You are on page 1of 7

18.

LJETNA KOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE

Kristian Plazibat

INTEGRIRANI OBOGAENI PROGRAM KAO OBLIK


SUSTAVNOG I REDOVITOG TJELESNOG VJEBANJA
ZA DJECU PREDKOLSKE DOBI
1. UVOD
Dananji uvjeti ivota i tehniki napredak openito ine ivot lakim i djeci
i roditeljima, ali ih liavaju i mnogih tjelesnih aktivnosti. Uz to djeca provode sve
vie vremena pred televizorom ili igrajui se za osobnim raunalom. ivotne navike
djeteta i roditelja doivljavaju mnogostruke promjene vezane uz sredinu u kojoj
ive kao i aktivnosti u novim okruenjima. Postavlja se pitanje: to ostaje mladom
organizmu od kretanja, toliko potrebnog za odravanje njegova normalnog razvoja
(V. Findak, B. Neljak, 2007.).
Osim toga, sve duim boravkom djece u djejem vrtiu raste i vanost primjerenog
zadovoljavanja svih djetetovih potreba, a tako i potrebe za kretanjem. Zbog toga se u
ovom radu govori o vanosti integriranog obogaenog pristupa za sustavno i redovito
vjebanje djece predkolske dobi. Svi emo se sloiti s dosadanjom tezom kako su
kretanje i igra dva prijeko potrebna faktora u rastu i razvoju djeteta. Upravo se ovim
integriranim obogaenim programom, kao jedan od oblika metodiko-organizacijskih
oblika rada, omoguava da djeca ve od predkolske dobi budu ukljuena u sustavno
i redovito vjebanje u djejim vrtiima.
2. CILJ PROVOENJA INTEGRIRANOG OBOGAENOG
PROGRAMA
Ovakav program provodi se u okviru redovitog programa vrtia, a realiziraju ga
profesor kineziologije, odgojitelj, struni tim i zdravstveni voditelj u djejem vrtiu.
Iako primarno usmjeren na razvoj motorikih sposobnosti i stjecanje motorikih
znanja ima veliku vrijednost i u smislu zadovoljenja djetetovih primarnih potreba.
U odnosu na razvoj djetetovih osobina i sposobnosti ovaj pristup integriranog
obogaenog programa ima znaajan potencijal i u podruju razvoja senzomotorike,
razvoja djetetove linosti, a pridonosi i njegovoj uspjenoj socijalizaciji. Njegova
se posebnost odraava i u povezanosti s drugim podrujima djetetova djelovanja i
istraivanja, te u sinergiji strunog tima kojega ine kineziolog, odgojitelj, pedagog,
psiholog i zdravstveni voditelj. Upravo njihova sinergija daje poseban znaaj i kvalitetu
u realizaciji takvog integriranog obogaenog programa. Cilj takvog programa je

