You are on page 1of 8

115

ð»to : 10, ykf : 10 rð. Ëk. 2066, {nt Vuƒúwythe, 2010

¥æÐéÓÀ‡ææ ¨²¢ ÜUÚ‡æï J


ËtÄw Œhuf ftÞo „whw™u …qAe™u fhu
{tðXwk ©e W¥thtæÞÞ™ Ëqºt >> 26 - 5 >>
n{ýtk n{ýtk ™t™tk ƒt¤ftu™u WXtðe sðt™t ƒ™tðtu ½ýt Ëtk¼¤ðt {¤u Au. yt ƒ™tðtu
Äe{tu Äe{tu ðhËtŒ ƒ™ðt …tA¤ ½ýtk fthýtu ft{ fhu Au, ‚u{tk™wk s yuf fthý yu …ý Au fu ™t™tk ƒt¤ftu
fu ÄtuÄ{th ðhËtŒ yòÛÞt {týËtu ÷t÷[ yt…u íÞthu ‚u™e ðt‚ {t™e s‚t ntuÞ Au. ƒt¤ftu{tk …ý ËkMfhý
òu ‚u™t Ë{Þu ðhËu y÷„ y÷„ ntuÞ Au. ½ýe {B{eytu „tihð…qðof fnu Au fu ‘{thtu {wL™tu ‚tu „{u ‚u™e ËtÚtu
‚tu {™ «VwÂÕ÷‚ fhu, ò‚u s n¤e-{¤e ™u ¼¤e òÞ Au. {txu ‚u™e ftuE u s ®[‚t ™ fhðe …zu. yu™u õÞtkÞ yòÛÞwk ™ ÷t„u, õÞtkÞ yòÛÞt
…nu÷t ðhËtŒ™e …ý ™ ÷t„u ! nwk ‚tu fŒe þtuÄtþtuÄ ™ fhwk. h{‚tu nþu õÞtkf !’ yt{tk ftu’f rŒðË yu {wL™tu ÷ƒtz™t ntÚt{tk [ze
{txe™e ¼e™e {nUf „Þtu ‚tu ƒztþ ntkf™the yu {B{e™u hzðt™t Œt’zt þY ÚttÞ. {txu s þtýe {t‚tytu …tu‚t™t ƒt¤f™u ƒhtƒh yt¿ttkrf‚
y™u ft[t Ëtu™t™e su{ ƒ™tðu Au. òýe‚tu fu yòÛÞtu yu™u fkE …ý yt…u fu fnu ‚tuu ËeÄtu {t‚t™wk {w¾ swyu. ‚u™e Ëk{r‚ ntuÞ ‚tu s yt„¤
Íh{h ðhË‚tu ðhËtŒ, ðÄu. ™t …tzu ‚tu …u÷t™e „{u ‚ux÷e ÷t÷[™u …ý „ýfthu ™rn. yt ƒt¤f Ë÷t{‚ hnu Au.
…nu÷t ¾tu¤t™t Œefht ËtÄw Sð™{tk …ý ¼„ðt™u ºteS Ët{t[the yŒT¼‚w ƒ‚tðe Au. ©e W¥thtæÞÞ™™wk W…h™wk Ëqºt …]åAt ™t{™e
suðtu ÷tzftu ÷t„u. Ët{t[the™e ðt‚ fh‚t fnu Au : ‘ËtÄw™u ßÞthu …tu‚t™u ftuE ftÞo fhðt™tu yðËh Q¼tu ÚttÞ íÞthu „wh™ w u …qA,u yt¿tt
…ý {tðXwk ¼thu rðr[ºt. ÷u, …Ae s yu ftÞo fhu. …tu‚t™e ò‚u s {™ ÚttÞ y™u ftÞo fhe ÷u yuðkw ™ ƒ™u.’ „{u ‚ux÷e ËŒeytu ðe‚u fu ËnËútÂçŒytu
‚u{tkÞ …zu ‚tu ðhËtŒ s …Ëth ÚttÞ, ¼„ðt™™e Ët{t[the yu s MðY…u …¤t‚e hnu Au ‚uÚte ËtÄw™e ythtÄ™t yr‚[th hrn‚ [t÷u Au. su ËtÄw
…hk‚w ‚u fË{Þ™tu ntuÞ Au. „whw fu þt†™u …qAÞT t rð™t «ð]Â¥t fhu ‚u™kw ËkÞ{ {÷e™ ƒLÞt rð™t hnu ™rn.
yu™u ftuE ytðfthu ™rn, „]nMÚt™t ½htu{tk …ý yuf ft¤u yuðe {ÞtoŒt òuhŒth …¤t‚e n‚e fu ½h™t ðze÷™u …qATÞt rð™t ½h™e ƒnth
¾u‚e™u, …tf™u ™wfËt™ fhu ™ sðtÞ. …qAu y™u ™t …tzu ‚tu …ý ™ sðtÞ. fŒt[ ƒnwk rð™Þe ™ ntuÞ ‚tu {tU ƒ„zu …ý …„ ‚tu ™ s W…zu. ßÞtk
sðt™wk fne™u ™eféÞt ntuÞ íÞtk sðt™u ƒŒ÷u ftuEf fthýu VuhVth ÚttÞ, ƒesu „Þt ntuÞ ‚tu ½hu ytðe™u ðze÷ …qAu fu
y™u {týË …ý yu
™ …qA,u ¾w÷tËtu fhe s Œuðt‚tu. yt™t fthýu ÷„¼„ Ëk‚t™tu fwAŒk u [Z‚tk ™rn. ™Xthe Ëtuƒ‚{tk VËtE™u …tu‚t™wk Sð™
ðt‚tðhý{tk yuf ysk…tu,
ƒhƒtŒ fh‚tk ƒ[e s‚tk. Ëtht ¾t™Œt™ ½htu{tk ¾t™Œt™e{tk ytux ytð‚e ™rn. yt yuf Ëthtu rþhM‚tu n‚tu.
WŒtËe y™u ytsu rð[thtu{tk …rhð‚o™ ytð‚t …ð™ swŒe rŒþt{tk VkxtÞtu Au. {wõ‚ rð[th y™u ð‚o™™u ðu„ {¤e hÌttu
„{„e™e y™w¼ðu. Au. ‘ƒt¤ftu™u ¾tuxt Œtƒ{tk ht¾ðtÚte ‚u™tu rðftË hwkÄtE òÞ Au. {txu ‚u™u su{ fhðwk ntuÞ ‚u{ fhðt Œuðwk. yu™e
{tðXwk htu„™wk ½h fnuðtÞ. Mð‚kºt‚t™u ytk[fe ÷uðe ™rn. Ë{Þ™t ‚u fkE rnËtƒ {k„t‚t nþu ? ‚wk õÞtk òÞ Au ‚u™e …qA…hA{tk …zðwk ‚u
ytftþe yt ½x™t™u ‚tu yËÇÞ‚t Au. ƒt¤ftu fkE yt…ýt „w÷t{ ™Úte. ytðe ƒÄe rð[thÄtht{tkÚte …Ëth Út‚t ½htu{tk …u÷e Ëthe {ÞtoŒtytu™kw
htufe þft‚e ™Úte, …ý r™fkŒ™ ™ef¤e òÞ Au. Mð‚kºt‚t™t ™t{u fuð¤ MðåAkŒ‚t rðfËu Au y™u …Ae ðfhu Au. yu™e Ë{MÞtytu ¾ze ÚttÞ
{tðXt suðt {týËtu™u íÞthu ytk¾ Q½zu Au …ý íÞthu ½ýwk {tuzwk ÚtE „Þwk ntuÞ Au. …u÷wk ƒt¤f Ëßs™ ƒ™ðt™u ƒŒ÷u þu‚t™ ƒ™ðt™t …kÚtu
‚tu sYh htuufe þfeyu. [ze „Þwk ntuÞ yuðwk …ý ƒ™u. ÷„¼„ yts™e {wõ‚ rð[thËhýe™tk {eXtk V¤tu [t¾ðtk {¤‚tk ™Úte, {tXtk V¤tu™e
nt, fË{Þu x…fe …z™tht nth{t¤tk ¾ze ÚttÞ Au.
{týËtu …ý {tðXt suðt ËtÄw Sð™{tk …ý „whw™e yt¿tt V„tðe™u MðåAkŒ Sð™{tk {wõ‚ nðt ÷E hnu÷t ËtÄwytu {txu …ý …‚™™e
s ntuÞ Au. ‚u ytðu y™u ¾tE ‚iÞth ntuÞ Au. „whw™u …qAe™u Œhuf ftÞo fhðt{tk ytðu yux÷u ½ýt yÞtuøÞ ftÞo ‚tu íÞtk s yxfe òÞ
WÕft…t‚ ËòoÞ. yu™t Au. yu …qAðwk s þe he‚u ? yu™t {txu S¼ s fu{ W…zu ! …qAðwk s …zu yux÷u fŒt[ ƒeò Au‚ht{ýt þçŒtu{tk ðt‚
…„÷t{tk Äh‚efk…™t ytk[ft fhu ‚tu …ý „whw™e W÷x ‚…tË{tk ƒÄwk W½tzwk ÚtE òÞ. yt{, ËtÄw „whw…]åAt™t «¼tðu s yZ¤f …t…tuÚte ƒ[e
ntuÞ Au. yu™t ¼tð, òÞ Au. Ëthwk sýt‚wk ftÞo …ý „whw™u …qAe™u fh‚t yt…ýe ™shu ™ [Z‚tk ¾htƒ …rhýt{tu „whw òuE ÷u Au y™u
Mð¼tð y™u ¼t»tt ™t …tzu Au ‚uÚte Ëtht ftÞo™t ÷tu¼{tk yt„¤ ðÄ‚tu ËtÄw Œw»…rhýt{tu™tu ¼tu„ ƒ™‚t yxfu Au. …]åAt Ët{t[the
yýÄtÞto ðhËe …zu. yts™t ft¤{tk ‚tu ËtÄw™u shtÞ y¤„e ht¾ðe …tu»ttÞ ‚u{ ™Úte.
{tðXt suðt {týËtuÚte
Ïæ™ ÜUï ÚãïÝæ, ÏææÏææ ! - …kLÞtË sÞŒþo™rðsÞ „ýe
ÏÜÜåštÏÜÜÄÜÚ, ´ÜÜ. 5-2-2010 1 883
Ä{ors¿ttËt ytðe ntuðe òuEyu ËtÄwÚte Ä{o Ë{òðtÞ ™rn. ƒeò „e‚tÚto fthý fu „e‚tÚto su he‚u þtMºt Mðefthðt
„úkrÚtŒuþ™e ™Sf ytðu íÞthu Sð™u ËtÄw …tËu ‚u rs¿ttËw™u {tuf÷ðtu …zu. ‚{u òuEyu ‚u™e Ë{s yt…u ‚u™t fh‚t rð…he‚
Ët[e Ä{o™e rs¿ttËt ò„e þfu Au. ½ýt ÷tuftu ytsu ËtÄw …tËu Ä{o Ë{sðt ytðtu he‚u þtMºt™u Mðefthu ‚uÚte ‚u Sð {txu
y¼ðe™t Sðtu „úkrÚtŒuþ™e ™Sf ytðe™u Atu fu ËtÄw™u ƒ„tzðt ytðtu Atu ? ËtÄw …tËu þtMºt þMºt ƒ™e òÞ Au. yu þtMºt yu
½ýtu ft¤ …zât hnu …ý fŒe ‚u{™u Ët[e ytðe™u Ä{o …qAtu Atu fu ËtÄw™u ‚{the Sð™u s {thu.
Ä{ors¿ttËt sL{‚e ™Úte. Ëw¾ {u¤ððt™t ÷t÷Ët …tu»tðt™e rð™k‚e fhtu Atu ? ‚{thu nwk {t™e ÷ô ™u fu ‚{u ÷tuftu ynª
ËtÄ™ MðY…u Ä{o „{e òÞ ‚tu ‚u {txu Ä{o ‚hðt {txu ËtÄw òuEyu Au fu ‚{thwk ft{ fhe ytÔÞt Atu ‚u ytðe Ä{ors¿ttËt ÷E™u
òýðt™e rs¿ttËt ‚u{™u ÚttÞ …ý yu rs¿ttËt yt…u {txu ËtÄw™tu ¾… Au ? ‚{u ßÞtk ËwÄe ytÔÞt Atu ? {™u Au‚hðt ™Úte ytÔÞt yu{
Ët[e ™ fnuðtÞ. ytsu ‚{™u ÷tuftu™u Ä{o Ä{o™t yÚteo ™rn ƒ™tu, yÚto y™u ft{™t fntu Atu ™u ? ‚{the {tun{qZ‚tÚte ‚{u ‚tu
òýðt™wk {™ ÚttÞ Au ‚tu {™u fntu ‚tu ¾ht s yÚteo hnuþtu íÞtk ËwÄe „{u ‚ux÷t ËtÄw™t {htu Atu …ý ‚{the ¼u„t y…rh…fð
fu ‚{the Ä{o™e rs¿ttËt fuðe Au ? Ä{oÚte …rh[Þ{tk ytðtu, „{u ‚ux÷e ËtÄw™e Ëuðt ËtÄw™u …ý {thtu Atu. Ä{o™t ™t{u …t…
ËkËth™wk Ëw¾ {¤u Au {txu ‚{thu Ä{o òýðtu fhþtu ‚tu …ý Ä{o ™rn …t{tu. ™¬e fhtu þe¾ðt ytðtu ‚u fu{ [t÷u. su™u ¼„ðt™u
Au ? ‚{the yt ð]Â¥tÚte Ä{o òýðt™e he‚™u ËtÄw …tËu Ä{o Ë{sðt rËðtÞ ƒeò ftuE …t… fÌtwk ‚u™u {u¤ððt™tu W…tÞ ‚{thu
Ä{ors¿ttËt fnuðtÞ ? y¼ÔÞ ytí{t suðtu fthýu sðwk ™rn. òuEyu y™u ‚u …tAtu ËtÄw …tËu þe¾ðtu Au,
ËkËth™t Ëw¾™tu ÷t÷[w Au ‚uðt s ‚{u …ý Ä{o Ë{sðt {txu [tu…ze ÷E™u …ý yu{ ? yu …t… òu ‚{the …tËu ðÄthðwk ntuÞ
÷t÷[w Atu ? y¼ÔÞ Sð™u ‚tu {tuût™t Ëw¾ ƒuËe s‚t ™rn. „e‚tÚto ËtÄw™u yt ‚tu ËtÄw yu …t… Atuzu þt {txu ? nwk ‚{tht
…h ©Øt ™Úte {txu ËkËth™t Ëw¾™u Ëw¾ {t™u sðtƒŒthe yux÷t {txu ËtU…e Au fu „{u …iËt™e s ðt‚ fhwk Awk. …iËtu …t… Au yu{
Au. ‚{u ‚tu ƒÄt ¼ÔÞ Atu ™u ? ©e ‚uðtu sz, fŒt„úne fu ËkËth™tu ÷t÷[w {t™tu Atu ™u ? yt…ýt ¼„ðt™u …iËt™u
rËØr„rhhts sE ytÔÞt Atu ™u ? {tuût™t ytí{t Ä{o Ë{sðt ytðe òÞ ‚tu …ý …rh„ún ™t{™wk …t… fÌtwk Au. yu …iËt
Ëw¾™e ðt‚ ‚{u Ëtk¼¤e Au ™u ? …Ae „{e „e‚tÚto ËtÄw ‚u{tk VËtÞ ™rn. ©tðf Atuze™u ËtÄw ÚtÞt. yu s ËtÄw …tËu …iËt
¾he ? ‚tu …Ae ‚{™u ËkËth™t Ëw¾ {txu fŒt[ ¼q÷ fhu ‚tuu …ý ËtÄw ‚u™u ËwÄthu. …uŒt fhðt™wk, ðÄthðt™wk þe¾ðt ytðtu ‚u
Ä{o™e rs¿ttËt ÚttÞ ‚u ‚{tht {txu f÷kfY… ©tðf™e ¼q÷{tk ËtÄw …ý nt-nt fhu ‚tuu ‚{the …tºt‚t Au ? y™u ËtÄw ‚{tht
™ fnuðtÞ ? ËtÄw „e‚tÚto ™ hnu. [tu…ze{tk hnu÷wk ¿tt™ …iËt™u òuE™u „tkztu ƒ™u ‚u ËtÄw™e …tºt‚t
Ä{o™e rs¿ttËt ò„u ‚tu …Ae sðt™wk „e‚tÚto yt…u ‚tuu s ‚{tht ÓŒÞ{tk ‚u™e Au ? ‚{thtu …iËtu òuE™u y{™u yt™kŒ
õÞtk ? y™ts™e sYh …zu ‚tu õÞtk òytu ! Ëthe yËh ÚttÞ. ‚{the ò‚u ‚{™u Vtð‚wk ÚttÞ, ‚{thtu …iËtu fu{ ðÄu ‚u™e s y{u
…týe™e sYh …zu ‚tu õÞtk òytu ? Œt„e™t ytðu ‚u …fztu y™u yu™u Ä{o {t™e ÷tu ‚tu ®[‚t fÞto fheyu ‚tu …iËt Atuze™u ytÔÞt
– f…ztk – Œðt Þt ƒeòk ƒÄt {txu õÞtk ‚{u Ä{o{tk ™rn, ZtU„ …tu»tðt{tk …ze sþtu. ntuðt A‚tk y{™u …rh„ún ™wk …t… ð¤„u.
sðt™wk ‚u™e ‚{™u ¾ƒh Au ™u ? Ä{o òýðt þtMºtfthtuyu „e‚tÚto …h su ¼th {qõÞtu Au y{u ‚tu ‚{™u r™»…rh„úne òuðt RåAeyu
{txu õÞtk sðwk ? ‚u™u ƒhtƒh Ë{òu. ‚{tht ntÚt{tk ËeÄtk y{u ‚{tht …iËtÚte ™ ykòEyu. ‚{u
˼t : „whw¼„ðk‚ …tËu. þtMºttu ™ yt…ðtk …tA¤ …ý ¿tt™eytuyu sux÷t …rh„únÚte …tAt Vhtu, «r‚¿tt fhtu
…qßÞ©e : ƒtu÷tu, „e‚tÚto „whw¼„ðk‚ ‚{the ¼tðfhwýt [ª‚ðe Au. rƒ[tht fu …rh„ún™wk …t… Œqh fh‚t òytu ‚ux÷tu
…tËu. „e‚tÚto ™u ƒŒ÷u y„e‚tÚto™u Ä{o …qATÞtu þtMºttu™u ÷E™u …ý yt {qZ Sðtu ËkËth{tk y{™u ðÄw yt™kŒ. „]nMÚt™t …iËt òuE™u
‚tu Ä{o™t ƒŒ÷u yÄ{o ‚{tht ntÚt{tk ytðþu. zqƒe sðt ™ òuEyu. yt yuðt {qZ Sðtu htS ÚttÞ ‚tu ËtÄw™tu ËkËth nS Aqxâtu
„e‚tÚto ™ ntuÞ ‚u™u Ä{o Ë{òððt™e Aqx Au fu Ët„h ‚hðt {txu ‚u{™u ™tðze yt…u ™Úte yu{ þt† fnu Au. ƒnthÚte Atuze™u
™Úte. su™u ‚u™u ‚{thtÚte Ä{o …qAtÞ ™rn ‚tu yu s ™tðze{tk ftýwk …tzu. nðu yu ntuuze ytÔÞtu …ý ÓŒÞ{tk …iËt™t …t…™tu ht„
y™u ËtÄw „e‚tÚto ™ ntuÞ A‚tk ftuE ¼q÷{tk ‚thf ™ ƒ™u. zqƒtz™the ÚttÞ. ËkËth{tk nS ƒuXtu Au. yt{tk ËtÄw…ýwk ytðu ™rn,
‚u™u Ä{o …qAðt ytðe òÞ ‚tu ‚u y„e‚tÚto þtMºt ÷E™u …ý zqƒe s™tht y™k‚t ÚtÞt. xfu …ý ™rn.
{tLÞ‚t™tu Mðefth fÞtuo íÞthu …ý yt {nt…whw»ttu Ëkrð¿t-{tLÞ‚t{tk yz„ hÌtt. þwk yt™u Ëk½¼uŒ fÞtuo fnuðtÞ ? Ëti þtkr‚Úte rð[thu.
nðu Ëk½¼uŒ™e ðt‚ s òu fhðt™e ntuÞ ‚tu rð.Ëk. 1952 ™e Ët÷ …nu÷t ftuEyu ytiŒrÞfe [tuÚt™e rðhtÄ™t fhe ™ n‚e. yt{tk Ëk½Úte swŒt
…ze, Ëk½™e ftuE …ý ò‚™e hò ÷eÄt rð™t …k. ©e fÕÞtý rðsÞS {.™t sýtÔÞt {wsƒ ©e Ët„hS {nthtsu ËkðíËhe y÷„ fhe. yt™u Ëk½¼uŒ
fnuðt{tk fŒt[ Ëkftu[ Út‚tu ntuÞ ‚tuÞ fnuðtu …zu ‚u{ Au. fthý fu rð.Ëk. 1952{tk …tzu÷t yt ¼uŒ™u 40-40 ð»to ËwÄe shtÞ {[f ™ yt…™tht
40 ð»tuo …÷xe {the™u Ëk½¼uŒ{tk ƒuËe „Þt. yt ËíÞ™u Aq…tððt {txu Ëk½¼uŒ™t …t…™tu xtu…÷tu …q.yt.©e ht{[Lÿ Ëq.{. W…h Ztu¤e Œuðt{tk ytÔÞtu
– Rr‚ntË™wk yt fux÷tf™u yý„{‚wk ËíÞ ytx÷tu Rr‚ntË ðtk[e „Þt …Ae ftuE …ý ðt[f™t rŒ{t„{tk ̓fþu yu ™¬e Au. ßÞthu …q.yt.©e ht{[Lÿ
Ëq.{. …thýt{tk Íq÷‚t n‚t íÞthu Ëk½¼uŒ ÚtE „Þtu n‚tu yuðwk ftuE ðt[f fnu ‚tu ‚u{tk yr‚þÞtuÂõ‚ ™ fnuðtÞ.
nðu rð¢{ Ëkð‚ 1992 …nu÷t …ý …ðor‚rÚt™e ûtÞ-ð]ÂØ ÚttÞ fu ™rn ‚u rð»tÞ{tk ftu™t ftu™t fuðt yr¼«tÞ n‚t ‚u …ý yufðth ÞtŒ fhe sðt
suðt Au. [t÷tu, yt…ýu nðu yu òuEyu. (¢{þ:)
884 2 ÏÜÜåštÏÜÜÄÜÚ, ´ÜÜ. 5-2-2010
Ëk½¼uŒ ™t{™wk {nt…t… : yuf yð÷tuf™ – 18 ÜU樱æ¢pæñçÚÜUæÚ„: J
‘…ðor‚rÚt[[to Ëk„n
ú ’ ™t{™e …wÂM‚ft{tk …kLÞtË©e fÕÞtýrðsÞS {nthts ‘«§tu¥th [tuhe fhðe yu Ëßs™ {týË™wk ft{ ™rn. ftuE™wk
hí™®[‚t{rý’ …wM‚f™t yt„¤™t …us™wk yð‚hý yt…e™u yt„¤ ÷¾u Au : …ze „Þu÷wk W…tze ÷uðwk ™rn, yýnf™wk …ztðe ÷uðwk ™rn.
