You are on page 1of 528

SINING

SINING V
1. Mga Layunin:
Naipahahayag ang kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagguhit o pagpipinta ng isang
larawang isinasaad ng kuwento o tula
II.

Paksang Aralin
Larawang Isinasaad ng Kuwento TX p. 121
Kagamitan:
Kuwento tungkol sa katatagan sa gitna ng panganib
Kard ng mga pamamaraan sa paggawa

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Pag-usapan ang kanilangnatutunan tungkol sa proporsyon.
2. ltanong:
Paano mo masasabi na tama ang proporsyon ng ulo sa katawan ng mga toong
iginuhit?
Ano ang dapat na proporsyon ng too sa bahay? Ano ang proporsyon?
B. Panlinang na Gawain
1. Ganyakin at ihanda angmga bata sa pagguhit at pagpipinta ng isang larawang
isinasaad ng kuwento.
2. Sabihin/ltanong:
Basahin ang kuwento na nasa aklat, Umawit at Gumuhit 5, TXp. 121.
Ano ang nangyayari sa kuwento?
Ano ang naramdaman ni Juanito habang bumubuhos ang ulan?
Bakit biglang nagba~o ang kaniyang damdamin?
Ano ang naisipan niyang gawin?
Anong bahagi ng kuwento ang naibigan mo?
3. Sabihin:
Ngayon ay titingnan ko kung kaya ninyong iguhit o ipinta ang isang larawang
isinasaad ng kuwento? Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa?
C. Gawaing Pansining
Larawang Isinasaad ng Kuwento
Mga Kagamitan:
papel
lapis
krayon
Pamamaraan
1. Ipahayag ang iyong damdamin at imahinasyon sa pamamagitan ng pagguhit ng isang
larawan tungkol sa kuwentong "Isang Maunos na Gabi".
2. Kulayan ang lara wang iginuhit

D. Paglalahat
1. Sabihin:
Ipakita sa mga kamag-aral ang iginuhit mo.
Ano ang nilalaman ng larawan?
Paano mo inilarawan ang iyong imahinasyon?
Nagamit mo ba ang iyong kaalaman sa balanse at proporsyon sa pagguhit?
Paano proporsyon sa pagguhit? Paano?
E. Pagpapahalaga
Itanong:
Paano ninyo naipahayag ang inyong kaisipan, kalooban at imahinasyon sa pagguhit?.
Nasunod ba ninyo ang mga pamantayan sa paggawa? Paano?
IV. Pagtataya:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa.
V. Kasunduan:
Paano mo naipahahayag ang iyong kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagguhit o
pagpipinta ng isang larawang isinasaad ng kuwento o tula

SINING V
I.

Mga Layunin:
Naipahahayag ang damdamin sa pamamagitan ng pagguhit ng mga linya at kulay na
nagsasaad ng iba't ibang damdamin

II.

Paksang Aralin
Mga Linya at Kulay sa Pagpapahayag ng Damdamin, TX p. 123
Kagamitan:
Larawan ng mga guhit na nagpapahayag ng iba't ibang uri ng damdamin
Mga larawang may kulay.
Mga larawan ng kulay

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Pag-usapan kung paano naipahahayag ang dam dam in sa pamarnagitan ng pagguhit
o pagpipinta ng isang lara wang isinasaad ng kuwento.
2. Itanong kung anu-anong elemento ng sining ang kanilang ginamit.
B. Panlinang na Gawain
1. Pag-usapan ang gamit ng mga linya at kulay na natutuhan nila sa mga nakaraang
aralin.
2. Itanong:
Ano ang gamit ng mga linya at kulay?
Magagamit mo ba ang mga linya at kulay sa pagpapahayag ng damdamin? Paano?
3. Ilahad ang mga larawan ng iba't ibang uri ng linya.
4. Itanong:
Ano ang damdaming ibinibigay ng tuwid na linya? M agbigay ng mga halimbawa ng
larawang dapat gamitan ng tuwid na linya.
Ano ang ipinahahayag ng mga pakurbang linya? Ano ang ipinahahayag ng mga
tulis-tulis at masalimuot na linya?
5. Sabihin:
Ang mga kulay ay maaari ring magsaad ng iba't ibang damdamin.
6. Ilahad ang mga larawang may kulay at mga larawan ng mga kulay.
6. Pag-usapan ang mga kulay na nagsasaad ng iba't ibang uri ng damdamin.
C. Paglalapat:
1. Itanong:
Paano magagamit ang mga linya at kulay sa pagpapahayag ng iba't ibang uri ng
damdamin? Magbigay ng mga halimbawa.
IV. Pagtataya:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa.
V. Kasunduan:
1. Sabihin:
Bukas ay ipahahayag natin ang ating damdamin sa pamamagitan ng kulay at linya. Nais ba
ninyong magdala ng mga kagamitan para sa gawaing sining?
2. Pagdalhin ang mga bata ng makapal na sinulid o estambre, pandikit at papel.

SINING V
I.

Mga Layunin:
Naipahahayag ang damdamin sa pamamagitan ng pagguhit ng mga linya at kulay na
nagsasaad ng iba't ibang damdamin

II.

Paksang Aralin
Mga Linya at Kulay sa Pisi, TX p. 126
Kagamitan:
Larawan ng mga guhit na nagpapahayag ng iba't ibang uri ng damdamin
Mga larawang may kulay.
Mga larawan ng kulay

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Pag-usapan ang iba't ibang uri ng linya at mga kulay na nakapagbibigay ng iba't
ibang uri ng damdamin.
2. Ihanda ang mga bata sa paglikha at pagpapahayag ng damdamin.
3. Itanong ang mga pamantayan sa paggawa.
B. Panlinang na Gawain
Mga Linya at Kulay sa Pisi
Pagpapahayag ng Damdamin
Mga Kagamitan:
 makapal na sinulid o estambre
 "glue" o pandikit
 papel
Pamamaraan:
1. Mag-isip ng isang sitwasyon o pangyayari na nais mong ipahayag.
2. Pumutol ng iba't ibang kulay ng hindi magkakasinghabang sinulid o "estambre" na
angkop sa damdaming nais mong ipahayag.
3. Iayos ang mga piraso na sinulid sa papel upang makagawa ng mga linya.
4. Idikit ang mgapiraso ng sinulid hanggang ang ninanais na disenyo ay mabuo.
IV. Pagtataya:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa.
V. Kasunduan:
Paano mo naipahahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng pagguhit ng mga
linya at kulay na nagsasaad ng iba't ibang damdamin

SINING V
I.

Mga Layunin:
Nakalilikha ng balangkas ng sariling katawan (contour drawing) sa pamamagitan ng pagdama at
pagguhitnito habang nakapikit ang mata.

II. Paksang Aralin
Balangkas ng Katawan TX p. 127
Kagamitan:
Larawang balangkas ng katawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Pag-usapan kung paano maipahahayag ang damdamin sa pamamagitan ng kulay at
linya.
2. Itanong:
Paano mo maipahahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng kulay at linya?
Magbigay ng mga halimbawa
B. Panlinang na Gawain
Sabihin:
Malimit mong ipahayag ang iyong kaisipan at imahinasyon sa pamamagitan ng
pagguhit, subalit naranasan mo na bang gumuhit ng isang larawan habang nakapikit ang
mga mata? Ano kaya ang anyo ng isang larawang iginuhit nang nakapikit?
Ngayon ay susubukin nating gumuhit nang nakapikit. Natatandaan ba ninyo ang mga
pamantayan sa paggawa?
C. Gawaing Pansining
Balangkas ng Sariling Katawan
Mga- Kagamitan:
 papel
 krayon
Pamamaraan:
1. Ihanda ang papel na pagguguhitan at kumuha ng isang krayon na may matingkad
na kulay.
2. Pumikit at iguhit ang balangkas ng iyong katawan mula ulo hanggang paa at
pabalik sa ulo habang kinakapa ng isa mong kamay ang iyong katawan. Gawing
tuluy-tuloy ang pagguhit. Huwag iangat ang krayon sa papel.
3. Tingnan ang larawang iginuhit mo. Kulayan ang ba,langkas ng katawan ng. isang
kulay. Ang labas ng balangkas ay kuskusan ng ibang kulay.
D. Pagpapahalaga
Itanong:
Nahirapan ka ba sa pagguhit nang nakapikit ang mata?
Anong anyo ng iginuhit mo?
Nagamit mo ba ang iyong imahinasyon sa pagguhit ng balangkas ng iyong katawan?

IV. Pagtataya:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa.
V. Kasunduan:
Nakalilikha ng balangkas ng sariling katawan (contour drawing) sa pamamagitan ng pagdama
at pagguhitnito habang nakapikit ang mata.

SINING V
I.

Mga Layunin:
Naipakikita ang kakayahan sa paggamit ng iba't ibang bagay at kagamitan.sa paglilimbag

II. Paksang Aralin
Paglilimbag TX p. 128
Kagamitan:
Mga larawang inilimbag kutsilyo, "water color", kamote o patatas
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Pag-usapan kung paano nila nagamit ang imahinasyon sa pamamagitan ng pagguhit
na nakapikit ang mata.
B. Panlinang na Gawain
1. Pag-usapan ang.paglilimbag na ginawa nila sa ika-apat na baitang.
2. Itanong:
Naranasan na ba ninyo ang maglimbag?
Anu-anong bagay ang ginagamit mo?
Anu-anong hugis at kulay ang ginagamit mo?
Paano mo inaayos ang bakas na inilimbag mo?
Nakalikha ka na ba ng magandang disenyo?
C. Gawaing Pansining
1. Sabihin:
Titingnan ko ngayon kung makalilikha kayo ng magandang disenyo sa pamamagitan
ng paglilimbag ng mga bloke.
Anu-ano ang mga pamantayan sa maayos na paggawa?
Block Printing Mga Kagamitan
Mga Kagamitan:
 kamote o patatas
 papel
 kutsilyo
 "water color"
Pamamaraan:
1. Hatiin sa dalawang bahagi ang kamote o patatas.
2. Gumuhit ng isang payak na disenyo sa dakong pinagputulan.
3. Sa pamamagitanng kutsilyo ay palitawin ang disenyong nais na ilimbag at alisin ang
mga bahagi ng disenyong hindi kailangan.
4. Isipin kung paano mo iaayos ang disenyo sa papel.
5. Pintahan ng "water color" ang disenyo at idiin sa papel.
6. Ilimbag nang paulit-ulit ang disenyo ayon sa disenyong nais mo.

D. Pagpapahalaga
1. Naiayos mo ba ang paglilimbag sa pamamagitan ng mga bloke ng patatas upang
makabuo ng kawili-wiling disenyo?
2. Anong disenyo ang ginawa mo?
3. Nagamit mo baang iyong kaalaman sa tekstura sa iyong ginagawang paglilimbag?
Paano?
4. Saan mo maaaring gamitin ang papel na nilagyan mo ng mga disenyong nalimbag?
IV. Pagtataya:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa.
V. Kasunduan:
Paano mo naipapakita ang iyong kakayahan sa paggamit ng iba't ibang bagay at
kagamitan.sa paglilimbag

SINING V
I. Mga Layunin:
Naipakikita ang pagkamalikhain at kakayahan sa paggamit ng krayon sa iba't ibang
pamamaraan tulad ng batik.
II. Paksang Aralin
Batik TX p. 130
Kagamitan:
Mga larawan ng gawaing sining na "batik", papel o tela, crayon, "water color", plantsa
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Pag-uusap tungkol sa gawaing paglilimbag.
Itanong:
 Ano ang paglilimbag?
 Anu-ano ang mga bagay na maaaring ilimbag? Paano mo maipahahayag ang
iyong pagkamalikhain sa paglilimbag?
 Anu-ano ang iba't ibang paraan ng paglilimbag?
B. Panlinang na Gawain
1. Ganyakin at ihanda ang mga bata sa paraan ng paglilimbag sa batik.
2. Ipaliwanag sa kanila kung ano ang batik.
3. Itanong kung kaya nilang sundin ang mga pamantayan sa paggawa ng batik kahit
hindi iniisa-isa ang mga ito.
C. Gawaing Pansining
Mga Kagamitan:
 papel o tela
 krayon
 "water color" o “Joe Busch"
 plantsa
Sabihin:
Ang mga sumusunod ay ilang pamamaraan sa paggawa ng "batik". Maaari kang pumili
ng isa.
BATIK A
Pamamaraan:
1. Gumawa ng isang disenyo sa papel at kulayan ng krayon. Idiin ang pagkuskos sa
krayon. Lagyan ng kulay ang buong papel.
2. Lukutin o lamukusin ang papel sa iyong palad.
3. Maingat na buksan ang papel at muling unatin ito upang hindi mapunit.
4. Magtimpla ng malabnaw na "water color" na itim o ano mang madilim na kulay at
pintahan ang kabuuan ng disenyo sa nilakumos na papel.
5. Patuluin ang "water color" at patuyuin.
6. Plantsahin kapag tuyo na upang maunat nang husto.

D. Paano mo naipahayag ang kaisipan at damdamin sa paggawa ng batik? 5. Pagpapahalaga 1. Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa. Kasunduan: Paano mo naipapahayag ang iyong kalooban at imahinasyon? . Nag-ingat ka ba sa paggamit ng plantsa? 6. Anong disenyo ang binuo mo? 3. V. Ano ang kaibahan ng batik sa ibang mga gawaing sining? 4. Pinanatili mo bang malinis ang iyong pinaggawaan? IV. Anong paraan ng paggawa ng batik ang isinagawa mo? 2.

C. Maaari kang pumili ng isa. 3. BATIK B Pamamaraan: 1. Ipaliwanag sa kanila kung ano ang batik. Itanong:  Ano ang paglilimbag?  Anu-ano ang mga bagay na maaaring ilimbag? Paano mo maipahahayag ang iyong pagkamalikhain sa paglilimbag?  Anu-ano ang iba't ibang paraan ng paglilimbag? B. Takpan ang kabuuang disenyo ng isa pang papel at plantsahin. Pamamaraan: A. Paksang Aralin Batik TX p. II. . 5. papel o tela. Pag-uusap tungkol sa gawaing paglilimbag. 130 Kagamitan: Mga larawan ng gawaing sining na "batik". Panlinang na Gawain 1. Lamukusin ang isang puting papel. Magtimpla ng malabnaw na "water color" o 'Joe Busch" at kulayan ang kabuuan ng papel sa pamamagitan ng pinsel. 4. plantsa III. Panimulang Gawain 1. crayon. maingat na unatin ito upang hindi mapunit at ipatong sa ibabaw ng hapag. Patuyuin ang papel. Pagkatapos. 2. Lagyan ng disenyo ang papel ang pamamagitan ng krayon. Gawaing Pansining Mga Kagamitan:  papel o tela  krayon  "water color" o “Joe Busch"  plantsa Sabihin: Ang mga sumusunod ay ilang pamamaraan sa paggawa ng "batik".SINING V I. "water color". 3. 2. Ganyakin at ihanda ang mga bata sa paraan ng paglilimbag sa batik. Itanong kung kaya nilang sundin ang mga pamantayan sa paggawa ng batik kahit hindi iniisa-isa ang mga ito. Mga Layunin: Naipakikita ang pagkamalikhain at kakayahan sa paggamit ng krayon sa iba't ibang pamamaraan tulad ng batik.

Pagpapahalaga 1. Nag-ingat ka ba sa paggamit ng plantsa? 6. Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa. Paano mo naipahayag ang kaisipan at damdamin sa paggawa ng batik? 5. V. Ano ang kaibahan ng batik sa ibang mga gawaing sining? 4. Anong disenyo ang binuo mo? 3. Kasunduan: Anu-anong mga gawaing sining ang nagawa mo? Paano mo naipahayag ng iyong kalooban at imahinasyon? . Pinanatili mo bang malinis ang iyong pinaggawaan? IV. Anong paraan ng paggawa ng batik ang isinagawa mo? 2.D.

. Mga Layunin: Naipakikita ang pagkamalikhain at kakayahan sa paggamit ng krayon sa iba't ibang pamamaraan tulad ng batik. Ipaliwanag sa kanila kung ano ang batik. Kung tabla ang gagamitin ay lagyan muna ito ng saping dyaryo o "manila paper" upang maging makinis ang paggagawaan. Ganyakin at ihanda ang mga bata sa paraan ng paglilimbag sa batik. Maaari kang pumili ng isa. Panlinang na Gawain 1. II. 130 Kagamitan: Mga larawan ng gawaing sining na "batik". Magtimpala ng “Joe Busch" at kulayan ang kabuuan ng disenyo. Pag-uusap tungkol sa gawaing paglilimbag. 3. "water color". Itanong kung kaya nilang sundin ang mga pamantayan sa paggawa ng batik kahit hindi iniisa-isa ang mga ito. BATIK C Mga Kagamitan:  tela na walangdisenyo (1ft x1ft) Pamamaraan: 1. Panimulang Gawain 1. crayon. Itanong:  Ano ang paglilimbag?  Anu-ano ang mga bagay na maaaring ilimbag? Paano mo maipahahayag ang iyong pagkamalikhain sa paglilimbag?  Anu-ano ang iba't ibang paraan ng paglilimbag? B. C. Gawaing Pansining Mga Kagamitan:  papel o tela  krayon  "water color" o “Joe Busch"  plantsa Sabihin: Ang mga sumusunod ay ilang pamamaraan sa paggawa ng "batik". papel o tela. 4. Takpan ng isang "coupon bond" ang tela at plantsahin. Pamamaraan: A. plantsa III. 2. Paksang Aralin Batik TX p. 2. Ikapit ang tela sa isang tabla o matigas na karton sa pamamagitan ng "thumb tacks" o "stapler". 3.SINING V I. Sa pamamagitan ng krayon ay madiin na iguhit ang disenyo.

Pinanatili mo bang malinis ang iyong pinaggawaan? IV. . Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa. Pagpapahalaga 1. Ano ang kaibahan ng batik sa ibang mga gawaing sining? 4. Kasunduan: Paano mo naipapakita ang iyong pagkamalikhain at kakayahan sa paggamit ng krayon sa ibat-ibang pamamaraan tulad ng batik. Anong disenyo ang binuo mo? 3. Nag-ingat ka ba sa paggamit ng plantsa? 6. Paano mo naipahayag ang kaisipan at damdamin sa paggawa ng batik? 5. V.D. Anong paraan ng paggawa ng batik ang isinagawa mo? 2.

2. at hugis? . Pag-usapan ang mga bagay tungkol sa "mosaic" 2. plastik o balat ng itlog pandikit karton o papel na makapal Pamamaraan: 1. retaso. kulay. 3. 4. Panlinang na Gawain 1. Pamamaraan: A. 2. ltanong:  Ano ang "mosaic"? Saan nagsimula ito?  Saan nila ginagamit ang ganitong uri ng sining?  Anu-anong mga bagay ang ginagamit upang makagawa ng "mosaic"?  Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa? C. Itanong: Anu-anong mga gawaing sining ang nagawa mo? Paano mo naipahayag ng iyong kalooban at imahinasyon? B. Sa isang papel o karton ay gumuhit ng dibuho ng sagisag ng bansa. Pag-usapan ang mga gawaing pansining na nakatutulong sa kanila upang maipahayag ang kaisipan. 132 Kagamitan: Mga likhang sining na ginawa sa pamamagitan ng "mosaic" III. Gupit-gupitin o pirasuhin nang maliit ang bagay na napili.SINING V I. balat ng suman. Panimulang Gawain 1. Mga Layunin: Naipakikita ang pagkamaparaan sa paggamit ng iba't ibang bagay sa paggawa ng "mosaic" II. Gawaing Pansining Mga Kagamitan: lapis papel. Paglalahat 1. Tiyakin na ikaw ay nag-iingat sa paggamit ng gunting. Paksang Aralin Mosaic TX p. Isipin kung anu-anong kulay ang ilalagay sa bawat bahagi ng iyong dibuho at kung anong bagay ang gagawing mosaic. Itanong:  Anong dibuho ang ginawa mo para sa "mosaic"?  Anong bagay ang napili mong gupit-gupitin?  Napangkat mo ba ang mga bagay na gugupitin ayon sa uri. Idikit ang maliit na piraso sa disenyo na iyong iginuhit Mag-iwan ng makitid na espasyo sa pagitan ng bawat hugis. damdamin at imahinasyon. D. 3.

Kasunduan: Anu-anong mga gamit ang maaari mong lagyan ng disenyong “mosaic”? . Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa. Pagpapahalaga 1. V. Itanong:  Nagawa mo ba nang maayos at malinis ang "mosaic"?  Anong dibuhong sagisag ng bansa ang ginamit mo?  Naging mapamaraan ka ba sapagdidikit ng maliit na papel?  Paano mo ginawa ito?  IV.Ilang uri ng hugis ang ginupit mo? Anu-ano ang mga ito? Hindi ba gaanong malayo ang laki ng mga hugis? E.

Itanong:  Anu-anong mga bagay ang maaari mong gawing "mosaic"?  Anu-anong mga gamit ang maaari mong lagyan ng disenyong "mosaic"? B.  Basahin nang mabuti at sundin ang mga pamamaraan. Sabihin:  Ang mga "puppet" ay mga bagay na may tatlong dimensyon.  Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa?  Ano ang dapat tandaan sa tuwing gagamit ng gunting? C.SINING V I. gunting at krayon Pamamaraan: 1. Panlinang na Gawain 1. 135 Mga Kagamitan:  supot na papel. Paksang Aralin "Puppet" na Pangkamay TX p. gupitin sa paligid at idikit sa dakong ilalim ng supot.  Titingnan ko kung kaya ninyong sundin ang mga pamamaraan sa paggawa ng mga "puppet". luwang at kapal. . Sabihin:  Ibibigay ko sa inyo ang mga card ng pamamaraan. Kumuha ng isang supot na papel. Itanong:  Anu-ano ang mga hawak ko? "Ano ang "puppet"?  Saan ginagamit ito?  Anu-ano ang maaaring gamitin sa paggawa ng "puppet"? 4. "Puppet" na Supot. Panimulang Gawain 1. Gumuhit ng mukha ng tao sa isang puting papel. Gawaing Pansining 1. Mga Layunin:  Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggawa ng mga tatlong dimensiyong bagay sa pamamagitan ng iba't ibang midya. 134 Kagamitan: Mga "puppet" na gawa sa supot III.  Ito ay may taas. Pag-usapan kung paano nila naipakita ang kanilang pagkamalikhain sa paggawa ng "mosaic". 2. Pamamaraan: A. 2. Ganyakin ang mga bata sa susunod na gawain. TX p. 2. kagamitan at pamamaraan II. Magpakita ng mga halimbawang "puppet". papel na pagguguhitan ng mukha  pandikit. 3.

Isuot ang kamay sa supot na ang palad ay nakaharap sa larawang idinikit. Iniligpit ko ba ang lahat ng aking ginamit? Itinapon ko ba ang mga balat? Nag-ingat ba ako sa paggamit ng gunting? IV. Ibuka ang dakong bibig at dikitan ng papel na hugis bilog upang mag-anyong loob ng bibig. Gtipitin nang pahalang ang bahagi ng larawan na nakatapat sa bibig at lupi ng supot upang huwag magkahiwalay ang nguso at labi. Pagpapahalaga Sabihin:  Itanong mo sa iyong sarili. C. . ltanong:  Anong uri ng puppet ang ginawa mo?  Paano mo ginamit ang mga patapong bagay sa paggawa ng iyong "puppet"?  Nasiyahan ka ba sa ginawa mong "puppet"?  Tumawag ng mga kamag-aral at pag-usapan kung paano makagagawa ng isang pagtatanghal na ginagamit ang mga 'puppet" na inyong ginawa D.3. Itapat ang bibig ng larawan sa lupi ng supot. Sa pamamagitan ng mga daliri ay maaari mong pagsalitain ang "puppet" habang ikaw ay nagkukuwento. Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa. Kasunduan: Ano ang tatlong dimensyong bagay? Magbigay ng mga halimbawa. Huwag gugupitin ang supot. Paglalahat 1. Maaari mong dikitan o guhitan ng maliit na dila. Iaros ang apat na daliri sa dakong itaas at ang hinlalaki sa ibaba. V. 6. 4. 5.

luwang at kapal.SINING V I. Pag-usapan kung paano nila naipakita ang kanilang pagkamalikhain sa paggawa ng "mosaic". karayom at sinulid  gunting. Panimulang Gawain 1. 3. "Puppet" na Medyas. Itanong:  Anu-anong mga bagay ang maaari mong gawing "mosaic"?  Anu-anong mga gamit ang maaari mong lagyan ng disenyong "mosaic"? B. Sabihin:  Ibibigay ko sa inyo ang mga card ng pamamaraan. Ganyakin ang mga bata sa susunod na gawain. TX p. Mga Layunin:  Nakalilikha ng iba't ibang "puppet" sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan tulad ng "puppet" na pangkamay o "hand puppet" II. Panlinang na Gawain 1. Pamamaraan: A. 134 Kagamitan: Mga "puppet" na gawa sa medyas III. 2.  Titingnan ko kung kaya ninyong sundin ang mga pamamaraan sa paggawa ng mga "puppet". Magpakita ng mga halimbawang "puppet".  Basahin nang mabuti at sundin ang mga pamamaraan. 136 MgaKagamitan:  malinis na medyas na hindi ginagamit  kapirasong retaso o tela  estambre o sinulid. 2. Itanong:  Anu-ano ang mga hawak ko? "Ano ang "puppet"?  Saan ginagamit ito?  Anu-ano ang maaaring gamitin sa paggawa ng "puppet"? 4. Gawaing Pansining 1. Sabihin:  Ang mga "puppet" ay mga bagay na may tatlong dimensyon.  Ito ay may taas. Paksang Aralin "Puppet" na Pangkamay TX p. butones o abaloryo Pamamaraan: .  Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa?  Ano ang dapat tandaan sa tuwing gagamit ng gunting? C.

Ang ulo ay maaari mong lagyan ng binungkos na sinulid upang magmukhang buhok o sombrero. Lagyan ng mga mata at ilong ang "puppet" sa pamamagitan ng mga butones. Gumupit ng tela o retasong hugis biluhaba na kulay dalandan. V.1. pula o rosas at itahi sa paligid ng ginupit na bahagi ng medyas. Pagpapahalaga Sabihin:  Itanong mo sa iyong sarili. 6. 4. C. Suotan ng damit ang iyong "puppet" upang matakpan ang iyong braso. Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa. 2. Isuot ang kamay sa medyas na ang apat na daliri ay nasa dulo ng dakong talampakan ng medyas at ang hinlalaki ay nasa dulo ng dakong ibabaw ng medyas. 3. Ito ang magsisilbing bibig. 5. kung saang dako mo ilalagay ang mga mata at ilong. upang malaman. Maaari mo ring iburda ang mga mata at ilong. Paglalahat 1. Kasunduan: Kailangan bang gumastos nang malaki upang makagawa ng puppet? Bakit? . Gupitin paloob ang dulo ng medyas. Iniligpit ko ba ang lahat ng aking ginamit? Itinapon ko ba ang mga balat? Nag-ingat ba ako sa paggamit ng gunting? IV. ltanong:  Anong uri ng puppet ang ginawa mo?  Paano mo ginamit ang mga patapong bagay sa paggawa ng iyong "puppet"?  Nasiyahan ka ba sa ginawa mong "puppet"?  Tumawag ng mga kamag-aral at pag-usapan kung paano makagagawa ng isang pagtatanghal na ginagamit ang mga 'puppet" na inyong ginawa D. abaloryo o ano mang patapong bagay.

 Ang paggawa ng puppet ay isang uri ng sining na ginagamitan ng iba't ibang mga midya. Dito mo maipakikita ang iyong pagkamalikhain at kakayahan sa paggawa ng isang likhang sining sa pamamagitan ng mga patapong bagay. C. B. kagamitan at pamamaraan  Nakalilikha ng mga "puppets" na pinagagalaw sa pamamagitan ng pisi o sinulid II. Itanong:  Anong uri ng puppet ang ginawa mo kahapan? Ipakita kung paano mo magagamit ioa. 138 Kagamitan: Mga puppet na gawa sa tela. Mga Layunin:  Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggawa ng mga tatlong dimensyong bagay sa pamamagitan ng iba't ibang midya. Maaari itong yari sa karton o mga retaso na ginawang anyong manika. Gawaing Pansining "Puppet" na Gumagalaw Mga Kagamitan:  mga retaso o sirang "stockings"  bulak. 2. 3. Gumawa ng isang manika sa pamamagitan ng mga retaso o sirang "stockings" na binalumbon at itinali sa mga hugpungan. Maaari mo itong pagalawin sa pamamagitan ng paggalaw sa . sinulid at iba pa III. 2. Lagyan ng buhok na binigkis naestambre o sinulid. ilong at bibig sa pamamagitan ng mga butones at patapong mga bagay.SINING V I. 5. Pamamaraan: A. Lagyan ng mga mata. Lagyan ng tig-iisang pisi o sinulid ang mga lugar na nais pagalawin at itali ang kabilang dulo sa pinag-ekis na patpat.  Ano ang tatlong dimensyong bagay?  Magbigay ng mga halimbawa. abaloryo at iba pang palamuti Pamamaraan: 1.  Isa pang uri ng puppet ay ang ginagamitan ng pisi o sinulid. Sabihin:  Ngayon ay muli kang gagawa ng "puppet". Paksang Aralin Puppet na Ginagamitan ng Pisi o Sinulid TX p. Panimulang Gawain 1. gunting  mga butones. Ihanda ang mga bata sa paggawa. Panlinang na Gawain 1.  Titingnan ko ngayon kung kaya mong sundin ang mga pamamaraan sa paggawa at ang mga itinakda nating pamantayan. sinulid at pisi. Balutan ng ibang retaso ang dakong ibaba upang magkaroon ng damit. kagamitan. 4. at pamamaraan.

. 5. Kasunduan: Magdala ng mga patpat ng "ice drop.patpat. Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa. D. ltanong:  Nakagawa ka· ba ng puppet na pinagagalaw sa pamamagitan ng pisi?  Anu-anong mga patapong bagay ang naging kapakipakinabang sa iyo?  Paano mo nagamit ang iyong pagkamalikhain sa paggawa at pagpapagalaw sa puppet?  Umawit o magpatugtog ng isang awitin at pagalawin ang iyong puppet ayon sa ritmo." pisi o estambre o mga "straw" at gunting. IV. Isipin kung paano pa maaaring pagalawin ang puppet at kung saan pang bahagi ng katawan maaaring talian ito . V. Paglalahat 1.

Paksang Aralin Paghahabi TX p. 12cm) o patpat ng "ice drop"  makapal na pisi o estambre  straw. Pag-usapan kung ano ang paghahabi. Panimulang Gawain 1. Mga Layunin:  Nakalilikha ng iba't ibang uri ng paghahabi sa pamamagitan ng iba't ibang bagay at pamamaraan II. Pamamaraan: A. B. 6. Anu-anong mga bayan sa ating bansa ang kilala sa paghahabi?  Anu-anong mga bagay ang kanilang hinahabi? C.SINING V I. Isuksok ito sa ilalim ng lahat ng mga patpat na hindi nasuksukan nito sa unang paghahabi. Ibuhol ang tali sa dulo ng huling patpat upang hindi makalas. Itali ang pisi o estambre sa isang dulo ng unang patpat. 4. 2. Ibigay sa mga bata ang mga kard na may mga pamamaraan sapaggawa. 5. makikitid na retaso. 2. 140 Kagamitan: Halimbawa ng iba't ibang uri ng paghahabi Mga pamamaraan sa paggawa na nakasulat sa kard III. Panlinang na Gawain 1. Itanong/Sabihin:  Nakaranas ka na bang maghabi?  Magbigay ng halimbawa ng mga bagay na hinabi. Ihanay ang mga patpat upang makagawa ng isang hugis parisukat. Pag-usapan ang tungkol sa iba't ibang uri ng "puppet" at gamit ng mga ito. pahina ng magasin na may kulay  gunting  kutsilyo o "cutter" Paghahabi A Pamamaraan: 1. Ipagpatuloy ang paghahabi hanggang mapuno ang kabuuan ng mga patpat . Gawaing Pansining 1. Simulan ang paghahabi sa pamamagitan ng pagsusuksok ng sinulid sa ilalim ng lahat ng ikalawang patpat. Pagdating sa huling patpat ay ituloy ang paghahabi sa pamamagitan ngpagbabalik ng sinulid. . 3. Paghahabi sa Patpat Mga Kagamitan:  maninipis na patpat (1 cm x .

Papiliin sila ng nais nilang iulat TX pp. Pagpapahalaga 1. Paglalahat 1.D. Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa. Itanong:  Paano mo naipamalas ang iyong pagkamalikhain sa pamamagitan ng paghahabi?  Nag-ingat ka ba sa paggamit ng gunting at kutsilyo? Napanatili mo bang malinis ang iyong pinaggawaan? IV. Itanong:  Ano ang paghahabi?  Anu-ano ang iba't ibang uri ng paghahabi?  Anu-ano ang gamit ng mga bagay na hinabi? E. V. Kasunduan: Pagpangkat-pangkatin ang mga bata at ihanda sila upang mag-ulat tungkol sa mga katutubong sining. 146-148 .

Pagpatung-patungin ang mga ito sa gitna. Paghahabi sa Patpat Mga Kagamitan:  maninipis na patpat (1 cm x . makikitid na retaso. Titingnan ko kung maipahahayag ninyo ang inyong imahinasyon at pagkamalikhain sa pamamagitan ng gawaing ito. 3. 7. 2. Talian ang isang dulo at ibitin . Gawaing Pansining 1. Panlinang na Gawain 1. at hayaang magkakalayo ang mga dulo. Talian o idikit sa gitna upang hindi magkahiwa-hiwalay.  Ito ay ang paghahabi. tatlo o apat napatpat. 12cm) o patpat ng "ice drop"  makapal na pisi o estambre  straw. 5.  Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa?  Ano ang dapat mong tandaan sa paggamit ng gunting at kutsilyo? C. Isipin kung anu-anong mga bagay ang gagamitin sa paghahabi at ihabi ang mga ito nang magkakasalit at paikot sa mga patpat na nakarayos. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan kung ano ang paghahabi. Ulit-ulitin ang pamamaraan hanggang mapuno ang gulong. B. pahina ng magasin na may kulay  gunting  kutsilyo o "cutter" Paghahabi B Pamamaraan: 1. Sundin ang pamamaraan sa paghahabi at magsimula sa gitna.SINING V I. Pag-usapan ang tungkol sa iba't ibang uri ng "puppet" at gamit ng mga ito. 2. Mga Layunin:  Nakapaghahabi sa pamamagitan ng pisi at patpat II. Pamamaraan: A. 4. Itanong/Sabihin:  Anu-anong mga bagay ang kanilang hinahabi?  Ngayon ay gagawa kayo ng isa pang bagay na may tatlong dimensyon. Gawing magkakatulad ang pagitan ng bawat isa upang mag-anyong gulong . Ibigay sa mga bata ang mga kard na may mga pamamaraan sapaggawa. Paksang Aralin Paghahabi TX p. Kumuha ng magkakapantay na habang dalawa. 6. 140 Kagamitan: Halimbawa ng iba't ibang uri ng paghahabi Mga pamamaraan sa paggawa na nakasulat sa kard III.

Papiliin sila ng nais nilang iulat TX pp. V. 146-148 . Paglalahat 1. Pagpapahalaga 1. Pagtataya: Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa.D. Itanong:  Anu-ano ang gamit ng mga bagay na hinabi?  Bakit ito kabilang sa mga bagay na may tatlong dimensyon? E. Kasunduan: Pagpangkat-pangkatin ang mga bata at ihanda sila upang mag-ulat tungkol sa mga katutubong sining. Itanong:  Paano mo naipamalas ang iyong pagkamalikhain sa pamamagitan ng paghahabi?  Nag-ingat ka ba sa paggamit ng gunting at kutsilyo? Napanatili mo bang malinis ang iyong pinaggawaan? IV.

Pamamaraan: A. Layunin:  Naisasagawa nang may kawastuan at kahusayan ang mga kilos lokomotor ng may iba't ibang bilis. Paglukso-lukso at Pagpapadulas na may Iba’t ibang Bilis. Pampasigla/Balik-aral Gumamit ng tambol o latang pantugtog .41 III. Paksang Aralin Mga Kilos Lokomotor: Pag-igpaw.2. direksyon at lakas  Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng iba't ibang kilos lokomotor II.3 at 4 Magpalakas at Umunlad 5. Direksyon at Lakas Sanggunian : PEBC II-A-l. Panimulang Gawain: 1.PE PE V Date: _________________ I. Halina’t Umawit 5 TX p. pp. 66-67 Kagamitan : Tambol o lata Awit : Tayo’y Umawit. TX & TM Aralin 26.

3. Lagyan ng tsek () kung wasto ang pagsasagawa ng kilos. Paikot Pakanan B. direksyon at lakas ay ang mga elemento ng kilos. Gamitin ang mga sumusunod na mga senyas pangkamay Pagtataas ng kamay sa ulo Paglagay ng kamay sa dibdib Pagbaba ng kamay - umigpaw maglukso-lukso magpadulas b. Pagsasanay Laht ng pangkat ay isasagawa ang mga kilos na ipinakita ng ibang pangkat. Bigyang diin pansin ang wastong pagsasagawa ng mga kilos lokomotor na may bilis. Pangkatin ang mga bata sa 3 pangkat at bigyan ang bawat pangkat ng isang “activity card”. hindi inaangat ang talampakan sa sahig. Iindak ang pagmartsa sa tempo IV. saang direksyon at gaano kalakas ang pagsasagawa. Tanungin ang mga bata kung anu-anong mga kilos lokomotor ang kanilang isinagawa. Paikot Pakaliwa 3. ekis ( x ) kung di gaanong mahusay ang pagsasagawa. Pangkatin ang mga bata sa tatlo na nasa pabilog na kaayusan ang bawat pangkat at paikutin pakanan. c. Panlinang na Gawain: 1. Pangwakas na Gawain Gumawa ng malaking bilog. Sikapin na maibigay ng mga bata ang sagot na: bilis. Pamantayan Hayaan ang mga bata na makapagbigay ng gma pamantayang dapat nilang gawin kung sila’y naglalaro. 5. Ipinaalaala din sa mga bata ang wastong pagsasagawa nang wastong bilis. Pagpapakitang kilos/Pagasasagawa Ipakikitang-kilos ng bawat pangkat ang nasasaad sa activity card na napabigay sa pangkat. Pagkatapos maisagawa ang senyas pangkamay isisigaw ng guro/lider ang salitang ALISTO! At sabay ibibigay kung gaano kabilis. b. Ipaalala sa mga bata na sa payak na pagpapadulas. at ( ? ) kung hindi nagawa. Awitin ang “Tayo’y Umawit” (Anex A). Pagbibigay Halaga: Gamitin ang tseklis na nasa ibaba sa pagbibigay halaga sa pagsasagawa ng kilos lokomotor ng mga mag-aaral. 2. Kung anong elemento ang kilos ang kanilang isinagawa. direksyon at lakas ng bawat pangkat. Magmasid ang guro sa pakitang kilos at wawastohin niya ang mga maling pagsasagawa. 2. 4. Paglalahad: a. Paglalapat Laro: ALISTO a. .1. direksyon at lakas.

direksyon at lakas .Mabilis Direksyon A .Mabigat V. Legend: Bilis A . .Pangala n ng Bata 1.Magaan B .Katamtaman bigat C . atbp.Mabagal B .Katamtamang Bilis C.Pasulong B .Pakanan Lakas A . Takdang-Aralin: Paano mo aisasagawa nang may kawastuan at kahusayan ang iyong mga kilos lokomotor ng may iba't ibang bilis.Paurong C . Bilis A B C MGA KILOS LOKOMOTOR Pag-igpaw Pagluksu-lukso Direksyo Lakas Bilis Direksyo Lakas n n A A A A A B B B B B C C C C C D D Pagpapaduals Bilis A B C D Direksyo n A B C Lakas 2.Pakaliwa D .

15 Ang Guryon. pangkatin sa dalawang hanay ang klase (o depende sa laki ng klase) Gamitin ng tugtog ang pagsasagawa sa mga sumusunod na ehersisyo. at pagsunod sa panuto. pagtutulungan. Ipaliwanag sa klase na mabibigyang kahulugan ang awit sa pamamagitan nang pagsasakilos na ginagamitan ng mga kilos lokomotor at dilokomotor. 4. Pagbibigay Pamantayan Ipaalala ang wastong pag-iingat sa kanilang pagsasakilos. B. Layunin:  Nagagamit ang kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. IV. Patnubayan ang mga ito.5 Tambol o lata. 15 III. Halina’t Umawit 5. tanungin ang mga bata kung anu-anong mga kilos lokomotor at dilokomotor ang kanilang ginamit upang mabigyang kahulugan ang awit. II. Halina’t Umawit 5. Pagasasagawa Ipasakilos ang awit upang mabigyang kahulugan ito. Bigyan diin ng kahulugan ng awit. Pamamaraan: A. p. 16 Ako ay Nagtanim. Paglalapat Papiliin ang mga bata ng isang awit na nais nilang mabigyang kahulugan sa pamamagitan ng paggamit ng mga kilos lokomotor. Pagbibigay Halaga: . Tanggaping lahat ang mga kasagutan. 2. cassette at tape Ako ay nagtanim. Panlinang na Gawain: 1. Ako ay Nagtanim Phil. Halinat Umawit 5 p. Paksang Aralin Pagbibigay kahulugan sa Pamamagitan ng gma kios Lokomotor Sanggunian Kagamitan : : Awit : PEBC II A. Pampasigla/Balik-aral Isenyas ang kamay. Bigyan ng sapat na panahon aog mga pangkat para mabigyan nila ng kahulugan ang awit. Pagkatapos isakilos ang awit. 3.PE V Date: _________________ I. Army Hymn Kayliit ng Mundo Bigyang laya ang mga bata pangkat sa pagsasakilos sa awit. Tingnan ang mga aneks. p. Ipaawit ang “Ang Guryon” Ipaalala sa klase na habang sila’y umaawit isasakilos nila ang awit. Paglalahad: 1. Panimulang Gawain: 1. pito.

Paano binibigyan ng kahulugan ang awit. Takdang-Aralin: Paano mo naisasagawa ang iyong kawastuan at kahusayan ang mga kilos lokomotor ng may iba't ibang bilis. Gaano karami ang ginagamit na kilos lokomotor Pinakamahusay Katamtamang husay Di-Gaano Mahusay Hindi Mahusay 2.wala 1. Marami Katamtaman Kaunti Wala 3 Kilos o pataas 2 kilos lang 1 kilos 0 . Sabihin: Sa inyong palagay. kaninong pangkat ang pinakarnahusay? Pinakamaraming kilos lokomotor at di-lokomotor na ginamit? Isulat sa rating scale sa ibaba.Gamitin ang rating scale sa ibaba habang nagpapakita ang bawat pangkat ng kani-kanilang pagbibigay kahulugan sa awit. direksyon at lakas . V.

............ a. Layunin:  Nagagamit ang kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at reley II. Panlinang na Gawain: 1... 14 2... 1 b..PE V Date: _________________ I.. Pamamaraan: A.. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat na may magkaparehong bilang... .. balatong o munggo.-..... Lumuksong pasulong sa kaliwang paa na itinataas ang kanang tuhod ... Ulitin ang (a) na gagamitin naman ang kaliwang paa at kanang kamay . B...-....14 3............ Paksang Aralin Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor (Larong Reley) Sanggunian Kasanayan : : Kagamitan : PEBC II-B.... Pamantayan Ano ang dapat tandaan sa maayos na paglalaro? 1... Ang kaliwang bisig naman ang ibabaluktot sag awing kanan .... Anu-anong laro ang hilig ninyo? (Isa-isang tatayo ang mga bata at sasabihin ang kanilang paboritong laro... 1 c... Pampasigla Panimulang Ayos: Tumayo nang magkadikit ang gma paa. Maghintay ng sariling pagkakataon 4............ Ulitin ang (1-2) ...... Ihakbang ang kanang paa pasulong kasabay ang pag-igtad ng kanang balakang pakanan...........blg.blg.. Ibaluktot ang gma bisig sa anyong tatakbo 1..blg.......... 1 b...... mga supot na may patani. Makilahok nang masigla sa mga gawain 5... Sumunod sa panuto 2....blg..... Panimulang Gawain: 1..... Iwasan ang banggaan 3. Anu-ano ang isinagawang kilos na may kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor? 2. cassette tapes/recorders III. 1 c.......2 & 4 Paggamit ng Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor sa Larong Reley Palaruan..-.. Kamayan ang mga nanalong kalaro 3... 3. Ulitin ang (a) sa kanang paa . Pagsasanay Mga larong reley na nagagamit ang kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor 1.......32 blg...blg.blg. Ulitin ang (a-b). a...... May alam ba kayong larong relay? 2.a.......... salit-salitan ang kanan at kaliwa .......... Ulitin ang (a-b) .... Paglalahad: 1.

Tatalakayin ang nasabing laro. Umisip ng iasng larong reley na ginagamitan ng kumbinasyong kilos lokomotor at dilokomotor. Ipagpatuloy ang ganitong pagkilos hanggang sa ang lahat ng manlalaro ay makatapos. tatakbo nang pasulong ang uanang manlalaro ng bawat hanaya t ilalagay ang supot ng balatong sa bilog. Nasunod ba ang ating pamantayan? V. Nasiyahan ba kayo sa ating mga laro? 2. luluksung-luksong babalik at iaabot sa susunod na manlalaro. Pagbibigay Halaga: 1. tatapikin ang susunod na manlalaro. g. humigit-kumulang sa sampung metro ang pagitan buhat sa pamulaang guhit. C. 2. Takdang-Aralin: Pano mo nagagamit ang kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at reley . IV. Paglalapat Ipagawa sa bawat pangkat ang sumusunod: 1. bago pumunta sa likod ng hanay. 71) Batayang Aklat sa Musika para sa Ikaanim na Baitang). dadamputin ang supot ng balatong. c. Tatakbong pasulong ang sumusunod na manlalaro. h. Ipagawa sa bawat pangkat ang laro sa loob ng 3 minuto. d. Pangwakas na Gawain] Ipaawit ang “Field Song” (p. f. Sa tapat ng bawat hanay ay gumuhit ng isang bilog sa lupa. Sa hudyat. Hahanay ang bawat pangkat sa likod ng pamulaang guhit.b. Ang unang pangkat sa makatapos ng laro ang panalo. magluluksong babalik sa hanay. Anu-anong mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor ang inyong ginamit? 3. Bigyang laya ang mga bata sa pagkilos na ginagamitan ng kumbinasyong lokomotor at dilokomotor habang umaawit. Anu-anong kombinasyong kilos lokomotor at dilokomotor ang nagamit sa nasabing laro? 4. 2.

. Magbigay ng isang sitwasyon na nagpapakita ng suliranin na maaaring lutasin sa pamamagitan ng kumbinasyong kilos lokomotor at di lokomotor gaya ng: . C............-16 blg..may ahas sa daan 2..... Ulitin ang (a-b) .. Lumakad ng apat na hakbang pasulong habang itinataas ang mga bisig ..... B.. b......48 blg.....pagtawid sa malaking kanal .. Tumakbo sa lugar na ang mga tuhod ay itinataas ng pantay-baywang .. c... cassette tapes/recorder III. Layunin:  Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor para sa mabisang paglutas ng mga suliranin... Mga sitwasyong nagsisilbing batayan sa paglikha ng mga pinagsamang kilos lokomotor at di-lokomotor sa mabisang paglutas ng mga suliraning kaugnay sa: ....nasugatan dahil sa pagkabundol ng kalaro ... B.................. Pamantayan Ano ang mga pamantayang dapat sundin habang gumagawa ang pangkat? 3...PE V Date: _________________ I. c......... Anu-ano ang isinagawang kilos na may kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor? 2.........32 blg.. Pampasigla A..... Pamamaraan: A. Paksang Aralin Kumbinasyon ng mga Kilos Lokomotor at Di Lokomotor..4 blg... Pagsasagawa ... 1) at iunat ang bisig sa unahan pantay balikat ...16 blg.4 blg.nahulog sa puno ng kahoy ..... II.. a... Ulitin ang (a-b) . Panimulang Gawain: 1.pagtulong sa ninakawan 4... Ibaluktot ang tuhod (blg.... Sanggunian Kasanayan : : Kagamitan : PEBC II-B...batang natamaan ng bola ... Iimbay ng mabilis ang gma bisig lampas ulo ....-... Ulitin ang (a-b) dalawang beses .. Paglalahad: 1..... D....... b. 1....... Pagsasanay 1.3 Paglikha ng Kumbinasyong Lokomotor at Di-Lokomotor Para sa Mabisang Paglutas ng mga Suliranin Mga larawan... Lumakad paurong habang ibinababa ang mga bisig .....16 blg... lumang kalendaryo/diyaryo.. Panlinang na Gawain: 1...... a..16 blg....-.

1. 5.Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Mabisa ba yaong kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor na nilikha ng unang pangkat sa paglutas ng suliranin? Ng ikalawang pangkat? Ng ikatlong pangkat? Ng ikaapat na pangkat? 2. Takdang-Aralin: Paano ka nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor para sa mabisang paglutas ng mga suliranin. Bigyan ng 5 minuto ang bawat pangkat sa paglikha. . Pagbibigay Halaga: 1. Magpapakita ang bawat pangkat ang kanilang nilikhang gawain sa loob ng 3 minuto. Ang bawat pangkat ay mag-iisip ng isang sitwasyon na maipakikita na gagamitin ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor para sa mabisang paglutas ng mga suliranin. Anu-anong kilos ang inilikha ng unang pangkat? Ng ikalawang pangkat? Ng ikatlong pangkat? Ng ikaapat na pangkat? V. to me) 2x IV. Pangwakas na Gawain Awit ng May Kilos – “May Bonnie” May Bonnie lies over the ocean May Bonnie lies over the sea May Bonnie lies over the ocean O bring back my Bonnie to me (Bring back) 2x Bring back my Bonnie to me. 3. 2. Huhulan ng ibang pangkat kung anong kumbinasyong kilos ang nilikha ng isang pangkat para sa mabisang paglutas ng suliranin.

saka pasabayin ang mga bata sa pagsasagawa. patayuin ang mga bata sa apat na hanay. Pamamaraan: A. d. Ipakitang turo ang mga kasanayang pag-aaralan. . Panlinang na Gawain: 1. Sa pamamagitan ng senyas pangkamay. Lukso ni Jack – 16 blg. d. b. Bigyan ng pagkakataon ang bawat pangkat na maipakita ang kanilang routine. a. Bigyang-diin ang kahalagahan ng pagkilos nang may wastong tindig at tikas ng katawan at ang pagtugon sa ritmo habang isinasagawa ang iba’t ibang kilos. B.PE V Date: _________________ I. Hayaang isagawa ng mga bata ang mga sumusunod: a. Pampasiglang Gawain: 1. 2. task card at lubid (8 talampakan ang haba) III. b Ilahad ang kasana ang pag-aaralan. Pagsasanay Gawing muli ang buong “routine” o mga kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapang pangkamay na tumutugon sa ritmong 4/4 4. Iwasang magkalat ng anumang bagay sa palaruan. c. II. tape music o clapper. Pag-jogging sa lugar – isang minuto b. Itabi ng maayos ang mga kagamitan kung hindi na ginagamit. Dalhin ng may pag-iingat ang mga kagamitan sa palaruan b. Hayaang pag-aralan ng mga bata ang kasanayan sa pamamagitan ng pagbilang muna bago sabayan ng tugtog sa tambol o clapper. Iligpit ang mga kagamitan matapos gamitin. Pamantayan Anu-ano ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng isang kasanayan upang maiwasan ang aksidente? Mga inaasahang sagut: a. Hayaan silang magsanay sa pagsasagawa ng routine ayon sa ritmo. Bigyan ang bawat pangkat ng “task card”. 3. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Pampasigla Magpatugtog ng himig na nasa palakumpasang 4/4. Paksang Aralin Kasanayan Sanggunian Kagamitan : : : Paggamit ng Buklod at Lubod ayon sa ritmo Pagpalakas at Umunlad 5 Patnubay ng Guro Cassette. Layunin:  Naisasagawa ang iba't ibang kilos na gumagamit ng kagamitang pangkamay ayon sa ritmong 4/4. c. Paglalapat a.

2. Legend: M MG NIP - Magaling Magaling-galing Nangangailangan ng ibayong pagsasanay Antas ng Kahusayan MG NIP . Takdang-Aralin: Gawin ang pagtataya habang nagmamasid sa mga pangkat sa pagsasanay at paglalapat. Gamitin ang sumusunod na tseklis. Pagbibigay Halaga: Ipaawit ang “Awit sa Pagpapahinga” sa himig ng Alphabet song (ABC) Awit sa pagpapahinga Himig: Alphabeth Song Tunay na kasiya-siya Ang kasanayang isinagawa Lahat ay magsipagpahinga At tayo’y magsipaghanda Sa ating pagbabalik Sa silid nang tahimik V. 5.IV. Lagyan ng tsek sa ilalim ng antas ng kasanayan sa pagsasagawa ng iba’t ibang kilos na gumagamit ng kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo. Pangalang ng Mag-aaral M 1. 4. 3.

dh. b. a.PE V Date: _________________ I. anu-ano ang mga tuntunin na dapat ninyong sundin? a. Dinadala nang may pag-iingat ang mga kagamitan sa palaruan . Ipagawa ang mga sumusunod na kasanayan nang ayon sa ritmo ng awiting napapakinggan ng mga bata. Balik-aral Ipasagawa ang iba’t ibang kilos na ginagamitan ng buklod at pompons na natutuhan ng mga bata sa kahapon. pamaypay n yari sa carboard. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak at Paglalahad    Sa anong masigla at kasiya-siyang gawain maaaring gamitin ang pompon? lsa pang kagamitan pangkamay ay ang mga flaglets. Paksang Aralin Kasanayan : Sanggunian : Kagamitan : Paglikha ng Iba’t ibang Kilos na Gumagamit ng Pompons at Flaglets ng Isahan Ayon sa Ritmong 4/4 Magpalakas at Umunlad 5. Ngayon. Mataas na paglundag sa lugar – ( 1 minuto ) 2. Panatilihin ang katahimikan sa palaruan habang lurnulikha/nagsasanay ng kilos. d. 43-45 PEC II C. tape music sa palakumpasang 4/4 pito. Pamantayan Sa pagsasagawa ng mga gawaing panritmo na gumagamit ng mga kasangkapang pompons. tambol. sino Sa inyo ang lilikha ng kilos na gumagamit ng pompons? ng flaglets? 2. ( 1 minuto ) b. Layunin:  Nakalilikha ng iba't ibang kilos na gumagamit ng kagamitang pangkamay nang isahan ayon sa ritmong 4/4 II. Pagtakbo nang mabilis na paliku-liko sa paligid ng palaruan – (1 minuto) c. c. flaglets III. Pamamaraan: A. Patnubay ng Guro.. Pampasiglang Gawain: 1. ang bawat isa sa inyo ay lilikhang iba't ibang kilos na gumagamit ng mga pompons at ng flaglets ayon sa ritmong 4/4 Gagamitin ng mga babae ang mga pompons samantalang ang mga lalaki ay flaglets.2 Cassette. Mabagal na pagtakbo sa lugar habang niyayagyag ang iba’t ibang bahagi ng katawan. Iwasang magkalat ng anumang bagay sa palaruan. B. Pampasigla Patugtugin ang cassette. Itinatabi nang maayos ang rnga kagamitan kung hindi ginagamit ang rnga ito. Sa araw na ito. . e. Inililigpit nang rnaayos ang rnga kagamitan kapag tapos nang gamitin ang mga ito.

V. Pagsasagawa Lilikha ang bawat isa sa inyo ng mga kilos na gumagamit ng pompons at flaglets ayon sa ritmong 4/4. Pagsasanay/Paglalapat Magpatugtog ng awiting nasa palakumpasang 4/4 at ipasagawa sa mga bata ang mga nilikha 4/4 nilang iba't ibang kilos na gumagamit ng kagamitang pangkamay habang sinasabayan ang tugtog na napapakinggan. Pangwakas na Gawain Ipaawit ang " Mag . C. 4.Magaling 3 . 4.i ngat" ng sinasabayan ang cassette. Takdang-Aralin: Lagyan ng tsek ang hanay ng bilang na naglalarawan kung paano isinasagawa ang bawat bata ang mga iba’t ibang kilos na nilikha. 1 Antas ng Kahusayan 2 3 . 2.3. 1 . Pagkaraan ng sampung minuto. 3. itigil ang paglikha ng kilos. (Tingnan sa Aneks A) Mag-ingat Mag-ingat kung kumilos Huwag kang padalus-dalos Baka sa pagmamadali mo'y Ikaw ay matisod Itabi ang mga gamit Kung di na ginagamit Lahat ay iligpit Sa paraang tahimik.Nangangailangan ng ibayong pagsasanay Pangalang ng Mag-aaral 1. Magbibigay-halaga ang guro habang nagsasanay ang mga bata sa paggamit ng tseklis sa ibaba. Pagkatapos. isaisang sabihin ang ki los na nililikha at ipaki ta kung paano ginagawa ang mga ito.magaling na magaling 2 . 5.

Pamamaraan: A. Sumunod sa alituntunin ng laro. 3.PE V Date: _________________ I. d. Paglalahad Mga bata. e. Panlinang na Gawain: 1. kailangan natin tandaan ang mga alituntunin sa paglalaro upang hindi tayo magkasakitan. b. Schl. . Bigyan ng pagkakataon ang lahat ng kasapi sa pangkat na magkapares na magsakilos sa paggamit ng lubid at bola. 8 blg. 8 blg. Pangkatin ang klase sa dalawang pangkat. Huwag mag-uunahan upang maiwasan ang magkabanggaan. Pagsasagawa – 10 min. Paksang Aralin Pagtuklas ng Iba't Ibang Kilos na Gumagamit ng Lubid at Bola nang May Kapareha Sanggunian : BKP C. Pamantayan Bago tayo magsimula. B. Layunin:  Nakatutuklas ng iba't ibang kilos na gumagamit ng kasangkapang pangkamay nang may kapareha II. a. Sabihin sa klase na gumawa ng mga kilos na ginagamitan ng kanilang kasangkapang pangkamay. a. Huwag maghahagis ng anumang bagay sa kapareha kung hindi siya nakatingin. c. 8 blg. 8 blg. Kagamitan : lubid (Jumping Rope) (3 hanggang 4 na metro ang haba) sa bawat pares ng bata bola sa bawat pares III. Magdyagign . Ang isang pangkat ay gagamit ng lubid at ang sa ikalawang pangkat ay bola. Pagluksu-lukso – 2 min. Pagparisin ang mga bata na magkakasintaas. b. c. Pagpapaikot ng balikat paharap Ulitin patalikod Pagpapaikot kanang bisig Ulitin sa kaliwa Sabayang pagpapaikot ng mga bisig paharap Ulitin patalikod - 8 blg. Pampasiglang Gawain: 1. Isauli nang maayos ang mga bagay na ginagamit. - 8 blg.3 min.2 PEBC Dynamic Physical Education for Elem. anu-anong mga kasangkapang pangkamay ang maaari nating gamitin sa paglalaro? Anu-anong gawain o kilos ang magagawa ninyo na gumagamit ng lubid at bola? 2. Pampasigla 5-7 min. Makilahod ng masigla sa mga gawain.

IV. 4. Pagsasanay Pangkat in ang klase sa apat na pangkat. Pagdating sa tapusang guhit. Magbibigay ng panuto ang taya na susundin ng magkapareha sa bilog katulad ng "Magtalikod". Pagparisin ang magkakasintaas. Tatayo ang taya sa gitna ng bilog. "Magkaharap" " Magkamay".Pagkatapos na magsagawang lahat ng mga magkapareha ay magpapalit naman sila ng kasangkapang pangkamay. Ipasabi at ipagawa sa mga bata ang mga kilos na kanilang tinuklas at ginawa nang may kapareha sa harapan ng klase. samantalang ang nasa labas ay maghahanap ng panibago nilang kapareha. Sa senyas ng dalawang palakpak. iiwanan anng lubid at dadamputin ang bola na kanilang ipapasa sa isa't isa habang nag-iiskape patagilid patungo sa pamulaang guhit. patigilin sila sa pagsasagawa. Sa pagpapalit ng kapareha. 8. Pagpalitin naman ang mga nasa loob at labas na manlalaro. ang unang magkapares sa bawat pangkat ay sabay na magluluksong lubid patungo sa panapos na guhit. Ang grupo ng 1ubid ay bola naman ang gagamitin at ang grupo ng bola ay lubid naman ang gagamitin. Kapag binigkas ng taya ang "Busy Bee". Pagdating ng magkapareha sa pamulaang guhit ay ipapasa sa susunod na pares kanilang pangkat ang bola at ito naman ang magsasagawa ng gawain sa bola na ginawa ng unang magkapareha. 6. Ang kalahati ay nasa loob ng bilog at ang kalahati ay nasa labas ng bilog kaharap ng kapareha. Hatiin ang mga manlalaro sa bawat bilog. Maglagay ng silya at ipatong ang bola na kanilang iikutan sa panapos na guhit. Pagbibigay Halaga: 1. ilalagay ang bola at kukunin ang lubid. Sa hudyat na "GO". "Tuhod sa Tuhod". Ang unang pangkat na natapos ang siyang panalo. Takdang-Aralin: Anu-anong mga gawain o kilos ang natuklasan ninyo na ginamitan ng lubid? Bola? . 2. Ang batang walang kapareha ang siya namang magiging taya. Mag-iisip naman ng ibang galaw o kilos ang taya at ito'y kanyang isisigaw. Sabay na magluluksong lubid pabalik sa pamulaang guhit. Nasunod ba ang gma pamantayan na ating tinatalakay? V. Magtalaga ng isang batang walang kapareha upang maging TAYA. at iba pa. Pangwakas na Gawain Laro: Busy Bee 1. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ang taya rin ay hahanap ng kanyang kapareha 7. 5. 9. ang mga manlalaro ay kailangang magpalit-palit ng kanilang kapareha maliban sa kanilang katabi. 5. Ipagpapatuloy ang kilos na salitan hanggang sa makatapos lahat ang magkapareha sa hanay. ang mga manlalaro sa loob ng bilog ay hindi gagalaw. 4. Pabilugin sila sa dalawa. Magtakda ng panimulang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit. 3.

Maglagay ng 3 bola na may 5 metro ang layo sa patpat at isang hula hoop naman na may layong 5 metro sa mga bola. patpat at hula hoop. ano ang dapat natin muling tandaan sa pagsasagawa ng gawain? 3. Nakahawak sa baywang ng unang manlalaro ang pangalawang manlalaro at ang ikatlo ay nakahawak sa baywang ng gitnang manlalaro (pangalawa). ilalagay ng unang 3 sunud-sunod na bata sa bawat pangkat ang patpat sa pagitan ng kanilang hita at sabaysabay na tatakbo patungo sa bola. 4. d. 5. Dapat lahat ng kasapi sa pangkat ay nagsasakilos sa paggamit ng bola.2 PEBC bola. c.8 blg. Pagpapaikot ng mga bisig pakanan . Paglalahad Sa nakaraang aralin. Pamamaraan: A. Hatiin ang klase sa tat long pangkat na may 25-18 manlalaro. Tanungin ang mga bata kung anong kilos ang natuklasan at ginawa nila.8 blg. 4. Pagsasagawa Pangkatin ang mga bata ng tatluhan bawat pangkat. Sa hudyat na "Simula". Pagbaluktot nang dahan dahan ng ulo sa kanan 3. Hula Hoop. Bigyan sila ng pagkakataon na tuklasin kung anu-anong mga gawain o kilos ang kannilang magagawa sa mga kasangkapang pangkamay nang may kapangkat. Kanilang ilalapag ang patpat at dadamputin ng bawat isa ang bola at iipi in sa pagi tan ng dalawang tuhod. b. Pagsasanay a. Pampasiglang Gawain: 1.8 blg. Ulitin sa harap ang (2 ) . Pampasiglang gawain 1. II. patpat III. 2. at Patpat nang may Kapangkat Sanggunian Kagamitan : : BKP C. B. Panlinang na Gawain: 1. Paksang Aralin Pagtuklas ng Iba't Ibang Kilos na Ginagamitan ng Bola.napag-aralan natin ang paggamit ng kasangkapang pangkamay nang maykapareha. hula hoop. Anu-anong mga gawain ang magagawa paggamit ng bola? hulahop? patpat? 2. Magdyaging – 3 mins. Ulitin sa kaliwa ang ( 2 ) . Kapag nakapagsasagawa na ang lahat Ihuhudyat ang guro na tumigil na sa gawain. . Pamantayan Bago natin simulan aog ating gawain. Maglagay ng pat pat (2-3 metro) sa pamulaang guhit sa bawat pangkat. Layunin:  Nakatutuklas ng iba't ibang kilos na gumagamit ng kasangkapang pangkamay nang may kapangkat. Ngayon naman ay gag win natin ito nang kapangkat.PE V Date: _________________ I.

Magbigay ng pagsasanay sa tinig. ang mga bata ay magpapangkat ng tatluhan. 2. Sabay-sabay silang lulundag pasulong na hindi nahuhulog ang bola sa sahig. siyang panalo. h. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor . Anu-anong kilos ang iyong natuklasan na gumagamit ng kasangkapang pangkamay ng may kapangkat? MUSIKA MUSIKA V Date: ___________ I. g. Ang unang pangkat na nakatapos ang siyang panalo. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Takdang-Aralin: 1. Pagbibigay Halaga: Laro: Pangkat-pangkat Ikalat ang mga bata. TX p. yo. Kapag 1 o 2 bata ang naiwan. Ang pangkat na sabra o kulang sa tatlo ay hindi na kasali. ye. Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor. V. yi. Kapag nahulog ang bola. Ilarawan nila nang maayos ang mga bola. . dadarnputin at iaayos. f. Pagsigaw ng guro bilang "tatlo".e. 25 Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard” Tunay na “keyboard” Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota III. IV. Ipagpapatuloy ang laro hanggang matapos na ang lahat ng manlalaro sa pangkat. Pagdating sa hulahoop. II. yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas. Anu-ano ang mga bagay na dapat nating tandaan sa pagsasagawa ng mga gawain. Paghahanda 1. (2 minuto) Gamitin ang mga pantig na “ya. susuot sila sa loob ng hulahoop at tatakbo patungo sa panimulang guhit Ipapasa nila ang hulahoop sa susunod na pangkat sa hanay nila at muling gagawin ang mga gawain. Maaaring isigaw ng guro ang anumang bilang.

C. Itanong:  Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa. Itanong: Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan ng mga bata. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa. Panlinang na Gawain: 1. Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". Magbigay ng mga halimbawa. 7. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. 3. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. ' 5. 3. D. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan. Takdang Aralin: Paano mo naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor? . B. 6. 4. 2. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at “Santa Clara” V. Pagbabalik-aral 1.b. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang inaawit. IV. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor.

' 5. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”. 3. Itanong:  Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa. TX p. Itanong: Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas. B. Pagbabalik-aral 1. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor . ye. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang inaawit. Panimulang Gawain: a. 2. 3. Panlinang na Gawain: 1. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. Mga layunin: Nasasabi ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor. Paghahanda 1. 4. 25 Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard” Tunay na “keyboard” Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota III. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. b. II. C. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan ng mga bata. Pamamaraan: A. 7. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. (2 minuto) Gamitin ang mga pantig na “ya. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. yo. Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do".MUSIKA V Date: ___________ I. yi. Magbigay ng .

Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at “Santa Clara” V.mga halimbawa. Takdang Aralin: Paano mo nasasabi ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? . D. IV. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa.

7. Pagbabalik-aral 1. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 3. Itanong: Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). yo. 3. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 2. Itanong: a. 4. Paghahanda 1. yi. yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas. (2 minuto) Gamitin ang mga pantig na “ya. C. b. Panimulang Gawain: a. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 6. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang inaawit. Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor . Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor II.MUSIKA V Date: ___________ I. Pamamaraan: A. 25 Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard” Tunay na “keyboard” Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota III. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”. ' 5. TX p. ye. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang . Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan ng mga bata. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. B. Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan.

buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. . Magbigay ng mga halimbawa.

Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at “Santa Clara” V. IV. Takdang Aralin: Paano mo naipapakita ang iyong kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor? .D.

la B. Pamamaraan: A.so . D.re . Ilahad ang larawan ng "keyboard" at ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa d menor kung umaayon sa huwarang menor. Pagsasanay: .MUSIKA V Date: ___________ I.mi . Ituro ang awit na"Salidomay" sa pamamaraang "sight reading". Itanong kung saan matatagpuan ang lundayang tonong "la" para sa iskalang dmenor. 3. 34 Pitch pipe Larawan ng "keyboard" III.re – mi mi .la . C.    Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ngmga nota sa tunugang F mayor Nakaaawit sa tunugang F mayor Naaawit nang wasto ang "Sturdy Growing Tree" II. Isulat sa pisara ang iskala ng tunugang d menor. 33 Mga Kagamitan: Iskala ng d menor sa tsart Tsart ng awit na "Salidomay" d menor 2/4 mi TX p. Pagusapan ang nilalaman ng awit. Panimulang Gawain: 1.do . Pagsasanay sa tinig Gamitin ang mga pantig na "hu hu hu" sa himig na "la-ti-do" pataas nang pataas. Paksang-Aralin: Tunugang d menor. 5.re .mi . Ipaawit ang iskala sa tandang Tunugang F. 4. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskala sa tandang Tunugang F. Pag-usapan kung paano gagawin ang kaugnay na tunugang menor ng Tunugang F mayor.so . Ipaawit sa mga bata ang "Sturdy Growing Tree" . 3. Itanong: Ano ang pagkakaiba ng tunugang mayor at menor? Paano nagagawa ang kaugnay na tunugang menor ng isang tunugang mayor? Ano ang iskalang menor? 2. Pagbabalik-Aral 1. 2.re . TX p.mi mi .la . 2. Pagsasanay sa himig (Gamitin ang senyas sa kamay ni Kodaly o "scale chart" ni Ward) Mga mungkahing himig na pagsasanayan: d menor mi .

1. Ipasulat ang iskala ng tunugang F Mayor nang walang parisan. .

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree” V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang iyong kasanayan sa pag-awit at pagbasa ngmga nota sa tunugang F mayor? .

so . Mga layunin: Nakaaawit sa tunugang F mayor II. Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" 0 pagbasa ng so-fa silaba. Pamamaraan: A. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.MUSIKA V Date: ___________ I. TX p. D.la . Panlinang na Gawain: 1. IV. Paksang-Aralin: Tunugang F Mayor. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.do . 32 Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na "Sturdy Growing Tree" "Keyboard" o larawan nito III.so .re . Pagsasanay: 1. 3. 2. Paglalahat: 1.fa .do . Panimulang Gawain: a.mi .do . Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F 2. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor E. Paghahanda 1.ti .so B. TX p. 31 Awit: “Sturdy Growing Tree”.so .so re .re . Pagbabalik-aral 1.do .re fa .mi . Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na "ma-me-mi-mo-mu" sa iisang tono.ti . Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree” . Itanong/Sabihin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor C. F . Ipaawit sa mga bata ang buong awit.

Takdang Aralin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor? .V.

Pagbabalik-aral 1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na "ma-me-mi-mo-mu" sa iisang tono.ti . TX p. D.so B.re . F .do . Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree” . 3. 2. IV.so . Pagsasanay: 1.do . Panlinang na Gawain: 1. Paglalahat: 1.MUSIKA V Date: ___________ I.re . Paksang-Aralin: Tunugang F Mayor.mi . Panimulang Gawain: a.fa .do .do . Mga layunin: Naaawit nang wasto ang "Sturdy Growing Tree" II. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor E.so re .so . TX p.so . Paghahanda 1.re fa . Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig. 32 Pitch pipe "Keyboard" o larawan nito III. Itanong/Sabihin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor C. 32 Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na "Sturdy Growing Tree" F 2/4 do TX p.mi . Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" 0 pagbasa ng so-fa silaba. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. Ipaawit sa mga bata ang buong awit. Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F 3. 31 Awit: “Sturdy Growing Tree”.ti .la . Pamamaraan: A. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Sturdy Growing Tree” at pagsanayang awitin ito sa F mayor .

33 Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na “Sturdy Growing Tree” F 2/4 do TX p. TX p. Pagsasanay: 1.so re .re fa . Paksang-Aralin: Tunugang d menor. Itanong/Sabihin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor C.do . 2.MUSIKA V Date: ___________ I. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig. Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" o pagbasa ng so-fa silaba.ti . Pagtataya: .fa . Pag-usapan ang nilalaman ng awit.mi . Paghahanda 1.re . IV. Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F 2. Pamamaraan: A.so B. Mga layunin:  Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang d menor  Nakababasa/nakaaawit sa tunugang d menor  Natutukoy ang d menor na katugong tunugang menor ng F mayor II.do . F . Panimulang Gawain: a. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang buong awit. D. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na “ma-me-mi-mo-mu” sa iisang tono. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor E.do .re .so .so .do .ti . 32 Pitch pipe “Keyboard” o larawan nito III.so .mi . Pagbabalik-aral 1.la . 3. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing
Tree”
V. Takdang Aralin:
Paano mo naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa
tunugang d menor?

MUSIKA V
Date: ___________
I.

Mga layunin:
 Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang
G mayor
 Nakaaawit sa tunugang G mayor
 Naaawit nang wasto ang "The Man on the Flying Trapeze"

II. Paksang-Aralin:
Tunugang G Mayor, TX p. 35 .
Mga Kagamitan:
Iskala ng G mayor sa tsart
Tsart ng awit na "The Man on the Flying Trapeze" G 3/4 so TX p.37
Pitch pipe

.

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
a. Paghahanda
1. Pagsasanay sa tinig
Mga pantig na "Mio-mio mi" sa himig na "do-mi-so-mi-do" pataas
pababa sa iskala.
2. Pagsasanay sa himig
Gamitin ang mga senyas sa kamay ni Kodaly.
Mga mungkahing himig:
so - so - do - re - mi
mi - mi - fa - la - re - re - re - do - la - so
ti - do - re - mi - re - do
B. Pagbabalik-aral
1. Ipaawit ang "Sturdy Growing Tree" at "Salidomay".
2. Pag-usapan ang tunugang F mayor at d menor.
3. Itanong:
 Paano makikilala ang tunugang F mayor?
 Paano makikilala ang tunugang d menor?
 Ano ang pagkakaiba ng dalawa?
 Saan matatagpuan ang lundayang tono sa d menor?
C. Panlinang na Gawain:
1. Ipasuri sa mga bata ang iskala sa tunugang G mayor.
2. Itanong/Sabihin:
 Saan makikita ang pangalang pantonong G sa limguhit?
 Ito ang lundayang tonG ng tunugang G.
 Dito matatagpuan ang "do" sa tunugang G mayor.
3. Ipakita sa mga bata ang tunugang G mayor sa "keyboard"
3. Sabihin/Itanong:
 Suriin ang agwat ng mga nota.
 Sumusunod ba sa huwarang mayor ang pagitan ng mga nota? Bakit?

 Paano ginamit ang sustinido?
5. Ilahad ang iskala satunugang G mayor at ipaawit sa mga bata ang iskala.
6. Ituro ang awit na "The Man on the Flying Trapeze" sa pamamaraang
pagagad.
7. Pag-usapan angnilalarawan ng awit.
D. Paglalahat:
1. Itanong: .
 Ano ang G mayor?
 Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang G mayor?
IV. Pagtataya:
Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "The Man on the
Flying Trapeze”
V. Takdang Aralin:
1. Ipasulat ang iskala ng tunugang G Mayor nang walang parisan.
2. Pagawain ang mga bata ng mga huwarang himig sa tunugang G at ipaawit ang
kanilang nilikha.

MUSIKA V
Date: ___________
I.

Mga layunin:
 Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e
menor
 Nakabasa/nakaaawit sa tunugang e menor
 N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor
 Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor
 Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibhan ng tunugang mayor sa
tunugang menor
 Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin:
Tunugang e menor TX p. 38
Mga Kagamitan:
 Iskala ng e menor sa tsart
 Tsart ng awit na "Sipag at 1'iyaga" e menor : mi TX p. 39 Pitch pipe
 Larawan ng "keyboard"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay sa tinig
Mga pantig na "mi-i-i-i-o" sa himig na "so-fa-mi-re-do", pataas nang pataas
sa iskala.
B. Pagbabalik-aral
1. Ipaawit ang "The Man on the Flying Trapeze"
2. Pag-usapan ang tunugan ng awit
3. Itanong:
 Ano ang tunugan ng awit na "The Man on the Flying Trapeze"?
.
 Ano ang lundayang tonog G ng tunugang G?
 Saang bahagi ng limguhit matatagpuan ang pangalang pantonong G?
 Awitin ang iskala sa tunugang G.
C. Panlinang na Gawain:
1. Ilahad ang iskala sa tandang tunugang G.
2. Pag-usapan kung paano gagawin ang kaugnay na tunugang menor ng
tunugang G mayor.
3. ltanong kung saan matatagpuan ang lundayang tonong "la" para sa iskalang
e menor.
4. Isulat sa pisara ang iskala ng tunugang e menor.
5. Ilahad ang larawan ng "keyboard" at ipasuri sa mga bata ang pagitan ng

bawat nota sa e menor kung umaayon ang pagitan ng mga tono sa
huwarang menor.
6. Ipaawit sa mga bata ang iskalang G mayor at e menor.
7. Itanong/sabihin:
Ano ang kaibhan ng tunog ng tunugang G sa tunugang e menor?
D. Paglalahat:
1. Itanong:
 Ano ang kaugnayan ng tunugang G mayor at e menor?

E. Pagsasanay:
1. Ipasulat sa mga bata ang iskalang e menor nang walang tularan.
2. Ipaawit sa mga bata ang iskala hanggang madama nila ang damdaming
dulot ng tunugarig menor.
IV. Pagtataya:
Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na " The Man on
the Flying Trapeze”
V. Takdang Aralin:
Paano mo naipakikita ang iyong kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota
sa tunugang e menor
_______________________________________________

MUSIKA V
Date: ___________
I.

Mga layunin:
 Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e
menor
 Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor
 N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor
 Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor
 Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang mayor sa
tunugang menor
 Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin:
Tunugang e menor, TX p. 38
Awit: "Sipag at Tiyaga", TX p. 39
Mga Kagamitan:
Iskala ng e menor sa tsart
Tsart ng awit na "Sipag at 1'iyaga" e menor 4/4 mi TX p. 39
Pitch pipe
Larawan ng "keyboard"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay sa tinig. Mga pantig na "mi-i-i-i-o" sa himig na "so-fa-mi-re-do",
pataas nang pataas sa iskala sa tuwing uulitin.
2. Pagsasanay sa himig
(Maaaring gumamit ng senyas sa kamay ni Kodaly o mga nota sa iskala)
Mga mungkahing himig na pagsasanayan:
mi - mi - fa mi - re - do - mi - re
do - ti - do - ti - do - re - do -ti-la
B. Pagbabalik-aral
1. Itanong:
Ano ang kaugnayan ng tunugang G mayor at e menor?
Awitin ang iskala ng tunugang e menor.
C. Panlinang na Gawain:
1. Ilahad ang iskor ng awit na "Sipag at Tiyaga" at suriin -ang awit.
2. Itanong:
 Sa anong nota nagsisimula ang awit?
 Sa anong nota nagtatapos ang awit?
 Ano ang·tunugan ng "Sipag at Tiyaga".
3. Ituro ang awit na "Sipag at Tiyaga" sa pamamaraang "sight reading".
4. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.
5. Pagsanayang awitin ang "Sipag at Tiyaga".
6. Awitinang "The Man on the Flying Trapeze".
7. Paghambingin ang damdaming dulot ng dalawang awit.

D. Paglalahat:
1. Paano nagkakaiba ang mga awit na nasa tunugang G at e menor.
2. Paano nagtatapos ang bawat isa?
E. Pagsasanay:
1. Pagsanayang awitin ang mga awit na nasa tunugang Fat G at mga nasa
tunugang d menor at e menor.
IV. Pagtataya:
Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sipag at
Tiyaga”
V. Takdang Aralin:
Paano nagtatapos ang awit na nasa tunugang e menor?

MUSIKA V
Date: ___________
I.

Mga layunin:
 Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e
menor
 Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor
 N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor
 Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor
 Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang mayor sa
tunugang menor
 Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin:
Hulwarang Panghimig na Panapos ng Isang Awit
Mga Kagamitan:
Iskala ng e menor sa tsart
Tsart ng awit na "Sipag at Tiyaga" e menor 4/4 mi TX p. 39
Pitch pipe
Larawan ng "keyboard"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.
B. Pagbabalik-aral
1. Ipaawit ang "Sipag at Tiyaga"
2. Itanong:
Sa anong nota nagsisimula ang awit?
Sa anong nota ito nagtatapos?
Ano ang tunugang awit na ito?
Awitin ang huling hulwarang himig.
C. Panlinang na Gawain:
1. Ihanda ang mga bata upang makalikha ng maikling hulwarang panghimig bilang
panapos ng isang awit
2. ltanong:
 Paano nagtatapos ang awit na nasa tunugang e menor?
3. Ipaawit sa mga bata ang sumusunod na hulwarang panghimig:
4. Tulungan ang mga bata na makalikha ng isang maikling hulwarang
panghimig sa tunugang e menor na panapos sa awit
5. Itanong:
 Ano ang palakumpasan ng awit?
 Ilang bilang mayroon ang bawat sukat?
 Sa anong nota dapat magtapos ang awit?
 Nasaan ang "do" sa tunugang e menor?
6. Ipaawit sa mga bata ang hulwarang panghimig na ginawa.
D. Paglalahat:

1. Itanong:
 Ano ang mga dapat tandaan sa paglikha ng maikling hulwarang
panghimig bilang panapos ng isang awit?
IV. Pagtataya:
Pagawain ang mga bata ng sariling hulwarang panghimig na panapos ng
sumusunod sa awit na nasa tunugang e menor
V. Takdang Aralin:
Paano mo nakikilala ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang menor?

MUSIKA V
Date: ___________
I.

Mga layunin:
 Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo
 Nakikilala ang anyong binary (AB)
 Naaawit nangwasto ang "O, Naraniag A Bulan" at nasusuri ang anyo nito.

II. Paksang-Aralin:
Anyong Binary, TX p. 40
Mga Kagamitan:
Iskor ng Awit na "O, Naraniag A Bulan" na nasa tsart. C 3/4 so TXpp.41-42
"Pitch Pipe"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Magbigay ng Pagsasanay sa Tinig
Halimbawa:
Ilustrasyon
Itaas ang himig na ito nang kala-kalahating nota sa tuwing uulitin.
Maaaring gumawa ng sari-saring kumbinasyon ng mga nota at lapatan
ng mga pantig. Laging ipaalala sa mga bata angmaganda at
wastongpag-awit.
2. Pagsasanay sa Himig
B. Pagbabalik-aral
1. Ipaawit ang "Sturdy Growing Tree" at "Salidomay".
2. Pag-usapaan ang pagkakaiba ng tunugang mayor sa tunugang menor.
3. Itanong:
 Anu-ano ang pagkakaiba ng tunugang mayor sa tunugang menor?
 Paano magagawa ang kaugnay na tunugang menor ng tunugang mayor?
 Paano nagtatapos ang bawat isa?
C. Panlinang na Gawain:
1. Ilahad ang iskor ng awit na "O, N araniag A Bulan".
2. Ituro ang awit sa pamamaraang payugtu-yugto.
3. Ipasuri sa bata ang bawat bahagi ng awit.
4. Itanong/Sabihin:
 Suriin ang bawat bahagi ng awit.
 Ilang parirala mayroon ang awit?
 Ilang bahagi mayroon ang awit?
 Awitin ang bawat bahagi.
 Ihuni ang himig ng buong awit at pakinggang mabuti ang pagbabago nito.
D. Paglalahat:
1. Itanong/Sabihin:
 Ano ang anyo ng "0, N araniag A Bulan" ayon sa mga bahagi?
 Ang anyong AB ay anyong "binary". Ano ang anyong

 Umisip ng iba pang awit naalam ninyo na anyong binary. Takdang Aralin: Paano mo napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo? . Itanong/Sabihin:  Awitin ang bahaging A ng "0.  Awitin ang bahaging B ng "0."binary"? IV. Pagtataya: 1. V. Naraniag A Bulan". Naraniag A Bulan".

Paksang-Aralin: AnyongTernary. . Ipasuri sa mga bata ang iskor. 44 Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "My Lord.anyo ng awit na "My Lord. What a Morning". Lumikha ng mga payak na hulwarang himig na may anyong ternary. 4. 3.  Sa anong bahagi nagtatapos ang awitin?  Anong titik ang ilalagay natin sa unang bahagi? . Pag-usapan ang anyong "binary". Pag-usapan ang nilalaman ng awit. Ipagawa sa mga mag-aaral.  Awitin ang ikalawang bahagi. Pagtataya: 1. What a Morning"?  Bakit ABA ang naging anyo nito? 5. What a Morning" na nasa tsart .F mi 4/4 TXpp. Ilahad ang iskor ng "My Lord. 3. sa pangatlong bahagi?  Ano ang . Ano ang anyong ternary? 2. Panimulang Gawain: 1. Ipaawit ang "O... Paglalahat: 1. Mga layunin:  Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo  Nakikilala ang anyong ternary (ABA)  Naaawit nang maayos at wasto ang "My Lord. Naraniag A Bulan". 4.. Itanong:  Paano mo nalalaman na ang isang awit ay nasa anyong binary?  Ano ang anyo?  Ano ang anyong binary? B.. What a Morning" II. Panlinang na Gawain: 1. Anu-ano ang mga dapat mong gawin upang malaman ang anyo ng isang awit? IV. Itanong:  Ilang bahagi mayroonang awit?  Awitin ang unang bahagi. Pamamaraan: A.MUSIKA V Date: ___________ I. 45 "Pitch Pipe" III. 2.. Pagsasanay sa tinig 2. Pagsanayang awitin ang "My Lord. Linangin ang salitang "ternary" C. What a Morning" at ituro ang awit sa pamamaraang pagagad. sa pangalawang bahagi? . TXp..

V. Takdang Aralin: Kailan mo masasabi na ang isang awit ay may anyong “ternary”? Ano ang “ternary”? .

Pansinin ninyo kung paano ko sinusunod ang mga simbolo na nasa iskor. 2. Panlinang na Gawain: 1. Itanong: Kailan mo masasabi na ang isang awit ay may anyong "ternary" Ano ang anyong "ternary"? Paano mo malalaman ang anyo ng awit? C. Al Fine. 4.46 Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Swing Low. Dal Segno (D.  Naaawit nangwasto ang "Swing Low. Mga layunin:  Napahahalagahan ang mga tugtugin at awitin ayon sa anyo  Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng Da Capo (D. TX p. Paglalahat: 1. Paksang-Aralin: Mga Simbolong may Kaugnayan sa Anyo. Itanong: Anu-ano ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo? Ano ang kahulugan ng bawat isa? Ano ang anyo ang awit na “Swing Low. Ilahad ang iskor ng "Swing Low. Pag-usapan ang mga simbolong may kugnayan sa anyo. . Awitin sa mga bata ang awit. Pagsasanay sa himig (3 minuto) B.MUSIKA V Date: ___________ I.). 3. D.C. Pakinggan n'yong mabuti at sundan ninyo ng paningin ang iskor. Sweet Chariot”. Pagbabalik-aral 1. Panimulang Gawain: 1. Sweet Chariot". Pamamaraan: A. 47 -47 "Pitch Pipe" III. Al Fine.S. Pagsasanay sa tinig (2 minuto) 2. Pagtataya: Pagsanayang awitin ang awit na “Swing Low. Sweet Chariot". 5. Sweet Chariot" key F 4/4 mi TXpp. Sabihin: Aawitin ko ang awit. Itanong: Paano ko inawit ang "Swing Low. Sweet Chariot"? Ilang bahagi mayroon ang awit? Ano ang inulit na bahagi? Saan natapos ang awit? Ano ang anyo ng awit? D. II.C. Sweet Chariot”? IV.).

Takdang Aralin: Paano mo napahahalagahan ang mga tugtugin at awitin ayon sa anyo? .V.

5. Panlinang na Gawain: 1. Itanong: Paano ipinahahayag ang ABA sa larawan? Anong mga elemento ng sining ang ginagamit upang maipakita ang anyong ABA? 6. Panimulang Gawain: 1. Pag-usapan ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo na matatagpuan sa awit. 3. Paksang-Aralin: ABA sa Musika. "'hat a Morning" at "Ths. I Love You" sa pamamaraang pagagad. What a Morning" TX p. Sining at Arkitektura. Iturn ang awit na "Yes. Pagsasanay sa tinig B. 3. I Love You" TX p. Pagbabalik-aral 1. Sweet Chariot"? Ano ang kahulugan ng bawat simbolo? Magbigay ng halimbawa. Mga layunin: Naipakikita ang pagkakaiba ng pamamaraan ng ABA sa musika. 49 Mga Kagamitan: Iskor ng awit mga na "My Lord. sining at arkitektura II. Ipaawit sa mga bata ang "Swing Low. Sining sa arkitektura 2. 4. Sweet Chariot". 49 Mga larawan na nagpapakita ng ritmo at balanse III. Itanong: Anu-anong mga simbolo ang makikita sa iskor ng "Swing Low. Ipaalam sa mga bata na may iba't ibang uri ng sining tulad ng: a. Pamamaraan: A. ltanong: . Magpakita ng larawan ng mga gusali na nagpapahayag ng ABA 7. C.MUSIKA V Date: ___________ I. Ano ang anyo ng mga awit na ito? Ipaliwanag ang kahulugan ng ABA sa musika. Sining sa pag-awit o pagtugtog b Sining sa paglikha at pagguhit c. TX p. 45 at "Yes. Sabihin/Itanong: Awitin ang "My Lord. Magpakita ng mga larawannagpapahayag ng ABA. I Love You". 2.

Paglalahat: 1.Paano ipinahayag ang ABA sa sining pangarkitektura? D. Itanong: Ano ang ABA sa sining. musika at arkitektura? Paano ipinahahayag ang mga ito? .

Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang pagkakaiba ng pamamaraan ng ABA sa musika. ABA ng mga hulwarang ritmo b. Pagtataya: 1. sining at arkitektura? .IV. ABA sa mga arkitektura o mga gusali . Pagawain ang mga bata ng mga anyong ABA sa pamamagitan ng mga sumusunod: a. V. ABA sa pamamagitan ng mga disenyo ng prutas at gulay c.

MATH MATHEMATICS V .

. Practice Exercises Use diagrams or fractions regions to add the following. Learning Experiences: A. Generalization: How can we add fractions if they are dissimilar? (We make them similar) IV.2 Enfolding Mathematics V Materials: flashcards. Evaluation: Complete the diagrams by shading them correctly showing the given addition statements. What part of the cake did she slice? i. fraction chart. 2 + 1 = 6 3 4. 1. Objectives: Cognitive: Values: Visualized addition of dissimilar fractions without and with regrouping Peace and harmony II. 3 + 1 = 8 4 3. game boards for square deal. Drill on adding similar fractions will be flashed to the class. 2 + 5 = 5. Learning Content Skills: Visualized addition of dissimilar fractions without and with regrouping References: BEC PELC II B 1. The pupils give the correct answer. First she sliced 1/3 and then 1/6 if the cake. 2 + 1 = 3. Motivation: Can we mix oil with water? Why? Similarly. Developmental Activities: 1. we cannot just put together dissimilar fractions. strips III. Preparatory Activities: 1. can we? B.Date: ___________ I. Presentation: Strategy: Modeling Using a problem opener Mother has one whole cake. 5 + 1 = 3 4 3 9 8 2 2. 1 3 6 Ask: What parts of the cake had been sliced off? What was the total part of the cake that was sliced off? 1 1 3 6 1 2 2. 2.

V. 7 + 3 = 10 4 5.Rename the answers if needed. Assignment Find the sum 1. 11 + 5 = 12 6 3. 5 + 1 = 6 5 . 2 + 7 = 3 8 2. 1 + 3 = 4 5 4.

Objectives: Cognitive: Values: Add dissimilar fraction Obedience II. Learning Content Skills: Adding dissimilar fractions References: BEC PELC II B 1. Learning Experiences: A. (Be sure numbers are manageable by the pupils) c. Developmental Activities: a. Pupils give the LCM orally6 and pupil who gives the 1st correct answer gets the point. Add . Teacher flashes card with 2 to 3 written numbers. Then rename them to similar fractions. What kind of fractions are 3/6 and 2/12? 4. Practice Exercises Find the sum 1) 9/16 + 4/8 2) 16/20 + 2/10 3) 14/24 + 6/16 4) 5/8 + 4/6 5) 7/10 + 2/20 3. 2.MATHEMATICS V Date: ___________ I. find the LCD first. B. The group having the most points wins the game. Presentation: Problem opener through cut outs (drawing picture of a circular pizza) Faith ate 3/6 of a pizza. Let’s solve the problem. How can we add them? (Rename 3/6 into a fraction· similar to 1/12) 7. concrete objects II. Strategy: Relay game Mechanics: a. Divide the class into 2 (boys and girls). What operation is. The game continues until all the 10 participants from each group have participated. needed to solve the problem? 5. How many parts of the pizza did they eat in all? 1. b. What is asked? 2. e. Mark ate 2/ 12 of the same pizza. Preparatory Activities: 1.3 Enfolding Mathematics V Materials: flashcards. Mental Computation Drill on finding the LCM of some given numbers. Can we easily add 3/6 and 1/12? Why? 6. What are given? 3. Generalization: How do we add dissimilar fractions? In adding dissimilar fractions. One representative from each group stands at he back of the room. d.

2 + 1 = 8 2 4. 1. 6 + 1 = 10 2 5. Evaluation: Rename these fractions as similar fractions. Add then express the sum in lowest term if possible 1. Assignment Find the sum and if necessary reduce the answer in its simplest form. 1 + 3 = 4 6 2. 5 + 10 = 9 15 . 2 + 3 = 10 4 8 + 5= 12 9 6 + 7 = 15 10 5.as in adding similar fractions and reduce answer to lowest terms. 3 + 4 = 6 10 3. IV. 2 + 3 = 8 4 3. 2. 5 + 1 = 8 4 V. 4.

MATHEMATICS V Date: ___________ I. Focus their attention on the number sentence they have written on the board. Lead the pupils to notice that the fractions have ' different denominators and are therefore unlike fractions. Learning Experiences: A.4 Enfolding Mathematics V Materials: fraction cards. 2. 3/6 hour on the second day and 2 hours on the third day. Sanchez for having a vegetable garden at home? How can such garden help in sustaining a family's day to day expenses? What other benefits can you get for maintaining such garden at home? 2. 4. Motivation: Who among you have tasted sweet tamarind candies? Do you have an idea what ingredients they have? B. Learning Content Skills: Adding the dissimilar fractions and whole numbers References: BEC PELC II B 1. Give each group circular cutouts of uniform sizes. Mr. fraction strips. Objectives: Cognitive: Values: Add dissimilar fraction and whole number Industry II. Let your represent each addend using the circular cut-outs 5. Express answer in simplest form if possible 1) 4 + 6 + 2 + 3 3) 2 + 1 + 2 + 9 5) 8 + 6 + 3 + 4 3 4 8 2 8 6 2) 5 + 3 + 15 4) 10 + 6 + 1 . cut-outs II. Mental Computation Drill on giving the LCD of given fractions Example: 4 . 2 4 . He worked 1/3 hour en the first day. 2 4 . Preparatory Activities: 1. Sanchez worked three days in his vegetable garden. How long did he work in all? 1. Divide the class in-groups. Do as in strategy l-numbers 1 and 2 you may further as: What good trait do you think has Mr. Presentation: Strategy: Modeling Paper Folding Use a problem Opener Last week. 3. Practice Exercises Find the sum. 2 5 3 5 3 5 3 2. Developmental Activities: 1.

Change the dissimilar fractions to similar fractions then add following the rules in adding similar fractions Add the whole numbers . Assignment Find the sum: Write the answer in the lowest term if possible 1) 8 + 10 + 2 + 4 = 12 9 3) 8 +3+6+4 = 10 8 2) 4) 12 + 2 + 7 + 3 = 10 6 6 +2 +7+2+3 = 4 9 5) 18 + 6 + 4 = 15 10 . Express the answer in lowest term of possible 1) 7 + 12 + 3 + 2 = 10 6 3) 9 + 3 + 7 + 11 = 15 6 2) 4) 6+7+ 4 +3 = 20 8 9+5 +4 = 12 8 5) 15 + 9 + 3 = 14 8 V. Generalization: How do we add dissimilar fractions and whole numbers? .Express the answer in lowest tem of possible IV.10 6 12 3 3. Evaluation: Find the sum.

Pupils will cut figures (whole and fractions) from the cartolina. 1) 6 + 3 1 = 10 3) 2) 4) 18 + 5 3 = 8 4 +5 = 5 9+1 2 = 3 5) 6 + 4 = 7 . pupils will construct problem exercise using the cutouts 4. Preparatory Activities: 1. Learning Content Skills: Adding whole numbers and mixed forms References: BEC PELC II B 1. 2. Generalization: What kind of numbers did we add today? How do we add mixed forms and whole numbers? IV. cardboard/cartolina. Evaluation: Add the following. After cutting figures. 3. pair of scissors II. Learning Experiences: A. Developmental Activities: 1. Mental Computation Drill on changing fractions to simplest form 2. 2. The groups will exchange each others work and do the excises. Review on adding mixed forms and similar fractions. Practice Exercises Add the following 1) 4 + 2 7 = 8 3) 5 + 5 3 = 4 2) 5 + 10 1 = 2 4) 7 5 + 3 = 6 5) 9 + 3 4 = 5 3. Objectives: Cognitive: Values: Add whole numbers and mixed forms Spending Time Wisely II. B. Presentation: Strategy: Cut-it-Out (Modeling) Mechanics: 1.MATHEMATICS V Date: ___________ I. The class will be divided into groups of five members.5 Enfolding Mathematics V Materials: cut-outs.

______ + ______ = 16 7 10 5. ______ + ______ = 16 5 8 3.V. (Guess and check) 1. ______ + ______ = 11 3 4 2. ______ + ______ = 9 4 9 4. Assignment Think of an addition statement that would give the following as the answer. ______ + ______ = 13 5 11 .

Post this activity: a. Mental Computation. 2. Add as we do with similar fractions. You may ask further: What kind of children do you think are Tina and Ayen? Why is it important to remember our old folks? What are other ways of showing our love and concern for them? 3. Do as in Strategy I . Provide more exercises. Using the cut-outs.MATHEMATICS V Date: ___________ I. 2. Drill on adding similar fractions. Preparatory Activities: 1. Generalization: How do we add a mixed form and dissimilar fractions? First rename the fractions into similar fractions. Presentation: Strategy: Developing a concept Using Models Using a Problem Opener 1. number line model II. . Review on giving LCD of 2 or more fractions B. Practice Exercises Find the sum 1) 9 1 + 4 3 4 2) 4 3 + 1 6 3 4) 5 2 + 1 10 4 5) 1 3 + 3 4 8 3) 2 1 + 2 4 6 3. What value did get for N as shown by the models? (2 1/4 ) 4. Objectives: Cognitive: Values: Add a mixed form and a dissimilar fraction Thoughtfulness II. Learning Experiences: A.numbers 1 and 2 2. Represent 1 112 and 3f4 = N by actually putting together 1 1/2 and 3f4 (Guide the pupils in cutting and pasting the parts together as shown) b. Learning Content Skills: Adding of Mixed Form and Dissimilar Fraction References: BEC PELC II B 1. Developmental Activities: 1.6 Enfolding Mathematics V Materials: fraction cards. cut-outs. let the pupils discover the rule in" adding a mixed form and a fraction by asking some leading questions such as: What did we do with the pair of dissimilar fractions before we did addition? (change / rename them into similar fractions) 5.

IV. 1) 3 2 + 1 = 7 3 4) 4 8 + 3 10 4 2) 9 4 + 3 = 16 4 = 5) 7 + 1 + 3 = 12 8 3) 17 3 + 3 = 6 8 . 1) 6 2 + 1 = 3 6 2) 8 5 + 1 = 10 4 4) 10 5 + 3 = 8 6 5) 7 7 + 2 = 10 5 3) 2 1 + 2 = 4 6 V.Express the answer in simplest form if possible. Evaluation: Add. Assignment Find the sum. Reduce answer to simplest form.

Mental Computation. Strategy: Oral Contest Mechanics: a. Problem: Evelyn used 2 ½ pieces of red art paper and 1 1/3 pieces of yellow art paper to decorate her guidance notebook. The first pupil in each group gives the simplest form of the given fraction. . Presentation: Strategy: Use a problem opener with concrete objects. c. Learning Content Skills: Adding of Mixed Form References: BEC PELC II B 1. The team with the most number of points wins. B.7 Enfolding Mathematics V Materials: flashcards. Request each group to report and explain work to the class. fraction chart II. Provide more practice items. f. Preparatory Activities: 1. The pupil who gives the correct answer earns the point for his group. Divide the class into 6 groups (columns) b. How many pieces of red and yellow art papers did she use? Mechanics: 1. Ask each group to illustrate addition of dissimilar fractions using the strips of art paper and the fraction chart. show me cards. What will you do with the fractions 112 and 1/3 before you can add them? How about the whole numbers? 7. 3. 5. Elicit from the pupils that he LCD of both fractions must first be determine to be able to rename them into equivalent fractions. fraction chart to each group. e. Teacher continues flashing fractions to be answered by the next pupil from each group. Then add the whole numbers 8. Continue the game until all the pupils have participated. Drill on covering fractions to lowest terms. pieces of art paper. Divide the class into 5 groups. Learning Experiences: A. 4. and finally add them.MATHEMATICS V Date: ___________ I. How did you cut the pieces of art paper? What should you do with the remaining strips of paper? (Recycle) 6. Distribute strips of art papers. Objectives: Cognitive: Values: Add a mixed form Cooperation II. d. Developmental Activities: 1. 2.

Generalization: To add mixed numbers with dissimilar fractions. Assignment 1) 16 5 + 9 27 2 3 2) 18 4 + 5 25 5 6 4) 12 3 + 8 16 5 9 5) 25 3 + 4 10 5 6 3) 18 5 + 7 72 3 . first find the LCD. Add all the whole numbers.2. Practice Exercises Find the sum and if necessary reduce to lowest terms. IV. 1) 6 3 2) 2 1 + 8 + 7 31 83 5 4 4) 8 1 + 4 10 2 4 3) 2 2 + 5 11 4 5) 5 2 + 5 11 4 V. Evaluation: Add the following and reduce the lowest terms if necessary. 1) 5 ¼ + 3 2/6 2) 3 4/10 + 2 4/8 3) 1 3/9 + 5 6/12 4) 7 5/6 + 3 4/10 5) 8 5/20 + 2 1/8 3. Transform all fractions into similar fractions then add as in adding similar fractions.

Distribute piles of assorted fraction strips to each group. Motivation a. 3 112 pounds of lamb. Divide the class into 4 groups. what could you do? How do you estimate certain measurements? B.wise II. health . 2. About how much meat did they buy? 3. and 5 3/16 pounds of veal. Strategy: Contest a. The group which first completes the table correctly wins. Learning Content Skills: Estimating the sum of fractions References: BEC PELC II B 1. Learning Experiences: A. Partners take turns in solving the six problems. Generalization: How do you estimate the sum of two fractions? To estimate the sum of two fractions. 3) The first member on each team estimates the answer to the first problem. 2) Writ e six addition problems on the chalkboard. round the fractions to a or 1. Pupils make a recording sheet consisting of three columns labeled 0. Drill Tell whether each fractions is closer to 0. The second member illustrates the answer to the problem using the fraction pieces. to ½ or to 1. c. Presentation: Teaching Modality Mechanics: 1) Divide the class into teams of two pupils. 2. b. If you are asked to weigh something and there is no available weighing scale. Preparatory Activities: 1. 1. Developmental Activities: 1. 1/2. Practice Exercises Read and solve Bart bought 2 3f4 pounds of ham. fraction model and card II. Are you fond of eating fruits? Do you frequently buy fruits from the market? What do you observe the way the vendors weigh fruits? Are they always exact or not? Why? b.8 Enfolding Mathematics V Materials: fractions strips. d.MATHEMATICS V Date: ___________ I. e. Pupils take turns recording the fractions on the strips into the columns. Objectives: Cognitive: Estimate sums of fractions Values: Cooperation. If the fraction is 112 or . choosing the column closest to the fraction.

Ruben worked at the auto plant for 7 3f4 hours yesterday and 8 1f4 hours today. 3. round up to 1. How many hors did he work? Estimate the sum.greater. 2. Which two numbers come closet to a sum of 1? 3 3 3 3 3 3 5 11 2 6 4 8 . round down to zero IV. Abigail spent 11 213 hours cleaning some rooms in the house and 2 213 hours publishing the silverware. How many hours did she work last week? Give the best estimate. 1) 22 2) 13 5 3) 22 9 + 9 + 8 + 16 33 14 1 14 1 5 8 8 4) 7 1 2 + 81 10 38 9 5) 31 + 6 45 6 1 1 2 V. Otherwise. Evaluation: Estimate the sum and explain your answer. Assignment 1. Add 1 to the whole number. Last week.

Give your answer in simplest for. B. IV. use the common denominators and express in simplest form. who can give the answer? How did you solve mentally? 2. . tic-tac-toe game board II. Learning Content Skills: Adding similar fractions mentally References: BEC PELC II B 1. Evaluation: Teacher will use flashcards. flashcards. Do you also help to make your school beautiful? 2. Let's read the problem on how some boys help. Presentation: Strategy: Simplifying the problem Some boys volunteered to paint the school fence. Generalization: What are the steps in adding similar fractions mentally? Add mentally the numerators. Practice Exercises Solve mentally 1) 8 + 7 2) 9 + 5 15 15 20 20 3) 5 + 2 17 17 4) 8 + 2 15 15 5) 5 + 2 8 8 3. Without using paper and pen. 1) 5 + 2 = 2) 6 + 8 = 3) 9 + 2 4) 6 + 2 5) 9 + 15 8 8 12 12 15 15 9 9 30 30 V. They painted 1/ 5 of the fence on the first day and 3/5 more on the second day. Assignment Find the sum mentally. Preparatory Activities: 1. Learning Experiences: A.MATHEMATICS V Date: ___________ I. Drill Basic addition facts using roulette. Objectives: Cognitive: Add mentally two fractional units with similar denominators Values: Helpfulness II. What was the total part of the fence painted? 1.9 Enfolding Mathematics V Materials: roulette. Developmental Activities: 1. 2. Motivation Who among you have joined in any painting contest? What do you do to develop or improve your skill? In one school the pupils helped to beautify their school. Then pupils will answer orally with speed and accurary.

1) 2 cup of milk and 5 cup of water = 8 8 2) 5 liter of gas and 1 liter = 7 7 .

fractional regions. Pupils will be asked to get their drill boards. The teacher gives the direction while pupils follow Example: "Draw a circle. Presentation: Strategy : Using a problem opener with concrete objects. Acting out the problem 1) (Show a pitcher containl1g some juice) Mother prepared ¾ pitcher of juice. Preparatory Activities: 1. What operation will be used? Why? d. Strategy: Let’s Draw It! Mechanics: a. Pupils will show their drawings to the teacher at the count of one to their classmates and the count' of two and bring down the drill boards at the count of 3. What are the given? c.5 3) 9 . Objectives: Cognitive: Visualize subtraction of fraction Values: Perseverance in one’s work II. 2. Practice Exercises Show the following numbers sentences on the number line. What is asked? b.MATHEMATICS V Date: ___________ I.3 8 8 . What is the subtraction sentence? 3) Give more examples of problems using other concrete objects to visualized subtraction of fractions.1 Enfolding Mathematics V Materials: concrete objects. flashcards. Learning Experiences: A. drill boards II.3 4) 8 . Her children arrived from school and drank 2/ 4 from it. Other directions or exercises will B. Learning Content Skills: Visualize subtraction of fractions References: BEC PELC II C1. Shade 3/5 of it c.3 15 15 11 11 10 10 5) 6 . Developmental Activities: 1. d. pieces of chalk and eraser b. Drill Drill on identifying fractional parts. 1) 8 . How much juice was left on the pitcher? 2) Ask the following questions a.3 12 12 2) 10 .

2 = 11 11 . Then find the difference. subtract the numerator then copy the denominator. Generalization: How will you subtract similar fractions? To subtract similar fractions. 1) 8 .3. 1) 5 .4 = 3) 4 .3 = 2) 9 . Assignment: Illustrate the following equations by drawing fractional regions.2 = 2) 7 .5 = 3) 6 .6 = 4) 12 .1 = 4) 9 . Evaluation: Draw regions or number line to illustrate the following.4 = 5) 6 .5 = 7 7 12 12 11 11 15 15 8 8 5) 9 . Express the answer in simplest form if possible. IV.3 = 6 6 9 9 5 5 10 10 V.

Developmental Activities: 1. 3. Ask the following questions. What are given? c. pentel pen II. Other problems will be provided to show subtracting whole numbers from mixed forms to fix the skill. Donna gives a number and Roxanne gives another according to pattern. Study the numbers they have given and complete the table. What is asked? b. The groups. Preparatory Activities: Drill on subtracting whole numbers in patterns. Donna and Roxanne are playing a number game. Presentation: Strategy: Use a problem opener Mother prepared lunch for the family. -20 . How many kilograms of chicken were left? 1. Generalization: The pupils will be led to think: When subtracting whole numbers from mixed numbers from mixed forms. B. Pupils will be grouped and each group will be given a chart with the following number game. win. 3) 18 5 9 -9 . Learning Content Skills: Subtracting Whole Numbers from Mixed Forms References: BEC PELC II C1. 2. Learning Experiences: A. Strategy: Brain Wave Mechanics: 1.MATHEMATICS V Date: ___________ I. How shall we solve the problem? What is the number sentence? 2. Always express the answer in simplest form. Objectives: Cognitive: Subtract Whole Numbers from mixed forms Values: Helping parents/elders II. She cooked 2 kg. 2. a. 5) 16 8 11 -7 . . which post the chart with the correct answer.2 Enfolding Mathematics V Materials: charts. She bought 3 ¼ kg. 4) 35 3 4 -20 . subtract the whole numbers and affix the fraction. Who usually prepares the food for the family? How can the children like your help them? 3. Practice Exercises 1) 15 3 2) 26 5 4 7 -2 . of chicken in the market.

How many more cups does she need? . Vicky needs 5 ¾ cups of flour to bake a cake. She used 8 tomatoes. Nel's mother needs 12 ¾ oranges for the fresh orange juice she is preparin9. 1.___ = 3 5. how many more does she need? 2. 4 ½ . 3 3/7 – 3 = V. She has 3 cups in her bowl. 8 1/5 – 4 = 2. 9 4/9 – 1 = 4. If she has only 6 oranges. Assignment: 1.IV. how many tomatoes were left? 3. Mila has 13 ½ tomatoes for the vegetable salad. 9 1/3 -5 = 3. Evaluation: Find the difference between the following mixed forms and the whole numbers.

The child who reaches the finish line first gets the flag lets. Generalization: 2) 25 8 11 -20 3 11 3) 30 11 15 -5 3 25 .3 Enfolding Mathematics V Materials: Flashcards. Strategy: Brain Wave Mechanics: 1. Learning Experiences: A. subtraction wheel. He / she makes a jump when he gets the f. Drill on subtracting Similar Fractions and Subtracting Whole Numbers from Mixed Forms Strategy: The Leader Frog a.MATHEMATICS V Date: ___________ I. string meters. They start from a starting area. g. and activity sheets II. and ball. flag lets. The groups. Pupils will be grouped and each group will be given a chart with the following number game. which post the chart with the correct answer. number of flag lets will win the game. Learning Content Skills: Adding of Mixed Form References: BEC PELC II C1. A child from each group answers the exercises d. stick Manila paper. Preparatory Activities: Drill on subtracting whole numbers in patterns. 2. The group who gets the most. The teacher flashes the cards with subtraction exercises c. Presentation: 1. Objectives: Cognitive: Subtracting mixed Numbers from mixed numbers (similar fractions) Values: Cooperation II. Donna and Roxanne are playing a number game. Practice Exercises Perform as indicated 1) 10 5 6 -2 1 6 3. B. The class will be divided into four groups b. win. e. Study the numbers they have given and complete the table. Developmental Activities: 1. Donna gives a number and Roxanne gives another according to pattern. 2.

an approximate distance of 80 1/6 kilometers. 1) 27 6/6 – 13 2/7 4) 96 13/29 – 79 7/29 2) 127 12/19 – 96 7/19 5) 136 7/9 – 79 2/9 3) 169 21/25 – 143 14/25 V. Mrs. How many meters of cloth were left? 4. Amor weighs 50 1/8 kilos. Reyes was driving from Tanauan to Balayan. Garcia had 5 2/5 meters of white cloth. When he reached Lipa City he had a flat tire. how many more kilometers did he· need to drive? . Mang Nardo has to plow his field for 3 4/9 hours. Mr.What kind of fractions did we subtract? How did we subtract this kind of fractions? What do we do when the fraction in the minuend has lesser value than the fraction in the subtrahend? IV. Evaluation: Find the difference and express it in simplest form. Assignment: 1. If he had driven 24 4/6 kilometers. How many hours more does he have to work? 3. Marife weighs 36 3/8 kilos. How many kilos h~avier is Amor than Marife? 2. Judith her daughter asked for 3 3/5 meters for her project in EPP. After plowing for 2 7/9 hours he rested and ate his snacks.

Practice Exercises Express the difference in lowest terms if possible 1) 56 – 5/25 = 2) 28 – 3/12 = 3) 92 . The child answer the exercise. Presentation: Strategy : Problem Opener Mr. The music is played again and the box. g.5/10 = N d.6/8 3. e. and exercise on subtracting mixed numbers from mixed numbers is uncovered. Mariano buy? b. What did he do while in the office? c. Developmental Activities: 1. real objects. Objectives: Cognitive: Subtract fractions from whole numbers Values: Sharing II. Example: 16 5 . Learning Content Skills: Subtracting fractions from whole numbers. How can we express this in subtraction? 3 . References: BEC PELC II C1. This game is played by the whole class. When the music stops. b. meter sticks II. He shared 5/ 10 kilogram with his office helper. Mental computation Drill on subtracting mixed numbers from mixed numbers. Strategy: Serendipity Game Mechanics: a. The game continues until all the exercise s on the box are uncovered B.4 Enfolding Mathematics V Materials: Radio cassette. is passed. A gift wrapped box is passed from one child to another as the music is played c.MATHEMATICS V Date: ___________ I. gift wrapped box. Preparatory Activities: 1. How many kilograms of lanzones did he have left for his children? a. How many kilograms of lanzones did Mr. Generalization: What did we do today? How do we subtract fractions from whole numbers? . Mariano bought 6 kilograms of lanzones for his children. Learning Experiences: A. How shall we do the subtraction? 2. the child holding the box removes the gift wrapping.9 2 7 7 d.

Ms.IV. They gave 5/ 6 kg to their teacher. Evaluation: Read and solve 1. How much paint was left? 2. How many kilograms of fertilizer were left? V. He gave 8/ 15 kilograms of fertilizer to his pupils. Assignment: Express the difference in lowest terms if possible 1) 56 – 5/25 2) 68 – 9/12 4) 48 – 7/12 = N 5) 48 – 7/12 = N 3) 48 – 7/12 = N .She asked a painter to paint their wall. Olive and MC harvested 5 kilograms of eggplants from their school garden. Sison bough 4 gallons of paint. How many kilograms of eggplants did they bring home? 3. Mr. The painter used ¾ gallons. Garganta bought 5 kilograms of fertilizer.

Each player shuffles the fraction cards of his or her partner and puts them in a pile face down. Learning Content Skills: Appreciate the sacrifice of the parents for their children References: BEC PELC II C1. Preparatory Activities: 1.5 6 6 1 3 or 1 1 meters 6 2 . They answer the exercises. d. e. Let us look at the solution 2 2 = 1 8 6 6 . B. cutouts. Strategy: Board Game Mechanics: a. then he jumped back 5/6 of a meter. The player with the larger fraction colors ' the corresponding fractional part of his/her Iboard. f. fraction cards II. Mr. Grasshopper is 1 ½ meters away from the starting place. If the player with the larger fraction is unable to color the factional part.5 Enfolding Mathematics V Materials: board. Both players pick again a card from the piles and playas before.MATHEMATICS V Date: ___________ I. That player wins the game. They continue playing until one player is able to color his or her I-board completely. If both players pick the same or equivalent fractions each color that fractional part of the I-board. Both players pick a card from the top of his/her pile simultaneously. Presentation: Using the number line (modeling) Mr. Each pupil will get his or her partner. b. g. Learning Experiences: A.5 . Developmental Activities: 1. Drill Drill on subtracting similar fractions. each player picks a card again from his or her pile. c. Grasshopper jumped 2 2/6 meters. h. Objectives: Cognitive: Subtract fractions from mixed numbers Values: Love and concern II.

Assignment: Find the difference. 1) 10 1/18 – 3/8 = 2) 86 7/15 – 2/15 = 4) 13 4/9 – 6/9 = 5) 19 11/12 – 2 /12 = 3) 5/12 – 7/12 = .weighs? V. Bert sells fish ball in the university area. What is Beverly's.' How many dozens were left to sell? 2. Evaluation: Read and Solve 1. then the whole numbers  Express the difference in lowest terms.8 = 2) 25 2 . He was able to sell 5/8 kilogram on the first day. How many more kilograms of fish ball does he have to sell? 3. rename the mixed form  Subtract the fractions. Aling Conching baked 24 7/9 dozens of macaroons. Practice Exercises Use the drill boards in doing the following 1) 15 3 . She reserved 7/9 of a dozen for her children.5 = 9 9 8 8 3) 18 5 .7 = 15 15 3. Erica weighs 42 5/12 kilos. Change to lowest terms if necessary. if possible IV.2. Beverly weighs 7/12 less than Erica. He bought a stock of 20 7/8 kilograms. Generalization: What kind pf fractions did we subtract today? How did we subtract fractions from mixed form with renaming or regrouping? Lead the pupils to the following generalizations:  In subtracting fractions from mixed forms with regrouping.

master Mechanics: a.6 Enfolding Mathematics V Materials: coins. B. drawing of soap bars II. 3–11=n 4 3=24 4 -1 1 = 1 1 4 4 13 4 . Learning Content Skills: Subtracting mixed number from whole numbers References: BEC PELC II C1. b. The game continues until all the players in each team has played. If there were 3 boxes. arbiter.MATHEMATICS V Date: ___________ I. The player who guesses what come out will answer the question of the quizmaster. they used 1 ¼ of a bar of soap. Present the pictures 3–1 1=13 4 4 Isabel helped Mother in washing clothes. Objectives: Cognitive: Subtract mixed number from whole numbers Values: Dignity of Labor II. If the first player is not able to answer the second player can steal and gets the point. d. how many bars were left? 2) Let the pupils do the activity with computation. The first two players of each team will guess what is going to come out as the coin is tossed. Preparatory Activities: Mental Computation Drill on expressing a whole number as a mixed form. Developmental Activities: 1. Learning Experiences: A. Examples: 3 = 2 6 12 = 11 5 6 5 9 = 8 10 8 = 7 8 10 8 Strategy: “Cara y Cruz” Players : two teams. Last Saturday. flashcards. Example: "Express 11 as a mixed form" c. Presentation: Strategy: Use Pictorial presentation 1.

