You are on page 1of 2

Učiteľstvo predmetu španielsky jazyk a literatúra v kombinácii

(magisterské štúdium)
Študijný plán
denná forma štúdia
Odporu-
Forma
ECTS Roz- čený rok
Kód Povinné predmety ukonč Meno vyučujúceho
kredit sah se-
enia štúdia
mester
Didaktika a metodika
ŠDMJZ/08 jazykových zručností 3 2/0 S 1 Z Kučerková
Štúr
Frazeológia,
idiomatika, Štúr
ŠFIDL/08 5 2/2 S 1 L
dialektológia a Tovar Bayón
iberoromanistika
Súčasná španielska Kučerková
ŠSŠL/08 5 2/2 S 1 Z
literatúra Franek
Súčasná
Franek
ŠSHL/08 hispanoamerická 5 2/2 S 1 L
Kučerková
literatúra
18K

min. 18K
Odporu-
Povinne voliteľné ECTS Roz-
Forma
čený rok
Kód ukonč Meno vyučujúceho
predmety kredit sah se-
enia štúdia
mester
Dejiny filozofie Franek
ŠDFJJ/08 5 4/0 S 1 L
jazyka a jazykovedy Štúr
Sémiológia,
etymológia a Franek
ŠSESAT 4 1/3 S 1,2 L, Z
sémantická analýza Štúr
textu
Historická gramatika Franek
ŠHGŠJ 5 0/4 S 1,2 L, Z
španielskeho jazyka Štúr
Plánovanie a
ŠPHV/08 hodnotenie 2 2/0 PH 2 Z Kučerková
vyučovania Štúr
Literatúra a kultúrna
Kučerková
ŠLKLA/08 identita Latinskej 4 0/3 S 1,2 L,Z
Franek
Ameriky
Literatúry
Franek
ŠLPC/08 predkolumbovských 4 0/3 S 1,2 L, Z
Kučerková
civilizácií
Propedeutika
ŠPT/08 4 2/1 S 1,2 L, Z Franek
tlmočenia
Umelecký preklad 2 Franek
ŠUP2/08 3 0/2 PH 1 Z, L
Kučerková
Umelecký preklad 3 Franek
ŠUP3/08 3 0/2 PH 1 Z, L
Kučerková
Kritika prekladu Franek
ŠKP/08 4 0/3 PH 1 L,Z
Kučerková
Odborný preklad 2 Franek
ŠOP2/08 4 0/3 PH 1,2 L,Z
Štúr