“W…h WØhu÷ þuX y™w…[kŒ¼tE™t Sð™«Ëk„Úte M…ü sýtE ytðu Au fu Ëk. y…tÞ ‚tuu ftuE™u yt…ðwk …ý ftuE™wk ÷E ÷uðwk ™rn ytðe
1952™e Ët÷{tk ¼tŒhðt ËwrŒ 5™tu ûtÞ {t™ðt™tu r™ýoÞ ÚtÞtu n‚tu. y™u ‚u rnËtƒu ™er‚ Ëßs™™e ntuÞ. …ý ßÞthu {týË™u nht{™wk
ËkðíËhe fhðt{tk ytðe n‚e, {tºt …ux÷tŒ{tk [t‚w{toË hnu÷ ©e yt™kŒËt„hS …ztðe ÷uðt™e ytŒ‚ …zu íÞthu [tuhe fhðe yu™u ¾tuxwk
(yts™t Ët„ht™kŒËqrhS) y™u ‚u{™t ¼tE ©e {rýrðsÞS yt ƒu ËtÄwytuyu W…h ft{ ™Úte ÷t„‚wk …ý {tuxtu …zfth Íe÷ðt™tu ntuuÞ ‚uðwk
sýtðu÷ r™ýoÞÚte rðhwØ …ze yuf rŒðË …nu÷tk ËkðíËhe fhe n‚e, …ý …ux÷tŒ rËðtÞ ÷t„u Au : yuf 𾂠[tuuhe fhe, [tuhe™tu {t÷ …[e „Þtu
ƒeò ftuE MÚt¤™tu ‚u{™u ËtÚt ™ntu‚tu {éÞtu. …Ae ‚tu [tuhe ð„h [u™ ™ …zu. ht‚ …ze ™Úte ™u [tuhe
Ëkð‚ 1961™e Ët÷{tk …ý ¼tŒhðt ËwrŒ 5™tu ûtÞ n‚tu y™u yt¾t ‚…t„åAu {txu W…zâtu ™Úte. yu{tk òuu …thk„‚ ÚtE òÞ ‚tu Ätuzu
‚u ûtÞ fƒq÷ ht¾e™u [tuÚtu ËkðíËhe fhe n‚e, ‚u ð¾‚u ©e Ët„hS™wk [tu{tËw f…zðks{tk Œt’zu …ý [t÷tfe…qðof [tuhe fhe ytðu. …fztðwk ™rn yu
n‚wk, yt ð»to{tk ©e Ët„hS {nthtsu ºtesu ËkðíËhe fhe n‚e fu …k[{e™tu ûtÞ {t™e™u [tuh™e …nu÷e ÷tÞft‚ y™u ¼q÷u[qfu …fztE „Þtu ‚tu
[tuÚtu, ‚u [tu¬Ë sýtÞwk ™Úte, …hk‚w Ëtk¼¤ðt {wsƒ ‚u{ýu yt ð¾‚u [tuÚtu ËkðíËhe [tuuhe™e fƒw÷t‚ ™ fhðe yu heZt [tuh™wk ÷ûtý Au.
fhe n‚e. [tuh ƒu «fth™t Au : yuf, [tuhe-[…txe fhe™u
Ëkð‚ 1989{tk …ý òuÄ…whe …k[tk„{tk ¼tŒhðt ËwrŒ 5 ™tu ûtÞ n‚tu y™u yt¾t „wsht™ [÷tð™tht. ƒu, «ò y™u htò ƒL™u™e
‚…t„åAu ¼tŒhðt ËwrŒ 4 ™t rŒðËu ËkðíËhe …ðo™e ythtÄ™t fhe n‚e, …ý ©e ytk¾{tk Äq¤ ™tk¾e …iËt Ëuhðe ÷u ‚uðt. ƒeò ™kƒh™t
Ët„hS™t Ë{wŒtÞu yt ð¾‚u …ý ytiŒrÞf ºtes™u [tuÚt fÕ…e™u ‚u rnËtƒu …Þwo»tý …ðo™e [tuh fhu ‚tu [tuhe™t s ÄkÄt …ý Œuþ-Œwr™Þt{tk ‚u™e At…
ythtÄ™t fhðt™tu ftÞo¢{ ƒnth …tzâtu n‚tu, su™e Ët{u ©e rðsÞ ™er‚ËqrhS {nthtsu þtnwfth™e ntuÞ. „tŒeyu ƒuËu, {tuxe ytìrVË™tu ƒtuË
yuf …wÂM‚ft ƒnth …tze ‚u™tu rðhtuÄ fÞtuo n‚tu y™u ƒeò …ý fux÷tf ÷u¾tu ‚u{™t ntuÞ. ƒÄt {t™Úte swyu ™u ƒtu÷tðu …ý ™t™tytu fh‚t
¾kz™{tk ™eféÞt n‚t, …rhýt{u ‚{t{ Ë{wŒtÞtuyu [tuuÚt y™u þw¢ðthu ËkðíËhe fhe n‚e, ‚u {tuxe Ät… {txu. ftuE yu™u [tuh ™ fnu. yt [tuhtu Œhuf
…ý ©e Ët„ht™kŒËqrhSyu yt ð¾‚u …ý …tu‚t™tu yt„ún ™ Atuz‚tk ºtes y™u „whwðthu ft¤{tk ntuuÞ …ý ‚uytu [tuh ‚hefu ƒŒ™t{ Út‚t ™Úte.
ËkðíËhe fhe n‚e. [tuuh ‚hefu …kftÞu÷t …nu÷t «fth™t Au. yux÷u [tuh™e
W…h «{týu AuÕ÷t 40 ð»to{tk òuÄ…whe …k[tk„{tk ºtý ðth ¼tŒhðt ËwrŒ …k[{e™tu ðt‚ ™ef¤u íÞthu yt s [tuh Ë{sðt.
ûtÞ ytÔÞtuu y™u ºtýu ðth yt¾t ‚…t„åAu ‚u fƒq÷ htÏÞtu n‚tu, {tºt fux÷tf „t{tu{tk {q¾oþ‚f fnu Au : ‘yuf [tuuhe fhðt™e ÷‚ …ze
ƒeò xe…ýt™tu ytÄth ÷E™u ¼tŒhðt ËwrŒ 6 ™tu ûtÞ {t™e™u {™ Ë{òÔÞwk n‚wk, A‚tk ntuÞ. òÞ [tuhe fhðt y™u …tAtu ¾tkËe™tu ŒŒeo ntuÞ
yt «Ëk„u …ý ©e Ët„h™kŒËqrhS ƒÄtÚte swŒt …zât n‚t, ËkðíËhe ËkƒkÄe ͽzt™tu yu {q¾o Ë{sðtu.’ ¾tkËe ÷t„w …ze ntuÞ íÞthu [tuhe
Ëqºt…t‚ õÞthu y™u ftu™t ‚hVÚte ÚtÞtu ‚u W…h™t rððhýÚte ðt[f„ý Ëthe he‚u Ë{S fhðt ™ sðtÞ yu™e Œhuf [tuhtu™u ¾ƒh ntuÞ Au. A‚tk
þfþu.” [tuhe fhðt òÞ y™u ¾tkËe ¾tÞ. …fztÞ …ý ¾htu
…kLÞtË ©e fÕÞtýrðsÞS {nthts™e yt ðt‚ yux÷e ƒÄe M…ü Au fu ftuE …ý yu {q¾o ™rn ‚tu ƒeòu ftuý ntuÞ ? [tuhe „q…[q…
{týË yt™u òÛÞt …Ae ‘…q.yt. ©e rðsÞ ht{[LÿËqheïhS {nthtòyu rð.Ëk. fhðt™e r¢Þt Au. ½hÄýe™u s„tze™u [tuhe ™ ÚttÞ.
1992 – 93 Úte Ëk½¼uŒ fÞtuo Au.’ ytðwk nznz‚wk swXtýwk su yuf [tu¬Ë ð„o ‚hVÚte ƒÄt Ÿ½‚t ntuÞ íÞthu s [tuhe ÚttÞ. s„tze™u fhu ‚u
«Ëtrh‚ fhðt{tk ytðu Au ‚u™u fŒe Mðefthe þfu ™rn. yt ƒÄe ðt‚tu{tk {tuxt¼t„™t [tuhe ™rn …ý ÷qkxVtx fnuðtÞ. ÷qkxtht Äztft-¼ztft
ƒ™tðtu ‚tu …q. yt. ©e ht{[Lÿ ËqheïhS {nthtò™t sL{ …nu÷t™t Au. …ðor‚rÚt™e ËtÚtu {t÷ WXtðu. ½hVtuze fhðt ™ef¤u÷tu „q…[q… ft{
ûtÞ-ð]ÂØ ntuÞ s ™rn, ÚttÞ s ™rn – ‚uðe ©e …qßÞtu™e {tLÞ‚t™tu «r‚fth ‚u Ë{Þ™t …‚tðe™u ytðu.
Ëkrð¿t ËtÄwytuyu fÞtuo Au. ytsu yu s Ëkrð¿ttu™e {tLÞ‚t™u rþh …h Äthý fh™th …q.yt. [tuhe™u ‚tu ftuEyu «tuíËtn™ yt…ðt™wk ™ s ntuÞ.
©e ht{[Lÿ Ëq.{. y™u yt s Ëkrð¿t {tLÞ‚t™e ythtÄ™t fh™tht ‚uytu©e™t Ë{wŒtÞ™u yt{tkÚte þtý…ý™tu ËkŒuþtu yux÷tu s ÷uðt™tu Au fu su
ƒŒ™t{ fhðt ËtÚtu ©e …qßÞtu™e {tLÞ‚t™u „¤u ÷„tzðt{tk ytðu Au ‚u fux÷e nŒu Wr[‚ ftÞo{tk «ð]¥t Út‚tk ntuEyu ‚u{tk rðΙ fh™thtk ‚¥ðtu
Au ‚u ðt[f MðÞk rð[the þfþu. fux÷tk Au ? fÞtk fÞtk Au ? yu ƒÄt™tu ƒhtƒh rð[th
Ëk½¼uŒ ™t{™t …t…™e s òu rð[thýt fhðt{tk ytðu ‚tu …q.yt. ©e ht{[Lÿ fhðtu, ytu¤¾ðt y™u ‚u ‚¥ðtu rðΙ ™ fhu ‚u™wk æÞt™
ËqheïhSyu ftuE Ëk½¼uŒ fÞtuo s ™Úte. ‚uytu©eyu ‚tu Mð™t{ÄLÞ …q.yt. ©e rËÂØ Ëq. ht¾ðwk. ftÞo™tþ ÚttÞ íÞthu ƒeò™u Œtu»t Œu‚t …nu÷t
{nthtò (…q.ƒt…S {nthtò), …q.yt.©e ÷ÂçÄ Ëq.{. y™u …q.yt.©e «u{ Ëq.{. yt…ýe ftuE ¼q÷ ‚tu ™Úte hnu‚e ™u ? yu ƒtƒ‚™wk ¾tË
suðt ÄwhkÄh „whwðÞtuo – ðze÷ðÞtuo™t ËtÂL™æÞ{tk hne ‚u Ëti …qßÞtu™e ËtÚtu Ëkrð¿t {t„o™e æÞt™ ht¾ðwk. {týË òu ytx÷tu Ëò„ ƒ™u ‚tu Œhuf
hûtt y™u ythtÄ™t fhe Au. Ëkrð¿t ËtÄwytu™e {tLÞ‚t™u Atuze™u ƒÄtyu ©e …qßÞtu™e ftÞo™t Œhuf rðΙtu™u òýu, Ë{su y™u yu™tÚte Œqh hnu
‚uÚte ftuuE …ý 𾂠ftÞoæðkË™tu ¼tu„ ™ ƒ™u.
