Përkufizimi i projektit, synimi dhe objektivat

Planifikimi Definimi
Definimi i Problemit Identifikimi i Synimit të Projektit Lista e Qëllimeve Përcaktimi i Resurseve Paraprake Identifikimi i Parakushteve dhe Rreziqeve

Implementimi Organizimi
Përcaktimi i Nevojave për Personel Rekrutimi i Menaxherit të Projektit Rekrutimi i Ekipit të Projektit Organizimi i Ekipit të Projektit Dhënja e Detyrave

Planifikimi
Identifikimi i Aktiviteteve të Projektit Vlerësimi i Kohës dhe Kostos Rradhitja e Aktiviteteve Të Projektit Identifikimi i Aktiviteteve Kritike Përpilimi i Projekt Propozimit

Kontrolla
Definimi i Mënyrës së Menaxhimit Organizimi i Kontrollit Përgaditja e Raportit të Statusit Rishikimi i Planit mbi Projektin Ndryshimet

Përfundimi
Pranimi i Projektit nga Porositësi Shpërndarja e Projektit Distribuimi i Dokumentacionit Përgaditja e Raportit Final Revizioni i Zbatimit

Adoptuara nga Weiss, J.W., and Wysocki, R.K. 1992. 5-Phase Project Management:

Përkufizimi i Projektit Zhvillimi i Planit Lancimi i Planit (Projektit) Përfundimi i Projekttit Monitorimi & Kontrolla

Fazat e Manaxhimit të Projektit

Përkufizimi i Projektit
Përkufizimi i problemit/ Mundësitë

Identifikimi i Synimit të Projektit Specifikimi i Qëllimeve Identifikimi i Supozimeve, Rreziqeve dhe Pengesave
Përcaktimi i Resurseve Paraprake

Faza e parë përgatitore e projektit është një lloj pasqyrë për vendimmarrje, në bazë të të cilit bëhet plani më detal i projektit dhe për vlerësimin e suksesit në arritjen e qëllimeve

 Nevoja

për përkufizimin e një projekti vie si rrjedhojë e një problemi apo situate (të brendshme , apo të jashtme) e cila paraqet rrezik apo shansë për organizatën (p.sh produkti/shërbimi i ri, sistemi i ri i procesimit, zhvillimi i tregut të ri, etj) për arritjen e këtyre mund të jenë të madhësive të ndryshme

 Projektet

Për përkufizimin e problemit shtrohen pyetjet:
Cili është problemi/mundësia?  Çka duhet të ndërmiret apo çka duhet të bëhet?  Kush është përgjegjës për projektin?  Kur duhet të përfundoj projekti?

Pas përgjigjeve në pyetjet e mëhershme, përkufizimi i problemit duhet të përmbajë:

Një deklaratë e fakteve të cilën seicili nga palët e interesuara duhet ta pranoj si të vërtetë, dhe Një përshkrim se për çfar arsye projekti duhet të realizohet Qëndrimi (deklaratë) i qartë se çka duhet bërë Rezulatati pas përfundimit të projektit mund të matet

 

Synimi i ptojektit

Një projekt e ka një synim primarë: Ti jep një qëllim dhe drejtim projektit
• Definon rezultatin final dhe të priturat e tij • Deklaron, në terminologji të thjeshtë, se çka duhet të arrihet • Arritja e synimit do të thotë se është arritur gjendja e

dëshiruar :

 Problemi është zgjidhur Munëdsia/shansa është shfrytëzuar

• Është një pikë referuese për pyetjet në lidhje me objektivat

dhe qëllimet e projektit

• Paraqet një udhërrëfyes për të gjitha objektivat dhe aktivitetet

(që mos të dalin nga binarët)

Objektivat e ptojektit
  

Një hartë udhërrëfyese për ekipin e projektit ( vëllimi dhe karakteri i tij) Konkretizimi i synimeve në një bashkësi qëllimesh që ndërlidhen me aktivitete të caktuara - komponente të projektit Objektivat e projektit duhe të jenë:

Specifike:

duke qenë specifik në përcaktimin dhe planifikimin e qëllimeve (shënjestrës) Matshme: themeloni indikatorë të matshëm të progresit të projektit Atributore: caktoni oblektivën të tillë që të mund ti delegohet dikujt. Realiste: formuloni atë që realisht mund të arrihet brenda kohës dhe resurseve të buxhetuara. Të lidhur me kohën: cakto se kur mund të realizohet një objektivë

Përkufizimi paraprak i resurseve

Resurse nuk janë vetëm paratë mund të jenë:
• Njerëzore (sa njerëz, kush, kur dhe për sa kohë) • Materiale (cilat paisje, kur dhe për sa kohë) • Kapitali financiar (sa, prej ku dhe kur)

Resurset

Resurs

tjetër mund të jetë edhe hapsira për zyre (hapsië për ju, stafin tuaj dhe
përsonelin tjetër përcjellës)

Identifikimi i parakushteve dhe rreziqeve
   

Rreziku i mos-sigurimit të resurseve në kohën e caktuar Problemet që mund të vonojnë përfundimin e projektit në kohë Ndikimi i vonesave në buxhetin e projektit Cilat parakushte duhet realisht të ndermerren për rregullimin e vonesave me qëllim të realizimit të objektivave? Llojet e parakushteve dhe rreziqeve mund të jenë:
• Teknologjike • Klimatike • Interpersonale • Kulturore • Politike

Emri i projektit Ndërtimi i objektit prodhues Paraqitja e problemit Meqenëse hapësira për zhvillimin e biznesit ne komunen “X” eshte e pamjaftueshme. Biznest veshtire qasen ne lokacione andaj eshte e nevojshme qe te lehtesohet qasje e bziensve duek zhvilluar infarstrukturen e nevojshme dhe duke promovuar forma tjera si parqet e bzinesit ku do të koncentroheshin shumë aktivitete të biznesit. Synimet / qellimet ( E strategjise) Nxitja e zhvillimit te bizneseve permes ofrimit te sherbimeve me te mira Objektivi : • Lehtesimi i qasjes ne lakocionet e biznesit duke promovuar parkun e biznesit deri ne fund te vitit 2009 Ndërtimi i objektit ku do te vendoseshin 3-5 biznese te vogla dhe te mesme qe kryejne sherbime per komunitein e biznesit ; Punesimi i se paku 30 punetoreve ne vitin e pare te funksionimit

1. 2.

Puna në Grupe

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful