You are on page 1of 6

MODEL REGISTRE BNS

REGISTRE D'INTERESSOS DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC


SECCI SEGONA: REGISTRE DE BNS PATRIMONIALS

MODEL DE DECLARACI SOBRE BNS I DRETS PATRIMONIALS


1.- IDENTIFICACI DEL DECLARANT I CRREC
Nom i cognoms: Sergio Martn Garca
DNI nm.:
Domicili: , nm.
Localitat: Montcada i Reixac
Adrea electrnica: Telfon:

Crrec: Regidor

Motiu declaraci:

C.P. 08110

Presa de possessi
Anual
Cessament i/o finalitzaci del mandat
Modificaci circumstncies de fet

Qui subscriu, en compliment dall establert a larticle 75.7 de la Llei 7/1985, de 2


dabril, reguladora de les bases del rgim local, en relaci als bns i drets
patrimonials, sota la meva responsabilitat, formulo la segent
DECLARACI:
2.- PATRIMONI IMMOBILIARI
2.1. BNS DE NATURALESA URBANA
Descripci: Pis
Tipus:1 P
Municipi i adrea: Montcada i Reixac, Carrer
Nm. finca registral:
Data d'adquisici: 03-05-2007
Percentatge de participaci: 100%
Tipus: P (ple domini); N (nua propietat); M (multipropietat, a temps parcial o similars); D (dret real
d'usdefruit); C (concessi administrativa).
1

D'acord amb all establert a la Llei Orgnica 15/1999, s'informa que les dades personals
seran incloses al fitxer "Registre d'Interessos" amb la finalitat de gestionar les declaracions
preceptives sobre bns patrimonials establerta a l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Aquestes dades no es cediran i sn d'accs restringit. Podr exercir els drets d'accs,
rectificaci, cancellaci i oposici de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest
fitxer: Ajuntament de Montcada i Reixac
1/6

Crregues o gravmens: Hipoteca conjunta Pis + Plaa Parking (dades al final del
document)
Valor cadastral/escripturat: 104.161,16
Descripci: Plaa Parking
Tipus: P
Municipi i adrea: Montcada i Reixac, Carrer
Nm. finca registral:
Data d'adquisici: 03-05-2007
Percentatge de participaci: 100%
Crregues o gravmens: Hipoteca conjunta Pis + Plaa Parking (dades al final del
document
Valor cadastral/escripturat: 10462,75
..................

2.2. BNS DE NATURALESA RSTICA


Situaci:
Tipus:2
Municipi:
Nm. finca registral:
Data d'adquisici:
Percentatge de participaci:
Crregues o gravmens:
Valor cadastral/escripturat:
Situaci:
Tipus:
Municipi:
Nm. finca registral:
Data d'adquisici:
Percentatge de participaci:
Crregues o gravmens:
Valor cadastral/escripturat:
..................
3.- PATRIMONI MOBILIARI
3.1. COMPTES I VALORS BANCARIS
Entitat: BANCO SANTANDER
Data d'adquisici:
Valor actual: 884.09

Tipus: P (ple domini); N (nua propietat); M (multipropietat, a temps parcial o similars); D (dret real
d'usdefruit); C (concessi administrativa).
2

D'acord amb all establert a la Llei Orgnica 15/1999, s'informa que les dades personals
seran incloses al fitxer "Registre d'Interessos" amb la finalitat de gestionar les declaracions
preceptives sobre bns patrimonials establerta a l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Aquestes dades no es cediran i sn d'accs restringit. Podr exercir els drets d'accs,
rectificaci, cancellaci i oposici de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest
fitxer: Ajuntament de Montcada i Reixac
2/6

Entitat: BANCO SANTANDER


Data d'adquisici:
Valor actual: 3322,95
........
3.2. ACCIONS I PARTICIPACIONS EN SOCIETATS
Entitat:
Data d'adquisici:
% de participaci:
Valor actual:
Entitat:
Data d'adquisici:
% de participaci:
Valor actual:
........
3.3. SOCIETATS PARTICIPADES PER LES SOCIETATS ABANS ESMENTADES
Nom participant:
Nom participada:
Nom participant:
Nom participada:
.........

3.4. ACCIONS I PARTICIPACIONS EN SOCIETATS I/O INSTITUCIONS


D'INVERSI COLLECTIVA
Entitat:
Data d'adquisici:
% de participaci:
Valor actual:
Entitat:
Data d'adquisici:
% de participaci:
Valor actual:
........

3.5. ASSEGURANCES DE VIDA I PLANS DE PENSIONS


Entitat:

D'acord amb all establert a la Llei Orgnica 15/1999, s'informa que les dades personals
seran incloses al fitxer "Registre d'Interessos" amb la finalitat de gestionar les declaracions
preceptives sobre bns patrimonials establerta a l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Aquestes dades no es cediran i sn d'accs restringit. Podr exercir els drets d'accs,
rectificaci, cancellaci i oposici de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest
fitxer: Ajuntament de Montcada i Reixac
3/6

Data d'adquisici:
Valor actual:
Entitat:
Data d'adquisici:
Valor actual:
........
3.6. MOBLES, QUADRES I ALTRES
CONSIDERABLE VALOR ECONMIC

OBJECTES

ARTSTICS

I/O

DE

Bns com aeronaus, joies, objectes d'art, antiguitats, drets de propietat intellectual o
industrial, etc. amb valor unitari superior als 12.000.

Descripci:
Data d'adquisici:
Valor estimat:
Descripci:
Data d'adquisici:
Valor estimat:
..............
3.7. VEHICLES, EMBARCACIONS I SEMOVENTS
Descripci: SEAT IBIZA PASSION 1.9D
Data d'adquisici: 1999
Valor estimat: 300
Descripci:
Data d'adquisici:
Valor estimat:
..................
4. CRREGUES
4. 1. PRSTECS, HIPOTEQUES I D'ALTRES
Entitat: BANCO SANTANDER
Data constituci: 03-05-2007
Valor: 164.000,00 EUR (Pendent de pagament -143.183,04 EUR)
Termini: 01-06-2047
Entitat:
Data constituci:
Valor:
Termini:

D'acord amb all establert a la Llei Orgnica 15/1999, s'informa que les dades personals
seran incloses al fitxer "Registre d'Interessos" amb la finalitat de gestionar les declaracions
preceptives sobre bns patrimonials establerta a l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Aquestes dades no es cediran i sn d'accs restringit. Podr exercir els drets d'accs,
rectificaci, cancellaci i oposici de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest
fitxer: Ajuntament de Montcada i Reixac
4/6

.............

5. ALTRES BNS I/O DRETS PATRIMIONIALS


5. 1. ALTRES BNS I/O DRETS PATRIMIONIALS
Descripci:
Data d'adquisici:
Valor:
Descripci:
Data d'adquisici:
Valor:

6. OBSERVACIONS
(Consigneu en aquest espai les observacions o ampliaci de dades que
considereu escaients en relaci a bns i drets patrimonials)

7. RESULTATS DARRERES LIQUIDACIONS ANUALS DIMPOSTOS

7.1. RESULTATS DARRERA LIQUIDACI PRESENTADA


TRIBUTRIA SOBRE RENDA, PATRIMONI I/O SOCIETATS 3.
Exercici
IRPF

2013

L'AGNCIA

Import liquidaci
-368,28 S'adjunta cpia de RENTA 2013

Patrimoni

.........

......S'adjunta cpia de ...............

Societats

.........

......S'adjunta cpia de ...............

Tanmateix, declaro el meu comproms de mantenir actualitzada aquesta declaraci


durant el perode del mandat o dexercici del crrec de Regidor/a de lAjuntament
de Montcada i Reixac, i realitzar quantes declaracions complementries siguin
necessries per incorporar les variacions produdes i que mafectin.

Si la declaraci s conjunta amb el cnjuge, es podr dissociar la informaci relativa a aquest de manera
que noms siguin llegibles les dades del declarant.
D'acord amb all establert a la Llei Orgnica 15/1999, s'informa que les dades personals
seran incloses al fitxer "Registre d'Interessos" amb la finalitat de gestionar les declaracions
preceptives sobre bns patrimonials establerta a l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Aquestes dades no es cediran i sn d'accs restringit. Podr exercir els drets d'accs,
rectificaci, cancellaci i oposici de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest
fitxer: Ajuntament de Montcada i Reixac
5/6

Montcada i Reixac, ..... de/d.............................. de 2........


Signatura:
Davant meu, ......................................................,
lAjuntament de Montcada i Reixac.

secretari/secretria

de

D'acord amb all establert a la Llei Orgnica 15/1999, s'informa que les dades personals
seran incloses al fitxer "Registre d'Interessos" amb la finalitat de gestionar les declaracions
preceptives sobre bns patrimonials establerta a l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Aquestes dades no es cediran i sn d'accs restringit. Podr exercir els drets d'accs,
rectificaci, cancellaci i oposici de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest
fitxer: Ajuntament de Montcada i Reixac
6/6