ÏÜÜåštÏÜÜÄÜÚ, ´ÜÜ. 5-2-2010 3 885
«ð[™ : 16
f{o™u ‚…tðu ‚u ‚…
«ð[™fth :
…qßÞ…tŒ …kLÞtË«ðh©e sÞŒþo™rðsÞS „rýðÞo
ftuE …ý ytí{t ftuE …ý „r‚{tk òÞ yuf ¼tE™u ßÞtur‚»t{tk ¼thu ytMÚtt yts ËwÄe yuf ðt‚ ðthkðth Ëtk¼¤e Au :
‚u{tk …tuu‚u s Œtur»t‚ ntuuÞ Au. ftuE™t ©t…Úte n‚e. ‚u™e …í™e™u rŒðËtuu hÌtt. ‚uýu rð[tÞwO ™y±æçÚ ÝÚÜUmæÚæç‡æ, Ðíƒ}æ¢ Úæç~æ|ææï…Ý}æì J ™hf{tk
ytí{t Œw„or‚{tk s‚tuu ™Úte y™u ftuE™t fu {thwk ƒt¤f yuðt Ë{Þu sL{ðwk òuEyu fu sðt™t [th Œhðtò Au. ‚u{tk …nu÷wk îth
fnuðtÚte Œw„or‚ yxfe s‚e ™Úte. …tu‚t™t ‚u 𾂙e „únŒþt W¥t{ ntuÞ. yu htòrÄhts htrºt¼tus™ Au. htrºt¼tus™™t íÞt„™e ðt‚
Sð™{tk suðtu rð[th, suðe ðtýe fu suðwk ƒ™u. Auðxu Œw:¾e ‚tuu ™ s ƒ™u. ‚u …tu‚t™t fh‚e ð¾‚u ¾tË yt {wÆtu ¼th…qðof hswk
ð‚o™ ytí{t fhu Au ‚u™t ytÄthu ‚u™e „r‚™wk ßÞtur‚»te …tËu s‚t …nu÷t ztìõxh™u {éÞtu, fhðt{tk ytðu Au. htrºt¼tus™ rËðtÞ …ý
r™{toý ÚttÞ Au. yt…ýu yíÞthu {™w»Þ„r‚{tk ‚u™e …tËuÚte ‚the¾ {u¤ðe. yu …ý ‚u™tu ™hf{tk ÷E s™thtk fthýtu Au ‚u™u fŒt[
Aeyu. ™¬e s Au fu {he™u yt…ýu õÞtkf r{ºt ntuðtÚte fÌtwk : nwk su Ë{Þ yt…wk ‚u s ‚{u òý‚t ™Úte. ytsu yu™u ƒhtƒh ÞtŒ
sðt™t. õÞtk sðt™t ? ‚{u fnuþtu ¾ƒh Ë{Þu ‚thu ƒt¤f™tu sL{ fhtððtu íÞtkÚte ht¾e ÷tu.
™Úte. ¾ƒh ™Úte yu ðt‚ ƒhtƒh …ý òu ytÔÞtu ßÞtur‚»te …tËu. ‚u™u fÌtwk fu yt ™hf{tk sðt™t hM‚tytu :
{týË™t …tu‚t™t Sð™, …tu‚t™t ËŒTð‚o™ ‚the¾u ËtiÚte Ëthwk ft{; Ëthe fwkz÷e õÞthu • …k[urLÿÞ Sðtu™tu ðÄ
…h ¼htuËtu ntuÞ ‚tuu ¾tU¾the™u fnu fu {the ƒ™u Au ‚u™tu [tu¬Ë Ë{Þ yt…tu. {thu {tht • ƒnw ythk¼ y™u ƒnw …rh„ún
„r‚ Ëthe s Útþu. ½ýtk …t…tuÚte ¼hu÷wk ƒt¤f™tu sL{ íÞthu s fhtððtu Au. ßÞtur‚»te • ftuE™t …h W…fth ™ fhðtu.
Sð™ ÔÞ‚e‚ fh™tht™u Ëtnrsf ÚtE òÞ …ý ¾wþ ÚtÞtu. ‚uýu ‚u ‚the¾™tu W¥t{ Ë{Þ • {tkËtnth fhðtu.
fu {the „r‚ Ëthe ™rn ntuÞ. yt…ýe …tËu sýtðe ŒeÄtu. …u÷t ¼tEyu ò‚u æÞt™ ht¾e • ftuE™wk …ý ðih fŒe ¼q÷ðwk ™rn.
¿tt™ ™Úte fu yt…ýu fE „r‚{tk sEþwk. ßÞtur‚»teyu yt…u÷t Ë{Þu s ƒt¤f™tu sL{ • htiÿæÞt™. yu™t [thu …tÞtytu
þtMºt Võ‚ yux÷e s {trn‚e yt…u Au fu fhtÔÞtu. òu»te hts™u fÌtwk : nðu yt¾e fwkz¤e • r{ÚÞtíð, su™u yZth …t…MÚtt™ftu™tu
yt…ýt ytÞw»Þ™t ºteò ¼t„u yt„t{e ƒ™tðe yt…tu. ƒt… fnuðt{tk ytðu Au.
¼ð™t ytÞw»Þ™tu ƒkÄ ÚtE þfu. òu ‚u Ë{Þu òu»teyu fwkz÷e {tkze™u {tÚtwk ¾ksðtzâwk. • y™k‚t™wƒkÄe ¢tuÄ
™ ÚttÞ ‚tu ƒtfe hnu÷t Ë{Þ™t ºteò ¼t„u yt ¼tEyu …qATÞwk : fu{, þwk ÚtÞwk ? òu»te fnu • y™k‚t™wƒkÄe {t™
ÚtE þfu. yt{ ºteò ¼t„™e „ý‚he {wsƒ : ¼thu {w~fu÷e ÚtE. …nu÷t {U ‚{u yt…u÷e • y™k‚t™wƒkÄe {tÞt
Auf AuÕ÷t Ë{Þu …ý Sð yt„t{e ¼ð™wk ‚the¾™tu Ë{Þ òuuÞtu n‚tu ‚u …k[tk„ ¼q÷{tk • y™k‚t™wƒkÄe ÷tu¼
ytÞw»Þ ƒtkÄe þfu Au. yt…ý™u yt…ýwk yt „EËt÷™wk ytðe „Þwk. nðu yt ð»to™t …k[tk„ • f]»ý ÷u~Þt, ™e÷ ÷u~Þt, ft…tu‚
sL{™wk ytÞw»Þ fux÷wk Au ‚u™e s ¾ƒh ™Úte {wsƒ fwkz÷e {tkzwk Awk ‚tu yufŒ{ ¾htƒ ytðu ÷u~Þt
‚tu ‚u™tu ºteòu ¼t„ õÞtkÚte òýe þfðt™t ? Au. …u÷t ¼tEyu {tÚtwk fwxâwk. …ý nðu ÚttÞ • {]»ttðtŒ, yËíÞð[™™wk Ëk¼t»tý
yuÚte ytÞw»Þ™t ƒkÄ™tu Ë{Þ ytðþu íÞthu nwk þwk ? • ƒeò™t ÿÔÞ™wk y…nhý fhðwk yux÷u
ËtðÄt™ hneþ ‚uðe Äthýt{tk hnuðtÞ ™rn. yux÷u ðt‚ yuðe Au fu ‚{u „{u ‚ux÷e fu [tuhe
yuf ƒeS ðt‚ …ý fhe ÷ô. …qðoft¤{tk {nu™‚ fhtu fu ËtðÄt™e ht¾tu yk‚u ‚tu • ðthkðth {iÚtw™ Ëuð™
¿tt™eytu, suytu yr‚þÞ ¿tt™e n‚t, ‚u{™e ytð™th™wk f{o suðwk ntuÞ ‚uðwk s ƒ™u. {týË™u • ƒuftƒw RrLÿÞtu
Œuþ™t Ëtk¼¤ðt ½ýt Sðtu s‚t ‚u{tk ftuE õÞtkf™u õÞtkf ¼q÷ fhtðu s. ytÞw»Þ ƒkÄ™t su ftuE Sðtu ™hf{tk „Þt Au y™u òÞ
…tu‚u ynªÚte {he™u õÞtk sþu ‚u™t «§tu Ë{Þ™e ‚iÞthe ht¾ðt™wk rð[thtu ‚u{tk …ý Au ‚u{tk ‚u{™tu fÞtu „q™tu n‚tu fu Au ? sðtƒ
fh‚t. yuðt Œuütk‚tu yt…ý™u òýðt {¤u „tuÚtwk ¾ðtE òÞ. {txu ‚uðt þu¾[Õ÷e™t yt…ý™u fr÷ft÷ Ëðo¿t™e ðt‚{tk {¤e òÞ
Au. ©urýf {nthtò, f]»ý {nthtò ð„uhuyu rð[thtu{tk ™ s‚tk. Võ‚ fE „r‚{tk fÞtk Au. ytx÷tk fthýtu{tkÚte ftuE …ý yuf fthý™wk
…tu‚t™tu yt„t{e ¼ð …qAu÷tu. …ý yufuÞ fthýtuÚte sðtÞ ‚u™wk ¿tt™ {u¤ðtu. yu …t…tuÚte Ëuð™ Sðu fÞwO ntuÞ ‚tu ™hf „r‚ {¤u Au.
áütk‚ yuðwk ðtk[ðt {¤‚wk ™Úte fu yt sL{{tk ytí{t™u Œqh ht¾tu ‚tu yu „r‚{tk sðwk ™ …zu. yt{tk …t… y™u …t…ð]Â¥t™e ‚eðú‚t™t fthýu
{thu ytÞw»ÞƒkÄ™tu Ë{Þ õÞthu ytðþu, fr÷ft÷Ëðo¿t yt[tÞo ¼„ðk‚©e nu{[kÿ ™hf{tk …nu÷e - ƒeS - ºteS Þtð‚T
yuðtu «§ ftuEyu …qATÞtu ntuÞ. fthý fu ‚uðt ËqheïhS {nthtòyu [thu „r‚{tk sðt™t Ët‚{e ™hfu sðwk …zu y™u ytÞw»Þ …ý yu™t
Ë{Þ™u ÞtŒ ht¾e™u ËtðÄt™ hnuðwk y™u fthýtu ƒ‚tÔÞtk Au ‚u™u ÞtŒ ht¾tu. su „r‚{tk s …rhýt{u yÕ… fu yrÄf ƒkÄtÞ. nðu ‚{™u
ƒtfe™t Ë{Þ{tk s÷Ët fhðt™e ð]Â¥t s sðt suðwk ™Úte ‚uðe „r‚{tk ÷E s™thtk ™hf{tk „Þu÷t Sðtu™t Œt¾÷t ÞtŒ ytðu
ËŒT„r‚ {txu ƒtÄf Au. yt rð»tÞ™e yuf fthýtuÚte Œqh hntu. Au ? {B{ý þuX ftu™t «¼tðu ™hf{tk „Þt ?
ðt‚ fhwk : ™hf„r‚{tk ÷E s™thtk fthýtu{tk ‚{u ƒtu÷tu, y™k‚t™wƒkÄe ÷tu¼. yu s he‚u ©urýf
886 4 ÏÜÜåštÏÜÜÄÜÚ, ´ÜÜ. 5-2-2010
{nthtò, f]»ý {nthtsòt, Ëw¼q{ [¢ð‚eo,
ƒúñŒ¥t [¢ð‚eo, ƒÄt ðtËwŒðu tu – «r‚ðtËwŒðu tu,
®nËf …þwytu ð„uhu fÞt fthýu ™hf{tk „Þt
‚u™e Ë{s ‚{™u …ze „E ? yu ƒÄt™e ðt‚ ÷tu¼™tu ykÄt…tu
nðu ƒtswyu ht¾tu. ‚{the ðt‚ ÷tu. ‚{thu fE
{ntfrð ft÷eŒtË™t sL{™e rð„‚ nS ytAe-…t‚¤e {¤u Au …hk‚w yt {tuxt „ò™t
™hf{tk sðwk Au ? ™Úte sðwk ™u ? ‚tu …Ae
frð™tu Œuntk‚ õÞtk y™u fuðe he‚u ÚtÞtu, ‚u™tu ftuE yir‚ntrËf WÕ÷u¾ òuðt{tk ytð‚tu ™Úte.