 Express the answers to lowest terms if possible. will you do as she did? Why? 4) Other examples will be provided for the pupils to work on 12 – 3 2 = 10 -2 3 9 2. Write each answer in lowest terms. Generalization: Recall the process of subtracting mixed forms from whole numbers.3) Lead the pupils to think about the following: How will you describe Isabel? If you were Isabel. Assignment: Subtract. IV. Practice Exercises Try to do the following exercises 1) 12 2) 20 -3 5 -4 5 8 12 3) 25 -7 1 2 4) 36 -9 2 3 5) 41 -15 8 12 3. What steps dud we follow?  Rename the whole numbers as a mixed form the fractions of which us equal to one. 1) 18 -7 3 8 2) 9 -2 5 6 3) 14 -6 7 10 4) 10 -1 5 12 5) 9 -15 3 9 .  Subtracts the fractions. The denominator of the fraction should be the same as that of the subtrahend. subtract the whole numbers. Evaluation: Follow the rule to find each missing numbers Rule: Subtract 5 3 from the input Rule: Subtract 6 11 from the input Input Output 10 7 13 11 7 15 Inpu t 9 15 21 12 Outpu t V.

MATHEMATICS V Date: ___________ I. Ask: What does the shaded part represent? (The 1/8 kg. 2. 9. The group with the most number of correct answers wins the game. B. Learning Experiences: A. Developmental Activities: 1. 12. b. Give a pair of numbers with a difference of 5. cardboard strips. Motivation Strategy: Show me Game Materials: Sheets of bond paper a. If fold it into 4. Use different folds to show ¼ . The teacher will show a strip similar to the one they have. Ask: What does the shaded part represent? (Weight of the live chicken) B. Lost after cleaning the chicken) . Preparatory Activities: 1. 3 etc. Divide the class into groups Give each group strips of bond paper. visual presentation 1) You may ask the following questions:  What is asked?  What are the given?  What operation will you use to solve the problem? 2) Show a visual representation of the problem through a diagram in transparencies in the following sequence: A. Learning Content Skills: Visualizing subtraction of dissimilar fractions References: BEC PELC II C 2 Enfolding Mathematics V Materials: Strips of paper. what do you call one part? Use your strip of paper to show a fraction equivalent to ¼ . Drill on subtractions facts. Objectives: Cognitive: Visualize subtraction of dissimilar factions Values: Sharing II. Presentation: Strategy : Using a Problem opener with. c. transparencies II. Teacher says: Let's consider 1 strip as 1 whole.

6 = 9 2 5) 5 – 3 = 8 6 V.2 = 4 12 4) 5 . Practice Exercises 1) 4 – 2 = 2) 8 – 1 = 5 4 10 4 3) 9 . Assignment: Find the difference 1) 9 – 3 = 10 6 .2 = 5 3 5) 7 – 3 = 10 5 2) 8 – 1 = 12 2 3) 3 . Generalization: How do we visualize subtraction of dissimilar fractions? With the help of an illustration. How much is left after 1/8 -is crossed out? (5/8) What does 5/8 represent? (The weigh of the dressed chicken which is 5/8) 3. of problems or equations showing subtraction of dissimilar fractions. Give more examples.Putting the 1/8 part over the ¾ part. IV. 1) 3 – 1 = 4 2 2) 5 – 1 = 8 6 3) 8 . be able to rename the dissimilar fractions into similar fractions. C.3 = 16 12 4) 11 . Then find their difference. this will become the end· result.5 = 20 15 5) 10 – 4 = 12 9 3. Let the pupil discover that in order to subtract dissimilar fractions. they must be first changed into similar fractions.1 = 10 4 4) 4 . as in the case of 3/ and 1/8 4. Evaluation: Find the difference. 2.

What are given? c. show-me board strips II. What part of the lace was left? 1. if possible.1 Enfolding Mathematics V Materials: paper. What operation will you see to solve the problem? Why? 2. What is asked in the problem? b. 3. Generalization: How do we subtract dissimilar fractions? First. wherein the shaded part ½ of cutout B is directly on top of the shaded part of cutout A. Preparatory Activities: Mental computation Drill on finding N in the given equivalent fractions.MATHEMATICS V Date: ___________ I. Sample: 3 =N 4 8 B. Let the pupils put cut out B on top of the cut out A. Presentation: Strategy: Using a problem opener with a cutouts Grandma has ¾ meter of lace. . 4. Ask the questions a. What do you think should be done first in order to subtract dissimilar fractions? 2. Learning Content Skills: Subtracting dissimilar fractions References: BEC PELC II C 2. cutouts. Ask: What part of ¾ was left uncovered? 5.2 = 4 12 4) 5 . Learning Experiences: A. Practice Exercises Find the difference 1) 2 – 1 = 2) 4 – 1 = 5 3 8 6 3) 3 .6 = 9 2 5) 5 – 3 = 8 6 3. Objectives: Cognitive: Subtracts dissimilar fractions Values: Cooperation II. Using cutouts let the pupils represent the ¾ m lace and the ½ m lace as shown. Reduce the answer to lowest terms. She used ½ meter in decorating her dress. Developmental Activities: 1. find the least common denominator (LCD) of the two fractions and change/rename them into similar fractions. Subtract.

2 = 8 5 5) 7 – 3 = 9 6 2) 4 – 5 = 6 18 3) 10 .6 = 20 8 5) 9 – 2 = 16 12 V. Evaluation: Subtract 1) 8 – 4 = 10 6 2) 15 – 2 = 20 4 3) 6 .IV.4 = 18 12 4) 6 .3 = 15 6 4) 15 . 1) 9 – 2 = 10 3 . Assignment: Find the difference.

MATHEMATICS V Date: ___________ I. he will still be declared as the winner. c. They continue playing until the last player. 4. she has ½ cup in her bowl. Note: If one group finished later than the other but get a higher score. The first group to finished and with the most number of correct answers wins the game. 3. e. and a set of fraction cards. b. Ask. What part of ¾ is equivalent to ½? 5. From 2 group of pupil s each. Learning Experiences: A. What is asked? c. Learning Content Skills: Subtracting fractions from mixed numbers References: BEC PELC II C 2. Strategy: Roll a Die Mechanics: a. Presentation: Problem Opener Strategy: Using Cutouts Arleene needs 5 ¾ cups of flour to bake a cake. Line them. If you will fold the cutout representing ½ cup and put it on top of the ¾ cutout. Developmental Activities: 1. What do think shall we do first when you subtract fractions form mixed numbers whose fractions are dissimilar fractions. At the signal go the first pupil in line will roll the die and pick a fraction card. What operation will you used to solve the problem? 2. How many more cups of flour does she still need? 1. Preparatory Activities: 1. Mental Computation Drill on finding LCM of two fractions 2. let the pupil represent the 5 ¾ cups of flour Arlene need an the ½ cup of flour she already have. Using paper cutout. He records the equation and his answer. B.2 Enfolding Mathematics V Materials: board II. What are given? b. You may asked those question a. Let the pupil post the cutouts on the board as shown and label." He will subtract the fraction in the card from the number he got when he rolled the die. Written in there are proper fraction.. Objectives: Cognitive: Subtract fractions from mixed numbers (with dissimilar fractions) Values: Loving one’s Family II. . Each group will be given a die with numbers in its faces. (Be sure to set a time limit for this game. d.

b.½ 4) 10 6/8 – 3/6 5) 8 10/12 – 1/3 3.2. IV. Assignment: Solve this problem. What part of each of the 3 ropes were cut. 10/12 meter . Practice Exercises Find the difference. Evaluation: Find the difference 1) 7 10/12 – 2/8 2) 4 15/20 – 5/10 3) 12 9/10 – 8/15 4) 22 9/15 – 3/9 5) 16 7/8 – 4/10 V. 1) 7 4/5 – ¾ 2) 9 8/10 – 2/6 3) 16 ¾ . 2/4 meter c. The original length of each roe is 6 3/6 meters. Generalization: How do we subtract a fraction from a mixed number whose fractions are dissimilar?  First Change the fractions into similar fraction  Subtract the fractions following the rules ill subtracting similar fractions  Bring down the whole number.

You may ask these questions: a. Sample: Mr. Developmental Activities: 1. Ask another pupil to represent 2 ½ ki1ograms through the paper cutout being posted on the board. Presentation: Strategy: Using a problem opener with paper cutouts. Learning Content Skills: Subtracting mixed numbers from mixed numbers References: BEC PELC II C 2. Have the cutouts be posted on the board.3 Enfolding Mathematics V Materials: cutouts. transparent plastic. What is asked ? b. Learning Experiences: A. 2. 5. II. Preparatory Activities: Mental Computation Drill on giving the unknown value of N in equivalent fractions Sample: 5 = 3 10 N B. Carlos Harvested 8 2/3 kilogram of lanzones from his orchard he gave 2 112 kilos to his helper and took the rest home. let the pupil visualized 8 2/3 kilograms. Give more practice exercises for equations involving subtraction of mixed numbers from mixed numbers. 3. How many kilograms of lanzones did he take home? 1. fraction cards. Practice Exercises Find the difference 1) 5 4/5 – 2 ½ 2) 9 8/10 – 6 ¼ 3) 12 6/9 – 4 1/3 4) 8 4/8 – 1 2/4 5) 10 6/8 – 7 2/3 . Objectives: Cognitive: Subtract Mixed Numbers from mixed numbers (with dissimilar fractions) Values: Sharing one’s blessing II. What operation will you use to solve the problem? What is the number sentence? 2. What are given? c. Ask a pupil to put ½ on top of 2/3 Ask: What part of 2/3 will be left uncovered? 4.d. Let the pupils discover thru the activity that the dissimilar fractions must be changed first to similar fractions before they can subtract mixed number from a mixed numbers whose fraction are dissimilar. 3/8 meterMATHEMATICS V Date: ___________ I. With the aid of the paper cutouts. Let them discover the abstract way of subtracting mixed numbers from mixed numbers whose fraction are dissimilar.

3. if possible. Evaluation: Find the difference 1) 5 4/7 – 3 ½ 2) 11 5/6 – 4 3/8 3) 16 7/9 – 7 2/3 4) 12 3/7 – 4 1/5 5) 10 6/8 – 7 2/3 V. What part of three candles were burned? 1) 7 1/6 cm 2) 10 5/12 cm 3) 8 2/6 cm . Assignment: Solve this problem. IV. Generalization: How do we subtract mixed numbers from the mixed numbers with dissimilar fractions?  First change the dissimilar fractions to similar fractions  Subtract the fractions following the rules in subtracting similar fractions  Subtract the whole numbers Express in simplest form. The original length of each candle is 15 ¾ cm.

Every correct answer is given a point. f. Teacher flashes equations like: 516 . Learning Content Skills: Solving word problem involving subtraction of fractions References: BEC PELC II C 4. Teacher dictates expressions or equations like c. chart. e. The first pupil in each group gives the answer d. Developmental Activities: 1. Divide class into 6 groups b. shoe me cards. Preparatory Activities: Drill on subtraction of similar fractions Strategy: Group Contest Mechanics a. 2. Values: Positive attitude towards body exercise alertness II. How many kilos of flour were left? 2. Presentation: Strategy: Problem Opener Mechanics: a. Continue this activity up to the 10th round. The first pupil who gives the correct answer will be given a point e.l/S = N 5/6 – 1/8 = N 12 1/3 – 4/5 = N 12 – 4/7 = N 15 3/5 – 10 ½ = N c. What is the measure of the remaining ribbon if 2/5 meter is cut off from it? . The group with· the most number of points wins B.1 Enfolding Mathematics V Materials: activity cards. This activity continues up to the 5th round. The group with the most number of points is the winner. She used 10 5/8 kilos for baking cake. illustration boards. Objectives: Cognitive: Solve word problem involving subtraction of fractions. Learning Experiences: A. Practice Exercises Read and analyze. d. g. 1.MATHEMATICS V Date: ___________ I. II. Only the first pupil from each group is expected to show the answer when the teacher gives the signal. f. All pupils are required to solve the equation in their own show me cards. The next pupil from each group will show the answer to the next equation. Divide a class into 4 groups (in column) b. Mother bought 18 kilos of flour. then solve the following problems. A piece of ribbon is 8 4/5 meter long.

1. 1. Who covered a long distance? 3. She sewed 5 3f4 meters for the classroom curtain and the remaining piece for the school clinic. Elmie had 8 1f4 meters of white cloth. How much more brown paint was used than the white paint. Generalization: To be able to solve word problems. Remy used 2/9 liter of oil in preparing the banana cue while 3/5 liter was used in preparing banana fritters. then solve the following problems. simply know what is asked.3. How long is the remaining ribbon? 5. Her brother ate 3/10 of the cake while her sister ate ¼ .Who ate more? 2. and form a number sentence for the problem. How many meters of cloth were left? 2. Assignment: Analyze and solved. Show the solution and write the complete answer. Julius and Edgar harvested 10 kilograms of star apples from the orchard. 3. IV. Evaluation: Read and Analyze. Mike hiked 1/3 of a kilometer. How many meters were used for the school clinic? . Evelyn asked for 3J4 meter for her project in Science. They gave 2 1/3 kilograms to their friends. Marlon painted the poultry house using 5/6 liter of brown paint 2/3 liter of green paint. Miss Lopez bought 10 ½ meters of cloth. Bessie baked a banana cake. Ruben cut 3 5/6 meters of ribbon from 15 ½ meters of ribbon. what are given. operation to use. 'How many kilograms of fruits were left for the family? 4. Which recipe used more oil? V. Peter hiked 5/7 of a kilometer.

She may ask the pupils to think about this: if you know how to make your own flowers. Ask. 1. Learning Experiences: A. 5. Analyze the problem Ask: What are given in the problem? Is there a hidden question to solve? What is asked in the problem? What do you think are the questions we should do to solve the problem? 3. Developmental Activities: 1. She used 8 ½ m for curtains and 7 1/5 m for bed . Objectives: Cognitive: Solve 2-stepword problem involving addition and subtraction of fractions. Give more practice exercises in solving two step word problems involving addition and subtraction of fractions. Guide the pupils through an illustration/drawing to understand the problem better. 4. . Values: Spending money wisely II. Presentation: Strategy: Problem opener Use a diagram / drawing Liza bought 5 112 m of white ribbon and 6 114 m of yellow ribbon to make flowers. How many meters of ribbon did she use for the flowers.MATHEMATICS V Date: ___________ I. is it wiser to make your own than buy expensive ones? Can you give other ways of spending ones money wisely? 2. Practice Exercises Read and solve. the pupils to 'Look Back" to see if the answer they got is really sensible. The teacher must first ask some comprehension question about the problem.1 Enfolding Mathematics V Materials: chart. Preparatory Activities: Mental Computation Drill on adding fractions B. Grandma brought 16 ¾ meter of cloth. Learning Content Skills: Solving 2-stepword problem involving addition and subtraction of fractions. colored chalks II. References: BEC PELC II C 5. After making 5 flowers. 2. she found out she had 1 314 m of ribbon left. Say: How will you show the ribbons Liza bought put together in drawing? (use color chalk if possible) Ask: What is the total length of the two ribbons? Is it necessary to find the total length first before we can solve the problem? Write the number sentence for the hidden question.

On Saturday and 2 1/3 kg.cover. Mr. of meat. How many kilograms of meat were not cooked? 2. mongo on 1/3 hectare and vegetables on the rest. Mother brought 5 kg. on Sunday. How many meters of cloth were not used? 3.· How much vinegar was lest in the big bottle? V. She cooked 1 ½ kg. Corn is painted of the 2/3 hectare. Generalization: How do we solve 2 step word problems involving addition and subtraction of fraction?  Read and understand the problem  Analyze it (Find what is given)  Find what the hidden question  Determined the operations to be used  Write the number sentence /Plan  Solve / carry out the plan  Look back (ask: Is the answer really sensible?) IV. What apart of the farm is planted with vegetables? . Evaluation: Read and solve. Assignment: Read and solve. 1. Trono has a 2 4/6 hectare farm land. A big bottle contained 4 2/3 liters of vinegar into one bottle and 1 ¼ liters into another bottle.

He planted 1/3 of it with sweet corn. cartolina II. 4) Let the pupils visualize the problem by representing one hectare by a whole piece of.1 Enfolding Mathematics V Materials: flashcard. Ask: What do you think is represented by the double shade part? What fraction name can you give it? (3/12) The teacher may ask: What is the value of N in the number sentence 1/ 3 x 3/4 = N?( 3/12)· . B. paper. Like: How big is father's land? What part of it was planted with sweet corn? 2) Analyze the problem by asking: What are given in the problem? What is asked? 3) Guide the pupils in planning how to solve the problem by leading them to this question: What is 1/3 of 3/4? And to the number sentence 1/3 x 3/4 = N. strip of paper. cooperation II. Learning Content Skills: Visualizing multiplication of fractions References: BEC PELC II D 1. Learning Experiences: A. Motivation Begin by asking: What is ½ of a whole? Will you show it through your piece of pad paper? If you find ½ of that part again what answer will you get? (Let them fold the paper once more in half and shade the part) You may ask: How will the result compare with ½. Developmental Activities: 1. how will you represent the 3/4 hectare land owner by father? (Pupils may fold the piece into 4 equal parts of shade 3/4). Preparatory Activities: 1.MATHEMATICS V Date: ___________ I. Mental Computation Drill on multiplying mentally Examples: 12 10 15 11 x4 x 10 x 2 x3 2. Objectives: Cognitive: Visualizing multiplication of fractions Values: Neatness. What part of his land was planted with sweet corn? 1) The teacher asks some comprehension questions. Say: If this is 1 hectare. Presentation: Strategy : Using a problem opener and visual representations Father owns a 314 hectares land.

1) 4/8 x ½ = 3) 1/3 x ¾ = 2) 1/5 x 2/4 = 4) 2/3 x ¼ = 5) 3/5 x ½ = 3.2. Evaluation: Illustrate the following equations. Assignment: Prepare an album showing the following equations. Generalization: How do we visualize multiplication of factions? Multiplication of fractions can be visualize by representing each fraction with horizontal and vertical lines placed over the other and the resulting double shaded part represent the answer to the equation. Practice Exercises Illustrate and find the product. Use paper folding methods. 1) 2/3 x 3/5 = 3) 1/5 x 5/7 = 2) ¾ x 5/8 = 4) 4/5 x 3/8 = 5) 1/8 x 5/6 = V. 1) 2/3 x ½ = 2) 1/10 x ¾ = 3) 2/5 x 2/3 = . IV.

Practice Exercises Multiply. 1/6. Generalization: In multiplying a whole number by fraction. Twelve bottles are placed on the table in front of the class. Repeat the activity for 1/3. 2/3 x 4/5 = N 3. 3/7 x 21 = c. Always express the answer in lowest terms. II. Preparatory Activities: Review on visualization of fractions Strategy : Drawing on show-me-cards. a. d. Pupils look at the first fraction written on the board and determine under the table. Objectives: Cognitive: Find a fractional part of a number Values: Alertness. 5/6. Learning Content Skills: Find a fractional part of a number References: BEC PELC II D 1. Pupils compare and discuss answers. 2. Presentation: Strategy: Manipulating Activity Mechanics: a. Always express the answers in lower terms. 2/3. c. Active participation II. ½ x 5/6 = N 2. 15 x 2/3 = 3. 5/6 x 2/3 = N 4. multiply the whole number by. Show the following by drawing. pictures of objects.2 Enfolding Mathematics V Materials: Bottles or other actual objects. 14 x 5/6 = d. To multiply the whole number by7 a fraction. 7/8 x 5 = b. Write each answer in lowest terms. b. 8 x 5/7 = e. Copy the denominator. 3/4 x 2/5 = N 5. 1/6. . 1/3. Write on the board ½ . 5/6. Learning Experiences: A.MATHEMATICS V Date: ___________ I. 1. rename the whole number as fraction then multiply. the numerator. Developmental Activities: 1. 2/3. 1/8 x 3/5 = N B.

Assignment: Find the product. 12 x 2/7 = 4. Evaluation: Multiply. 5/6 x 120 = 5. 40 x 5/6 = 4. 1.IV. 1/4 x 80 = 3. Always express answers in lowest terms. 3/7 x 120 = 2. 1. 25 x ¾ = 2. Write each answer in lowest terms. 27 x 3/5 = . 15 x 5/6 = 5. 3/7 x 35 = V. 5/8 x 45 = 3.

2. 3/5 of 112 of5/6 3) The first 5 pupil in a column will answer the first exercises. Pupils visualize the equation on their own show-me cards. References: BEC PELC II D 1. Continue this activity as the teacher shows different equations. pictures of objects II. Ex. bull rectangular grid. 1) ½ of ¼ of 1/5 = 3) 2/5 of ¾ of 2/7 = 5) 1/3 of 2/3 of 3/5 = 2) 1/3 of 2/5 of 1/3 = 4) ¼ of 4/5 of 5/6 = 3. The teacher flashes a card Example: ½ x 3/4 b. When the teacher says" go" the pupils raise their cards to show the teacher. Presentation: Strategy : Group Game . 5) The group with the greatest number of remaining members will be the winner. show-me cards. 2. place of the preposition "of" . Learning Experiences: A. Objectives: Cognitive: Translating expression such as “1/2 of 2/3” of 1/6” into Equation. B. The first part of the game is visualizing multiplication of fractions.MATHEMATICS V Date: ___________ I. 4) Continue the game until everybody has participated. Practice Exercises Form equations out of the following expressions then answer. Generalization: In translating expression such as: ½ of 2/3 of 1/6” is just like forming multiplication equations. Developmental Activities: 1. Pupils who give incorrect answers will be excluded fro the group.1 Enfolding Mathematics V Materials: Flashcards. Preparatory Activities: Drill on visualizing multiplication of fractions Strategy: show me cards Mechanics: a. d. c. medium sized.Weakest Link Translate these expressions into equations and give the answers. Values: Active participation and cooperation II. 1) Divide the class into 5 groups. 2) Teacher flashes a card. Learning Content Skills: Translating expression such as “1/2 of 2/3” of 1/6” into equation. In translating expressions like 1/2 of 2/3 of 1/6" the times sign is used in .

4. 1) 2/5 of ¼ of 3/5 = 2) ¾ of 1/5 of 5/6 = 3) 2/5 of 5/6 of 3/7 = 4) 1/7 of 5/8 of 4/5 = 5) 3/7 of 5/6 of 2/8 = V. Assignment: Translate the following expression into equation then write you answer. 1. Evaluation: Form equation out of the following expression then answer.IV. 5/9 of 3/4 of 2/7 = 4/7 of 5/9 of 3/5 = 2/9 of 5/8 of 7/8 = 5/6 of 4/9 of 3/8 = 7/8 of ½ of 5/9 = . 5. 3. 2.

Preparatory Activities: Drill on multiplication facts using 2 cubes (1dm 3 cube) as shown Strategy: Group Contest Mechanics: 1). Accuracy in competition II. will give the product of the two numbers that appear in the' cube. What is asked? c. Call for volunteer pupils to write their equations and solutions on the board. Developmental Activities: 1. Ask the following question a. How will you solve the problem? d. Express your answer in lowest terms if possible. Presentation: Strategy: Use a problem opener (Concept Development) Sample: Linda received 112 of a pizza pie from her friend. The first four student of each group. 4) Continue the contest until everybody in the class has participated. Objectives: Cognitive: Multiplying by another fractions Values: Sharing.3. B. 2) Call for two volunteer students to take charge of tossing the cubes. She gave 1/3 of these to her seatmate who had no money to buy food for recess. What part of the whole pie did Linda share to her seatmate? 1. Ask the pupils to think about this: if you were Linda would you have shared thee pie the same way? Why or Why not? 3. flashcard. One student takes hold of one cube. 6) The group that gathered the greatest number of points wins the contest. 1) 5/7 x 11/20 = 3) 6/10 x 5/12 = 5) 9/10 x 2/15 = 2) 4/5 x 30/40 = 4) 1/6 x 10/12 = . strips of paper. chart II. Learning Content Skills: Multiplying by another fractions References: BEC PELC II D 1. 3) The two students toss the cubes simultaneously. 2. 5) The first student to give the correct product will be given a point. What equation can you make solve the problem? 2.1 Enfolding Mathematics V Materials: 2 cubes (dm3) with faces all numbered activity sheets. What are the given? b. Learning Experiences: A.MATHEMATICS V Date: ___________ I. Divide the class into four groups. Practice Exercises Find the product.

Evaluation: Find the product 1) 2/3 x 4/5 = 2) ½ x 2/3 = V. Always reduce answers to lowest terms or simple forms. When we multiply fractions.3. Multiply the denominator to get the denominator of the product. product. Assignment: 3) ¾ x 2/3 = 4) 4/7 x ¾ = 5) 2/5 x 4/7 = . Generalization: To multiply fraction. multiply the numerators to get the numerate of the. the product is less than the original numbers IV.

4/14 x 6/20 = 5.Give the product in simplest form. 5/6 x 8/10 = . 1. 5/8 x 3/20 = 3. 2/7 x 8/12 =. 2/9 x 18/24 = 2. 4.

. LAYUNIN: Nasusuri ang ginagawang pang-angkop ng mga Pilipino sa kulturang ipinakikilala ng Espnayol.HEKASI HEKASI V Date: _________________ I.

Ano ang babasahing inilimbag tungkol sa relihiyon? 3. . c. tsart III. 2. kung paano nababago ang nayo ng isang bagay tulang ng sumusunod: a. 2. Paglalapat:  Dapat pa bang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng mga pista?  Paano ito isasagawa? 3. Anu-ano ang mga kulturang ipinakilala ng mga Espanyol sa mga Pilipino? 2. 3. Pangwakas na Gawain: 1. PAGTATAYA: Isulat ang tamang sagot. 97-100 larawan. TAKDANG-ARALIN: Maghanda sa pagsasalaysay tungkol sa kung ano ang kulturang ipinakilala ng mga Espanyol. Pagganyak: Magpakita ng hal. Ang dating simpleng yari ng damit ay gumaganda kapag nilagyan ng palamuti o binurdahan b. 1. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino Pag-angkop ng mga Pilipino sa Kulturang Ipinakikilala ng Espanyol PELC 1. Pagpapahalaga: Paano pinahahalagahan ng mga Pilipino ang mga kulturang ipinakilala ng mga Espanyol? IV.8 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. Ang iginuguhit ng larawan ay magiging maganda kapag kinulayan. 1 p. Balik-Aral: Ano ang kahalagahan ng pagtatatag ng paaralan sa layuning maituro ang pamumuhay ng isang Kristiyano? 2. Panimulang Gawain: 1. B. Pagtatalakay:  Anu-ano ang mga kulturang ipinakikilala ng mga Espanyol sa mga Pilipino?  Anu-anong babasahin ang inilimbag at bakit?  Paano naimpluwensiyahan ng mga Espanyol ang mga Pilipino sa larangan ng pagpinta at paglilok? C. aklat. Paglalahad: Pagmamasid sa mga larawan na nagpapakita ng pagbabago na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Panlinang na Gawain: 1.Pamana pp. PAMAMARAAN: A. Paglalahat: Tinanggap. 81-86 .Pagpapahalaga: II. Paano iniangkop ng mga Pilipino ang kulturang ipinakilala ng mga Espanyol? V. isinagawa at iniangkop ng mga Pilipino ang kulturang ipinakilala ng mga Espanyol. B. Gumaganda ang bahay kapag nilalagyan ng kurtina at palamuti.

.

HEKASI V Date: _________________ I. Pol at Ernie”. PAMAMARAAN: A. Ang isang panel ay tatalakayin ang pamahalaang sentral at ang kabilang panel naman ay tatalakay sa pamahalaang lokal. Pagganyak: Ilahad ang sumusunod na kuwentong “Sina Jun. 74-80 aklat. Nasugatan at napilayan si Jun nang siya’y lusubin ni Ernie. Panlinang na Gawain: 1. Itanong: Ano kaya ng nangyari kay Jun? Paano kaya malulutas ang knilang suliranin? Ano ang dapat niyang gawin upang gumaling ang sugat at makalakad na muli? B. p. alamin kung paano magkatulad ang kuwento at ang mga sitwasyon sa digmaan ng Espanya at Inglatera. Pangwakas na Gawain: 1. Sino ang namuno sa pamahalaang lokal? Pamahalaang sentral? Saan matatagpuan ang pamahalaang sentral? Pamahalaang lokal? Anu-anong batas ang pinasusunod ng pamahalaang sentral? Pamahalang lokal? C. Pagpapahalaga: II. Ipabasa ang “Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon . Paglalahat: Ano ang kaibahan ng pamahalaang sentral sa pamahalaang lokal? 2. Sa pamamagitan ng “panel discussion” ilarawan sa pisara ang paghahambing. tsart III. Paglalapat: Ano ang masasabi mo sa ating pamahalaan noon at pamahalaan ngayon? . Napagkasunduan nila na itigil na ang pag-aaway. nakisali si Jun. Habang binabasa ang aralin. Panimulang Gawain: 1. Alamin ang ginawa ng Espanya upang malutas ang suliranin. LAYUNIN:  Napaghahambing ang uri ng pamahalaang sentral at pamahalaang lokal. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagsunod sa Pamahalan Ang Pamahalaang Sentral at Pamahalaang Lokal. b. Magkaibigan sina Jun at Pol. 88-92 Pamana pp. 2. 2. 1. 88-92 at magkaroon ng Panel Discussion. pp. Balik-Aral: Sinu-sino ang kinikilalang Pilipino sa larangan ng musika.9 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. larawan. sining at panitikan Sabihin kung saang larangan sila nakilala. Pagtatalakay: a. Paglalahad: May kaugnayan ang kuwento sa inyong pag-aaralan ngayun. gusto niyang tulungan si Pol. Nang mag-away sina Ernie at Pol. PELC II C.

TAKDANG-ARALIN: Itala sa kuwaderno ang lahat ng kaibahan ng pamahalaang sentral sa pamahalaang lokal. pamahalaang military 3. Pagpapahalaga: Paano mo isasagawa ang mga iba’t ibang batas na ipinag-uutos ng pamahalaan? IV. pamahalaang lalawigan 2. 1.3. Ano ang pamahalaang lokal? a. pinakapunong pamahalaan c. Sino ang pinaka mataas na opisyal na hinirang ng hari sa pamahalaang sentral? V. pamahalaan ng lalawigan o pueblo c. . PAGTATAYA:: Piliin ang titik ng tamang sagot. pamahalaang pambansa b. Ano ang pamahalaang sentral? a. pinakamaliit na yunit ng pamahalaan b.

alcalde mayor 3. gobernador – heneral 2. paano mo gagampanan ang iyong tungkulin? 3. 8 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. 2. tsart III.9. Panlinang na Gawain: 1. 1. Pagpapahalaga: Paano mo maipapakita ang makataong pagganap sa tungkulin kung ikaw ay isang opisyal ng pamahalaan? IV. Itanong: Magkakaiba ba ang kanilang tungkulin? B. PAGTATAYA:: Sabihin ninyo ang mga tungkulin ng: 1. Paglalahat: Sino-sino ang mga opisyales sa pamahalaan ng Panahong Espanyol? Anu-ano ang kanilang mga tungkulin? 2. gobernadorcillo 4.HEKASI V Date: _________________ I. Paglalahad: Pag-uulat ng mga piling mag-aaral tungkol sa mga opisyales at tungkulin nila. Layunin Naiisa-isa ang mga opisyales at ang kanilang mga tungkulin Pagpapahalaga: II.Pamana pp. BEC p. Paglalapat: Kung ikaw ay isa sa mga opisyales ng pamahalaan. 93-95 . PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Makataong Pagganap sa Tungkulin Opisyales sa Pamahalaang Espanyol at ang Kanilang Tungkulin PELC II. Pagganyak: Pagpapakita ng mga larawan ng mga opisyales ng pamahalaan. Pangwakas na Gawain: 1.1 p. Balik-Aral: Paghambingin ang pamahalaang sentral at pamahalaang local 2. 74-80 larawan. Panimulang Gawain: 1. . Pagtatalakay:  Sino ang pinakamataas na opisyales ng pamahalaang sentral?  Anu-ano ang kanyang mga tungkulin?  Sino-sino ang kanyang mga opisyales sa pamahalaang lokal at anu-ano ang kanilang mga tungkulin? C. PAMAMARAAN: A. cabeza de barangay. C.

V. TAKDANG-ARALIN: Itala ang mga opisyales at ang tungkulin ng bawat isa. .

noong Mayo 5. namahala sa pamahalaang sentral c. residencia at visita? 2. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Mahusay na pagganap sa tungkulin Tungkulin ng Audencia.9 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. Paglalahad: Pag-uulat ng mga mag-aaral tungkol sa tungkulin ng audencia. Pagtatalakay: Ano ang audencia? Kalian ito itinatag? Anu-ano ang mga tungkulin nito? Ano ang kaibahan ng residencia sa visita? Bakit kung minsan hindi maganda ang visita? C. Corte de Pueblo c.2 p.HEKASI V Date: _________________ I. 1583 b. Corte Suprema b. residencia at visita ngayon? 3. residencia at visita at ang epekto nito? 2. Pagpapahalaga: II. Layunin Nasasabi ang tungkulin ng audiencia. nagpayo sa goberndor at nagsisiyasat sa mga katiwalian ng mga opisyal b. Pangwakas na Gawain: 1. Panlinang na Gawain: 1. residencia at visita at ang epekto nito. Panimulang Gawain: 1. PELC II. noong Mayo 5. 1. PAMAMARAAN: A. B. tsart III. Paglalapat: Ano ang katumbas ng audencia. noong Hunyo 19. 1983 c. Paglalahat: Anu-ano ang mga tungkulin ng audencia. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot. C. 88-89 aklat. 1. Pagpapahalaga: Paano natin mapapanatili ang mahusay na pagganap sa tungkulin? IV. Ano ang kataas-taasang hukuman ng Kolonya ng Pilipinas? a. Pagganyak: Itanong: Ano ang tungkulin ng guro sa paaralan? Ano ang tungkulin ng hukuman? Ano ang tungkulin ng Pulis? Ang mga katanungang ito ay may kaugnay sa ating aralin ngayun. Ano ang tungkulin nito? a. Kailan itinatag ang Audencia Real? a. Balik-Aral: Sino-sino ang mga opisyales at anu-ano ang mga tungkulin ng bawat isa sa kanila? 2. Residencia at Visita at ang Epekto nito. 1807 3. Audencia Real 2. nagsasanay sa mga kawal .

. residencia at visita. Takdang-Aralin Itala sa kuwaderno ang mga tungkulin ng audencia.V.

HEKASI V Date: _________________ I. . Paglalapat: Halimbawa.8 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon larawan. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagpapahalaga sa pagiging malikhain ng mga Pilipino. sining at panitikan? 2. sining at panitikan. Ano ang ipinakikita nito. mga gawang sining at panitikan. Pagganyak: Pagpapakita ng mga larawan ng mga Pilipinong mahusay sa pag-awit. 3. PAMAMARAAN: A. Pagpapahalaga: Paano mo napapahalagahan ang pagiging malikhain ng mga Pilipino? IV. PELC II. sining at panitikan?  Anu-ano ginagawa nila pag ma Flores de Mayo at prusisyon?  Ano ang iginuguhit na larawan sa paligid sa kisame ng simbahan?  Sino ang kilalang ama ng pagpinta?  Sino ang kinikilalang “Huseng Sisiw?”  Ano ang isinulat ni Baltazar? C. Katibayan sa Pagkamalikhain ng mga Pilipino sa Musika. Paglalahat: Anu-ano ang mga katibayan na nagpapakita na may pagkamalikhain ang mga Pilipino sa larangan ng musika. Pangwakas na Gawain: 1. Balik-Aral: Paano naiangkop ng mga Pilipino ang kulturang ipinakilala ng Espanyol? 2. B. sining at panitikan? 2. ikaw ay marunong umawit. LAYUNIN: Nakapagbibigay ng katibayan sa pagkamalikhain ng mga Pilipino Pagpapahalaga: II. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Pag-uulat ng mga piling mag-aaral sa mga katibayan na ang Pilipino ay may pagkamalikhain sa larangan ng musika. aklat III. PAGTATAYA:: Magbigay ng mga limang katibayan na pagiging malikhain ng mga Pilipino sa larangan ng musika. Sining at Panitikan. B. paano mo maipakikita ang iyong pagiging mahusay sa larangan ng musika? 3. Pagtatalakay:  Paano naipakita ng gma Pilipino ang kanilang pagkamalikhain sa larangan ng musika. tsart.. Panimulang Gawain: 1. 2 p.

. TAKDANG-ARALIN: Itala ang mga Pilipino na naging sikat sa larangan ng musika. sining at panitikan.V.

tape recorder. Pagsasanay: . C. Sino-sino ang mga dayuhang mangangalakal ang dumating sa bansang Pilipinas? Anu-ano ang kanilang dala? Anu-ano ang natutuhan ng ilang Pilipino sa kanila? Ano ang natutuhan mula sa kilalang manunulat? 2. Sikaping masabi ng mga bata ang pagpapahalaga sa kaayusang panlipunan at pampulitika.8 watawat. Iba’t ibang kaisipan at kaalaman ang dala ng mga dayuhan.  Maganda ba ang naging epekto ng pagbubukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig?  Nakatulong ba ng malaki sa mga Pilipino ang pagbubukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig sa pagbuo ng diwang makabansa? 2. Pagpapahalaga: II. B. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagpapahalaga sa kaayusang panlipunan at pampanitikan. Itanong: Ano ang isinasagisag ng watawat? Bakit natin itinataas ang watawat? Ibinababa ng may paggalang? Anong damdamin ang ipinakikita ng mga Pilipino sa tuwing makikita an gating watawat? Anong diwa ang nasa kalooban ng mga Pilipino? 2. natutuhan ng isang Pilipino ang tungkol sa himagsikang Amerikano at Pranses. Sumulat ng tatlong pangungusap na nagpapakita ng pagkamakabansa. c. Panlinang na Gawain: 1. b. Ipasuri sa mga bata ang sumusunod: a. Hayaang magpaliwanag ang mga bata sa epekto ng pagbubukas ng Maynila sa Kalakalang Pandaigdig. 3. Ipakita ang watawat ng Pilipinas at pag-usapan ito. Pangwakas na Gawain: 1. tsart III. Panimulang Gawain: 1. BEC D. Hingan ang mga bata ng paliwanag kung nakatulong ba ang pagbubukas ng Maynila sa kalakalang Pandaigdig. Nang buksan ang Maynila sa kalakalang pandaigdig. Pagbubuod:  Patnubayan ang mga bata sa pagbuo ng kaisipan. dumami ang mga dayuhang mangangalakal. LAYUNIN:  Naipapaliwanag ang epekto ng pagbubukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig sa pagbuo ng diwang makabansa. PAMAMARAAN: A. 3. Iparinig sa tape recorder ang “Pagbubukas ng Pilipinas sa Kalakalang Pandaigdig. 4. Epekto ng Pagbubukas ng Maynila sa Kalakalang Pandaigdig sa Pagbuo ng Diwang makabansa. dahil sa pakikipag-ugnayan.HEKASI V Date: _________________ I. 6 p.

Paggalang sa watawat ng Pilipinas. TAKDANG-ARALIN: Itala ang buod ng pangyayari sa pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig. Iba-ibang kaisipan at kaalaman ang dala ng mga dayuhan sa Pilipinas. . b. _____ 2. V. .Hindi pagtangkilik sa mga produktong gawa sa Pilipinas. Kopyahin sa inyong sagutang papel ang mga pangungusap na nagpapahiwatig ng pagiging makabansa.a. PAGTATAYA:: Sagutin ng tama o mali at ipaliwanag. Nang buksan ang Maynila sa kalakalang pandaigdig dumami ang mga dayuhang mangangalakal sa bansa. . IV.Pagbili ng mga imported na chocolate at iba pang gamit. Walang natutuhan ang mga Pilipino sa mangangalakal na dayuhan.Tangkilikin ang mga sapatos na gawa sa Marikina. . _____ 1. . Hayaang magpaliwanag ang bata sa kanilang mga sagot. . _____ 3.Ipagmalaki ang bansang PIlipinas kahit saan man naroroon.

Balik-Aral: Pag-usapan ang salitang “demokrasya. Talakayin ang mga sumusunod:  Nagpadala sa ating bansa ng mga bagong pinunong demokratiko. Panlinang na Gawain: 1. b.malaki ang naitulong at kapaki-pakinabang ba ang naging epekto ng pamunuang demokratiko ng Espanya sa pagbuo ng diwang makabansa? . Pagganyak: Anong pamahalaan mayroon ang Pilipinas? B. Panimulang Gawain: 1. Pagtatalakay: a. BEC D.8 p.Bakit nila ginawa ang lahat ng ito? Para kanino nila ito iniuukol? . Naging magandang pagkakataon ito sa mga Pilipino. LAYUNIN:  Natatalakay ang epekto ng pamunuang demokratiko ng Espanya sa pagbuo ng diwang makabansa. PAMAMARAAN: A. PAKSA: Aralin: Sanggunian: Kagamitan: Pagiging makabansa Epekto ng Pamunuang Demokratiko ng Espanya sa Pagbuo ng Diwang Makabansa.HEKASI V Date: _________________ I. Ano ang ipinakita ng mga Pilipino sa panahong ito? c. .  Malayang naipakita ng mga Pilipino ang sagisag ng kalayaan tulad ng pagkakabit ng pulang laso. 2. Batay sa ating tinalakay. C. Unti-unti nilang pinarating ang kanilang hiling at daing sa pamahalaan. Pangwakas na Gawain: 1.  Malaya silang makapag-usap tungkol sa mga nais nilang pagbabago. Paglalahat: Patnubayan ang mga bata sa pagbuo ng kaisipan.8 tsart III. Pagpapahalaga: II. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata ang pangungusap na nagpapatunay na nakatulong ang pamunuang demoktratiko ng Espanya sa pagbuo ng diwang makabansa. Magbigay ng halimbawa sa pangungusap na nagpapatunay ng pagiging makabansa. Pagtalakay sa epekto ng pamunuang demokratiko ng Espanya sa pagbuo ng diwang makabansa.” Kalayaang Bumuto KALAYAAN kalayaan sa pagpapahayag Kalayaang Mag-aral 2.

Ang demokratikong pamunuan ng Espanya ang nakatulong ng malaki sa Pilipinas. Nagtagumpay ang himagsikan laban sa pamahalaan Reyna Isabel II. 1. Paglalapat: Sumulat ng isang epekto ng pamunuang demokratiko ng Espanya sa pagbuo ng diwang makabansa. TAKDANG-ARALIN: Sumulat ng 5 paraan kung paano mo ipakikita ang pagiging makabansa. 2.2. IV. . 3. Si Legaspi ang demokratikong pinuno ng Espanya. PAGTATAYA:: Bilugan ang bilang ng pangungusap na tumutukoy sa epekto ng pamunuang demoktratiko ng Espanya sa pagbuo ng diwang makabansa. V.

Iparinig ang : “Ang pagkamatay ng Tatlong Paring Martir. . Pangwakas na Gawain: 1. Pagbibigay ng paggalang sa tatlong pari: Gomez. PAMAMARAAN: A. Itanong: Sino ang tatlong pari na gumising sa damdaming makabansa noong unang panahon? Ano ang naging dahilan upang mag-alsa ang mga Pilipino? Anu-ano ang kanilang nagawa sa bansa? 2.Pag-amin sa kasalanan ng kapatid. PELC II. Panimulang Gawain: 1. Hingin ang mga bata ng paliwanag kung bakit kailangan gawin ng isang tao ang mga pangungusap sa itaas. Pagsasanay: . . Tumawag ng ilang bata at ipabasa. Opinyon Tungkol sa Pagiging Martir ng Tatlong Pari: Gomez. Sinu-sino ang mga nag-aalsa? c. Burgos at Zamora. Talakayin: a.Pagtitiis ng hirap para sa pamilya.9 p. Kailan ginanap ang pag-aalsa sa Cavite? b. Burgos at Zamora. Burgos at Zamora. Burgos at Zamora. PAKSA: Aralin: Sanggunian: Kagamitan: Paggalang sa Tatlong Pari: Gomez. nagpapaubaya MARTIR Matitisin Mapagpamahal B. Pag-usapan ang salitang “martir”. 1. 2. Ano ang opinion mo tungkol sa pagiging martir ng tatlong pari? b. Ano ang dapat nating ibigay o ipagkaloob sa kanila bilang sukli sa kanilang pagiging martir.3 BEC D. Pagpapahalaga: II. 2. Ipakita ang larawan ng tatlong pari: Gomez. Sa anong paraan natin maipakikita ang paggalang sa tatlong pari? 3. Panlinang na Gawain: 1. Ano ang gustong mangyari ng tatlong pari? C. Burgos at Zamora. tsart III.8 tape recorder. LAYUNIN:  Nakapagbibigay sa sariling opinion tungkol sa pagiging martir ng tatlong paring Gomez. Pagbuo ng kaisipan: a.HEKASI V Date: _________________ I.” 4.mahatulan dahil sa kasalanan ng iba. Pagbibigay ng sariling opinion tungkol sa pagiging martir ng tatlong pari: Gomez. D. Ano ang kanyang katangiang ipinakita? 3. Burgos at Zamora. .

Pagbasa at pagsasalin sa kanilang nagawa sa bansa. 1. () ang pangungusap na nagpapakita ng pagglang sa tatlong pari: Gomez. PAGTATAYA:: Sumulat ng sariling opinion tungkol sa pagiging martir ng tatlong apri: Gomez. Burgos at Zamora.Lagyan ng tsek. Burgos at Zamora. Itago ang mga larawan nila ng may pagmamahal at pag-iingat. V. 3. 2. IV. Pagwawalang-halaga sa kanilang nagawa sa bansa. TAKDANG-ARALIN: Maghanda sa isang debate tungkol sa: Martir ba ang tatlong pari? .

PELC II D.8 III. Ipasagot sa mga bata.2 BEC D. Sumulat ng isang paraan ang pakikipaglaban sa mga unang Pilipino upang makamit ang kalayaan. Pagbuo ng kaisipan: Isulat ang iba’t ibang paraan ng pakikipaglaban ng mga natatanging Pilipino upang makamit ang minimithing kalayaan. . Anong uri g pakikipaglaban ang ginawa ni del Pilar? Binifacio? Aguinaldo? Mabini? 3. 2. Panlinang na Gawain: 1. Anong salita ang maiuugnay sa salitang “malaya”. Ipaliwanag ito kung paano nagtagumpay. Jose Rizal b. Paano nakipaglaban si Sanciano? d. Anu-anong paraan ang ginawang pakikipaglaban ng mga Pilipino? b. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Ano ang ginawa ni Rizal na pakikipaglaban? e. Apolinario Mabini C. Ipaliwanag ang ginawang pakikipaglaban ng mga sumusunod na bayani upang makamit ang kalayaan.paghihimagsik sa Cavite . Pagsasabi ng pagpapahalaga sa kalayaan. Ano ang dahilan ng kanilang pagsakop? 2. 10 p. Pag-uulat ng mga bata (4 nga bata) tungkol sa “Pakikipaglaban Para sa Kalayaan”. Pangwakas na Gawain: 1. a. Kailan natin ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan? Paano natin ito nakamit? B.HEKASI V Date: _________________ I. Ano ang sinabi ni Sultan Kudarat? c. LAYUNIN:  Naipapaliwanag ang paraan ng pakikipaglaban ng mga natataning Pilipino upang makamit ang minimithing kalayaan. 2. a. Paano natin naipakita ang pagpapahalaga sa kalayaan? 3. Pagpapahalaga: II. PAKSA: Aralin: Sanggunian: Pagpapahalaga sa Kalayaan Paraan ng Pakikipaglaban ng mga Natatanging Pilipino Upang Makamit ang Minimithing Kalayan. 4. Sagutin ng tama o mali ang mga pangungusap kung may pagpapahalaga sa kalayaan. Pagpapaliwanag ng mga paraan ng pakikipaglaban ng mga natatanging Pilipino upang makamit ang minimithing kalayaan. Pag-usapan ang iba’t ibang dayuhang sumakop sa bansa noong unang panahon. may sariling pamahalaan walang nakikialam Mga Pilipino ang namumuno 3.

Pakikipaglaban sa larangan ng panulat. PAGTATAYA:: Ipaliwanag sa sariling pangungusap: 1. 3. Ang batas ay para sa lahat. Nagpapahayag ng himagsikan sa Pugad Lawin. TAKDANG-ARALIN: Sinu-sino ang mga bayaning Pilipino ang nakipaglaban sa mga dayuhan upang makamit ang kalayaan? . V.- utak ng himagsikan tuta ng mga dayuhan IV. 2.

del Pilar . Mga Bayaning Pilipino at ang Kanilang mga Nagawa Tungo sa Kalayaan ng Bansa.Rizal. Anu-ano ang mga ginawa ng mga bayani tungo sa kalayaan ng bansa? b.HEKASI V Date: _________________ I. Sinu-sino ang mga ito? Ano ang nagawa nila sa bayan? B. 2. Layunin  Naiisa-isa ang mga bayaning Pilipino at ang kanilang mga nagawa tungo sa kalayaan ng bansa. 114-119 larawan. Bonifacio. mabisa bang lahat ang kanilang nagawa tungo sa kalayaan ng bansa? Bakit? C.Sultan Kudarat. . PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagpapahalaga sa kalayaan ng bansa. Pangwakas na Gawain: 1. Panlinang na Gawain: 1. d. PAMAMARAAN: A. Balik-Aral: Anu-ano ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga natatanging Pilipino upang makamit ang minimithing kalayaan? 2. tsart III. 1. Ilarawan ang papel na ginagampanan ni Aguinaldo sa kalayaan ng bansa. Sino ang tinaguriang “Utak ng Himagsikan ng Pilipinas”? c. Paglalapat: Sino sa mga bayani ang gusto mong gayahin? Bakit? 3. Paglalagom: Sinu-sinong bayaning Pilipino ang may ginawang paraan tungo sa kalayaan ng bansa? 2. Panimulang Gawain: 1. PAGTATAYA:: Ibigay ang tamang sagot. Pagtatalakay: a. Aguinaldo. Pipili ang guro ng gaganap bilang: . Pagpapahalaga: Bakit mahalga ang ginawang paraan ng mga bayani para sa minimithing kalayaan? IV. Pagganyak: Ipakita ang larawan ng mga bayani.1 p. 16 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. Mabini. Sa palagay ninyo.7 PELC D. Sancianoo 2. Pagpapahalaga: II. Kilala sa tawag na Plaridel. Paglalahad: Pagganap ng mga piling mag-aaral sa bayani at sabihin ang ginawang paraan tungo sa kalayaan. BEC 2.1 p.

3. . TAKDANG-ARALIN: Nangalap pa ng mga bayaning nakagawa ng paraan tungo sa kalayaan ng bansa at itala sa inyong kuwaderno.2. Tinaguriang “Utak ng Himagsikan”. Sino ang sumulat ng “Ang Pag-unlad ng Pilipinas”. V.

Balik-Aral: Sino-sinong mga bayani ang nakagawa ng paraan tungo sa kalayaan? 2. Sinu-sino pang bayaning Pilipino ang nakagawa ng kahalintulad kay Sultan Kudarat? C.114-119 larawan.1 p.7 PELC III. PAKSA: Aralin: Sanggunian: Kagamitan: Pagiging matapat at mapagmalaki sa sariling bansa.14 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. Pagpapahalaga: II. BEC III. 3. Anu-ano ang mga nagawa ng mga bayaning Pilipino na hanggang sa ngayon ay pinahahalagahan pa ng mga Pilipino? b. Panlinang na Gawain: 1.HEKASI V Date: _________________ I. Paglalapat: Anong pagpapahalaga ang gagawin mo sa ipakitang nagawa ng mga bayaning Pilipino. Pagganyak: Ipakita ang larawan ng mga bayani. Sancianco b. Pagpapahalaga: Paano mo ipakikita ang pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga bayaning Pilipino? Tulad nina: a. V. PAGTATAYA: Gumawa ng maikling talata tungkol sa pagpapahalaga sa ipinakitang nagawa ng mga bayaning Pilipino. Takdang-Aralin . PAMAMARAAN: A. 2. Layunin  Nakapagpapahayag ng mga pagpapahalagang ipinakikita ng mga bayaning Pilipino. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalagom: Ihayag ang mga pagpapahalagang ipinakita ng nagawa ng mga bayaning Pilipino. Aguinaldo IV. A. Pagtatalakay: a. del Pilar e. B. 1 p. Paglalahad: Pumili ng ilang piling mag-aaral upang ipakita ang pagpapahalagang nagawa ng mga bayaning Pilipino. Sabihin kung ano ang kanilang nagawa. 2. Bonifacio d. tsart III. Pagpapahayag ng mga Pagpapahalagang Ipinakikita ng mga Bayaning Pilipino. Panimulang Gawain: 1. A. Rizal c.

Bakit kailangang pahalagahan ang ipinakitang nagawa ng mga bayaning Pilipino? .

Paglalapat: Paghambingin ang pamahalaang military at pamahalaang sibil. diktatoryal b. 1898 b. Paglalagom: Ano ang masasabi mo sa pamahalaang military at pamahalaang sibil? 2. Pagtatalakay:  Kailan itinatag sa ating bansa ang pamahalaang military?  Sino ang namuno sa pamahalaang military?  Anu-ano ang mga ipinatutupad dito? C. tsart III. Pagpapahalaga: II. A. Kailan itinatag ang pamahalaang military? a.15 BEC III. Panimulang Gawain: 1. PAMAMARAAN: A. 2. 1901 V. Balik-Aral: Anu-ano ang pagpapahalagang ipinakikita ng nagawa ng mga bayaning Pilipino? 2. PAGTATAYA:: Piliin ang titik ng tamang sagot: 1. Pangwakas na Gawain: 1. 1898 c. Sinu-sino ang mga nasa larawan? B. Paglalahad: Bumuo ng dalawang pangkat para ilahad ang pamahalaang military at pamahalaang sibil. Hulyo 4. .126-130 larawan.21 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. Pagpapahalaga: Bakit mahalaga ang pamahalaang military at pamahalaang sibil sa ating bansa? IV. Hunyo 12. 3. A. 1 p. demokratiko c. PAKSA: Aralin: Sanggunian: Kagamitan: Magalang na Pagsunod Pamahalaang Militar at Pamahalaang Sibil PELC III. Ano ang unang uri ng pamahalaan ng unang Republika ng Pilipinas? a. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan ng mga dayuhang sumakop sa atin. military 2. TAKDANG-ARALIN: Isulat ang buod ng pangyayari sa panahon ng pamahalaang militar at pamahalang sibil.HEKASI V Date: _________________ I. Panlinang na Gawain: 1. Agosto 14.1 p. Layunin  Natatalakay ang uri ng pamahalaang military at pamahalaang sibil.

.

HEKASI V Date: _________________ I. Kailan nagsimula ang digmaang Amerikano – Pilipino? a.21 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon larawan. PAGTATAYA:: Piliin ang titik ng tamang sagot. Pebrero 4. Balik-Aral: Paghambingin ang pamahalaang military at pamahalaang sibil. Pangwakas na Gawain: 1. 2. tsart III. PAMAMARAAN: A. Pebrero 14.1 p. Pagpapahalaga: II. LAYUNIN:  Natatalakay ang ginawang pamamahala ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Panlinang na Gawain: 1. Paglalagom: Anu-ano ang ginawang pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipino? 2. 2.1 P. Pagtatalakay:  Anu-ano ang mga ginawang pamamahala ng mga Amerikano sa mga Pilipino?  Anu-ano ang pagbabagong naganap sa simula pa lamang ng pamamahala ng mga Amerikano? C. A. A. Paglalapat: Ano ang kaugnayan ng pamamahala ng Amerikano sa kasalukuyang pamamahala? 3. 1899 b. Kataas-taasang Hukuman b. Batasang Pambansa c. Paglalahad: Paggamit ng aklat sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa ginawang pamamahala ng mga Amerikano sa mga Pilipino. 2. Ano ang muling itinatag sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano? a. 1. Pagpapahalaga: Bakit mahalaga ang ginawang pamamahala ng mga Amerikano sa mga Pilipino? IV. Pagganyak: Pagmasdan ang mga larawan. Panimulang Gawain: 1. 1899 . 15 BEC III. PAKSA: Aralin: Sanggunian: Kagamitan: Paggalang sa Pamahalaan Pamamahala ng mga Amerikano sa mga Pilipino PELC III. 1899 c. Anong uri ng pamamahala ang ginawa ng mga Amerikano sa ating bansa? B. Mababang Kapulungan. Pebrero 24.

Aling komisyon ang nagmungkahi ng pagtatatag ng pamahalaang sibil sa Pilipinas? a. Komisyon ng Kasunduan sa Paris b. TAKDANG-ARALIN: Itala sa kuwaderno ang mga ginawang pamamahala ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ikalawang Komisyon c. Komisyon Schurman V. .3.

nakapagbayad na sila sa mga Espanyol 2. 11 BEC p. Pagbuo ng hinuha: Anu-ano ang mga hakbang na ginawa ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan? 2. Pagbuo ng kaisipan: Maraming mga hakbang na ginawa ang mga Pilipino upang makamit ang kalayaan tulad ni Andres Bonifacio na nakpaglaban sa pamamagitan ng sandata. Pangwakas na Gawain: 1. tsart III. Panlinang na Gawain: 1. may sarili silang hangarin na masakop ang Pilipinas c. Pagtatalakay:  Ano ang itinatag ng pamahalaan bilang paghahanda sa pagsasarili?  Anu-ano ang mga samahan at kilusan ang itinatag para sa kasarinlan ng Pilipinas?  Sino-sinong bayani ang kabilang sa tumulong upang maisakatuparan ang kasarinlan ng Pilipinas? C. si Jose Rizal ay sa pamamagitan ng panulat at marami pang ibang magigiting na Pilipino. Balitaan 2. Pinagbarilan Bridge b. PAMAMARAAN: A. Pinaglabanan Bridge 3. . Paglalapat: Ano ang dapat mong gawin para makamit mo ang kalayaan. Bulugan lamang ang titik. PAGTATAYA:: Piliin ang tamang sagot. A. kung ikaw ay nasa panahong tayo ay nasasakupan ng mga dayuhan? IV.makabayan Mga Hakbang na Ginawa ng mga Pilipino Upang Makamit ang Kalayaan PELC III. 2. 2. b. 1.1 p. 134-137 larawan. San Juanico Bridge c. Balik-Aral: Anu-ano ang hakbang na ginawa ng pamahalaan para sa unti-unting paglilipat ng mga Pilipino ng kapangyarihang mamahala? B. LAYUNIN:  Naipapaliwanag ang mga hakbang na ginawa ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan. Panimulang Gawain: 1.HEKASI V Date: _________________ I. 21 Pamana pp. aklat. Hindi kinilala ng mga Amerikano ang Unang Republika dahil a. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagiging makabansa . Si Gregorio del Pilar ay namatay sa gulang na _____. ayaw nila kay Aguinaldo bilang pangulo. Paglalahad: Paggamit ng aklat sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na ginawa ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan? 3. Ang insidenteng naging mitsa ng digmaang Pilipino-Amerikano ay nangyari sa _____. Pagpapahalaga: II. a.

TAKDANG-ARALIN: Ipaliwanag ang mga hakbang na ginawa ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan. 25 taong gulang V. 24 taong gulang b.a. . 34 taong gulang c.

C. Pangwakas na Gawain: 1. Pagpapahalaga: Sa inyong palagay.2 p. b. paglalarawan ng Misyong Os-rox (Osmenia – Roxas) c. Balik-Aral: Anu-ano ang mga hakbang na ginagawa ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan? 2. Paglalagom: Paghambingin ang pamahalaang military at pamahalaang sibil noong panahon ng Amerikano. 4. Ibigay ang kaugnayan ng pamamahala ng Amerikano sa kasalukuyang pamahalaan. Paglalahad: Pangkatin ang klase sa apat.HEKASI V Date: _________________ I. 2. paglalarawan ng labanan ng Amerikano at Muslim. Ipaliwanag ang mga hakbang na ginawa ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan. kung hindi matatapos ang labanan.4 p. tsart III. Pagtatalakay: a. PAMAMARAAN: A. ano ang magiging sanhi? Bakit? . paglalarawan ng pagkahuli kay Gregorio del Pilar b. Pagganyak: Sinu-sinong bayani ang nagtanggol sa ating bansa upang makamit ang kalayaan? B. Papiliin n glider ang bawat pangkat. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pahalagahan ang Kalayaan Mahahalagang Pangyayaring may Kinalaman sa Pagkakamit ng Kalayaan at Malayang Pamahalaan PELC III. Pagpapahalaga: II. c. 131-132 larawan. Panimulang Gawain: 1. A. LAYUNIN:  Natutukoy ang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa pagkakamit ng kalayaan/malayang pamahalaan. aklat. Magpalabunutan ang apat na pangkat sa activity card ng gawain tulad ng sumusunod: a. 16 BEC III. 2. Paglalapat: Ano ang mahahalagang pangyayari sa ngayon ang maaari nating maihalintulad sa ating paksa? 3. Panlinang na Gawain: 1. 1916 d. 21 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. paglalarawan ng Batas Jones noong Agosto 29. A. Isalaysay ang pakikipaglabang ginawa ng ilang bayaning Pilipino noong panahon ng Amerikano. 2.

. TAKDANG-ARALIN: Itala mo sa kuwaderno ang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa pagkakamit ng kalayaan at malayang pamahalaan na kahalintulad ng pangyayari noong panahon ng Amerikano. PAGTATAYA:: Isulat ang limang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa pagkakamit ng kalayaan at malayang pamahalaan.IV. V.

Pagganyak: Ipakita ang larawan ng mga bayani. 2. Paglalapat: Kung ikaw ay isang bayani. LAYUNIN:  Natatalakay ang ginawang pagtutol ng mga bayaning Pilipino sa mga patakaran sa pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. makikipaglaban ka rin ba para sa iyong bayan? Bakit? IV. Pagtatalakay: Itanong: Saan umanib si Antonio Luna at ano ang kanyang ipinatupad? Bakit inilibing na may parangal si Gregorio del Pilar? Saan siya nakipaglaban? C. Paglalahad: Pagsasadula: Ang mga tauhan: Antonio Luna.3 p. Miguel Malvar . tsart III. A. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot: 1. del Pilar b. Pangwakas na Gawain: 1.HEKASI V Date: _________________ I. Sino ang bayani ng Pasong Tirad? a. Heneral Miguel Malvar. aklat. Ang ginawang pagtutol ng mga bayaning Pilipino sa mga patakaran sa pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Panimulang Gawain: 1. mga Muslim at mga datu. PELC III. Balik-Aral: Anu-ano ang mahahalagang pangyayari na may kinalaman sa pagkakamit ng kalayaan at malayang pamahalaan? 2. Marcelo H. Itanong: Sino ang nasa larawan? Ano pa ang masasabi mo kay (bayani)? B. Pagbuo ng kaisipan: Anu-ano ang ginawang pagtutol ng mga bayaning Pilipino sa mga patakaran sa pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Naipagmamalaki ang mga bayaning Pilipino. 2. Panlinang na Gawain: 1. 2. del Pilar c. 132-135 larawan. PAMAMARAAN: A. Gregorio H. Ipakikita kung paano ang ginawang pagtutol sa mga patakaran sa pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pagpapahalaga: II. Gregorio del Pilar.17 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp.

Bicol at Kabisayaan V. Sino ang nagpatupad ng disiplinang military? a. Batangas c. Takdang-Aralin Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng labanan. Ilocos Sur b. Emili Aguinaldo 3.2. . Juan Luna c. Antonio Luna b. Saan lumaganap ang kilusang gerilya? a.

Sino ang pangulong pinatalsik sa pamamagitan ng People Power? B. tsart III. a. 130-135 larawan. PELC III. 1. Heneral Weslly Meritt . Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio. 10 BEC p. 2.2 p. Pangulong McKinley c. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot. Panlinang na Gawain: 1. A. aklat. 21 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. LAYUNIN:  Naipaliliwanag ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa mga Pilipino ng kapangyarihang mamahala. Paglalapat: Bakit kailangan ng ilipat sa mga Pilipino ang kapangyarihang mamahala? 3. Pagtatalakay: Sino ang nag-atas na ihanda ang pagbibigay sa mga Pilipino ng pagkakataong mamahala? Anu-ano ang dapat isaalang-alang sa pagtatatag ng sariling pamahalaan? C. Francis Burton Harisson b. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Paggalang sa pamahalaan Mga hakbang na ginawa ng pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa mga Pilipino ng kapangyarihang mamahala. Panimulang Gawain: 1. PAMAMARAAN: A. 1. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan. Ang pangulong nag-atas na handa ang pagbibigay sa mga Pilipino ng pagkakataong mamahala. Pagpapahalaga: II. Pangwakas na Gawain: 1.HEKASI V Date: _________________ I. Antonio Luna. Paglalagom:: Ipaliwanag ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan para sa paglilipat ng pamamahala sa mga Pilipino. Pag-awit ng awiting “Ang Bayan Ko”. Paglalahad: Ang guro ay pipili ng mag-aaral na mag-uulat tungkol sa mga bayaning nag-ambag upang makamit ang kalayaan tulad nina Gregorio del Pilar. Balik-Aral: Anu-ano ang mga ginawang pamamahala ng mga Amerikano sa mga Pilipino? 2. Pagpapahalaga: Bakit kailangan sa mga Pilipino na mapunta ang pamamahala? IV. 2.

Batas Kapayapaan at Katapatan V. Anong dalawang partido ang tutol na ilipat ang pamamahala sa mga Pilipino? a. salapi b.2. TAKDANG-ARALIN: Itala ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa mga Pilipino ng kapangyarihang mamahala. Pamunuang Pilipino c. Ano ang kailangang isinaalang-alang para makatulong sa mga Pilipinong namahala sa sarili? a. Republika at Demokratiko b. . Partido Liberal 3. Pamunuang Nacionalista c.

TAKDANG-ARALIN: Sa inyong kuwaderno. Ano ang dapat mong gawin kung may tanong nag-uulat? C. Pangwakas na Gawain: 1. aklat. Maraming daan at tulay ang ipinagawa ng mga Pilipino. masasabi mo bang ang pamayanan mo ay makabago? IV. PAMAMARAAN: A. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Magalang na pakikinig Ang uri ng panahanan ng mga Pilipino.1 p. PELC B. iguhit ang pamayanan noon at ang pamayanan ngayon ayon sa napagaralan. Itanong: Kagaya din ba nila ang pamayanan ngayon? B. ano pa ang maari mong gawin upang mabago ang pamayanan? 3. . 1. 2. Ipakita ang larawan ng pamayanan noon. ______ 1.HEKASI V Date: _________________ I. 136 larawan. Pagganyak: Ipalarawan sa mga mag-aaral ang sariling pamayanan. V. LAYUNIN:  Nailalarawan ang uri ng panahanan ng mga Pilipino. Paglalapat: Kung ihahalintulad ang pamayanan noon sa pamayanan mo ngayon. Balik-Aral: Anu-ano ang ginagawang pagtutol ng mga bayaning Pilipino sa mga patakaran na sa pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas? 2. Kinakailangang pulungin ang mga taong nakatira sa mga pamayanang ito. ______ 3. Paglalahad: Pag-uulat ng piling mag-aaral tungkol sa paksang tatalakayin. Pagpapahalaga: II. Kung ikaw ay Amerikano. 19 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. PAGTATAYA:: Sagutin ng tama o mali. Napansin ng mga Amerikano ang malalayong panahanan sa mga lungsod. tsart III. Pagtatalakay: Ano ang napansin ng mga Amerikano sa panahanan ng mga Pilipino? Ano ang ginawa ng pamahalaan sa mga taong nakatira sa pamayanang layu-layo? Ano ang ipinagawa ng Amerikano upang magkalapit ang mga pangkat. Pagbubuo ng kaisipan: Ano ang masasabi mo sa uri ng panahanan ng mga Pilipino? 2. Panlinang na Gawain: 1. Panimulang Gawain: 1. ______ 2.

.

2 p. Paglalahad: Pag-uulat ng piling mag-aaral tungkol sa paksang tatalakayin. Pagtatalakay: Anu-ano ang naitatag sa lungsod? Bakit naitatag sa lungsod ng Maynila at Cebu? 3. Paglalapat: Para sa iyo. Anu-ano ang mga pagbabagong naganap sa pamayanan natin ngayon mula sa panahon ng mga Amerikano? 2. 19 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. anong kaugalian ang dapat mong taglayin? Ano ang maari mong gawin upang mapanatili ang kagandahan ng lungsod? C. Pagbuo ng Kaisipan: Paano nabuo ang mga lungsod? 2. PAGTATAYA:: Sumulat ng isang maikling talata tungkol sa kung paano nabuo ang mga lungsod. Balik-Aral: Ilarawan ang uri ng panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. PAMAMARAAN: A. Kung ikaw ay nasa lungsod. Ang dahilan ng Pagbuo ng mga Lungsod. 97-100 larawan. 2. Pangwakas na Gawain: 1. LAYUNIN:  Naipaliliwanag ang dahilan ang pagbuo ng mga lungsod. Magpakita ng mga larawan ng mga nasabing mga lugar? Itanong: Ganito ba ang lugar na napuntahan ninyo? Saan matatagpuan ang mga lugar na ito? B.HEKASI V Date: _________________ I. Panlinang na Gawain: 1. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagpapanatili ng kalinisan ng mga lungsod. Panimulang Gawain: 1. ano pa ang maaaring basehan ng pagbuo ng mga lungsod? IV. 137 Pamana pp. tsart III. PELC B. Pagpapahalaga: II. TAKDANG-ARALIN: Anu-ano ang mga dahilan ng pagbabago sa populasyon ng pamayanan/bansa? . aklat. 1. V. Pagganyak: Itanong: Nakarating nab a kayo sa Luneta Park? Sa Manila Zoo? Sa Nayong Pilipino? Ipalarawan ang mga lugar na nabanggit.

.

3 p. Higit na binigyang pansin ng mga Amerikano ang _( 1 )__ ng kapaligiran at ang _( 2 )__ ng mga mamamayan. Agad din nilang binigyang pansin ang _( 9 )__ at _( 10 )__. Pagpapahalaga: II. Naniniwala ang mga Amerikano na mahalaga ang mga ito sa _( 11)__ ng bansa at sa _( 12 )__ ng mga mamamayan sa iba’t ibang panahanan. Panimulang Gawain: 1. PAGTATAYA:: Punan ang tamang salita ang bawat patlang upang mabuo ang talata.1. aklat. Itanong: Anu-ano kayang mga pagbabago ang naganap sa lipunan? B. naitatag ang ilang _( 8 )__. 136-138 larawan. LAYUNIN: Nahihinuha ang mga dahilan ng pagbabago sa populasyon ng pamayanan/bansa. Bakit mas malaki ang populasyon ngayon kaysa noon? Ano ang dapat gawin ng bawat magasawa upang matustusang mabuti ang mga magiging anak? IV. Nabawasan ang mga namamatay. Pinalitan din nila ang mga paaralang yari sa pawid at kawayan. Panlinang na Gawain: 1. Pagtatalakay:  Sa pagdating ng mga Amerikano. tsart III. . Balik-Aral: Anu-ano ang mga dahilan ng pagbuo ng mga lungsod? 2. Maraming _( 13 )__ at _( 14 )__ ang ipinagawa ng mga Amerikano na siyang nagdugtong sa La Union at Benget. Pinuksa nila ang mga _( 3 )__ sa paligid na sanhi ng kumakalat na _( 4 )__. Dahil dito. Paglalahad: Pag-uulat ng piling mag-aaral para sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa paksa. 19 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagpaplano ng pamilya Mga Dahilan ng Pagbabago sa Populasyon ng Pamayanan/Bansa. PAMAMARAAN: A. 1. Sa paglaki ng populasyon. PELC B. Nagpatayo sila ng mga _( 5 )__ at iba pang sentro ng _( 6 )__. Nabigyan ng lunas ang mga maysakit. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan ng sinaunang pamayanan at ng makabagong pamayaan sa panahon ng mga Amerikano. dumami ang tao at lumaki ang _( 7 )__. 2.HEKASI V Date: _________________ I. Nagtayo rin ang bagong pamahalaan ng mga _( 15 )__. alin ang higit na binigyang-pansin?  Anu-ano ang ginawa nila para sa kalusugan ng mga tao?  Ano ang naitatag ng lumaki ang populasyon? 3.

Mga Sasakyang Pangtransportasyon hal. telepono . LRT Mga Kagamitang Pang komunikasyon hal. TAKDANG-ARALIN: Punan ng tamang salita ang bawat talaan.V.

1 p. PAMAMARAAN: A. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino Pag-angkop ng mga Pilipino sa Kulturang Ipinakikilala ng Espanyol PELC 1. 1.8 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. 81-86 Pamana pp. Ang iginuguhit ng larawan ay magiging maganda kapag kinulayan. B. Paglalapat: Dapat pa bang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng mga pista? Paano ito isasagawa? 3. Gumaganda ang bahay kapag nilalagyan ng kurtina at palamuti. Pagpapahalaga: II. 3. aklat. Paglalahad: Pagmamasid sa mga larawan na nagpapakita ng pagbabago na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Panimulang Gawain: 1. Ang dating simpleng yari ng damit ay gumaganda kapag nilagyan ng palamuti o binurdahan b. Pangwakas na Gawain: 1. 97-100 larawan. Pagpapahalaga: Paano pinahahalagahan ng mga Pilipino ang mga kulturang ipinakilala ng mga Espanyol? IV. PAGTATAYA: Isulat ang tamang sagot. Panlinang na Gawain: 1. isinagawa at iniangkop ng mga Pilipino ang kulturang ipinakilala ng mga Espanyol. Paglalahat: Tinanggap. Balik-Aral: Ano ang kahalagahan ng pagtatatag ng paaralan sa layuning maituro ang pamumuhay ng isang Kristiyano? 2. 2. B. c. Pagtatalakay:  Anu-ano ang mga kulturang ipinakikilala ng mga Espanyol sa mga Pilipino?  Paano naimpluwensiyahan ng mga Espanyol ang mga Pilipino sa larangan ng pagpinta at paglilok? C. LAYUNIN: Nasusuri ang ginagawang pang-angkop ng mga Pilipino sa kulturang ipinakikilala ng Espnayol. Pagganyak: Magpakita ng halimbawa kung paano nababago ang nayo ng isang bagay tulang ng sumusunod: a. 2. tsart III. Anu-ano ang mga kulturang ipinakilala ng mga Espanyol sa mga Pilipino? .HEKASI V Date: _________________ I.

Paano iniangkop ng mga Pilipino ang kulturang ipinakilala ng mga Espanyol? V. . Takdang-Aralin Maghanda sa pagsasalaysay tungkol sa kung ano ang kulturang ipinakilala ng mga Espanyol.2. Ano ang babasahing inilimbag tungkol sa relihiyon? 3.

161-162 Kagamitan: larawan. LRT. Panlinang na Gawain 1. atbp. e-mail. pinalipad ang unang eroplano sa Maynila. Pagtatalakay:  Anu-ano ang ginawa ng mga Amerikano para mapabuti ang transportasyon at komunikasyon?  Anu-ano ang mga makabagong kasangkapang pang komunikasyon ang ipinakilala sa atin ng mga Amerikano?  Anu-ano ang mga makabagong sistema ng transportasyon at komunikasyon ang pagunlad ng bansa? C. Paglalapat Paano ka nakatutulong sa pag-unlad n gating transportasyon at komunikasyon? IV. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng iba’t ibang uri ng transportasyon at komunikasyon tulad ng eroplano.HEKASI V Date: __________ I. cellphone. 136-138 Pamana pp. Paglalahad: Pag-uulat ng bawat pangkat tungkol sa mga kinalaman sa pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon sa pamumuhay ng mga Pilipino. Pagpapahalaga: Pagiging masikap. ______ 3. Itanong: Ano ang masasabi ninyo sa uri ng trasportasyon at komunikasyon noon at ngayon? B. ______ 2. ______ 1. Nagkaroon din ng mga trambiyang de-elektrisidad o trains. PAKSA: Sanggunian: Pag-unlad ng Transportasyon at Komunikasyon sa Pamumuhay ng mga Pilipino. tsart.2 p. computer. Panimulang Gawain 1. Taong 1911. Pagbuo ng kaisipan: Paano nakatulong ang pag-unlad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon sa pamumuhay ng mga Pilipino? 2. Pangwakas na Gawain 1. aklat III. malikhain II. Taong 1916 binili ng pamahalaang Pilipino ang Manila-Dagupan Railway.6 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. PAMAMARAAN: A. MRT. PAGTATAYA:: Lagyan ng tsek () kung ang tinutukoy ay pag-unlad n gating transportasyon at ekis ( x ) kung sa larangan ng komunikasyon. LAYUNIN:  Nasusuri ang kinalaman ng pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon sa pamumuhay ng mga Pilipino. 2. PELC II B. . Balik-aral: Anu-ano ang naitalang dahilan ng mga pagbabago sa populasyon ng pamayanan/bansa? 2. telepono. tegrapo.

LRT. TAKDANG-ARALIN: Iguhit ang mga makabagong pamamaraan upang mapabilis an gating transportasyon at komunikasyon. atbp.V. . cellphone. tulad ng MRT.

Pagpapahalaga: Pagiging maka-Diyos. Pagtatalakay:  Ano ang dalang relihiyon ng mga Amerikano?  Anu-anong sekta ng relihiyong Protestantismo ang naitatag dito sa atin?  Ano namang sektang panrelihiyon ang itinatag din ng mga Amerikano?  Ano ang Aglipayano?  Sinu-sino ang namumuno rito? C.HEKASI V Date: __________ I. aklat III. Paglalapat: Kung ikaw ang tatanungin. Pagganyak: Itanong kung ano ang relihiyon ng mga bata. 138-140 Pamana pp. ______ 3. 2. 152-155 Kagamitan: larawan. LAYUNIN:  Nasusuri ang sistema ng edukasyon relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano. PAGTATAYA:: Sagutin kung TAMA o MALI. PAMAMARAAN: A. Pangwakas na Gawain 1. ______ 1. V. Panlinang na Gawain 1. pagpapahalaga sa relihiyon II. TAKDANG-ARALIN: .19 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. Paglalahad: Pagsasagawa ng isang panel discussion tungkol sa sistema ng relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano. Balik-aral: Anu-ano ang uri ng sistema ng edukasyon ang ipinakilala ng mga Amerikano? 2. PAKSA: Sanggunian: Sistema ng Relihiyong Ipinakilala ng mga Amerikano PELC II B. Pagbuo ng kaisipan: Anu-ano ang mga relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano sa mga Pilipino? 2. anong relihiyon ang nais nyo? Bakit? B. Alam ba niyo kung kanino nagmula ang inyong mga relihiyon? Kung kayo ang papipiliin. Katolisismo lang ang relihiyong kinikilala ng pamahalaang Espanyol. ______ 2.3 p. anong relihiyon ang iyong pipiliin at bakit? IV. Panimulang Gawain 1. Sa Konstitusyon ng Malolos noong 1899. isinasaad ang paghihiwalay ng simbahan at estado. tsart. Aglipayano ay isang sektang pangrelihiyon na itinatag noong pamamahala ng Amerikano.

.Isulat ang buod ng sistema ng relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano.

19 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. Alin sa sumusunod ang patakarang pangkabuhayan pinaiiral ng mga Amerikano sa bansa? a. PAMAMARAAN: A. 1.HEKASI V Date: __________ I. PAGTATAYA:: Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Pagbuo ng kaisipan: Anu-anong programa pangkabuhayan ang pinaiiral ng Estados Unidos sa Pilipinas? Ano ang isinasaad ng bawat programang pangkabuhayang ito? 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga patakarang pangkabuhayang pinaiiral ng mga Espanyol sa Pilipinas. Panimulang Gawain 1. tsart III.2 p. Pagpapahalaga: Pagiging makabansa II. LAYUNIN:  Naipaliliwanag ang mga programang pangkabuhayang pinaiiral ng Estados Unidos sa Pilipinas. PAKSA: Sanggunian: Programang Pangkabuhayan PInaiiral ng Estados Unidos sa Pilipinas PELC II C. Pangwakas na Gawain 1. Pagtatalakay:  Kailan naganap ang malayang kalakalan?Ano ang isinasaad ng malayang kalakalan?  Bakit maraming Pilipino ang tutol sa malayang kalakalan?  Ano ang Batas Homestead?  Ano ang isinasaad ng batas na ito?  Sino ang sumalungat sa batas Homestead? Bakit? C. 2. monopolyo sa tabako c. 158-161 Kagamitan: larawan. Paglalapat: Paghambingin ang kalagayan ng kabuhayan noong panahon ng Espnayol at panahon ng Amerikano. malayang kalakalan . 2. Paglalahad: Pag-uulat ng bawat pangkat sa mga programang pangkabuhayan pinaiiral ng Estados Unidos sa Pilipinas. 144-145 Pamana pp. Pagganyak: Sino-sino sa inyo ang may mga sariling lupa na sinasaka ng inyong mga magulang? Paano kayo nagkaroon ng sariling lupa? B. Talakayin ito. Alin ang higit na nakatulong sa pamumuhay ng mga Pilipino? IV. Panlinang na Gawain 1. kalakalang galyon b.

Aling batas ang nag-aalis ng tiyak na kota ng mga kalakal na iluluwas ng Pilipinas sa Estados Unidos? a. TAKDANG-ARALIN: Sumulat ng maikling talata tungkol sa opinion mo sa mga programang pangkabuhayang pinaiiral ng Estados Unidos sa Pilipinas. Batas Cooper b. .2. Batas Payne-Aldrich c. malayang kalakalan V.

layunin ng edukasyon na ihanda ang tao upang maging anak ng Diyos. Paglalahad: Pag-uulat ng mga piling mag-aaral tungkol sa sistema ng edukasyon ipinakilala ng mga Amerikano? 2. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Edukasyon II. Pagganyak: Pagtatanong sa mga bata. Ano ang sagisag ng sibilisasyong Amerikano? a. tsart III. watawat 2.19 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp.  Nasaan kayo ngayon?  Ano ang ginagawa nyo rito?  Bakit kayo nag-aaral? B. 140-142 Pamana pp. Balik-aral: Paano nakatulong ang transportasyon at komunikasyon sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Pilipino? 2. B. maging mabuting pari at madre b. PAKSA: Sanggunian: Sistema ng Edukasyong Ipinakilala ng mga Amerikano PELC II. 1. 152-155 Kagamitan: larawan. paaralan b. mabuting mamamayan ng bansa . ano naman ang sa mga Amerikano?  Anu-ano ang layuning pag-edukasyon ng mga Amerikano?  Dahilan sa layuning ito ng mga Amerikano. PAGTATAYA:: Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Pangwakas na Gawain 1. ano naman ang sa Amerikano? a. LAYUNIN:  Nasusuri ang sistema ng edukasyong ipinakilala ng mga Amerikano. Pagtatalakay:  Ano ang paraan ng pamumuhay ang itinuro ng mga Amerikano?  Kung ang simbahan ang sagisag ng Espanya. Panlinang na Gawain 1. Pagbuo ng kaisipan: Ano ang dapat mong gawin upang marating mo ang pinakamataas na uri ng edukasyon? IV. simbahan c. 3 p. PAMAMARAAN: A.HEKASI V Date: __________ I. ano ang kanilang ginawa?  Ano ang panukala ng Komisyong Taft? C. Sa Espanyol. Panimulang Gawain 1.

mabuting tagasunod ng pari V.c. . TAKDANG-ARALIN: Isulat ang buod ng sistema ng edukasyong ipinakikilala ng gma Amerikano.

Panimulang Gawain 1. . C. 152-155 Kagamitan: larawan III. Paano ito nakatulong sa panlipunang kaunlaran? c. PAKSA: Pagtalakay sa mga Natutuhan sa Panahon ng Komonwealt ng Nakatulong sa Pagpapabuti ng Kabuhayan ng Bansa. Paano mapapahalagahan ang kalayaan ng bansa? 3. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa kalayaan ng bansa. Paglalahad: Pag-uulat ng piling bata tungkol sa paksa.HEKASI V Date: __________ I. Pagbuo ng kaisipan: Ano ang naidulot sa ating bansa ng pagkakatatag ng Pamahalaang Komonwealt? 2. PAGTATAYA:: Magbigay ng limang (5) halimbawa ng pagkakatulad ng kasalukuyang pamahalaan sa pamahalaang komonwealt? V. Ipaliwanag. anong malaking pagbabago sa pamahalaan ang naganap sa panahon ng komonwealt? b. 150-154 Pamana pp. 3 p. Sanggunian: PELC III. LAYUNIN:  Natatalakay ang mga natutuhan na panahon ng Komonwealt na nakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng bansa. 2. 155-160 – Aralin 2. Pagtatalakay: Sagutin ang mga tanong: a. PAMAMARAAN: A. mahalaga bas a isang bansa ang pagkakaroon ng pambansang wika? Bakit? C.25 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. II. Pagsasanay Paano kaya makatutulong sa pagpapanatili ng kalayaan ng bansa? IV. Pangwakas na Gawain 1. B. Pagganyak: Sa kasalukuyang panahon. nakatulong ba ang pagkakatatag ng pamahalaang komonwealt. Sa inyong palagay. TAKDANG-ARALIN: Basahin ang aklat sa Hekasi V pp. 3. Panlinang na Gawain 1. Balik-aral: Magbigay ng patakaran ng Bansa sa paglutas ng mga suliraning pangkabuhayan.

174-178. PAKSA: Sanggunian: Pagtalakay ng Balangkas at Layunin ng Pagtatag ng Pamahalaang Komonwealt. Balik-aral: Anu-ano ang mga natutuhan sa panahon ng Komonwealt na nakatulong sa kasalukuyang pamahalaan? B.HEKASI V Date: __________ I. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Bayan II. Pagbuo ng kaisipan: Ano ang balangkas ng pamahalaang Komonwealt? Ano ang layunin nito? IV. PAGTATAYA:: Sagutin ang mga tanong: 1-3. Ano ang tatlong sangay ng pamahalaang Komonwealt? 4. Pagtatalakay: Ano ang layunin ng pagtatatag ng Pamahalaang Komonwealt? Bakit hindi ito agad napagtibay ng pamahalaang Amerika? C. LAYUNIN:  Natatalakay ang balangkas at layunin ng pagtatag ng pamahalaang Komonwealt.1 p. Paglalahad: Pagbasa sa Batayang Aklat – Pamana pp. Panlinang na Gawain 1. TAKDANG-ARALIN: Basahin ang Batayang Aklat sa Hekasi pp.27 Pamana pp. Ano ang pangunahing layunin ng pagkatatag ng pamahalaang komonwealt? 5. Pangwakas na Gawain 1. Pagganyak: Kung kayo ay magtatag ng isang samahan. PAMAMARAAN: A. . 174-178 Kagamitan: larawan III. PELC IV 4. ano ang una ninyong dapat na gawin? 2. Sino ang naging pangulo nito? V. 151 – 152 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon. 3. Panimulang Gawain 1.

Pangwakas na Gawain 1. Panlinang na Gawain 1. PAMAMARAAN: A.1 P. Paglalapat: Paano ka nakakatulong sa mga suliraning pagkabuhayan natin ngayon? IV. 2. .HEKASI V Date: __________ I. TAKDANG-ARALIN: Gumawa ng maikling talata tungkol sa patakaran ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning pangkabuhayan. 161-164 Kagamitan: Aklat III. Paglalahat: Anu-ano ang mga suliraning pangkabuhayan sa panahon ng Komonwealt? 2.23 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. PAGTATAYA:: Ilarawan ang mga sumusunod. pamamahala ng mga dayuhan V. Panimulang Gawain 1. pagsisimula ng kabuhayan sa bansa c. a. apgsisimula tungkol sa kabuhayan ng bansa c. LAYUNIN:  Nailalarawan ang suliraning pangkabuhayan sa panahon ng Komonwealth Pagpapahalaga: Magalang na pagsunod II. b. a. C. Balik-aral: Ano ang naging epekto ng malayang kalakalan sa kabuhayan ng bansa? B. malayang kalakalan ng Pilipino at Estados Unidos 3. PAKSA: Sanggunian: Mga Suliraning Pangkabuhayan sa Panahon ng Komonwealth PELC IV C. Pagganyak: Itanong: Ano ang ibig sabihin ng suliranin? Pagbigayin ng halimbawa Sabihin na ang aralin ay tungkol sa Suliraning Pangkabuhayan sa Panahon ng Komonwealt. Pagtatalakay:  Ano ang pinakamabigat na suliranin ng pamahalang Komonwealt?  Ano ang itinatadhanang batas ng Batas Tydings Mcduffie bilang pagwawakas ng malayang kalakalan ng Pilipino at Estados Unidos?  Ano ang nakita ni Pangulong Quezon sa biglang pagtatapos ng malayang kalakalan? C.1 p. pamamahala ng mga dayuhan.33 BEC IV. Paglalahad: Paglalarawan ng mga sumusunod sa suliraning pangkabuhayan sa panahon ng Komonwealt. malayang kalakalan ng Pilipino at Estados Unidos b.

.

Pagtatalakay: Anu-ano ang mga programang binalangkas ng Pamahalaang Komonwealt para sa mga Muslim? Ano ang layunin ng Programa? Sa kasalukuyang panahon. Paglalahad: Pagbasa sa Batayang Aklat – Pamana pp. 151-152 Kagamitan: larawan III. Pagbuo ng kaisipan: Anu-ano ang mga programa ng pamahalaan para sa mga Muslim ng Panahon ng Komonwealt? Sa kasalukuyang panahon? 2. PAKSA: Sanggunian: Paglalahad ng Programa ng Pamahalaan para sa mga Muslim PELC IV A. Pagpapahalaga: Paggalang sa Relihiyon ng iba II. 151 . PAMAMARAAN: A. V. C.HEKASI V Date: __________ I. 2. Panlinang na Gawain 1.152 3.28 Batayang Aklat sa HEKASI IV Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp.1 p. PAGTATAYA:: Magbigay ng 5 programa para sa mga Muslim n gating pamahalaan. TAKDANG-ARALIN: Magbigay ng patotoo na ang pamahalaan ay may magandang programa para sa mga Muslim. Balik-aral: Nagbibigay ng mga Programang Pampamahalaan ng Komonwealt. Pagganyak: Ang mga Muslim ba sa Mindanao ay mga Pilipino? Ano ang dapat nating gawin sa kanila bilang mga Muslim? 2. ano sa palagay ninyo ang dahilan ng kaguluhan sa Mindanao? Ipaliwanag. . B. Ano ang dapat gawin natiin sa mga kababayan nating Muslim kung pag-uusapan ang relihiyon? IV. LAYUNIN:  Nailalahad ang programa ng pamahalaan para sa mga Muslim. Pangwakas na Gawain 1. Panimulang Gawain 1.

PAMAMARAAN: A. Kung ikaw ay nagpapabilang sa mayamang angkan na may sariling pabrika o kompanya. Itanong: Alin sa mga ito ang nais mong tularan? Magkano ang gusto mong suweldo? Ilang oras ang gusto mong trabaho? B. paano ka makikisama sa mga manggagagawa mong mahihirap? C. Paglalahad: Pag-uulat ng bawat pangkat tungkol sa paksang tatalakayin habang ang mga tagapakinig ay nangangalap ng impormasyon mula sa pag-uulat. Sanggunian: Mapabuti ang kalagayan ng mahihirap Mga Programa para sa Karatungang Panlipunan PELC IV A.HEKASI V Date: __________ I.00 bilang pinakamababang pasahod? Anong programa ang may layuning mapabilis ang paglutas ng suliranin ng manggagawa at pangasiwaan? Anong programa ang nagtakda ng walong oras na ang pagtatrabaho? Ano ang isinasaad sa Saligang Batas ng 1935? Kung ikaw ay si Pangulong Quezon. Balik-aral: Paano nalinang ang Wikang Pambansa? 2. ______ 1.00 ang pinakamababang sahod sa isang araw. ano ang parusang maaari mong ipataw sa mga pangasiwaang hindi tumutupad sa mga itinakdang batas? 3. Panimulang Gawain 1.2.3 p. Pagtatalakay: Anong programa ang nagtakda ng P1. Itinakda ng batas na P5. Paglalapat: May pagkakaiba ba ang katarungang panlipunan noon at ngayon? IV. 2. PAGTATAYA:: Sagutin kung TAMA o MALI. Panlinang na Gawain 1. tsart. Pagganyak: Ipakita ang larawan ng iba’t ibang uri ng hanapbuhay. aklat III. Pagbuo ng kaisipan: Anu-ano ang mga programa para sa katarungang panglipunan? 2. Pangwakas na Gawain 1. .23 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon Kagamitan: larawan. PAKSA: . LAYUNIN:  Naiisa-isa ang mga programa para sa karatungang panlipunan Pagpapahalaga: II.

Ang batas sa Walong Oras na Paggawa ay nagtatakda ng walong oras lamang na paggawa. Sinikap ni Pangulong Quezon na mapigil ang pagsasamantala ng mayamang kapitalista sa mahihirap na manggagawa. pulis o sundalo .______ 2. ______ 3. miyembro ng Sangguniang Barangay c. a. guro b. V. TAKDANG-ARALIN: Magtanong sa mga sumusunod na kawani ng gobyerno kung magkano ang pinakamababa nilang sahod at ilang oras ang nakalaan para sa kanilang trabaho.

B. Paglalahad: Pag-uulat ng mga piling mag-aaral tungkol sa paksang tatalakayin habang ang ibang mag-aaral ay nagtatala ng datos para sa pagkalap ng impormasyon. Panimulang Gawain 1. papano mo hihikayatin ang mga tao? 3. Itanong: Ano ang nakikita sa larawan? Anong mensahe ang ipinahihiwatig sa larawan? B. Pagtatalakay:  Ano ang unang napiling pook panirahan?  Ano ang bumuo sa Pambansang Pangasiwaan sa Pagpapatao sa Lupa?  Ilan ang maingat na napiling mag-anak mula sa Luzon at Visayas?  Ano ang layunin ng programang ito?  Ano ang gagawin kung isa ang pamilya mo sa napiling ilipat?  Kung ikaw ay isa sa mga pamunuan ng Pangasiwaan. Pangwakas na Gawain 1. Pagpapahalaga: Tangkilikin at Paunlarin ang Sariling Panahanan II.1 p. LAYUNIN:  Nailalarawan ang uri ng pamahalaang naitatag sa paglipat ng mga taga-Luzon at taga-Visayas sa Mindanao. Sanggunian: PELC IV. PAMAMARAAN: A. . 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga programa ni Pangulong Quezon para sa Katarungang Panlipunan? 2. Panlinang na Gawain 1. aklat III. PAGTATAYA:: Punan ang patlang ng tamang salita upang mailarawan ang panahanang naitatag sa Mindanao. Pagbuo ng kaisipan: Anu-anong uri ng panahanang naitatag sa paglipat ng mga taga-Luzon at taga-Visayas sa Mindanao? 2. Ano ang tawag sa kaugaliang Pilipino ang ipinamamalas ng bayanihan? Naranasan mo nabang makipagbayanihan? C. Pagganyak: Ipakita ang larawan na may nagbubuhat ng bahay. tsart.32 Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. Paglalapat: Anong uri ng panahanan ang nais mo? Bakit? IV.HEKASI V Date: __________ I. 155-156 Kagamitan: larawan. PAKSA: Uri ng Pamahalaang Naitatag sa Paglipat ng mga taga-Luzon at taga-Visayas sa Mindanao.

Magkaroon din ng mamamayang may pagkakaisa at __( 4)__ sa sariling kakayahan. V. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. __( 2)__ at kapakipakinabang.Layunin ng Pambansang Pangasiwaan sa Pagpapatao sa Lupa na makabuo ng isang pamayanang ligtas at __( 1)__. Gumawa ng isang maikling talata tungkol dito. . maligaya at __( 3)__. TAKDANG-ARALIN: Ilarawan ang inyong sariling panahanan. Binigyan-diin ang paglinang sa kakayahan at __( 5)__ ng bawat mamamayan.

HEKASI V
Date: __________
I.

LAYUNIN:
 Natatalakay ang pinagmulan ng pagkilala sa kakayahan ng mga Kababaihan.
Pagpapahalaga:

Pagkilala sa kakayahan ng mga kababaihan

II. PAKSA:
Sanggunian:

Ang Pinagmulan ng Pagkilala sa Kakayahan ng mga Kababaihan.
PELC IV. B. 2.1 p.32
Ang Pilipinas sa Iba’t Iang Panahon pp. 156-157
Kagamitan: larawan, tsart, aklat

III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral:
Ano ang kabutihang natamo ng paglipat ng mga taga-Luzon at taga-Visayas sa
Minadanao?
2. Pagganyak:
Ganyakin ang mga bata sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan ng mga kababaihan.
Itanong: Ano ang napansin ninyo sa mga larawan?
Sila ay pare-parehong _____. (babae)
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad:
Pag-uulat ng mga piling mag-aaral tungkol sa paksang tatalakayin habang ang ibang
mag-aaral ay nagtatala ng datos para sa pagkalap ng impormasyon.
2. Pagtatalakay:
 Ano ang isa sa mahalagang nagawa ang pamahalaang Komonwealt sa mga
kababaihan?
 Sino ang nanguna sa kampanya upang makamit ng kababaihan ang karapatan ng
pagboto?
 Sino ang unang babaeng konsehal ng Maynila?
C. Pangwakas na Gawain
1. Pagbuo ng kaisipan:
Anu-ano ang pinagmulan ng pagkilala sa kakayahan ng mga kababaihan?
2. Paglalapat:
Dapat bang kilalanin ang kakayahan ng mga kababaihan? Bakit?
IV. PAGTATAYA::
Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B.
Hanay A
____ 1. Pangulo ng Women
Citizen’s League
____ 2. Karapatan ng mga kababaihan
____ 3. Unang babaeng naging
Mambabatas sa ating
Kongreso
____ 4. Unang babeng naging

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hanay B
Gng. Elisa R. Ochoa
Dr. Maria Paz Mendoza Quezon
Bb. Carmen Planas
bumoto at maiboto
Saligang Batas 1935
Corazon C. Aquino

____ 5.

Konsehal sa Maynila
Batas na nagtadhana na may
Karapatang bumoto ang mga
babae

V. TAKDANG-ARALIN:
Basahin ang Batayang Aklat sa Hekasi pp. 151 – 152
Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon.

HEKASI V
Date: __________
I.

LAYUNIN:
 Nailalarawan ang suliraning pangkabuhayan sa panahon ng Komonwealt.
Pagpapahalaga:

Magalang na Pagsunod

II. PAKSA:
Sanggunian:

Mga Suliraning Pangkabuhayan sa Panahon ng Komonwealt
PELC IV C.1 p.33
BEC IV. C.1. p.23
Ang Pilipinas sa Iba’t Ibang Panahon pp.161-164
Kagamitan: aklat

III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral:
Ano ang naging epekto ng malayang kalakalan sa kabuhayan ng bansa?
2. Pagganyak:
Itanong: Ano ang ibig sabihin ng suliranin?
Pagbigayin ng halimbawa.
Sabihin na ang aralin ay tungkol sa Suliraning Pangkabuhayan sa Panahon ng
Komonwealt.
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad:
Paglalarawan ng mga sumusunod sa suliraning pangkabuhayan sa panahon ng
Komonwealt.
a. Pagsisimula sa kabuhayan sa bansa
b. Pamamahala ng mga dayuhan
c. malayang kalakalan ng Pilipino at Estados Unidos
2. Pagtatalakay:
 Ano ang pinakamabigat na suliranin ng pamahalaang Komonwealt?
 Ano ang itinadhanang batas ng Batas Tydings-Mcduffie bilang pangwawakas ng
malayang kalakalan ng Pilipino at Estados Unidos?
 Ano ang nakita ni Pangulong Quezon sa biglang pagtatapos ng malayang kalakalan?
 Nakabuti ba ito? Bakit?
C. Pangwakas na Gawain
1. Paglalahad:
Anu-ano ang mga suliraning pangkabuhayan sa panahon ng Komonwealt?
2. Paglalapat:
Paano ka nakatutulong sa mga suliraning pangkabuhayan natin ngayon?
IV. PAGTATAYA::
Ilarawan ang mga sumusunod:
a. pagsisimula tungkol sa kabuhayan ng bansa.
b. pamamahala ng mga dayuhan
c. malayang kalakalan ng Pilipino at Estados Unidos

V. TAKDANG-ARALIN:
Gumawa ng maikling talata tungkol sa patakaran ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning
pangkabuhayan.

HEKASI V
Date: __________
I.

LAYUNIN:
 Nakikilala ang mga pagbabagong panrelihiyon.
Pagpapahalaga:

Paggalang sa Relihiyon

II. PAKSA:
Sanggunian:

Pagbabagong Panrelihiyon
PELC IV B. 3.2 p.32
Batayang Aklat sa HEKASI IV Ang Pilipinas sa Iba’t ibang Panahon pp. 159-160
Kagamitan: larawan, tsart, aklat

III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral:
Anu-ano ang mga pagbabagong pang-edukasyon sa panahon ng Komonwealt?
2. Pagganyak:
Ipakita ang larawan ng Simbahan.
Itanong: Ano ang makikita sa larawan?
Sino sa inyo ang regular na pumapasok sa saimbahan?
Anu-ano ang relihiyong alam ninyo?
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad:
Pagsasadula:
Pangkatin ang mga bata ayon sa kanilang relihiyon.
Isasadula ng bawat pangkat ang ilang sitwasyong nagaganap sa loob ng kanikanikanilang bahay dalanginan.
Pangkat I – Katoliko
Pangkat - III – Rizalismo
II – Iglesia ni Cristo
IV – Born Again Christian
2. Pagtatalakay:
 Ano ang relihiyon ngmga Pilipino noong panahon ng Kastila?
 Ano naman ang pinayagang relihiyon sa bansa ng dumating ang mga Amerikano?
 Anong batas ang nagtadhana ng paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan?
 Anu-ano ang nagawang tulong ng relihiyon sa mga tao?
3. Ano ang dapat mong gawin sa taong may ibang relihiyon?
C. Pangwakas na Gawain
1. Pagbuo ng kaisipan:
Anu-ano ang mga pagbabagong panrelihiyon sa pamahalaang Komonwealt?
2. Paglalapat:
Ano ang iyong relihiyon? Bakit itoang napili mo?

IV. PAGTATAYA::
Buuin ang nakarambol sa salita upang malaman ang mga relihiyong naitatag sa bansa noong
panahon ng mga Amerikano.

1. O T A K S L I S O M I
2. N A L I S

3. O M S I T N A T E S T R O P
4. A G P I L Y A N A S M I O

V. TAKDANG-ARALIN:
Gumawa ng talaan ng mga relihiyon sa inyong barangay.

HEKASI V
Date: __________
I.

LAYUNIN:
 Nakikilala ang mga pagbabagong pang-edukasyon
Pagpapahalaga:

Pagpapahalaga sa edukasyon

II. PAKSA:
Sanggunian:

Pagbabagong Pang-Edukasyon
PELC IV. B. 3.2 p.32
Ang Pilipinas sa Iba’t Ibang Panahon pp.157-158
Kagamitan: larawan, tsart, aklat

III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral:
Ano ang pinagmulan ng pagkilala sa kakayahan ng mga babae?
2. Pagganyak:
Ipakita ang larawan ng paaralan.
Itanong: Bakit kayo naririto sa paaralan?
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad:
Pag-uulat ng piling mag-aaral tungkol sa paksang tatalakayin.
2. Pagtatalakay:
Sa pamahalaang Komonwealt, ano ang binigyang pansin sa pagtuturo?
Ano ang binigyang diin ni Pangulong Quezon tungkol sa paglinang ng diwang
makabayan o nasyonalismo?
Paano nalunasan ang suliranin tungkol sa pagdami ng hindi marunong bumasa at
sumulat?
3. Paano mo pinahahalagahan ang edukasyon?
C. Pangwakas na Gawain
1. Pagbuo ng kaisipan:
Anu-ano ang mga pagbabagong pang-edukasyon sa ilalim ng pamahalaang Komonwealt?
2. Paglalapat:
May mga pagbabago bas a edukasyon sa kasalukuyan?
Paano ka sumusunod dito?
IV. PAGTATAYA::
Sagutin ang mga tanong:
1. Anong edukasyon ang walang bayad?
2. Anu-ano ang binigyang-diin ng edukasyon?
3. Kailan nasabing nagsimula ang pagtuklas ng mga Pilipino sa kanilang bansa?
V. TAKDANG-ARALIN:
Itala ang mga pagbabagong pang-edukasyon sa panahon ng Komonwealt?

HEKASI V
Date: __________
I.

LAYUNIN:
 Natatalakay ang paglinang ng pambansang wika.
Pagpapahalaga:

Pagmamahal sa Bayan

II. PAKSA:
Sanggunian:

Pagtalakay sa Paglinang ng Pambansang Wika
PELC IV A. 2.2 p.28
Ang Pilipinas sa Iba’t Ibang Panahon
Kagamitan: aklat

III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral:
Anu-ano ang programa ng pamahalaan sa mga Muslim?
B. Panlinang na Gawain
1. Pagganyak:
Anu-ano ang mga wikang etniko na alam ninyo dito sa Pilipinas?
Kung ikaw ang pamimiliin, alin dito ang gusto ninyong maging ating wikang pambansa?
2. Paglalahad:
Pag-uulat ng piling bata tungkol sa paksa.
2. Pagtatalakay:
Sagutin ang mga tanong:
a. Sino ang “Ama ng Wikang Pambansa?”
b. Ano ang ahensya ng pamahalaan ang gumawa ng pagsusuri at pag-aaral sa ating
pambansang wika?
c. Bakit ninais ni Manuel L. Quezon na magkaroon ng wikang pambansa?
d. Kailan ipinahayag na ang Tagalog ang wikang pambansa?
e. Sang-ayon ka ba na magkaroon tayo ng isang wika?
C. Pangwakas na Gawain
1. Pagbuo ng kaisipan:
Paano nalinang ang Pambansang Wika? Ipaliwanag.
2. Paano mo mapatutunayan na Tagalog ang wikang pambansa?
IV. PAGTATAYA::
Isulat sa isang talata kung paano ka makatutulong na malinang ang wikang pambansa.
V. TAKDANG-ARALIN:
Sabihin sa klase kung paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa bansa.

FILIPINO

FILIPINO V
Date: ______________
I.

LAYUNIN:

Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat/patalastas/kwentong napakinggan.
Pagpapahalaga: Pagpapaha/aga sa Ekonomiya ng Bansa
II. PAKSA:
Sanggunian:
Kagamitan:

Pagsagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat/patalastas/kwentong
napakinggan
BEC-PELC Pakikinig 11 pah. 37
balita, cassette, aklat

III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain
1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin.
1. Pag-usapan ang mga suliranin ng bansa hinggil'sa ekonomiya. Linangin ang mga kasunod na
mga salita/parirala.
a. Mabigyang prayoridad
b. Suplay ng bigas
c. Mapunan ang demand.
B. Paglalahad
Iparinig ang kasunod na ulat/patalastas o kwento.
C. Pagtalakay
1. Anong kasunduan ang nilagdaan ng Kagawaran ng Pagsasaka at ng mga gobernardor ng
bansa?
2. Ibigay ang layunin ng nabanggit na kasunduan.
3. Bilang pagsuporta sa kasunduan, ana ang inilabas ni Pangulong Joseph E. Estrada?
Nagtagumpay ba ita? Patunayan
D. Paglalahat
Patnubayan ang mga bata sa pagbuo ng paglalahat.
A. Pagsasanay
Ipabasa sa isang napiling bata ang ibinigay na ulat/patalastas/kwento. Pagkatapos ipasagot
ang mga kasunod na tanong.
IV. PAGTATAYA:
Sa tulong ng cassette, kung mayroon, magparinig ng isang maikling ulat/kwento o patalastas.
Ipasasagot ang mga tanong pagkatapos ng napakinggang kwento.
V. TAKDANG-ARALIN:
May mga patalastas na nakasulat sa tsart.
Basahin ang mga ito sagutin ang mga tanong kasunod nito.

Bakit mahalaga ang balangkas? Saan ginagamit ito? 3. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga likas na yaman II. Ano ang pangunahing ideya sa unang talata? Ikalawang talata? Ikatlo? 3. Panimulang Gawain 1. Paglalahat Ano ang dapat isaalang-alang sa pagbuo ng balangkas? B. 3. Patnubayan ang mga bata sa pagbuo ng banghay o balangkas. Ano ang ibig sabihin ng balangkas? 2. halimbawang seleksyan. 5. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang kasunod na teksto. TAKDANG-ARALIN: Gawan ng banghay o balangkas . LAYUNIN: Makabua ng banghay a balangkas tungkol sa napakinggang teksta. V. BEC-PELC Pakikinig 12 tsart. 2.Ang Edukasyon sa Panahon ng Amerikano (Pamana ph. Anu-ano ang dapat tandaan sa paggawa ng balangkas? B. globo III.FILIPINO V Date: ______________ I. Pagsasanay 1. Anu-anong detalye ang sumusuporta sa unang pangunahing ideya? ikalawa? ikatlo? 4. Bigyan ng sapat na bilang ng gawaing dahon ang bawat grupo. 2. PAGTATAYA: Panuto: Gawan ng banghay o balangkas ang huling talata ng teksto ukol sa bansang Nauru. paano ka makatutulong sa pangangalaga sa ating mga likas na yaman? D. Bilang mag-aaral. 152) . PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagbuo ng Banghay a Balangkas tungkol sa napakinggang teksto. IV. Pagtalakay 1. Subaybayan ang mga bata sa kanilang pagpapangkatang gawain . Ipaulat ang nabuong balangkas. C. 4. PAMAMARAAN: A. Tungkol saan ang seleksyong binasa? Hanapin sa globo ang bansang Nauru. Hatiin sa maliit na grupo ang mga bata. Napag-aralan na natin ang paggawa ng banghay a balangkas.

Tagapayo ni Aguinaldo 2. Diwang Makabansa Wika pp. Mga Nagawa sa Bayan A. Mga Isinulat 1. 260-261 tsart/aklat III. Petsa IV. BEC-PELC Pakikinig 12. Sa Aking mga Kababayan 2. Paglalahad Ipakita . Anong uri ng titik ang ginagamit sa kasangay na paksa ng pangunahing paksa? . Dahilan B. PAMAMARAAN: A. Pagkabilanggo at Pagkatapon sa Guam A.FILIPINO V Date: ______________ I. Petsa ng Pagsilang B. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagbuo ng Banghay a Balangkas tungkol sa napakinggang teksto. Panimulang Gawain 1. Pook na Sinilangan 1. Pagtalakay Itanong: Pagpapahalaga: Paano natin mapapahalagahan ang ating mga bayani? a. Kapanganakan at mga Magulang A. Tunay na Dekalogo C. Pagganyak Sinu-sino ang mga bayaning kilala ninyo? Anu-ano ang kanilang mga nagawa para sa ating bayan? B. 118-119. 134-137 Pamana pp." Talambuhay ni Apolinario Mabini I.nakatsart na halimbawa ng balangkas "Talambuhay ni Apolinario Mabini. Mga Kaisipang Nagbubuklod sa mga Pilipino III. Kamatayan A. Anong uri ng bilang ang ginagamit sa pagsulat ng mga pangunahing paksa? a. Kapanganakan 1. Balik-aral Bakit mahalaga ang balangkas? Saan ito ginagamit? Alam ba ninyo ang bahagi ng isang balangkas? 2. Dahilan B. Mga Magulang II. LAYUNIN: Nakbubuo ng banghay o balngkas tungkol sa napakinggang teksto Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa ating mga bayani at panqulo II. Petsa at Pook C. Katungkulan sa Katipunan 1. Naging Tagasuri B.

F. Paglalapat Iparinig sa mga bata ang tungkol sa "Bayaning si Jose Rizal" na hango sa Pamana pp. Pagsasanay Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat at ipagawa ang balangkas ng pang-araw-araw na gawain. Ramos na hango sa Pamana 5 pp. Ipasulat sa bawat pangkat ang karagdagan sa bawat pangunahing paksa. Ipatala ang kabuuang balangkas sa pisara. 118119. Bumuo ng balangkas tungkol dito. D. Sumulat ng isang balangkas batay sa kanyang talambuhay. IV. . 260-261. TAKDANG-ARALIN: Humanap ng isang aklat o babasahin ng talambuhay ng isang bayani. V. PAGTATAYA: Panuto: Bumuo ng balangkas tungkol sa buhay ni Pangulong Fidel V. Paano isinusulat ang mahahalagang salita sa mga paksa sa mga bilang Romano? Itatala ng guro sa pisara ang mga sagot na gamit ang "Semantic Webbing". Anong bantas ang ginagamit pagkatapos ng mga bilang Romano? Anong bantas ang ginagamit pagkatapos ng mga bilang Arabiko? d.b. Paglalahat Anu-ano ang mga dapat tandaan sa paggawa ng balangkas? E.

Pagsasanay Pumili ng unang batang magaling bumasa ng kwento at ipaulit basahin ang kwento. Paano pinarusahan sa Batas ni Kalantiaw ang pakikiapid sa asawa? di pagbayad ng utang? panggagahasa? 6. Ano ang mensaheng hatid ng kwento? Pag-usapan:  Pagsusunod-sunod ng mga ideya  Pagpapahalaga D. p. Ipasagot: 1. Kailan nagiging magulo ang lipunan? Anu-anong dahilan bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa lipunan? b. Kailan siya natapos na pag-aaral sa kolehiyo? 3. PAGTATAYA: Basahin sa mga bata ang seleksyong nakakahon. Kailan ipinanganak si Francisco Balagtas? 1. Paglalahad Bumasa ng isang kwento "Ang Batas ni Kalantiaw. Kailan siya namasukan bilang katulong? 2. 4.FILIPINO V Date: ______________ I. Kailan siya nabilanggo? . sa magulo o sa mapayapang lipunan? Bakit?] B." C. Pagtalakay 1. PAMAMARAAN: A. Saan higit na mainam manirahan. PAKSA: Pagsunud-sunod sa mga Ideya sa napakinggang teksto kaugnay ng pagbabago sa Edukayson. 2. Gintong Pamana 5. IV. Pagpapahalaga: Pagsunod sa batas o patakaran II. kwento III. LAYUNIN: Napagsusunud-sunod ang mga ideya sa napakinggang teksto kaugnay ng pagbabago sa edukasyon.195-196. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Ipasagot: a. Kailan isinilang si Kalantiaw? Ano ang tunay nyang pangalan? Kailan naging puno ng Aklan si Kalantiaw? Kailan isinulat ni Datu Kalantiaw ang "Batas ni Kalantiaw?" Saan n'ya pinairal ang batas ni Kalantiaw? 1. Pagwawasto at pagpapahalaga sa mga gawain napagkasunduang gawin ng mga batao 2. Sanggunian: BEC-PELC Pakikinig 13 pah. 37 Kagamitan: Pagbasa. 3.

Isulat ang bilang sa puwang. ________ Iba't ibang parusa ang iginagawad sa mga nagkasala ________ Noong 1410. isang dugong bughaw ang isinilang sa Aklan. maihahanay si Raha Kalantiaw sa mga mambabatas sa buong daigdig. ________ May labing walong tagubilin ang "Batas ni Kalantiaw" ________ Ang Kalantiaw ay kumuha sa mga salitang "akan" na ang kahulugan ay namumuno at "tiaw" ang ibig sabihin ay taong tahimik ngunit palaisip. . ________ Natagpuan ng mga alagad ng Diyos sa Kastila ang manuskrito ng batas na ito na nilikha sa matandang alpabeto ng Pilipinas na kung tawagin ay Alibata. ________ Sinasabing sinulat ni Datu Kalantiaw ang "Batas ni Kalantiaw" noong 1433 nang siya'y dalawamput tatlong taong gulang lang. ________ Siva ay matalino at makatarungang pinuno. TAKDANG-ARALIN: Batay sa tekstong binasa. pagsunud-sunurin ang bilang ng mga pangyayari mula sa 1 hanggang 8 ayon sa pagkakaganap sa kwento. ________ Sa bisa ng mga batas na nilikha· niya.V.

Talakayin ang paglalagom. LAYUNIN: Nakagagawa ng lagom o buod ng mga detalye/ideyang napakinggan Pagpapahalaga: Paggalang sa karapatan ng iba. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata sa limang grupo. PAGTATAYA: Iparinig sa mga bata ang sumusunod na teksto at bawat isa ay gagawa ng paglalagom sa kalahating papel V.” p. E. tape recorder III. Paglalapat Ano ang paglalagom? Ano ang dapat tandaan sa paggawa nito? Ano ang kahalagahan ng paggawa nito? IV. Ang Pilipinas sa Bagong Siglo V pp. Itanong: Ano ang kaibahan ng kanilang narinig na teksto sa binasa nilang detalye sa tsart. Ano ang Polo? Sinu-sino ang gumagawa nito? Anu-ano ang ipinagagawa sa kanila? Bakit nagpahirap ita sa maraming Pilipino? Makatarungan ba ito? Bakit? Anong karapatan ng tao ang nilabag sa programang ita ng mga Kastila? 2. D. . II. PAMAMARAAN: A. 5:30 ng hapon sa Channel 2. 3. Isulat ang buod sa isang buong papel. Panimulang Gawain 1. Sanggunian: BEC-PELC Pakikinig 14. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang sumusunod na teksto na hango sa "Pilipinas sa Bagong Siglo V.FILIPINO V Date: ______________ I. Iparinig sa kanila ang sumusunod na teksto at ipagawa ang buod nito. PAKSA: Lunsaran: Paggawa ng Buod o Lagom ng Detalyeng Napakinggan. 101109 “Ang Polo y Servicio” Kagamitan: tsart. 4. Isusulat ng kalihim ng pangkat ang nayaring buod sa manila paper at tatalakayin naman nito ng lider. TAKDANG-ARALIN: Gumawa ng isang paglalagom batay sa isang ulat ng "Magandang Gabi Bayan" sa Sabado. 68-69. 69 C. Pagganyak Ipakita: Larawan ng mga manggagawa Itanong: Ano ang masasabi tungkol sa larawan? atbp. 1. Ipabasa ang isang paglalagom tungkol dito na nakasulat sa isang tsart. B. Pagtalakay Pag-usapan ang detalye ng tekstong napakinggan. paano ito ginagawa at kung bakit ito ginagawa.

