You are on page 1of 19

PENGARUH PERBEZAAN KELAJUAN LATIHAN KONSENTRIK OTOT

LENGAN KE ATAS KECEDERAAN OTOT

MOHD FARHAN BIN AB RAZAK

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


PSZ 19 : 16 ( Pind.1/97)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL : PENGARUH PERBEZAAN KELAJUAN LATIHAN


KONSENTRIK OTOT LENGAN KE ATAS
KECEDERAAN OTOT
SESI PENGAJIAN : 2007/2008

Saya : MOHD FARHAN BIN AB RAZAK


(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis ( PSM/ Sarjana / Doktor Falsafah)* ini disimpan di


perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia


2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk
tujuan pengajian sahaja.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran
antara institusi pengajian tinggi.
4. **Sila tandakan ( √ )
(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan
SULIT
atau kepentingan Malaysia seperti termaktub di dalam
AKTA RAHSIA RASMI 1972 )

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah


TERHAD
ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan
dijalankan)


TIDAK TERHAD

TANDATANGAN PENULIS TANDATANGAN PENYELIA


Alamat Tetap :

LOT 956 JALAN LONG YUNUS, DR. ZAINAL ABIDIN BIN ZAINUDDIN
15200 KOTA BHARU, KELANTAN

Tarikh : 30 APRIL 2008 Tarikh : 30 APRIL 2008

CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan


** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa /organisasi berkenaan dengan
menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD
*** Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falafah dan Sarjana secara penyelidikan,
atau disertai bagi pengajian secara kerja khusus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)
“ Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana
Muda Sains Serta Pendidikan ( Sains Sukan )”.

Tandatangan : ___________________________
Nama Penyelia : Dr. Zainal Abidin Bin Zainuddin
Tarikh : 30 APRIL 2008
PENGARUH PERBEZAAN KELAJUAN LATIHAN KONSENTRIK OTOT
LENGAN KE ATAS KECEDERAAN OTOT

MOHD FARHAN BIN AB RAZAK

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat


penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan ( Sains Sukan ).

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

APRIL, 2008
ii

“ Saya akui karya ini bertajuk ”PENGARUH PERBEZAAN KELAJUAN LATIHAN


KONSENTRIK OTOT LENGAN KE ATAS KECEDERAAN OTOT” adalah hasil kerja
saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan
sumbernya”.

Tandatangan : _____________________________
Nama Penulis : MOHD FARHAN BIN AB RAZAK
Tarikh : 30 APRIL 2008
iii

DEDIKASI

Kepada keluarga yang dikasihi

Ayah (Ab Razak Musa), Ibu (Paridah bt Ibrahim) dan juga kepada keluarga.

Kerana kasih saying, kesabaran, dan sentiasa memberi kepercayaan kepada saya.

Kepada kawan-kawan

Rahimei Mohd Iqbal, Mohd Fadli Kamaruzzaman dan lain-lain.

Terima kasih atas sokongan dan pertolongan yang diberikan kepada saya bila saya

memerlukannya.

Kepada Pensyarah Penyelia

Dr. Zainal Abidin bin Zainuddin

Terima kasih atas idea-idea, sokongan, pertolongan, nasihat dan dorongan

yang diberikan bagi menjayakan kajian ini.


iv

PENGHARGAAN

Di sini saya dengan berbesar hati ingin mengalungkan segulung ucapan kepada individu
yang telah membantu saya dalam menjayakan kajian ini.

Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah penyelia
saya, Dr. Zainal Abidin bin Zainuddin kerana berkat kesabarannya, idea-idea, sokongan,
bantuan, nasihat dan dorongan yang telah banyak diberikan kepada saya bagi
menjayakan kajian ini dari awal hingga akhir. Tidak lupa juga kepada pensyarah-
pensyarah yang lain, yang banyak berjasa mengajar saya agar menjadi seseorang yang
mempunyai ’modal insan’.

Tidak lupa juga kepada jasa rakan-rakan seperjuangan yang banyak memberi sokongan
dan motivasi kepada saya selama 4 tahun kita berjuang bersama. Terima kasih rakan-
rakan sekalian.