™hf{tk ™ sðt {txu fux÷e ƒÄe ‚{thu ËtðÄt™e A‚tk yu™t yk„u™e yuf Œk‚fÚtt fkEf ytðe n‚e.
ht¾ðe …zþu ‚u™e ¾ƒh Au ™u ? ‚{the Ët{u fnu Au fu {ntfrð ft÷eŒtË ‚u{™e AuÕ÷e ô{hu Œuþtx™ {txu ™eféÞt n‚t. Œqh™t «Œuþ{tk
÷tkƒe ÞtŒe Au. ßÞthu ßÞthu ‚u ™hf™tk fthýtu …ntUåÞt ßÞtk ‚u{™u ftuE {ntfrð ‚hefu ytu¤¾‚wk ™ n‚wk. yuf ™„h{tk „Þt y™u yuf Ët{tLÞ
‚{the Ë{ût W…ÂMÚt‚ ÚttÞ íÞthu ‘yu{tk þwk ÚtE ÂMÚtr‚™t {týË™u íÞtk hÌtt. ynª …ý ‚u{™tu …rh[Þ ftuE™u ™ n‚tu.
sðt™wk n‚wk’ yuðe W…uûtt ™ fhþtu ËtÄw suðt™u ƒLÞwk yuðwk fu ‚u ™„h{tk frðytu™e fËtuxe fh‚e yuf Ë{MÞt …kÂõ‚ íÞtk™t htòyu ðnu‚e
…ý ™hf{tk sðt™wk ÚtÞwk ‚u{tk ytðt s ftuE {qfu÷e. ¼÷¼÷t frðytu yu™e …tŒ…qŠ‚ fhe þf‚t ™ n‚t. …ý htòyu su …tŒ…qŠ‚ fhu ‚u™u
…tºt™wk Ëuð™ ÚtÞu÷wk. …t… fÞwO ‚tu ‚u™e Ëò {tuxwk R™t{ …ý ònuh fhu÷wk. R™t{™e hf{ yuðe {tuxe n‚e fu ƒÄt ‚u™e …tA¤ ÷tu¼tÞt
¼tu„ððt ™hf{tk …ý sðt™wk ÚttÞ. ftuE ƒ[tðe n‚t. su{™u ËkMf]‚ ¼t»tt™wk ¿tt™ …ý ™tu’‚wk yuðt {týËtu …ý htòyu ðnu‚e {qfu÷e ËkMf]‚
þfu ™rn. ËtÄw fu ©tðf Útðt {tºtÚte ™hf ™ …kÂõ‚ „ý„ý‚t n‚t, yuðe ytþtÚte fu fŒt[ yuftyuf s yu™u y™wY… ƒeS …kÂõ‚ ytðze
yxfu. ËtÄw ËtÄw…ýt{tk ÂMÚth hnu, ©tðf òÞ ‚tu R™t{ {¤e òÞ. su™t ½h{tk frð ft÷eŒtË W‚Þto n‚t ‚u ½h{tk yt …kÂõ‚ „ý„ýt‚e
Sð™Úte ™e[u ™ W‚hu íÞthu ‚u™e Œw„or‚ yxfu. n‚e. ‚u Ëtk¼¤e frð ft÷eŒtËu …qATÞwk : “‚{u yt þwk „ý„ýtuu Atu ? ‚{™u ËkMf]‚ ytðzu Au ?
ytsu ™hf„r‚ ftuE™u òuE‚e ™Úte …ý ™hf yzÄwk-yzÄwk fu{ ƒtu÷tu Atu ?”
„r‚™t fthýu Aqx‚t …ý ™Úte. ½h™t {týËtuyu fÌtwk : “òu ‚{u ƒeS …kÂõ‚ òý‚t ntu ‚tu fntu.”
&÷tuf™tu …qðtoÄ ytðtu n‚tu :
ÜU}æHï ÜU}æHæïyÐçœæ: ©qÞ‚u ™ ™ Œ~Þ‚u >
(y™wËkÄt™ …us 6™wk [t÷w) yt™tu yÚto yuðtu ÚtÞtu fu “f{¤{tk f{¤™e Wí…Â¥t Ëtk¼¤ðt {¤u Au …hk‚w õÞtkÞ f{¤{tk
f{¤ WøÞwk ntuÞ ‚uðwk Œu¾t‚wk ™Úte.”
hnu‚tu ™Úte ‚u{ ytÞoŒwƒor÷ft …w»…r{ºtu {tht{tk™wk {ntfrð™u {txu …tŒ…qŠ‚ fhðe h{‚ ðt‚e n‚e. ‚u{ýu …tŒ…qŠ‚ fhe :
‚{t{ …qðo™wk ¿tt™ „úný fhe ÷eÄwk Au {txu nwk ÏææHï ! „± }æé¶æ}|ææï…ï, ÜUƒ¢ §üç‹Î±Úm²¢ J
{the …tx ‚u{™u ËtU…wk Awk. nðu yt¾t &÷tuf™tu yÚto ÚtÞtuu : “nu ƒt¤t ! ‚tht {w¾ Y…e f{¤{tk yt ƒu [ûtwY…e
ytÞoŒwƒor÷ft…w»…r{ºt™u yt[tÞo…Œu ytYZ f{¤ ytÚte W„e ™eféÞt. fthý fu f{¤{tk f{¤ W„u yuðwk ‚tu Võ‚ ËtrníÞ{tk Ëk¼¤tÞ Au
fhe™u Ë{„ú „åA ËtU…ðt ËtÚtu rn‚rþûtt …ý …ý yts ËwÄe{tk f{¤{tk f{¤ W„u÷wk òuÞwk ™Úte. ßÞthu ‚tht {w¾f{¤{tk ‚tu ƒu ytk¾-f{¤
yt…e fu ‘nwk su he‚u Œhuf™e ËtÚtu ÔÞðnth Œu¾tÞ …ý Au.”
ht¾‚tu n‚tu ‚uðtu s ÔÞðnth ‚{u …ý ò¤ðòu. yt ËtrníÞs„‚™e W¥t{ [{íf]r‚ Au. …u÷t ¼tE™e Œt™‚ ƒ„ze. yt …hŒuþe {týË
{the „uhntshe™e ÞtŒ …ý ‚u{™u ™ ytðu ‚u{ hts˼t{tk sE™u R™t{ ÷E ÷uþu. yu™t fh‚t nwk s yt R™t{ fu{ ™ ÷ô ? …ý …tAtu rð[th
fhòu.’ ‚u Ë{Þu …Œ …h MÚttr…‚ ÚtÞu÷ Ëti ytÔÞtuu : fŒt[ yt …hŒuþe hts˼t{tk sE™u fnu fu yt ‚tu {U fhu÷e …tŒ…qŠ‚ Au ‚tu {thwk R™t{
{nt…whw»ttu yt „whw™e rn‚rþûtt™tu Ëtk„tu…tk„ [tÕÞwk òÞ. {txu... yuf ¼Þt™f ftðºtwk ‚uýu håÞwk. ht‚u Ëq‚u÷t {ntfrð™e níÞt fhe ™tk¾e.
y{÷ fh‚t. ƒesu rŒðËu ‚uýu hts˼t{tk …tŒ…qŠ‚ fhe. htò ytùÞo …tBÞtu : yt ftuE {ntfrð™wk
ytÞoŒwƒor÷ft …w»…r{ºt ¼„ðk‚™wk Œqƒ¤wk ft{ ntuÞ, yt {týË™wk ft{ ™ ntuuÞ. htòyu Œƒtðe™u …qATÞwk íÞthu ‚uýu …hŒuþe™e ðt‚ fhe.
þheh òu E ™u ‚u { ™t fw x w k ƒ es™tu y u htòyu ‚u™u ËL{t™ ËtÚtu ˼t{tk ytððt™e yt¿tt fhe ‚tu ‚u{™wk ¾q™ fÞto™e fƒw÷t‚ fhe.
yt[tÞo¼„ðk‚™u fÌtwk fu y{tht yt {ntí{t htòyu ‚u{™wk {]‚ þheh òuÞwk. ytu¤ÏÞt. …u÷t™u R™t{{tk VtkËe {¤e. …tu‚t™t ™„h{tk
ƒnwk Œqƒ¤t fu{ …ze „Þt Au ? þwk yt… yu{™u {ntfrð™wk ytðwk yfÂÕ…‚ {tu‚ ÚtÞwk ‚u™tu ˾‚ yt½t‚ htò™u ÷tøÞtu …ý nðu þwk ÚttÞ ?
…tiÂüf ytnth yt…‚t ™Úte ? fu …Ae ƒnw ykÄt…t y™uf «fth™t ntuÞ Au. Œhuf ykÄt…tu fkEf ™u fkEf {tuxwk ™wfËt™ fhu Au. Ä™™t
‚…ùÞto fhtðtu Atu ? ÷tu¼™tu ykÄt…tu …ý yuðtu s rðr[ºt Au. ytðt ÷tu¼tkÄe {týËtu „{u ‚uðe rð¼qr‚™tu ™tþ
yt[tÞo¼„ðk‚u Vh{tÔÞwk : ‘{nt¼t„, y{u fh‚t …ý y[ft‚t ™Úte. ÷tu¼tkÄ™e ŒtuM‚e ‚tu shtÞ Ëthe ™Úte fthý fu òu ð[{tk ftuE …iËt™e
‚u{™u …tiÂüf ¾tuhtf s yt…eyu Aeyu. ‚uðe ðt‚ ytðe „E ‚tu yt ÷tu¼tkÄ {týË ŒtuM‚™u …ý ¾‚{ fh‚t y[ftÞ ‚u{ ™Úte. …hk‚w
ftuE rðþu»t ‚…ùÞto …ý ‚u{™u [t÷‚e ™Úte. yt„¤ ðÄe™u ‚u™t …htuýt ({nu{t™) ƒ™ðt™wk …ý òu¾{ ™ WXtðtÞ. ™rn ‚tu frð
…hk‚w ‚uytu su he‚u ht‚-rŒðË Ë‚‚ yÇÞtË
ft÷eŒtË suðtu yk‚ …ý ytðe þfu Au.
fhu Au. MðtæÞtÞ{tk h‚ hnu Au ‚uÚte ‚u{™u ½e
ƒeS yuf ðt‚ yu …ý Ë{òÞ Au fu fux÷ef rð¼qr‚ ¼÷u …tu‚u «rËÂØ™u ™Úte RåA‚e,
…ý yt…eyu ‚tuÞ …[e òÞ Au. þheh{tk fþwk
yu Ëthe s ðt‚ Au A‚tk õÞthuf ‚u™tu …rh[Þ ™ ntuðt™u fthýu …ý ‚u{™e Ë÷t{‚e òu¾{tÞ
ƒ[‚wk ™Úte.’
Au. frð ftr÷ŒtË ‚hefu™tu òu …rh[Þ ‚u™t ¾q™e™u ntu‚ ‚tu fŒt[ ‚u ¾q™ ËwÄe ™ …ý …ntU[u.
yt[tÞo¼„ðk‚™e yt ðt‚ fwxwkƒeytu™u
òu fu õÞthuf «rËÂØ …ý ‚u™t {txu {thf ƒ™e þfu Au. Œhuf Ë{Þ™t Ëkòu„tu™t ytÄthu yt{tk
„¤u ‚™ W‚he yux÷u ‚uytu©eyu yuf W…tÞ
…rhýt{ {¤u Au. fþwk [tu¬Ë yt rð»tÞ{tk fne þft‚wk ™Úte.
fÞtuo.
ÏÜÜåštÏÜÜÄÜÚ, ´ÜÜ. 5-2-2010 5 887
™kŒ«¼t«tËtŒ™e Ët‚{e Ët÷„ehe
ytÞo Œwƒor÷ft…w»…r{ºt
Ët÷„ehe™wk ™t{ …zu íÞthu Œhuf Ëk½{tk {tuxt¼t„u yuðe Ë{s ntuÞ Au fu rs™t÷Þ™e
MðtæÞtÞ™e þÂõ‚ fuðe ntuÞ ‚u™t {txu yt Ët÷„ehe yux÷u ™ðe Äò þe¾h …h [Ztððe. ™kŒ«¼t …rhðth {txu Ët÷„ehe™tu yÚto
{nt…whw»t™wk WŒtnhý ƒÄt™u yt…ðwk …zu Au. ytÞo©e ytx÷tu ËtŒtu fu ËM‚tu ™Úte Út‚tu. Œhuf ð»to™e rs™t÷Þ™e Ët÷„ehe™u ‚uytu y…qðo yðËh
…w»…r{ºt ¼„ðk‚™e yt„¤ ‘Œwƒor÷ft’ ÷„tððt …tA¤™t ‚hefu ðÄtðu Au. „E Ët÷ ™kŒ«¼t rs™t÷Þ™e Ët÷„ehe «Ëk„u …qßÞ …kLÞtËS
fthý ƒu Au : yuf, ‚uytu©e …tu‚t™u {¤u÷ …qðo™t ¿tt™™u ¼„ðk‚™e …ý su{ r™©t n‚e. ‚u{ yt Ët÷™e Ët÷„ehe{tk …ý r™©t hne. ™kŒ«¼t
ËŒt ‚tswk ht¾ðt {txu su ˾‚ MðtæÞÞ fh‚t n‚t ‚u™t Ä{oþt¤t{tk s ÂMÚth‚t ntuðtÚte Œhuf «Ëk„{tk W…ÂMÚt‚ hne þf‚t n‚t.
«¼tðu ‚uytu©e™wk þheh Ëthtu ytnth ÷uðt A‚tk …ý h[™t : „Þt ð»tuo ©e ûtrºtÞfwkz ‚eÚto™e h[™tyu ÷tuftu™t {™ {tune ÷eÄt n‚t. yt
Œwƒo÷ s hnu‚wk n‚wk. y™u ƒu, ‚uytu©e™t Ë{Þ{tk ð»tuo …h{tí{t {ntðehŒuð™e r™ðtoý¼qr{ ©e …tðt…whe ‚eÚto™e ytƒunqƒ h[™t fhe. yt
…w»…r{ºt ™t{™t ƒeò …ý ƒu {wr™ytu n‚t. yt ºtýu™e h[™tytu ytzuÄz Q¼e Út‚e ™Úte. fwþ¤ f÷tfthtu ‚eÚto suðwk Au ‚uðwk s ¾zwk fhu Au, Œhuf
y÷„ ytu¤¾ ÚttÞ ‚u {txu Œhuf™t ™t{™e yt„¤ yuf MðY…u. yt h[™t Ët{u Äò™e htºtu Œe…f¼tE ƒthztu÷eðt¤t™t þçŒËkðuŒ™t™t ËÚtðthu
y÷„ y÷„ þçŒ ð…ht‚tu . Œw ƒ o r ÷ft…w » …r{ºt, r™ðtoý Ë{Þ™t ¼tðtu{tk ðnuðt™tu …ý yuf …whw»ttÚto ÚtÞtu.
½]‚…w»…r{ºt y™u ð†…w»…r{ºt. ŒwÕƒr÷ft…w»…r{ºt su{ yk„h[™t : „E Ët÷™e ytk„e{tk Ët÷ð]ût™e ™e[u Võ‚ ŒuðŒq»Þ ð† Äthý fhu÷t
™t{ «{týu „wý Ähtðu Au ‚u{ ƒtfe™t ƒL™u {nt…whw»ttu …h{tí{t (ðtM‚ð{tk «¼w™u ŒuðŒq»Þ ™ n‚wk …hk‚w ÷tuftu™u ¼tð …uŒt ÚttÞ ‚u {txu ht¾u÷.kw )
…ý ™t{ «{týu™e s rðþu»t‚t Ähtð‚t n‚t. ½]‚…w»…r{ºt x{x{‚t Œeðt™e þe‚¤ ßÞtu‚{tk yuðt þtu¼‚t n‚t fu òýu n{ýtk s fuð¤¿tt™ «„xþu.
{ntí{t {wr™ðhtu™e ¼Âõ‚ {txu òuEyu ‚ux÷wk ½e ðntuhe yt ð»tuo …h{tí{t™e ËtÄf yðMÚtt n‚e. ½tË™e Íw…k ze{tk ËtÄ™t fh‚t …h{tí{t™t
÷tððt™e ÷ÂçÄ Ähtð‚t n‚t. ƒeò ½e ðntuhðt òÞ «Ëk„™u yk„h[™t{tk ‚táþ fÞtuo n‚tu. õÞthuf …h{tí{t™e «r‚{t Ë{wÿ™t ‚r¤Þu …ý ntuÞ
‚tu ¾t÷e ntÚtu …ý …tAt Vhu yuðwk ƒ™u …ý ½]‚…w»…r{ºt Au. Ët{wÿeSðtu òýu ytswƒtsw „tuXðtÞ™u «¼w™kw ®ËntË™ ™ ƒ™tðe Œu‚t ntuÞ ‚u Y…u þk¾-
{ntí{t {txu yuðwk fŒe ƒ™‚wk ™rn. ð†…w»…r{ºt {ntí{t Ae… ð„uh™ u t …rhfhðt¤t ¼„ðt™™tu XtX fkEf y÷„ s Q¼tu ÚtÞtu. ¼tUÞ‚r¤Þu …uxeytu{tkÚte
yu s he‚u ð† ðntuhe ÷tððt™e ÷ÂçÄ Äthý fh‚t A÷ft‚tu ¾ò™tu …ý ŒrhÞtE Ë]Âü™wk M{hý fhtð‚wk n‚w.k Œuð rð{t™{tk rƒhts{t™ «r‚{t
n‚t. yt ºtýu {nt…whw»ttu ytÞohÂût‚ËqrhS {nthtò™t : ytðe ‚tuu fkEf ò‚™e ¼Âõ‚ yk„h[™t™t {tæÞ{u rs™t÷Þ{tk ½q{‚e n‚e. yk„h[™t™t
rþ»Þhí™tu n‚t. {tæÞ{u …ý fuðe ¼tðË]Âü ËSo þftÞ Au ‚u™tu y™w¼ð fhðt {txu yufðth ‚tu yt
ytÞo Œwƒor÷ft…w»…r{ºt {nt…whw»t {q¤ {kŒþtih™t {ntuíËð™e ytk„e™t Œþo™ fhðt s …zu.
ð‚™e n‚t. ‚u{™t r…‚t ƒtiØ Ä{o™t y™wÞtÞe n‚t MðhËtÄ™t : ƒnth™e Œwr™Þt{tk su{™tu ðnu‚tu Mðh ÷tuftu™u …t„÷ ƒ™tðu Au ‚u
yux÷u Mðt¼trðf Au fu ½h{tk ƒtiØÄ{o™t ËkMfthtu™wk s Mðh™u rs™¼Âõ‚Úte ¼e™tu fhe™u ¼Âõ‚™e Œwr™Þt{tk „qkrs‚ fhðt™tu «ÞtË …ý yt
ðt‚tðhý s ntuÞ. yt{ A‚tk ytÞohÂût‚ËqrhS {ntuíËð™e rðh÷ rðrþü‚t Au. Œhuf ð¾‚u ftuE™u ftuuE ™ðt „tkÄðos„‚™t þnu™þtntu™u
{nthtò™tu Ë{t„{ Út‚t …w»…r{ºt «r‚ƒtuÄ …tBÞt y™u yt{krºt‚ fhðt{tk ytðu Au. ‚u{™tu Mðh rs™™t „wý„t™ fhu ‚u™wk ©ðý …ý htu{tkr[‚
Œeûtt ÷eÄe. yts Ë{Úto ¿tt™e „whwðh™e Ëuðt{tk hne fhu ‚uðwk ntuÞ Au. Ë[e™ ÷e{Þu suðt ‚tu …tu‚u …ý rs™¼Âõ‚{tk hk„t‚t ntuÞ Au.
‚uytu ½ýt …whw»ttÚtoÚte …qðoÄh ¿tt™e ƒLÞt. ©e ƒturăes™wk ð…™ õÞthuf ytðe ûtýtu{tk …ý Út‚wk ntuÞ Au. þçŒtu™u Ëk„e‚ îtht h{tz™tht
ytÞohÂût‚ËqrhS {nthtò Ëtzt ™ð …qðo™t ¿tt‚t n‚t. yt f÷tfthtu Œun y™u Œwr™Þt ƒk™u™wk ¼t™ f÷tftu ËwÄe ¼w÷tðe þfu Au. ‚u™tu ‚{u …ý
yt ƒÄwk s ¿tt™ ytÞo©e Œwƒor÷ft …w»…r{ºt {ntí{tyu y™w¼ð fhe þftu Atu.
„úný fhe ÷eÄwk. ËtÄŠ{f ¼Âõ‚ – «er‚Œt™ ð„uhu …ý yt «Ëk„tu{tk fkEf rðþu»t‚tðt¤wk ntuÞ Au.
yuÚte s yuf 𾂠ßÞthu …tu‚t™e …tx ftu™e ËtU…ðe yt Ët÷„ehe™e …qýtonrq ‚ Út‚t s ‚u™t MðtŒ™u M{hý™t {tæÞ{u ðt„tu¤‚tu ©e™kŒ«¼t
‚uðtu r™ýoÞ fhðt™tu Ë{Þ ytÔÞtu íÞthu ¾wŒ ©e …rhðth yt„t{e Ët÷„ehe™e ¼Âõ‚ fuðe fhðe ‚u™e Þtus™t{tk ÷t„e òÞ Au. ®nŒwM‚t™{tk
ytÞohÂût‚ËqrhS {nthtòyu fÌtwk n‚wk fu {tht y™uf òu …tk[-Ët‚ søÞtyu ytðe ¼Âõ‚ Ët÷„ehe «Ëk„u þY ÚttÞ ‚tu Ët÷„ehe {ntuíËð Œhuf
rþ»Þtu{tk™t rþ»Þtu Au ‚u{tk ytÞoŒwƒor÷ft – …w»…r{ºt ËtÚtu „t{tu{tk Sðk‚ ƒ™‚tu òÞ ‚u{tk ftuE þkft hnu‚e ™Úte.
nwk yzŒÚte ¼hu÷t ¼ts™™t ËkƒkÄu òuztÞtu Awk. y™u ™kŒ«¼t …rhðth™e ytðe Ëwf]‚ËtÄ™t™u ytðfth y™u ÓŒÞÚte y™w{tuŒ™. yt
„tuct{trn÷™e ËtÚtu nwk ½e™t ½tzðt™t ËkƒÄu òuztÞtu Awk. …rhðth™t h„h„{tk þtË™ y™u rs™¼Âõ‚ ytx÷e nŒ ËwÄe rðM‚h‚e Útðt™t {q¤{tk
{‚÷ƒ ? yu™tu yÚto yu n‚tu fu ½e™t ½zt™u ŸÄtu fhu …qßÞ…tŒ þtË™™tÞf yt[tÞoŒuðuþ ©e{ŒT rðsÞ ht{[LÿËqheïhS {nthtò y™u
íÞthu ½e ƒeò ðtËý{tk ¼htÞ ‚tu ¾Ák …ý fux÷wkf ½e ‚uytu©e™wk …wÛÞ«¼tðf Ët{útßÞ Au. fwŒh‚e s Œh ð»tuo Ët÷„ehe {ntuíËð{tk s yu ‚thf
½zt{tk [tUxe hnu Au ‚u{ „tuct{trn÷u {the …tËuÚte …qðo „whwŒuð™wk M{hý…ðo ytðe s òÞ Au, ‚u™e …ý Wsðýe WÕ÷tË…qðof ÚttÞ Au.
™wk ¿tt™ ÷eÄwk Au …ý Úttuzwk {tht{tk [tUxe hÌtwk Au ‚u™e …tËu …qßÞ©e™e ÂMÚth‚t : …q. …kLÞtËS ¼„ðk‚ yt¾tu {nt {rn™tu …tr÷‚týt{tk
™Úte ytÔÞwk. ßÞthu yzŒ™u ½zt{tk ¼he™u ½ztu ¾t÷e ™kŒ«¼t{tk ÂMÚth‚t fhþu. ÂMÚth‚t yt„¤ …ý ðÄe þfu Au. ð[{tk ©e Ëk¼ð
fhðt{tk ytðu ‚tu yzŒ™tu yuf …ý Œtýtu ½zt{tk [tUxe ðtÞ™t Ër{r‚ Ëk[tr÷‚ ‚¤tòÚte r„rhhts™t A’he …t÷f Ëk½{tk …ý …qßÞ©e
‚uytu™e rð™k‚eÚte W…ÂMÚt‚ hnuþu. ðÄw Ë{t[th {txu :
(y™wËkÄt™ …us 5 …h)
Äehs¼tE : 9427327740.
888 6 ÏÜÜåštÏÜÜÄÜÚ, ´ÜÜ. 5-2-2010
©e «ftþ[kÿ {ýe÷t÷ þtn …rhðth (Ëwh‚ - At…heÞt þuhe) ytÞturs‚
©e rËØr„rhhts ƒth „tW «ŒÂûtýt A’he…t÷f Þtºtt Ëk½

©e «ftþ[kÿ {ýe÷t÷ þtn …rhðth™t ðts‚u-„ts‚u ŒtŒtðtze Ët{iÞt ËtÚtu ÷E Xth™e ËkðuŒ™t ËtÚtu r„rhhts™t ðÄt{ýtk
©e ysÞ¼tE - …thw÷ƒu™™e ½ýtk ð»ttou™e ytÔÞt. {tk„r÷f ÚtÞwk. Œþ ðt„u …qßÞ©e™wk ÚtÞtk. …qßÞ©eyu …ý r„rhhts™e Úttuze ðt‚tu
¼tð™t yt ð»tuo …rh…qýo ÚtE. ftuE…ý «ð[™ ÚtÞwk su{tk Ëk½{tk s‚t …nu÷t ƒtÌt- fhe.
…wÛÞtí{t™u Ëk½ fZtððt™e ¼tð™t ÚttÞ ‚tu yÇÞk‚h ‚iÞthe fuðe ntuuðe òuEyu ‚u™e ðt‚ ºteòu {wft{ rËØðz™e AtÞt{tk n‚tu.
½ýtk ƒÄtk ‚eÚttou{tkÚte þtï‚r„rh ©e þºtwkßÞ ÚtE. ƒ…tuh™t Ë{Þu Ëk½ðe …rhðthu …Äthu÷t ynª™t «ð[™{tk ½ýe ƒÄe {tŠ{f ðt‚tu
r„rhhts™tu Ëk½ fZtððt {™tuhÚt …nu÷t Þtrºtftu™u fux÷ef Ët{„úeytu y…oý fhe ÚtE. yts™tu rðnth Úttuztu ytfhtu n‚tu A‚tk
fhu. fthý fu yt r„rhhts þtï‚‚eÚto ‚tu «thk¼Úte s ¼Âõ‚™tu ÷t¼ ÷eÄtu. {nt ËwŒ Þtrºtftu ¾htƒ hM‚tÚte …ý zøÞt ™rn.
Au s …ý [tiŒ hts÷tuf{tk yt™t suðwk ‚eÚto 5™t yt rŒðËu …q. …kLÞtËS ¼„ðk‚ y™u [tuÚtu rŒðËu ‚eÚto«ðuþ ntuðtÚte Þtrºtftu
ƒeswk yuf …ý ™Úte – yuðwk ©e Ëe{kÄh ‚uytu© e™t ƒu ™ {nthts …q . yt. ©e W…htk‚ rðþu»t {nu{t™tu Ëwh‚Úte ytÔÞt n‚t.
Mðt{e ¼„ðt™u ©e ELÿ {nthtò™u sýtÔÞwk sÞÄ{o©eS {.™tu …ý ytsu ðzeŒeûtt rŒðË yts™t «ðuþ Ëk½…r‚ …rhðth™e rð™k‚eÚte
n‚wk. «thk¼Úte s yt …rhðth™tu WíËtn n‚tu. yt r™r{¥tu Ëk½…qs™ fhðt™e ònuht‚ …q . yt.©e {ntƒ¤ Ëq . {., …q . yt.©e
yr‚þÞ n‚tu. su …ý Ëwf]‚ ythtÄðwk ntuÞ yt ™t{tu x…tux… ÷¾‚t „Þt. Auðxu ðÄw …wÛÞ…t÷ Ëq.{. ytrŒ y™uf „whw¼„ðk‚tu
‚u{tk {kŒ‚t ™ ht¾ðe yu yt …rhðth™e ÔÞðMÚtt ÚtE þfu ‚u{ ™ ntuðtÚte 50 Y. ™wk …ÄtÞto n‚t. yts™t ƒ…tuh™t ÔÞtÏÞt™{tk
rðþu»t‚t Au. …q. …kLÞtËS ¼„ðk‚™e Ëk½…qs™ fÞwoO. ƒeò ™t{tu yt„¤ W…h ÷E …q. …k. ©e ¼ÔÞ¼q»tý rð. {.™t «ð[™™tu
r™©t{tk yt …rhðthu fhtðu÷t W…Ät™, „Þt. …ý ÷t¼ {éÞtu . «ðu þ tu í Ëð ¾w ƒ s
‚uytu©e™t ytþeðtoŒÚte fhtðu÷ Ë{qn Ëk½{tk …q. {w. ©e fw{wŒ[kÿ rð.{. y™u WÕËtË…qðof Ëk…L™ ÚtÞtu. ÷„¼„ Ëtzt
ð»teo‚… ðÄw s WÕ÷t˼uh ÚtÞwk. yt …q. {w. ©e fw÷[kÿ rð.{. ytrŒ Xtýt - 2 yr„Þthu Ä{oþt¤t{tk Ët{iÞwk W‚ÞwO. ytsu
A’he…t÷f Ëk½ …ý yuðtu s hÌttu. …ý …ÄtÞto n‚t. {nt ËwŒ 6™t Ëk½™wk {k„÷ ƒ…tuh™t «ð[™{tk ft¤™t [Ztðt …ý Ëtht
Ëk½«Þtý …nu÷t Ëwh‚Úte ‚eÚto ‚hV «Þtý ÚtÞwk. y™ufrðÄ ytkƒu÷t ËtÚtu Ëti«Út{ ÚtÞt. ŒeûttÚteo™wk ƒnw{t™ ð„uhu ftÞo¢{tu ËtÚtu
„{™ fhðt™t «Ëk„™u …ý ‚u{ýu W{¤ftÚte ‚¤uxe Œþo™ - M…þo{T - [iíÞðkŒ™trŒ fhe …q. „whw¼„ðk‚tu™u ðntuhtððt™e rðrÄ …ý
ðÄtðe ÷eÄtu. ‚u r™r{¥tu þtkr‚M™tºt …ý þuze þt¤t ‚hV «Þtý ÚtÞwk. þuºtwkS ÚtÞwk, Ëk½…r‚ …rhðthu fhe. ƒnw{t™ Ë{thk¼™tu
¼ýtÔÞw k . y™u ‚eÚto „ {™™t rŒðËu þuºtwkS™u ftkXu ¾u‚h{tkÚte r„rhhts y™u ŒtŒt™e ftÞo¢{ htºtu hÌttu.
rs™t÷Þ{tk {nt…qò h[tðe. yts ËwÄe{tk xqkf - ™ð xqkf™t Œþo™ yuf yŒT¼q‚ ynT÷tŒ …tk[{u rŒðËu {t¤ …nu÷t r„rh…qs™™tu
y„tW Xhtðu÷ {nt…qò{tk yt {nt…qò …uŒt fhu ‚uðwk n‚wk. Ëk½{tk …nu÷e s ðth ftÞo¢{ n‚tu. Þtrºtftu™e xqfzeytu …tze Œhuf
fk E f y÷„ s ¼t‚ …tz™the ƒ™e. A’he™wk …t÷™ fh™th ½ýt …wÛÞtí{tytu …„rÚtÞt™e yü«fthe …qò ÚtE. W…h {t¤
Þtu„t™wÞtu„ yt «Ëk„u, Ëk½{tk r™©t ™ n‚t. Ze÷e ðt‚ ™ fhðt™t …rhýt{u Ze÷t …ý rðrÄð‚T …qýo ÚtE. «tËkr„f WŒTƒtuÄ™{tk
yt…e þf™tht {q. yt. ©e rðsÞ [kÿ„w {týËtu …ý {¬{ ƒLÞt n‚t. ‚u rŒðËu …qßÞ©eyu fhu÷e ðt‚ Ëk½ðe …rhðthu Íe÷e
Ëq.{.™e r™©t {¤e „E ‚uÚte Ëk½ðe «ð[™{tk ‚eÚtoÞtºtt™e {n¥tt ðýoðtE y™u ÷eÄe. Äòhtuný …ý WÕ÷tËÚte ÚtÞwk. ÷„¼„
…rhðth yt™kŒ{tk ytðe „Þtu. Þt[ftu™u ytð‚eft÷u ©e nM‚r„rhS ‚eÚto{tk {wft{ Œhuf «Ëk„tu{tk «ËL™ ðt‚tðhý hÌtwk.
Œt™ yt…e™u ‚]Â fhðt™tu þtMºteÞ {t„o ntuðtÚte rðnth fÞto …Ae …ý Þtºtt [Ze™u
…ý ‚u{ýu {nt…qò™t ðh½tuzt{tk WŒth‚tÚte s fhðt™e …qßÞ©eyu ¼th…qðof ¼÷t{ý
ythtæÞtu. yt s WŒth‚t …t÷e‚týt{tk fhe n‚e. Mð-…h{thtæÞ…tŒ©eS™e …ý
: yt„t{e ftÞo¢{ :
Ëk½™tu «ðuþ ÚtÞtu ‚u ‚eÚto«ðuþ™t rŒðËu …ý [Ze™u Þtºtt Útðe òuEyu, ðtn™ îtht ™rn …q ß Þ …k L ÞtËS ¼„ðk ‚
òuðt {¤e. yt{tk ‚tu ðze÷ðÞo þuX©e - yt ¼tð™t™wk …ý ðýo™ ÚtÞwk. ‚u™wk …rhýt{ yt„t{e yûtÞ‚]‚eÞt - …ðo «Ëk„u
™huþ¼tE …ý òuztÞt n‚t. Ëtzeytu- ƒeò rŒðËu {éÞwk. ya{™t …å[f¾týðt¤t
ðtËýtu-f…ztkytu™e ËtÚtu …tk[-ðeË-…[tË-
{u„týt ‚eÚto{tk …Äthþu. ƒtsw™tk
…ý …„u [Ze™u Þtºtt fhe ytÔÞt. fuð¤ ftu’f
Ëtu-…tk[Ëtu-nòh ËwÄe™e ƒÄe ™tuxtu ƒnwk …htuËý - „Z „t{™t «Ëk„™e
ÔÞÂõ‚™u r™þt™ ƒ™tðe ‚q x e …zðtÚte
WA¤e. Ëwh‚Úte ™ef¤‚e 𾂙t ðh½tuzt{tk …rhýt{ ™Úte {¤‚wk, ‚{thtu þwØ ÓŒÞ™tu rð™k‚e …ý Mðefthe Au. [iºte ytu¤e
su he‚u {týË W{xâwk yt r™þt™e Ëk½ fuðtu «Þí™ ntuÞ ‚tu yð~Þ V¤ Au. yts™t {txu rð™k‚eytu [t÷w Au …hk‚w
™ef¤þu ‚u™e yt„tu‚he òý fh™the òýu ÔÞtÏÞt™{tk ©e nM‚r„rhS ‚eÚto™tu Er‚ntË …qßÞ©eyu nt÷{tk fþtu r™ýoÞ fÞtou
ƒ™e. y™u ¼h‚ {nthtòyu yt yðËŠ…ýeft¤™tu ™Úte.
…t÷e‚týt ƒÄt ytðe „Þt yux÷u ËtiÚte «Út{ ftZu÷ ©e rËØr„rhhts™t
™kŒ«¼tËe …q. …kLÞtËS ¼„ðk‚ ytrŒ™u A’he…t÷f Ëk½™e ðt‚ ÚtE. Ëtksu ËksÞ¼tE

ÏÜÜåštÏÜÜÄÜÚ, ´ÜÜ. 5-2-2010 7 889


R.N.I. No. GUJGUJ/2000/4812
Reg. No. VALSAD/058/2009-2011
Validity of license 31-12-2011

{tun™tòuhÚte Út‚t Ä{o™u Ä{o…whw»ttÚto ™ fnuðtÞ


Ä{tuo…Œuþ™wk V¤ ‚eÚtOfh ™t{f{o …ý ƒkÄtðu, …ý õÞthu ? ‚{tht{tk
™ ykòÞ ‚tu. òu ‚{tht{tk ykòÞ y™u ‚{tht ‚hVÚte V¤™e y…uûtt ht¾u
‚tu ‚eÚtOfh ™t{f{o ƒkÄtÞ ¾hwk ? nwk ‚{™u Ët[wk fnwk ™rn y™u ‚{u ¾hwk
fh‚t ntu ‚u ¼q÷ ‚{the ythtÄ™t{tkÚte ftZtu ™rn íÞtk ÚttÞ …ý þwk ? V¤
hnu y¼htE W…h, ðtEËhtuÞ™tu …„th ƒu nòh, (yt ‚tu ‚u Ë{Þ™e
ðt‚ ÚtE, ytsu yt ƒÄwk rð[thðwk ntuÞ ‚tu ‚u™t W…h ½ýtk {ªztk [Ztððt
…zu.) ¾tðt™e (yux÷u fxfe ¾tðt™e ™rn.) Ë„ðz …ý ƒthtuƒth ™u
…Ae …uLþ™ [t÷w : ytðtu {týË ‚{the Ët{u ðt‚[e‚ fhu, nt{tk nt …ý
fŒt[ …qhtðu …ý ‚u õÞtk ËwÄe ? ßÞtk ËwÄe Ë¥tt™u ™wfËt™ ™ ytðu íÞtk
ËwÄe. ‚{the he‚ ‚tu yuÚte ftkEf swŒe s Au. ft{ 40™wk ÷uðwk, …„th 20™tu
yt…ðtu yux÷u ™tufh …tzu 20 ™t ƒŒ÷u 60 ! Ë{òÞwk fkE ? ‚{tu ‚tu Ët[tu
yÚto …whw»ttÚto …ý ËtÄ‚t ™Úte. yÚto …whw»ttÚto ËtÄðt {txu …ý ‚u ÷tuftuyu
ƒhtƒh Ët[ÔÞwk. yt…ýu ynª yu ÷tuftu™t ð¾tý fhðt ™Úte ƒuXt, …ý
‚{™u yu Ë{òðt™wk Au fu Ä{or¢Þt îtht {tun …tu»tt‚tu ntuÞ ‚tu y{thu yu™e E-Mail: Mokshmarg@gmail.com
ËtÚtu fkE fnuðwk ‚tu òuEyu ™u fu ¼tE, ‚thtu yt …whw»ttÚto ŸÄtu Au. y{u ™
fneyu ‚tu y{u y{the Vhs [qõÞt fnuðtEyu ™u ?
yíÞth ËwÄe ŸÄtu …whw»ttÚto fÞtuo {txu y™k‚ËkËth ¼xõÞt. yux÷u nðu
…whw»ttÚto fhðtu s ™rn. yuðwk fnu™th™u yt…ýu fuðtu fnuðtu ? …whw»ttÚto fÞto
ð„h ftuE ™wk ft{ …qhwk ÚttÞ ‚u{ Au ? ftuE {týË ŸÄtu Œtuze hÌttu ntuÞ ‚tu
íÞtk yt…ýe Vhs Au fu yu™e rŒþt Vuhðe ™tk¾ðe ™u yu™e Œtuz ‚tu [t÷w
s ht¾ðe, …ý òuu yu™u íÞtk yu{™u yu{ Q¼tu ht¾ðt{tk ytðu ™u [t÷ðt™wk
ƒkÄ fhe Œuðt™wk fnuðt{tk ytðu ‚tu yu rƒ[thtu xtZu {hu, ‚zfu ‚…u, ðhËtŒÚte
n …q. yt.©e rðsÞht{[Lÿ Ëq.{. W…fthM{]r‚
¼ªòÞ y™u ºtt˺ttË …tufthe QXu. ‚tu yt…ýu yt…ýe yuðe ÂMÚtr‚ fhðe
n …q. „whwŒuð©e hrð[Lÿ Ëq.{. W…fthM{]r‚
Au fu rŒþt Vuhðe™u Œtuzðt {tkzðwk Au. Q¼t hne sðwk ™Úte. yt…ýu
n …q. „rýðÞo©e sÞŒþo™ rð.{.…kLÞtË…ŒM{]r‚
…qðoft¤{tk fhu÷t …whw»ttÚto™u {tun„úM‚ ntuðtÚte …whw»ttÚto fne þfeyu ™rn.
n …q. {wr™hts©e h홌þo™ rð. {. W…fthM{]r‚
fŒt[ òu ‚{thu ‚u™u …whw»ttÚto fnuðtu s ntuÞ ‚tu rð…he‚ …whw»ttÚto fntu. „tkztu n …q. {wr™hts©e {wÂõ‚ðÄo™ rð. {. Ë{‚tM{]r‚
{týË fu yr‚ ƒe{th {týË yu yðMÚtt{tk „t÷e«Œt™ fhu Au …ý íÞth n ©e þtï‚ …rhðth, {wkƒE - Œe…f ßÞtur‚
…Ae ßÞthu ‚u Ëtòu fu ztÌttu ÚttÞ Au ™u ftuE …qAu fu ¼tE, ‚wk „t÷e«Œt™ n hks™ƒu™ {tu‚e[kŒ þtn n. nu{L‚fw{th - ðt…e
þt {txu fh‚tu n‚tu ? íÞthu yu rƒ[thtu sðtƒ yt…u Au fu nwk ‚tu ftkE òý‚tu n sÞk‚e÷t÷ {ýe÷t÷ {nu‚t - {÷tz, {wkƒE
s ™Úte. rnMxuheÞt™e yðMÚtt{tk ntÚt…„ [÷tð™th …whw»ttÚto fhe hÌttu Au n Ërð‚tƒu™ hrËf÷t÷ „tkÄe - …w™t (fuB…)
‚u{ fnuðtÞ ? ‚u{ {tun™t òuhÚte Út‚e Ä{or¢Þt™u fÞtu ztÌttu {týË …whw»ttÚto n ftkr‚÷t÷ neht÷t÷ …thu¾ - …w™t (fuB…)
fnu ? n {wfuþ¼tE sÞkr‚÷t÷ {nu‚t - swnw - …t÷to
n ƒtƒw¼tE LÞt÷[kŒ {nu‚t - ðt÷fuïh n. ‚thtƒu™
…tu÷eË fh‚t ðÄw …t…™tu zh òuEyu n f…qh¼tE hr‚÷t÷ þtn - y{ŒtðtŒ
«t{trýf ðu…the [tuhe™tu {t÷ ÷u ™rn. A‚tk fŒt[ ÷tu¼™t òuhÚte n fÕ…™tƒu™ nu{k‚¼tE Íðuhe - y{ŒtðtŒ
n nËw{‚eƒu™ hs™eftk‚ ©tuV - ƒtuhËŒ
÷u ‚tu …ý ‚u™t niÞt{tk …tuu÷eË™tu zh ¼hu÷tu …zâtu ntuÞ. sux÷tu ¼Þ yt™u
n ™t™t÷t÷ Vtuò÷t÷ yŒtýe - y{ŒtðtŒ
…tu÷eË™tu Au ‚ux÷tu s zh Sð™u …t…r¢Þtytu fh‚e ð¾‚u ytí{t{tk
n ™ð÷{÷S A„™÷t÷S ËtfheÞt - Ëtƒh{‚e
…t…™t rð…tf™tu ntuðtu òuEyu. sux÷e ©Øt …tu÷eË™e Au ‚ux÷e ©Øt
n ¼tE÷t÷¼tE ðhÄe÷t÷ {Ët÷eÞt – htÄ™…wh
ytí{t™u r™{o¤ fh™th y™wct™ W…h ntuÞ ‚tu ytsu yt y™wct™Ä{tuo™e
n Arƒ÷ŒtË Ëtkf¤[kŒ þtn - {wkƒE
su Œþt Œu¾tÞ Au ‚u ™ ntuÞ y™u y™wct™ fh™th ythtÄftu™e …ý ytsu
su fhwý Œþt Au ‚u ™ ntuÞ. ÷t÷ËtÚte ¼hu÷t y™wct™tu y™u ÷tu¼Úte ¼hu÷t (Aqxf ™f÷ : ®f{‚ Yr…Þt ƒu)
ythtÄftu : yt ƒu™tu þk¼q{u¤tu ÚttÞ íÞtk …t…™tu zh hne þf‚tu ™Úte. …t…™t
zh rð™t Ä{o ÚtE þf‚tu ™Úte.

ñÜß ÝèÃÜܤÜÜ ÆÜÂÍÜÜíܑ ü×ôü íÜ´Üß ÆÜ‘Üïܑ †ÃÜå ÏÜຑ «Ü‘ÜåÓêÜÜêÜ ÑÜà. ïÜÜ÷å, ‘åÝÃÜÏÜå‘ ÝÆÜÂÃüôÜÚ, 108, ÝôÜêíÜÓ †ÜçôÜ ÝËÜÞê²ØÄÜ, ÏÜ÷ÜêܚÏÜß œÜÜÓ Óô´ÜÜ, ÆÜÜêܲß
†ÏܹÜíÜܹ-380007. ÉÜåÃÜ. : 66610481 ƒÜÜ´Üå “ÆÜÜíÜß, ÃÜ÷åÓà ôü×ßü íÜÜÆÜß³Üß ÆÜÂÝôܽ ‘ÑÜàÛ. ´ÜصÜß : ÝËÜÓåÃÜ ÆÜÜÓåƒÜ-ÏÜàØË܉.
890 8 ÏÜÜåštÏÜÜÄÜÚ, ´ÜÜ. 5-2-2010