You are on page 1of 5

Guru Mata Pelajaran

Senarai Tugas
Tugas dan tanggungjawab

BIL
1

Memiliki , memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan


sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan

Memahami dan mematuhi Pekiling-pekiling dan arahan yang berkaitan


dangan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan
matlamat yang harus dicapai iaitu dari segi pengetahuan , kebolehan dan
kemahiran yang harus dicapai .

3
Mempunyai sebuah Fail Persediaan Mengajar yang kemaskini dan
menyerahkan kepada pihak pengurusan pada masa yang ditetapkan.
4
Menyediakan Rancangan Tahunan dan Harian serta melaksanakan
pengajarannya mengikut Rancangan pelajaran yang disediakan.
5
Menyediakan dan memberi latihan yang cukup, menyemak buku latihan serta
menunjukkan buku latihan murid kepada pihak pengurusan jika dikehendaki.
6
7

Menjalankan ujian penilaian kepada pelajar serta merekodkan keputusan


ujian.

Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan

Memastikan keselamatan pelajar ketika di makmal / bengkel / padang


permainan serta mengawasi penggunaan peralatan.

10
11

Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan


sama ada yang dikelolakan oleh kementerian Pelajaran atau Jabatan
pelajaran .Menyampaikan semula kepada guru lain yang mangajar mata
palajaran yanmg sama.
Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik
mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi
dalam pengajaran dan pembelajaran.

12
Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran
dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.
13
14

Menjaga keselamatan alat-alat bantu mengajar yang digunakan, memastikan


alat-alat bantu mengajar digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam
menambahkan alat bantu mengajar.

15

Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran dalam kelas-kelas yang diajar.


Menjalankan tugas sebagai guru disiplin.
Bekerja sebagai Team Player.

Jawatankuasa Kerja Kurikulum


Senarai Tugas

Bil

Tugas dan Tanggungjawab

Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai

Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran.

Mencadangkan , membina dan mengurus bahan bantu mengajar.

Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran

Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran.

Menyediakan garis panduan penyediaan rancangan kerja.

Mengadakan mesyuarat

Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan lagi


prestasi pelajar.

9
Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan.
10
Mengesan dan memastikan sukatan dan perancangan pelajaran dilaksanakan
dengan sempurna.
11
Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akdemik mengenai
perkara baru dalam pendidikan.
12
Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan guru.
13
Mengakaji analisis keputusan PMR, SPM, STPM, dan peperiksaan dalaman dan
merangka program pendek dan panjang bagi mengatasi kelemahan.
14
Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan
oleh pelajar-pelajar untuk menentukan kesesuaian.
15
16

Berusaha untuk memperbanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di


sekolah.

17

Memberi panduan kepada guru-guru.


Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua dari semasa ke
semasa.

Lembaga Disiplin Sekolah


Senarai tugas Guru Disiplin
bil

Tugas dan Tanggungjawab

Membantu pengetua merangka peraturan sekolah.

Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasa dan dipatuhi.

Mengambil tindakan kes-kes salahlaku pelajar.

Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diminta oleh pengetua.

Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa dalam
menangani masalah disiplin.

Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang
disiplin/ buku laporan disiplin.

Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan kepada PK HEM.

Menghubungi pihak polis jika perlu.

Bekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan sekolah


(spot check)

10
Memberi maklumat kepada PK HEM berhubung kes-kes yang serius seperti:12.1 Penyalahgunaan dadah
12.2 Gambar lucah
12.3 Video lucah
12.4 Majalah lucah
12.5 Peras ugut
12.6 Kumpulan haram
12.7 Bergaduh dan lain-lain
11
Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang
difikirkan perlu seprti:13.1 Hari terakhir peperiksaan awam
13.2 Hari sukan
13.3 Hari keluarga
13.4 Majlis-majlis sekolah

Jawatankuasa Kerja Kerja Kokurikulum


Seanarai tugas

Bil

Tugas dan Tanggungjawab

Merancang aktiviti kokurikulum sekolah

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.

Menentukan takwim dan jadual aktiviti.

Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh

Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum


peringkat daerah/ bahagian/ negeri dan kebangsaan.

Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.

Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah, Hari Kokurikulum dan kegiatan


lain.

9
Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan
10
Memastikan konsep sukan untuk semua dilaksanakan di sekolah.
11
Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan
yang akan digunakan.
12
Member pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah
menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.
13
Menggalakkan pelajar-pelajar melibatkan diri secara aktif .
14
Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar.

Guru Penasihat Kelab Permainan


Senarai tugas

Bil

Tugas dan Tanggungjawab

Membentu jawatankuasa

Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam


permainan.

3
Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar.
4
Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
5
6

Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim


kokurikulum sekolah

Menganjurkan perlawanan antara kelas/ tingkatan/ sekolah.

Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar


sekolah.

9
Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
10
11

Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk pertandingan luar


sekolah.

12

Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.


Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar.

13
14

Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan


baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan.

15

Merancang aktiviti bersama guru rumah sukan.

16

Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk


mengatasainya.

17

Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang.


Menghadiri kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan sukan, Majlis
Sukan Negeri, Jabatan Pelajaran dan Kementerian pelajaran.
Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.