You are on page 1of 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E - d)
Logică, argumentare şi comunicare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
Model

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1.
a.
b.
c.
d.

Termenii elev şi tânăr se află în raport de:
identitate
încrucişare
ordonare
opoziţie

2.
a.
b.
c.
d.

Termenul de cutie de chibrituri este din punct de vedere extensional:
un termen vid
un termen singular
un termen colectiv
un termen vag

3.
a.
b.
c.
d.

Predicatul logic al propoziţiei “Câţiva elevi sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă” este:
interesaţi de ceea ce se întâmplă
sunt
sunt interesaţi
câţiva elevi

4.
a.
b.
c.
d.

O propoziţie particulară negativă este propoziţia:
Mulţi copaci sunt înfloriţi
Cine sapă groapa altuia cade singur în ea
Unii oameni sunt artişti
Unii elevi nu sunt prezenţi la ore

5.

Din adevărul propoziţiei SeP se poate deduce falsitatea propoziţiei SiP, în baza
raportului logic de:
subalternare
contradicţie
subcontrarietate
contrarietate

a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.

Supraalterna propoziţiei ,,Unele silogisme sunt valide” este propoziţia:
Niciun silogism nu este valid
Cel puţin un silogism nu este valid
Toate silogismele sunt valide
Unele silogisme nu sunt valide
18 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare şi comunicare

Model
1

a) Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi.Ministerul Educaţiei. prin care să justificaţi propoziţia “Unele bijuterii nu sunt scumpe”. (30 de puncte) A. cât şi în limbaj natural. Construiţi. iai-4. argumentare şi comunicare Model 2 . 2. Enunţaţi două reguli de corectitudine a definirii. Nicio persoană melancolică nu este comunicativă. subalterna propoziţiei 1 şi contradictoria propoziţiei 3. nici câmpie. 4 puncte SUBIECTUL al II-lea Se dau următoarele propoziţii: 1. 10 puncte D. atât în limbaj formal. Toate problemele sunt rezolvabile. 4 puncte 2. un argument valid cu două premise. precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 3. pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 4. câte o definiţie care să le încalce. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. Construiţi. atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural. pentru fiecare dintre acestea. Fie următoarele două moduri silogistice: eio-1. Cercetării. 6 puncte C. diferite de regula de la punctul a. 6 puncte E. în limbaj natural. validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date. Precizaţi formula propoziţiei 2. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 1. 2 puncte b. 4 puncte B. 8 puncte Probă scrisă la logică. Unii oameni sunt vegetarieni. Menţionaţi trei elemente din structura unei demonstraţii. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune. Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare B. prin metoda diagramelor Venn. 4 puncte SUBIECTUL al III-lea Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: (30 de puncte) 1. 8 puncte b) Verificaţi explicit. a. un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 4. Fie următoarea definiţie: Dealul este o formă de relief care nu este nici munte. Definiţi conceptul de argumentare. 10 puncte 4. 6 puncte 3. atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural. Explicaţi succint de ce propoziţia 3 nu se converteşte corect. Unele forme logice nu sunt raţionamente. şi construiţi.