323

STRUNI RADOVI UNUTAR TEME

unapreivanje potpunog razvoja djeteta putem dominantno sportskih aktivnosti i


sadraja, poticati razvoj zdravstvene kulture radi uvanja i unapreivanja zdravlja,
usvajanje zdrave prehrane, naina ivota i navika te razvijanje pozitivne slike o sebi.
Iz tako definiranog opeg cilja proizlaze zadae kao to su zadovoljavanje osnovne
djetetove potrebe za igrom i kretanjem, stvaranje uvjeta za skladan cjelokupan
djetetov rast i razvoj, stvaranje uvjeta da se djeca osjeaju zadovoljno, poticanje
vesele atmosfere, omoguavanje djetetu da u igri surauje s drugom djecom, usvajanje
znanja i navika o pravilnoj prehrani kod djece i roditelja, usvajanje zdravog naina
ivljenja i navika nunih za ouvanje zdravlja i ivota.
Ciljevi su usklaeni s individualnim sklonostima i sposobnostima to proizlazi iz
Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predkolske djece (Glasnik Ministarstva
prosvjete i kulture RH, 7/8, 1991.). Posebno se naglaava da na dijete i njegov razvoj
utjee oblikovanost prostora u kojem dijete boravi te se nastoji zbog toga to vie
prilagoavati stvarnim potrebama djetetova razvoja. Sadraj se zasniva na ravnotei
motorikih znanja i sposobnosti, odnosno njihove interakcije s ostalim aspektima
sveukupnog razvoja djeteta. Realizacijom programa djeci se prua mogunost
suradnje i usklaivanja s drugom djecom ime se potie osjeaj zajednitva, pozitivne
emocionalne klime i time ujedno djeluje na smanjivanje negativnih oblika ponaanja.
Kroz raznovrsne aktivnosti i igre omoguava se razvijanje novih i uvrivanje
postojeih pojmova, obogauje se rjenik te potie kreativnost osobito u tjelesnom
aspektu. Kroz realizaciju takvog pristupa djeci se omoguuje sudjelovanje u obilju
vjebi pomou kojih mogu razviti funkcionalno razumijevanje koncepta kretanja,
svjesnost vlastitog tijela i njegovih dijelova, prostorno-vremensku orijentaciju, uloen
napor i meusobni odnos svih tih segmenata. Na osnovi toga djeca mogu graditi
kompetenciju i samopouzdanje tijekom izvoenja razliitih motorikih vjetina.
Svrha vjebanja je da se kroz realizaciju djeca upuuju shvatiti vrijednosti i znaaj
tjelesnog vjebanja te njegov doprinos zdravom stilu ivljenja. Dakle, uz praktian
rad tijekom rada djeca stjeu i odreena teoretska znanja koja kao takva ostaju trajno
usaena znanja djeteta.
3. PRIMJER INTEGRIRANOG OBOGAENOG PROGRAMA
Organizacija i nain provoenja
Organizacija i nain provoenja je takva da u svakoj aktivnosti sudjeluje jedan
odgojitelj iz odgojne skupine i jedan kineziolog. Ukljuena su sva djeca iz odgojne
skupine, a odgojne skupine prosjeno broje od 18 do 23 djeteta. U djejem vrtiu
UTRINAukljueno je tri (3) odgojne skupine, ukupno 66 djece. Mogu biti ukljuena
djeca mlae, srednje i starije predkolske dobi. Vjebanje se predvia etiri (4) puta
tjedno i to: ponedjeljak, utorak, etvrtak i petak). Trajanje pojedine aktivnosti je do

324

18. LJETNA KOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE

ezdeset (60) minuta, ovisi o dobi djeteta i planiranom sadraju. Vano je napomenuti
da kineziolog i odgojitelj autonomno odluuju o trajanju aktivnosti prema strukturi
i tipu sata, te prema interesima djeteta.
Materijalni uvjeti i mjesto odravanja:
portska dvorana u objektu djejeg vrtia, adekvatna portska odjea i obua,
12 lopti srednje veliine, 4 strunjae (debljine 10 15 cm), 2 strunjae (debljine
20 30 cm), ko za koarku, 2 gola, 1 mrea (tenis, odbojka i sl.), reketi za tenis,
sitni inventar (obrui, palice, lajsne, vijae, unjevi i sl.), komplet audio sredstava
razglas i pratea oprema.
Skrb za zdravlje i tjelesni razvoj
Odvija se u okviru redovitog praenja o prisutnosti, pobolijevanju djece,
razvijanje svjesnosti i praktinih vjetina za ouvanje vlastita zdravlja i zatitu okolia,
poticanje zdrave prehrane: ve u djejoj dobi stvaraju se odreene prehrambene
navike. Djeca trebaju dobivati standardizirane primjerene obroke doruak, ruak,
uinu, uz dodatak svjeeg voa i povra.
Pedagoka dokumentacija
Uz standardni nain voenja pedagoke dokumentacije vodi se : dnevnik rada,
tjedna, mjesena, tromjesena i godinja planiranja. Zapaanja o provoenju portskih
aktivnosti sve aktivnosti odgojitelji i kineziolozi planiraju zajedno na zajednikim
planiranjima. Obavlja se analiza aktivnosti, podnose se izvjea, zapaanja o
motiviranosti djece za sudjelovanje u ponuenim aktivnostima, liste i praenje stanja
za svako dijete pismena standardizirana poetna procjena, procjena tijekom godine
i zavrna procjena u lipnju, za ope zdravstveno stanje djeteta, zadovoljstvo, razvojni
stupanj i antropoloke karakteristike, ankete i upitnici za odgojitelje i roditelje, audiovideo zapisi.