Pagsasanay Pangkatin ang mga bata at iparinig sa kanila ang isang balita at hayaang maghinuha sila tungkol dito. Pagpapahalaga: Matamang Pakikinig II.FILIPINO V Date: ______________ I. Paglalahad 1. B. . BEC-PELC Pakikinig 15.  Ibigay ang sumusunod na mga tanong bHang gabay sa kanilang paghihinuha: Ano ang maaring mangyari kung totoo ngang patay na si Sabaya? Ano kava ang magiging epekto nito sa mga tao sa Basilan? Kung buhay pa siva. Pagtalakay Pag-usapan ang detalye ng balitang narinig. Sino ang naghunger strike laban sa PPA? Ano ang layunin niya sa pagha-hunger strike? Sino ang sinisisi niya sa mataas na singil ng kuryente? Ano ang magiging resulta kung patuloy na ipapataw ang PPA sa singH sa kuryente? Ano ang mahihinuha ninyo sa patuloy na pagdami ng mga nagiistrike laban sa PPA? 2. C. Hingin ang reaksyon nila tungkol dito. Ipaalala sa kanila ang mga pamantayan sa mabisang pakikinig. Talakayin na kapag sila ay nagbibigay ng sariling kuru-kuro at palagay. Ibigay ang sumusunod na mga tanong bilang patnubay sa mga bata sa paghihinuha. 1. LAYUNIN: Nabibigyang hinuha ang mga pangyayari sa balitang napakinggan. paano kava siva mapapasuko? E. Iparinig sa mga bata ang isang balita tungkol sa PPA. 2. Itanong kung kailan tayo nagbibigay ng hinuha. Ang lider ng bawat pangkat ang magpapaliwanag tungkol dito. 1. Paglalapat Paano isinasagawa ang paghihinuha? Bakit mahalaga ang may kasanayan sa pagsasagawa nito? IV. RP Daily Expose p. D. Panimulang Gawain 1. PAMAMARAAN: A. Ano ang maaring mangyari kung patuloy na mananalakay ang mga NPA sa mga transmitter ste ng alinmang Telecom? 2. Paano kava masusugpo ang mga NPA sa ginagawa nilang panununog? V. PAGTATAYA: Iparinig sa mga bata ang sumusunod na balita at ipasulat ang kanilang hinuha tungkol dito. TAKDANG-ARALIN: Manood ng Saksi mamayang alas sais ng gabi sa Channel 7 at isulat ang hinuha ninyo tungkol sa ulo ng mga balita. 2 Hunger Strike vs PPA tape recorder III. PAKSA: Sanggunian: Lunsaran: Kagamitan: Pagbibigay ng Hinuha sa Balitang Napakinggan. Pagganyak Tanungin ang mga bata tungkol sa pinakahuling balitang narinig nila. Ano kava ang tunay na dahilan ng mga NPA sa kanilang ginawang panununog? 3. sila ay naghihinuha.

Panimulang Gawain 1. PAGTATAYA: Iparinig sa mga bata ang sumusunod na liham at ipasagot ang .FILIPINO V Date: ______________ I. BEC-PELC Pakikinig 16. Pagtalakay 1. Bakit sinulatan ang mga mag-aaral? Paano natin mapapanatili ang kaayusan at kalinisan sa ating paaralan ayon sa Iiham? Paano tayo nagiging magandang halimbawa sa mag-aaral na walang malasakit sa paaralan? D. Sino ang bago niyang kaibigan? 6. Ano ang trabaho ng mga magulang ni Aminah? 5. Sino ang sumulat ng liham? Para kanino ito? 2. 2. B. C.mga tanong tungkol dito at ipasulat ang paksang diwa nito. Pag-usapan ang detalye ng Iiham at kung paano kukunin ang paksang diwa nito. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata at iparinig sa kanila ang sumusunod na Iiham. Paglalahat Paano makukuha ang detalye at paksang diwa ng isang Iiham? Bakit mahalagang malaman natin ang paksang diwa at detalye ng mga liham? IV. Ano ang paksang diwa ng liham ni Aminah? . Matapos pakinggan ita bigyan ng i1ang minuto ang bawat pangkat na pag-usapan ang detalye at paksang diwa nito at ita ay kanilang iuulat. Diwang Makabansa Wika V pp. Pagganyak Sino sa inyo ang madalas sumulat o makatanggap ng Iiham? Sino ang madalas ninyong sulatan? Ano ang lagi ninyong paksa sa pagsulat? B. 388-389. Filipino sa Bagong Siglo V pp. Ano ang paksa ng Iiham? Sino ang sumulat nito? Para kanino ito? 3. 126-127. PAMAMARAAN: A. Bakit masaya ang mag-anak ni Aminah sa kabila ng kanilang pagka-inip? 4. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang isang bukas na liham. PAKSA: Sanggunian: Lunsaran: Kagamitan: Pagkuha ng Detalye at Paksang Diwa ng Liham o Balitang Napakinggan. Anong uri ng Iiham ito? 3. LAYUNIN: Nakukuha ang detalye at paksang diwa ng liham o balitang napakinggan Pagpapahalaga: Pagmamalasakit II. Itanong: 1. 121 Isang bukas na liham tape recorder III.

Isulat din ang mahahalagang detalye nito.V. TAKDANG-ARALIN: Panoorin ang Maalaala Mo Kaya sa Huwebes alas nuwebe ng gabi sa Channel 2. . Isulat kung sino ang nagpadala ng liham na tampok at kung ana ang paksang diwa nito.

Pumili ng ilan at patayuin sa harap ng klase. 3. k. Gumamit ng "Flow Chart". a. Paglalahad 1. b. Nabulabog ang katahimian sa bawat barangay sa bansa. 2. Kayumanggi si Arlene. Nakamit ang Kalayaan ng Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol noong Hunyo 12. . Panimulang Gawain 1.ni Liza. Dumating ang mga Espanyol. Paano sila nagkakaiba? Mga halimbawang sagot: Matangkad si Nila. Batayang Aklat. Matangos ang ilong ni Andy. LAYUNIN: Napagsunud-sunod ang mga ideya sa napakinggang teksto Pagpapahalaga: Pagkilala sa Tunay na Lahing Pilipino II. BEC-PELC Pakikinig 18 "Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino". d. 2. Paglalahat Paano isinaayos ang mga ideya sa isang salaysay? D. Paghahambingin ang mga mag-aaral at ipasusuri sa kanila ang anyo ng bawa't isa. Saan ba talaga nagmula ang mga Pilipino? B. 1898. e. b. Tuwid ang buhok ni Mila. Pango ang i1ong ni Aries. Maliit si Mario. 2 III. Itanong kung saang lalawigan nagmula ang kani-kanilang pamilya o kung napapabilang sila sa anumang minority tribe. Pagdudugtungan ng mga pangyayari sa napakinggang salaysay. 4. Pagsasanay Isaayos ayon sa wastong pagkakasunudsunod ang mga pangungusap sa ibaba. Ipabigay ang mga pamantayan sa wastong pakikinig. a. C. Inalisan nila ng karapatan ang mga Pilipino sa sariling bansa. TalakayanPagsagot sa tanong pagganyak. c. Kulot ang buhok . Ipasabi ang nais malaman sa pakikinggang salaysay. Pamana V ph.FILIPINO V Date: ______________ I. Pagbasa sa guro sa salaysay habang sila ay nakikinig. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagsunud-sunod ng mga Ideya sa Napakinggang Teksto. Pagsagot sa mga iba pang tiyak na tanong. Pagbibigay ng mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. Maputi si Janet. Isinilang ang mga magigiting na bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. PAMAMARAAN: A.

V.IV. Ayon sa wastong pagkakasunod ng mga ito. TAKDANG-ARALIN: Alamin kung sinu-sino pang mga dayuhan ang nakarating at nanirahan sa ating bansa. . PAGTATAYA: Pagbasa ng isa pang teksto habang nakikinig ang mga bata. Itala nang nakaayos ayon sa panahon ng kanilang pagdating sa Pilipinas.

. PAKSA: Sanggunian: Pagbibigay Reaksiyon sa Napakinggang Editoryal. BEC-PELC Pakikinig 18. PAGTATAYA: Pumili ng isa pang babasahing artikulo at ipasabi ang reaksiyon ng mga bata.FILIPINO V Date: ______________ I. TAKDANG-ARALIN: Muli silang pangkatin sa apat at papiliin ng isang artikulo na kanilang irerekord sa casette tape at iparirinig sa klase. V. Artikulo. Pamana V. Pamaha V ph. Pagganyak Alamin sa mga bata kung sinu-sino ang mahilig makinig sa balita.·Paano ito nakatulong sa iyo? B. Panimulang Gawain 1. IV. "Paglinang sa mga Katutubong Kultura at Kaugalian" Batayang Aklat. 203 Kagamitan: clippings ng mga artikulo mula sa mga pahayagan III. PAMAMARAAN: A. Pagpapahalaga: Pagpapanatili sa mga Katutubong Kaugalian. 203 C. ph. Pagtalakay Pangkatin sa apat ang mga bata at hayaang pumili ng isang artikulo na kanilang bibigkasin at pabibigyang reaksiyon sa klase. Maari ring ipaguhit ang i1an sa kanilang mga reaksiyon. LAYUNIN: Nabibigyang reaksiyon ang napakinggang editoryal. Paglalahad Pagbasa ng guro sa isang talata na hango sa kanilang mga aklat o sa isang babasahin o pahayagan. at Iba pa. sa radyo man o sa telebisyon. Itanong: Ano ang balitang narinig ninyo bago pumasok sa paaralan? Makabuluhan ba ang narinig mong balita? . II. "Paglinang sa mga Katutubong Kultura at Kaugalian". Batayang Aklat. artikulo at iba pa.

Karamihan sa mga taniman ng play ay ginagawang taniman ng bulak. c. Ano sa palagay ninyo ang naging epekto sa kabuhayan ng mga Pilipino sa patakarang ipinairal ng mga Hapones tungkol sa produksiyon? b. d. ph. 178-181 Kagamitan: III. a. Balik-Aral Magkaroon ng balik-aral tungkol sa pagkilala sa katotohanan o opinyon.FILIPINO V Date: ______________ I. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Malayang Pamamahayag II. Ang Pilipinas sa Iba't.kapag ang sagot ay hango sa mga palagay o kuru-kuro ng marami. Pagtalakay Katotohanan . "Ang Kabuhayan sa Pagdating ng mga Hapones". b. Pagbasa ng mga bata sa mga pangungusap at pagsabi kung ang bawat isa ay katotohanan o opinyon lamang. IV. a. 178179) 2. ph. TAKDANG-ARALIN: Ipaulat ang sariling opinyon ng mga bata tungkol sa kabuhayan ng mga Pilipino ngayon . Sanggunian: BEC-PELC Pakikinig 19. 181 (Batayang Aklat. Panimulang Gawain 1. C. PAMAMARAAN: A. PAGTATAYA: Pagsagot nang pabigkas sa "Gawain Natin". ph. Tama lamang na nagising ang ating mga kababayan at naghimagsik laban· sa mga mapang-aping dayuhan. (Batayang Aklat.kapag ang tanong ay may wasto at tiyak na kasagutan. Opinyon . Anu-anong mga hakbang ang isinagawa ng ating pamahalaan upang malunasan ang kahirapan? 3. Bakit nagkaroon ng kakapusan sa pagkain sa panahon ng mga Hapones? c. Ang kahirapang dinanas ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones ang nag-udyok sa kanila upang ipaglaban ang ating kalayaan. Ang Pilipinas sa Iba't ibang Panahon. B. Pagbasa ng guro sa aralin tungkol sa kabuhayan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones. ibang Panahon) V. Marami ang dumanas ng hirap at gutom sa panahon ng mga Hapones. LAYUNIN: Napipili ang katotohanan at opinyon lamang sa pinakinggang seleksiyon. PAKSA: Pagpili ng Katotohanan o Opinyon Lamang sa Pinakinggang Seleksiyon. Paglalahad 1.

Itanong din ang kahalagahan ng laro sa katawan. TAKDANG-ARALIN: Gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ita sa isang couponbond. Anong uri ng pangngalan ito? 4. 47. Pagpapahalaga: Pag-uuri-uri sa mga Pangngalan ayon sa tungkulin II. PAMAMARAAN: A. Mars. Diwang Makabansa ______ 8. Pagpapakita ng mga larawan ng hukbo. Pag-usapan ang nagawa ng bawat pangkat. Pagsasanay Pagpapatuloy ng laro ng mga batao Bawat isa sa pang kat ay kukuha ng cartolina strip at idikit sa pisara kung saan ita kabilang. PAGTATAYA: Uriin ang mga pangngalan. bombilya. hayop o bagay? C. Pambalanq at Lansakan. pambalana o lansakan. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagbuo ng Banghay a Balangkas tungkol sa napakinggang teksto. 2. itala lahat ang mga pangngalan at isulat kung ito'y pantangi. BEC-PELC Pagsasalita 11. kawan V. Balik-aral: Ano ang pangngalan? Pagbibigay halimbawa ng mga bata. kumpol ng ubas. a. Bakit sa hanay A ninyo inilagay ang pangngalang ito? Ano ang tawag sa mga pangngalan ito? Bakit naman dito ninyo inilagay ang mga ito? Nagsisimula sa mala king titik at tiyak na mga pangalan ng tao. Lungsod ng Angeles. 1. Sa mga larawang ito. Pagwasto ng ng takda. B. Paglalahad / Pagtalakay 1. kalye. Pagpapahalaga Anong pagpapahalaga ang ipinakita natin kanina ng isa-isa tayong pumunta sa pisara? (Pagbibigayan) IV. kumpol D. 3. a. buwig ng saging. prutas ______ 10. prutas ______ 5. bagay o pook. karunungan _____ 3. paaralan. Filipino sa Bagong Henerasyon ph. Rizal Park. Andres Bonifacio ______ 4.FILIPINO V Date: ______________ I. pumpon ______ 7. simbahan _____ 6. Panimulang Gawain 1. Itanong sa mga bata kung gusto nilang maglaro. LAYUNIN: Napag-uuri ang mga pangngalan ayon sa tungkulin: Patangi. Isulat ang pantangi. Toyota _____ 9. pambalana o lansakan. Sa ilalim nito. ______ 1. tumpok. . aklat. Aling Anita.49 strip cartolina at larawan III. buwig. lapis ______ 2. Paglalaro ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10 cartolina strips sa bawat pangkat na may pangngalang pantangi at pambalana na ididikit sa dalawang hanay sa pisara. ilang sundalo ang nakikita mo? saging? ubas? Ano naman ang tawag sa mga pangngalan tumutukoy sa lupon o pangkat ng mga tao.

Isang pulong tungkol dito ay gaganapin sa BM Hall #204 Luisa M. talata. 1:00 NH. Dumalo kayo sa pulong IMPOK-ARAL 02 a magsadya sa tanggapan ng taga pamahala tungkol sa mga detalye July 120. dayalog. 4. BEC-PELC Pakikinig 12 tsart. kaganapang pansimuno. Pagwasto ng sagot sa takda. anunsyo. talata. Imus Cavite sa July 15. Ano ang gamit ng mga pangngalan sa anunsiyo? Sabihin kung paksa ng pangungusap. Street. kabataan 3. tuwirang layon a layon ng pang-ukol. Pagtalakay Paano ginagamit ang pangngalan Bangko Magtipid sa unang pangungusap? (Sagot: Paksa sa Pangungusap) Paano ginagamit ang pangngalan a programa sa pangungusap na Ang IMPOK-ARAL 02 ay isang magandang programa? (Sagot: Kaganapang Pansimuno) Paano ginagamit ang pangngalan programasa unang pangungusap? (Sagot: tuwirang layon) Paano ginagamit ang pangngalan tagapamahalasa huling pangungusap? (Sagot: Layon ng pangukol) D. PAMAMARAAN: A. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Mga gamit ng Pangngalan bilang iba't ibang bahagi sa pangungusap ng mga balita. liham. 1. July 15. 2. 3. 1:00 NH 1. 1. tao . 1. liham Pagpapahalaga: Pagiging Matipid II.FILIPINO V Date: ______________ I. Dalhin ang kopya ng schedule of tuition and other fees ng papasukan paaralan ng taong magaaral. dayalog. anunsyo. 2002 2. taong pasukan 2002-2003 4. Pagganyak Nag-iimpok ba kayo ng pera sa bangko? Anong bangko ita? Paano mapapaunlad ang isang bangko? Anu-ano ang maaring gawin upang umunlad ang isang bangko? B. globo III. Panimulang Gawain 1. Ang Bangko Magtipid ay naglunsad ng programa IMPOK-lRAL '02 para sa mga kababaihang mag-aaral sa taong pasukan 2002-2003 mula elementarya hanggang kolehiyo. Anu-ano ang uri ng pangalan? Ano ang pangalang pantangi? pambalana? konkreto? dikonkreto? lansakan? Magbigay ng halimbawa ng bawat uri ng pangngalan. halimbawang seleksyan. LAYUNIN: Nagagamit ang pangngalan bilang iba't ibang bahagi sa pangungusap ng mga balita. Balik-aral Ano ang pangngalan? Magbigay ng halimbawa ng pangalan. C. 2002. Paglalahat 1. Paglalahad Pag-aral sa anunsyo sa tsart.

PAGTATAYA: Tukuyin ang gamit ng mga pangngalan sa mga pangungusap. mag-aaral V. LP: 1. Isulat kung PP. magulang 1.IV. TAKDANG-ARALIN: Sumulat ng patalastas anunsyo o balita. Tukuyin ang iba't ibang uri ng pangngalan. . Impok-Aral '02 2. KP. TL. tulong 3.

c. C. Sabihin kung anong uri ng panghalip ang ginamit sa pangungusap at bakit? Anu-ano ang iba't ibang uri ng panghalip? Kailan ginagamit ang mga ito? E. Paano magkakain tindihan ang mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba na ginagamit na wika? 4. bumasa nang isang pangungusap na may panghalip. PAGTATAYA: ISulat sa patlang ang uri ng pangungusap na ginagamit sa bawat pangungusap: 1. Nagulat ako sa ginagawa niya. Panimulang Gawain 1. Paglalahat Balikan ang kwentong binasa. Balik-aral . Sa bawat pangkat pipili ng talata sa tula.FILIPINO V Date: ______________ I. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Wikang Pambansa II. Robles? 2. Taga Luzon kami. a. Pagwasto sa Wika. Kanino mo binili ang magandang telang iyan? 5. Obserbahan ang ginagamit ng mga salitang nakahilig. Doon mo ilagay sa ibabaw ng mesa ang mga 4. PAKSA: Kagamitan: Kwento: Tula: Paggamit sa mga panghalip sa sariling karanasan. 36-42 tsart Magkakaiba man ang Salita Magkakaiba man ang ating Salita III. Pagtalakay Pagkatapas basahin ang kwento. pananong.Pagkilala sa Panghalip. pag-usapan ito at sagutin ang mga tanong. Piliin ang mga panghalip na ginamit sa tula at ilalahad ng bawat pangkat ang uri nito. 2. pamatlig sa sariling karanasan. Pagsasanay Mag pangkat-pangkat ang mga bata. Bakit iba-iba ang wikang ginagamit sa iba't ibang pook sa ating bansa? 3. Ako po tugon ni Jose. kayo ay Bisaya. B. 1. LAYUNIN:  Nagagamit ang mga uri ng panghalip panao. Diyan ko iniwan ang nawawala 3. Sanggunian: BEC-PELC Pagsasalita 14. 2. Ano ang liksyong pag-aaralan ng klase ni Bb. . b. D. Pilipino tayo sa puso at diwa. PAMAMARAAN: A. Mahalaga ba ang wikang pambansa? Bakit? Ipabasa ang mga pangungusap na hango sa kwento at tula. Diwang Makabansa ph. Tayo ay dapat magmahal sa ating libro bansa. Paglalahad Babasahin ang maikling kuwento. kong bag. At ipagamit ang mga ito sa Pangungusap IV.

.V. TAKDANG-ARALIN: Pumili ng 5 panghalip mula sa mga naipakita ng bawat grupo at gamitin sa mga sariling pangungusap.

PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip na Panaklaw at Patulad sa Pagsasalaysay at Pagsulat ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao. Ang ilan ay hindi maubos maisip kung sino ang lalaki at kung sino ang babae.___ (Ganoon.__ (Balana. Ganyan) din ang nasa damdamin ng batang nagkamit ng pangalawang karangalan sa nagsipagtapos. Kailan ginamit ang mga Panghalip na Panaklaw. Panay) ngiti ang makikita mo sa bata. Pag-usapan ang pagpapahalaga. Itanong: a. Sino ang nakapupunang sila'y mag kamukha ng-magkam ukha? c. Siyang-siya ang __ (bawat isa. Pagpapahalaga: Katapatan sa Paghingi ng Paumanhin II. B. Bawat makakita ay natutuwa. Kambal ang mga ito. PAMAMARAAN: A. isa) sa nakaraang gradwasyon ng mga mag-aaral sa baitang anim. Paglalahat Paano gagamitin ang panghalip panaklaw at patulad sa pagsulat ng talata tungkol sa sariling karanasan? E. D. Lahat ay pumapalisin sa kambal na anak ni Mang Teban. Ipabasa at ipasuri ang dayalog sa bawat pangkat. Isusulat ng guro sa pisara ang salaysay ng bata sa anyong talata. Panimulang Gawain Balik-aral a. Ano ang pinahihiwatig o isinasaad ng salitang marami? ng lahat? ng ano man? c. Likha 6 ph. 61-62 III. Pangkatin ang mga mag-aaral.FILIPINO V Date: ______________ I. BEC-PELC Pagsasalita 15. . Madia) ay pumupuri sa batang nagkamit ng unang karangalan. Magsalaysay ng sariling karanasan sa tulong ng mga panghalip na panaklaw at patulad tungkol sa pagpunta sa bayan. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. Guhitan ang panghalip na patulad at panghalip na panaklaw. Paglalahad Basahin ang talata. Paguhitan ang mga panghalip na patulad at panghalip na panaklaw na ginamit. Manwal ph. 169-172.__ (Bawa't. Piliin ang tamang panghalip sa loob ng panaklong. C. Dadalawa lamang ang anak ni Mang Teban. Masaya ang __ (lahat. Ilan ang anak ni Mang Teban? b. Ganoon ang magkapatid na kambal. Balana'y nakapupunang sila'y magkamukhang magkamukha sa pisikal na anyo. 3. Pagtalakay 1. 2. 2. b. LAYUNIN:  Nagagamit nang wasto ang mga panghalip na panaklaw at patulad sa pagsasalaysay at pagsulat ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao. Sino ang natutuwa sa kanila? d. tungkol) sa pagtatapos na iyon. Pagsasanay Panuto: Ayusin ang talata ng may panghalip panaklaw at patulad. isang lalaki at isang babae.

Laging may nasasabi at naiisip sa kalagayan ng kanyang kapwa. Ang Lakbay-Aral o "Field Trip" 2. TAKDANG-ARALIN: Bumuo ng isang talata tungkol sa inyong karanasan na ginagamitan ng panghalip na tulad at panaklaw. May kung anu-anong ipinamamalita ang __ at nagsasawalang kibo na lamang ang ___ Talagang ang tao. Nagtataka ang ____. Sa Palengke V. Pagpapahalaga Panuto: Lagyan nang angkop na panghalip na panaklaw o patulad ang puwang upang mabuo ang talata. PAGTATAYA: Panuto: Ayon sa inyong karanasan pumili ng isang paksa sa alinman sa sumusunod at bumuo ng isang talata sa tulong ng mga panghalip na panaklaw at patulad. Mga Paksa: 1. . Hindi makapaniwala ang ____ isa. Bakit naghirap na bigla si Don Rafael.F. Piknikan sa Bukid 1. IV.

b. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy ng mga Pandiwa ng nasa Balita. 2. PAGTATAYA: Basahin ang balita at isulat sa papel ang mga pandiwang ginamit. Pagsasanay 1. Ang ikalawang talata sa ikalawang pangkat 3.FILIPINO V Date: ______________ I. Ipinahayag ni Gobernador Ramon Blanco ang pakikidigma sa walong lalawigan. Itala ang mga pandiwang ginamit sa balita. Kasaysayan at Sibika at Kultura ng Bansang Pilipinas d. 2. Heograpiya. Balik-aral Piliin ang mga pandiwa sa pangungusap. Itanong: Bakit dapat nating igalang ang mga bayaning Pilipino? IV. PAMAMARAAN: A. Anu-ano ang mga salitang ginamit sa kuwento na nagsasaad ng kilos? 2. Pagtalakay Itanong: 1. Pagganyak Tumawag ng mga bata at pagawain ng iba't ibang kilos. Ipapili ang mga pandiwa sa kwentong nabasa at ipasulat sa "c1uster” E. Ang Katipunan ay itinatag noong Hulyo 7. Ipabasa ang unang talata sa unang pangkat. V. D. kuwentong binasa. LAYUNIN:  Natutukoy ang mga pandiwa sa balita. 106 plaskard. 4. 190-193. c. Pagpangkatin ang mga bata sa tatlo. a. BEC-PELC Pagsasalita 16. Panimulang Gawain 1. Isulat sa pisara ang kilos na ginawa. At ang ikatlong talata sa ikatlong pangkat. Basahin ang kuwento at salungguhitan ang mga pandiwang ginamit. larawan III. pumili ng isang balita. Paglalahad Pagbasa sa kuwento C. . Paglalapat 1. 1892. TAKDANG-ARALIN: Maghanap ng pahayagan. Kuwentong Binasa. Pag-usapan ang mga pandiwang nanggaling sa kwento. 2. Nag-alsa ang unang walong lalawigan upang makamit ang kalayaan laban sa Espanyol. Pagpapahalaga: Sa Ating mga Bayaning Pilipino II. B. Diwang Makabansa d.

Pagtala sa mga pandiwa o mga salitang nagsasaad ng kilos sa binasang balita/kuwento. Pamana V. 2. kumakain. IV. 97-106 larawan III. LAYUNIN:  Natutukoy ang mga pandiwa sa balita/kwentong binasa. 4. Diwang Makabansa. Pagganyak Sa pamamagitan ng larawan. 3. V. 1. Huwag aksayahin ang tubig. Wika ph. Pagtatala sa mga pandiwa at paggamit sa sariling pangungusap D. 2. naliligo. Magtanim ng maraming puno sa ating barangay. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. Maliban sa mga nabanggit na. Itanong: Anu-ano ang mga pagbabagong napapansin ninyo 'sa barangay noon at ngayon? B. 1. Itanong kung ano ang ginagawa ng bata sa bawa't larawan. naglalaro. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa Balita/Kuwentong Binasa BEC-PELC Pagsasalita 17. Panimulang Gawain 1. PAMAMARAAN: A. Huwag pabayaan ang mga bata sa paglalaro ng apoy. TAKDANG-ARALIN: Bumuo ng 5 pangungusap at tukuyin sa pamamagitan ng pagsalungguhit ang mga pandiwang ginamit. "Ang Barangay". PAGTATAYA: Salungguhitan ang pandiwang ginamit sa bawa't pangungusap. maipapahiwatig sa mga bata ang tungkol sa pagbabago na nakikita nila sabarangay noon at ngayon. Paglalahat Pagpapakita ng mga larawan na nagpapakita ng kilos tulad ng: batang nagsasayaw.FILIPINO V Date: ______________ I. Pagtalakay 1. Paglalahad/Pagtalakay Pagbasa sa isang kuwento tungkol sa "Ang Barangay". ph. 21-24. Ihalal natin ang nararapat na manunungkulan sa ating barangay. Pagpapahalaga: Pagkakaisa at Pagtutulungan II. . ano pa ang nakikita nating pagbabago sa ating barangay? C. Pagbibigay ng mga halimbawa ng pandiwa na hango sa balita/kuwentong binasa.

nagsasawa. 3. paaralan guro B. Pagganyak Magpakita ng larawan. 1. larawan Magandang Pakikisama Agham at Kalusugan/English III. _lakad 4. Ano ang tawag sa mga ito? Nagbabaga ba ang kahulugan ng salita kapag dinagdagan ng panlapi? Ipaliwanag ang sagat. __ salita 7. PAMAMARAAN: A. Pag-usapan ang larawan. Salungguhitan ang salitang-ugat at bilugan ang panlapi. PAGTATAYA: Piliin ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Diwang Makabansa Wika 5. Lagyan ng panlaping makadiwa ang mga sumusunad na mga salitang-ugat upang makabua ng pandiwa.FILIPINO V Date: ______________ I. 2. Natanggap nila ang bagahe kahapon. Isulat sa tapat ang panlapi at salitang-ugat. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Saloobin: Integrasyon: Pagsusuri sa mga Panlaping Ginagamit sa Pagbua ng Pandiwa. gamitin. LAYUNIN:  Nasusuri ang mga panlaping' ginagamit sa pagbua ng pandiwa. __ laro 10. b __ alik 9. Sa kahirapan ko ang aking adhika Tungkuliy matupad sa balat ng /upa. gumawa. 5. sa isang 114 "Manila Paper". . D. gawa. Panimulang Gawain 1. g __ awa 2. Paglalahad/Pagtalakay Basahin ang saknong: Akoy manggagawang hindi nagsasawa Lakas ay gamitin. maglaba nilagay umalis senador dagat natulog nagwalis pumila 2. tawat __ 8. __ akyat IV. Siva ay sumusko na sa mga pulis. Balik-aral Basahin ang mga pandiwa sa mga sumusunad na mga salita. d. 4. Itanang: Anu-ano ang mga pandiwang ginamit sa bawat taludtad? Isulat ang mga ita sa pisara . Pagpapahalaga: Pagtupad sa Tungkulin II. Huwag putulin ang mga punungkahoy sa kagubatan. __ upo 6. Si Dante ay nabigyan ng medalyang ginta. sulat __ 5. matupad Ano ang idinagdag sa salitang sawa. Ang makapagtala ng pinakamarami ang siyang mananala. at tupad upang mabua ang pandiwa. 96-98 plaskard. at laging gumawa. I_apit 3. BEC-PELC Pagsasalita 17. Pagsasanay Bawat grupa ay susulat ng mga pandiwa tungkal sa mga pagbabaga ng mga nagbibinata a nagdadalaga na. gamit. 1. Kinain ng aso ang dalawang kilong baboy.

V. Isulat sa tapat ng pandiwa ang salitang-ugat at panlapi . Isulat lahat ang mga ginamit na mga pandiwa sa ½ papel. TAKDANG-ARALIN: Gumupit ng isang maikling balita sa pahayagan.

Tatawag ng mga bata. Pagsasanay Ibigay ang ibat’ibang aspekto ng mga pandiwa sa talasalitaan. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagsusuri sa mga Pandiwa at sa mga Pagbabago sa. B. May tumutugtog ng gitara at may umaawit. _____ ang ibon sa kalawakan b. Balik-aral Isulat ang tamang pandiwa sa patlang at ang panlaping ginamit. Batay sa Aspekto at Panlaping Ginamit . Ipasagot: Ano ang nakita nina Cesar at Oscar? Ano ang ginagawa ng mga kalalakihan? Bakit nila ita binubuhat? Saan nila ita kinuha? Bakit nila ita kinuha kina Aling Luisa? 2. Pagganyak Magpakita ng larawan tungkol sa bayanihan. Isulat ang panlapi at ang aspekto nito. Pag-usapan ang pagpapahalagang isinasanib. IV. V. 3. Minsan. 1. isinama ako ni Lolo sa bukid. TAKDANG-ARALIN: Gamitin sa pangungusap A. ____ ng mga talbos ng kamote si Ben at Aling Nena. 2. Paglalahad Ipabasa ang usapan nina Cesar at Oscar. Ipasabi kung ana ang kanilang ginagawa. Pagtalakay 1. a. anyo nito. BEC-PELC Pagsasalita 18 tsart III. Masaya sa bukid habang nagtatanim ang mga tao.FILIPINO V Date: ______________ I. Paglalahat Paano nagbabago ang anyo ng mga pandiwa sa ibat-ibang aspekto? E. PAMAMARAAN: A. C. Itanong: Anong aspekto ang pandiwang naglalakad? Anong anyong pangnagdaan ng naglalakad? panghinaharap? Anuanong panlapi ang ginamit dito? D. Ang nanay ay ______ ng bestidang isusuot ni Fe c. maliligo . PAGTATAYA: Piliin ang mga pandiwang ginamit sa talata. LAYUNIN:  Nasusuri ang mga pandiwa at nasasabi ang mga pagbabago sa anyo nito batay sa aspekto at panlaping nagamit Pagpapahalaga: Pagkakaisa II. Panimulang Gawain 1.

2. 3. naligo naliligo itanong itatanong tinanong . B. 1.2. 3.

Nang tingnan ko ang sanhi ng kanyang pagtahol ay nakita ko ang isang mala king sawa. Balik-aral Bumuo ng maikling tula. Pagtalakay a. Pandiwa Aspekto 1. Salungguhitan ang mga ginamit na pandiwa. Paglalahat Anu-ano ang dapat tandaan sa paggamit ng pandiwang nasa iba't ibang aspketo sa pagsasa laysay? E. narinig __________________ 4. naglalaro __________________ 2. Pagsasanay Isalaysay ang sariling karanasan: Tumataas ang tubig sa inyong lugar. Unang Pasok sa Paaralan . 2. nagtatago __________________ 3. LAYUNIN:  Nagagamit ang mga pandiwa sa iba't ibang aspekto sa pagsasalaysay ng sariling karanasan atbp. 1. Punan ang patlang ng mga pandiwa. IV. Nagtatago ako sa likod ng isang punungkahoy nang marinig ko ang malakas na pagtahol ng aking aso. PAKSA: Sanggunian: Pagsasalaysay ng Sariling Karanasan na Ginagamit ang mga Pandiwa sa iba't ibang Aspekto BEC-PELC Pagsasalita 19 III. Paglalahad Pagbasa ng maikling salaysay. Nasa anong aspekto ang mga sumusunod. PAGTATAYA: Panuto: Pumili ng isang pamagat at sumulat ng maikling salaysay tungkol dito. tingnan __________________ D. Tungkol saan ang maikling salaysay? Paano siva nakaligtas sa tuklaw ng ahas? Ano ang dapat tandaan sa paglalaro? b. Panaginip Lang Pala 2. Naglalaro kami noon ng aking kaibigan sa isang makahoy na lugar. Anu-ano ang mga ginagawa nila? Inaasahang sagot: May mga batang naglalakad. Ang mga batang lalaki ay nagpapadulas. Karanasan sa Pagkuha ng Test 1. C. PAMAMARAAN: A. Kung hindi pala sa pagtahol ng aking aso ay natuklaw na ako. Pagganyak Ipakita ang larawan ng mga bata sa palaruan.FILIPINO V Date: ______________ I. Pagpapahalaga: Palaging mag-ingat para malayo sa kapahamakan II. Ibigay ang mga pandiwang ginamit. Panimulang Gawain 1. B.

Isalaysay ita sa klase at sabihin ang mga pandiwang ginamit.3. TAKDANG-ARALIN: Makinig ng balita. Isang Kahiya-hiyang Karanasan V. .

Paglalahat Anu-ano ang iba't ibang pokus ng pandiwa? D. LAYUNIN:  Nagagamit ang mga pandiwa sa iba't ibang pokus sa pagsasalaysay ng sariling karanasan atbp. Pagsagot sa mga tanong. Panimulang Gawain Pagganyak Pagpapakita ng larawan ng pakikipagkalakalan Pag-uusap tungkol sa larawan. Pagpapahalaga: Pakikipagkapwa-tao II. E. 1. BEC-PELC Pagsasalita 20. \ . PAMAMARAAN: A. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga Pandiwa sa iba't ibang Pokus sa Pagsasalaysay ng Sariling Karanasan. B. mga pokus pangungusap at ng pandiwang nakasalungguhit. Ang Pilipinas sa Iba't ibang Panahon. Pagtalakay sa kuwento. Pagtukoy sa mga gamit' ng pandiwa sa kuwento. 2. ph. PAGTATAYA: Sumulat ng 5 pangungusap na may pandiwa sa iba't ibang pokus nito. 52-54 mga larawan III. Pag-aral sa Anunsyo sa tsart. Paglalapat Pagbasa sa mga pangungusap. Pagsuri at pagtalakay sa iba't ibang pokus ng pandiwa. C. 3. Pagbasa sa kuwento. V.FILIPINO V Date: ______________ I. TAKDANG-ARALIN: Maghanap ng isang talata at kopyahin ang mga pandiwa at tukuyin ang pokus nito. Paglalahad 1. "Ang Pakikipagkalakalan sa mga Dayuhan". Pagsasanay Pagbasa sa pagtukoy sa nakasalungguhit. 2. Hanapin at sabihin ang pandiwa sa bawat pangungusap at sabihin kung ana ang pokus nito. IV.

Pagtalakay 1. kausapin harapin pagsabihan 4. . Upang tiyak na manalo. PAGTATAYA: Punan ang patlang sa mga pangungusap ng wastong salita. Ano ang pagkakaiba ng mga salita sa bawat isa? 3. 2. 1. bigay handog alok 2. 4. mabilis maagap matulin 3. V. 3. Si Dan ay __ . Balik-aral sa nakaraang-aralin. Kailan ginagamit ang bawat salita? 4. Paglalahad Pag-aaral sa mga lupon ng mga salita sa tsart na ipakikita ng guro C. Panimulang Gawain 1.FILIPINO V Date: ______________ I. Paglalahat Gamitin sa pangungusap ang bawat salita sa mga sumusunod na lipon ng mga salita. Siva ang nangunguna sa kanilang klase. LAYUNIN:  Nagagamit ang dining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugan. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Wika II. __ si Billy. mahusay maganda kaaya-aya IV. Dumaan siva sa short cut. PAMAMARAAN: A. dalhin bitbitin isama 1. sa computer programing si Pia. Ipakita sa ilustrasyon. Anu-ano ang mga salita sa kahon A? sa kahon B? sa kahon C? 2. tsart ng mga salitang nagpapakita ng pagkakaiba sa intensidad ng kahulugan III. Paano maipakikita ang pagmamahal sa wika? D. ang batang si Moses. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng na~araang aralin. 2. TAKDANG-ARALIN: Magsulat ng 3 pangkat ng 3-4 salitang magkakatulad ang kahulugan ngunit naiiba ang intensidad nito. 5. siva ay nandaya. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Clining o Paghahati ng Intensidad ng Kahulugan BEC-PELC Pagbasa 11. Piliin ang sagot sa kahon. B. Lumapit siva sa matanda at nahawakan ita bago ita tuluyang bumagsak sa semento. matalino marunang tuso maalam mautak 1. si Oscar sa pagkukumpuni ng sirang kotse.

Ang mga Iikas na yaman ay nararapat na pagyarnaning kusa. 2. 9. Latin (saknong big. Paglalahat A. Parepareho ba ang bilang ng mga pantig? Patunayan. PAMAMARAAN: A. b. Hal. Sumulat ng isang katugma ng sumusunod na salita mula sa saknong na binabanggit.FILIPINO V Date: ______________ I. ibaba C. 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. Ano ang tinutukoy ni Rizal? 3. mukha. LAYUNIN:  Nakatutukoy ng mga salitang magkatugma at nagagamit ang mga ito sa pagbuo ng sariling tugma. luma. 4) 2. 1. a. 7. 6. 5. Nais marinig ng mga tao ang kahatulang igagawadng hukom. Paglalahad 1. B. sigwa (saknong big. 3) __________________________ B. IV. langit (saknong big. . 11-14 tsart III. Pansinin ang bawat taludtod ng tula. Magkakatulad na patinig na may bigkas na malurni 0 rnaragsa. tukso. Hal. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Wika II. rnundo. PAKSA: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy at Paggamit sa Pagbuo ng Salitang Magkatugma. Sumulat ng isang tugma na binubuo ng apat na taludtod. Pansinin ang gamit ng salita sa tula. a. kusa (saknong big. Balik-aral sa nakaraang-aralin. Panimulang Gawain 1. trono. Ilahad sa harap ng klase. PAGTATAYA: 8. 2) __________________________ __________________________ 5. Magkakatulad na patinig na may bigkas na mabilis 0 rnalurnanay. Dapat nating pahalagahan ang mga nilikhang Diyos. Ipakilala ang mga Salitang Magkakatugrna a. Pagtalakay 1. panuto b. Papaano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating wika? D. Magkakatugma ba ang mga huling salita sa bawat saknong? Banggitin. BEC-PELC Pagbasa 12. Pagpapalawak ng Talasalitaan Ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga pariralang may salungguhit. Ilang taludtod mayroon ang bawat saknong ng tula? 2. Akat: Filipino ·sa Bagong Henerasyon (Pagbasa) ph. kaharian (saknong big. Wika. 5) 3. Magpangkat-pangkat at basahin ang tula nang may damdamin at tamang bigkas ng bawat salita. 4. 1) __________________________ __________________________ 4.

Bumuo ng isang tugma at pamagatan itong "Ang Bayan Ko". 12. . TAKDANG-ARALIN: 11. V.10.

PAGTATAYA: 50. c. 1. D. 34. 31. 17. Sagot: ang mga pangyayari ay may sanhi at bunga. Bakit karaniwan na sa ating mga Pilipino ang pagbibigayan kahit walang okasyon? 2.M. Basahin sa kuwentong Ang Pasko sa Bukid ang bahaging nagsasabi kung ana ang: 44. 132-134 23. Pagganyak 28. a. naging bunga ng sinabi ni Hermie na ang inam pala sa bukid. PAMAMARAAN: 26. Matiyagang nag-aaral para sa pagsusulit si Maria _______________. Paghahawan ng Sagabal 30. 45. b. Basahin ang mga sanhi sa ibaba at dugtungan ng bunga. 19. 41. 47. Sagutin ang mga sumusunod na tanong 39. III. LAYUNIN: Nasasabi ang mga pangyayaring may ugnayang sanhi at bunga sa seleksyong binasa. Mahal mo ba ang iyong kaibigan? Paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal? 29. Ano ang ibig sabihin ng pagbibigayan ng mga Pilipino kahit na walang okasyon? 33. 132-134 36. 20. Panimulang Gawain 27. Pangganyak na Tanong 32. 25. C. II./Pagbasa pp. Malusog si Nene dahil sa nahihiyang sa gatas na kanyang iniinom. I. Diwang Makabansa 5 Pagbasa ph. 21.13. sanhi ng maraming handang pagkain ni Lola Ponsa. b. Masarap ang mga santol na dala ng Lola dahil sa matamis na ay malamukot pa. a. 37. FILIPINO V 14. d. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at hanapin sa kahon sa ilalim ang angkop na kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. 1. 3. 15.  18. IV. Kagamitan: "Tanda ng Pagmamahalan" 24. Date: ______________ 16. . 42. "Tandaan ng Pagmamahalan". Pagpapahalaga: Pagbibigayan PAKSA: Pagsasabi sa mga Pangyayaring May Ugnayan Sanhi at Bunga Sa Seleksyon Binasa. Maraming nabibiling pinasugbo sa lata sa Kabisayaan. Ano ang sanhi ng paglalagi ni Mang Reynaldo sa Plaridel. mainam bang pairalin ang pagbibigayan kahit na walang okasyon? Ipaliwanag ang sagot. 40. c. 22. naging bunga kay Boyet ng nakahandang maraming pagkain sa mesa 46. 48. Paglalahad 35. B. Pagtalakay 38. 51. Pagsasanay 43. sanhi ng pagkakatuwaan ng mga bata. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 13. A. Bulacan? Ano ang naging bunga ng pagkahilig ni Mang Reynaldo sa paghahalaman? Ano ang sanhi ng pagdalaw ni Aling Rita sa pamilya ni Aling Nelia? Ano ang naging bunga ng pagbibigay ng pasalubong ni Aling Rita sa damdamin ng kanyang kumareng Nelia? Sa damdamin ni Mila? Ano sa palagay mo. 49. 52. D.

3. 5. 4. TAKDANG-ARALIN: 55. Tanghali nang nakauwi si Celso mula sa paaralan _____________. Sumulat ng isang talata na nagpapakita ng mga pangyayaring may ugnayang sanhi at bunga. 56. Namutol ng mga punong kahoy ang mga tao sa Ormoc __________. 54.2. Napakahusay ng pagkakaawit ni Karla sa paligsahan _________________. V. . 53. Mabagal tumakbo si Mario ______________.

95. pp. Pag-usapan at magbigay halimbawa sa pagpapahalagang bibigyan diin. Lahat ng Pilipino ay magandang tumanggap ng mga panauhin. 94. D. "Pagtanggap sa Bisita". 64. Paano ipinakita ng mag-anak ang magandang patanggap sa bisita? 77. Ang pagbabakasyon sa nayon ay magdudulot ng ligaya. 76. Pagpapahalaga: Magandang Pagtanggap PAKSA: Pagsasabi sa mga opinion at katotohanan na binanggit sa kuwento/seleksyong binasa. 92. 2. 63. 86. 141 67. . 70. Paglalahat 88. Bawat grupo ay bibigyan ng talatang babasahin at mag-uulat ang lider sa punong kaisipan ng bawat pangyayari. II. D. 71. 85. Ano ang naging bunga ng maayos na pagtanggap mo sa kanila? Pangganyak na Tanong a. 68. 65. kung ang nilalaman ng bawat isa ay katotohanan o opinyon lamang. 74. 87. 84. C. Paglalahad Pagbasa ng kuwento. (paghambingin ang mga ito) 3. Date: ______________ 60. 93. ang buhay ay maligaya na. 78. 90. Pagsasanay 91. E. Sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog naman sa kanluran. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 14. Dapat salubungin ang Bagong Taon ng malakas na putukan. 96. B. 2. III. Anu-ano ang inyong ginawa upang masiyahan ang inyong bisita? b. 136- 141 80. 2. 1. FILIPINO V 58. 4. Pagbasa. Diwang Makabansa/Pagbasa ph. 75. 81.M-. Kagamitan: tsart PAMAMARAAN: A. 79. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. 59. Pumili/Basahin ang mga opinyon at katotohanan ula sa kuwento. 73. 5. Basta may salaping magagasta. I. 62. Ano ang pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan? 89. 1. 3.57. 1. 69. LAYUNIN:  Nasasabi ang mga opinion at katotohanan na binanggit sa kuwento/seleksyon binasa. Pag-unawa sa Kuwento 83. Pagtalakay 82. Bakit kasama ni Rommel ang kaibigan niyang si William? Paano ipinakita ng mag-anak ni Lola Meding ang magandang pagtanggap sa mga bisita?Ano kaya ang nangyari kay Miriam at napaso siya. 136- 66. 72. Sabihin pagkatapos. Panimulang Gawain Pagganyak Nagkaroon na ba kayo ng mga bisita? Isalaysay nga: a. 61.

IV. ____ 1. . Sumulat ng 5 pangungusap na nagsasaad ng opinyon at 5 pangungusap na nagsasaad ng katotohanan. 106. ____ 2. Mas masarap ang karne kaysa isda. V. 104. 100. PAGTATAYA: 98. Katotohanan ba o opinion ang nilalaman ng mga pangugnusap sa ibaba? Isulat ang malking titik K kung katotohanan O kung opinion. 108. TAKDANG-ARALIN: 107. 99. Tinutupad ng lahat ng pulis ang kanilang tungkulin. Ang Pangulo ng bansay ay pinipili ng mga ito 103.97. 101. ____ 5. 102. 105. Pilipino ang tawag sa mga mamamayan sa Pilipinas. May dalawamput apat na oras sa isang araw. ____ 3. ____ 4.

Agusan del Norte B. Isulat sa Manila Paper ang mga sumusunod at ipaskil sa pisara. 117. Paglalahad/Pagtalakay 1. Nagagamit 'ang indeks at bibliographi sa paghahanap ng impormasyon. 119. D. 145. 113. 2. 133. 111. 123.para sa indeksjpangatlo at pang-apat para sa bibliograpiya. Misamis Or. Pagganyak 137. 122. 116. Kapag magkatulad ang unang titik ng salita. Nakaayos ba sila ayon sa bagong alpabeto. 120. 144. Pagpapahalaga: Pagiging sports sa paglalaro 118. Balik-aral 125. 140. Una at pangalawa . Misamis Occ. 124. D. LAYUNIN: Napagsusunud-sunod ang mga salita ayon sa alpabetong Filipino. PAKSA: Pagsusunud-sunod ng mga salita ayon sa Bagong Alpabetong Filipino. ang mga kasunod na letra naman ng salita ang isinasaalang-alang sa pag-aayos. Camiguin 131. II. Paglalahat 142. Paano nakaayos ang mga paksa sa indeks? Ang mga sangguniang aklat na ginamit ng mayakda sa pagsulat ng aklat? 2. Tingnan ang pangalawa at pangatlong salita. C. Butuan City 127. A. Paggamit ng indeks at biblographi sa paghahanap ng impormasyon Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 15 p. ginagaya ang pagkakasunudsunod ng alpabeto. 115. Pangkatin ang klase sa apat na pangkat. 126. Nakakita na ba kayo kung paano ang pagkakasunud-sunod ng mga paksang makikita sa aklat at mga impormasyong tungkol sa mga sangguniang aklat na ginamit ng may-akda sa pagsulat ng aklat? 138. 121. Ang unang makakabuo ang siyang panalo . Oroquieta City C. Tanong: Ano ang dapat tandaan sa pagsusunud-sunod ng mga salita ayon sa alpabetong Filipino batay sa una hanggang ikatlong titik.37 Kagamitan: halimbawa ng Indeks at Bibliographi III. Sagot: Kapag nag-aayos ng titik nang paalpabeto. Paglalahat 146. 136. Panimulang Gawain 1. Date: ______________ 112. 132.   I. PAMAMARAAN: A. 139. Alin sa mga lalawigan ng Hilagang Mindanao ang nakaayos nang paalpabeto? Alin ang hindi? Bakit inaayos ang mga salita ng paalpabeto? 135. Bukidnon Pansperidad Cagayan de Oro City 129. Isaayos nang pa-abc ang indeks at bibliograpiya. 141. 114.109. Agusan del Sur Malaybay Mambajao 128. 130. lagyan ng bilang 1-5 ang mga patlang. B. 134. FILIPINO V 110. 143.

Helen et.al Science and Health 5. p. 34 Paglilingkod. Aragones.. 152. Sa anong pahina matatagpuan ang unang dayuhan? _________ 4. Sumipi ng halimbawa ng Indeks at Bibliograpiya sa ibang aklat. Saan matatagpuan ang paksang tungkol sa hangin? ________ 2. BIBLIOGRAPIYA 157. 148. Pagkatapos ng Pearl Harbor. Quezon City. I1ang paksa ang nakatala sa i1alim ng letrang B? _________ 5. Manila: Alemars-Phoenix Publishing House. 160. Emma. ang pinakamaraming nasagot anc siyang panalo. 8 Orbit. Zablan. . INDEKS Mundo. Vibal Publishing House Inc. 156. p. Science and Health 5 159. 1987 161. p.147. 5-7 Kumintang. IV. 166. 50 154. tanong. Quezon City: Abiva Publishing House Inc. 2 Bahagi. 1. V. 155. p. 158. Sa anong pahina matatagpuan ang topograpiya? _________ 3. 149. Magkaroon ng paligsahan sa pagsagot ng mg. PAGTATAYA: A. ana ang susunod na paksa? 163. 151. p. 153. TAKDANG-ARALIN: 165. Salandan Gloria. 162. Science Through Inquiry 5. 164. 150.

172. 169. Lunsaran: “Masayang Handaan” 178. Date: ______________ 170. LAYUNIN:  Natutukoy ang mga salitang hiram at nabibigyan ita ng katumbas ng mga wikang bernakular kung meran. Habang kinokopya. III. II. 173. Paglalahad 194. salungguhitan ang mga salitang hiram at ibigay ang katumbas nito sa wikang bernakular kung meron. . Anong tuntunin ang nilabag ni Mila? c. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 16. Pangkatin ang mga bata sa dalawang pangkat ang pinakamaraming masagot ang siyang panalo. Pagtalakay 197. 171. Pagpapahalaga: Pagsunod sa tuntunin sa paglalaro 174. 191. 200. malago 190. Gawin itong laro sa pamamagitan ng pagsulat ng mga salitang nasa loob ng bilog sa kasingkahulugan nito. 196. Tingnan kung nasusunod nila ang mga tamang tuntunin sa paglalalro. Panimulang Gawain 181. 175. D. tili hindi abot 188.167. Alin dito ang sariling atin? Ana ang larang hindi Pilipino? 183. 203. 193. Hanapin sa loob ng kahon ang salita o lipon ng mga salitang kasingkahulugan ng mga sumusunod: 185. 1. Bakit daw dapat ingatan at alagaan ang mga halaman ayon kay Tiya Amparo? Paano nagtulong-tulong ang mga maganak ni Tiya Carding at ang mag-anak ni Mang Reynaldo? d. sagingan biyaw taniman ng saging 187. Kopyahin ang talata sa ibaba. Ipapili ang mga hiram na ginamit sa kuwento? 199. Pagsasanay 204. Pagganyak 182. tuklaw 189. PAMAMARAAN: 180. 2. 179. I. 195. kung hind. pag-uusapan ang mga ito. Bakit nagkamali ng akala ang mga bata na ice cream ang dala nina Tiya Beth at Tiyo Benny? 198.22-26 177. 38. Ano ang nilaro ng mga bata? Sinauna ang larong ito. Magbigay ng mga larong alam mo. 202. Paglalahat 201. E. p. Pagbasa nang tahimik. Paghawan ng Sagabal 184. Sagutin: a. Anu-ano ang mga salitang hiram na ginamit sa kuwento? Ipabigay din ang katumbas nito sa wikang bernakular kung meron. FILIPINO V 168. PAKSA: Pagtukoy sa mga Salitang Hiram 176. Bakit nilalaro ita hanggang ngayon? b. lumagpas kagat tawag 186. B. Diwang Makabansa – Pagbasa p. C. A. 192.

kuma in kami sa restauran. Kumain kami ng Pizza Pie at Spaghetti at uminom kami ng orange juice. Manonood kami ng festival sa Linggo. Ang pinakamaraming masagot ay siyang panalo. Nagpunta ang nanay ko sa beauty parlor. kasama ang pinsan kong si Nely. 3. Bumili si Angelito ng t-shirt. IV. Sumulat ng limang pangungusap na ginagamitan ng salitang hiram at ipabigay ang katumbas nito sa wikang bernakular kung meron . Nagpunta kami sa Luneta. 210. Dumating si Daddy. Ipinasyal kami ni Daddy sa Manila Zoo. V. 207. Nagbaon kami ng siopao sa sine. Pagkatapos. Sumakay kami sa LRT patungo roon. Ang kotse ni Don Santiago ay laging nagdaraan sa Roxas Boulevard. 206. PAGTATAYA: 208. Magkaroon ng paligsahan sa pagbibigay ng katumbas nito sa wikang bernakular kung meron. 1. 2. TAKDANG-ARALIN: 211.205. 5. 209. Salungguhitan sa bawat pangungusap ang salita 0 mga salitang hiram. 4.

238. Pagtalakay 236. Paglalahad 232. 38. Isulat nang isa-isa ang mga sumusunod na aklat sa cartolina. Gawin itong laro. Gusto mong magbasa ng mga bantog na tao sa larangan ng panitikan/ saang pangkat ka maghahanap? 5. Panuto: Isulat kung anong pangkat kasama ang mga aklat sa ibaba. Sa paghanap ng mga impormasyon. E.212. 235. 249. Ang maraming nasagot ang siyang panalo. p. 241. Kung gusto mong magbasa ng tungkol sa sining/ anong pangkat ang hahanapin mo? 4. 234. B. Ang unang matatapos ay may premyo. Pagganyak 229. Kung gusto mong magbasa ng tungkol sa agham/ anong pang kat ang hahanapin mo? 3. saan ka dapat pumunta? Anu-anong aklat ang matatagpuan mo rito? Dapat bang gamitin ang mga ita nang maayos? Papaano? 230. ana ang dapat sanggunian? 237. I. 214. Paraan ng paggawa ng saranggola 245. 231. Mga mamamayan ng Hapon 244. Mga prutas sa tropiko 246. Ipahanap kung saan makakakuha ng kaalaman tungkol sa mga sumusunod na paksa. 228. 218. 250. Sabihin na pabilisan sila sa paghahanap ng sagot. Panuto: Pag-aralan mo ita at sagutin ang mga tanong: 1. 216. PAGTATAYA: 252. FILIPINO V 213. A. Date: ______________ 215. Pagpapahalaga: Maayos na paggamit ng mga Aklat 219. Panuto: Pangkatin ang mga bata sa dalawa. Kagamitan: mga aklat at babasahin 223. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 17. Pagsasanay 239. Pagbasa at pagtalakay sa aralin 233. IV. D. Ana ang bilang ng mga aklat na nauukol sa kasaysayan ng isang bansa? 2. PAKSA: Paggamit ng angkop na aklat sa paghahanap ng impormasyon 221. PAMAMARAAN: 225. 222. 243. __ 4. Pag-usapan kung paano ang maayos na paggamit ng mga aklat. Paggawa ng papel 247. Ang maraming nasagot ang siyang panalo. 1. 2. Pagsasanay 242. Mga karagatan ng daigdig 248. 251. __ 5. __ 1. Balik-aral 227. 224. __ 2. Sa pagkuha ng tala tungkol sa isang paksa. Panimulang Gawain 226. III. __ 3. C. Ipasagot ang mga tanong at ipalagay sa mga bata ang mga nakasulat sa cartolina kung saan ita nararapat. . May takdang aralin ka tungkol sa teknolohiya/ saan mo hahanapin ang mga aklat na maaari mong basahin? 240. II. LAYUNIN:  Nagagamit ang angkop na aklat sa paghahanap ng impormasyon. 217. 220.

___ 6. TAKDANG-ARALIN: 265. ___ 4. ___ 5. ___ 3. Mga Bantog na siyentipiko 255. Pambansang kaunlaran 258.253. ___ 9. teknolohiya 4. Isulat ang pamagat. Pinadaling tuntunin sa pagsulat 259. Mahamedanismo 261. kasaysayan 3. ___ 2. Makabagong matematika 254. Ang Makabagong Daigdig 260. matematika 266. ___ 8. Ang Pilosopiya ni Aristotle 256. Ang kasaysayan ng Digmaan sa Pransiya 263. V. 264. agham 5. relihiyon 2. . Tumungo sa aklatan at humanap ng aklat tungkol sa mga sumusunod. Si Jesus/ ang Dakilang Guro 257. ___ 7. 1. ___ 10. Ang mga Imbentor na Pilipino 262. ___ 1.

272. PAMAMARAAN: 279. (Naduro/ Nabunggo/ Nasagi) 3. Pangkatang Gawain. 2. 2. 1.267. Pagganyak na Tanong 284. Panimulang Gawain 1. 3234 275. Subalit nawala ang sayani Nena. 4. huwag magtitira. luma) 1. Paghahawan ng Sagaba/ 282. Kailan pinasyal ni Tiyo Amado ang mga bata sa looban? c. 290. Inirerekomenda ng doctor ang bitaminang ito. Date: ______________ 270. 288. Kagamitan: plaskard/ mga larawan ng iba't bang makasaysayang pook/ bond paper. "Makasaysayang Bahay" 2. Nang makita niya makapal na asa. B. Hayun sa may tubo ang mahal kong aso Namay kagat-kagat na kap'prasong tuba. pandikit/ lapis/ gunting at krayola 277. Piliin sa loob ng panaklong ang salitang kasingkahulugan ng salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Pagbigkas sa tugma: 1. 271. Paglalahad 1. PAKSA: Naibibigay ang Kahulugan ng mga Salitang Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan at Bigkas. 291. FILIPINO V 268. 3. Pagsasanay 289. LAYUNIN: Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan at bigkas. Kasi ay nadapa sa buka ng tabla. (nagustuhan/ nabili/ naibigay) 283. Lunsaran: "Makasaysayang Bahay? 276. Anu-ano pa ang alam ninyong mga pook na makasaysayan? 281. (Ibinibigay/ Ipinagbibili/ tinatagubilin) 4. Pagganyak 280. Nasundot ng aspili ang kanyang daliri kava ita dumugo. II. Sa mga katoto ang hamon ng isa Hamon ay ubusin. 274. Anu-ano ang napansin ng mga bata sa bahay nina Tiyo Amado at Tiya Belen? b. Bumili ng haman ang apat na Hapan At saka kinain kahapon ng hapon. Kailan paroo't parito ang mga Hapones sa bahay nina Tiyo Amado? 287. Pagwawasto sa takdang gawain ng nakaraang aralin. C. 278. A. Bakit makasaysayan ang buhay ni Tiyo Amado? 285. 286. I. III. Pagsagot sa mga tanong a. 269. 3. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 18/ Diwang Makabansa 5 Pagbasa d. Sino ang tumira sa bahay nina Tiyo Amado noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig? d. 273. Buko ng bulaklak ang sa bog na burda ng saya at bare ni Nenang masaya. Anu-ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap sa bawat lugar na ita? Dahil sa mga dipangkaraniwang pangyayaring naganap sa lugar na ita/ masasabi natin na mga makasaysayang pook ang mga ita. Tumahol na bigla ant saka tumakbo. Pagbasa nang tahimik sa kuwento. IV. Ang nakursunadahan ni Tony ay ang asul na pantalon. Ang mga kasangkapang antigo ay higit na mahal kaysa mga yaring makabago. PAGTATAYA: . (sinauna/ moderno.