Juga kepada insan tersayang Cik Nina Rayneelda Mohd Kamil di atas sokongan dan
menjadi pembakar semangat buat saya bagi merealisasikan impian saya selama ini.

Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sesiapa sahaja yang
terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan kajian ini.
Sekian,Terima kasih.
v

ABSTRAK

Latihan konsentrik adalah aktiviti di mana otot bekerja dalam keadaan


memendek. Kajian ini dilakukan untuk melihat kesan Pengaruh Perbezaan Kelajuan
Latihan Konsentrik Otot Lengan Ke atas Kecederaan Otot. Kajian ini melibatkan 2
orang subjek lelaki berumur 25 dan 27 tahun yang tidak pernah mengalami kecederaan
pada bahagian atas lengan dan tidak mengikuti latihan bebanan. Protokol ini melibatkan
5 set latihan di mana setiap set mempunyai 10 kali ulangan lakuan ‘bicep curl’ dengan
beratan bebanan ‘dumbbell’ seberat 7.5 kg bagi mencederakan otot lengan. Subjek
diberikan rehat 1 minit di antara set. Rawak mudah digunakan untuk menentukan tangan
mana yang akan menjalani latihan konsentrik secara laju dan perlahan. Kecederaan
diukur melalui petunjuk tidak langsung kecederaan otot termasuk ukur lilit lengan, sudut
pergerakan lengan (ROM) dan ‘delayed onset muscle soreness’ (DOMS). Data diambil
dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Hasil kajian menunjukkan
bahawa tidak terdapat perbezaan ketara terhadap pengaruh kelajuan bagi petunjuk tidak
langsung ukur lilit lengan dan sudut pergerakan lengan (ROM). Ukuran DOMS pula
menunjukkan bahawa lakuan konsentrik secara perlahan boleh menyebabkan kesakitan
yang lebih tinggi berbanding lakuan konsentrik secara laju. Kesimpulannya, pengaruh
perbezaan kelajuan lakuan konsentrik hanya dapat dilihat pada tahap kesakitan DOMS
sahaja tetapi bukan pada petunjuk kecederaan yang lain.
vi

ABSTRACT

In concentric exercise, the contracting muscle is shortens while producing force.


Shortening the muscles occurs either in fast or slow pace. Not many research studied the
physical effects of the muscle upon concentric contraction. This research investigates the
effects of the muscle following different speed and acceleration of concentric
contraction of the arm. This study was conducted to 2 healthy male respondents with age
25 and 27 years old, with no history of upper arm injuries and has no experience in
resistance training. The muscle damage protocol consists of 5 sets of concentric actions,
where every set consist of 10 repetitions of bicep curl actions. The 7.5kg dumbbell was
used as controlled weight resistance. Subjects were given 1 minute rest between set. A
simple randomized was used to determine the arm for fast or slow concentric action. The
muscle damage was measured by indirect indicators of the muscle damage, including
upper arm circumference, range of motion (ROM) and delayed onset muscle soreness
(DOMS). The raw data was collected on pre and day 1, 2, 3, 4 and 7 post damage. It was
found that there are no differences of range of motion (ROM) and upper arm
circumference for both arms following the damage protocol exercise. DOMS on the
other hand showed that slow concentric action posed higher soreness compared to the
fast concentric upon damage. As a conclusion, the different speed and accelaration of
concentric contraction does influence muscle soreness but has no effect on other
indicator of muscle damage.
vii

ISI KANDUNGAN

BAB TAJUK HALAMAN

TAJUK i
BORANG AKUAN ii
DEDIKASI iii
PENGHARGAAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
ISI KANDUNGAN vii
SENARAI RAJAH ix
SENARAI LAMPIRAN x

I PENGENALAN 1
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Latarbelakang Masalah 2
1.3 Pernyataan Masalah 3
1.4 Hipotesis Kajian 3
1.5 Tujuan Kajian 4
1.6 Batasan Kajian 4
1.7 Definisi Operasional 5

II SOROTAN KAJIAN 7
2.1 Pendahuluan 7
2.2 Kajian Berkaitan 8
viii

III METODOLOGI KAJIAN 12


3.1 Pengenalan 12
3.2 Rekabentuk Kajian 13
3.3 Lokasi 13
3.4 Subjek 13
3.5 Alatan Kajian 14
3.6 Prosedur Kajian 14
3.7 Analisis Data 19

IV ANALISIS DATA 20
4.1 Pengenalan 20
4.2 Analisis Deskriptif 21

V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 41


5.1 Pengenalan 41
5.2 Range of Motion (ROM) 41
5.3 Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) 42
5.4 Ukur Lilit lengan (Arm Circumference) 44
5.5 Cadangan 44
5.6 Rumusan 45

RUJUKAN 46

LAMPIRAN 48
ix

SENARAI RAJAH

RAJAH TAJUK HALAMAN

1 Protokol mencederakan otot 16


2 Ukur lilit lengan 17
3 Ukuran Range of Motion (ROM) 18
4 Ukuran kesakitan DOMS 19
5 Graf perubahan ROM 22
6 Graf perubahan ukur lilit lengan (3cm) 24
7 Graf perubahan ukur lilit lengan (7cm) 26
8 Graf perubahan ukur lilit lengan (9cm) 28
9 Graf perubahan DOMS Palpation 1 (3cm) 30
10 Graf perubahan DOMS Palpation 2 (7cm) 32
11 Graf perubahan DOMS Palpation 3 (Brachioradialis) 34
12 Graf perubahan DOMS Extension of Arm 36
13 Graf perubahan DOMS Flexion of Arm 38
x

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK HALAMAN

A BORANG SKOR ROM DAN 48


UKUR LILIT LENGAN
(ARM CIRCUMFERENCE)

B BORANG SKOR DOMS 49


BAB I

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Kontraksi konsentrik merupakan kontraksi otot yang paling banyak kita gunakan
dalam kehidupan seharian. Kontraksi otot konsentrik berlaku apabila otot-otot yang
terlibat (agonist) akan memendek dan otot-otot yang menyokong (antagonist) pula akan
memanjang. Contohnya bila seorang atlit mengangkat bebanan semasa melakukan
latihan ‘bicep curl’, kontraksi konsentrik pada otot-otot bisep akan terjadi ataupun
memendek (Nerrisa Freeman, 1997).

Latihan bebanan yang maksimum, yang melibatkan otot dibawah pengaruh yang
kuat boleh menyebabkan koyakan dan juga akan menyebabkan Delayed Onset Muscle
Soreness (DOMS) (Armstrong, 1984). Kebanyakan mereka yang mempunyai
pengalaman mengalami DOMS akan merasai kesakitan pada bahagian otot diikuti
dengan ketidakselesaan otot. Sensasi ini akan meningkat pada 24 jam pertama selepas
latihan, dan waktu kemuncaknya adalah di antara 24 jam hingga 72 jam.
2

Gejala DOMS menunjukkan penghasilan kerosakan struktur pada otot yang teruk
dan juga kehilangan protein dalam otot (Evans & Cannon, 1991). Ini termasuk
penurunan dalam kekuatan dan kuasa otot (Sargeant & Dolan, 1987) dengan penurunan
50% kekuatan maksimum (Armstrong, 1984; Miles, Clarkson, Keller, & Hackney,
1994), otot bengkak (Franklin, Currier, & Franklin, 1991), kehilangan kelenturan dan
Range of Motion (ROM) (Saxton and Clarkson, 1995).