325

STRUNI RADOVI UNUTAR TEME

Primjer tablice za zajedniko mjeseno planiranje:


Starija skupina Odgojitelji: ___________, Kineziolog ____________, datum _______
I. Tjedan
UVODNI
Pretravanje
dvorane

PRIPREMNI

GL. A

GL. B

ZAVRNI

OPV
s palicama

Naskok i saskok sa
vedskog sanduka

Igra:
Graniar

Igra:
Dan-no

OPV
s loptama

1. Dodavanje u
kretanju (K), 2.
Ubacivanje l. u ko (K)

Igra:
Lovice s loptom

Igra:
Pokvareni
telefon

OPV uz glazbu

Borilaki sport
Karate

Igra:
Lovice s loptom

Igra: Leti, leti s


pojmovima iz
sporta

OPV
s palicama

Penjalica i hodanje po
vedskoj klupi

tafetna igra
voenjem lopte

Igra:
Pogodi tko sam

II. Tjedan
Tranje u krugu
III. Tjedan
Tranje u krugu
IV. Tjedan
Igre u parovima

Srednja skupina Odgojitelji: ___________, Kineziolog ____________, datum _______


I. Tjedan
UVODNI
Tranje u krugu

PRIPREMNI

GL. A

GL. B

ZAVRNI

OPV
s lopticama

1. Kolut nazad
2. Bacanje loptice u
obru

tafetna igra
etveronoke

Produetak
igre

OPV
s obruima

1. most,
2. provlaenje kroz
obrue

tafetna igra
s vreicama
pijeska

Igra:
Medo hoda

OPV
s mlatiem

Poligon prepreka

tafetna igra:
Tko e prije
prenijeti spuvu

Produetak
igre

OPV
s loptama

1. Dodavanje l. (K),
2. Ubacivanje l. u ko
(K)

Igra:
Tko se boji vuka

Igra: Lavovi
spavaju

II. Tjedan
Pretravanje
dvorane
III. Tjedan
Tranje u krugu

IV. Tjedan
Pretravanje
dvorane

326

18. LJETNA KOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE

Mlaa skupina Odgojitelji: ___________, Kineziolog ____________, datum _______


I. Tjedan
UVODNI
Pretravanje
dvorane

PRIPREMNI

GL. A

GL. B

ZAVRNI

OPV
s mlatiem

Vjebe
s trakicom (RG)

Igra:
Lovice

Igra:
Dan-no

OPV
s lopticama

Kotrljanje lopte po
tlu lijevim i desnom
rukom u paru

Igra:
Auto u garau

Igra:
Medo hoda

OPV
uz glazbu

Penjanje na penjalicu

Igra:
Tko se boji vuka

Igra: Leti, leti s


pojmovima iz
sporta

OPV
s vijaama

Poligon prepreka

Igra:
Vatra, led
poplava

Igra:
Pogodi tko sam

II. Tjedan
Pretravanje
dvorane
III. Tjedan
Tranje u krugu
IV. Tjedan
Pretravanje
dvorane

Odravanje higijenskih uvjeta redovito ienje prostora, opreme, sredstava


i pomagala za vjebanje, prozraivanje prostora i sl.

4. FUNKCIJA I PREDNOSTI INTEGRIRANOG OBOGAENOG


PROGRAMA
uz praktian rad tijekom rada djeca stjeu i odreena teoretska znanja koja kao
takva ostaju trajno usaena znanja djeteta.
djeci se omoguuje vjebanje od 4 (etiri) puta tjedno
mogunost ukljuivanja velikog broja djece (vie odgojnih skupina)
cijena programa se smanjuje unato poveanju broja djece i odgojnih skupina
dodatna edukacija roditelja, lokalne i ire zajednice
dodatna edukacija djelatnika djejeg vrtia
potie se timski rad i suradnja kineziologa, odgojitelja, pedagoga, psihologa i
zdravstvenih voditelje u djejim vrtiima
otvara se mogunost zapoljavanja kineziologa u djeje vrtie
djeji vrti od prikupljene lanarine raspolae s vlastitim dobitnim financijskim
sredstvima, koje moe koristiti za ulaganje u razvoj postojeih i buduih
programa

327

STRUNI RADOVI UNUTAR TEME

5. ZAKLJUAK
Pri kreiranju integriranog obogaenog programa za sustavno i redovito
vjebanje s djecom predkolske dobi treba imati na umu, da mora biti osmiljen
vie u skladu sa stupnjem sazrijevanja djeteta, nego s kronolokim godinama, jer
individualne potrebe i zahtjevi variraju od djeteta do djeteta. Sama primjena ovakvog
planskog, programiranog i sustavnog tretmana vjebanja djeci koristi za pravilan
psiho-fiziki rast i razvoj, na osnovi kojega djeca mogu graditi kompetenciju i
samopouzdanje tijekom izvoenja razliitih motorikih vjetina. Veliki doprinos
u programiranju i samoj realizaciji trebaju dati profesori kineziologije. Nadalje, u
ovom programu postoji konkretan prostor za zapoljavanje profesora kineziologije
u djejim vrtiima to je za dananje vrijeme vrlo znaajno i korisno. Kineziolog
u takvom integriranom obogaenom programu predstavlja bitnu kariku u samom
programiranju kineziolokih sadraja, doziranju, kontroli i distribuciji optereenja.
Sasvim je sigurno da sinergijskim djelovanjem profesor kineziologije, odgojitelj,
psiholog, pedagog i zdravstveni voditelj mogu pruiti samo vrhunsku kvalitetu, a
kada se radi o naim najmlaima onda je to sigurno jedini pravi put. Poruka je jasna,
neka djeca uz integrirani obogaeni program za sustavno i redovito vjebanje ostvare
pravilan, kvalitetan i skladan rast i razvoj. tovie neka odrastaju sretno, zdravo uz
poticanje igre i kretanja.
6. LITERATURA
1. Andrijaevi, M., (U)., Zbornik radova Sport za sve u funkciji kvalitete
ivota, V. Findak, B. Neljak, Tjelesno vjebanje u funkciji unaprjeenja
kvalitete ivota najmlaih i mladih, (str. 221 - 224), Kinezioloki fakultet
Sveuilita u Zagrebu, 2007., Zagreb.
2. Ayres, J.: Dijete i senzorna integracija, Slap, Jastrebarsko, 2002.
3. Bredekamp, A., : Kako djecu odgajati, Zagreb, 1996., Educa
4. Findak, V., (U).,: 16. Ljetna kola kineziologa RH Zbornik radova na
temu antorpoloke, metodike, metodoloke i strune pretpostavke rada u
podrujima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Pore, 2007.,
Hrvatski kinezioloki savez
5. Findak, V., Delija, K.: Tjelesna i zdravstvena kultura u predkolskom odgoju,
prirunik za odgojitelje, Zagreb: Edip Zagreb, travanj 2001.
6. Findak, V.: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predkolskom odgoju,
Zagreb, 1995. kolska knjiga,
7. Kapetanovi, T., i sur.: Prehrana djece predkolskog uzrasta normativi i
jelovnici, Zagreb, 1986.
8. Percel, M.,: Prehrana djeteta, Zagreb, 1999. kolska knjiga

328

18. LJETNA KOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE

9.

Roller-Halaev, M. i Vegar, Z., (1986.), Igre predkolske djece II., izbor


didaktikih igara za djecu od 5-7 g., prirunik za odgojitelje u djejim vrtiima
i voditelje drutveno-organiziranih aktivnosti s djecom predkolske dobi, IV.
Izdanje, K. Zagreb.
10. http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2196
11. http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/ustroj_skolstva6-cro-hrvt02.htm

329