono wysokim stop-
deł, a następnie zniknął. Rozmowa ta od- naukowców z ACIO. Zbadaliśmy niem trudności, przynajmniej z punk-
była się 27 grudnia 1997 roku, zaś jej wszystkie dwadzieścia trzy komory ka- tu widzenia naszych dzisiejszych móz-
przebieg został zarejestrowany na taśmie psuły czasu Stwórców Skrzydeł i skata- gów. Wysiłek włożony w rozszyfrowa-
magnetofonowej za zgodą dra Andersona. logowaliśmy znalezione w nich przed- nie ich języka był zarazem swoistym
Jak dotąd, na internetowej stronie Stwór-
ców Skrzydeł znalazły się tylko dwa wy- mioty. Po zakończeniu prac odkryw- ćwiczeniem dla tej części mojego mó-
wiady – niniejszy oraz następny, prze- czych zacząłem coraz bardziej koncen- zgu czy też systemu nerwowego, która
prowadzony dzień później. Według Anne trować się na ich niezwykłym języku umożliwiała porozumiewanie się z ni-
są to wierne zapisy magnetofonowych i opracowaniu indeksu tłumaczeń na mi. Zacząłem słyszeć ich głosy. Naj-
nagrań, które pozwalają lepiej zrozumieć angielski. Było to zajęcie szczególnie pierw były to pojedyncze słowa… po-
naturę odkrycia z Ancient Arrow oraz jego żmudne, ponieważ optyczny dysk zo- tem całe zdania… może jedno na
implikacje. stał znaleziony dopiero w 23 komorze, dzień. To nie miało większego sen-
Anne twierdzi, że ten zapis precyzyj- a do tego okazał się trudny do odczyta- su… to, co słyszałem. Któregoś dnia
nie oddaje przebieg wywiadu, z zacho- nia w oparciu o nasze technologie. pracowałem jednak nad rysunkiem
waniem słownictwa i gramatyki dra An-
dersona – ze względów redakcyjnych do- Założyliśmy, że zapisano na nim więk- z komory i zauważyłem, że coś się
konaliśmy jednak kilku poprawek. szość informacji, które Stwórcy Skrzy- w nim porusza. Jeden z symboli poru-
Wydawca deł chcieli nam przekazać. Nie potrafi- szył się i absolutnie nie było to złu-
liśmy jednak ustalić, w jaki sposób dzenie czy gra światła. Wówczas zro-
Anne: Poczynił pan szereg intere- zastosować symboliczne rysunki ze zumiałem, że Stwórcy Skrzydeł mogą
sujących uwag w związku z projektem ściennych malowideł do odkodowania się ze mną kontaktować, że podróżują
Ancient Arrow. Czy może pan przypo- dysku. Postanowiłem opuścić projekt przez czas do mojego czasu, a ich
mnieć, na czym polegał pański udział po tym, jak udało mi się opracować malowidła w jakiś sposób pełnią rolę
w tym przedsięwzięciu i dlaczego po- kod dostępu do optycznego dysku. wrót, dzięki którym mogą przenikać
stanowił pan wycofać się z niego? Wkrótce potem zacząłem odczuwać przez czas. Wtedy właśnie zacząłem
Dr Anderson: Zostałem zatrud- coś, co mogę jedynie opisać jako obec- słyszeć ich instrukcje, czy też, mówiąc
niony do odcyfrowania i przetłuma- ność Stwórców Skrzydeł. Miałem wra- bardziej precyzyjnie, myśli. Odbiera-
czenia symbolicznych rysunków zna- żenie, że wciąż mnie odwiedzają… łem obrazy pokazujące, w jaki sposób
lezionych w miejscu odkrycia. Posia- a nawet pomagają w pracy… wykorzystać język sumeryjski do roz-
dam bogate doświadczenie w zakresie Anne: Jakie mam pan dowody na szyfrowania ich symbolicznych rysun-
lingwistyki i starożytnych tekstów. to, że te „odwiedziny” rzeczywiście ków. Myślałem, że tracę rozum, że
Mówię płynnie 30 różnymi językami mają miejsce? umysł płata mi figle… że jestem prze-
oraz 12 innymi, które oficjalnie uzna- Dr Anderson: Siedemdziesiąt go- pracowany i potrzebuję urlopu. Wsłu-
no za wymarłe. Wybrano mnie do dzin tygodniowo spędzałem przy roz- chiwałem się jednak w owe głosy,

