You are on page 1of 4

http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?

colum_id=33974"

สาเนาเช็คเงินบริจาคป๋าไม่ เกี่ยวอะไรกับวัด

คนที่เข้ ามาทาบุญกับวัดสวนแก้ วเขาทากันหลายรูปแบบ ทั ้งถวายปั จจัย สิง่ ของ หรื อ


แม้ แต่ของเหลือใช้ ฉะนั ้นประเด็นที่มีคนถามและอยากให้ อาตมาตอบว่าวัดนาสาเนาเช็ค
ไปให้ นปช . ใช้ โจมตีป๋าหรื อไม่ อันนี ้คงตอบได้ เพราะป๋ าทาบุญโดยสร้ างตึกให้
ไม่ได้ ให้ เช็ค

ชีวิตอาตมาช่วงนี ้รู้สกึ งานเข้ าๆออกๆ บางช่วงก็งานเข้ าดีทั ้งกิจมนต์บรรยาย กิจนิมนต์


สร้ างคุณประโยชน์อย่างอื่น แทบไม่มีเวลา แต่บางทีก็เงียบ

ช่วงนี ้งานเข้ าอีกแล้ ว ก็เป็ นเรื่ องที่คณ


ุ ณัฐวุฒิ ใสยเกื ้อ แกนนา นปช. ออกมาเผยว่า พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท์ รับเช็คเป็ นเงินจานวนหนึ่งจากคุณกัลยาณี พรรณเชษฐ์ ซึง่ ดูแล้ วไม่
น่าจะเกี่ยวกับวัดสวนแก้ ว แต่ปรากฏว่าเช็คที่กล่าวถึงนั ้นลูก ชายคุณกัลยาณีบอกว่าคุณ
แม่ได้ นามาทาบุญ ที่วดั สวนแก้ วโดยร่วมกับ พล .อ.เปรม และเป็ นเรื่ องที่ผ่านมานมนาน
แล้ ว ก็เลยต้ องมาเกี่ยวตรงที่มีคนกล่าวหาว่าอาตมาเป็ นผู้นาเรื่ องไปบอก นปช.

อาตมา ขอชี ้แจงเรื่ องนี ้ที่ยงั มีคนเข้ าใจอาตมาและวัดผิด เพราะตอนนี ้มีคนตั ้งข้ อสังเกต
ทั ้งในห้ องสนทนาทางอินเทอร์ เน็ตหรื อตามร้ าน กาแฟ ระบุว่าสาเนาเช็คหรื อใบเสร็จพวก
นั ้นที่กลุม่ คนเสื ้อแดงใช้ ในการแถลงข่าวออก มาจากอาตมา
ขอย้ อนไปในตอนที่มีการบริจาค ตอนนั ้น พล.อ.เปรมยังเป็ นคนที่มีภาพลักษณ์สง่างาม
ไม่เคยมีใครไปขุดคุ้ ย ไม่มีใครไปพูดจาอะไรในทางที่ไม่ดีไม่งามกับท่าน ใครๆก็นบั ถือ
อาตมายังรู้สกึ ว่าบุญหล่นทับวัดเลยเมื่อนายทหารลูกน้ องของท่านติดต่อเข้ ามา ว่าป๋ า
เปรมจะทาบุญสร้ างที่พกั ให้ เด็กๆและที่พกั ชัว่ คราวให้ กบั ผู้ที่เดินทาง มาจากต่างจังหวัด
แล้ วหาที่พกั ไม่ได้ ส่วนเรื่ องเงินที่จะใช้ ในการก่อสร้ างได้ มาจากไหน ใครจะมาร่วมทาบุญ
กับท่านบ้ าง ข้ อนี ้อาตมาไม่สามารถรู้ได้ เพียงแต่อาตมาให้ พื ้นที่ ทางนั ้นก็หาคนมา
ดาเนินการเองทั ้งหมด ซึง่ ปั จจุบนั อาคารนั ้นสร้ างเสร็จมาหลายปี แล้ ว โดยปรกติงาน
ก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นในบริเวณวัดอาตมาจะต้ องเข้ าไปคุมงาน แต่ว่างานชิ ้นนี ้ไม่ได้ เข้ าไปยุ่ง
อะไรเลย เพราะทางผู้บริจาคเขาจัดหาคนงาน หาผู้คมุ หามาเองทั ้งหมด

เมื่อทาเสร็จแล้ วเด็กๆก็เข้ าไปอยู่กนั ได้ อย่างสบายพอสมควร และยังมีพื ้นที่ในการจัดภูมิ


ทัศน์ จัดสวนหย่อม เรี ยกว่าเด็กๆมีความสุขสบายกับอาคารหลังนี ้ แต่เป็ นธรรมดาของ
การก่อสร้ างที่พอสร้ างเสร็จแล้ วพื ้นทรุดไปบ้ าง หลังคาพังไปบ้ าง อาตมาก็นาเงินของ
มูลนิธิสวนแก้ วไปซ่อมบารุงหมดไปล้ านกว่าบาทเหมือนกัน จนถึงบัดนี ้เด็กๆก็ได้ อยู่กนั
อย่างสบาย หลังคาไม่รั่ว บันไดที่ทรุดก็ทาใหม่เรี ยบร้ อย

