You are on page 1of 3

Stichting Bibliotheek.

nl

Zoek&Boek berichten

Jaargang 6, nr. 2 – 15 februari 2010

de emails die in de tussenliggende periode niet


Status van de aanvraag niet altijd bezorgd konden worden zijn opnieuw verstuurd.
bijgewerkt indien de aanvraag buiten de
provincie wordt gezocht Helaas zagen we nog steeds aanvragen
waarvan in VDX de status niet was bijgewerkt,
In de vorige Zoek&Boek berichten is melding maar die wel door een WSF- of UKB-bibiotheek
gemaakt van een communicatieprobleem tussen waren beantwoord. Dit geldt voor een klein
de systemen van Zoek&Boek (VDX) en NCC-IBL gedeelte van de aanvragen, bij de meeste
(CBS). Bij nadere analyse bleken er niet één, aanvragen gaat het goed.
maar twee problemen te zijn.
Een uitgebreide analyse van het tweede
Beide systemen communiceren met elkaar via probleem bracht aan het licht dat alle
gestructureerde emails. VDX stuurt aan het CBS aanvragen waarvan de status niet werd
systeem emails met daarin de aanvragen die bijgewerkt een ongeldig PPN in de aanvraag
door WSF en/of UKB bibliotheken afgehandeld hadden. Hierdoor werd de status van de
moeten worden. Het CBS-systeem stuurt de aanvraag niet bijgewerkt, en bovendien moest
antwoorden die de WSF- en UKB bibliotheken in de bibliotheek die de aanvraag in WinIBW
hun systeem (WinIBW) hebben gegeven weer afhandelde ook extra acties uitvoeren om de
via email aan VDX en in VDX wordt vervolgens aanvraag überhaupt te kunnen afhandelen.
de status van de betreffende aanvraag
bijgewerkt. De ongeldige PPN’s blijken afkomstig te zijn uit
Bij de details van de aanvraag zie je in de sectie één van de landelijke bronnen die in de
Berichten een stukje van deze communicatie Aquabrowser gebruikt worden, o.a. voor het
terug (bv. “OK”), de echte informatie zie je verrijken van de aanvraag. We hopen dat de
terug in een bijgewerkte status. ongeldige PPN’s in deze bron binnen niet al te
lange termijn gecorrigeerd worden.
Eind vorig jaar is bij het creëren van de nieuwe
emailadressen voor Bibliotheek.nl een probleem OCLC voert vanavond (15 februari) een
ontstaan met het emailadres dat gebruikt wordt aanpassing door in het CBS-systeem zodat het
voor de communicatie tussen CBS en VDX. CBS systeem geen ongeldige PPN’s meer
Hierdoor konden geen berichten meer verstuurd accepteert. Hierdoor loopt de aanvraag niet
worden van het CBS-systeem aan het VDX- meer vast en krijgt VDX een antwoord. Het kan
systeem. Door een aanpassing van de zijn dat het antwoord van CBS aan VDX nog
emailadressen is de communicatie hersteld en niet automatisch wordt gestuurd voor

1
bibliotheek.nl
aanvragen die al zijn ingediend en beantwoord
voordat de aanpassing actief is.
NB. Een ongeldig PPN wordt dan genegeerd, als
er geen ISBN in de aanvraag zit kan het zijn dat
de aanvraag niet gevonden kan worden bij een
WSF-/UKB-bibliotheek en daardoor niet
gehonoreerd kan worden.

De afgelopen weken hebben we wekelijks alle


aanvragen waarvan de status niet automatisch
werd bijgewerkt, handmatig bijgewerkt. We
blijven dit wekelijks (op maandag) doen totdat
de communicatie tussen de systemen weer
En zoek vervolgens binnen Picarta naar de titel
helemaal goed is.
die je wilt aanvragen.
Krijg je een boek binnen van een bibliotheek
buiten de eigen provincie en is de status van de
aanvraag niet bijgewerkt in VDX, wacht dan tot
de eerstvolgende dinsdag, dan zijn alle
handmatige acties uitgevoerd.

Om te voorkomen dat een aanvraag een


ongeldig PPN bevat kan je aanvragen waarvan
je van te voren weet dat die eigenlijk alleen
geleverd kunnen worden buiten de provincie het
beste aanvragen vanuit de WSF-catalogus
13o1k of vanuit Picarta, direct en als je geen
account hebt kan dat ook via Zoek&Boek.

De Zoek&Boek knop staat alleen in Picarta als je Klik rechtsboven op “Aanvragen” en dan kom je
via de “Aquabrowser-route” gaat, zoek in de op een scherm met de Zoek&Boek knop.
Aquabrowser, klik linksonder op “Externe
bronnen”.

Meer informatie
Selecteer Picarta en klik op de gevraagde titel Meer informatie over Zoek&Boek is te vinden
of op “een” titel (als je buiten de bibliotheek op de servicewebsite:
bent klik dan op de link om via A-Select in te http://sitegenerator.bibliotheek.nl/landelijklenen
loggen). /home/ . Problemen met het productiesysteem
van Zoek&Boek kunnen gemeld worden bij de
servicdesk van OCLC (support-nl@oclc.org), in
principe via het provinciaal servicemanagement.
Voor alle Zoek&Boek vragen is de provinciaal
servicemanager het eerste aanspreekpunt. Bij
het landelijk servicemanagement werken Paula
Braun (landelijk servicemanager) en Bertil

2
Stichting Bibliotheek.nl
Voogd. Het landelijk servicemanagement is aanvragen@bibliotheek.nl
bereikbaar op telefoonnummer 070-3090121 of
070-3090130 en via email: