You are on page 1of 13

Përkufizimi i projektit, synimi dhe

objektivat
Planifikimi Implementimi

Definimi Planifikimi Organizimi Kontrolla Përfundimi


Identifikimi i
Përcaktimi i
Definimi i Aktiviteteve Pranimi i
Nevojave për Definimi i
Problemit të Projektit Projektit nga
Personel Mënyrës së
Porositësi
Menaxhimit
Identifikimi Vlerësimi i
Rekrutimi i
i Synimit Kohës dhe Shpërndarja
Menaxherit Organizimi
të Projektit Kostos e Projektit
të Projektit i Kontrollit
Lista e Rradhitja e Distribuimi i
Rekrutimi Përgaditja
Qëllimeve Aktiviteteve Dokumen-
i Ekipit të e Raportit
Të Projektit tacionit
Projektit të Statusit
Përcaktimi
i Resurseve Identifikimi i Përgaditja e
Organizimi Rishikimi
Paraprake Aktiviteteve Raportit Final
i Ekipit të i Planit mbi
Kritike
Projektit Projektin
Identifikimi Revizioni i
i Parakushteve Përpilimi i Zbatimit
Dhënja e Ndryshimet
dhe Rreziqeve Projekt
Detyrave
Propozimit

Adoptuara nga Weiss, J.W., and Wysocki, R.K. 1992. 5-Phase Project Management:
Përkufizimi
i Projektit
Zhvillimi
i Planit
Lancimi i
Planit (Projektit)
Monitorimi &
Kontrolla
Përfundimi i
Projekttit

Fazat e Manaxhimit të Projektit


Përkufizimi i Projektit

Përkufizimi i problemit/
Mundësitë
Identifikimi i
Synimit të Projektit
Specifikimi i
Qëllimeve
Përcaktimi i Resurseve
Paraprake
Identifikimi i Supozimeve,
Rreziqeve dhe Pengesave

Faza e parë përgatitore e projektit është një lloj pasqyrë


për vendimmarrje, në bazë të të cilit bëhet plani më detal i
projektit dhe për vlerësimin e suksesit në arritjen e qëllimeve
 Nevoja për përkufizimin e një projekti vie si
rrjedhojë e një problemi apo situate (të
brendshme , apo të jashtme) e cila paraqet
rrezik apo shansë për organizatën (p.sh
produkti/shërbimi i ri, sistemi i ri i procesimit,
zhvillimi i tregut të ri, etj)
 Projektet
për arritjen e këtyre mund të jenë të
madhësive të ndryshme
Për përkufizimin e problemit
shtrohen pyetjet:
 Cili është problemi/mundësia?
 Çka duhet të ndërmiret apo çka
duhet të bëhet?
 Kush është përgjegjës për
projektin?
 Kur duhet të përfundoj projekti?
Pas përgjigjeve në pyetjet e mëhershme,
përkufizimi i problemit duhet të përmbajë:
 Një deklaratë e fakteve të cilën seicili nga palët
e interesuara duhet ta pranoj si të vërtetë, dhe
 Një përshkrim se për çfar arsye projekti duhet
të realizohet
 Qëndrimi (deklaratë) i qartë se çka duhet bërë
 Rezulatati pas përfundimit të projektit mund të
matet
Synimi i ptojektit
 Një projekt e ka një synim primarë: Ti jep një
qëllim dhe drejtim projektit
• Definon rezultatin final dhe të priturat e tij
• Deklaron, në terminologji të thjeshtë, se çka duhet të arrihet
• Arritja e synimit do të thotë se është arritur gjendja e
dëshiruar :
 Problemi është zgjidhur
Munëdsia/shansa është shfrytëzuar
• Është një pikë referuese për pyetjet në lidhje me objektivat
dhe qëllimet e projektit
• Paraqet një udhërrëfyes për të gjitha objektivat dhe aktivitetet
(që mos të dalin nga binarët)
Objektivat e ptojektit
 Një hartë udhërrëfyese për ekipin e projektit ( vëllimi dhe
karakteri i tij)
 Konkretizimi i synimeve në një bashkësi qëllimesh që ndërlidhen
me aktivitete të caktuara - komponente të projektit
 Objektivat e projektit duhe të jenë:
Specifike: duke qenë specifik në përcaktimin dhe planifikimin
e qëllimeve (shënjestrës)
Matshme: themeloni indikatorë të matshëm të progresit të
projektit
Atributore: caktoni oblektivën të tillë që të mund ti delegohet
dikujt.
Realiste: formuloni atë që realisht mund të arrihet brenda
kohës dhe resurseve të buxhetuara.
Të lidhur me kohën: cakto se kur mund të realizohet një objektivë
Përkufizimi paraprak i
resurseve
 Resurse nuk janë vetëm paratë
Resurset mund të jenë:
• Njerëzore (sa njerëz, kush, kur dhe për sa kohë)
• Materiale (cilat paisje, kur dhe për sa kohë)
• Kapitali financiar (sa, prej ku dhe kur)
Resurs tjetër mund të jetë edhe hapsira
për zyre (hapsië për ju, stafin tuaj dhe
përsonelin tjetër përcjellës)
Identifikimi i parakushteve
dhe rreziqeve
 Rreziku i mos-sigurimit të resurseve në kohën e caktuar
 Problemet që mund të vonojnë përfundimin e projektit në kohë
 Ndikimi i vonesave në buxhetin e projektit
 Cilat parakushte duhet realisht të ndermerren për rregullimin e vonesave
me qëllim të realizimit të objektivave?
 Llojet e parakushteve dhe rreziqeve mund të jenë:
• Teknologjike
• Klimatike
• Interpersonale
• Kulturore
• Politike
Emri i projektit
Ndërtimi i objektit prodhues
Paraqitja e problemit
Meqenëse hapësira për zhvillimin e biznesit ne komunen “X” eshte e
pamjaftueshme. Biznest veshtire qasen ne lokacione andaj eshte e
nevojshme qe te lehtesohet qasje e bziensve duek zhvilluar
infarstrukturen e nevojshme dhe duke promovuar forma tjera si parqet e
bzinesit ku do të koncentroheshin shumë aktivitete të biznesit.

Synimet / qellimet ( E strategjise)


Nxitja e zhvillimit te bizneseve permes ofrimit te sherbimeve me te mira
Objektivi :
• Lehtesimi i qasjes ne lakocionet e biznesit duke promovuar parkun e
biznesit deri ne fund te vitit 2009

1. Ndërtimi i objektit ku do te vendoseshin 3-5 biznese te vogla dhe te


mesme qe kryejne sherbime per komunitein e biznesit ;
2. Punesimi i se paku 30 punetoreve ne vitin e pare te funksionimit
Puna në Grupe