You are on page 1of 132

ELEMENTI ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

Sinkroni generatori
Energetski transformatori
Prekidai i osigurai
Mjerni transformatori i mjerenje
Odvodnici prenapona, naprezanje izolacije
Sabirnice, izolatori, rastavljai

Primarni namot
(napravljen od
izoliranih bakarnih provodnika)
Ima N1 zavoja.

Sekundarni namot
(napravljen od
izoliranih bakarnih provodnika)
Ima N2 zavoja.

Magnetska jezgra
(napravljena je od limova od magnetnog materijala)

Povijest

1831. M.Faraday je ustanovio da promjenjivo magnetsko polje stvara


elektrino polje. Eksperimentalno je dokazao da promjenjivi magnetski tok
kroz neki vodi (zavojnicu) na njegovim krajevima inducira elektromotornu
silu. Tako je otkrivena elektromagnetska indukcija!

gibanje vodia

gibanje magneta
4

Faradeyev zakon elektromagnetske indukcije

eind

dt

dt

Negativan predznak je posljedica zakona o odranju energije.


Inducirana elektromotorna sila ima predznak suprotan predznaku
promjene toka. Znaenje predznaka minus najbolje objanjava
Lenzovo pravilo, koje kae da je smjer inducirane elektromotorne
sile uvijek takav da struja stvorena tim naponom svojim magnetskim
uinkom nastoji ponititi uzrok koji ju je proizveo.
5

Amperov zakon protjecanja


Rotacija jakosti magnetskog polja dugog ravnog
vodia kojim tee struja I :
I
I
I
Hdl 2 r dl 2 r dl 2 r 2 r I
H

B H

0 r
0 4 10 7

Bdl I
U svakoj toki krunice magnetsko je polje
tangencijalno na krunicu i po iznosu konstantno.
6

Biot-Savartov zakon


0 I dl r
dB
3
4
r
dl

Integralni oblik B-S zakona

B dB

r
dB

0 I dl sin
dB

4
r2

Jezgra

10

Slaganje limova
Jednofazni trafo

Trofazni trafo

11

Slaganje limova (laminiranje)

12

Jezgra

13

Jezgra

14

Jezgrasti i ogrnuti transformator

15

Jezgra
Jednofazni

Trofazni

Jezgrasti

Ogrnuti
(oklopljeni)
16

Jednofazni transformator

Jednofazni jezgrasti

Jednofazni ogrnuti
17

Trofazni transformator

18

19

20

21

Namot

22

Namot

23

Namot

24

Namot

25

Namot

26

Namot

27

Namot s radijalnim rashladnim kanalima

28

Deformacija namota
uslijed kratkog spoja u pogonu

29

Namot - vodii

30

Namot - vodii

31

Oznaavanje stezaljki

32

Oznaavanje stezaljki stari nain

33

Oznaavanje stezaljki stari nain

34

Oznaavanje stezaljki novi nain

35

Spojevi namota

36

Spojevi namota

37

Spojevi namota

38

Spojevi namota

39

Spojevi namota

40

Spojevi namota

41

Spojevi namota

42

Spojevi namota

43

Spojevi namota

44

Spojevi namota

45

Spojevi namota

Razliiti spojevi namota koriste se da bi se:


- U prijenosnoj mrei izjednailo nesimetrino optereenje (jednofazni teret!)
- U industrijskoj mrei ponitili vii harmonici kod 6 i 12 pulsnih pretvaraa
46

47

Spojevi namota

48

Spojevi namota

49

Spojevi namota

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Grupa spoja

grupe0
Dd0
Yy0
Dz0

grupe6
Dd6
Yy6
Dz6

grupe5
Dy5
Yd5
Yz5

grupe11
Dy11
Yd11
Yz11

61

62

63

64

Regulacijski transformator

Prespajanje pod optereenjem:


- Ne smije se prekinuti strujni krug niti kratko spojiti dva otcjepa.
- Prvo se spoje oba otcjepa preko otpora, pa se tek nakon toga prvi otcjep iskljui.
65

Regulacijska sklopka

66

Regulacijska sklopka

67

Trafo s premjetaem faza

Trafo ima regulacijsku


sklopku u zvjezditu.
Regulacijska sklopka moe se
sklapati pod teretom i
naponom.
Izmeu serijskog i
regulacijskog namota
smjeten je premjeta.
Premjeta omoguuje
uzdunu (uobiajena) i
poprenu regulaciju napona.
Poprena regulacija
omoguuje regulaciju tokova
radne snage izmeu dvije
mree.
Premjeta moe mijenjati
poloaj samo kada nema
tereta i napona.
68

Uzduna regulacija napona

69

Poprena regulacija napona

70

Auto transformator

71

Auto transformator

72

Auto transformator

73

Auto transformator

74

Podjela transformatora

75

Distribucijski transformator 10(20)/0,4 kV

76

Distribucijski transformator 10(20)/0,4 kV

77

Distribucijski
transformator

78

Mreni transformator 123/20 kV

79

80

Mreni transformator

81

Mreni transformator
TS Ernestinovo 400/123 kV

82

Mreni transformator
TS erjavinec 400/220 kV

83

Generatorski blok transformator

84

Veliki transformatori

85

Veliki transformatori

1 jezgra
2 NN namot
3 VN namot
4 regulacijski namot
5 izvodi regulac. namota
6 NN provodnik
7 VN provodnik
8 steznik
9 regulacijska sklopka
10 uljna pumpa
11 kotao
12 konzervator
86
13 - hladnjaci

87

88

89

90

91

Idealni transformator

92

Idealni transformator

93

Princip rada transformatora

94

Princip rada transformatora

95

Princip rada transformatora

96

Princip rada transformatora - primar

u1 U1max sin t
i1 I1max cos t

max cos t

d
e1 N1
N1 max sin t
dt
97

Princip rada transformatora - primar


d
e1 N1
N1 max sin t
dt
max Bmax SFE
e1 N1 Bmax SFE sin t
E1max

E1max 2 f
E1

N1 Bmax SFE 4.44 N1 Bmax SFE


2
2
98

Princip rada transformatora - sekundar

d
e2 N 2
N 2 max sin t
dt
E2max 2 f
E2

N 2 Bmax SFE 4.44 N 2 Bmax SFE


2
2
1
2
1
=
=
=
2
1
2

99

Realni transformator

100

Realni transformator

101

Idealni trafo

Realni trafo

102

Nadomjesne reaktancije transformatora


odreuju se iz pokusa KS i pokusa PH

103

Pokus kratkog spoja

104

Pokus kratkog spoja

105

Pokus praznog hoda

106

Nadomjesna shema transformatora


u normalnom pogonu

107

Gubici transformatora
Gubici koji se javljaju kod transformatora dijele se na:

- Gubici u bakru (Dulovi gubici u namotima)


- Gubici u eljezu (magnetskom krugu):
- gubici uslijed histereze
- gubici uslijed vrtlonih struja
Zbog gubitaka snage, snaga koju transformator daje
potroau je manja od snage koja dolazi na transformator.
Stupanj iskoritenja transformatora:

Pizl Pul Pgub


Pizl

Pul
Pul
Pizl Pgub

108

Hlaenje transformatora
Gubici se manifestiraju kao toplina koja zagrijava transformator.
Potrebno je odvoditi toplinu, kako ne bi dolo do termikog oteenja
namota i kotla transformatora.

109

Hlaenje transformatora

110

Hlaenje transformatora

111

Prisilno hlaenje tronamotnog transformatora

112

Paralelni rad transformatora

113

Paralelni rad transformatora

114

Paralelni rad transformatora

115

Paralelni rad transformatora


(nejednaki prijenosni omjeri)

116

Paralelni rad transformatora


(nejednaki prijenosni omjeri)

117

Paralelni rad transformatora


(razliita grupa spoja)

S(B)

S(C)
5 x 30

5 x 30

118

Paralelni rad transformatora


(razliiti relativni naponi kratkog spoja)

119

Paralelni rad transformatora


(razliiti relativni naponi kratkog spoja)
Ako relativni naponi kratkog spoja nisu isti, tada je transformator
s najmanjim naponom kratkog spoja nazivno optereen.
Maksimalno doputeno optereenje grupe paralelno spojenih
transformatora iznosi:

Pri emu je optereenje pojedinog transformatora:

120

Paralelni rad transformatora

121

Paralelni rad transformatora


Ukupno optereenje
paralelno spojenih transformatora:

= 1

1 2 1 3
1+
+
+
2 1 3 1

Za zadano ukupno optereenje S,


optereenje prvog transformatora:
1 =

1+

1 2 1 3
+
+
2 1 3 1
122

Paralelni rad transformatora


(razliit odnos R/X, u stvari razliit odnos snaga)

123

Monitoring energetskih transformatora


sustav KONAR

TMS

TMS+

TMSmini

TMS (Transformer Monitoring System)


Kontrolna soba

Transformator

Ko

Ethernet

server

podsustav na transformatoru

TMS Verzije
TMSmini

Osnovni monitor:
VN Provodnici
Aktivni dio
Plin i vlaga u ulju
Termiki model
Papirna izolacija

TMS

TMS+

TMSmini i
dodatno:

TMS i dodatno:

SN i NN provodnici
Parcijalna izbijanja
Regulacijska sklopka
Rashladni sustav

Prenaponi (tranzijenti)

TMS - Provodnici

Naponi i prenaponi
(detekcija vrne
vrijednosti (amplitude)
ukljuivo standardni
udarni val 1,2/50 s)
Broja prenapona
Relativna promjena
kapaciteta

TMSmini

TMS

TMS+

TMS - Aktivni dio


Struje
Temperature

Snaga (prividna, radna,


jalova)
Gubici
Brzina starenja izolacije
Preostali ivotni vijek

Strujni
transformator

Pt-100

TMSmini

TMS

TMS+

Plinovi otopljeni u ulju (DGA)


Jedan ili vie plinova
Vlaga otopljena u ulju
Vlaga u papirnoj izolaciji
Temperatura razvoja
mjehuria plina u ulju
(bubbling)

DGA

TMS - Ostali dijelovi

TMS

TMS+

Rashladni sustav

Regulacijska sklopka

Temperature
Protoci ulja
Razina ulja u konzervatoru
Radna stanja pumpi i ventilatora
Radni sati pumpi i ventilatora
Koliina plina u Buchholz releju
Digitalni signali:
termo slika,
kontaktni
termometar
odunik,
Buchholz)

Poloaj regulacije
Broj preklapanja
Potronja motora pogona sklopke
tijekom preklapanja
Trajanje preklapanja
Troenje kontakata

130

Ispitivanja energetskog transformatora

131

HVALA NA PANJI !

:0)
132