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 53


gdyż to, co mi przekazywały, było Dr Anderson: Nie ma co do tego logię Szaraków… być może z wyjąt-
całkiem rozsądne. Kiedy zakończy- pewności. Poza tym jego powody mo- kiem ich implantów pamięci oraz te-
łem pracę nad kodem dostępu i oka- gły ulegać zmianom w miarę upływu chnologii hybrydyzacji genetycznej.
zało się, że jest on prawidłowy, uzna- czasu. Przyjmuje się, że chodziło mu Tym niemniej Piętnastka i cała Grupa
łem, że rzeczywiście nawiązałem z ni- o opracowanie Technologii Czystej Labiryntu starannie rozważali zawar-
mi kontakt. Tablicy, czyli BST (Blank Slate Tech- cie przymierza z Szarakami, chociażby
Anne: Czy powiedział pan komuś nology). BST jest formą podróży po to, aby mieć bezpośredni wgląd
o tym… to znaczy, o tym, że nawiązał w czasie pozwalającą zmieniać bieg w realizację deklarowanych przez nich
pan łączność ze Stwórcami Skrzydeł? historii w tak zwanych „punktach in- celów. Piętnastka lubił wiedzieć, co
Dr Anderson: Zachowałem to w ta- terwencji”. Punkty interwencji to w trawie piszczy, toteż w końcu zawar-
jemnicy. Nie byłem pewien, czy zdo- przyczynowe ośrodki energii tworzą- liśmy porozumienie przewidujące wy-
łam wyjaśnić to zjawisko, nie chciałem ce ważne wydarzenia, jak na przykład mianę informacji w ograniczonym za-
też budzić podejrzeń. Zająłem się rozpad Związku Radzieckiego albo kresie. Zapewniliśmy im dostęp do
więc swoimi sprawami i przystąpiłem kosmiczny program NASA. BST jest naszych systemów informacyjnych
do opracowywania indeksów tłuma- technologią o najwyższym stopniu za- w zakresie genetyki oraz ich wyjątko-
czeń do 8110 stron tekstu zapisanych awansowania, i każdy, kto ją posiada, wych potrzeb z uwzględnieniem całe-
na optycznym dysku. Było rzeczą nie- może obronić się przed wszelkimi go szeregu kryteriów, takich jak za-
zwykle istotną, abyśmy otrzymali do- agresorami. Piętnastka z upodoba- chowania fizyczne, emocjonalne bądź
kładny indeks, gdyż pozwalało to za- niem powtarzał, że stanowi ona psychiczne, oni zaś udostępnili nam
chować znaczenie ich języka… Nazy- „klucz do wolności”. Proszę pamię- swoje odkrycia genetyczne. Szaraki,
waliśmy to „granulacją tłumaczenia”. tać, że ACIO jako pierwsze stykało a właściwie większość istot pozaziems-
A kiedy przystąpiłem do przekładu się z pozaziemskimi technologiami kich, porozumiewają się z ludźmi wy-
optycznego dysku, zacząłem dostrze- i pracowało nad ich wykorzystaniem łącznie za pomocą jakiejś formy tele-
gać fragmenty obrazów ukazujących w celach cywilnych oraz wojskowych. patii, zwanej przez nas „telepatią su-
Stwórców Skrzydeł… coś jak hologra- Istoty pozaziemskie zyskały do nas gestywną”, ponieważ odnosimy wra-
my, które pojawiały się i znikały w cią- dostęp, a niektóre z nich napędziły żenie, że Szaraki prowadzą rozmowę
gu zaledwie kilku sekund. W sumie ACIO porządnego stracha. w taki sposób, aby osiągnąć zamierzo-
odwiedzili mnie trzykrotnie – za każ- Anne: Dlaczego? ny cel. Innymi słowy, oni zawsze wie-
dym razem w moim domu w nocy Dr Anderson: Zawarto umowy po- dzą, do czego chcą dojść, my zaś nigdy
– i powiedzieli, że wybrali mnie na między naszym rządem – reprezento- nie wiemy, czy jesteśmy pionkami
swojego rzecznika. Zapytałem oczywi- wanym przez NSA – i pozaziemską w ich grze, czy też wyciągamy wnioski
ście: „Dlaczego ja, a nie Piętnastka?” rasą, zwaną powszechnie „Szaraka- naprawdę samodzielnie. Myślę, że
Odpowiedzieli, że Piętnastka nie mógł mi”. W zamian za współpracę mogły właśnie dlatego Piętnastka nie dowie-
zabierać głosu w ich imieniu, ponie- one pozostawać w cieniu i prowadzić rzał Szarakom. Uważał, że manipulu-
waż był już pionkiem Corteum. w całkowitej tajemnicy eksperymenty ją one rozmową, tak aby osiągnąć jak
Anne: Opowiedz mi o Piętnastce. biologiczne. Był jeszcze nieudany pro- najkorzystniejszy dla siebie rezultat,
Jaki on jest? gram transferu technologii (TTP), ale nie zaś korzyść obopólną. Właśnie na
Dr Anderson: Piętnastka to ge- to już zupełnie inna historia. Jednak skutek braku zaufania Piętnastka nie
niusz o niezrównanej inteligencji nie wszystkim Szarakom przyświecał chciał porozumienia bądź też TTP,
i wiedzy. Stoi na czele Grupy Labi- ten sam cel. Pewne ich grupy patrzyły które by miały związek z naszymi
ryntu od chwili jej utworzenia w roku na ludzi tak samo, jak my patrzymy na działaniami w ramach ACIO lub Gru-
1963. Kiedy wstąpił do ACIO w roku zwierzęta doświadczalne. Dokonują py Labiryntu.
1956, miał zaledwie 22 lata. Myślę, że wzięć ludzi oraz zwierząt i postępują Anne: Czy Szaraki wiedziały o ist-
odkryli go na tyle wcześnie, że nie tak od 48 lat. Prowadzą biologiczne nieniu Grupy Labiryntu?
zdążył wyrobić sobie reputacji w krę- eksperymenty, które mają określić, Dr Anderson: Nie sądzę. Były ogó-
gach naukowych. Był zbuntowanym w jaki sposób ich genetykę można lnie przeświadczone, że ludzie nie są
geniuszem, który pragnął budować dostosować do genetycznej budowy na tyle przebiegli, aby ukryć swoje
komputery tak potężne, żeby można ludzi oraz zwierząt. Ich zainteresowa- cele. Nasza analiza wskazuje, że Sza-
było z ich pomocą podróżować w cza- nia nie są do końca zrozumiałe, jeśli raki dysponowały inwazyjnymi tech-
sie. Może pani sobie wyobrazić, jak jednak wierzyć ich twierdzeniom, wią- nologiami, które dawały im fałszywe
musieli na to zapatrywać się w poło- żą się one z zachowaniem ich gatun- informacje o słabości przeciwnika.
wie lat pięćdziesiątych jego nauczy- ku, który jest bliski zagłady. Obawiają Nie twierdzę, że jesteśmy ich wroga-
ciele. Nie muszę dodawać, że nikt nie się, że ich system biologiczny nie za- mi, ale nigdy im nie ufaliśmy, o czym,
traktował go poważnie. Nakazano mu pewnia emocjonalnego rozwoju po- jak sądzę, powszechnie wiadomo.
przestrzegać akademicki protokół zwalającego w sposób odpowiedzialny Wiedzieli natomiast, że ACIO dys-
i zabrać się do poważnych badań. zapanować nad osiągnięciami techno- ponuje technologiami oraz umysłami
Piętnastka trafił do ACIO dzięki logicznymi. Szaraki nawiązały kontakt znacznie wykraczającymi ponad prze-
związkom tej organizacji z Laborato- z Piętnastką, gdy pracował w ACIO. ciętną dla ludzkiej populacji i przeja-
riami Bella. W Laboratoriach Bella Proponowały program transferu tech- wiali nieco szacunku, a może nawet
dowiedzieli się o jego geniuszu i za- nologii na pełną skalę, ale Piętnastka lęku wobec naszych możliwości. Ni-
trudnili go u siebie, gdzie szybko wy- ich odprawił. Uruchomił już program gdy natomiast nie pokazywaliśmy im
przedził założony harmonogram ba- TTP we współpracy z Corteum, uwa- naszych najnowszych technologii ani
dań, aby wcielić w życie swoją wizję żał ponadto, że Szaraki są zbyt słabe nie rozmawialiśmy o kosmologii czy
podróży w czasie. organizacyjnie, aby dotrzymać danych też najnowszych osiągnięciach fizyki.
Anne: Dlaczego tak bardzo inte- obietnic. Co więcej, technologia Cor- Najbardziej interesowały ich nasze in-
resował się podróżami w czasie? teum znacznie przewyższała techno- formacyjne bazy danych i to był ich

54 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


podstawowy cel, jeśli idzie o ACIO. CEO tej planety, którym w istocie jest. dzkiego, w znacznej mierze decydują-
Piętnastka był podstawowym łączni- Spośród kontaktujących się z ludzkoś- ce o przetrwaniu gatunku. Teksty te
kiem z Szarakami, gdyż wyczuwały cią istot pozaziemskich jedynie Cor- utrzymywane są w tajemnicy, ponie-
w nim wyjątkowy intelekt. Szaraki teum rozumie rolę Piętnastki. Ma on waż są zbyt przerażające. Ich opubli-
patrzyły na Piętnastkę jak na ziemski bowiem wyjątkową wizję stworzenia kowanie mogłoby doprowadzić do
odpowiednik CEO. BST, w której skupia się na najistot- apokaliptycznych prześladowań i po-
Anne: W jaki sposób Piętnastka niejszych czynnikach technologicz- wszechnej paranoi…
został szefem zarówno ACIO, jak nych oraz ludzkich, dzięki którym sta- Anne: Czy dobrze rozumiem?
i Grupy Labiryntu? nie się to możliwe. Chce pan powiedzieć, że anonimowi
Dr Anderson: Był Dyrektorem Ba- Anne: Dlaczego BST jest takie wa- prorocy, żyjący nie wiadomo gdzie
dań, gdy w roku 1958 w ACIO po raz żne dla Piętnastki i Grupy Labiryntu? i kiedy, mieli wizję naszej przyszłości,
pierwszy dowiedziano się o Corteum. Dr Anderson: ACIO posiada do- naszej rasy zdominowanej przez ro-
Z racji swojej pozycji w naturalny stęp do wielu starożytnych tekstów boty? Czy zdaje pan sobie sprawę, jak
sposób został wybrany do oceny ich zawierających proroctwa dotyczące niewiarygodnie to brzmi?
technologii i ustalenia jej wartości dla Ziemi. Zostały one zgromadzone Dr Anderson: Tak… wiem, że
ACIO. Corteum natychmiast go polu- w ciągu ostatnich kilkuset lat poprzez brzmi to nieprawdopodobnie. Ale
biło, toteż jedna z pierwszych decyzji naszą sieć tajnych organizacji, do któ- mniej wyraziste wersje tego samego
Piętnastki polegała na zastosowaniu rych należymy także i my. Owe staro- proroctwa można znaleźć w naszych
technologii akceleratora inteligencji żytne teksty nie są znane instytucjom tekstach religijnych. Obca rasa jest
Corteum na własnej osobie. Mniej naukowym, mediom, czy społeczeńst- w nich sportretowana jako Anty-
więcej po trzech miesiącach ekspery- wom. Zawarte w nich opisy wieku chryst, uosobiona w postaci Lucyfera.
mentów, spośród których większość dwudziestego pierwszego naprawdę Strażnicy tych tekstów uznali, że w ta-
nie została odnotowana w raportach robią wrażenie. Piętnastka zapoznał kiej formie proroctwo nadaje się do
dla ówczesnego dyrektora ACIO, się z nimi stosunkowo wcześnie, gdy rozpowszechnienia, to znaczy po usu-
Piętnastką owładnęła wizja stworze- został dyrektorem badań w ACIO nięciu wzmianki o obcej rasie.
nia BST. Dyrektor naczelny poczuł i właśnie owa wiedza rozbudziła Anne: Dlaczego? I kto właściwie
strach wobec tak wielkiej determinacji w nim pragnienie opracowania BST. decyduje, co wolno nam czytać, a cze-
Piętnastki. Czuł, że taki program Anne: Co to za proroctwa i kto jest go nie? Czy sugeruje pan istnienie
o wątpliwym rezultacie pochłonie zbyt ich autorem? tajnego komitetu wydawniczego, któ-
wiele środków ACIO. Piętnastka był Dr Anderson: Proroctwa te są dzie- ry przegląda książki przed ich rozpo-
na tyle pozbawiony skrupułów, że łem wielu osób, w znacznej mierze wszechnieniem?
z pomocą Corteum założył Grupę La- nieznanych i anonimowych. Gdybym Dr Anderson: To bardzo skompli-
biryntu. Corteum również interesowa- wymienił ich nazwiska, nic by one pani kowany temat. Mógłbym przez cały
ło się BST, z podobnych powodów co nie powiedziały. Widzi pani, dusza dzień zaznajamiać panią z ogólną stru-
Piętnastka. Klucz do wolności, jak go może dokonać podróży w czasie z po- kturą tej kontroli informacji. Niemal
niekiedy zwano, stał się naczelnym ziomu obserwacyjnego. Innymi słowy, wszystkie największe biblioteki świata
celem Grupy Labiryntu, zaś Corteum pewne osoby mogą przemieszczać się posiadają zbiory informacji niedostęp-
i Piętnastka stali się jej członkami- w obszary tak zwanego „czasu piono- nych dla publiczności. Mają do nich
założycielami. W ciągu kilku następ- wego”, gdzie mogą oglądać przyszłe dostęp jedynie uczeni bądź osoby
nych lat Piętnastka zebrał śmietankę wydarzenia z wielką przejrzystością, uprawnione i to zazwyczaj wyłącznie
naukowego personelu ACIO i poddał ale nie są w stanie dokonać w nich na miejscu. To samo dotyczy manu-
go programowi akceleracji inteligen- jakichkolwiek zmian. Są również oso- skryptów, które zawierały kontrower-
cji, zbliżonemu do tego, jaki przeszedł by, które w naszej opinii weszły w kon- syjne teorie pozostające w rażącej
sam. Miał nadzieję stworzyć w ten takt ze Stwórcami Skrzydeł i uzyskały sprzeczności z akceptowanym syste-
sposób grupę uczonych zdolnych do- informacje o przyszłości, które zapisa- mem wierzeń swoich czasów. Dzieła
prowadzić we współpracy z Corteum ły w symbolicznych rysunkach lub ma- takie były zakazane przez szereg źródeł
do wynalezienia BST. W opinii Pięt- rtwych językach, takich jak sumeryjs- – Watykan, uniwersytety, rządy i inne
nastki ACIO było nadmiernie kontro- ki, maja bądź chakobsan. Wiadomości instytucje. Pisma takie są wyszukiwane
lowane przez NSA, zaś organizacji tej te czy też proroctwa zawierają kilka przez tajne organizacje, których celem
brakowało dojrzałości, aby w sposób spójnych wątków lub tematów doty- jest gromadzenie i przechowywanie
odpowiedzialny wykorzystać techno- czących wydarzeń mających nastąpić zawartych w nich informacji. Są to
logie, które miały powstać w miarę na początku 21 wieku, około roku bardzo potężne, bogate organizacje,
rozwoju Grupy Labiryntu. Z tego po- 2011. Najważniejszy z nich to infiltrac- które mogą więc kupować oryginalne
wodu Piętnastka planował przejęcie ja rządów największych państw świata, manuskrypty za stosunkowo nieduże
ACIO, w czym mieli mu pomóc świe- nie wyłączając Narodów Zjednoczo- pieniądze. Większość takich pism uwa-
żo pozyskani zwolennicy. Doszło do nych, przez obcą rasę. Rasa ta to żana jest za fałszywe, toteż biblioteki
tego kilka lat przed nawiązaniem kon- drapieżniki dysponujące niezwykle często pozbywają się ich bardzo chęt-
taktu przez ACIO ze mną. Mój oj- wyrafinowanymi technologiami, po- nie za drobną opłatą lub w formie
czym silnie sympatyzował z celami zwalającymi im integrować się z rasa- darowizny. Większość takich oryginal-
Piętnastki i dopomógł mu w osiągnię- mi ludzkimi. Inaczej mówiąc, są oni nych dokumentów nigdy nie była pub-
ciu stanowiska dyrektora naczelnego w stanie udawać humanoidy, choć tak likowana, jako że pochodzą one z cza-
ACIO. Piętnastka został dyrektorem naprawdę są mieszaniną człowieka sów, gdy nie znano jeszcze druku.
w okresie pewnej niestabilności, ale i androida. Rasa ta ma stworzyć rząd Istnieje cała sieć tajnych organizacji,
już po roku pewnie zarządzał zarówno światowy i przejąć całą władzę wyko- luźno powiązanych ze sobą poprzez
ACIO, jak i Grupą Labiryntu. Jak już nawczą. Będzie to ogromne wyzwanie rynki finansowe oraz zainteresowanie
wspomniałem, postrzegano go jako dla zbiorowej inteligencji rodzaju lu- biegiem wydarzeń na świecie. Stanowią

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 55


one zazwyczaj centra siły dla systemów Anne: Ale skąd to nagłe zaintere- znanych nam pozaziemskich ras nie
monetarnych krajów, w których dzia- sowanie kapsułą czasu Stwórców dysponuje tak bardzo rozwiniętymi
łają, należąc tam do ścisłej elity. ACIO Skrzydeł? Jaką rolę odgrywa ona technologiami, żebyśmy nie potrafili
ma powiązania z tą siecią wyłącznie w sprawie BST? ich przetestować, przejąć na własny
dlatego, że w myśl powszechnej opinii, Dr Anderson: Początkowo nie do- użytek i wreszcie ulepszyć. Tymcza-
jak najbardziej zgodnej z prawdą, dys- strzegaliśmy związku między projek- sem technologie, jakie zastaliśmy
ponuje ona najlepszą na świecie tech- tem Ancient Arrow i poszukiwaniem w Ancient Arrow, stanowiły komplet-
nologią, która może być odsprzedana BST. Musi pani zrozumieć, że kapsuła ną zagadkę i nie poddawały się żad-
za zyski z manipulacji rynkowych. Co czasu to ciąg 23 komór dosłownie nym testom. Uważaliśmy je za tak
do komitetu redakcyjnego… nie, ta wyrąbanych w ścianie położonego na zaawansowane, że aż bezużyteczne
tajna sieć organizacji nie dokonuje odludziu kanionu, jakieś 80 mil (128 z naszego punktu widzenia, co – choć
cenzury książek przed publikacją. Jej km) na północny wschód od kanionu może się to wydać dziwne – jest najlep-
zainteresowanie ogranicza się wyłącz- Chaco w Nowym Meksyku. Jest to bez szym znakiem rozpoznawczym szcze-
nie do starożytnych manuskryptów wątpienia najbardziej zdumiewające gólnie zaawansowanej technologii.
i tekstów religijnych. Szczególnie in- odkrycie archeologiczne wszechcza- Anne: Tak więc doszliście do
teresują ich proroctwa, ponieważ wie- sów. Gdyby naukowcom pozwolono wniosku, że Stwórcy Skrzydeł posia-
rzą w koncepcję czasu pionowego zbadać to miejsce wraz ze wszystkimi dali BST. W jaki sposób zamierzaliś-
i przejawiają szerokie zainteresowanie nietkniętymi eksponatami, byliby cie zdobyć tę wiedzę?
zmianami środowiska w skali makro, wstrząśnięci niezwykłością tego znale- Dr Anderson: Nie wiedzieliśmy te-
które mogą oddziaływać na ekonomię. ziska. Początkowo zakładaliśmy, że jest go i po dziś dzień wiedza na ten temat
Wie pani, dla większości z nich jedyną to coś w rodzaju kapsuły czasu pozosta- jest raczej ulotna. ACIO od czterech
grą, w jaką warto grać na tej planecie, wionej na Ziemi przez jakąś pozaziems- lat kieruje swoich najlepszych ludzi
jest zdobycie bogactwa i władzy po- ką cywilizację w VIII wieku. Nie mogli- do pracy nad tym projektem. Stwo-
przez manipulację kluczowymi danymi śmy jednak zrozumieć, dlaczego zawar- rzyłem teorię zakładającą, że kapsuła
decydującymi o stanie ekonomii tego ta w niej sztuka w oczywisty sposób była czasu to zakodowane urządzenie do
świata. reprezentatywna dla Ziemi, o ile rzecz łączności. Doszedłem do takiego
Anne: Jeżeli więc tak dobrze znają jasna była to kapsuła czasu. Jedynym wniosku po odkryciu, że osoba która
przyszłość i wierzą w te proroctwa, to logicznym wnioskiem, jaki się nasuwał, podejmowała trud pracy nad różnymi
co robią, aby uchronić nas przed ob- było założenie, że przedstawiała ona symbolicznymi rysunkami, zagłębiała
cymi najeźdźcami? przyszłą wersję ludzkości. Nie mieliśmy się w zawartą w kapsule sztukę oraz
Dr Anderson: Pomagają w finan- jednak co do tego pewności, dopóki nie filozofię i doznawała zmian w central-
sowaniu ACIO. Ten kolektyw organi- uzyskaliśmy dostępu do optycznego nym systemie nerwowym, które przy-
zacji dysponuje ogromnym bogact- dysku i nie przetłumaczyliśmy pierw- czyniały się do poprawy inteligencji.
wem – większym niż jest to w stanie szych zawartych na nim dokumentów. Moim zdaniem był to podstawowy cel
sobie wyobrazić większość rządów Kiedy w pełni pojęliśmy, w jaki sposób kapsuły czasu – przyśpieszyć rozwój
świata. ACIO dostarcza im techno- Stwórcy Skrzydeł chcieli być zrozumia- inteligencji, tak by nie tylko możliwe
logii pozwalającej manipulować ryn- ni, przystąpiliśmy do sprawdzania ich stało się opracowanie BST, ale także
kiem pieniężnym i corocznie uzyski- twierdzeń w oparciu o odkryte w komo- jego praktyczne wykorzystanie…
wać dochód idący w dziesiątki miliar- rze malowidła, poezję, muzykę, filozo- Anne: Chyba nie nadążam. Jaki
dów dolarów. Nie wiem nawet, jakie- fię oraz przedmioty materialne. Prze- związek ma BST z inteligencją?
go rzędu może być to zbiorowe boga- prowadzone analizy dały nam pewność, Dr Anderson: BST to specyficzną
ctwo. ACIO zdobywa również fun- że Stwórcy Skrzydeł są autentyczni, a to forma podróży w czasie. Science fic-
dusze ze sprzedaży swoich technolo- oznacza, że nie tylko podróżowali tion traktuje to zagadnienie jako rela-
gii tym organizacjom w zakresie ich w czasie, ale dysponowali również jakąś tywnie proste i relatywnie jednowy-
ochrony i bezpieczeństwa. Wynaleź- formą BST… miarowe. Podróż w czasie z pewnoś-
liśmy najlepsze na świecie systemy Anne: Dlaczego zakłada pan, że cią nie jest jednowymiarowa. Nawet
bezpieczeństwa, zarówno niewykry- dysponowali BST? zaawansowane technologicznie Cor-
walne, jak i nie do przełamania dla sił Dr Anderson: Jesteśmy przekona- teum i Szaraki nie zdołały jeszcze
zewnętrznych, takich jak CIA i dawne ni, że budowa kapsuły czasu zajęła im wyprodukować odpowiednika BST.
KGB. Finansują ACIO, ponieważ co najmniej dwa miesiące. To wyma- Są zdolni do prostych podróży w cza-
uznają Piętnastkę za najinteligent- gało od nich otwarcia okna w czasie, sie, lecz nie potrafią oddziaływać na
niejszego spośród wszystkich ludzi utrzymywania go w stanie otwartym czas, do którego podróżują. Inaczej
i wiedzą o jego pragnieniu rozwinię- i fizycznych działań w określonych mówiąc, mogą cofnąć się w czasie, ale
cia BST. Postrzegają tę technologię ramach czasowych. Są to podstawowe kiedy już dotrą na miejsce, nie mogą
jako najlepsze zabezpieczenie przed wymogi, jakie musi spełniać BST. Po- zmienić biegu wypadków, ponieważ
spełnieniem proroctwa i jednocześnie nadto w takiej sytuacji niezbędna jest znajdują się w stanie biernych obser-
środek kontroli nad światem oraz go- umiejętność precyzyjnego wyboru watorów. Na przestrzeni ostatnich 30
spodarkami poszczególnych krajów. punktów interwencji, zarówno pod lat Grupa Labiryntu przeprowadziła
Wiedzą również, że Piętnastka za- względem czasu, jak i przestrzeni. Je- siedem eksperymentów związanych
jmuje strategiczną pozycję w dziedzi- steśmy przekonani, że to potrafią, z podróżami w czasie. Jedyny jedno-
nie badań nad obcymi technologiami czego dowiedli swoją kapsułą czasu. znaczny wniosek wypływający z nich
i mają nadzieję, że na styku jego Co więcej, pozostawione przez nich to stwierdzenie, że podróżująca
geniuszu oraz obcych technologii, urządzenia techniczne są przejawem w czasie osoba stanowi zmienną in-
które ACIO próbuje sobie przyswoić, technologii przewyższającej naszą tak tegralną z technologią wykorzystaną
możliwe będzie opracowanie BST, bardzo, że nawet nie potrafiliśmy zro- do podróży. Innymi słowy, osoba i te-
zanim spełni się proroctwo. zumieć zasad ich działania. Żadna ze chnologia muszą być starannie dopa-

56 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


sowane. Wiele przemawia za tym, że lojalności względem filozofii Stwór- Anne: W trakcie przerwy spytałam
Grupa Labiryntu dysponuje już BST, ców Skrzydeł oraz ich podejścia do pana o sieć tajnych organizacji, o któ-
brakuje jej natomiast czasowego od- życia. Odkryłem, że staję się coraz rych wspomniał pan wcześniej, twier-
powiednika astronauty, który byłby mniej technocentryczny, a coraz bar- dząc, że ACIO jest jedną z nich. Czy
w stanie dostosować się odpowiednio dziej pochłaniają mnie zagadnienia mógłby pan powiedzieć coś więcej
do technologii i w ułamku sekundy duchowe. Ich nauki wywoływały wra- o tej sieci oraz jej celach?
dokonać wymaganych przez BST re- żenie zabawy, którego nie potrafię Dr Anderson: Istnieje wiele orga-
gulacji. Grupa Labiryntu nigdy nie wyjaśnić. Z jakichś przyczyn zacząłem nizacji o szlachetnych fasadach i taj-
zastanawiała się poważnie nad czyn- tracić obiektywizm badacza i poczu- nym zapleczu. Innymi słowy, mogą
nikiem ludzkim w BST i integralnoś- łem się bardziej rzecznikiem Stwór- one posiadać cele na pokaz, dla swo-
cią człowieka z tą technologią. Nie- ców Skrzydeł. ich pracowników, członków oraz me-
którzy z nas brali udział w opracowy- Anne: Co pan rozumie pod sło- diów, a równocześnie realizować taj-
waniu indeksów przekładu języka wem „rzecznik”? ny, dobrze ukryty cel znany wyłącznie
Stwórców Skrzydeł i to właśnie ta Dr Anderson: Utożsamienie się ścisłemu kierownictwu takiej organi-
grupa zaczęła sobie uświadamiać, że z ich celami. zacji. Zewnętrzne kręgi członków
to właśnie na tym polegała natura Anne: Jakie pańskim zdaniem by- ochronnych, jak niekiedy się ich okre-
kapsuły czasu – na powiększeniu in- ły… a może bardziej poprawnie, jakie śla, stanowią zaledwie przykrywkę dla
teligencji i aktywacji nowych doznań są te cele? prawdziwych celów tych organizacji.
zmysłowych decydujących dla prawid- Dr Anderson: Uaktywnienie po- Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
łowego działania BST. przez kapsuły czasu nowej świadomo- Komitet Stosunków Międzynarodo-
Anne: Wciąż nie rozumiem, co do- ści, która pozwoli wykorzystać BST. wych, NSA, KGB, CIA, Bank Świato-
prowadziło pana do takiego wniosku. Uważam, że Stwórcy Skrzydeł próbu- wy i Rezerwa Federalna – wszystko to
Dr Anderson: Kiedy przetłumaczy- ją dopomóc nam w rozwoju świado- są przykłady właśnie takich struktur
liśmy pierwszych trzydzieści stron tek- mości… naszych ludzkich zdolnoś- organizacyjnych. Kręgi ich najwyżej
stu z dysku optycznego, dowiedzieliś- ci… tak abyśmy mogli skutecznie za- stojących członków są ze sobą powią-
my się kilku ciekawych rzeczy o Stwó- stosować BST jako broń obronną. zane, tworząc coś na kształt elity,
rcach Skrzydeł i ich filozofii. Krótko Myśląc bardziej ogólnie, uważam, że tajnego stowarzyszenia posiadającego
mówiąc, ich zdaniem trójwymiarowe, owa nowa świadomość jest także bro- własną kulturę, ekonomię oraz sys-
postrzegane za pomocą pięciu zmys- nią samą w sobie. tem łączności. To właśnie tam grupu-
łów otoczenie, do jakiego dostosował Anne: Skoro Stwórcy Skrzydeł są ją się potężni i bogaci, którzy połączy-
się człowiek, stanowi przyczynę tego, również podróżnikami w czasie i dys- li swoje siły, aby poprzez manipulacje
iż wykorzystujemy zaledwie drobny ponują BST, to dlaczego nie mogą światową polityką, ekonomią oraz sy-
ułamek naszej inteligencji. Twierdzą sami rozprawić się z wrogimi obcymi stemem społecznym łatwiej realizo-
oni, że kapsuła czasu stanowi pomost istotami w roku 2011? wać swoje cele. A ten cel to zdobycie
między trójwymiarowym, pięciozmys- Dr Anderson: Nie wiem. Proszę mi kontroli nad światową gospodarką
łowym światem, a światem wielowy- wierzyć, wiele nad tym myślałem, po- oraz zasobami strategicznych surow-
miarowym i siedmiozmysłowym. We- dobnie jak i pracujący w ramach pro- ców – ropy, złota, gazu, platyny, dia-
dług mnie oni uważają, że chcąc za- jektu zespół. Być może z ich punktu mentów etc. Ta tajna sieć wykorzys-
stosować BST podróżnik musi działać widzenia najważniejsze dla nas jest tuje technologie z ACIO do zdobycia
w wielowymiarowej, siedmiozmysło- nie BST, lecz przejście z ich pomocą kontroli nad światową ekonomią.
wej przestrzeni. W przeciwnym razie ze świata trzech wymiarów i pięciu W chwili obecnej prowadzą szeroko
praca z BST przypominać będzie sy- zmysłów do świata wielowymiarowe- zaawansowane prace nad przebudo-
tuację z przysłowiowym wielbłądem go i opartej na siedmiu zmysłach świa- wą oraz integracją światowej gospo-
i uchem igielnym, czyli, krótko mó- domości, które dają znacznie większe darki wokół cyfrowego odpowiednika
wiąc, będzie niemożliwa. możliwości. Może nie są w stanie papierowego pieniądza. Infrastruktu-
Anne: To brzmi rozsądnie. Dlacze- dotrzeć do punktów interwencyjnych, ra jest już właściwie gotowa, jednak
go zatem nie mogła w to uwierzyć gdyż brakuje im jakiejś kluczowej in- jej wprowadzenie zabiera więcej cza-
ACIO? formacji. Albo po prostu nie uświada- su, niż przypuszczano, z powodu opo-
Dr Anderson: Tak naprawdę inic- miają sobie takiej potrzeby, ponieważ ru konkurencyjnych sił, które choć
jatywa ta wypłynęła ze strony Grupy już rozwiązaliśmy to w roku 2011. nie rozumieją natury tej tajnej sieci,
Labiryntu, a nie ACIO. Czynię to Wiemy tylko, że dysponujemy sześ- to intuicyjnie wyczuwają jej istnienie.
zastrzeżenie jedynie po to, aby za- cioma różnymi hipotezami, a brakuje Owe konkurencyjne siły to przede
chować dokładność, a nie dlatego, że nam danych, aby wyciągnąć ostatecz- wszystkim politycy i biznesmeni mają-
odnoszę się krytycznie do pani pyta- ne wnioski. Proszę pamiętać, że do- cy związek z przejściem do globalnej
nia. Piętnastka nie mógł uwierzyć, że tychczas przełożono na angielski zale- gospodarki cyfrowej, którym zależy
kapsuła czasu może uaktywnić czy też dwie 7 procent tekstu zapisanego na na zachowaniu pewnej kontroli nad
stworzyć pomost, dzięki któremu ktoś optycznym dysku. ACIO w dalszym rozwojem infrastruktury, a z racji
mógłby zostać podróżnikiem. Praw- ciągu brakuje jeszcze wielu informa- swojej pozycji na rynku są w stanie
dopodobieństwo czegoś takiego wy- cji, które pozwoliłyby zrozumieć pra- wywrzeć znaczący wpływ na tę tajną
dawało mu się niezmiernie małe. wdziwą naturę kapsuł czasu i samych sieć. Jedyną zupełnie niezależną or-
Czuł, że w kapsule może znaleźć tech- Stwórców Skrzydeł. ganizacją pod względem celów, o ja-
nologię BST, nie wierzył natomiast, Anne: Zróbmy krótką przerwę. kiej mi wiadomo, a w związku z tym
że do jej uruchomienia wystarczy za- Napijemy się kawy, a potem wrócimy najpotężniejszą albo wiodącą, jest
ledwie odpowiednie szkolenie czy też do tematu. W porządku? Grupa Labiryntu. Swoją pozycję za-
rozwój. Innym rezultatem obcowania Dr Anderson: W porządku. wdzięcza najwyższej klasy technolo-
z zawartością kapsuły było poczucie [Dziesięciominutowa przerwa] giom oraz intelektowi swoich człon-

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 57


ków. Wszystkie inne organizacje – czy Dr Anderson: ACIO dysponuje te- dał się terapii pamięci. Nie chcę zapo-
to stanowiące część tajnej sieci, czy chnologią implantacji pamięci, która mnieć tego, czego dowiedziałem się
też potężne, międzynarodowe korpo- z chirurgiczną precyzją potrafi skute- w kapsule czasu Stwórców Skrzydeł.
racje – nie są w stanie skontrolować cznie wyeliminować wybrane wspo- Przecież w to właśnie wierzę i chcę
realizacji ich celów, gdyż są bardzo mnienia. Na przykład, z pomocą tej wokół tego budować swoje życie.
poważnie zaangażowane w walkę technologii można wymazać z pani Anne: Czy nie mógł się pan po
konkurencyjną. pamięci ten wywiad bez najmniejsze- prostu wycofać, zamiast szukać dzien-
Anne: Jeśli to wszystko jest praw- go zakłócania innych wspomnień, tak nikarza, który byłby zainteresowany
dą, to czy Piętnastka kieruje pracą tej wcześniejszych, jak i późniejszych. opublikowaniem tej historii? Czy na
sieci? Być może niejasno zdawałaby pani przykład nie byłoby lepiej osiąść na
Dr Anderson: Nie. Ten cel tajnej sobie sprawę z istnienia luki w czasie, jakiejś wyspie i żyć własnym życiem,
sieci zupełnie go nie interesuje. Jest ale na tym koniec. Intuicja ostrzegała zamiast ujawniać istnienie Grupy La-
nim znudzony. Nie interesuje go wła- mnie, że jestem kandydatem do takiej biryntu i Stwórców Skrzydeł?
dza czy pieniądze. Pasjonuje go wyłą- operacji z powodu moich wystąpień Dr Anderson: Pani nie rozumie…
cznie misja stworzenia BST, dzięki w obronie Stwórców Skrzydeł. Innymi Grupa Labiryntu jest nietykalna. Oni
czemu będzie można odeprzeć ataki słowy, uważano mnie za zwolennika nie boją się tego, co przekażę mediom.
wrogich obcych istot, przepowiedzia- ich kultury, filozofii oraz misji – w za- Martwią się wyłącznie strasznym pre-
ne 12 000 lat temu. Wierzy, że tylko ta kresie posiadanej przeze mnie wie- cedensem dezercji. Ja jestem pierwszy.
misja warta jest użycia ogromnego dzy. Stanowiłem zatem potencjalne Przede mną nikt się nie wycofał. Boją
potencjału intelektualnego Grupy zagrożenie dla projektu. Grupa Labi- się, że jeśli wyjdę z tego wszystkiego
Labiryntu. Wierzy, że tylko ona jest ryntu obawia się swoich członków cało, inni pójdą w moje ślady. A jeśli do
w stanie opracować ostateczną broń – w dosłownym słowa tego znaczeniu tego dojdzie, cała misja zostanie skom-
obronną albo inaczej, Klucz do Wol- – z powodu ich ogromnej inteligencji promitowana i BST nigdy nie powsta-
ności, zanim będzie na to za późno. i przebiegłości. Taki stan rzeczy do- nie. Piętnastka oraz jego dyrektorzy
Proszę pamiętać, że w skład Grupy prowadził do istnej paranoi. W efek- traktują tę misję niezmiernie poważ-
Labiryntu wchodzi 118 ludzi oraz cie doszło do opracowania specjalnej nie. Są fanatykami najczystszej wody,
około dwustu z Corteum. Intelektual- technologii, która miała za zadanie co jest zarazem i dobre i złe – dobre,
ne możliwości tej grupy skoncentro- sprawdzić, czy dana osoba utożsamia gdyż koncentrują się na tym, co robią,
wane na misji skonstruowania BST, się z celami Piętnastki. Zastosowane i pracują naprawdę ciężko nad powsta-
zanim dojdzie do przejęcia władzy w niej techniki miały przeważnie cha- niem BST; złe, ponieważ fanatyzm
przez obce istoty, są doprawdy im- rakter inwazyjny, a członkowie Grupy prowadzi do paranoi. Szukam dzienni-
ponujące. Projekt Manhattan wyglą- Labiryntu dobrowolnie się tej inwazji karza takiego jak pani, ponieważ nie
da w porównaniu z tym przedsięwzię- poddawali, aby efektywniej w tej pa- chcę, żeby kapsuła czasu Stwórców
ciem jak kinder party. Być może nie- ranoi uczestniczyć. Kilka miesięcy te- Skrzydeł była ukryta przed ludzkością.
co przesadzam, ale pragnę podkreś- mu zacząłem systematycznie odma- Uważam, że jej zawartość powinna być
lić, że Piętnastka kieruje zadaniem wiać udziału w badaniach z zastoso- dostępna dla wszystkich. Myślę, że taki
znacznie ważniejszym od wszystkiego, waniem metod inwazyjnych – częś- właśnie był ich cel. I
czego dokonano do tej pory w dzie- ciowo dlatego, że chciałem się prze- dokończenie w następnym numerze
jach ludzkości. konać, jaka będzie reakcja Piętnastki,
Anne: A zatem, jeśli Piętnastka a częściowo dlatego, że miałem już Przełożył Mirosław Kościuk
realizuje własny cel, który według dość tej paranoi. Takie zachowanie Przypisy:
pańskich słów ma tak kapitalne zna- z mojej strony budziło coraz większe 1. Skrót od Advanced Contact Intelligence
czenie, dlaczego postanowił pan opu- podejrzenia i było oczywiste, że prę- Organization (Organizacja Wywiadu Zaawanso-
ścić tę organizację? dzej czy później poproszą, abym pod- wanego Kontaktu).