1.2 Latarbelakang Masalah

Latihan konsentrik adalah salah satu bentuk latihan yang sering di lakukan oleh
atlit-atlit bagi memperkemaskan diri agar menjadi lebih kuat dari segi fizikal. Dalam
kehidupan seharian juga kita sering melakukan pergerakan konsentrik seperti
mengangkat barang-barang, mendaki anak tangga dan sebagainya. Semasa melakukan
aktiviti tersebut kita kadang kala melakukannya secara pantas dan perlahan. Kajian juga
telah menyatakan bahawa gejala (DOMS) lebih kerap berlaku disebabkan oleh latihan
eksentrik berbanding dengan latihan konsentrik kerana lakuan eksentrik memerlukan
lebih daya tenaga berbanding dengan lakuan konsentrik (Armstrong, 1984). DOMS
berlaku disebabkan oleh pengumpulan laktik asid dan kekurangan sumber oksigen di
dalam otot selepas melakukan latihan yang maksimum, yang akan menyebabkan otot
menjadi sakit pada hari berikutnya (Newham, Mills, Quigley, & Edwards, 1983). Smith
(1992) dalam kajiannya juga menyatakan bahawa sensasi DOMS akan meningkat
selepas menjalani latihan yang maksimum. Buat masa ini tidak ada lagi kajian yang
menyatakan bahawa perbezaan pengaruh kelajuan semasa melakukan latihan konsentrik
akan membawa kepada kecederaan otot yang berbeza.
3

1.3 Penyataan Masalah

Kecederaan otot adalah masalah yang sering berlaku kepada atlit-atlit ataupun
sesiapa sahaja yang melakukan latihan bebanan. Semasa melakukan latihan bebanan,
kita akan melakukan pelbagai variasi lakuan iaitu lakuan konsentrik, eksentrik dan juga
isometrik. Kita kadangkala akan melakukan lakuan tersebut dengan secara laju dan
perlahan. Selepas melakukannya, kita akan merasa sakit-sakit dan lenguh pada otot dan
berterusan sehingga hari berikutnya. Kajian ini dilakukan adalah untuk melihat
komplikasi yang akan berlaku ke atas otot lengan melalui perbezaan kelajuan semasa
melakukan latihan konsentrik otot lengan.

1.4 Hipothesis Kajian

Ho 1 = Tiada perubahan terhadap karakteristik otot akibat


latihan konsentrik antara lakuan konsentrik secara laju
dan perlahan.

Ha 1 = Terdapat perubahan terhadap karakteristik otot


akibat latihan konsentrik antara lakuan konsentrik
secara laju dan perlahan.
4

1.5 Tujuan Kajian

Kecederaan otot adalah masalah utama dikalangan atlit. Kajian ini akan dapat:

1.5.1 Mengkaji pengaruh perbezaan kelajuan terhadap kecederaan otot lengan melalui
latihan konsentrik.

1.5.2 Melihat pengaruh perbezaan kelajuan mana yang membawa kepada kesan
kecederaan yang tinggi.

1.6 Batasan Kajian

Berikut adalah bentuk batasan yang di kenakan untuk kajian ini:

1.6.1 Kajian hanya dijalankan pada bahagian Otot Bisep kepada subjek-subjek yang
dipilih.

1.6.2 Kajian ini hanya dijalankan kepada individu yang bukan atlit dan tidak menjalani
latihan-latihan yang khusus.
5

1.6.3 Kajian hanya dijalankan kepada individu lelaki sahaja yang tidak pernah
mengalami kecederaan pada bahagian otot tangan ( bicep ).

1.7 Definisi Operasinal

Dalam kajian ini, definisi berikut digunakan untuk memberi maksud yang
tertentu.

1.7.1 Latihan konsentrik

Kontraksi konsentrik di mana otot yang dikenakan daya akan memendek


manakala otot yang menyokong pula akan memanjang. Contoh latihan-latihan yang
melibatkan kontraksi konsentrik ialah leg curl, mendaki bukit, berenang dan bicep curl.

1.7.2 Otot Bisep

Otot yang berada di antara siku dan bahu yang boleh memanjang dan mengendur
bila berlaku flexion dan extension.
6

1.7.3 Range of Motion (ROM)

Range of Motion (ROM) ialah julat maksimum pergerakan soket semasa


berputar dan juga semasa membengkok.

1.7.4 Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)

Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) ialah kesakitan akibat daripada latihan
bebanan yang maksimum, selepas otot-otot dikerah melakukan kerja yang terlampau
membebankan. DOMS kebiasaannya dikaitkan dengan keletihan ataupun kelesuan otot.

1.7.5 Ukur lilit lengan


Ukuran lilit yang dijalankan adalah untuk menentukan perbezaan lilitan ukuran
lengan sebelum dan selepas melakukan latihan konsentrik.