Matamis ang (pulot. pasa). Salungguhitan sa loob ng panaklong ang salitang angkop ang kahulugan sa diwa ng pangungusap. butas) ng ngipin mo! 294. 2. 297. Panuto: Pabilugan sa loob ng panaklong ang salitang ang diin ay angkop sa kahulugan ng salitang dapat gamitin sa pangungusap. busag) ang tumama sa batok ng lalaking naglalakad sa kalsada. Isang (busog. 295. 3. 293. Ang lakas ng (kusot. V. pulat) na ipinakakain sa kabayo. . Ang laki pala ng (butas. Lagyan mo ng tanim ang bagong bili kong (paso. kusat) mo kaya napunit ang baro ko sa paglalaba mo. 1.292. 1. TAKDANG-ARALIN: 296. 5.

302. Namumutol ng mga punongkahoy ang mga tao sa Ormoc ________ 2. 326. PAMAMARAAN: 310. Ano ang naging bunga ng pagkahilig ni Mang Reynalda sa paghahalaman? c. Date: ______________ 301. Ano ang sanhi ng paglalagi ni Mang Reynalda sa Plaridel. Bulacan? b. Paglalahat 321. A. 1. Nagkaroon ng flash flood" ___________ 4. Dahilan sa dami ng napinsala ________ 328. 309. Ano ang sanhi ng karamdaman ni Mang Vicente? 318. 303. Ano ang sanhi ng pagdalaw ni Aling Rita sa Pamilya ni Aling Nelia? 315. Anu-ano angJlapat tandaan sa pagbibigay ng sanhi sa niagkakaugnay na builga na napapaloob sa kuwento? 322. 316. Pagsasanay 324. III. 320. IV. Ipabasa sa mga bata. a. b. Panimulang Gawain 1. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 18. Pagbibigay ng kahulugan ng salita at ipagamit sa sariling pangungusap. Panuto: Pangkatiil sa dalawa 'ang mga batao Basahin ang maikling kuwento at bilugan ang sanhi sa magkaugnay na bunga na napapaloob sa kuwento 325. 305. 132-133 307. D. Nagpabaya ang mga pinunong bayan __________ 3. Paghahawan ng Sagabal 312. B. Diwang Makabansa 5 . 329. 3. 1. 313. mga larawan ng mga taang nagpapakita ng pagmamahalan 308. Isa na rito ang agbibigayan kahit na walang akasyan. 323. PAGTATAYA: 327.1. Pag-unawa sa kuwenta a. Ano ang naging bunga ng kanyang sobrang kasipagan? 319. Tayong mga Pilipino ay may maraming magagandang kaugalian. II. LAYUNIN:  Nasasabi ang mga pangyayaring may ugnayang sanhi at bunga sa kwenta/seleksyang binasa. FILIPINO V 299. 317. 1. Kagamitan: tsart. I.298. C. Pagbasa sa kuwenta. Dahil sa sabrang kasipagan ay nagkaroan ng karamdaman si Mang Vicente. Pagwawasta sa takdang gawain ng nakaraang aralin. Panuto: Basahin ang mga sanhi sa ibaba at dugtungan ng bunga. nahihiyang pinasugbo malamukot 314. Pagpapahalaga: Naisasagawa ang mga magagandang kaugalian ng mga Pilipino 304. . 300. Ano ang ibig sabillin ng pagbibigayan na ito? 3.Pagbasa p. Paglalahad 1. Pagganyak 311. Mabilisang agos ng tubig-baha ________ 5. PAKSA: Nasasabi ang mga Pangyayaring may Ugnayang Sanhi at Bunga sa Kwento/ Seleksyang Binasa 306.

331. 333. Gumawa ng "comic strip" na ginagamitan ng mga pangyayaring may ugnayan ng sanhi at bunga. V. .330. TAKDANG-ARALIN: 332.

Kagamitan: tsart. ____ ____ ____ ____ 356. Binhi 5 d. Lunsaran: Dula-dulaan: “Sori Po. Matrikula 2. PAKSA:Paggamit nang Wasto sa mga Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo 343. Date: ______________ 337. Mommy!" 2. Sa pamamagitan ng dalawang salitang ita ay malalaman kung anu-ano ang iba pang salitang makikita sa pahinang iyon. "Sori Po. 4. 359. FILIPINO V 335. Pagganyak 360. PAMAMARAAN: 348. Madalas. Pabulyaw na nakipag-usap si Rico sa kanyang ina. 336. Paasik 1. 347. abangan aga abaniko ayaw 355. Panuto:Lagyan ng tsek () ang patlang kung ito ay matatagpuan sa loob ng patnubay na salitang nasa kahon at ekis (x) naman kung ita ay dimatatagpuan sa pagitan ng patnubay na salita. Balik-aral 350. Problema ng ina ang pambayad sa paaralan ng kanyang mga anak. Pagpapahalaga: Nabibigyang halaga at nagpapasaya ang mga taong malapit sa atin p 341. ____ ____ ____ ____ 354. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 17. Panimulang Gawain 349. aba agaw alamin akda 353. ahon agap 357.1. Nebres ang trabahong inalok sa kanya sa ibang bansa? c. 351. LAYUNIN:  Nagagamit nang wasto ang mga patnubay na salita sa diksyunaryo 339. Pagbasa nang tahimik sa dula-dulaan.334. III. 342. I1arawan ang naging asal ni Rico. 2. plaskard 345. hindi natin gaanong napapahalagahan ang mga tao lalo na ang mga kaanak. Paglalahad/Pagtalakay 1. Pagganyak na Tanong 364. Ito ba ay dapat tularan ng isang bata? Bakit? b. B. Mommy!” 346. Salungguhitan ang salitajmga salitang ito. Ano ang naging dahilan kung bakit tinanggap ni Gng. Paghahawan ng Balakid 361. 366. Paglalahat 369. Panuto: Nasa loob ng pangungusap ang kahulugan ng salitang nasa kahon. I. A. 77-79 344. Ano ang naging pagkukulang ni Rico sa kanyang ina? 365. 338. 352. II. 340. Pagsagot sa mga tanong: a. Bakit humingi ng tawad si Rico sa kanyang ina? 367. Ano ang dapat tandaan sa salitang pamatnubay sa diksyunaryo? Tandaan: Ang salitang patnubay ay unang salita at huling salitang nakatala sa isang pahina ng diksyunaryo. 362. 1. 363. Paano ninyo sila bibigyang halaga o pasasayahin? 3. 368. . C. ____ ____ 358.

pakal . Paglalapat 380. ____5. s. Panuto: Paunlarin ang kasanayan. k. lagos 5. pagal .palay e. Palamutf l. 10.paham 382.huli d. FILIPINO V w. D. himbing ___________ a.hasa c. __ 2. paltik . Pamagat n.pamunas c. bakod . 9.palabok 2. bakuran 378. __ 6.hibang c.balam a. Pataas h. a. Pagsasanay (nasa plaskard) 372. palagi . papan . Pamana Pabitin i.gulanit b. gulugod . sapaggamit ng patnubay na salita sa paggamit ng patnubay na salita sa paghahanap ng mga salita satalatinigan.____2. t. bistahan ____6. batasan 377. gulaman . pamahalaan _____________ 381. 2. babala ____9. lalawigan 1.pad pad d. . __ 5. 4. 1. a. Naririto ang ilang patnubay na salitang nagsisimula sa titik P.bahid d. bagamundo ____8.baka c. hamon . bista 376.buwan b. babae 374. TAKDANG-ARALIN: r. pamana . Pagkatapos sumagot pipili siva ng kamag-aral upang sagutin ang susunod na bilang. __ 3. bisa . biyahe 2. bakukang ____10. c. m.____1. baganda ____7. gulo . gulantang ___________ a.himay 3.himo b. Gumamit ng talatinigan at sipi~n ang patnubay na salitang katatagpuan ng mga salita sa ibaba. Papaya o. ____4.payong e.puso c. butas . f. __ 4. ____3. IV. baba . gulat b. PAGTATAYA: d. b. q. a. Pader p. v. Isulat sa patlang ang titik ng salitang katatagpuan nito. 371.palag a.bituka 373. __ 8. pamagat . Salita Patnubay na Salita 1. E. u. pan . 379. hugot . Palagay Payapa j.370. liwasan 3.pasukan c. baga .guyabano a. himig . Panuto: Pangkatin ang mga batao Piliin at isulat ang titik ng patnubay na salitang maaaring katagpuan ng mga ito. patis .paminta b. __ 7. himbing 4. 5. Palad g. bagal 375. 3. kabiling . __ 1. himas . Tumawag ng bata upang isulat sa patlang ang titik ng pamatnubay sa salitang katatagpuan nito. V.

Nakaranas na ba kayong magregalo sa kaarawan ng iyong ina? au. bh. be. 25-32 af. makisap ap. ______ 4. Balik-aral ak. matalim ar. ax. makintab a. Madalas niyang tingnan ang nakalagay sa loob ng iskaparate. ______ 4. matalas d. Anong paraan ang ginawa ni Helen para mabili niya ang handog para sa kaarawan ng kanyang ina? b. tahimik as. Luminga-Iinga muna siva sa pinto bago siva pumasok. Pagbasa ng tahimik sa kwento: Handog kay Inay 1. Sining ng Komunikasyon sa Pagbasa 5 d. bl. Ano ang naging suliranin ni Helen? c. bd. Paglalahat ay. I. Pagpapahalaga: Natututong mag-impok ng pera para mabili ang ninanais na bagay ac. 1. bg. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 17. bi. mayumi b. al. am. matulin e. bc. Piliin sa hanay Bang kahulugan ng salita ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. Matamlay si Helen at parang may sakit. ab. ______ 5. Anu-ano ang mga katangian na ipinahihiwatig sa kwento? a. mabilis aq. Isulat ang titik ng salitang kasingkahulugan ng salitang nasa hanay A. a. Paano masasabi ang kahulugan ng salita sa isang pangungusap? az. PAMAMARAAN: ai. Panimulang Gawain aj. aa. II. ae. "Ano ang iniisip mo?" usisa ni Mang Tonyo sa anak. bf. ______ 3. A. ah. ba. bj. Agad tinungo ni Helen ang tindahan ng bandana. A B. Date: ______________ y. Piliin ang salita sa hanay B. Pagganyak at. z. mahinhin an. Pagsasanay bb. p. mabula ao. ______ 1. B. III. f. salita ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. ______ 2. Pagsasanay bk. D. PAKSA: Nakukuha ang Kahulugan ng Salita ayon sa Gamit nitong Pangungusap. 2. C. Pagsagot sa pagganyak na tanong atbp. ad. Paglalahad 1. Anu-ano ang kanyang ginawa para magkapera? d. . LAYUNIN:  Nakukuha ang kahulugan ng. ______ 3. Pangkatin sa 4 ang mga batao Ipasulat sa puwang ang kahulugan ng salitang may salungguhit at ipagamit ita sa sariling pangungusap. Dapat bang hangaan si Helen? Bakit? aw. ______ 1.x. payapa c. E. ______ 2. av. Kagamitan: larawan ng isang batang nag-aabot ng regalo sa ina ag. ______ 5.

Iniipon ni Jeffrey ang sobra sa baon niyang pera. Naitago ni Celia ang malungkot na nadarama niya sa kanyang ina. Matipid bt. 3. 4. 3. 1. 5. 5. cg. cb. ce. PAGTATAYA: Panuto: Piliin ang angkop na salitang may salungguhit sa loob ng kahon. B bp. Hindi mabasa ni Tata Sebio ang sulat dahil may kalabuan ito. Nangingilid sa luha ang mga mata ni Janet. "Ano ang gawain mo sa siyudad?" tanong niya sa kaibigan. Idikit ito sa bawat patlang. Hindi niya _________ ang kanyang binabasa. Marami siyang tinatanong para _________ ang nangyari. ch. bz. Agad tinungo ni Aling Toyang ang silid ng anak na natutulog pa. ca. Mapalad bx. cd. Halos napalundag sa tuwa sina Allan nang magtsampiyon ang koponan nila. usisain lisanin maaninaw iskaparate nangingilid 1. cf. Maswerte ang batang may angking talino bw. mapatalon masaya naluluha trabaho pinuntahan nagpumilit V.bm. TAKDANG-ARALIN: Ipapili sa mga bata ang nababagay na salita na nasa pocket tsart. Naaninaw br. cj. naikubli by. ci. Kahanga-hanga bv. cc. bn. 4. 2. bu. IV. A bo. Ang anak na marunong tumanaw ng utang na loob ay kapuri-puri bs. bq. Sa mga mata niya ay may _________ na luha. Masiglang ipinagpatuloy ni Cora ang pagbuburda. 2. Nang _________ niya ang bayan. Maraming nakalagay sa _________ .

A. Panuto: Palitan ng salitang kasalungat ang mga may salungguhit na salita sa pangungusap. Mahirap makisama. 1. Sanggunian: BEC-PELC Pagbasa 19-20.matipid db. a.kung talagang uunawa ka. FILIPINO V cl. Date: ______________ cn. dn. Karagdagang Pagsasanay du. Maliksing magtrabaho kapag sinisipag si Diane. Kasalungat ay dalawang sa Iitang may magkasalungat na kahulugan o kabaligtaran ng isa. 41 dt. Paglalahad/Pagtalakay 1. cs. 2. dy. Balik-aral cz. katangian palawit binabakas dg. b. PAMAMARAAN: cx. a. b. D. B. Lunsaran: "Ang Pahulaan" cv. taglay lumahok kabatiran dh. dx. Paglalahat do. . dm. dr. Pagbasa sa kwento 1. Nakasali ka na ba sa larong pahulaan? Ano ang mga ginagawa ng mga kasali sa larong ito? 3. 1. Mahalimuyak din ang bulaklak na rosal. Ano ang dapat tandaan sa mga salitang may kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan? dp. LAYUNIN:  Naibibigay ang kahulugan ng salita sa tulong ng kasingkahulugan at kasalungat.angungusap. Pagsasanay ds. I. Sabihin kung ang sumusunod na pa-res ng salita ay magkasingkahulugan 0 magkalungat. Isulat ang mga tanong. Pag-unawa sa kwento dj. Panimulang Gawain cy. Paghahawan ng Balakid dd. ea. cw. dk. 3. c. dv. Masaya kapag naritoka. ngunit madali. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa mga halaman PAKSA: Pagbibigay ng kahulugan ng salita sa Pamamgitan ng Kasingkahulugan at Kasalungat. cm. II. Madilim kapag masama ang panahon. co. Sagot: Kasingkahulugan ay dalawang salitang may isang katuturan o kahulugan. de.ck. Diwang Makabansa . Pag-aaral sa mga magkasingkahulugan magkasalungat. mapusyaw – matingkad masinop . di. cr. Gamitin sa p. halaman naaakit premyo df. p. 4. 38. dq. dw. Sagutin ang mga tanong sa "Halina't Magsanay" p. cp. da. C. ct. Pagsagot sa mga tanong dl. Pagganyak dc. 2. cq. III. dz. 3. 37-41 cu.Pagbasa p.

fe. ew. 2. Nakatutulong ba ang mga halaman sa atin? ed. ez. ee. fa. fm. eh.FILIPINO V fn. et. B. fg. eo. en. ey. V. ei. ev.eb. ex. fl. ej. Kaakit-akitang dalagang si Myrna. fk. Palitan ang salitang may salungguhit ng salitang kasingkahulugan nito. Maayos ang kuwento ni Tim. fh. . C. TAKDANG-ARALIN: 1. Dati'y dukha ang pamilya Solis. 1. fi. el. 1. Sumulat ng 5 pares ng mga salitang magkasingkahulugan at 5 pares ng mga salitang magkasalungat. Palitan ang salitang may salungguhit ng salitang kasalungat nito. 3. er. fd. fj. em. fb. PAGTATAYA: A. es. 2. ep. IV. Ang tamad ay di-aasenso. 2. eg. Pagpapahalaga ec. Matapang si Luis. ef. Gamitin sa pangungusap. eq. ek. eu. fc. ff.

Isang hapong papauwi mula sa bukid ang magkaibigang sina Luis at Mario. I. A. IV. bago tayo makauwi. Paglalahad gg. Pagpapahalaga: Magandang Pagtanggap sa Bisita ft. Pagtalakay sa Kwento 1. Marami ang dinadapuan ng "dengue fever" matanda man o bata. Pagsasanay gr. Siguradong uulan nang malakas. Mario: Palagay ko. PAMAMARAAN: ga. fr. fq. Ano sa palagay ninyo ang nangyari? 5. Ayon kay Luis. gi. 2. II. Mario. PAKSA: Mga Katotohanan na Binabanggit sa KuwentojSeleksyong Binasa fv. Katotohanan  napatunayan o naganap na may batayan  tiyak  buong-buo ang pagiging totoo gp. Ano ang naging palagay ni Mario? Bakit? 4. gm. o papalayo na ang makapal na ulap. gh. May napansin sila sa kalawakan. ____1. Opinyon  ito'y isang palagayjkuru-kurojhaka-haka  isipan na hindi pa napapatunayan 0 nagaganap  walang batayan  malayo o kalahati o mala pit lang sa katotohanan go. Luis: Naku. Kagamitan: tsart. Basahin ng tahimik ang kuwento. Lunsaran: Isang Kuwento . Hayun.136-141 fw. E. fs. III. Sabihin kung ang bawat isa ay katotohanan 0 opinyon lamang. gs. gj. 3. gt. fz. hindi dito uulan. . gf.fo. 1. Lahat ng mga Pilipino ay magandang tumanggap ng bisita. Alin sa mga pangungusap ang nagsasaad ng opinyon? katotohanan? gl. nagdidilim na. B. 1. Panimulang Gawain gb. gw. gu. Panuto: Basahin ang mga pangungusap. Namasyal na ba kayong kasama ang inyong mga kaibigan? Alin-alin sa mga pook na inyong narating at namasid ang nakaakit sa inyo? Bakit? ge. Date: ______________ fp. Pagwawasto sa takdang gawain ng nakaraang aralin. C. Sanggunian: Diwang Makabansa (Pagbasa) p. Dapat salubungin ang Bagong Taon ng malakas na putukan."Pagtanggap sa Bisita" (Iarawang may KuwentongUsapan) fy. Sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog sa kanluran. Ano ang napansin ng magkaibigan isang hapong pauwi na sila mula sa bukid? 2. Panuto: Isulat ang K kung ang pangungusap ay katotohanan at o kung ita ay opinyon. Bakit siniguro ni Luis na uulan? 3. gc. LAYUNIN:  Nasasabi ang mga katotohanan at opinyon na binabanggit sa kwentojseleksyong binasa. D. Pagganyak gd. PAGTATAYA: gv. Paglalahat: Tandaan gn. strip cartolina fx. gk. gq. 2. fu.

gx. . Napakarumi ng paligid kava malamok. V. gy. hb. hc. Tumutulong ang mga taong bayan sa programa ng pamahalaan ukol sa kalinisan ng kapaligiran. ____5. Marahil ang mga tao ay nagpabaya sa pagpapanatiling malinis ng kapaligiran. TAKDANG-ARALIN: hd. ____3. gz. Sumulat ng 5 pangungusap na naglalaman ng katotohanan at 5 pangungusap na naglalaman naman ng opinyon. ____4. ____2. Mahirap ang magkasakit. ha.

Matalik lubluban Iiga nasabik nakabara isulsal hx. Paghahawan ng Balakid Gamitin sa pangungusap hw. im. 136-141 ho. LAYUNIN:  Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Pagkilala sa opinyon o katotohanan ht. __ 1. E. Panuto: Isulat sa patlang ang K kung ang pangungusap ay katotohanan at 0 kung ito'y opinyon. in. C. Pagkilala sa opinyon o katotohanan Sagutin ang gawain sa "Halina't Magsanay" p. hn. hk. I. IV. Panimulang Gawain 1.he. III. ib. FILIPINO V hf. ik. Magbigay ng Iimang halimbawa ng katotohanan at limang opinyon ukol sa iyong pangaraw-araw na mga gawain sa paaralan. io. hy. ir. II. ie. is. kung maging matalino tayo sa paggasta ng pera. __ 5. A. 140141 ig. hi. hindi tayo siguro maghihirap. ih. Pagpapahalaga: Magandang pagtanggap ng bisita hl. PAGTATAYA: il. Marahil. __ 2. D. __ 4. . Sagutin ang mga tanong sa pah. Balik-aral hs. Pagbasa sa kwento 1. Ano ang pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan? id. hm. Tila mali ang mangutang ng pera upang ipaghanda sa panauhin.140. Nagkaroon na ba kayo ng bisita sa bahay ninyo? Paano ang ginagawang pagtanggap sa mga bisita ninyo? hv. hq. V. iq. Pagsasanay if. PAMAMARAAN: hr. Ang unang araw ng taon ay ika-1 ng Enero. Pag-unawa sa kwento hz. iu. Paglalahad 1. Ang taon ay binubuo ng 12 buwan. 3. Sanggunian: Diwang Makabansa (Pagbasa) p. Pagganyak hu. 139 . Pagpapahalaga/Saloobin ii. Date: ______________ hh. hg. Maganda ba ang nakaugalian nating pagtanggap sa bisita? Bakit? Paano natin maipakikita ang magandang pagtanggap sa bisita? ij. ia. 4. ip. PAKSA: Pagkakaiba ng Opinyon sa Katotohanan. Pagwawasto ng takdang gawain. Paglalahat ic. TAKDANG-ARALIN: it. __ 3. hj. apat tayong magsaya sa tuwing sasapit ang Bagong Taon. 2. Lunsaran: Isang Kuwento: "Pagtanggap sa Bisita" hp. B.

LAYUNIN:  Nakasusulat ng anunsyo na gumagamit ng mga pangngalan  Natutukoy ang mga pangngalang ginamit sa panahanan ng mga Pilipino ja. 2. Sanggunian: BEC. III. ji. Anu-ano ang mga nakalathala o nakasulat sa mga anunsyo? jm. 2. 5. 6. Ano ang tawag natin sa mga salitang ito? d. FILIPINO V iw. II. D. Basahin natin ngayon ang nabuong anunsyo. c. gumawa ng isang anunsyo na nauukol dito. Tingnan ninyo ang mga salita sa strip. jb. TAKDANG-ARALIN: kb. Basahin ang kuwentong "Magalang na Tsuper" sa p. Ngayon ay babasahin natin ang isang anunsyo. mga larawan at anunsyo jh. Basahin natin ang aralin sa Hekasi 5 p. Pagganyak a. C.PELC Pagsulat 11 Wika 5 p. Alin ang mga pangngalang ginamit natin? Anu-ano ang mga katanungang ginamit natin? 7. (Guro muna) jp. 19 Wika 5. jn. Kagamitan: mga pangngalan sa strip. 4. Anu-anong mga mahahalagang detalye ang nasa anunsyo? jt. I. Ang Pilipinas sa Iba't ibang Panahon p. PAKSA: Pagsulat ng Anunsyo na Gumagamit ng mga Pangngalan je. Paglalahad jo. Pagpapahalaga: Nagpapakita ng mgapagnanais na makatuklas ng katotohanan at di pa nalalaman jc. Date: ______________ iy. ka. Pagbubuo ng anunsyo. V. Pagsasanay 1. Balik-aral a. PAMAMARAAN: jj. B. ix. 63 jg. jx." kc. PAGTATAYA: jy. iz. Ano ang nakasulat o nababasa ninyo sa ating mga bulletin board? b. b. . Talakayin ita pag nabuo na. jz.iv. IV. 17 at 19 jf. Ipabasa ang mga ito. Anu-ano ang mga pangngalang ginamit dito? 3. jq. Bumuo pa ng isang anunsyo tungkol sa "Panahanan ng mga Pilipino. Sino ang makagagawa ng katanungan? Isinusulat ng guro sa pisara hanggang makabuo ng anunsyo. jd. A. Alin-alin sa mga salita sa anunsyo ang mga pangngalan? js. 1. Ano ang pangngalan? jl. Ano ang anunsyo? jw. Ngayon ay gagawa tayo ng isang anunsyo ukol sa araling ito. Panimulang Gawain jk. Anu-anong mga katanungan ang ginagamit sa isang anunsyo? ju. jv. 63. Pagtalakay jr.

Pag-aralan pa ang mga sumusunod: kv. Panimulang Gawain 1. D. PAGTATAYA: ll. PAKSA: Pagtukoy kung kailan at Saan Ginagamit ang Malaking Titik km. li. Isulat na muli ang bawat pangungusap. Sabado. Si Malakas at sa Maganda Pangulong Macapagal kw. II. TAKDANG-ARALIN: lo.kd. lf. Sanggunian: BEC. Paano ba nakasulat ang mga ito? (Inaasahang sagot) Nagsisimula po sa mala king titik. Paglalahad kt. A. PAMAMARAAN: kp. Sabihin ang tuntuning sinusunod sa wastong gamit ng malaking titik. Senadar Recta lu. kf. B. IV.PELC Pagsulat 12 Filipino sa Elementarya (Wika 5) kn. Sa lunes ay magsisimula na ang klase. kr. Date: ______________ kg. C. III. ld. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Sariling Wika kk. ang prinsipal ay nagpatawag ng miting. Kung mali. Matematika ky. FILIPINO V ke. Bikalana lt. lh. Pansinin nga ninyo ang mga nakasulat na halimbawa. I. ko. Maganda ang kanyang boses kz. Kailan at saan ginagamit ang malalaking titik? lc. LAYUNIN:  Natutukoy kung kailan at saan ginagamit ang mala king titik ki. Pagganyak kq. Gusto ko sanang makapag-aral sa ust. Paglalahat lb. lq. kl. kh. lp. aka ay nag-aral sa gueco balibago elementary school. kj. paborito ko ang awitin ni Aiza na pagdating ng panahon. Alamin kung tama ang nakasulat. Lupang Hinirang ls. lm. lj. Gamitin ang mala king titik sa tamang pag ka kataon. . lk. ln. UP (Pamantasan ng Pilipinas) Miyerkules kx. la. lg. V. ks. Anong uri ng pangngalan ang isinusulat sa mala king titik? ku. Pagsasanay le. Agosto lr. Pinakamamahal kong Sharon. Mga bata mayroon ba kayong alam na magagandang tanawin dito sa Pilipinas? Mayroon ba kayong kilalang mga bayani dito sa Pilipinas? Magbigay nga kayo ng mga halimbawa. iwasto.

IV. 140 Basahin natin ang liham. Paglalahat na. ms. Magpabiaay sa mga bata ng isang pamuhatan. III. Ano ang pagkakaiba ng pangngalang pantangi sa pambalana? 7. liham mh. md. 2. Pagsasanay 1. 62 Kagamitan:mga iba't ibang uri ng pangngalan sa strip. Ano ang pangngalang pantangi? Paano ito isinusulat? nb. Ang Pilipinas sa Iba't ibang Panahon p. 139-140 mf. ng. lx. mb. Pagganyak mn. Ipabasa ang mga ita. mc. PAKSA: Nagagamit ang Iba't Ibang Uri ng Pangngalan. FILIPINO V lw. B. atbp. ana ang iyang gagawin? mo. mq. D. Liham Pangkaibigan. 3. Ang Lipunan ng mga Pilipino Sanggunian: BEC. LAYUNIN: Nagagamit ang iba't ibang uri ng pangngalan sa pagsulat ng Iiham pangkaiigan Natutukay ang mga pangngalang pantangi at pambalana sa binasang aralin sa Hekasi Pagpapahalaga: Napapanatiling malinis ang sinulat na liham. mi. Bakit sumulat si Beth? Anong uri ng liham ang ginawa niya? Talakayin ito isa-isa. Itambal ita sa grupa/hanay na kinabibilangan. E. A. mz. Ipasulat ita sa pisara. ne. Anong uri ng liham ang iyang gagawin pag ikaw ay nag-aanyaya? mp. PAMAMARAAN: mj. Pagtalakay mw. 1. PAGTATAYA: . Panimulang Gawain mk. me. Balik-aral ml.   ma. Tingnan ang mga larawan. Ano ang 5 bahagi nito? 6. Buksan ang inyong aklat sa Wika 5 p. mga larawan at mg. Hanggang makabua ng isang Iiham paanyaya. Ano ang pangngalang pambalana? Paano ito isinisulat? nc. Date: ______________ ly. Ano ang Iiham paanyaya? Ano ang 5 bahagi nita? Paano ito isinusulat? nd. Paglalahad mr. Itanang: Tama ba ang lugar at pagkakasulat. my. C. Paano isinusulat ang pangngalang pantangi sa pangngalang pambalana? nf. mv. lz. Ano ang pagkakaiba nito? Ano ang pangngalan? mm. 2. Alin-alin sa mga salita ang mga pangngalan? mu. Ipabasa ang Iiham at suriin kung tama ito. I. Anang uri ng liham ita? Bakit? mt. Magpasulat din ng bating panimula. Pag ikaw ay may kaibigang nasa malayang lugar at nais ma siyang anyayahan. Ipapili ang mga pangngalang pantangi/ pambalana. II. Ana ang Iiham na isinulat natin? Ano ang Iiham paanyaya? 5. 4.lv.PELC Pagsulat 13 Wika 5 pp.Alin-alin sa mga salitang ang nakatala ng mga pangngalang pambalana? pantangi? Bakit? mx.

Ipagawa ang Halina't Magsanay sa Wika 5 pp. 20-21 A at B. nj. TAKDANG-ARALIN: nl.nh. 141 Wika at ilagay sa tamang hanay ang mga pangngalang pantangi at pambalana. V. Sipiin ang Iiham sa p. nk. . ni. Sumulat ng liham paanyaya na ginagamit ang mga pangngalang pantangi at pambalana.

paanyaya. Bawat pangkat. Iiham pantanggi. nr. Ipapansin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga liham na ito. 2. ns.Liham Paanyaya oj. C. D. 2002 ov. FILIPINO V nn. Iiham pagtanggap. od. Pangkat 1 . Date: ______________ np.Liham Pagtanggi ok. kalye san pedro . II. nz. B. oi. ow. Pagtalakay op. 1. ny. no. 1. III. I. ox. roma publishing co. nv. Kagamitan: tsart ng ibat-ibang uri ng liham. or. LAYUNIN: Nagagamit ang malaking titik na angkop sa pagsulat ng iba't ibang uri ng Iiham pangkaibigan. (Liham paanyaya. PAMAMARAAN: oa. liham na humihingi ng paumanhin) 2. Paglalahat os. 35 kalye san jose ot. Pagganyak of. Pang kat 4 . Paghingi ng Paumanhin atbp Sanggunian: BEC. Panuto: Iwasto ang mga sumusunod na bahagi ng Iiham. Itanong: Anu-ano ang mga bahagi ng isang liham pangkaibigan? oe. 139-143 nw. A. Pagpapahalaga: Pagiging malinis at maayos sa gawain PAKSA: Paggamit sa Malaking Titik na Angkop sa Pagsulat ng Iba't ibang Uri ng Liham Pangkaibigan. Paglalahad/Pagtalakay 1. Itanong: a.PELC Pagsulat 14 p. Alamin ang iba't ibang bahagi ng liham na nasa tsart. Ipakita ang iba't ibang uri ng Iiham na nakasulat sa tsart. Pang kat 3 . lungsod ng pasay ou. Anu-ano ang mga salitang ginagamitan ng mala king titik sa pagsulat ng liham? oq. hulyo 5. Pang kat 2 . Paanyaya. Pangkatin sa apat ang mag-aaral.  nq. paghingi ng paumanhin atbp. oh. 189-192 nx. Nakatanggap ka na ba ng Iiham buhat sa isang kaibigan o kamag-anak na nasa malayo? Anong Uri ng liham ito? og. 3. Kailan ginagamit ang mala king titik sa pagsulat ng liham? on. Anu-ano ang mga salitang nagsisimula sa malaking titik sa pamuhatan? patunguhan? bating panimula? katawan ng Iiham? bating pangwakas? lagda? b. Panimulang Gawain ob. oo. nt.Liham na Humihingi ng Paumanhin om. nu. 37 Diwang Makabansa Wika pp.Liham Pagtanggap ol. Filipino sa Makabagong Panahon Wika pp. ipatala (sa manila paper) ang mga bahagi ng Iiham at ang mga salitang nagsisimula sa malaking titik na gamit ang GRAPHIC ORGANIZER 0 FACSTORMING WEB. 1. Balik-aral oc.nm.

IV. pc. pj. 4. Gamitin ang mala king titik na angkop sa Iiham. lungsod ng quezon. santos lubos na gumagalang. pd. 3. (TM p. 5. oz. . V. oy. carlo p.pb. metro manila mahal kong elena. Panuto: Iwasto ang Iiham ayon sa wastong paggamit ng malaking titik. 108) pg. pa. Sumulat ng isang Iiham paanyaya sa iyong 1010 at lola. PAGTATAYA: pf. ph. pe. TAKDANG-ARALIN: pi. Anyayahan sila sa binyag ng kapatid mong maliit.

 po. Date: ______________ pn. 16 pu. Ihambing ang naisulat ng mga bata sa talatang nakasulat sa tsart. qj. px. Pagpapahalaga: Malasakit sa kapwa sa panahon ng PAKSA: Paggamit nang Wasto sa mga Bantas. D. (Maaaring gamitin ang CONCEPT CLUSTER) qd. qb. PAMAMARAAN: A. .pk. c. e. III. Ipakita ang larawan ng isang aksidente sa kalye. II. qv. E. qk. Ano ang ipinahihiwatig ng larawan? qg. Pangkatin ang klase sa lima. 15Kagamitan: tsart/larawan ng aksidente sa kalye pv. a. C. b. pw. Paglalahat qr. qq. Ang alamat ng Pinya Mahal kong lnay. pm. Paglalahad 1. pt. Balita at Liham Sanggunian: BEC. Isinilang ako sa Lungsod ng Angeles. d. ipatala sa bawat pang kat ang mga bantas na ginamit at ang mga gamit ng malaking titik ayon sa mga salitang nakasalungguhit. qi. Hunyo 24. Anu-ano ang mga dapat sundin at tandaan kapag susulat nang padikta? qs. palugit. Pagsasanay/Paglalapat qu. Ipaskil sa pisara ang mga sumusunod na parirala/ pangungusap na nakasulat sa tsart. mala king Titik. a. Anu-ano ang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talata? qn. d. B. c. pq. Sinu-sino ang sasabitan ng medalya? Ngayon ay Lunes. qf. py. Palugit at Pasok sa Pagsulat ng Idiniktang Talata. I. ps. LAYUNIN: Nagagamit nang wasto ang mga bantas. pasok sa pagsulat ng idiniktang talata. Iiham pp. b. pangangailangan pr. Balik-aral pz. qh. Pagtalakay ql. malaking titik. Anu-ano ang mga bantas na ginamit sa talata? qp. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. f. Nagmamahal. 37 Diwang Makabansa Wika pp. balita. Pagganyak qe.PELC Pagsulat 15 p. Paano mo maisusulat nang wasto ang idinidiktang talata? qo. Ang pangalan ko ay Rosana. qa. Nagamit ba nang wasto ang mga bantas sa talata 7 Nagamit ba nang wasto ang mala king titik? Nagamit ba nang wasto ang palugit-pasok? qm. 2. Panuto: Isulat ang ididikta ng guro. Idikta ang sumusunod na talata/balita 2. qc. FILIPINO V pl. Panimulang Gawain 1. qt.

ang pook na ito ay paboritong pasyalan ng mga tao.qw. qy. Naipagmamalaki natin sa ibang bansa ang maganda at malawak na tanawing ito. Isang Makasaysayang Pook ra. PAGTATAYA: qx. rb. V. IV. rg. Pagsapit ng hapon ay magandang panoorin mula rito ang paglubog ng araw sa Look ng Maynila. Ang Rizal Park ay isang pook na nagpapaalala sa mga Pilipino tungkol sa bayaning si Jose Rizal na naghandog ng buhay para sa bayan. Panuto: Isulat nang maayos ang ididiktang talata. rd. rh. qz. TAKDANG-ARALIN: re. rf. . Kawili-wiling pasyalan ang makasaysayang pook na ito rc. Makinig ng isang balita sa radyo 0 telebisyon at isulat ita nang patalata.

1-2 rt. sk. II. rk. Babasahin ng guro ang talata at hikayatin ang bawat pang kat na isulat ang mga salitang hiram na ginamit. ry. rz. . B. V. sb. Talakayin ang mga balitang kanilang narinig o napanood. Anu-ano ang mga salitang hiram? se. TAKDANG-ARALIN: sl. Panimulang Gawain rw. III. sc. Ipasulat sa lider ng bawat pangkat ang kanilang naisulat na salitang hiram. gumamit ng simbolo sa pag-ulat. Itanong sa mga mag-aaral kung sila'y nanonood.Hunyo 24. 2. A. sj. PAGTATAYA: si. Date: ______________ rl. rq. Talakayin ang mga salitang hiram na ginamit ng bawat pangkat. LAYUNIN: Naisusulat ang idiniktang talatang may mga salitang hiram tungkol sa pagbabagong politikal at sosyolohikal sa bansa rn. PAMAMARAAN: rv. Paglalahad sa. Pagganyak rx. 4. nagbabasa 0 nakikinig ng balita. ru. I. 1. (Paramihan ng maisusulat) sf. 1. Ipasulat ang lahat ng salitang hiram na ginamit. rr. sa bansa rp. Iparinig sa mga mag-aaral ang salitang inirekord ukol sa singil sa kuryente. 3. Makinig ng balita at isulat ang lahat ng salitang hiram na ginagamit. ro. 2002 pp. Pangkatin ang mga mag-aaral at hayaang magbigay ng isang pangunahing balita ukol sa suliraning politikal at sosyolohikal ng bansa at ipabigay ang mga posibleng kadahilanan ng mga ito. rs.ri. sh. Pagpapahalaga: Kamulatan sa politikal at sosyo/hika/ na pangyayari PAKSA: Pagsulat sa Idiniktang Talatang may mga Salitang Hiram Tungkol sa Pagbabagong Politikal at Sosyolohikal sa Bansa Sanggunian: BEC-PELC Pagsulat 16 Kagamitan: People's Taliba .  rm. FILIPINO V rj. Pag-uulat ng bawat pangkat sd. IV. sg.

C. sy. su. tq. Panimulang Gawain ta. tn. IV.sm. 1. LAYUNIN:  Nagagamit ang mga sangkap o bantas sa pagsulat ng Iiham pangkalakal sr. II. tj.FILIPINO V sn.PELC Pagsulat 17 Diwang Makabansa Wika 5 sw. Itanong: th. Alamin ang iba't ibang bahagi ng liham na nasa tsart. Anu-ano ang bahagi ng liham na isinaayos? ti. Date: ______________ sp. PAKSA: Paggamit nang Wasta sa mga Sangkap a Bantas ng Liham Pangkalakal sv. 2. Kagamitan: tsart na kinasusulatan ng Iiham pangalakal sx. PAGTATAYA: to. I. 2. tf. Sumulat ng isang liham pangangalakal batay sa sumusunod na impormasyon: tp. so. Balik-aral tb. sq. Subskripsyon ng Liwayway Magasin para sa isang taon mula sa Liwayway Publications. A. tc. 5. Bakit mahalaga ang pagsulat ng liham? Ano ang mga sangkap o bantas sa pagsulat ng liham pangangalakal? te. Anu-ano ang angkop na bantas o sangkap na dapat gamitin sa liham? 4. Paglalahat tl. Ipakita ang iba't ibang bahagi ng liham pangkalakal na nakasulat sa strips o putulputol na kartolina. ss. Pagbuo ng klase ng isang huwarang liham batay sa tinalakay o pinag-usapan. Pagpapahalaga: Tangkilikin ang sariling atin st. 3. tg. Pagganyak td. . Paglalahad 1. Sanggunian: BEC. tk. B. Iayos ita sa pisara ayon sa porma o ayos nito bilang isang liham. PAMAMARAAN: sz. Anu-ano ang mga sangkap at bantas na ginagamit sa pagsulat ng liham pangangalakal? tm. III. Suriin muli ang liham upang matandaan ang sangkap o angkop na bantas para sa bawat bahagi.

tw. tx. V. . tz. tu. ts. Sumipi ng iba pang uri ng liham pangangalakal na may mga wastong sangkap ng pagsulat. ty. TAKDANG-ARALIN: tt.tr. tv.

EPP V uh. uc. EPP ud. ue. ub. uf. . ug.ua.

IV. 2. Kung ang tubig ay nakatutulong sa pagpili ang mabuting uri ng binhi at lupa? vp. Anu-ano ito? vi. Pagpapakita ng larawan ng isang narseri. Isulat sa kwadernoi ang mga bagay na natutuhan sa aralin? vy. Pamamaraan: uu. C. vk. vj. Paglalapat vw. Kagamitan: larawan. vu. vr. Sa pagbabalak ng itatayong narseri.62 uq. Paksa: Pagbabalak ng Narseri up. Panlinang na Gawain vg. Ipalarawan ito? vb. vf. mahalagang bigyan ng pansin ang mga salik na magpapatagumpay ng gawaing ito. 139 ur. Anu-ano ang dapat tandaan sa pagtatatag ng narseri? vm. 3. Ano ang ginagawa sa narseri? ve. vz. ut. B. plaskard ng mga salik sa pagbabalak ng narseri us. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 1. Pagganyak: va. May narseri ba dito sa lugar natin? vc. Date: __________ uj. 1. Ipabasa at ipadikit sa mga bata ang plaskard sa pisara.4.1 d. Anu-ano ang maaring mangyari kung hindi tayo magtatanim ng halaman? ux. Sanggunian: BEC B. Paglalahat: vs. Balik-aral: uw. Layunin:  Nasasabi ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri ul. Pagbasa ng isahan at pangkatan sa mga salik na kailangan sa pagtatatag ng isang narseri. Pagtalakay: vl. Bakit kailangang may bahay silungan at mga kagamita/kasangkapan ang isang narseri? vn. III. um. Pagtataya: wa. II. A. . Anu-ano ang mga salik na dapat tandaan sa pagpili ng lugar para sa isang narseri? vt. Panimulang Gawain uv. Isulat kung anong salik ang tinutukoy ng mga sumusunod na pangungusap: wb. vx.ui. uz. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa Halaman at sa Kapaligiran un. Ano ang magiging epekto nito sa ating kapaligiran? uy. 2. uo. I. Bakit mahalagang bigyang pansin ang mga salik sa pagtatatag ng narseri? vq. Saang lugar ito naroroon? vd. Mahalaga ito upang may masilungan ang mga bagong punlang binihi sa kahong punlaan. Pangwakas na Gawain vv. Paglalahad: vh. uk. Ano ang kahalagahan ng pagpili ng mabuting uri ng binhi at lupa? vo. 1. 1.

Ito ang may kinalaman sa haba o ikli ng tag-ulan o tag-araw. 1. Gumuhit ng halimbawa ng isang narseri sa isang puting papel. 2. 5. V.wc. Takdang-Aralin: wk. klima uring lupa uring punla tubig bahay silungan wi. 2. wg. 3. 4. wh. wj. Anu-ano ang mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri? wl. Makatitiyak na mataas ang uri nito kung bibilhin sa mga ahesya ng gobyerno. we. . wd. Kailangang may mapagkunan at madalutan ito upang lumaking malusog ang halaman. Nanggagaling dito ang mineral na kailangan ng halaman at dapat na iangkop dito ang itatanim nahalaman upang lumaking malusog at may mataas na uri. wf.

2.kahong punlaan . B. Panimulang Gawain xb. Pangwakas na Gawain yf. 2. III. -Sanggunian: BEC B. Pag-aalis ng sagabal: xf. Anu-ano ang nakita ninyo sa narseri? xu. Anu-ano ang mga pangunahing Gawain na napapaloob sa pagnanarseri? yc. Anu-anong halaman ang maaaring paramihin? xz. 1. xe. pangkatan at isahang pagbasa/pagsasabi ng iba’t ibang gawain sa pagnanarseri. Lahatan.balag xg. Pamamaraan: xa. Paano ito isinasagawa? yd. Paglalahat: yb. Pagpapahalaga: Pagkamaparaan wt. Ano ang maaaring mangyari kung inaalagaan natin ang mga halaman? xm. Pagganyak: xj.tangkay xh.wm. Balik-aral: xc.2 d. I. xs. 1. A. wv. Anu-ano ang iba’t ibang gawain sa pagnanarseri? xv.binababad . Paksa: Mga Gawaing Kaugnay ng Pagnanarseri at Pagpaparami ng Halaman. 2. 3. wr. . Panlinang na Gawain xp. Paglalapat yg. EPP V wn. xr. wq. C. xi.62 ww. 1. ya. Kagamitan: wy. Paano pinangangalagaan ang mga kagamitan at kasangkapang ito? xy. Naranasan nyo nab a ang magtanim ng halaman at dumami tio? xn. wo. Pagtalakay: xt. Paglalahad: xq. ye. ws.4. ipamasid at pahawakan ang kanilang makikita sa narseri ng paaralan. Date: __________ wp. Anu-ano ang mga paraan ng pagpapatubo ng halaman? xk. . 143 wx. Saan ito pinapatubo o inaalagaan? xl. Paano isinasagawa ang bawat Gawain? xw. Layunin:  Natatalakay ang mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri at pagpaparami ng halaman. wu. II. Anu-ano ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng lugar para sa isang narseri? xd. . xo. Anu-anong kagamitan at kasangkapan ang ginagamit sa bawat Gawain? xx. Dalhin an gmga bata sa narseri ng paaralan. wz. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d.

yh. . IV. Pagpapaparami at pangangalaga ng halaman ang pangunahing gawain sa loob ng narseri. ys. yo. V. Pagtataya: yk. yi. Kailangan ang palagiang pagpuksa ng peste at sakit na dumadapo sa halaman upang hindi makasagabal sa pagtubo at paglaki nito. yp. ym. Isulat ang Tama kung naayon sa mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri at Mali naman kung hindi: yl. yj. Mahalaga sa mga bagong sibol na punla na ilagay sa malilim na lugar upang hindi masikatan ng araw. Ang paggawa ng compost ay mainam na paraan upang makabawas ng gugulin sa loob ng narseri. yq. Higit na mas malaki ang iginagayak ng kahong punlaan kaysa kamang taniman. 3. 1. 2. Takdang-Aralin: yt. 4. Anu-ano ang mga kasangkapan/kagamitan sa pagnanarseri. yn. 5. yr.

3. B. 1. Paano mo maipapakita ang pagiging masinop sa mga kasangkapan sa paghahalaman? aaf. Sanggunian: BEC B. zi. aag. Kagamitan: mga larawan o tunay na kagamitan sa paghahalaman zh. II.62 ze. zr. zq. 1. Pagpapahulaan ng pangalan ng kagamitan sa paghahalaman na alam nila. Paglalahad: zt. zd.yu. Paano natin mapapakinabangan ng matagal an gating mga kasangkapan sa paghahalaman? aab. Panimulang Gawain zk. 143 zf. yy. EPP V yv. Pagpapahalaga: Pagiging Masinop zb. aak. Isa-isang ipakilala ang mga kasangkapan. 2. zv. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. Paksa: Mga Kasangkapan/Kagamitan sa Pagnanarseri. Paglalapat aai. 121-123 zg. III. Tumawag ng ilang bata sa harapan. 1. zp. Pagganyak: zo. Anu-ano ang mga pangunahing gawain sa narseri? zm. Anu-ano ang mga kasangkapan/kagamitan sa paghahalaman. Pamamaraan: zj. za. Isang bata ang maglalarawan ng isang uri ng kasangkapan at isang bata ang magsasabing ngalan nito. Anu-ano ang iba’t ibang kasangkapan sa pagnanarseri? zx. Date: __________ yx. A. yz. Ipakita sa mga bata ang kasangkapan at kagamitan sa pagnanarseri. Panlinang na Gawain zs.4. zu. Balik-aral: zl. aac. 2. C. Layunin:  Natutukoy ang mga kasangkapan/kagamitan sa pagnanarseri. IV. Pagtataya: . Paglalahat: aad. Paghambingin ang bawat isa.3 d. zy. zn. aae. Pangwakas na Gawain aah. zc. yw. Paano ginagamit ang mga kasangkapang ito? zz. Papiliin ng kagamitan o kasangkapan sa paghahalaman at ipasabi o ipatukoy ang pangalan nito. Batayang Aklat – Umunlad sa Paggawa d. Anu-anong kagamitan ang ginagamit sa panghukay? Panglinis? Pagpaparami ng halaman? Paglilipat ng lupa at punla? aaa. I. aaj. Pagtalakay: zw.

. rigadera d. aax. gulok b.Gumawa ng album tungkol sa mga kagamitan at kasangkapan sa pagnanarseri. a. aav. asarol d. pala d. a. palang tinidor c. asarol aas. aat. V. a. 4. a. 3. gulok c.aal. tabo aau. ______ ang ginagamit sa pagbubungkal ng lupang tataniman. 5. ______ ang ginagamit sa maayos na paglilipat ng mga punla aar. ______ ang ginagamit sa paghawan ng matataba/matataas na damo sa halaman. ______ ang ginagamit sa pagbuhaghag ng lupa. aan. aaz. Takdang-Aralin: aay. dulos c. dulos d. Piliin ang titik ng tamang kasangkapan sa paghahalaman na tinutukoy upang mabuo ang diwa ng pangungusap. hose d. pala b. a. dulos b. kalaykay b. aam. aap. gulok aaq. asarol c. 1. Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel. pala aaw. rigadera b. kalaykay aao. ______ ay gawa sa metal o plastic at pinakaangkop sa pagdidilig ng mga punla. 2. timba c.

abg.4 d. 1. abf. acv. Isulat ang mga dapat mong gawin kung magpaplano ng isang narseri acs. abn. Paano sisimulan ang pagnanarseri? aci. Anu-ano ang mga dapat na ihanda kung gagawa ng narseri. A. Pagganyak: abu. V. ach. Pagtalakay: ace. 2. . EPP V abb. III. abt. abv.b. Date: __________ abd. acm. a. I. 3. Ano ang dapat ihanda sa pagtatayo ng isang narseri? acl. Panimulang Gawain abp. Sanggunian: BEC B. Anu-ano ang kagamitan/kasangkapan sa pangnanarseri? abr. Pagpapahalaga: Kusang Paggawa abh. Panlinang na Gawain abx. C. Paglalapat aco. abe.4. Nagsusukat ng kahong punlaan/kamang punalaan. Itanong sa mga bata kung nais nilang malaman kung paano gawin ang isang narseri. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. IV. Paglalahat: ack. act. Gumawa ng isang palano tungkol sa pangnanarseri at sikaping makagawa ng narseri sa loob ng bakuran ng tahanan. abc. 141 abl. c. Layunin:  Nakapagpaplano ng isang narseri. acq. 2. B. Kagamitan: mga larawan abm. Pagpapakita sa mga bata ng mga larawan tungkol sa mga sumusunod: abz. Pagpapakita ng larawan ng narseri. Pagtataya: acr. acc. Naglilinis ng lugar na pagtatayuan ng narseri. Ano ang inihahanda nila? Ano ang sinusukat ng mga bata? acg. abi.aba. Paksa: Pagpaplano ng Narseri abj. Paglalahad: aby. Balik-aral: abq. Naghahanda ang mga bata sa gagawing punla. 1. II. Anu-ano ang mga ginagawa ng mga nasa larawan? acf. aca. Paano ginagamit ang mga ito? abs. 1. acb. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng plano ng narseri? acp. acj.62 abk. acd. Takdang-Aralin: acu. Pamamaraan: abo. Pangwakas na Gawain acn. abw.

Pamamaraan: adk. 146 adh. Panimulang Gawain adl. 1. aeg.acw. Maingat na binalatan at may tamang haba ang sangang napili. Pagganyak: adt. Pagtataya: ael. EPP V acx. Maayos at maingat na tinalian ang materyales na ibinalot. Layunin:  Naipapakita ang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng pagpupunla adb. Pagpapahalaga: Pagkamasipag add. I. adv. Pangwakas na Gawain aeh. A.5. Ano ang dapat nilang gawin? adu. IV. Nabalutan ng lupa ang bahaging nabalatan.Date: __________ acz.tangkay . 1. Panlinang na Gawain adw. Tumawag ng ilang bata na magsasagawa ng paraan ng pagpapaugat. acy. Kagamitan: kutsilyo. adz.supang adq. Paksa: Pagpaparami ng Halaman . 2. adc. 2. aea.pagpapaugat adr. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d.4. ade.binababad . . Matamis at masarap ang bunga ng tsiko nila Kenneth. isterilang lupa adi. Pagtalakay: aeb. Sanggunian: BEC B. Gamitin ang mga sumusunod na pamantayan sa pagmamarka. 1. Ipakitang turo at ipaliwanag ang bawat paraan sa pagpaparami ng halaman sa pamamagitan ng pagpapaugat. ado. Paglalapat aei. III. ady. Paglalahat: aee. aed. C. ada. 2. Dalhin ang mga bata sa halamanan o narseri ng paaralan. Sa pamamagitan ng mga dalang sanga ng mga bata ipagawa ang pamamaraan ng pagpapaugat. aem. 1. 4. Anu-ano ang iba’t ibang Gawain sa pagnanarseri? adn.1. Paglalahad: adx. II. . B. 3. Nais nila itong paramihin. plastic. aek.1 d.62 adg. adj. Nakapili ng mabuting uri ng sanga. Ipaliwanag ang paraan ng pagpaparami ng halaman gamit ang pagpapaugat. Pag-aalis ng Sagabal: adp.Pagpapaugat adf. . Anu-ano ang mga paraan ng pagpapaugat ng halaman? aef. Balik-aral: adm. aec. sanga. 3. ads. Isa-isang ipakita ang mga kagamitang pag-aaralan at gagamitin. 3. aej.

5. Antas ng Kahusayan: aeo. 4Higit na mahusay aeq. aeu. Magparami ng mangga sa pamamagitan ng pagpapaugat. Nadiligan kaagad ang bahaging pinauugat. Magdala ng mga buto ng halamang ipinupunla aew. . 1Hindi mahusay aet. 5 – Napakahusay aep. Takdang-Aralin: aev. 2Mahusay-husay aes. aen. V. 3Mahusay aer.

e. Pag-aalis ng sagabal: afq. I. a. Panlinang na Gawain afx. Pagganyak: afu. Pagtalakay: agb.aex. III. Sanggunian: BEC B. agg. agq. 1. afp. agf. afz.Date: __________ afa. 2. Pagpapakita sa mga bata ng tutuong buto ng mga halamang ipinupunla. age. Magbigay ng halimbawa ng halalman. Gamitin ang iskor kard sa pagmamarka batay sa kahusayan na ipinakita ng mga bata: . Paksa: Pagpaparami ng Halaman . Pagtataya: agr. aga. aft.5. aff. IV. 1.Pagpupunla afg. C. agh. 145 afi. afk.pagpupunla . . Pagpapahalaga: Pagkamasipag afe. Pamamaraan: afl. Panimulang Gawain afm. agj.1. aez. Paghahanda ng kahon o kamang punlaan. agc. b. kamang punlaan afj. afv. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 1.2 d . Paglalahat: agk. agd. Ipakitang gawa ng mga bata ang wastong paraan ng pagpupunla. Unti-unting paglalantad ng punlaan sa init ng araw at hangin sumibol na ang mga buto. . Pagpapakitang turo ng mga hakbang sa pagpupunla at tanungan ukol dito. Sa mga nabanggit na halaman alin ang ipinupunla muna bago itanim sa permanenteng taniman. B. Paglalapat ago. Anu-ano ang mga paraan ng pagpupunla upang maparami natin ang mga halaman? agl.ilantad afs. Anu-ano ang mga halaman na maaaring gamitan ng pagpapaugat? afo. 3. Balik-aral: afn. afb. Paglalahad: afy.62 afh. Pangwakas na Gawain agn. Paglilipat ng punla sa tamang panahon. 3. afw. Pagtatakip ng kamang punlaan. agi. afd. c. f. Layunin:  Naipapakita ang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng pagpunla afc.pagbubudbod . Pagbubudbod ng mga buto sa kamang punlaan. II. EPP V aey. A. Kagamitan: mga buto ng halamang ipinupunla. agp. 2. Pagdidilig ng kamang punlaan. d.4. agm.kunang punlaan afr.

Mahusay-husay ahf. agv. 2. 5 – Napakahusay ahc.Hindi mahusay ahg. Mga Gawain: agu. Paglalantad ng punla sa init ng araw at hangin. Magdala ng sanga ng mangga. 4 . Wastong pagdidilig ng kahong punlaan. agt. aha. ahh. 1 . Maingat na pagtatakip ng kahong punlaan. 2 . . Maingat na pagbudbod ng buto sa kahong punlaan. Maayos na paghahanda ng lupa sa kahong punlaan. agx. Takdang-Aralin: ahj. 3 .V. 4. 3.Mahusay ahe. 1. agz. agy.ags. agw. 5. Antas ng kahusayan: ahb. ahi. Isagawa sa bahay ang natutunang pagpupunla. tape at kutsilyo.Higit na mahusay ahd.

uka aif. aip.tape . Ipakitang-turo ang mga paraan ng pagdudugtong sa mga bata. Pangwakas na Gawain ajb. 2. Pagtalakay: aiq. Paglalapat ajc. C. aiv. Pangkatang Gawain: . aio. Pamamaraan: ahy. . aix. Kagamitan: sanga ng mangga. 2. ahp. Pagpapahalaga: Pagkamaingat at Pagkamaparaan ahr. aho. Pagganyak: aih. aig.5.62 ahu. 3. III. Paano malalaman na tumutubo na ang pinagdugtong na sanga. Anong hugis at gaano kalalim ang ilalagay na uka sa dulong ibabaw ng stock? ais. ain. B. 1. Date: __________ ahn. Anu-ano ang sunud-sunod na hakbang sa payak ng uri ng pagdudugtong? aiz. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. aje. 1. I. 3. ahm.3 d . larawan ng punong mangga na may bunga ahw.II. .stock . Ipakilala ang bawat isa.1. aib. Balik-aral: aia. Paano kaya tayo magkakaroon ng ganitong puno ng mangga? aij. ajd.scion aie.ahk. Anong uri at gaano kahaba ang scion na lapat gamitin? ait. aii. aic. ahx. Ipakita ang mga kagamitan sa pagdudugtong. Paglalahad: aim. ahs. Sanggunian: BEC B. Paglalahat: aiy. Ipakita ng dalawang bata ang mga hakbang sa payak na uri ng pagdudugtong. Pag-aalis ng sagabal: aid. tape. Anong uri at paano inihahanda ang stock na dapat nating piliin? air. Panimulang Gawain ahz. 1. Pagtataya: ajf. kutsilyo. Paano dapat isagawa ang mga pamamaraang ito? aiw. aik. Pagpapakita ng larawan ng punong mangga na maliit pa ay may bunga na. Panlinang na Gawain ail. Isa-isahin ang sunud-sunod na paraan ng pagpupunla. Paksa: Pagpaparami ng Halaman – Pagdudugtong o Grafting aht. Layunin:  Naipakikita ang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng pagdudugtong o grafting. Anong dapat nating tiyakin bago balutan ng tape ang pinagdugtong na scion at stock? aiu. IV.4. EPP V ahl. ahq. aja. A. 148 ahv.

