You are on page 1of 14

Randan

40 Jum?

Ġesù għadda 40 jum u 40 lejl fid-


deżert u rnexxielu jiġġieled u jirbaħ
lix-xitan

Mosè għadda 40 jum u 40 lejl fuq


is-Sinaj biex irċieva l-Kelma tal-
Patt
40 Jum?

Elija mexa għal 40 jum u 40 lejl


fuq is-Sinaj biex wasal fuq il-
muntanja Ħoreb

Ġona mexa u ħeġġeġ għal


penitenza għal 40 ġurnata fil-belt ta’
Ninwe
l
l
liturgija e
lG
Ir-Randan hu żmien ul
penitenzjali, u allura l-liturġija io
tgħinna nidħlu f’dan l-ispirtu… ar
j
a
m’hemmx fjuri fuq l-artal
orgni jindaqq baxx
vjola: sinjal ta’ penitenza
X’inhu ... s-Sawm?
Sawm mill-ikel (18-59 sena)
Astinenza minn xi ħaġa (14
il-sena ’l fuq)
Hemm obbligu tas-sawm u
astinenza
fl-Erbgħa ta’ l-Irmied u fil-
Ġimgħa l-Kbira
"Imma dan il-gens ma johrogx hlief bit-
talb u s-sawm" (Mt 17:21).

"Mbaghad, wara li samu u talbu,


qieghdu idejhom fuqhom, u
baghtuhom" (Atti 13:3).

“Erġgħu duru lejja b’qalbkom kollha,


bis-sawm, bil-biki u t-tnehid.
Ċarrtu qlubkom, u mhux ilbieskom” Ġoel
Sawm

Mod ieħor kif


nistgħu
nsumu.....
1. Sum mir-
rabja u mill-
mibegħda.

Agħti lil tal-


familja doża
doppja ta
mħabba
kuljum.
2. Sum milli
tiġġudika lil
ħaddieħor.

Qabel tiġġudika lil


ħaddieħor ftakar
kif Alla dejjem
iħares 'il bogħod
3. Sum mill-
qtigħ il-qalb.

Ftakar fil-
wegħda ta'
Kristu; li Alla
għandu pjan
perfett għal
ħajtek.
4. Sum mill-garr.

Meta tinduna li
qed tgorr,
agħlaq għajnejk
u ftakar
f'mumenti sbieħ
ta' ferħ li tak
Ġesu`
5. Sum milli
żżomm
f'qalbek.

Aħdem
għall-maħfra
lejn dawk li
għamlulek xi
ħsara.
6. Sum milli
tonfoq flus
żejda u fil-vojt.

Naqqas l-infiq
żejjed
imqar bi ftit
ewro
u dak li tfaddal
Man in the
Mirror
Jekk trid iggib il-
bidla fid-dinja…
ibda bik