Inter-Spider
Internet Service Provider
ul. Żuławskiego 10/3
31-145 Kraków
tel./fax: (0-12) 632 26 28
http://www.ispid.com.pl/
e-mail: biuro@ispid.com.pl
Oferujemy dostęp do Internetu poprzez łącza komutowane i dzier-
żawione na konkurencyjnych warunkach. Każdy nasz klient ma moż-
liwość samodzielnego zamieszczania i aktualizowania zawartości włas-
nych stron WWW bez dodatkowych opłat. Udostępniamy własny
newserver.
Prowadzimy sprzedaż modemów, instalacje sieci oraz serverów
Intra- i Internetowych (Unix, Windows NT).
Oferujemy także w atrakcyjnej cenie dyski CD-R oraz CD-RW
(w ilościach hurtowych). Na zamówienie: wydajne servery wykorzys-
tujące płyty główne Digital Alpha.

58 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999


KONTROLA UMYSŁÓW I NOWY PORZĄDEK ŚWIATA
dokończenie ze strony 12 • John Coleman, „Illuminati in America” („Oświeceni w Ameryce”),
World in Review, 2533 N. Carson St., Carson City, NV 89706, USA, 1992.
Przypisy: • Alex Constantine, Virtual Government: CIA Mind Control Operations in
1. To ten sam człowiek, który w roku 1943 został mianowany przez Heinricha America (Wirtualny rząd – operacje CIA związane z kontrolą umysłów w Amery-
Himmlera głównym lekarzem w obozie koncentracyjnym Birkenau, gdzie razem ce) Feral House, 2532, Lincoln Blvd #359, Venice, CA 90291, USA, 1997.
z podległymi mu ludźmi dokonywał selekcji przywożonych tam Żydów, • John DeCamp, The Franklin Cover-up: Child Abuse, Satanism and
decydując, którzy z nich nadają się do pracy a którzy do eksterminacji. Murder in Nebrasca (Tuszowanie sprawy Franklina – wykorzystywanie dzieci,
Nadzorował prowadzone tam na więźniach eksperymenty, których jednym satanizm i mordy w Nebrasce), AWT, Inc., P.O. Box 85461, Lincoln, NE
z celów było znalezienie metod wzrostu płodności, aby zwiększyć liczebność rasy 68501, USA, 1996, wydanie drugie.
germańskiej. Głównym obiektem jego zainteresowania były bliźniaki. Encyclo- • Ted Gunderson, „McMartin Scientific Report” („Naukowy raport
paedia Britannica podaje, że Mengele ukrywał się po wojnie jako robotnik rolny McMartina”), 1993;
na farmie w Bawarii, skąd w roku 1949 uciekł przez Genewę do Ameryki Corruption: The Satanic Drug Cult Network and Missing Children (Korup-
Południowej, gdzie ożenił się po raz drugi i w roku 1959 otrzymał obywatelstwo cja – satanistyczna sieć narkotycznych kultów a zaginione dzieci), vol. 1-4;
Paragwaju. W roku 1961 przeniósł się do Brazylii, gdzie zaprzyjaźnił się ze Satanism & the CIA’s International Trafficking in Children (Satanizm
starym nazistą Wolfgangiem Gerhardem. W roku 1979 zmarł na apopleksję i jak i międzynarodowy handel dziećmi prowadzony przez CIA), film video; Ted
ustaliła w roku 1985 międzynarodowa komisja składająca się z zachodnioniemie- Gunderson, P.O. Box 18000-259, Las Vegas, NV 89109, USA.
ckich, brazylijskich i amerykańskich ekspertów sądowych, został pochowany pod • John Marks, The Search for the Manchurian Candidate: The CIA and
nazwiskiem Gerharda. Ciekawe, gdzie tak naprawdę leży? – Przyp. tłum. Mind Control (Poszukiwanie Mandżurskiego Kandydata – CIA i kontrola
2. Termin ten pochodzi od tytułu książki Johna Marksa poświęconej temu umysłów), McGraw-Hill, USA, 1980.
zagadnieniu. • Mind Control Foundation (Fundacja ds. Kontroli Umysłów), strona
3. Skrót od Extra-Sensory Perception (postrzeganie pozazmysłowe). internetowa (www.mk.net/∼mcf).
– Przyp. tłum. • Cathy O’Brien (przy współpracy Marka Phillipsa), TranceFormation of
4. Skrót od Multiple Personality Disorder (Rozszczepienie Osobowości lub America: The True Life Story of a CIA Slave (TransFormacja Ameryki
Zaburzenie Mnogiej Osobowości). Pojęcie to oznacza urojenie współobecno- – prawdziwy życiorys niewolnicy CIA), Reality Marketing, P.O. Box 27740, Las
ści kilku osobowości w jednym ciele. Najczęstszą przyczyną tej ułomności są Vegas, NV 89126, USA, 1995.
urazy przebyte w dzieciństwie. – Przyp. tłum. • Jerry Allen Potter, Fred Bost, Fatal Justice: Reinvestigating the McDonald
5. Tytuł podręcznego vademecum przeznaczonego dla amerykańskich psy- Murders (Fatalna sprawiedliwość – ponowne śledztwo w sprawie morderstw
chiatrów, przy czym IV oznacza numer kolejnej wersji. – Przyp. tłum. McDonalda), W.W. Norton Co., Nowy Jork, Londyn, 1997.
6. Asasyn to członek religijno-politycznej sekty islamskiej o nazwie Iz- • Fritz Springmeier, Bloodlines of Illuminati (Rodowód iluminatów), Am-
mailici Nizari istniejącej w XI-XIII wieku i znanej z tego, że zajmowała się bassador House, P.O. Box 1153, Westminster, CO 80030, USA, 1999,
mordowaniem swoich wrogów, traktując te zabójstwa jako obowiązek wy- wydanie drugie.
pływający z religii. Ich arabska nazwa oznacza „palacze haszyszu”, która • Fritz Springmeier, Cisco Wheeler, Illuminati Formula Used to Create an
przyjęła się rzekomo za sprawą zażywania przez zabójców haszyszu w celu Undetectable Total Mind Controlled Slave (Wykorzystanie formuły iluminatów
wywołania ekstatycznych wizji raju przed wyruszeniem na męczeńską śmierć, do tworzenia nierozpoznawalnych niewolników poddanych całkowitej kontroli
jako że często ginęli oni podczas wykonywania zleconego im zadania. Termin umysłu), Fritz and Cisco, 916 Linn Ave, Oregon City, OR 97045), USA, 1996.
„asasyn” przywieźli z Syrii do Europy krzyżowcy i stał się on wówczas • Lauren Stratford, Satan’s Underground (Szatańskie podziemie), Pelican
synonimem osoby, która morduje ważną osobistość polityczną jako fanatyk Publishing, P.O. Box 3110, Gretna, LA 70054, USA, 1998.
lub najemny morderca. – Przyp. tłum. • K. Sullivan, MK, K. Sullivan, P.O. Box 1328, Soddy Daisy, TN 37384,
7. Członkowie zakonu kapłańskiego w starożytnej Francji (Gaul) i Brytanii, USA, 1998.
którzy występują w walijskich i irlandzkich legendach jako prorocy i magowie. • Brice Taylor, Starshine: One Woman’s Valiant Escape from Mind Control
– Przyp. tłum. (Światło gwiazd – mężna ucieczka pewnej kobiety spod kontroli umysłu), 1995;
Revivification: A Gentle Alternative Memory Retrival Process for Trauma
Bibliografia: Victims (Ożywienie – łagodna alternatywna metoda odzyskiwania pamięci
• CKLN Mind Control – seria publikacji internetowych w przypadku ofiar urazów), 1998; Brice Taylor Trust, P.O. Box 655, Landrum,
(www.mk.net/∼mcf/ckln). SC 29356, USA.

ZANIECZYSZCZENIA SZCZEPIONEK
dokończenie ze strony 22 leniu wątroby typu B mogła być w pewnym okresie skażona.
Dr Mazlen: Mam nadzieję , że spotkamy się jeszcze Czy jest skażona nadal?
z panem innym razem, aby pomówić o niektórych z tych Dr Horowitz: Oczywiście. Właśnie niedawno wróciłem
problemów. Ponieważ wiele osób będzie, jak sądzę, zainte- z Francji, gdzie spotkałem jednego z czołowych wirusolo-
resowanych pana książką i pana badaniami, pod jakim gów świata, który zajmuje się problemem raka i swego czasu
numerem telefonu mogą się z panem skontaktować? współpracował z Gallo i Montagnierem. Nazywa się Merko
Dr Horowitz: Materiały można otrzymać dzwoniąc pod Valjenski. Dał mi pewne naukowe dokumenty dowodzące,
bezpłatny [w USA] numer 1888 508 4787. Łatwo go zapa- że obecnie stosowana szczepionka przeciwko wirusowemu
miętać jako 1888-50-VIRUS. Miło mi również zakomuniko- zapaleniu wątroby typu B nadal zawiera silnie rakotwórczy
wać, że mimo iż przez ponad półtora roku wszystkie naj- enzym, którego władze dotąd nie usunęły. I
większe sieci sklepów odmawiały przyjęcia Emerging Viru-
Uwaga:
ses: AIDS & Ebola do sprzedaży, inaczej mówiąc boj-
Książka dra Leonarda G. Horowitza Emerging Viruses: AIDS
kotowały ją, cztery miesiące temu jej wydanie w twardej
& Ebola – Nature, Accident or Intentional? wydana została w roku
oprawie zostało uznane za bestseller pod względem liczby 1996 przez Tetrahedron Publishing Group (adres: Tetrahedron
sprzedanych egzemplarzy. W tym tygodniu Crown Books Publishing Group, 20 Drumlin Road, Rockport, MA 01966, USA;
złożyło w końcu u nas pierwsze zamówienie. Prawdopodob- strona internetowa: http://www.tetrahedron.org/).
nie dziś można już ją kupić w sieci księgarń tej firmy.
Przełożyła Elżbieta Strózik
Dr Mazlen: Proszę przyjąć nasze gratulacje. Chciałbym
Przypisy:
jednak zapytać pana, czy bada pan nadal, co się dzieje
1. Chronic Fatigue Syndrome; w skrócie CFS. – Przyp. tłum.
z niektórymi z tych rzeczy, które pan opisał? Dał pan do 2. Food and Drug Administration; w skrócie FDA.
zrozumienia, że szczepionka przeciwko wirusowemu zapa- 3. Skrót od słów Simian Virus 40 (małpi wirus 40).

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999 NEXUS • 59


LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo, Otóż wspomniany „Weekend z Hemi-Sync” to W żadnym wypadku nie należy podchodzić do
kurs, podczas którego uczestnicy uczą się technik informacji zawartych w Nexusie bezkrytycznie.
Gratuluję znakomitego medytacji opracowanych przez Instytut Monroe’a Wręcz przeciwnie, namawiam do ich weryfikowa-
pisma „Nexus”. Jego wszech- oraz „Otwierania wrót”, czyli eksterioryzacji lub nia. Celem Nexusa od samego początku jego
stronność powoduje, że każdy znajdzie w nim coś – jak kto woli – świadomego wychodzenia z ciała. powstania było dostarczanie trudno dostępnych
dla siebie. Najbardziej cenię sobie rubrykę „Wieści Co się zaś tyczy „Sita Learning System”, mo- informacji, często stojących w całkowitej opozycji
z globalnej wioski”. Uważam, że jej objętość jest gę stwierdzić, że wśród pozostałych patentów, do powszechnie panujących poglądów. Nikt nie
wystarczająca. Przypomina mi „Postępy w kraju, które nie zmieściły się na naszej liście, nie ma twierdzi, że autorzy zamieszczanych artykułów
Europie, świecie, USA” w tygodniku „Najwyższy niczego o tej nazwie. O ile mi wiadomo, urządzenie mają całkowitą rację. Nexus jest po prostu forum,
Czas”. Czytając poglądy p. Ryszarda Fiejtka doty- to wykorzystywane jest do nauki języków. Oczywi- na którym mogą wypowiedzieć się ludzie, którzy
czące geopolityki mam wrażenie, że zna to pismo. ście, można przyjąć, że ktoś mógłby wykorzys- doszli w wyniku swoich dociekań do odmiennych
W numerze 3 (maj-czerwiec 1999) zamieściliś- tywać je do jakiejś formy indoktrynacji przekazu- poglądów niż ogólnie obowiązujące i jednocześnie
cie ciekawy artykuł dotyczący broni, której zada- jąc podczas nauki języków podprogowe informa- mają czasami trudności z ich upowszechnieniem.
niem jest manipulowanie świadomością ludzi. cje na poziomie podświadomości, ale nie sądzę, Poza tym celem Nexusa nie jest rozstrzyganie
Osobiście za najgroźniejszą i najskuteczniejszą aby to miało miejsce. NIE POPADAJMY W PARA- w opisywanych sprawach, a jedynie sygnalizowa-
broń tego typu uważam telewizję. Co gorsze, mało NOJĘ! nie istnienia takich odmiennych poglądów lub
kto wyobraża sobie życie bez regularnych ataków Ryszard Z. Fiejtek mało znanych ciekawych spraw. Jeżeli któraś
tej broni. W artykule zainteresowała mnie lista z kontrowersyjnych spraw kogoś zainteresuje, dal-
O
(oficjalna) broni do mieszania nam „pod kopułą”. sze poszukiwania należy prowadzić we własnym
Mam pytanie: czy „Method of and Aparatus for Droga Redakcjo Nexusa, zakresie. W tym celu właśnie podawane są adresy
Inducing Desired States of Consciousness”, patent Odkąd dowiedziałem się z informacji zawar- autorów lub stron internetowych, na których moż-
nr 5 356 368, Roberta Monroe’a ma coś wspólnego tych na łamach kwartalnika „UFO” o zamiarze na znaleźć dalsze informacje bądź nawiązać kon-
z reklamowanym zaraz pod artykułem „Weeken- wydawania przez tę samą – Waszą – agencję takt z ludźmi wyznającymi podobne poglądy.
dem z Hemi-Sync” według The Monroe Institute? nowego tytułu (przedruku) o ciekawie zapowia- Pomysł wydania apokryfów w języku polskim
Czy też to jakieś inne „mieszadło”? W każdym dającej się tematyce, czekałem na Wasze pismo nie jest nowy. Bez wątpienia warto, żeby ktoś
razie TEN artykuł i TA reklama na jednej stronie to z niecierpliwością i to, co „otrzymałem” przekro- wydał w końcu te teksty po polsku. Swego czasu
interesujące połączenie. Na wstępie zestawienia czyło moje oczekiwania. Wydawnictwo Pico z Warszawy wydało Księgę
„technologie do mieszania w twojej głowie” pisze- Czytam oba wydawane przez Was tytuły od Jecirah i w zapowiedziach umieściło Hebrajską
cie, że lista została znacznie okrojona ze względu dechy do dechy i chylę przed Wami czoło… za Księgę Henocha oraz Zohar (czy te dwie książki
na brak miejsca. W związku z tym pytanie drugie: przekazywanie prawdy przez duże P. Prawdy, ukazały się ostatecznie, nie wiem). Nie wykluczam
czy na obszerniejszej wersji listy znajduje się „Sita którą cechuje, stałość i niezależność właśnie, któ- możliwości, że mogą istnieć już polskie przekłady
Learning System”? Reklamowano to urządzenie ra nie nagina się do żadnej ideologii czy ludzkiej niektórych z apokryfów robione przez pasjonatów,
w telewizji. Stąd moje pytanie. Będę wdzięczny za postawy, tej jedynej (w wielości), którą człowiek tak jak to było w czasach PRL, gdzie wiele zakaza-
odpowiedź. może jedynie przyjąć bądź odrzucić, bo tylko ona nych książek krążyło w odpisach w formie maszy-
Serdecznie pozdrawiam jest stała w tym świecie, w którym naprawdę nopisów. Jeśli ktoś posiada polskie przekłady
Jerzy Strzeja, Paniowy wszystko inne płynie. apokryfów w takiej lub innej formie, proszę o kon-
Nie znaczy to, że podchodzę do wszystkiego, takt z redakcją.
Tak, tygodnik Najwyższy Czas jest mi dobrze o czym piszecie, bezkrytycznie; krytyka jest po- Rzecz w tym, że aby te przekłady miały jakąś
znany, ponieważ czytuję go dość regularnie. trzebna – jest bardzo konstruktywna, ale tylko wartość, winny być dokonane z oryginałów. Jeśli
Pańskie spostrzeżenie dotyczące telewizji wy- wtedy, gdy krytykujący ma jednocześnie tzw. ktoś ma dostęp do oryginalnych tekstów apo-
daje mi się trafne, czego dowodem jest nie kończą- „otwarty umysł”. Idealnie gdy te dwa elementy kryfów i byłby zainteresowany ich przekładem,
ca się wojna między naszymi politykami o przeję- tworzą trzeci – wiedzę, którą należy jeszcze do- będę wdzięczny za kontakt. Jeśli nie wydamy ich
cie kontroli nad „publiczną” (państwową) telewiz- świadczyć. my, znajdziemy innego wydawcę.
ją, aby móc manipulować według własnego uzna- Jeśli chodzi o samego „Nexusa”, to nie jestem Ryszard Z. Fiejtek
nia i potrzeb umysłami telewidzów, oraz zachowa- w stanie mu nic zarzucić. Według mnie artykuły
są naprawdę interesujące, a dzięki swojej różno-
W POPRZEDNICH NUMERACH „NEXUSA”
nie kagańca nad innymi „niezależnymi” stacjami
telewizyjnymi w postaci Krajowej Rady Radiofonii rodności tematycznej każdy numer tego pisma Nr 4 (2/1999), cena 6,00 zł
i Telewizji, która może przyznawać i odbierać bądź jest w stanie zadowolić prawie każdego. Szata Tajne wojny narkotykowe CIA; Osteoporoza
nie przedłużać koncesji stacjom radiowym lub „graficzna” wydaje mi się, że jest najbardziej od- – kość niezgody; Tajemnice dzienników majora
telewizyjnym. To oznacza, że jeżeli jakaś stacja powiednia; jedyne, co należy poprawić, to zwięk- Jordana, cz. 1, Sekrety technologii Naładowanej
chce cały czas legalnie nadawać, musi się naginać szenie liczby stron (wiem, że to więcej kosztuje, Bariery; Ibogaina – dar natury zwalczający nałogi;
dlatego mam nadzieję, że w miarę rosnącej popu- Ukryte dzieje Jezusa i świętego Graala, cz. 1;
do pewnego stopnia do poglądów opcji politycz-
larności „Nexusa”, do czego powinniśmy przyło-
Ukrywane dowody w sprawie dawnych miesz-
nej, która ma w danym momencie większość w tej
kańców Ameryki; Zdarzenie w Roswell – frag-
Radzie. żyć ręce także my, czytelnicy, będzie to bardziej
menty materialnych dowodów; Tajemniczy kry-
Wspomniany przez Pana patent Roberta Mon- realne).
ształ, cz. 1.
roe’a jest jednym z kilku jego patentów w tej Piszę do Państwa głównie po to, aby zgłosić
dziedzinie, zaś wykorzystane w nich odkrycia ni- pewną propozycję. Otóż, z tego, co wiem, nie Nr 5 (3/1999), cena 6,00 zł
gdy nie miały na celu manipulowania ludzki umy- ukazały się jeszcze drukiem w Polsce żadne więk- Bronie manipulujące ludzką świadomością; Taje-
słami, a jedynie poszerzanie ludzkiej świadomości, sze fragmenty (ani tym bardziej w całości) manu- mnice dzienników majora Jordana, cz. 2 (dokoń-
skryptów z Nag Hammadi (Qumran też), mimo czenie), Szczepionki – czy na pewno bezpieczne
czym zajmuje się właśnie założony przez niego
ich odkrycia pół wieku temu. Podejrzewam, że dla
i skuteczne?; Genetycznie modyfikowana żyw-
instytut. Nie można go obwiniać o to, że ktoś
ność – nieprzewidywalne ryzyko; Silnik napędza-
próbuje spożytkować jego odkrycia przeciwko czytelników „Nexusa” byłoby interesującym do-
ny energią stałych magnesów; Ukryte dzieje Jezu-
innym ludziom. Z wyników prac Monroe’a ko- świadczeniem móc przeczytać oryginalne naj-
sa i świętego Graala, cz. 2; Ewolucja czy inter-
rzysta się między innymi podczas szkolenia zda- wcześniejsze wersje pewnych ksiąg, szczególnie
wencja?; NOLe i pozaziemskie jednostki biologi-
lnych obserwatorów. ewangelii (ale nie tylko), jak np. oryginalną św. czne; Tajemniczy kryształ, cz. 2 (dokończenie).
To, że wspomniana przez Pana reklama zna- Marka, ale także w ogóle nie znane, jak np.
lazła się akurat przy tym artykule, to czysty ewangelię Filipa czy Marii Magdaleny. Myślę, że Nr 6 (4/1999), cena 6,00 zł
macie jako agencja możliwość dotarcia do tych Tajne wojny narkotykowe CIA, cz. 2; Banki cent-
przypadek i przyznam, że zaskoczyło mnie Pań-
tekstów. Biorę jednak pod uwagę to, że nie każ-
ralne i prywatna kontrola pieniądza, cz. 1; Szcze-
skie spostrzeżenie. Reklamowany w niej „Week-
pionki – czy na pewno bezpieczne i skuteczne?,
end z Hemi-Sync” nie ma nic wspólnego z ma- dego mogą one interesować, tak więc mogłyby
cz. 2 (dokończenie); Zapper Becka – nadzieja na
nipulowaniem ludzkimi umysłami. Osoby, które się one ukazać drukiem pod postacią książki,
wyleczenie z AIDS; Abiogeneza lub efekt Fran-
znają wszystkie trzy książki Monroe’a wydane którą wydałaby Wasza agencja. Sądzę, że byłaby
kensteina; Ukryte dzieje Jezusa i Świętego Graala,
w Polsce nakładem wydawnictwa Limbus z Byd- to pozycja bardzo popularna (wręcz unikalna, cz. 3 (dokończenie); Młot i wahadło, cz. 1; Bliskie
goszczy (Podróże poza ciałem, Dalekie podróże, a co za tym idzie, dochodowa) nie tylko wśród spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 1; Stwórcy
Najdalsza podróż), wiedzą, o co chodzi. Osobiście czytelników „Nexusa”, ale w ogóle na polskim skrzydeł, cz. 1.
polecam je Panu, jeśli Pan ich jeszcze nie czytał, rynku wydawniczym (z pomocą dobrego tytułu
ponieważ pozwalają one odpowiedzieć sobie na np. „Biblia III Tysiąclecia”). UWAGA: Powyższe numery można zakupić bezpo-
Sądzę, że to warte zastanowienia… średnio z naszej redakcji za pomocą przekazu zamie-
najbardziej fundamentalne pytania, jakie każdy
szczonego w środku numeru! Numerów 1, 2 i 3 już nie
sobie zadaje: po co tu jesteśmy? jaki jest sens Z poważaniem
posiadamy i prosimy ich NIE ZAMAWIAĆ!
naszego życia? etc. Z.P., Szczecinek

60 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1999