You are on page 1of 3

BLOCS EDUCATIUS

PUBLICAR CIÈNCIES EN LA XARXA. FERRAMENTES WEB 2.0

 QUÈ ÉS UN BLOC? i podcasts (arxiu d'audio distribuït


miyjançant un arxiu RSS ).
La paraula bloc ve de l'anglès weblog ( 3. GRATUÏT
'logging the web': escriure a la 4. COL·LABORACIÓ: inclou la
Xarxa). interacció amb els lectors
(comentaris). Dins els usuaris
BLOC (definició del TERMCAT). Pàgina
enregistrats hi ha diferents
web, generalment de caràcter
responsabilitats: administrador,
personal i poc institucional, amb
autors i editors.
una estructura cronològica que
5. ESTRUCTURA JA CREADA:
s'actualitza regularment i que
sense necessitat de programaris
presenta informació o opinions
o llenguatges específics, sols cal
sobre temes diversos.
personalitzar el disseny, sense
És un lloc web, periòdicament requeriments tècnics
actualitzat que emmagatzema
cronològicament entrades, articles o  OBJECTIUS
post (textos, gràfics, fotos) personals o
col·lectius al voltant de determinats 1. Ús d'Internet amb fins
temes, sense necessitat de cap educatius. Això implica conèixer
programa d'edició de pàgines web. els factors positius i negatius de
la xarxa.
Les aportacions hi apareixen en un 2. Foment de l'escriptura de
ordre cronològic invers. blocs com a instrument de
projecció individual i col·lectiva.
Permet que les persones lectores 3. Foment del treball col·laboratiu
comenten les entrades i l'autor/a o un 4. Accés senzill a la informació
altre lector puga respondre'ls; fomenta, 5. Conscienciar sobre el bon ús del
per tant, el treball col·laboratiu i llenguatge i capacitar per a
l'intercanvi. l'escriptura d'articles amb els
quals expressar coneixements,
idees i experiències i fomentar la
 CARACTERÍSTIQUES DEL BLOC creativitat.
6. Propiciar el debat intel·lectual
1. FORMAT PER ARTICLES: Escrits
com a forma d'intercanvi de
mitjançant un formulari, igual que
coneixements i adquisició de
un correu electrònic i es guarden
l'hàbit de la crítica constructiva
per defecte en una base de
7. Conèixer a fons la societat de
dades.
la informació, comunicació i
2. ARTICLES ORDENATS:
coneixement en la qual vivim.
Apareixen en ordre cronològic
invers, amb la data de publicació,
agrupats per categories i poden  USOS I APLICACIONS
incloure materials multimèdia:
fotografies, videos, presentacions

dijous, 11/ febrer / 2010 1/2


1. Bloc de centre. Inclou Aquestes activitats poden ser de
continguts general creat per diferents tipus:
membres de la comunitat. Solen • Webquests o activitats similars
ser informatius que incorporen en les que s'ofereix als estudiants
una secció de notícies on una tasca concreta que han de
participen els i les alumnes. desenvolupar en grup buscant
2. Blocs de professor/a. Els i les informació a la Web i presentant-
docents els usen com a mitjà per la en un format relacionat amb les
classificar les experiències noves tecnologies.
educatives i de vegades • Tests interactius sobre matèries
participen estudiants. curriculars la solució es busca en
3. Blocs d'estudiants. De caràcter pàgines web i que permeten
personal o com a complement per comprovar els coneixements
a les sues tasques acadèmiques. adquirits a la Xarxa
4. Blocs d'aula, individuals o • Debats entre els estudiants, que
col·lectius, inclouen continguts expressen les seves idees en
creats tant pel o per la professora comentaris realitzats a un article
com per l'estudiantat i que escrit pel docent o un estudiant
serveixen com a mitjà que exposa un tema d'interès per
d'ensenyament i aprenentatge. a tots.
• Projectes de llarga durada que
u ACTIVITATS EDUCATIVES els estudiants han de fonamentar
en informació o coneixements
1. Diari de classe, tant per al que es troben a la Xarxa Per a
docent com per a l'estudiantat: això han d'escriure documents
activitats realitzades en classe i compartits o realitzar tasques
reflexions sobre aquestes. dividides en grups.
2. Diari professional per al docent, • Realització de tasques
on ofereix informació i reflexiona específiques consistents a
sobre les seves experiències incloure en els seus articles
educatives. material multimèdia procedent de
3. Diari personal per a l'estudiant, la web com, per exemple, vídeos,
on expressa les seves reflexions o fotografies, presentacions, i
idees a més de les seves podcasts, que estiga acompanyat
experiències personals. d'una ressenya breu que
4. Revista d'informació i de resumesca el contingut d'aquest
cultura, on els membres d'un material.
bloc col·lectiu publiquen articles • Pràctica d'escriptura en els
dividits en diverses seccions o seus variats gèneres perquè els
categories relacionades amb tot estudiants aprenguen a escriure
tipus de temes. amb un sentit pràctic, sabent que
5. Centre temporal d'informació seran llegits.
sobre un esdeveniment i de
participació en aquest
esdeveniment com, per exemple,  COM COMENÇAR
una setmana cultural o un
intercanvi d'alumnes amb un 1. Un servei web que ens
centre d'un altre país, que serveix proporcione gratuïtament un bloc,
com a mitjà de comunicació entre per exemple: Blogger,
els participants. Wordpress.com o Blogia.
6. Quadern d'exercicis, on el 2. Un servidor d'alguna institució
docent inclou activitats que els educativa, per exemple XTEC o
estudiants han de realitzar. CNICE

dijous, 11/ febrer / 2010 2/2


3. Un allotjament en un espai 2. Crea un article en el bloc indicant
contractat a una empresa quins són amb enllaços.
privada.
4. Un servidor propi adquirit i 3. Com els trobe?
mantingut pel centre educatiu.
Buscar Google Blocs
De vegades pot ser útil fer ús de
servidors que ens ofereixen algunes Repàs de Biologia i Geologia
instruccions educatives:
(http://repasdenat.blogspot.com/)

• Aulablog
• Monográfico de wikis y blogs  TASCA 3: RECERCA
en la educación, D'INFORMACIÓ
• Wiki de blog educativa.
• BloGestores 1. Accedeix a un bloc científic que
• Wiki sobre edublogs. explique alguna activitat del teu
• Taller de weblogs interès.

2. Fes una breu ressenya en el bloc


col·lectiu i acompanya-la amb un
 TASCA 1: Diari del curs vídeo que n'estiga relacionat.

1. Crea un article en el bloc


col·lectiu
(http://cienciesedu.blogspot.com/)
que indique les activitats que has  TASCA 4: CREEM EL NOSTRE
realitzat des de principi del curs i BLOC
les teues reflexions sobre
aquestes i el teu aprenentatge.
2. Inclou una imatge que il·lustre el
teu estat d'ànim envers la web
2.0.
Fonts utilitzades:
3. Assenyala les fonts de la imatge
amb un enllaç Xtec

L'experiència del bloc d'aula ALEJANDRO


VALERO
 TASCA 2: Tipus de blocs
Mapa conceptual dels blocs d’aula de Felipe
1. Accedeix a distints blocs i troba si Zayas
més no un bloc de cadascuna de
les categories.

dijous, 11/ febrer / 2010 3/2