Natiyak na lapat ang stock at scion bago binalutan ng tape. Takdang-Aralin: ajx. 1. 4. 5 – Napakahusay ajk. 1 Hindi mahusay ajo. aju. ajp. ajv. Maayos at maingat na naisagawa ang mga hakbang sa pagdudugtong. ajh. Magdala ng sangang may buko. 2. Antas ng Kahusayan: ajj. ajt. ajs. . ajr. aji. 2. kutsilyo at tape. 3 Mahusay ajm. ajy. 5. 2Mahusay-husay ajn. 1. 3. Mga Pamantaiyan: ajq. Gamitin ang iskor card sa pagmamarka. Tama ang hugis ng dulo ng stock at scion. Nakapili ako ng mabuting uri ng stock at scion. Isagawa sa sariling bakuran ang natutunang pamamaraan ng pagdudugtong.ajg. ajw. 4 Higit na mahusay ajl. Ipagawa sa bawat pangkat ang mga hakbang sa pagdudugtong o grafting. V. Wasto ang lalim ng stock at tulis ng scion.

62 akj. akh. . Anu-ano ang mga hakbangin sa pagpapabuko? Isa-isahin ito. als. ano ang dapat na gawin? alj. kutsilyo at tape na pambalot larawan ng punong namumunga.5.stock . 2.4 d . Panlinang na Gawain ala. Pagpapahalaga: Pagkamaingat akg. Paglalahat: aln. akb. II. akm. Paksa: Pagpaparami ng Halaman – Pagpapabuko o Budding aki. scion na may buko. ale. akd. alc. akl. Pamamaraan: akn.scion akt. Anong uri ng stock ang dapat nating gamitin? Paano ito ihahanda? alg.1. akv. C. 1. Ipakita ang mga kagamitan at kasangkapan sa pagpapabuko o budding. akr.4. Balik-aral: akp. Pagkatapos isingit ang buko. Date: __________ akc. Pagganyak: akw. Kagamitan: stock. 3. alp. III. Anu-ano ang mga hakbang sa pagpaparami ng halaman tulad ng payak na pagdudugtong? akq. Pag-aalis ng sagabal: aks. Ipakitang-turo ang mga paraang gagawin sa mga bata. Layunin:  Naipapakita ang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng pagpapabuko o budding ake. 3. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. Paglalahad: alb. alo. .shield . Paglalapat alr. Pagpapakita ng larawan ng punong namumunga. Anong gagawin sa bukong hiniwa ng hugis kalasag? ali. paano tayo magkakaroon ng ganitong puno na maliit pa ay may bunga na? aky. Pangwakas na Gawain alq. Anong hugis ang hihiwain sa sanga at gaano ito kahaba? alh. 147 akk. akx. ald. 1. EPP V aka. akz. Sanggunian: BEC B. 1. Pagtalakay: alf. Pumili ng ilang bata at ipakitang gawa ang mga hakbang sa pagpapabuko. I. akf. Ipakilala ang bawat isa.buko aku. . Paano dapat isagawa ang mga hakbangin sa pagpapabuko? Bakit? all. Panimulang Gawain ako. alm. A. 2.ajz. Paano malalaman na tumutubo na ang buko? alk. Bukod sa pagpapaugat at pagdudugtong. B.

Nakapili ng mahusay na uri ng stock at scion na may buko. alz. Nilagyan ng hugis T ang stock at pinaluwang. V. Naisagawa ang mga hakbangin nang may pag-iingat.alt. Ipagawa sa mga bata ang mga hakbangin sa pagpapabuko. amb. Ipasagot ang sumusunod na pamantayan ng Oo o Hindi. Iguhit sa puting papel ang mga paraan ng pagpaparami ng halaman. aly.IV. alu. Pagtataya: alv. Takdang-Aralin: ame. alx. amc. 1. 3. amd. Natanggalan ang stock ng magulang na dahon. Pangkatang Gawain: alw. 5. Nahiwa nang hugis kalasag ang buko na isiningit sa hugis T at binalutan ng tape. ama. . 4. 2.

amf.
EPP V
amg.
amh.
Date: __________
ami.
amj.
I.
Layunin:
 Naisasagawa ang wastong pangangalaga ng mga punla at tanim sa narseri.
amk.
aml.
Pagpapahalaga: Wastong Pangangalaga ng Halaman
amm.
amn. II.
Paksa:
Pangangalaga ng mga Punla
amo.
Sanggunian:
BEC B.4.6.1 d.62
amp.
Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 143
amq.
Kagamitan:
mga larawan
amr.
ams.
III.
Pamamaraan:
amt.
A.
Panimulang Gawain
amu.
1.
Balik-aral:
amv. Paano inihahanda ang kamang taniman.
amw.
2.
Pagganyak:
amx.
Pagpapakita ng larawan ng mga punla sa kahong punlaan.
amy.
Alam ba ninyo kung paano ito inaalagaan?
amz.
ana.
B.
Panlinang na Gawain
anb.
1.
Paglalahad:
anc.
Bisitahin ang narseri ng paaralan. Pag-usapan ang nakitang punla.
Pagkumparahin ang mga tanim sa kahong punlaan.
and.
2.
Pagtalakay:
ane.
Pag-usapan ang hakbang sa pag-aalaga ng punla
anf.
1.
Alagaang mabuti ang mga punla upang lumusog at bumilis sa paglaki.
ang.
2.
Tanggalin ang mga ligaw na halaman/damong tumutubo upang hindi
maagawan ang mga punla ng kinakailangang sustansya.
anh.
3.
Diligan ang mga halaman araw-araw.
ani. 4. Bungkalin ang lupa sa paligid ng halaman upang bumilis ang paglaki ng ugat nito
minsan sa isang lingo.
anj. 5. Lagyan ng bakod ang mga punla upang hindi ito masira.
ank.
3.
Paglalahat:
anl.
Paano ang wastong pangangalaga sa mga punla at pananim?
anm.
Bakit kailangan nating alagaan ang mga punla at tanim?
ann.
C.
Pangwakas na Gawain
ano. 1.
Paglalapat
anp.
Ipakikita ng mga bata ang wastong pangangalaga ng mga punla at tanim.
anq. IV. Pagtataya:
anr.
Sagutin ang sumusunod na tseklis ng Oo, Minsan o Hindi:
1. Dinidiligan ang mga halaman sa tamang oras.
2. Inaalis ang mga damong ligaw sa halaman.
3. Pinaluluwag ang lupa sa paligid ng halaman.
4. Binomba ng gamut na pamatay-peste kung mayroon.
5. Ibinalik nang maayos at malinis ang mga kasangkapang ginagamit.
ans.
ant.
V. Takdang-Aralin:
anu.
Pangalagaan ang mga punla at tanim ninyong halaman sa bakuran.

anv.
EPP V
anw.
anx.
Date: __________
any.
anz.
I.
Layunin:
 Natutukoy ang mga tanim na maaring ipagbili
aoa.
aob.
Pagpapahalaga: Pagiging alisto/alerto
aoc.
aod.
II.
Paksa:
Mga Tanim na Maaaring Ipagbili
aoe.
Sanggunian:
BEC B.4.6.2 d .62
aof.
Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 134
aog.
Kagamitan:
halimbawa ng mga tanim na maaring ipagbili
aoh.
aoi. III.
Pamamaraan:
aoj.
A. Panimulang Gawain
aok.
1.
Balik-aral:
aol. Paano ang wastong pangangalaga sa inyong pananim?
aom.
aon.
2.
Pagganyak:
aoo.
Ipaawit ang “Bahay Kubo” sa mga bata.
aop.
aoq.
B.
Panlinang na Gawain
aor.
1.
Paglalahad:
aos.
Palabasin ang mga bata sa silid-aralan at ipamasid ang mga pananim sa bakuran
ng paaralan.
aot.
Itanong sa mga bata kung anu-ano ang mga pananim na kanilang nakita sa loob
ng bakuran ng paaralan.
aou.
aov.
2.
Pagtalakay:
aow. Ipasulat sa pisara ang pananim na nakita nila sa loob ng paaralan. Isama na rito
ang nasa kanilang bakuran. Alin-alin sa mga ito ang halamang gulay at namumunga?
aox.
Bakit dapat nating pangalagaan ito?
aoy.
Anu-ano ang mga pakinabang na makukuha natin mula sa mga halamang ito?
aoz.
apa.
3.
Paglalahat:
apb.
Anu-ano ang mga tanim na maaari nating ipagbili?
apc.
apd.
C.
Pangwakas na Gawain
ape.
1.
Paglalapat
apf.
Maraming tanim sa loob ng bakuran nina Marie. Tulad ng Rosas, Camia, petsay,
okra, talong, gumamela at santan. Nais ng kanyang ama na magbenta sila sa palengke. Anuano ang mga tanim na maaaring anihin at ipagbili?
apg.
aph. IV. Pagtataya:
api.
Lagyan ng tsek ang mga tanim na maaaring ipagbili at ekis ang hindi.
apj. 1. patola
apl. 3. mangga
apn.
5. San Fransico
apk.
2. calachuchi
apm. 4. kalabasa
apo.
app. V. Takdang-Aralin:
apq.
Pumili ng isang uri ng halamang gulay na maaaring ipagbili at paano ito ipagbibili.

apr.
EPP V
aps.
apt. Date: __________
apu.
apv.
I.
Layunin:
 Nakapagtutuos ng ginasta/kinita mula sa halamang ipinagbili.
apw.
apx.
Pagpapahalaga: Pagbebenta ng may Katapatan
apy.
apz.
II.
Paksa:
Pagtutuos ng Ginasta/Kinita Mula sa Halamang Ipinagbili
aqa.
Sanggunian:
BEC B.4.6.3 d .62
aqb.
Kagamitan:
larawan ng narseri, start
aqc.
aqd.
III.
Pamamaraan:
aqe.
A.
Panimulang Gawain
aqf.
1.
Balik-aral:
aqg.
Ano ang mangyayari kung aalagaan nating mabuti ang mga halaman sa narseri?
aqh.
aqi.
2.
Pagganyak:
aqj. Pagpapakita ng larawan ng narseri. Alin sa mga halamang ito ang maaari nating
ipabili/pagkakitaan?
aqk.
Paano natin ito mapagkakakitaan?
aql.
aqm.
B.
Panlinang na Gawain
aqn.
1.
Paglalahad:
aqo.
Ipabasa ang sitwasyon sa ibaba na nakasulat sa tsart.
aqp.
Naipagbili ni Patrick ang 80 punlang mangga sa halagang P30.00 bawat isa. Sa
pag-aaalaga ay nakagastos siya ng P80.00 para sa tanimang plastic, P50.00 para sa pataba at
P30.00 sa pamatay-kulisap. Magkano ang puhunan at kinita ni Patrick?
aqq.
aqr.
2.
Pagtalakay:
aqs.
Anu-ano ang mga bagay na kailangan sa pagpaparami ng halaman?
aqt.
Anu-ano ang mga bagay na maaaring isama rito na maaaring ibilang sa puhunan?
aqu.
Saan manggagaling ang kita ng isang narseri?
aqv.
Sa sitwasyon sa itaas magkano ang naging puhunan o ginasta ni Patrick bago
niya naipagbili niya?
aqw. Paano nalalaman/natutuos ang kita mula sa narseri?
aqx.
Bakit kailangang marunong tayong magtuos ng ginasta/kita mula sa mga
halamang ipinagbibili?
aqy.
aqz.
3.
Paglalahat:
ara.
Anu-ano ang mga tanim na maaari nating ipagbili?
arb.
arc.
C. Pangwakas na Gawain
ard.
1.
Paglalapat
are.
Paano ang pagtutuos ng ginasta at kinita sa narseri?
arf.
arg.
IV. Pagtataya:
arh.
Basahin ang sumusunod na sitwasyon at piliin ang titik ng wastong sagot at isinulat sa
sagutang papel:

ari.
Si Jonas ay may narseri at dito ay nag-aalaga siya ng iba’t ibang uri ng halamang prutas.
Makalipas ang ilang panahon pag-aalaga ay nakapagbili na siya ng sumusunod:
arj.
200 punong mangga –
P 35.00
bawat isa
ark.
10
punong tsiko P200.00
bawat isa
arl.
50
punong atis P 25.00bawat isa
arm.
20
punong langka
P100.00
bawat isa
arn.
20
punong santolP 40.00bawat isa
aro.
arp.
Magkano ang kanyang kinita kung siya ay gumastos ng mga sumusunod:
arq.
binhi
- P 5,000.00
arr.
plastic
300.00
ars.
pataba
1,050.00
art.
pamatay peste
700.00
aru.
tubig/koryente
1,000.00
arv.
labor
2,000.00
arw.
1. Magkano ang ginasta niya sa pagbili ng binihi, pataba at gamut na pamatay-peste?
arx. a. P6,750.00
b. P6,350.00
c. P5,350.00
d. P5,750.00
2. Ang gastos sa pagbili ng plastic, bayad sa kuryente at manggagawa ay
ary. a. P2,300.00
b. P2,000.00
c. P3,000.00
d. P3,300.00
3. Magkano ang kabubuang halangang ginasta ni Jonas?
arz. a. P8,050.0
b. P10,050.00
c. P9,500.00
d. P10,500.00
asa.
4. Ang kabuuang halagang ginasta ni Jonas?
asb.a. P15,050.00
b. P15,500.00
c. P13,050.00
d. P13,500.00
asc.
5. Si Jonas ay kumita ng halagang _____
asd.a. P3,000.00
b. P3,050.00
c. P3,500.00
d. P5,050.00
ase.
asf. V. Takdang-Aralin:
asg.Anu-ano ang mahusay na uri ng halaman na ating mapagkakakitaan? Isulat sa kwaderno.

ash.
EPP V
asi.
asj. Date: __________
ask.
asl. I.
Layunin:
 Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng manok na aalagaan
asm.
asn.
Pagpapahalaga: Pagkamatiyaga sa Gawain at Matalinong Pagpapasya
aso.
asp.II. Paksa:
Pag-aalaga ng Manok
asq.
Sanggunian: BEC B.5 d .63
asr.
Kagamitan: larawan ng manok
ass.
ast. III.
Pamamaraan:
asu.
A. Panimulang Gawain
asv.
1.
Balik-aral:
asw.
Anu-ano ang mga kapakinabangan na makukuha natin mula sa pag-aalaga ng
mga hayop?
asx.
asy.
2.
Pagganyak:
asz.
Pahulaan:
ata.
Ito ay puti na hugis bilohaba, masustansiya at mayaman sa protina at pampalusog pa.
ito ay karaniwang ulam sa umaga. Ano ito?
atb.
atc.
B. Panlinang na Gawain
atd.
1.
Paglalahad:
ate.
Pagrereport ng isang pangkat tungkol sa pag-aaalaga ng manok.
atf.
atg.
2.
Pagtalakay:
ath.
Anu-anong uri/lahi ng manok ang mahusay nating alagaan kung ang gusto nating
alagaan ay layer?
ati.
Ano ang layer? Bakit dapat itong alagaan?
atj.
Anu-anong lahi naman ang ating aalagaan kung broiler ang gusto natin?
atk.
Ano ang broiler? Bakit mabuting mag-alaga nito?
atl.
Anong uri ng layer at broiler ang mahusay nating alagaan?
atm.
atn.
3.
Paglalahat:
ato.
Anu-ano ang mga tanim na maaari nating ipagbili?
atp.
atq.
C.
Pangwakas na Gawain
atr. 1. Paglalapat
ats.
Mag-aalaga kayo ang manok na broiler, anong lahi ang inyong aalagaan?
att.
atu.
IV. Pagtataya:
atv.
Isulat ang tamang sagot:
1. Ang pinakamahusay na lahi ng manok sa produksiyon ng itlong ay ang ______.
2. Sa mga broiler naman ay kilala ang mga uri/lahing ______, __________, at __________.
3. Makikilala ang mahuhusay na manok sa kanilang __________ na balat at mapuputing ___.
atw.
atx.V. Takdang-Aralin:
aty.
Anu-ano ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga ng manok?

atz. EPP V
aua.
aub.
Date: __________
auc.
aud.
I.
Layunin:
 Natatalakay ang mahusay na uri/lahi ng manok na aalagaan
aue.
auf.
Pagpapahalaga: Wastong Pagpapasya
aug.
auh.
II.
Paksa:
Pag-aalaga ng Manok
aui.
Sanggunian: BEC B.5.2.1 d .63
auj.
Umunlad sa Paggawa d. 134.136
auk.
Kagamitan:
larawan ng manok
aul.
aum.
III.
Pamamaraan:
aun.
A.
Panimulang Gawain
auo.
1.
Balik-aral:
aup.
Anu-anong lahi ang manok ang mahusay na alagaan?
auq.
Anu-ano ang dalawang uri ng manok na inaalagaan natin?
aur.
aus.
2.
Pagganyak:
aut.
Sino-sino sa inyo ang may alagang manok sa bahay?
auu.
Ano ang naibibigay sa inyo ng mga ito?
auv.
auw.
B.
Panlinang na Gawain
aux.
1.
Paglalahad:
auy.
Ipabasa sa mga bata ang teksto d. 134-136 ukol sa pag-aalaga ng manok.
auz.
ava.
2.
Pagtalakay:
avb.
Anu-anong pakinabang ang dulot ng pag-aalaga ng manok sa inyong bakuran?
avc.
Anu-anong mga bagay ang dapat isaalang-alang sa pagpili ng uri/lahi ng manok
na aalagaan?
avd.
Paano natin makikilala ang mga lahing mahusay alagaan?
ave.
Anu-ano ang mga katangian ng mga manok na ito?
avf.
avg.
3.
Paglalahat:
avh.
Ang kaalaman sa uri ng manok na aalagaan ay nakatutulong nang malaki
upang mapalawak ang kapaki-pakinabang na gawaing ito.
avi.
avj.
C. Pangwakas na Gawain
avk.
1.
Paglalapat
avl.
Anu-anong mga bagay ang dapat nating isaalang-alang sa pagpili ng manok na
aalagaan?
avm.
avn. IV. Pagtataya:
avo.
Punan ang mga patlang ng tamang sagot
avp.
1. ________ ang tawag sa mga manok na inaalagaan upang magdulot ng sariwang itlog.
avq.
2. Ang uri ng manok na inaalagaan upang patabain at gawing pagkain ang karne ay ang
____.
avr.
3. Ang manok ay nagdudulot ng pagkain sa mga tao tulad ng _____ at _______.
avs.

avt.V. Takdang-Aralin:
avu.
Paano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng manok?
avv.
EPP V
avw.
avx.
Date: __________
avy.
avz.
I.
Layunin:
 Nasusunod ang wastong paraan ng pag-aalaga ng manok
awa.
awb. Pagpapahalaga: Pagiging masipag at matiyaga
awc.
awd. II.
Paksa:
Pag-aalaga ng Manok
awe.
Sanggunian:
BEC B.5.3 d .63
awf.
Umunlad sa Paggawa d. 134.136
awg.
Kagamitan:
larawan ng manok
awh.
awi.
III.
Pamamaraan:
awj.
A.
Panimulang Gawain
awk.
1.
Balik-aral:
awl.
Ano-ano ang mahusay na lahi ng manok na aalagaan?
awm.
awn.
2.
Pagganyak:
awo. Ipabasa sa mga bata ang sumusunod na sitwasyon:
awp.
Si Mang Iske ay may alagang manok. Hinahayaan na lamang niya itong
nakawawala dahil maluwang naman ang kanayang bakuran. Tama ba ito? Bakit?
awq.
awr.
B.
Panlinang na Gawain
aws.
1.
Paglalahad:
awt.
Pagbasa ng mga bata o pagrereport ng isang pangkat ng mga bata ukol sa
wastong paraan ng pag-aalaga ng manok.
awu.
awv.
2.
Pagtalakay:
aww. Tatalakayin ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng manok.
awx. Anu-ano ang maaaring maitulong sa atin nag pag-aalaga ng manok?
awy. Ano ang tinatawag na breeding?
awz. Anu-anong materyales ang maaring gamitin sa paggawa ng kulungan ng manok?
axa.
Anong uri ng pagkain at inumin ang dapat na ibigay sa mga manok?
axb.
Bakit kailangang panatilihin ang kalinisan sa loob at labas ng kulungan ng
manok?
axc.
axd.
3.
Paglalahat:
axe.
Bakit kailangang alamin ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng
manok?
axf.
axg.
C.
Pangwakas na Gawain
axh. 1.
Paglalapat
axi.
Bakit mahalaga ang pagpapainit sa mga bagong pisang sisiw? Tama bang chicken
wire lang ang materyales na maaaring gawing kulungan ng manok? Bakit?
axj.
axk. IV. Pagtataya:

axl.
Isulat ang tsek kung nagsasaad ng wastong paraan ng pag-aalaga ng manok at ekis nman
kung hindi:
axm. _____ 1.
Kailangan ng manok ang maluwang na kulungan.
axn.
_____ 2.
Maaring yari sa katutubong materyales ang kulungan nito.
axo.
_____ 3.
Hindi na kailangang lagyan ng gamut ang tubig na iniinom ng sisiw
dahil dagdag lang itong gastos
axp.
_____ 4.
Ang developer mash ay pinakakain sa dumalagang layer upang ihanda
na sa pangingitlog.
axq.
_____ 5.
Linisin at isterilisahin ang kulungan at mga kagamitan dito sa bawat
panahon ng pag-aalaga.
axr.
axs.
V. Takdang-Aralin:
axt.
Isagawa sa bahay ang natutunang pangangalaga sa manok.

axu.
EPP V
axv.
axw.
Date: __________
axx.
axy.
I.
Layunin:
 Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng kambing na aalagaan
axz.
aya.
Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Hayop
ayb.
ayc.
II.
Paksa:
Pag-aalaga ng Kambing
ayd.
Sanggunian:
BEC B.5.1 d .63
aye.
Umunlad sa Paggawa d. 136-137
ayf.
Kagamitan: larawan ng kambing
ayg.
ayh.
III.
Pamamaraan:
ayi.
A. Panimulang Gawain
ayj.
1.
Balik-aral:
ayk.
Anu-ano ang pakinabang na makukuha natin sa pag-aalaga ng hayop?
ayl. Anu-anong uri ng hayop ang maaari nating alagaan sa likod bahay?
aym.
ayn.
2.
Pagganyak:
ayo.
Sino na ang nakakain ng kesong puti?
ayp.
Saang hayop galling ang gatas na ginagawang kesong puti?
ayq.
ayr.
B. Panlinang na Gawain
ays.
1.
Paglalahad:
ayt.
Pagpapakita ng larawan ng kambing?
ayu.
Ano kayang uri/lari ng kambing ito? Mabuti kayang alagaan ito?
ayv.
ayw.
2.
Pagtalakay:
ayx.
Anu-anong pakinabang ang makukuha natin mula sa kambing?
ayy.
Anu-anong lahi ng kambing ang mahusay alagaan para sa gatas nito?
ayz.
Anu-anong lahi ng kambing ang mahusay alagaan para sa karne nito?
aza.
azb.
3.
Paglalahat:
azc.
Anu-anong uri ng kambing ang mahusay alagaan para sa karne? Gatas?
azd.
aze.
C.
Pangwakas na Gawain
azf. 1. Paglalapat
azg.
Pangkatin ang mga bata sa 2 grupo. Ang isang pangkat ang magsasabi ng lahing
mahusay alagaan para sa gatas at ang isang pangkat naman ay para sa karne.
azh.
azi. IV. Pagtataya:
azj.
Ayusin ang mga letra upang mabuo ang pangalan ng uri/lahi ng kambing na mahusay
alagaan.
azk.
1. N A A N E S
azn.
4.
B INAGO
azl. 2. N A D I I N
L U N AN
azm. 3.
GONGBU
azo.
5.
C H I NAF
TGER
LEFREN
azp.
azq.

azr.V. Takdang-Aralin:
azs.
Isulat sa kuwaderno ang katangian ng iba’t-ibang uri/lahi ng kambing na mahusay alagaan.
azt.
azu.
EPP V
azv.
azw.
Date: __________
azx.
azy.
I.
Layunin:
 Natatalakay ang iba’t-ibang uri/lahi ng kambing na aalagaan
azz.
baa.
Pagpapahalaga: Matalinong Pagpili
bab.
bac.
II.
Paksa:
Pag-aalaga ng Kambing
bad.
Sanggunian:
BEC B.5.2.1 d .63
bae.
Umunlad sa Paggawa d. 136-137
baf.
Kagamitan: larawan ng iba’t-ibang uri/lahi ng kambing, plaskard
bag.
bah.
III.
Pamamaraan:
bai.
A. Panimulang Gawain
baj.
1.
Balik-aral:
bak.
Anu-ano ang kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop?
bal. Anu-anong produkto ang makukuha mula rito?
bam.
2.
Pagganyak:
ban.
Pagpapakita ng larawan ng kambing. Ipalarawan ang bawat isa
bao.
bap.
B.
Panlinang na Gawain
baq.
1.
Paglalahad:
bar.
Pangkatin sa lima ang mga bata. Bigyan ng tig-isang plaskard na nakasulat ang
ngalan ng uri/lahi ng kambing. Ipabigay ang katangian ng bawat isang uri/lahi.
bas.
2.
Pagtalakay:
bat.
Anu-anong uri ng kambing ang mahusay nating alagaan?
bau.
Ipasulat sa pisara ang mga katangian ng bawat uri ng kambing? Pagkumparahin
ang katangian ng lahat ng lahi. Bakit mahusay alagaan ang mga lahing ito?
bav.
3.
Paglalahat:
baw.
Anu-anong uri ng kambing ang mahusay alagaan para sa masarap na
karne? Masustansiyang gatas? Anu-ano ang mga katangian ng mga kambing na ito?
bax.
bay.
C.
Pangwakas na Gawain
baz.
1.
Paglalapat
bba.
Piliin ang uri/lahi ng kambing na mahusay alagaan para sa gatas at karne.
Ilarawan ito at isulat sa kwaderno. Piliin ang ganitong uri kung mag-aalaga sa inyong
bakuran.
bbb.
bbc. IV. Pagtataya:
bbd.
Piliin sa Hanay A ang tinutukoy na mahusay na uri/lahi ng Kambing sa Hanay B. isulat
lamang ang titik ng tamang sagot:
bbe.
A
B
bbf.1.
Indian
a.
May putting guhit sa mukha at tainga, nagbibigay ng 4 n litrong
gatas
bbg.
2.
Saanen b.
Malaki ang katawan, 100-400 kilos ang timbang

bbk. bbm. Kagamitan: larawan ng kambing at kulungan nito bbz. angkop sa mainit na lugar. Paano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng kambing? bcq. bbj. bbp. III. Panimulang Gawain bcc. 3. I. Toggenburg c. bbv. 4. 1. may matipunong French Alpined.bbh. Pagganyak: bcg. Anong uri/lahi ng kambing ang mahusay alagaan para sa masustansiyang gatas? Karne? bce. A. bbr.63 bbx. bco. Anu-ano ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng kambing? bcy. bcf. Paksa: Pag-aalaga ng Kambing bbw. Paglalahat: bcx. Paglalahad: bcl. Umunlad sa Paggawa d. Masasabi ba ninyo na inaalagaang mabuti ang kambing na nakatira sa kulungang ito? Bakit? bcn. Pamamaraan: bcb. 2. Kailan ang pinakamaselang panahon sa buhay ng mga kambing? bcs. Pangwakas na Gawain . Takdang-Aralin: Iguhit ang 5 uri/lahi ng kambing sa putting papel. bbn. bca. Ano ang dapat kainin ng kambing? bcr. Layunin:  Nasusunod ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng kambing bbs. bcz. bbl. Saan yari ang kulungan ng kambing? bcm. Paano mapananatili na malinis ang paligid? bcu. Date: __________ bbq. 3. Paano natin mapangangalagaan nang wasto ang kambing? bch. II. 136-139 bby. 5. V.5. bbt. Itim o puti ang kulay at nagbibigay ng maraming gatas Anglo Nubiane. C. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Hayop Pagkamalinis bbu. Pagtalakay: bcp. 2. bcj. katawan bbi. bcw. Balik-aral: bcd. Pagpapakita ng larawan ng kambing at kulungan. B. Sanggunian: BEC B. Nakapagbibigay ng 3 litro ng gatas sa loob ng 300 araw. Paano natin mapapanatiling malinis ang kulungan ng kambing? bci.3 d . Panlinang na Gawain bck. 1. Bakit mahalaga na may kulungan ang kambing? bct. EPP V bbo. Paano makatutulong ang kaalaman sa pag-aalaga ng kambing sa kaunlaran ng kabuhayan ng mag-anak? bcv.

Kailangang saradung-sarado ang kulungan ng kambing upang hindi mabasa ang mga ito. Pangkatin ang mga bata sa tatlong grupo. bdn. 1.bda. Paglalapat bdb. Ang kulungan ng kambing ay mas mabuting nakataas sa lupa. V. Unang Pangkat – Pagpapakain ng kambing bde. Iguhit ang tamang kulungan para sa kambing. 2. bdh. Kailangang may sapat na bentilasyon ang kulungan at malinis na kapaligiran. Ipagawa an mga sumusunod sa bawat pangkat. Dula – dulaan bdc. Pangalawang Pangkat – Pangangalaga sa kalusugan bdf. IV. bdj. bdt. bdm. bdq. 1. bdr. bdi. 2. 4. 1. Maaring pakainin ng kahit na anong uri ng damo ang kambing. Pagtataya: bdk. Ikatlong Pangkat – Pagpapanatili ng kalinisan sa loob at sa paligid ng kulungan bdg. bdd. Kailangan ang kulungan upang hindi mabasa ang kambing ng ulan. . 5. Isagawa ang wastong paraan ng pag-aalaga ng kambing. bdo. bdp. 3. Takdang-Aralin: bds. Isulat ang Tama kung nagsasaad ng wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng Kambing at Mali naman kung hindi wastong paraan: bdl.

Paksa: Pagpili ng Uri ng Isdang Aalagaan bed. Panlinang na Gawain bet. I. bea. Panimulang Gawain bej. tong. Magtanong ukol dito. beh. a. bfb. darak bfm. IV. bec. bes. pakitong-kitong bep.1 d .5. Ipakita ang mga larawan. 1 bilog sa buntot . Paglalapat bfg. Pagtatanong sa mga bata ukol sa wastong paraan ng pag-aalaga ng kambing. bfe. Paglalahat: bfc. Pangkatin ang klase sa dalawang pangkat. lason b. bev. a. 3. 1. Anong uri ng isda ang mahusay na alagaan sa pamayanan? bfd. Umunlad sa Paggawa d. Kung nais ninyong magkaroon ng malaking kita sa palaisdaan. Pagganyak: ben. “Tong. malaki at masarap beq. C. Alimango sa dagat. Layunin:  Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng isdang aalagaan bdz. Alin sa mga ito ang mahusay alagaan? Bakit? bez. bfi. 1. EPP V bdv. bew. 2. pataba c. 2. bey. kulay ng kaliskis c.bdu.1. Pagpapahalaga: Pagkamasuri beb. Lahatang awit: beo. Pangwakas na Gawain bff.63 bee. 2 bilog sa buntot d. Mahirap hulihin sapagkat nangangagat. Piliin ang titik ng tamang sagot. 2. Ang isang pangkat ang magtatala ng uri ng tilapia at ang isa naman ay uri ng hitong mahusay alagaan. III. 1. bfa. paraan ng paglangoy bfo. Pamamaraan: bei. tae ng manok d. bem. bfk. b. II. B. Kagamitan: larawan ng isda tulad ng tilapia at hito beg. bdw. Sanggunian: BEC B. bel. bdy. bfn. A. Pagtalakay: bex.” ber. tong. Paglalahad: beu. 144-148 bef. Balik-aral: bek. anong lahi ng isda ang inyong aalagaan? Bakit? bfh. Pagtataya: bfj. Date: __________ bdx. Hayaan ang mga batang nag-uusap at nagbibigay ng kanilng opinion o kuru-kuro tungkol sa mga isdang mahusay alagaan. Ang babaeng tilapia ay makikilala sa pamamagitan ng ________. Ano ang inilalagay na gamut sa palaisdaan kung ito ay pinatutuyuan? bfl.

bfu. 2 bilog na buntot c. Gaano ang laki ng tamang sukat ng isang palaisdaan? bft. m.000 sq. per kilo bfy. 4. paraan ng paglalangoy bfr. 1 ektarya c. bfq.3. 800. m. Ang lalaking tilapia ay makikilala sa pamamagitan ng ______. per bultuhan d.00 sq. Gumawa ng isang model ng isda sa cartolina. Takdang-Aralin: bga. b. d. b. m. . kulay ng kaliskis bfs. per dosena c. per piraso bfx. bfv. a. Paano ipagmamalaki ang tilapia sa palaisdaan? bfw.bfp. a. Pwedeng isang tilapia o hito. a. 1 bilog na buntot d.5. bfz. 5. b. 200 sq.V.

Pangwakas na Gawain bhk. Isda bgk.1 d . C. bgd. 1. bhe. 2.bgb. Sanggunian: BEC B. 144-150 bgm. EPP V bgc. bhn. Anong kabutihan ang dulot nito sa inyong kabuhayan? bgt.63 bgl. IV. Hayaang makapag-usap at magtanong ang mga bata tungkol sa lahi ng isda. Takdang-Aralin: bhs. bgj. bgu. bhb. A. 2.Anong uri ng hayop ang mahusay na alagaan? bgs. bhg. bha. II. Kagamitan: tsart. Pagpapahalaga: Pagiging Mapagmasid bgi. Panlinang na Gawain bgy. Paksa: Mga Uri/Lahi ng Hayop na Aalagaan. Anu-anong lahi ng bibe o itik ang mahusay na alagaan? . bhr. larawan ng iba’t-ibang ng isda bgn. 1. Paglalahad: bgz. bgf. Sagutin ang sumusunod na tanong: 1. Anu-ano ang tatlong mahahalagang sangkap sa pag-aalaga ng isda? bhq. Pagtalakay: bhc. Paglalahat: bhh.5. Layunin:  Natatalaky ang iba’t-ibang uri/lahi ng hayop na aalagaan: isda bgg. Balik-aral: bgr. I. bgx. bhd. Pagtatanong tungkol sa kanilang mga alagang isda. Date: __________ bge. B. bgo. Umunlad sa Paggawa d. Bakit kailangang malaman ang uri/lahi ng isda na dapat alagaan? bhf. Ano ang tamang kaisipan sa pag-aalaga ng tilapia o isda? bhp. tilapia o hito? Bakit? bhm. Pamiliin sila kung anong gusto nilang alagaan. bhi. Sinu-sino ba sa inyo ang may alagang hayop? Alam ba ninyo kung anong uri o lahi ang inyong alaga? Mabilis ba itong lumaki? bgw. 3. ang pagpapalaki o pagpaparami ng isda na tinatawag na tilapia production o ang pag-aalaga ng lalaking isda. Ipakita ang larawan ng iba’t-ibang lahi ng isda. Pangkatin ang klase sa dalawa. (mas madaling lumaki ang lalaking isda kaysa babaeng isda) 2. Pagganyak: bgv. Paglalapat bhl. bhj.2. bgh. Pagtataya: bho. V. Panimulang Gawain bgq. Kung ikaw ang pamimiliin. Pamamaraan: bgp. 1. alin ang iyong aalagaan. Hayaan silang magbigay ng kani-kanilang opinion ukol dito at ipaulat ito sa kanilang lider. III.

Sanggunian: BEC B. Pagpapahalaga: Wastong Paggamit ng Oras bia. Saang lugar kilalal ang pag-aalaga ng itik? bix. big.bht. hito o tilapia? bik. Pagtalakay: bit. bjg.1 d . I. Sagutin: bji. Panimulang Gawain bii.5. Alin ang mas mabuting alagang isda. Pagganyak: bim. Pwedeng gamitin ang huni o ang kilos ng mga hayop. Anong uri ng bibe o itik ang mahusay alagaanl? Bakit? bjj. 152-153 bie. Paano ang mahusay na paraan ng pag-aalaga ng bibe o itik? Isulat ito sa inyong kwaderno. Paglalahat: bja. biz. bil.III. bio. Pamamaraan: bih. Kagamitan: mga larawan ng bibe o itik bif. V. II. B. 1. EPP V bhu. Pagpapakita ng mga larawan. bin. bjc. bhz. Balik-aral: bij. bjk. ano ang dapat nating gawin? bjf. 1. Anong uri ng itik o bibe ang mahusay na alagaan? bjb. Paglalahad: biq. bis. Alin sa mga ito ang mahusay na alagaan? Bakit? biu. Panlinang na Gawain bip. bir. IV. Mayroon bang iba’t-ibang klase ang bibe o itik na makikita sa ating pamayanan? Ilarawan ito? biy. Date: __________ bhw. 2. bhv. Layunin:  Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng bibe o itik na aalagaan bhy. 3. Takdang-Aralin: bjl. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. . bib. Pangwakas na Gawain bjd. Kung nais ninyong magkaroon ng malaking kita sa bibe o itik. 1. Hayaang magbigay ang mga bata ng sariling opinion o kuru-kuro tungkol sa mga bibe o itik? biv. Mahusay bang mag-alaga ng bibe o itik sa ating pamayanan? biw. bhx. A. Pagbubugtungan tungkol sa mga hayop. Paksa: Pag-aalaga ng Itik o Bibe bic. C. bjm.63 bid. Pagtataya: bjh. Pagtatanong ukol sa larawan. Paglalapat bje. 2. 1.

Nasusunod ba ang wastong pagpapakain ng itik o bibe? bla. Ipabasa ang tsart ng pag-aalaga ng itik o bibe kasabay ng pagpapakita ng larawan. 5. Nasunod ba ang wastong pangangalaga sa kalusugan ng itik/bibe? blb. Paglalahat: bkr.Alam ba ninyo ang mahusay na paraan ng pag-aalaga ng bibe o itik? bkg. B. bld. 2. bkk. bjs. Paglalahad: bkj. IV. Paksa: Wastong Paraan ng Pag-aalaga ng Itik o Bibe bjw. bjt. Panimulang Gawain bkc. 4. bka. Bakit mahalagang sundin natin ang mga paraan ng wastong pangangalaga ng itik o bibe? bkq. blf. Kagamitan: larawan. 1. 1. 3. Date: __________ bjq. Panlinang na Gawain bki. V. Pangwakas na Gawain bkt. II. I. Saan karaniwang inaalagaan ang itik o bibe? Kailangan ba nila ng kulungan? bkm. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin bju. 3. Pagtataya: bkx. 2.63 bjx. Paano mo ito aalagaan upang mapakinabangan nang wasto? bkv. Mga pamantayan: bkz. bjv. 1. polyeto ukol sa pag-aalaga ng itik/bibe o tsart bjz. Gusto ba ninyong malaman kung paano ito? bkh. C.5. III. Pagtalakay: bkl. Bilang regalo para sa inyong kaarawan ay binigyan ka ng 1 pares ng bib eng iyong lola. Layunin:  Nakasusunod sa wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng bibe o itik. Sagutin ang sumusunod na tseklis ng Oo. Nalilinis ang kulungan ng itik o bibe. bibe? bkp. Balik-aral: bkd. Bahagya at Hindi. Paano tayo makatitipid sa pagkain ng itik. bkw.bjn. ble. bjp. Pagganyak: bkf. Sanggunian: BEC B. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d 152 bjy. Takdang-Aralin: . bjr. Napakain sa tamang oras ang itik o bibe? blc. Ang kaalaman sa wastong paraan ng pag-aalaga ng hayop ay kaagapay ng kaunlaran. EPP V bjo. 2. Pamamaraan: bkb. bky. Anong uri ng pagkain ang mabuting ibigay sa mga itik/bibe? bko. 1. Isa-isahin ang wastong paraan ng pag-aalaga ng itik o bibe? bks. Gaano karaming itlog ang malimliman ng isang bibe? Gaano katagal mapisa ang itlog ng bibe? bkn.3 d . Naisagawa ang pangangalaga nang may pag-iingat. Paglalapat bku. Paano ba ang pag-aalaga ng manok?Ganito rin ba ang pag-aalaga ng itik o bibe? bke. A.

Ano ang katangian ng lahing ito? bmm. Pamamaraan: blw. bmd. 3. Sanggunian: BEC B. Pangkatin ang mga bata. A. Date: __________ bll. Panlinang na Gawain bme. blh. B. anong uri ng pukyutan ang mainam na alagaan? bmk. blm. Paano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng bibe o itik? blz. 4. Tanungin ang mga bata kung mainam mag-alaga ng pukyutan at anong produkto ang makukuha sa pag-aalaga ng pukyutan? bmc. Mabuting alagaan ang pukyutan dahil sa ibinibigay nitong _______. Paglalahat: bmo. 2. ano ang pinakamahusay na alagaan? Bakit? bmp. I. Sa lahat ng lahi ng pukyutan. 1. Pagtalakay: bmi.1 d . Layunin:  Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng pukyutan bln. C. EPP V blj. Ipabasa sa mga bata ang teksto d. bmt. Pangwakas na Gawain bmr. bmj. Balik-aral: bly. Umunlad sa Paggawa d. Pagtataya: bmv. bli. Ano ang pukyutan? Anong pakinabang ang makukuha natin mula sa pag-aalaga ng pukyutan. Panimulang Gawain blx. Paglalahad: bmf. Tukuyin at punan ng tamang salita ang mga patlang sa bawat bilang. Paksa: Pag-aalaga ng Pukyutan blr.III. 2. blk. Isulat ito sa sagutang papel. Ang Apils Mellifera ay lahing ______. bmh. . IV. bmu. Pagpapahalaga: Wastong Pagpapasya blp. bmn. 148-150 bmg. Pinakamahusay na lahing alagaan ay ang _______.blg. Bakit ang Apilis mellifera ang pinakamahusay na alagaan? bml.5. 2. Base sa nabasa mula sa aklat. 1. Pagganyak: bmb. blv. II. blq. 148-150 blt. Paglalapat bms. Kagamitan: larawan blu. 1. bma.63 bls. 3. Iguhit ang larawan ng isang itik o bibe sa isang putting papel. Ipasulat kung anu-anong pakinabang ang makukuha sa pag-aalaga ng pukyutan. Ang _____ ang ina ng isang kuyog ng pukyutan. bmq. 1. blo.

Anong katangian ng pukyutan na mahusay alagaan? boc. EPP V bna. Umunlad sa Paggawa d. boi. Ano ang pakinabang na ibinibigay ng pukyutan sa ating mga halaman? Sa ating mga tao? boa. 3. Takdang-Aralin: bmy. V. I. Anu-ano kaya ang katangian ng pukyutan na mahusay nating alagaan? bnt. V. 1. Pagpapahalaga: Matalinong Pagpapasya bng. Pangwakas na Gawain boj. Anong katangian nito na dapat malaman upang ito ang piliin nating alagaan? boh. Ano ang dapat mong gawin at sabihin? bol. boo. Anong lahi ng pukyutan ang mahusay na alagaan? bog. bmz. Anu-ano ang mga tungkulin ng mga kasapi ng isang kuyog o colony? bob. boe. bnb.5. bnd. Magsaliksik ukol sa pag-aalaga ng pukyutan. 2. Ipabasa ang teksto sa mga bata d. Layunin:  Natatalakay ang iba’t-ibang uri/lahi ng pukyutan na aalagaan bne. bnu. bnf. Pagtalakay: bnz. 1. Takdang-Aralin: . bop. Hindi nila alam kung anung lahi ang mahusay alagaan.1 d . bom.bmw. IV. Bakit mas mabuting alagaan ang Apils Mellifera kaysa sa katutubong lahi? bod. Balik-aral: bnp.2. Pagganyak: bns. C. bnm. bny. Magbigay ng limang pangungusap na magsasabi kung bakit dapat nating alagaan ang lahing Italyano kaysa sa katutubong lahi. Paglalapat bok. Anong lahi ng pukyutan ang mahusay na alagaan? bnq. B. Pamamaraan: bnn. 2. Paksa: Pag-aalaga ng Pukyutan bni. Panimulang Gawain bno. III. Sanggunian: BEC B. tsart bnl. 148-150 bnk. Paglalahad: bnw. II. Date: __________ bnc. Pagtataya: bon.63 bnj. Kagamitan: larawan. Paglalahat: bof. bnr. bmx. A. bnh. 148-150 bnx. Nagbabalak mag-alaga ng pukyutan ang iyong mga magulang. Panlinang na Gawain bnv. 1.

.boq. Paano ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan.

bpq. Sanggunian: BEC B. EPP V bos. Date: __________ bou. Pagganyak: bpk. Paksa: Pag-aalaga ng Pukyutan bpa. bpj. boz. C. Pangwakas na Gawain bqd. Saan kumukuha ng pagkain ang mga pukyutan? bpu. bpi. Kung panahon ng tag-ulan na mahirap kumuha ng pagkain. II. Kagamitan: larawan ng pukyutan. Markahan ang mga bata batay sa uri ng pakikilahok na kanilang ginagawa sa pag-aalaga ng pukyutan. IV. Anu-ano ang gamit ng pagkain kwarto sa tirahan ng mga pukyutan? bpt. Tanungin an gmga bata kung anu-anong hayop ang maaaring alagaan sa likodbahay. bpm. 2.5. Dula-dulaan bqf. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin boy.bor. Paglalahad: bpo. 149-150 bpc. bakuran o bukid. ano ang maaaring ipamalit sa nectar na kailangan nila? bpv. 2. amg kagamitan at materyales na kailangan sa pagaalaga ng pukyutan. bqc. Paano ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan? bqb. Pagpapakita ng larawan at mga kagamitan sa pag-aalaga ng pukyutan. Kailan dapat bigyan ng arnibal ang pukyutan? Bakit? bpw. Pagtalakay: bpr. Saan karaniwang nakatira ang mga pukyutan? bps. bpl. Pagtataya: bqi. Umunlad sa Paggawa d. Paano ba ang mahusay na pangangalaga sa mga pukyutan? bpp. 1. I.3 d . bpd. Layunin:  Nasusunod ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan bow. Pamamaraan: bpf. Saan nanggagaling ang pulot na ipinagbibili ng nag-aalaga? bpy. bot. 1. Paglalahat: bqa. Panimulang Gawain bpg. Panlinang na Gawain bpn. Gaano karaming asukal ang kailangan ng isang kuyog sa loob ng isang taon? bpx. III. bpz. B. . bpe. Ipasadula sa mga bata ang pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan. box. 3. Gamitin ang sumusunod na iskor kard sa pagmamarka bqj. bqg. bov. Paglalapat bqe. 1. bqh. A. Balik-aral: bph. Madali lang ang pag-aalaga ng pukyutan kung may kaalaman lang tayo sa wasto at mahusay na pamamaraan.63 bpb.

2. bqr. Pag-iingat sa pagsasagawa ng itinakdang Gawain. bqw. Sundin ang mga wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan sa bakuran o bukirin. . V. Antas ng pakikilahok bql. 5 Napakaayos bqm. bqy. 3. 3 Kasiya-siya bqo. bqv. bqu. 2 Medyo Maayos bqp. Mga Pamantayan: bqs. Pagpapamalas ng kasiglahan at kasiyahan sa paggawa. bqt. bqx. Pakikiisa sa mga kasama sa pangkat na pagsasagawa ng mga itinakdang Gawain. 5. Pagsunod sa mga tuntuning pangkalusugan. 4 Lubhang Kasiya-siya bqn. 4.bqk. 1. Pagtapos ng Gawain sa takdang panahon. 1 Hindi Maayos bqq. Takdang-Aralin: bqz.

Kasipagan brh. Sagutin ng Oo. brf.5 d . brc. B. Umunlad sa Paggawa d. at Hindi ang mga sumusunod na pamantayan: bsq. bsm. brg. Gamitin ito sa pagbibigay ng puntos. . 1. Pagbibigay katanungan ng guro para sa karagdagang impormasyon.bra. 2. 133 brl.Anu-anong uri ng hayop ang maaaring alagaan sa ating likod-bahay? brr. Pagbibigay ng guro ng hindi ng hayop o ang kilos nito at nag-uunahan ang mga bata sa pagsasabi kung anong uri ng hayop ang tinutukoy ng guro. I. 1. Sanggunian: BEC B. Layunin:  Naisasagawa ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop. brw. 1. bsp. bsi. A. Paglalahat: bsg. II. bsd. bsb. Dula-dulaan bsl. Pag-uulat ng mga pangkat sa paraan ng pag-aalaga ng hayop sa kani-kanilang mga bakuran? bsa. EPP V brb. Pamamaraan: bro. Pagganyak: bru. bri. Balik-aral: brq. IV. Paglalahad: brz. bsn. Pagpapalitan ng tanong at sagot ng mag-aaral sa kapwa nila kamag-aral tungkol sa mga pamamaraan ng pag-aalaga ng mga hayop. bsr. Mahalagang malaman ang mga tungkulin ng mga kasapi ng isang kuyog o colony bago mag-alaga ng mga pukyutan. Pangwakas na Gawain bsj. 1. Paksa: Pag-aalaga ng mga Piling Hayop brj. brx. Pangkatang Gawain: Hayaang ipakita ng bawat pangkat ang wastong paraan ng pagaalaga ng mga hayop. brn. Date: __________ brd. bsf. Kagamitan: mga larawan brm. brt. Panlinang na Gawain bry. Dapat na malaman kung anong uri ng hayop ang aalagan upang matiyak na umunlad sa gawaing ito. III. Anong hayop ang alaga ninyo sa inyong bakuran? brs. 2.5. Pagtalakay: bsc. Pagpapahalaga: Pagkamatiyaga. C. Pagtataya: bso.63 brk. Ipasagot sa mga bata ang tseklis sa ibaba. bre. Panimulang Gawain brp. 2. Hindi Gaano. Paglalapat bsk. bse. Anu-ano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng mga hayop? bsh. 3. Pahulaan: brv.

Mahalaga ang kalinisan sa loob at sa paligid ng kulungan ng hayop. bsu. Iguhit ang iba’t-ibang uri ng hayop na maaaring alagaan sa ating mga likod-bahay o bukid? . 3. V. Sa pag-aalaga ng mga hayop ay kailangang palaging may kasamang pag-iingat. bsw. Takdang-Aralin: bsx. Ang kaalaman sa mahusay na pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop ay mahalaga upang makatulong sa kabuhayan ng mag-anak. bst. bsv.bss. 5. 4.

2. Pagtalakay: btz. A. BFC B. bty. bua. btd. IV. bth. Lugar na pinagtayuan ngkulungan bum.63 btj. bub. 16 bti. Pagtatanong tungkol sa iba’t-ibang uri ng hayop na mahusay alagaan. btm. Pagtataya: buj. Anu-ano ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pagaalaga ng hayop ang dapat sundin? bud. anu-ano ang mga bagay na gusto ninyong malaman? btt. btq. ng manok bun. B. Paglalahad: btw. bte. btu. II. Pangwakas na Gawain buf. Pagganyak: bts. btc. bue. EPP V bsz. 3. 1. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin btf. bta. Pamamaraan: btn. Nakapunta naba kayo sa isang poultry house? Kung nakapunta na kayo roon. Paglalahat: buc. Panlinang na Gawain btv.bsy. Paghandain ang mga bata ng mga katanungan tungkol sa mga bagay ng gusto ninyong malaman? btx. Pagpapasagot sa mga inihandang katanungan.4 d.5. Kalinisan sa paligid . 133-142 btk. Umunlad sa Pagbasa V dd. 1. 1. Pagmamasid at pakikipanayam ng mga bata. btg. C. III. Balik-aral: btp. Magkaroon ng dula-dulaan tungkol sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop. Layunin:  Nakasusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop. Date: __________ btb. bui. Sanggunian: ELC VB. Paksa: Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Pag-aalaga ng hayop. Paglalapat bug. Panimulang Gawain bto.I.54 pah. 1. Kagamitan: Polyeto sa Pag-aalaga ng Hayop btl. 2. btr. Pangkatin ang mga bata sa tatlo. 2. Lagyan ng tsek ang antas ng pamantayan buk. Magkaroon ng pakikipanayam sa may-ari ng poultry house. Pamantayan Napakabuti Mabuti Hindi Mabuti bul. Anu-ano ang mga pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ang ipinakita ng unang pangkat at ikalawang pangkat? Ikatlong pangkat? buh.

sapat na tubig buq. 3. V. bus. 5.buo. Magsaliksik ng ilan pang karagdagang impormasyon tungkol sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop. 4. . buu. buv. Takdang-Aralin: but. kaayusan ng kagamitan bup. Bentilasyon bur.

A. bvx. IV. Pagtataya: bwj. bwi. Pagpapahalaga: Kusang loob na paggawa bvd. Ipakita ang mga larawan sa paskilan. bvp. Panimulang Gawain bvm. 63 bvh. bvb. 133-143 bvi. Pagtatanong sa mga ginawa ng mga bata sa pag-aalaga ng hayop.5. bwe. Sanggunian: ELC B. Paano maipakikita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop? Paano nila maipapamalas ang kasiglahan at kasiyahan sa paggawa? bwa. bwb. bvo. Pagganyak: bvq. Layunin:  Naipapakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop. Paano natin maipapakita ang ating kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop? bwd. BEC B. Paano ninyo inalagaan ang inyong mga hayop? bvt. 3. bvu. bvk. Panlinang na Gawain bvv.buw. Pagpapaligo ng baka c. 2. Pangwakas na Gawain bwf.5. Pagbibigay ng pagkain d. 1. III. B. 17 bvg. II. Pamamaraan: bvl. I. Umunlad sa Paggawa d. Kagamitan: mga larawan bvj. Role Playing: Ipakita ng mga bata ang sumusunod: a. Paglalapat bwg.5 d. Sabihin din na ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop ay nakakapagpaginhawa ng kalooban. buy. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? bvr. Pagtatanong sa mga bata tungkol sa mga kabutihang naidudulot sa pag-aalaga ng hayop. bva. Date: __________ buz. EPP V bux.Mayroon bang pakinabang kayong nakukuha sa pag-aalaga ng hayop? bvs. bvy. 1. 2.5 d. Paglalahat: bwc. Sabihin sa mga bata na dapat magkaroon sila ng kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop. Pagtalakay: bvz. C. Isulat ang T kung ang kaisipan ay nagpapakita ng kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop at M naman kung hindi . Paglilinis ng kulungan b. Paksa: Pag-aalaga ng Hayop bvf. bvc. bve. Pagkukumpuni ng sirang kulungan bwh. Balik-aral: bvn. 1. Paglalahad: bvw.

_______ 1. _______ 4. bwp. bwm.bwk. bwo. Takdang-Aralin: bwr. . bwn. bwl. Ang tanong nagpapakita ng kasiyahan sa paggawa ay nagtatagumpay. Ang taong may kawilihan sa paggawa ay tamad. bwq. Ang taong gusting umunlad ay nagpapakita ng kasiyahan sa paggawa. _______ 3. Ang pagmamahal sa paggawa ay mahalaga sa pagtatamo ng matagumpay na pagaalaga ng hayop. _______ 2. Gumuhit o gumupit ng larawan na nagpapakita ng kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop at idikit ito sa inyong kuwaderno. V.

Ano ang pamaraang dapat gamitin sa pagsasapamilihan sa mga sumusunod na produkto? byc.5. bxt. EPP V bwt.bws. kambing na kinakatay. Anu-ano ang masasabi ninyo sa nakita ninyo sa larawan? bxs. Panlinang na Gawain bxq. Balik-aral: bxj. kambing d. Ipakita ang mga larawan at ipasiyasat sa mga bata. Sinu-sino sa inyo ang sumasama sa palengke o kaya ay nagbibili ng mga produkto? bxn. bww.6. bye. III. I.6. Layunin:  Naiisa-isa ang pamamaraan ng pagsasapamilihan ng mga produkto. Pagganyak: bxm. itlog ng manok e. Paglalapat byb. IV. Paglalahat: bxx. bwy. V. B. C. II. etc. Paano natin naipapakita an gating kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop? bxk. 1.1 d. Pagtalakay: bxu. bxf. bxl. manok baboy itlog byd. bxb. bwx. Pag-usapan ang mga pamamaraan sa pagsasapamilihan ng mga produkto. Kagamitan: Mga larawan na nagpapakita ng tinitimbang na baboy. a. Pamamaraan: bxh.1 do bxc. Umunlad sa Paggawa dd. Date: __________ bwv. 2. Pagpapahalaga: Pagkamasinop bwz. bwu. petchay byg. 3. tulad ng itlog ng manok. Sanggunian: ELC B. bxa. baboy. Paano ipinagbibili ang mg ass: na produkto sa pamilihang bayan. byh. baka c. 150-151 bxe. Paksa: Mga Alituntunin sa Pagbibili ng mga Produkto. bxz. 1. Paglalahad: bxr. A. baboy b. Batang nagbabasa ng pahayagan. Pangwakas na Gawain bya. bxv. Sumasangguni ba kayo sa kahilale/pahayagan/radio tungkol sa halaga ng produkto bago ito ipagbili? Bakit? bxo. bxw. 2. 63 bxd. Takdang-Aralin: . 1. BEC B. Anu-ano ang mga pamamaraang makikita sa inyong pamayanan sa pagsasapamilihan ng mga produkto? bxy. bxg.5. Panimulang Gawain bxi. Pagtataya: byf. bxp.

byo. Pangwakas na Gawain bzp. 3. a. 1.6. kung may tamang timbang b. bzo.IV. Ipakita ang mga larawan at ipasiyasat ito sa mga bata. Layunin:  Nakasusunod sa mga umiiral na tuntunin sa pook ukol sa pagbibili ng mga produkto. 1. byq. Pagtalakay: bzk. Paglalapat bzq. Kailan dapat ipagbili ang mga alagang hayop? bzy. EPP V byl.byi. Paano ipinagbibili ang ss: na mga produkto ayon sa umiiral na alituntunin sa ating pook? bzr. II. Pagtataya: bzu. bzt. 1. Panimulang Gawain bza.2 d. Paglalahad: bzh. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin. Anu-ano ang mga pamamaraan ng pagsasapamilihan ng mga produkto? bzc. BEC B. byk. Sanggunian: ELC B. I. 3. 2. Panlinang na Gawain bzg. 150-151 byw. bym. A. bys. B. Sinu-sino sa inyo ang sumsama sa pagsasapamilihan ng mga produkto? Saan ito dinadala? Paano ito ipinagbibili? bze. C. byp. Umunlad sa Paggawa d. pamilihang bayan b. Date: __________ byn. Paglalahat: bzm. byj. Pamamaraan: byz. bzl. Anu-ano ang umiiral na mga lituntunin sa pook ukol sa pagbibili ng mga produkto? bzn. kambing manok baboy baka karne itlog bzs. itlog sa tray byx. Paano ipinagbibili ang baboy sa pamilihang bayan? . Balik-aral: bzb. kahit saan bzx. Anu-ano ang masasabi ninyo sa nakita ninyo sa larawan? bzi.5. 63 byv. kung kalian gusto bzz. 1. Paksa: Mga Alituntunin sa Pagbibili ng mga Produkto byt. Gumawa ng talaan na dapat tandaan sa maayos na pagbibili ng mga produkto. III. pamilihang hayop c. Pillin ang titik ng tamang sagot bzv.6. bzf. Matapat byr. Saan dapat ipagbili ang mga produkto ng mga alagang hayop tulad ng baboy. Pagganyak: bzd. byy. bzj. Kagamitan: Mga larawang nagpapakita ng: kinikilong isda. Pag-usapan ang umiiral na alituntunin sa pook ukol sa pagbibili ng produkto. kung nasa tamang gulang na c. Ituro ang mga larawang nakakasunod sa mga umiiral na alituntunin sa pagbibili. baka at kalabaw? bzw.2 byu.5. 2. 2. a.

cau.2 d. Pagtalakay: cbh.caa. Pagganyak: cba. 90-95 car. Umunlad sa Paggawa p. 1. Kagamitan: pako martilyo at iba pa cat. II. 1. cac. Pagpapakita ng plaskard na may nakasulat na “Mga Gawaing Pagkukumpuni”. EPP V cah.1. cal. Pangwakas na Gawain cbk. Ang sirang kagamitan sa babhay ay kukumpunihin agad upang maiwasan ang pagkasira. cad. 95 cas. caz. 2. C. 2. cao. Balik-aral: cax. Paksa: Paghahanda ng mga Materyales at Kasangkapan at Kagamitang Kakailanganin. cai. Layunin:  Nakapaghahanda ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan. cbg. walang tamang c. A. 90-95 cbf. cbj. Pag-usapan ang ibig sabihin nito. Panimulang Gawain caw. cab. Pagsasanay: cbo. cam. I. V. cbb. III. mesa at iba pa.6. Pagtukoy sa mga sirang bahagi ng kasangkapan tulad ng paa ng silya. por kilo b. 2. por desena c. cbm. Anu-ano ang mga bagay na dapat kumpunihin? Anu-ano ang mga bagay na ginagamit sa pagkukumpuni? Saan dapat gamitin ang martilyo? Pliers? Distilyador. Date: __________ caj. 1. B. tinitimbang b. cag. metro cae. ayon sa lahi sagot 4. 65 caq. Takdang-Aralin: caf. Pagbasa ng batayang aklat Umunlad sa Paggawa p. Gumpit o gumuhit ng ilang larawan na nagpapakita ng pagbebenta ng mga produkto o alagang hayop. Anu-ano ang mga gamit sa pagkukumpuni ng sirang bagay? cbp. Paglalahad: cbe. Paano ipinagbibili ang itlog ng manok? a. cap. cay. cbc. . at iba pa? cbi. tester. cak. Sanggunian: BEC B. Pamamaraan: cav. Pagpapahalaga: Kasipagan can. cbn. Paglalahat: cbl. a. Panlinang na Gawain cbd. Makabuluhang Gawaing Pantahanan 5 p.