ฉะนั ้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้ องเข้ า ไปเกี่ยวข้ องอะไรเรื่ องนี ้ เพราะว่ามีผ้ ศู รัทธาและเป็ นผู้


ที่คนนับถืออยู่มากมายในขณะนั ้น อาตมาก็คิดว่าเป็ นบุญของเด็กๆที่ได้ มีอาคารที่พกั ให้
ได้ อยู่สบายขึ ้น ส่วนเรื่ องที่ว่าท่าน (พล.อ.เปรม) จะได้ เงินใคร มาจากไหน อันนี ้อาตมาไม่
ทราบ และไม่มีหน้ าที่ที่จะต้ องไปสงสัย
ทุกวันนี ้อาตมา ไม่ร้ ูว่าในทางกฎหมายแล้ วนักการเมือง องคมนตรี หรื อข้ าราชการ จะรับ
เงินหรื อสิง่ ของที่มีมลู ค่ามากกว่าเท่าใดไม่ได้ ซึง่ ไม่เคยรู้เลย และเมื่อไม่ร้ ูเรื่ องก็จะไปเอา
เรื่ องให้ มาเป็ นเรื่ องทาไม เพราะถ้ าทาไปอย่างที่เขากล่าวหาก็ไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ดีกบั ตัว
อาตมาและวัด สวนแก้ วเอง เพราะกระแสที่ตกลงไปจากการถูกกล่าวหาว่าเลือกข้ างก็
กาลังฟื น้ ขึ ้นมา ตอนนี ้มีคนเข้ าวัดมามากมาย แล้ วทาไมจะต้ องหาเรื่ องให้ วดั ต้ องมาถูก
ว่าร้ ายอีก ที่ผ่านมาคุณโสภณ องค์การ ผู้ดาเนินรายการของ ASTV เคยบอกว่าวัดสวน
แก้ วร้ าง ไม่มีคนเข้ าแล้ ว แต่ความจริงแล้ วตรุษจีนที่ผ่านมาคนมาวัดสวนแก้ วกันมืดฟ้ามัว
ดิน หากจะเรี ยกว่าเกินความคาดหมายก็ต้องบอกว่าเกินไป 10 เท่าก็คงพูดไม่ผิด ตอนนี ้ก็
ถือว่าอยู่ดีๆอยู่แล้ ว เรื่ องอะไรจะหาเหาใส่หวั

จึงอยาก บอกว่าข้ อเท็ จจริงเรื่ องนี ้เพียงแค่ว่าวัดสวนแก้ วเป็ นผู้ให้ สถานที่ในการก่อ สร้ าง
เพื่อตั ้งใจให้ เป็ นที่สาหรับเด็กๆพักพิงอิงอาศัย ส่วนเรื่ องเงินๆทองๆของท่านมาจากไหน
เป็ นของเรื่ องท่าน หรื อว่าใครร่วมทาบุญบริจาคมาทางวัดคงไม่มีหน้ าที่ที่จะไปสืบเสาะ
เมื่อสร้ างเสร็จก็เสร็จและก็ผ่านมานานหลายปี ใครจะคิดไปหาไปค้ นใบเสร็จอะไร ถึงจะให้
ค้ นก็ยงั ไม่ร้ ูว่าอยู่ตรงไหน เพราะผ่านมาหลายปี แล้ ว ไม่ร้ ูว่าจะอยู่หรื อเปล่าด้ วยซ ้าไป

เมื่อวานทั ้งวันนักข่าวมาขอดูก็ พยายามให้ เจ้ าหน้ าที่ค้นให้ ทั ้งต้ นขั ้วใบอนุโมทนาหรื อ


สาเนาใบเสร็จ สาเนาเช็คก็ไม่เจอ ถามว่าแ ล้ วแกนนาเสื ้อแดงเอามาจากไหน อาตมาไม่
ทราบคงต้ องไปดูที่ผ้ บู ริจาค
คงบอกได้ แต่เพียงว่าเรื่ องนี ้ อาตมาไม่ได้ บอกใครทั ้งสิ ้น ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายแดงหรื อฝ่ าย
เหลือง และตลอดเวลาหลังจากนั ้นก็มีผ้ บู ริจาคเข้ ามาเป็ นร้ อยเป็ นพันราย เอกสารที่
ออกไปก็เยอะแยะ จะให้ มานัง่ สนใจอยู่รายเดียวก็เป็ นเรื่ องสุดวิสยั ที่จะทาได้

จึงขอ สรุปว่าเรื่ องที่ พล.อ.เปรมบริจาคเงินก่อสร้ างที่พกั ให้ กบั เด็กๆอาตมาไม่ได้ รับมา


เป็ นรูปตัว เงิน เพราะทางผู้บริจาคเขาไปตกลงกับผู้รับเหมาเองแล้ วส่งคนลงมา
ดาเนินการทั ้งหมด อาตมาเพียงแต่บอกสถานที่ในการก่อสร้ างเท่านั ้น ฉะนั ้นเรื่ องสาเนา
เช็คที่พดู ถึงจึงไม่เกี่ยวกับอาตมา แต่ว่าทุกวันนี ้อาคารหลังนี ้ก็นบั ว่าได้ สร้ างคุณปู การ
ให้ กบั เด็กๆได้ มีที่ พักอาศัยได้ เยอะเลย

เจริญพร