Tanggalin ang dalawang piyesa sa loob ng switch box.V. Takdang-Aralin: cbu. Isulat ang T kung Tama ang pangungusap at M kung mali. IV. 3. cbt. Gumamit ng pinakamahusay na mga materyales at kagamitan upang maging maayos at matibay ang kinukumpuning bahagi ng sirang kagamitan.cbq. cbs. 1. 2. at distilyador ay mahalagang kasangkapan sa pagkukumpuni ng sira sa kasangkapan. Ang martilyo. lagare. Anu-ano ang mga wastong paraan ng pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan? . Pagtataya: cbr.

Tutulong ka sa paggawa nito. Paglalahad: ccq. cci. Kagamitan: larawan cch. 90 ccg. Sanggunian: BEC B. Gagawa ako ng sapatilya. cdf. C. 2. I. Tatalian ko ng alambre ang paa ng silya 2. cco. A. 1. 2. Pakitang turo kung paano isinasagawa ang pagkukumpuni. Magdala ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan. Ididikit ko ang paa ng silya b. Balik-aral: ccl. Ano ang iyong gagawin? a. Date: __________ cby. b. 65 ccf. Ipabasa ang teksto sa p. mesa. at iba pa.6. Lumuwag ang sapatilya ng inyong gripo. ccu. kasangkapan at kagamitan sa pagkukumpuni. cca. III. 1. Pag-usapan ang mga materyales.V. c. Pamamaraan: ccj. Umunlad sa Paggawa p. Paglalahat: ccx. . IV. 1. Tatalian ko ang buong gripo at bibili ng kapalit. b. Pagtalakay: ccs. Tatalian ko ng goma ang bibig ng gripo. ccd. cde. nais mong kumpuhihin. Magpakita ng larawan ng silya na tatlo ang paa at magtanong tungkol dito. EPP V cbw. Pangwakas na Gawain ccw.1. 90 ccr. II. ano ang iyong gagawin? a. Natanggal ang paa ng silya. ccv. Paksa: Mga Sirang Bahagi ng Kasangkapan cce. Pagsasanay: ccz. cct. Ipapako ko ang paa ng silya c. Anu-ano ang mga pamamaraan ng pagsasapamilihan ng mga produkto? ccm. Ano ang gagawin mo? a. Nasira ang bakod ng iyong halaman. ccy. Takdang-Aralin: cdg. Papalitan ko ng karton ang bahaging may sira. cbx. Pagtalakay sa mga bagay-bagay sa tahanan na nangangailangan ng pagkumpuni.2. Pagtataya: cdc. 3. Dapat kumpunihin kaagad ang mga sirang kagamitan at kasangkapan upang maiwasan ang paglaki ng sira.1 d. Mauupuan ba nang maayos ang silyang ipinakita ko? May kailangan bang dagdagan o baguhin o gawin? Iguhit ang nawawalang bahagi. Aalisin ko na ang buong bakod. cbz. ccb. Layunin:  Natutukoy ang mga sirang bahagi ng kasangkapan tulad ng paa ng silya. Panlinang na Gawain ccp. B. c. Sagutin ang mga sumusunod na kalagayan. Papakuan ko ng bagong kahoy ang bahaging may sira. a. Pagpapahalaga: Mapagmasid/Matiyaga ccc. 1.cbv. b. cdd. cdb. Pagganyak: ccn.Bakit mahalagang matutuhan ang pagkukumpuni ng kasiraan sa tahanan? cda. Panimulang Gawain cck. c.

b. cer. ceb. cdp. cdu. halimbawa ay ang silya. III. Pag-usapan ang tips na dapat sundin upang maging matagumpay ang paggawa. 1. 2. Paglalahat: cen. Paglalahad: ced. 65 cdr. Balik-aral: cdx. Umunlad sa Paggawa p. Pagtataya: ces.1. Itanong sa mga bata kung ano ang ginagawa ng kanilang kasambahay sa mga bagay tulad nito. 3. 2. Paksa: Wastong Paraan ng Pagkukumpuni cdq. Napili ba ang angkop na materyales cex. A. cet.cdh. Natiyak ba ang sira ng kasangkapan cev. Pagpapahalaga: Pangangalaga ng Kasangkapan cdo. ceh. cdy. cei. Oo Hindi ceu. cef. Ano ang mga hakbang na dapat gawin sa pagkukumpuni ng kasangkapan? Mahalaga bang piliin ang angkop na materyales? Paano ba ang wastong pagkukumpuni? cek. B. II. EPP V cdi. c. Maingat bang nagamit ang mga kasangkapan . pagsukat. 5. 2. Naisagawa ba ang tamang pagkukumpuni cey. cel. 89-92 cds. I. ceq. cee. Pangwakas na Gawain cem. 1. Kagamitan: mga materyales na kailangan sa pagkukumpuni cdt. cdj. IV. a. 4. 1. pagpapakinis. Anu-ano ang mga hakbang na dapat sundin sa pagkukumpuni? ceo. Panlinang na Gawain cec. cdl. Pag-usapan ang mga sirang kasangkapan at angkop na mga kagamitang gagamitin. cdn. Ipakita ang sumusunod na hakbang sa pagkukumpuni sa tulong ng mga bata. Pamamaraan: cdv. Lagyan ng tsek () ang hanay ng sagot.3 d. pagputol. Layunin:  Nasusunod sa wastong paraan ng pagkukumpuni. cdm. 1. 2. Magpakita ng isang kasangkapang may sira. pagkukumpuni. Sanggunian: BEC B. Pagganyak: cdz. Pagsasanay: cep. C. pagtukoy ng sira ceg. cea.6. Nagamit ba ang angkop na kasangkapan cew. Pangkatin ang mga bata at bigyan ang bawat pangkat na kanilang kukumpunihin. paghahanda ng materyales at kasangkapan sa pagkukumpuni sa tulong ng mga bata. Panimulang Gawain cdw. Date: __________ cdk. Pagtalakay: cej. pagdugtong at pagkabit.

b. cfi. cft. Paglalapat: cgl. Pangkatin ang mga bata. Sumunod lagi sa wastong paraan ng pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan.III. Pagtataya: cgo. Paglalahad: cfy. Pamamaraan: cfq. Tingnang mabuti ang inyong upuan. Mahalagang malaman natin ang pagkukumpuni ng mga kasangkapan upang tayo ay makatulong sa pamilya. Pagkukumpuni ng bintana cge. 1. Umunlad sa Paggawa p. kailangan ba itong kumpunihin. d. cgg. a. Pagkikinis ng mga kahoy cgd. Anu-ano kaya ang mga karaniwang sira ng mga kasangkapan sa bahay? cfv. cfw. Kagamitan: Kasangkapan at kagamitan sa pagkukumpuni cfo.1. cgk. cfa. 65 cfm. Gamitin ang tseklis sa pagmamarka Oo Hindi cgp. Pangwakas na Gawain cgi. IV. Magkukumpuni ng upuan cgb. I. Panlinang na Gawain cfx. cgh. II. Hayaang magusap-usap ang bawat pangkat sa kanilang gagawin. cgn. 2. cfe. Panimulang Gawain cfr. 1. Balik-aral: cfs. A. c. cfk. V. Nakatipid ba ako sa pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan? . B. 91 cfn. Paglalahat: cgj. Pakitang turo ng guro at pagkatapos ay pagsasagawa ng mga bata. Paksa: Pagkukumpuni ng Sirang Kasangkapan cfl. C. Ibigay ang mga kasangkapan sa pagkukumpuni at ang wastong gamit nito. Pagtalakay: cgf. Naayos ko ba ang kasangkapang dapat ng kumpunihin cgq. Anu-ano ang kabutihang dulot ng maagap na pagkukumpuni sa mga sirang kasangkapan? cgm. 2.4 d. Date: __________ cff. Pagganyak: cfu. Takdang-Aralin: cfb. 1.6. 1. EPP V cfd. Paglalagay ng turnilyo sa bisagra cgc. 2.cez. cfc. Gumamit ba ako ng angkop na kasangkapan? cgr. cga. 3. ano ang masasabi nyo? cfz. Pagpapahalaga: Pag-iingat sa mga kasangkapan cfj. Pagmasdan ang mga bintana. cfg. Sanggunian: BEC B. 2. Layunin:  Napahahalagahan ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan cfh. cfp.

EPP V cgy. 1. Ang pangkalahatang industriya ay ang gawaing gumagamit ng: kahoy. chx. Ipabasa sa mga bata ang “Iba’t-Ibang Gawing Industriya” sa Batayang Aklat pah. Pangwakas na Gawain cih. Ipakita ang mga larawan ng iba’t-ibang uri ng wastong industriya.Anu-ano ang nabibilang sa mga gawaing kamay? cib. III. metal. Pagtalakay: chy. Ipatala sa mga bata ang mga gawaing kamay na makikita sa pamayanan. Paglalahat/Paglalagom: cid. 158 – 159 chi.Ilang nahahati ang lawak ng gawaing industriya? chz. Kagamitan: larawan ng iba’t-ibang Gawain Industriya chk. II. I. Panlinang na Gawain chu. 3. cht. chl. cie. 5. chb. Balik-aral: cho. chf. 65 chh. Pamamaraan: chm. Paglalapat: cii. 2. elektrisidad at sining panggrapika. . Hayaang suriin ng mga bata ang mga materyales na ginagamit sa iba’t-ibang uri ng gawaing industriya.1 d. Lumahok ba kao sa Gawain ng pangkat? cgu. Pagganyak: chr. yantok. cgz. Sanggunian: BEC B. Takdang-Aralin: cgw. . . 1. B. Anu-anong proyekto ang nagawa ninyo noong kayo ay nasa ika-apat na baiting? chp. Ang gawaing kamay ay mga gawaing gumagamit ng materyales gaya ng karayom. chd. Panimulang Gawain chn. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangklusugan V – d. Layunin:  Nakikilala ang iba’t-ibang uri ng gawaing industriya. cij. 2.130-131 chw. Paglalahad: chv. C. chs. bulak. Pagpapahalaga: Kasipagan che. . Paano nauuri ang dalawang lawak ng gawaing industriya? cia. cgv. Paksa: Iba’t-Ibang Gawaing Industriya chg.Anu-ano ang nabibilang sa mga pangkalahatang industriya? cic. cif. niyog at kabibe. luwad o seamika. himaymay. cgx. Nasunod ko ba ang mga gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan? cgt. cig. Date: __________ cha.7. chq. kumpunihin ang mga gamit na dapat nang kumpunihin. 1.cgs. 4. A. V. Agap at Sikap – VI d. basket at pambalot ng libro. chc. Tingnan ang paligit ng inyong bahay. 130-131 chj. laruan.

cin. Takdang-Aralin: cio. Gumuhit o gumupit ng mga gawaing kamay at pangkalahatang industriya. Pagbibigay Halaga cil.cik. IV. cim. V. Ano ang dalawang malaking lawak na bumubuo sa mga gawaing industriya? Ibigay ang mga uri ng gawaing nabibilang sa bawat isa. .

1.7. cix. cju. 1. cir. A. cjm. Paano nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng mag-anak at pamayanan ang mga gawaing industriya? ckd.2 d. Paglalapat: cjz. cjq. cjx. B. Ang paggamit ng gawaing kamay at pang-industriya ay nagpapaunlad sa kabuhayan. cke. ckb. Paksa: Mga Gawaing Industriya at ang Kaunlaran ciy. cjc. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? cjl. cit. Ipabasa sa mga bata ang “Mga Gawaing Industriya at Kaunlaran” d. Panimulang Gawain cjf.III. Takdang-Aralin: ckf. II. . Kagamitan: Iba’t-ibang larawan ng Gawaing Industriya. Pamamaraan: cje. cjd. Sanggunian: BEC B. 65 ciz. Anu-ano ang mga gawaing kamay? cjh. cjj. Paglalahad: cjo. Pagtalakay: cjr. Ipatala sa mga bata ang kabutihang naidudulot sa mag-anak at pamayanan ng gawaing industriya. Paglalahat/Paglalagom: cjv. 2. 158 – 159 cja.cip. Pangwakas na Gawain cjy. Pagpapahalaga: Mabuting Paggamit ng Malayang Oras ciw. Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangklusugan V – d. Anong pakinabang ang makukuha natin sa gawaing kamay? cji.131 cjb. cjw. Date: __________ cis. IV. cka. V. cjs. Pagganyak: cjk. I. Gumupit ng larawan ng mag-anak na sama-samang ginagamit ang kanilang malayang oras sa gawaing industriya. Magpakita ng isang larawan ng mag-anak na sama-samang gumagawa ng mga iba’tibang gawaing kamay. Ano ang matatamo ng isang mag-anak at pamayanan sa gawaing pang-industriya? cjt. Panlinang na Gawain cjn. 2. civ. ciu. Pagbibigay Halaga ckc. Pag-isaisa sa mga kahalagahang naidudulot ng mga gawaing industriya sa mag-anak. Agap at Sikap d. 3. mabuting paraan ng pagpapalipas oras at mapagkakakitaan ng mag-anak. EPP V ciq.30 cjp. 1. C. Layunin:  Nasasabi ang kabutihang naidudulot ng mga gawaing industriya sa mag-anak. Balik-aral: cjg.

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangklusugan V – d. Paguusapan ang kanilang palagay. Ano ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano ng isang Gawain? clh. A. cky. ckm. ckk. Dapat maihanda nang may kahusayan ang isang Gawain upang makatipid ng oras. 1. cki. Hingin ang opinion sa mga bata sa nakitang plano. 1. clf. Balik-aral: ckw. Paksa: Pagpili ng Pagpaplano ng Proyekto ckp. Paglalahad: cld. V. Pamamaraan: cku. II. cla. Ipabasa sa bata ang “Pagbabalik ng Gawain” sa batayang aklat d. Magpakita ng isang plano ng gawaing kamay. clj. 2. Magbigay ng mga halimbawang proyekto sa gawaing kamay. . 65 ckq. 161-163. Pangwakas na Gawain cln.ckg. ckl. Layunin:  Naihahanda nang may kahusayan ang plano ng isang Gawain. Paglalahat clk. 1. clb. cle. Panimulang Gawain ckv.3 d. Gumawa ng isang plano ng proyekto. clq. Ano ang kahalagahan ng mahusay na pagpaplano ng isang gawaing proyekto bago magsimulang gumawa. Date: __________ ckj. lakas. Takdang-Aralin: clu. ckx.7. clt. IV. clp. Hingin ang mga bagay ng mag-aaral kung paano binuo ang proyekto. Anu-ano ang kailangan kung magpaplano ng isang gawaing proyekto? cli. Panlinang na Gawain clc. 161-163 ckr. ckt. 2. EPP V ckh. Pagtalakay: clg. Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan ckn. B. I. clv. C. Kagamitan: mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing kamay cks. Papiliin ang mga bata sa plano ng proyekto at itanong kung bakit nila napili ito. cls. Sanggunian: BEC B. 3. Paglalapat: clo. cll.III. Pagganyak: ckz. Pagbibigay Halaga clr. at panahon sa isang proyekto. clm. cko.

II. Bakit mahalagang isipin ang pakinabang na makukuha rito? cmx. B. Magpatala ng mga halimbawa ng proyekto sa gawaing kamay. Ang batayang larawan ay gabay sa pagbubuo ng proyekto. Dapat alamin ang mga materyales at kasangkapan na kailangan sa paggawa ng isang proyekto. cmc. 1. Paglalapat: cne. Pagpapahalaga: Pagkamalikhain cmd. cmr. cmi. 164165 cmu. kasangkapan at materyales. III. _____ 2. Kagamitan: Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing bahay. A. Gumamit ng mamahalin at imported na materyales upang lalong gumanda ang proyekto. IV. 3. cmb. 66 cmg. cng. Pagganyak: cmp. cnl. Paksa: Pagpili ng Proyekto cmf. EPP V clx.3. Paglalahat/Paglalagom: cnb. 1. cly. cme.7. Pumili ng payak na disenyo upang madaling matapos ang proyekto. cnk. cmk. _____ 4. Sanggunian: BEC B. cni. _____ 3. Ano ang kahalagahan na dapat alamin ang mga kagamitan at materyales na kailangan sa paggawa ng proyekto? cmy. Pagbibigay Halaga cnh. Pagtalakay: cmv. Panlinang na Gawain cms. C. cma. 164-165 cmh. Layunin:  Nakapipili ng Gawain ayon sa pangangailangang kakayahan at pinagkukunan. cnc. Pamamaraan: cml. Kailangan ban a may sapat na kaalaman sa mga hakbang sa paggawa ng proyekto? Bakit? cna. cnj. Panimulang Gawain cmm. Paglalahad: cmt. 2. Isulat ang TAMA kung tama ang pangungusap at MALI kung hindi. Date: __________ clz.1 d. Umunlad sa Paggawa d. 2. paano binuo ang mga proyektong ito. Bakit mahalagang tiyak na angkop ang disenyo ng proyektong gagawin? cmz. Balik-aral: cmn. Anu-ano ang dapat isaisip kung pipili ng uri ng proyektong gagawin? cmw. Bago pumili ng isang proyekto kailangan ang masusing pagpili ng disenyo. Sa palagay ninyo. Pangwakas na Gawain cnd. cmq. Dapat balakin ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang na Gawain. Ipabasa sa mga bata ang “Pagpili ng Proyekto” sa batayang aklat d. _____ 1. Ano ang kahalagahan ng isang maingat na pagpaplano ng isang gawaing kamay? cmo. .clw. Mga halimbawa ng mga proyektong maaaring isagawa ng mga bata cmj. I. Ano ang kahalagahan ng pagpili ng isang Gawain proyekto bago ito gawin? cnf. cnm. _____ 5. 1.

3. cnp. Panimulang Gawain cof. Balik-aral: cog. cny.7. Makabuluhang Gawain Pantahanan at Pangkabuhayan – V d. Pagawin ang mga bata ng panimulang disenyo o krokis ng proyektong nais nilang gawin. IV. 2.Date: __________ cnt. 161162. III. cop.II. Sanggunian: BEC B. Isulat sa pisara ang kanilang mga panukala at hinuha.1. 3. cnw. con. mga bata tayo ay gagawa ng disenyo ng isang proyekto at gawaing-bahay. 66 coa. Ano ang matutukoy sa pagguhit ng isang disenyo? cou. Anu-ano ang dapat alamin sa paggawa ng isang proyekto? coh. cov. C. Pagganyak: coi. 1. Layunin:  Naihahanda ang disenyo ng proyektong napili cnv. Paglalapat: cpa. Hingin ang mga palagay ng mag-aaral kung paano binuo ang mga proyekto. coy. Pagbibigay Halaga . coo. Magpakita ng mga halimbawang proyekto sa gawaing kamay. Kagamitan: Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing kamay coc. cpb. B. 1. Pamamaraan: coe. Paglalahad: com. 161-162 cob. makabubuting isaalang-alang ang mga sumusunod na batayan para sa mabilis at maayos na paggawa. V. cok. coj. Takdang-Aralin: Gumuhit ng isang krokis o disenyo ng isang proyekto. 2. A. Paglalahat/Paglalagom: cow. Pagtalakay: cor. cno. cpc. Sa pagplano ng Gawain. cns. cnq. I. Anu-anong kagamitan ang ginagamit sa paggawa ng disenyo? cot. coq. Ano ang kahalagahan ng krokis? cos.2 d. Paksa: Planong Proyekto cnz.cnn. Pagpapahalaga: Kaayusan sa Paggawa cnx. Pangwakas na Gawain coz. Ang wastong disenyo o krokis ay mahalaga upang matapos nang maayos at mas makabuluhan ang anumang gawaing proyekto. cox. EPP V cnr. Ngayon. cod. Ipabasa sa mga bata ang “Planong Proyekto” sa batayang aklat d. Panlinang na Gawain col. cnu.

cpd.
Paano ihinhanda ang krokis? Anu-ano ang kagamitan na kailangan?
cpe.
cpf.V. Takdang-Aralin:
cpg.
Gumawa ng ispesipikasyon ng mga materyales na kailangan sa paggawa.
cph.
cpi.
cpj.
cpk.
EPP V
cpl.
cpm.
Date: __________
cpn.
cpo.
I.
Layunin:
 Naitatala ang dami, ispesipikasyon at halaga ng mga materyales at kagamitang kailangan sa
paggawa.
cpp.
cpq.
Pagpapahalaga: Pagkamasunurin, matalinong pagtatala ng materyales.
cpr.
cps.II. Paksa:
Pagpaplano ng mga Gawaing Proyekto
cpt.
Sanggunian: BEC B.7.3.7 d. 66
Umunlad sa Paggawa d. 164-165
cpu.
Kagamitan:
Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing-kamay.
cpv.
Materyales para sa proyektong gagawin.
cpw.
cpx.
III.
Pamamaraan:
cpy.
A. Panimulang Gawain
cpz.
1.
Balik-aral:
cqa.
Anu-anong kagamitan ang ginagamit sa paggawa ng isang krokis o disenyo ng
isang proyekto.
cqb.
cqc.
2.
Pagganyak:
cqd.
Magpakita ng mga hal. ng isang proyekto sa gawaing-kamay. Igawa ng disenyo o
krokis ang napili mong proyekto. Ano ang kahalagahan nito?
cqe.
cqf.
B. Panlinang na Gawain
cqg.
1.
Paglalahad:
cqh.
Ipabasa sa bata “Pagpaplano ng mga Gawaing Proyekto” sa batayang
aklat d. 164-165.
cqi.
cqj.
2.
Pagtalakay:
cqk.
Anu-ano ang mga hakbang sa paggawa ng isang proyekto? Ano ang matutukoy
sa pagguhit ng isang krokis o disenyo?
cql.
cqm.
3.
Paglalahat/Paglalagom:
cqn.
Magiging maayos at maganda ang isang proyekto kung may talaan ng
materyales, dami at halaga ng gagamitin.
cqo.
cqp.
C.
Pangwakas na Gawain
cqq.
1.
Paglalapat:
cqr. Ano ang kahalagahan ang espesepikasyon sa paggawa ng proyekto?
cqs.
cqt.IV. Pagbibigay Halaga

cqu.
Narito ang larawan ng isang proyekto. Gamitin ninyong batayan sa paggawa ng
ispesepikasyon ng proyekto.
cqv.Bilang
cqw. Yunit
cqx.
Pang
cqy.Halaga
cqz.
alan at
ng isang
Katunaya
piraso
n
cra.
crb.
crc.
crd.
cre.

Kabu
uan

crf.
crg.
V. Takdang-Aralin:
crh.
Pumili ng isang proyekto ayon sa mga batayang napag-aralan. Iguhit sa isang bond paper ang
krokis nito. Itala ang mga materyales, kagamitan, at kasangkapang gagamitin.
cri. EPP V
crj.
crk. Date: __________
crl.
crm.
I.
Layunin:
 Naitatala ang wasto at maingat na paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan.
crn.
cro.
Pagpapahalaga: Pagka-maingat, kaayusan sa paggawa
crp.
crq. II. Paksa:
Mga Kasangkapan at Kagamitan sa Paggawa
crr.
Sanggunian: BEC B.7.3.4 d. 66
crs.
Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 167-168
crt.
Kagamitan: Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing-kamay.
cru.
crv.III.
Pamamaraan:
crw.
A.
Panimulang Gawain
crx.
1.
Balik-aral:
cry. Anu-anong kasangkapan mayroon kayo sa inyong tahanan o sa pang-gawaing
kamay?
crz.
csa.
2.
Pagganyak:
csb.Magpakita ng ilang larawan o actual na kasangkapan. Ano ang pangalan at gamit
nito?
csc.
csd.
B.
Panlinang na Gawain
cse.
1.
Paglalahad:
csf.
Ipabasa sa mga bata ang “Mga Kasangkapan at Kagamitan sa Paggawa” d. 167168 sa batayang aklat.
csg.
csh.
2.
Pagtalakay:
csi.
Anu-ano ang uri ng kasangkapang ginagamit sa paggawa ng mga bagay na yari sa
kamay?
csj.
Ibigay ang mga kasangkapang ginagamti:
csk.
- sa mga panukat
- sa mga pang-ipit
sa
mga pambutas
csl.
- sa mga pamukpok
- sa mga pamputol
csm.
Paano natin ginagamit ang mga kasangkapang ito?
csn.
Ano ang kahalagahan ng wasto at maingat na paggamit?
cso.
csp.
3.
Paglalahat/Paglalagom:

csq.
Magiging maginhawa at kasiya-siya ang paggawa ng proyekto kung wasto at
maayos ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan.
csr.
css.
C. Pangwakas na Gawain
cst. 1. Paglalapat:
csu.Ibigay ang iba’t-ibang uri ng kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng mga
proyektong yari sa kamay.
csv.
csw. IV. Pagbibigay Halaga
csx.
Itala ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan nito.
csy.
- iskala
- gato
- martilyo
- barena
- cross-cut saw
csz.
cta. V. Takdang-Aralin:
ctb. Gumupit ng larawan ng kasangkapan gaya ng pambutas, pamputol, pamukpok, pang-ipit at
panghasa.
ctc. EPP V
ctd.
cte. Date: __________
ctf.
ctg. I.
Layunin:
 Nakapipili ng kasangkapan, kagamitan, at materyales na gagamitin.
cth.
cti.
Pagpapahalaga: Pagiging Matiyaga
ctj.
ctk. II. Paksa:
Mga Kasangkapan at Kagamitan o Paggawa
ctl.
Sanggunian: BEC B.7.4.1 d. 66
ctm.
Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 167168
ctn.
Kagamitan: Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing-kamay.
cto.
ctp.III.
Pamamaraan:
ctq.
A. Panimulang Gawain
ctr.
1.
Balik-aral:
cts. Saan ginagamit ang mga kasangkapang ito?
ctt. - iskwala
- malyete
- zigzag ruler
ctu.
- barena
- “C” clamp
ctv.
ctw.
2.
Pagganyak:
ctx. Magpakita ng larawan ng kasangkapang ginagamit sa:
cty. - gawaing kahoy - gawaing metal
- gawaing pang-elektrisida
ctz.
cua.
Itanong: Saan ginagamit ito?
cub.
cuc.
B.
Panlinang na Gawain
cud.
1.
Paglalahad:
cue.
Ipabasa ang “ Mga Kasangkapan, Kagamitan sa Paggawa” sa batayang
aklat d. 167-168.
cuf.
Hatiin sa tatlong pangkat ang mga bata. Hayaang piliin ang mga kasangkapang
ss:
cug.
Gawaing Kahoy - Unang Pangkat
cuh.
Gawaing Metal - Ikalawang Pangkat

cui.
cuj.

Gawaing Pang-elektrisidad – Ikatlong Pangkat

cuk.
2.
Pagtalakay:
cul.
Talakayain ang mga napili ng bawat pangkat.
cum.
Itanong kung saan maaaring gamitin ang bawat kasangkapan at
materyales na gagamitin.
cun.
cuo.
3.
Paglalahat/Paglalagom:
cup.
Magiging maginhawa at kasiya-siya ang paggawa ng proyekto kung
gagamitin ang angkop na kasangkapan, kagamitan, at materyales na gagamitin.
cuq.
cur.
C. Pangwakas na Gawain
cus.
1.
Paglalapat:
cut. Bakit mahalaga ang makilala at matutuhan ang gamit ng mga kasangkapan?
cuu.
cuv.
IV. Pagbibigay Halaga
cuw.
Piliin ang kagamitan sa Hanay B na inilalalrawan sa hanay A. isulat ang titik ng wastong
sagot sa sagutang papel.
cux.
cuy.
A
B
cuz.
1. Pampukpok ng pako
1. metro
cva.
2. Ginagamit upang
kuminis at pumantay ang ibabaw
2. gunting
cvb.
ng kahoy
cvc.
3.
Pampatalas ng talim ng
gunting, pait, katam o
3. hasaan
cvd.
anumang kasangkapang may talim
cve.
4. Panggupit ng mga
materyales tulad ng papel, tela,
4. katam
cvf.
at lata o yero
cvg.
5. Ginagamit sa pagkuha
ng sukat ng materyales
5. martilyo
cvh.
Maging ito’y haba, lapad o kapal
cvi.
cvj. V. Takdang-Aralin:
cvk.
Gumawa ng album ng mga kagamitan sa paggawa ng proyekto.

cvl. EPP V
cvm.
cvn.
Date: __________
cvo.
cvp.
I.
Layunin:
 Naipakikita ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan at kagamitang ginagamit.
cvq.
cvr.
Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan
cvs.
cvt. II. Paksa:
Pangangalaga ng Kasangkapan
cvu.
Sanggunian:
BEC B.7.4.2 d. 66
cvv.
Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 168-169
cvw.
Kagamitan:
Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing-kamay.
cvx.
cvy.
III.
Pamamaraan:
cvz.
A.
Panimulang Gawain
cwa.
1.
Balik-aral:
cwb. Magbigay ng mga kasangkapang ginagamit sa:
cwc. gawaing kahoy
gawaing metal
gawaing pang-elektrisidad
cwd.
cwe.
2.
Pagganyak:
cwf.
Pagpapahulaan ng mga pangalan ng kasangkapan at kagamitan na alam nila,
isang bata ang maglalarawan ng isang kasangkapan at isang bata ang magsasabi ng ngalan
nito.
cwg.
cwh.
B.
Panlinang na Gawain
cwi.
1.
Paglalahad:
cwj.
Ipakita sa mga bata ang mga kasangkapan at kagamitang nakapatong sa
mesa. Isa-isang ipakita ang mga kasangkapan at kagamitan.
cwk.
Paano mo pangangalagaan ang mga ito?
cwl.
Ipabasa sa mga bata “Pangangalaga ng Kasangkapan” batayang aklat – d.
168-169
cwm.
cwn.
2.
Pagtalakay:
cwo.
Ibigay ang iba’t-ibang uri ng kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng mga
bagay na yari sa kamay.
cwp.
Paano ang wastong paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan?
cwq.
Paano ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan?
cwr.
Dapat ba nating isagawa ito? Bakit?
cws.
cwt.
3.
Paglalahat/Paglalagom:
cwu. Ang mga kasangkapan at kagamitan ay kailangan ang wastong pangangalaga
upang maging matagal ang pakinabang.
cwv.
cww.
C.
Pangwakas na Gawain
cwx. 1.
Paglalapat:
cwy. Ipakita ang wastong paraan ang pangangalaga ng kasangkapan.
cwz. Ano ang kahalagahan ng wastong pangangalaga ng mga kasangkapan sa
panggawa?
cxa.
cxb.
IV. Pagtataya

cxc.
cxd.
cxe.
cxf.
cxg.
cxh.
cxi.
cxj.
cxk.

Piliin ang titik ng wastong pangangalaga sa mga kasangkapan at isulat sa sagutang papel.
1. Maglaan ng isang matibay na _________ na lalagyan.
a.
supot na plastic
b. kahon
c. kabinet
d. b at c
2. Dapat ayusin ang mga kasangkapan ayon sa ________.
a.
halaga
b. uri o laki
c. dami
d. kulay
3. Ang mga kasangkapan tapos nang gamitin ay ___________.
a. iwanan sa lugar na pinaggawaan
c. ipagpabukas ang paglilipat
b. iligpit kaagad
d. ipamigay na lang
4. Habang hindi na ginagamit ang mga kasangkapan may talim ay tiyakin na ________ ang
talim.
a. nakataob sa lalagyan
c. papalayo sa katawan
b.
nakaharap sa sarili
d. nakakalat sa gawaan
5. Dapat na linising mabuti at lagyan ng _______ ang mga kagamitang yari sa bakal.
a.
grasa
c. langis
b.
sabon
d. gaas

cxl.
cxm.
cxn.
cxo.
cxp.
cxq.
cxr.V. Takdang-Aralin:
cxs.Isagawa ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan upang mapakinabangan nang
matagal.

cxt. EPP V
cxu.
cxv.Date: __________
cxw.
cxx.
I.
Layunin:
 Nakasusunod sa panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasa sa paggawa ng proyekto.
cxy.
cxz.
Pagpapahalaga: Kaligtasa, Kalusugan
cya.
cyb.
II.
Paksa:
Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paggawa.
cyc.
Sanggunian:
BEC B.7.3.4 d. 66
cyd.
Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 170171
cye.
Kagamitan:
Mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa
cyf.
cyg.
III.
Pamamaraan:
cyh.
A.
Panimulang Gawain
cyi.
1.
Balik-aral:
cyj. Wastong paghawak at ang paraan ng paggamit sa bawat kasangkapan sa paggawa ng
proyekto.
cyk.
cyl.
2.
Pagganyak:
cym. Ipakitang mali ang mga kasangkapan. Sabihin ito kung saan ito gagamitin.
cyn.
cyo.
B.
Panlinang na Gawain
cyp.
1.
Paglalahad:
cyq.
Ipabasa sa mga bata “Mga Panuntunang Pangkalusugan at
Pangkaligtasan sa Paggawa” d. 170-171 sa batayang aklat.
cyr.
Itanong ang panuntunang dapat sundin habang ikaw ay gumagawa ng isang
proyekto.
cys.
Isulat sa pisara ang mga ibinigay ng mga bata.
cyt.
cyu.
2.
Pagtalakay:
cyv.
Isa-isang talakayin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa
paggawa.
cyw.
Bakit kailangang suriin muna ang mga kasangkpan bago ito gamitin?
cyx.
Sang lugar dapat ilagay ang mga kasangkapang ginagamit?
cyy.Ano ang dapat gawin sa mga kasangkapan upang hindi kalawangin?
cyz.
Bakit kailangang isaalang-alang ang mga panuntunang ito?
cza.
czb.
3.
Paglalahat/Paglalagom:
czc.Ano ang dapat gawin upang hindi masugatan/malayo sa panganib habang ginagamit
ang mga kasangkapan sa paggawa ng proyekto?
czd.
cze.
C. Pangwakas na Gawain
czf. 1. Paglalapat:
czg.
Pantomine: Isakilos ang mga panuntunang pangkalusugan/pangkaligtasan
natutunan?
czh.
Bakit mahalagang sundin ang mga pangkaligtasan/pangkalusugan sa paggawa ng
isang proyekto?
czi.

czk.

czj. IV. Pagbibigay Halaga
Gamitin ang mga sumusunod na iskorkard sa pagmamarka sa pagsasagawa ng mga bata
sa paggawa ng proyekto

czl.
czm.

Mga Pamantayan

1. Inaayos ang mga kasangkapan bago
gamitin.
2. Naging maingat sa paggamit ng
kasangkapan.
3. Hinugasan, pinatuyo, at pinahiran
ng langis ang kasangkapan
pagkatapos gamitin.
4. Isinauli sa kani-kaniyang lalagyan.
czq.

czn.

Takd
angMarka
czr. 5
czs.
czt. 5
czu.
czv.5
czw.
czx.
czy.5
czz.20

czo.

Mar
ka/Bata

daa.

dac.
dad.
dae.

V. Takdang-Aralin:
Gumawa ng tsart ng Pangkaligtasan at Pangkalusugan sa Paggawa.

daf.
dag.
dah.

czp.
dab.

Puna

dai.
daj.
dak.
dal. ENGLI
SH
dam.

dan.
dao.
dap.

ENGLISH V

daq.
Date: ____________
dar.
das.I.
Objective:
 Gives titles to paragraphs listened to
 Identify the key sentence in a paragraph
 Write the titles of paragraphs correctly
dat.

dau.

Values: Health consciousnesses

dav.

daw.
dax.
day.
daz.
dba.
dbb.

II.

Subject Matter:
Giving Titles to Paragraphs Listened to Identifying the Key Sentences
References:
PELC, Listening 4 p. 20
Developing Reading Power 5 p.106
Materials:
Chart, Picture of children drinking soft drinks

dbc.

dbd.
dbe.

III.

Procedure:
A.
Preparatory Activity:
dbf.1. Checking of assignments
dbg.
2.
Review
dbh.
Read the sob-topics in each group on the box, write an appropriate main
topic for each group.
dbi.
dbj.
dbk.
Gloria Macapagal Arroyo
dbl.
Fidel V. Ramos
dbm.
Ramon F. Magsaysay
dbn.
dbo.
dbp.
Encyclopedia
dbq.
Almanac
dbr.
Atlases
dbs.
3. Motivation

Give them an index card each group containing a paragraph. Instruct them to answer the following to be reported afterwards: dcq. If there is no recorder available let an able pupil read the paragraph aloud) after reading. dcy. Discussion dcg.additional questions Where can you find the key sentence. Identify the key sentence in the paragraph. (The teacher writes the little of the paragraphs) How are the titles written? dci. 1. (Using a tape recorder let the pupils listen to a recorder paragraph. Group Work: Group the pupils into 4. dcc. Show the picture of children drinking soft drinks? What are the children drinking? You drink soft drinks too? 4. IV. 2. dcf. dbw. Ask them to choose their reporter and leader in each group. B. dbu. What is the key sentence in paragraph 1? Paragraph 2? Do key sentences give clue to the title? Why? How? What is the best title for paragraph 1? Paragraph 2? dch. dcv. What are the bad effects of alcohol to our body? dby. What health value was mentioned from the paragraph? What is its importance to our body? dct. dce. 5. 1. Presentation dcb. at first. Select its title from the titles in the box. dcz. Setting the motive question dbx. Write the key sentence of each paragraph 2. Clums for Summer A Beautiful Day A Strange Clam The Unlucky Fisherman A Beautiful Princess A Kind Family . let the answer the following: dck. dbz. 6.  How will you get away form these bad effects of alcoholic drinks?  Why do we have to go away from these?  Why do we have to protect ourselves from alcoholic drinks? dcd. 4. dbv. hence what title can you give the paragraph? dcs. 3. Why did you select the sentence as the key sentence. Practice Exercise dcj. Developmental Activities: dca. What is the paragraph about? What title can you give the paragraph? Based on the paragraph why is cholesterol important? Why is it not? How can we make our body free from too much cholesterol? Why should we avoid too much cholesterol? dcl. What is the paragraph about. Guided Practice dcp. a. 2. Evaluation: (Listen to the teacher as she reads the paragraph) 1. What is the key sentence of the paragraph? dcr. dcw. dcx. Additional questions for comprehensive check up.3. dcu. dcm.dbt. The teacher calls on two best reader pupils and the teacher instructs the other pupils to listen. dcn. Generalization . last or middle sentence? dco.

ddb. ddd. V. ddc. Assignment: ddh.dda. ddf. ddi. ddg. . dde. Write down the titles of the given news. Listen to the news reports over the radio or on the TV newscasts.

deg. det. cage carriage passage stage ded. Date: ____________ ddl. Pronunciation Drill dea. Comprehensive Check up. B. A. Nothing Details ddr. 2. 1. 3. 1. Later. 1. References: PELC. ENGLISH V ddk. he gnawed at the ropes until the lion was free. the king of the beasts. rage marriage cabbage courage dec. ddx. picture of a lion and a mouse ddw. dek. ddn. Procedure: ddy. Word with – ge sounded as / j / deb. Giving Titles to Stories ddq. 20 ddu. Review deh. The little mouse heard the lion and ran to him. Checking of Assignment def. 2. hunting in the woods. but he could not get free. paragraphs.  Who caught the mouse and was about to eat? What did the mouse do?  What did the lion do?  Why did the mouse help the lion?  How did the mouse help the lion?  Can you do what the mouse did? How? des. Guide pupils to look for a word or phrase in the sentence that helps them guess the meaning of the unlined words.ddj. “The lion. 4. dee. He struggled and fought. Materials: Chart. Presentation den. dej. Discussion . II. songs etc? dei. Listening p. pp. The mouse pleaded for his life. Preparatory Activity: ddz. With his sharp teeth. “Please spare me! Perhaps I might be able to help you someday. the lion was trapped in a net. ddt. Developmental Activities: dem. der. Have the pupils listen carefully to the story as one of the pupils read aloud the paragraph. Objective:  Gives titles to stories listened to  Note details from stories listened to ddm. How do you write titles of stories. 65-67 ddv. poems. Skill book in English. pitied the mouse and let it go away. 3. del. deo. a lion caught a mouse and was about to eat him. ddo. saying. Writing Titles of Stories dds. Subject Matter: ddp. One day. deq. III. dep.

cultivate the plants. Every afternoon. In the afternoon he delivers magazines and afternoon newspapers too. Juanita is the oldest son of Mang Pedro. bougainvilleas. dfd. B.1. dfq. My plants have big beautiful fragrant flowers.2. Assignment: . dfg. and burn the rubbish. a barber and Aling Mameng. dev. dfe. African daisies. Independent Exercises dff. a laundry woman. 4. The pupils will prepare 3 pcs. I get my flowers fertilizers from a compost pit. He rises at 5:00 o'clock in the morning and picks up his papers from the paper-dealer and delivers them to his customers. he could look for the path to take him home a. l3aby Cat Gets Home dfi. The garden is always in bloom because there are flowers the whole year round. dfj. He went along the path and soon was deep in the forest. Ask a pupil and give the title of the selection using a strip of cartolina given to them.Man's First Clothes Dynamite Fishing Vacation Days dfo. How much he was enjoyed swimming in the brook. dey. It also helps ma e the home beautiful. I water my plants and on Saturdays I weed the garden. dfh. dfp. Write the title in your paper correctly. poinsettias. V. details. 5. of '/4 sheet of paper and write A Band C on each. Gardening is fun. Have the pupils work out a semantic map to show the main idea and the Generalization: What clue helps you give the title of a story? Application Guided Exercises dfb. He will miss the songs of the birds and the sweet smell of grass and the activities he had in the province. Let them paste the answer on the board. Select the correct title of each story in the box. dex. While mother cat was cooking dinner. dfa. I have a flower garden where I take care of roses. or C as the title of the story in each exercise. dfl. Mother's Love A Faithful Dog The Newsboy dfn. Baby Cat Gets Lose a. Every morning I pick fresh flowers from my garden and put them in the vases in our living room. b. Rolando's vacation days in the province are soon to be over. Listen to the following stories. My hobby is gardening. dfm. a. 1. He could no longer find his way. When mother told him to pack up his things tears swelled in his eyes. They will read the selection and then show the teacher their choice of A. her little kitten went out to play. 1.deu. It was getting late Baby Cat did not know where he was. Juanita helps support the family by selling magazines and newspapers to their neighbors. dfc. gladiolas. dew. and ferns. dez. He usually passes by the baking shop and buys hot pandesal which he muncehes while on his paper route. riding in bancas or on horse's back and climbing trees. Baby Cat Gets in the Tree b. IV. dfs. He finishes distributing the newspapers in time to attend his morning classes.Call on pupils to act-out or narrate each selection. dfr. Evaluation: dfk. He decided that from the top of the tall tree.

Listened to the news reports over the radio or TV newscasts. dfv. Write down the titles of the given news.dft. . dfu.

dhc. dgm. Do you have neighbors? Who are they? Do you love them? dgt. Preparatory Activity: 1. Do the same with the next. ENGLISH V dfx. dhd. p. . pp. He plays with them as soon as he arrives home from school. dgk. dgd. The pupil who answered correctly will now be given the flashcard and let him/her call on a classmate to give the plural form of the next noun on the card. 13. Place each card in the pocket chart and let them read the words. Reyes have two girls and one boy. p. is fond of playing toys. dgn. one of the boys of Mr. dgy. dgo. Generalization: dhf. dgx. Cruz has one girl and two boys He R. dgj. flashcards Procedure: A. I. 4. Mr. Skill Development a. Reyes. B. dgz. dgl. Developing Reading Power 5 p. Objective:  Use plural form of nouns ending in y  Read plural form of nouns ending in y correctly  Write the plural form of nouns ending in y dga. dhe. dge. p. Cruz has a pet monkey. Additional Comprehensive Check up. dgr. dfz. He has different kinds of toys in his room. 20. Skill book in English IV. dgg. Reyes family are neighbors in a city. Developmental Activities: dgv. Values: Love one’s neighbor II. will you also play with your toys as soon as you arrive home from school? Why? Why not? dhb. Show them on the flash cards. Subject Matter: Plural Forms of Nouns Ending in y References: PELC 4. dha.2.106 Materials: Chart. If you are Nilo. dgu. Presentation dgw.Date: ____________ dfy. English for Filipino Children V.dfw. Motivation dgs. Nilo. dgc. Mr. Review dgp. 1. These two families have three children each. 2. dgh. Eric. dgf. Using flashcards call on a pupil to give the plural form of the singular noun on it. Cruz and Mr. dgb. one to answer. How do we form the plural of nouns ending in “y”? dhg. dgq. the only boy of Mr. 3. English in Grade V. Have pupil look at the nouns ending in y. 18 dgi. III. He teaches his pet plenty of tricks. 63-65. Have a pupil read e paragraph.

4. 1. 1. 1. pupils write the plural nouns on the board. 2. I have different colors of daisy in my garden. key 5. diaries 5. 2. Miss Santos has plenty of jewelry in her jewelry box. Guided Practice dhk. 1. fairy dhn. 3. dii. Listen to my story. dhq. dhi. There are plenty of joey in the wide farm. V. dib. The Castillejos team brought home two trophy during the athletic meet. Teacher checks whose group gets the highest score. 2. all 2s under a group and so on. 3. Group all l's under one group. Evaluation: die. IV. Independent Exercises dhw. Form the plural of the following singular nouns. library dhu. 3. 1. Do you have plenty of enemy? dif. Write the singular or plural forms of the following dhr. dhm. 2. 3. bay dhp. 2. dic. 5. The little girls are busy playing with their dolly. Teacher reads a singular noun. did. Use the plural form of each underlined noun to make the sentence correct. Minda's group caught several dragonfly. a. dhl.dhh. dhv. then read. country 4. comedy dho. dig. dhy. dia. Practice Exercises dhj. 1. 2. She attended plenty of party last summer. Ask the pupil to count 1-4. ponies dhs. List down five (5) nouns ending in “y” in their singular and plural forms. berry dht.b. Bring home some cherry when you go to Baguio. dij. Assignment: dih. Ask volunteer pupils to answer by writing the answers on the board dhx. dhz. 5. . story 4.

66-68 diw. djl. Developmental Activities: Through role playing. valley dje. Comprehensive Questions: What did the teacher ask the class bring? What did Vilma’s group bring? Who brought a picture of a giraffe and wolf? How many knives did Leonard group bring? djp. dip. diu. country e. din. djw. c. Give each row a bond paper a pentel pen. pupils will write the plural form their bond paper. baby g. c. 19. 2. dir. Materials: Chart. 2. djt. family djh. Practice Exercises Guided Practice djy. div. djm. let some pupils act-out by reading presenting the dialog. 1. family djg. 20. b. 4. 3. Skill book in English IV pp. III. dji. diz. A. B. Ask the pupils to forms 2 groups. As you give the singular form. Generalization: dju. Procedure: dja. Objective:  Write the plural form of nouns ending in f or fe  Use the plural form of nouns ending f or fe  Pronounce the plural form of nouns ending in f or fe dio. djs. Have you experienced working in groups? Did you enjoy it? djk.a. dis. I. 1. djn. d. How do we form the plural of no ending in for fe? djv. a. Review djc. dix. djz. Check if answers are correct . body djf. lady f. . Date: ____________ dim. English for Filipino Children V p. 5.d. ENGLISH V dil. p. Motivation djj. dit. Write the plural form of the following nouns. Preparatory Activity: djb. djo. (The teacher flashes the flashcards with nouns ending in y) djd. II.dik. flashcards diy. Values: Neatness Subject Matter: Plural Forms of Nouns Ending in F or Fe References: PELC 4. key d. a. djq. Skill Development djr. Instruction each row to group themselves face to face. diq. e. djx. A them to come-up front and write as m nouns as they can which they heard from the dialogue.

dkf. The children arranged the books in the (shelf) ______. Give each row 1/4 cartolina. 2. 4. dkj. The office has five (staff) _______ . Assignment: List down five nouns ending in f or fe in singular and plural forms. dkd. . b. F. There are three (clef) _______. Independent Exercises dkb. dkh. 1. IV. Snow White saw plenty of (elf) ________. Men use (brief) ________ for underwear.dka. Evaluation: dke. Use the plural form of each underlined noun to make the sentence correct: Mother bought two (knife) _____ yesterday. Full-grow cows are called (beef) ________. 5. 5. dki. 2. V. 1. Mr. dkg. 3. Each will write the correct plural form of each noun in the parenthesis in each blank. The policeman put (handcuff) ______ to the prisoners. The first row to post on the board receives the most recognition. Sanchez divides the mangoes into (half) _______. Hard work and initiatives are (proof) _____ of success. 4. and C. 3. the G. dkc.

dkx. How do we form the plural of irregular nouns? dlw. dle. Wendy and her two brothers were surprised one night by a Visit from Peter Pan. Objective:  Use the plural of irregular nouns  Write the correct spelling of the plural form of irregular nouns  Pronounce the final sound of the plural form of irregular nouns. ENGLISH V dkl. 1. Skill Development dls. dlm. flashcards dky. Peter Pan by JM Barrie is one of the most exciting stories I have ever read. Developmental Activities: dli. 19 dkw. 1. 4. dla. References: PELC Fun with Grammar 5. Values: Taking Good Care of Books dkr. dld. B. Would you like to go to Never Land? Why would you like to go there? Why don't you like to go there? dlq. Peter took them to Never Land. English for Filipino Children V p. ask the pupils to fill in the blanks with the plural form of the nouns. dkv. dkq. From the chart. dko. dks. All the other boys except Peter wanted to go with them. Materials: Chart. dln. Wendy and her brothers enjoyed Never Land. Preparatory Activity: dlb. But after sometime they got lonely for their parents and wanted to go home. 3. . dkn. English in Grade V. Comprehensive Questions: dlp. 2. II. Date: ____________ dkm. Motivation dlf. dlu. But before they could leave Never Land. They had fairies for playmates.dkk. A Book Report dll. I. dlk. Are you fond of reading stories? What story do you like best? dlh. dlo. have the pupils underline the plural nouns used and ask the class to read all the underlined plural nouns. you should read the book. a place where children never grow up. dkp. Using a chart. dlg. If you want to find out what happened to Wendy and the boys. dlt. they were captured by a terrible pirate and his men. Review dlc. Generalization: dlv. Procedure: A. pp. dlj. Plural Form of Irregular Nouns dku. pp. dlr. III. They could fly about like fairies so they could easily get up and down their tree huts. Presentation Have the pupils read a book report which Danilo Montes read to his classmates. Subject Matter: dkt. 285-286. 28-31. 2. dkz.

Those who received gifts will be asked to open their envelopes containing a sentence. Guided Practice (using a chart) dlz. Call on a pupil. an envelope and a candy. then he/she receives gifts. 5. He’s the ______ I told you about. Assignment: dmq. Then ask him/her to select the correct noun to use in the blank. Make the other changes needed. . Select the correct noun to use in the blank. dmn. dmk. Where are the _______. dmj. dmh. dmp. A red strip of paper means the said pupil is lucky. Ask row 1 pupils to read the singular nouns and row 2 pupils to read the plural nouns correctly. 2. dms. b. Was the ______ cooked? dmm. There are ten ______ in the city council. Look. (goose-geese) 3. dmr. Evaluation: dmi. 3. Practice Exercises dly. IV. I got a new ________. Pupils pick a strip of paper in a box. dmo. a. (tooth-teeth) 5. 1. Do the same with row 3 and row 4. dmd. Independent Exercises dme. dma. Call on a pupil to rewrite on the board the following sentences by making the subject plural and the necessary changes dmb. dmc. dmg.dlx. 2. 4. Mon. Rewrite these sentences changing the underlined nouns to plural. Play the game "Oh You are Lucky" dmf. (man-men) 1. Ask him/her to pick a strip of paper in the magic box. Let him/her read the sentence and change the singular noun to plural noun. dml. V.

Anthropology dnw. How Animals Hibernate dnr.. dob. Robert Bradford Fox? 1. dnb. 192-194 Materials: Chart dnh. When Animals Hibernate dnq. Subject Matter: Give heading to set of related ideas. I. Presentation dog. Fox made? doi. dno. Values: Perseverance II. dns. Developmental Activities: dof. dna.1. a. 2. Procedure: dnj. What other discoveries did Dr. Checking of Assignment dnl. doa. Unlocking of Difficulties: dnt. 1. dni. Who were the early Filipinos? How did they come to the Philippines? dod. dnx. When colder days come many animals curl up in their homes for their winter sleep. References: PELC 4 . dnf. Comprehension Check Up: 1. 1. paragraphs aloud. dnv. III. ENGLISH V dmu. A. c. dnn. b. According to the story how did the ancient man come to the Philippines? 2. 1. dmw. Review dnm. 2. Preparatory Activity: dnk. dnc. Have an oral reading of the story using popcorn reading.  Classify ideas under proper headings  Arrange sentences according to order of time dmx. What Hibernate Means dnp. doh. . Objective:  Give heading to set of related ideas. 2.dmt. When animal sleep all winter we say they hibernate. 1 p20 Fun in English IV pp. What comes into your mind when you hear the word? dnu. doe. dng. dnz. Read the ff. dmy. dny. dnd. dne. Date: ____________ dmv. 3. Who was Dr. dmz. B. Motivation: doc.

Texas doz. Select the correct noun to use in the blank. Cagayan dpb. . How can you give the correct heading for related ideas? dpk. dpv. dpn. (goose-geese) 3. don. Elephant dot. dpx. He’s the ______ I told you about. Practice Exercises dpm. IV. What heading can you give to the words in letter B? in letter C? dpg. dpt. Evaluation: dpq. Why did you give animals as the heading for the letter A? dph. Batangas dox. 4. Write 5 sentences using the plural form of irregular nouns. words taken from the story.Pupil will pick a strip of paper in a box. 2. Play the game. doo. Look. Assignment: dpy. V. dpl. Discussion dok. Palawan nes dou. A dop. 4. What heading can you give to the words in letter A? dpf. Generalization: dpj. Philippi dor. Thailan dpc. tortoise Pangasinan d dpd.(man-men) 1. Mon. Ask the pupil to select the correct noun to use in the blank. Deer dov. dpo. 2. Was the ______ cooked? dpu. (tooth-teeth) 5. dpz. Read the ff. C dos. Where are the _______. dom. dpa. 5. I got a new ________. Rhinoceros doy. b. dpp. There are ten ______ in the city council. B doq.doj. China dow. a. dol. dpe. dps. dpw. Ask the pupils to read the singular nouns and plural nouns correctly. dpr. dpi.

dqa.What was the experience about? dre. Discussion: drh. dro.2. Possessive Form of Proper Nouns in Ending in S or Z dqk. A.1.2.Change the word groups into phrases with possessive nouns. Look at the pictures. Comprehension Check Up: drc. How do we form the possessive of proper nouns ending in s or z? drl. The reports of the girls are dear and brief. What can you say about the pictures? dqy.3. III. the hopes of Elias . Preparatory Activity: dqr. dqz. Materials: Pictures of disabled person dqo. Do you have similar memorable experience? drf. Use possessive form of proper nouns in ending in s or z dqf. 1. Carlos' skill in repairing electrical appliances makes his works masterpieces. Canlas? Carlos? Luz? d. Subject Matter: dqj. the books of Pedro Salas drp. 2. Date: ____________ dqc. c. ENGLISH V dqb. The school nurse treated the vision of the boys. II.3. Motivation: dqx. Checking of assignment dqs. Objective: dqe. Practice Exercises: drn. Generalization: drk. Who had a memorable experience? drd. 1. Values: Concern and proper attitude towards the handicapped. drj. dqp. Fun in English 5 P73 dqn. What do we add to the noun to show possession? e. Review: dqt. dqu. the words of Moses drq. dqi. drg.Fun In English 5 drb. Canlas embroidery designs would pass for Tesoro's design? b. Listening to a letter on P 73 of the book. References: PELC 5 p. dqw. 2. dqd. drm. 4. 3. Presentation dra. Give the possessive form of the underlined phrases. What noun is Mrs.1. She treated the sore eyes of the children dqv. Procedure: dqq. 3. Mrs. dqg. 5. dqh. I.21 (Speaking) dqm. a. dql. Read the sentences from the letter. B. Where is the apostrophe placed? dri.

Fill in the blank in each sentence with the possessive form of the noun in the parenthesis. 5. Using the dialog on p. ________ tv show is a top rating show. drx. 5.(Princess) 4. Assignment: dsg. .drr. dse.(Luis) 2. the friends of Paz drt. role play them using possessive form of proper nouns. dsb. ____ table is in the back of the room. Independent Practice: drv.IV. Burgos) 3. (Dr. drw. Evaluation: dry. ________ specimens are on the top of his desk. ____ things are in the drawers of the table. (Dr. dsf. dsa. dsc. dsd. 4. (Miss Santos) 1. V.75. drz. ________ clinic is beside James Gordon Hospital. List down 5 proper nouns ending in s or z in possessive form and use them in meaningful sentences. the work of Fritz drs. dru. Valdez) 5.

Date: ____________ dsj. duc. What is its significance today? dty. ENGLISH V dsi. Motivation: dts.III. tanks dtk. Objective: dsl. Choose the phrase or sentence that answer the questions in each item. Reading Proper dtw. References: PELC 5 (Reading ) p. can be found in a fort? dtj. 102-105 dsw. dtx. 3. 1. cannons dtl. 2. Preparatory Activity: dta. Unlocking of Difficulties: dth. Discussion: dua. Checking of assignment dtb. shoppers! Barracks. Sequence Events dss. 3.dsh. guns. dub. Procedure: dsz. Why should of every Filipino be proud of this historical place? dtu. 2. Why is Intramuros called “Walled City”? dtt. Sequence major ideas! concepts in a selection read dsm. questions by using skyscraper style. 1. B. dtr. dsq. Drill: dtc. dsn.21 dsu. Black dtf. Blend dte. Materials: sentence in strips of cartolina. A. horses dtm. Which of the ff. Fun in English (Reading) p. b. 3. heritage dto. II. Values: Awareness/Love of country dsp. Bleed dtg. . dti. Subject Matter: dsr. 2. PELC 4 (Writing) p. Arrange the ff. 1. I. chart dsx. a. dtv. Comprehension Check Up: 1. dsy. dso. cannons. dsk. 1. 4. Have the pupils read the “Intramuros” The Walled City on page 102-104. Read each questions. tall buildings.21 dsv. words alphabetically Blow dtd. Fun In English Reading. country dtq. patriot dtp. dst. soldiers. 3. 2. What is the synonym of patrimony? dtn. dtz. Then answer the ff. dud. What is the significance of lntramuros in the past? 2.

 After lunch. Practice Exercises: dup.  Two robbers were coming out of the bank. 5. dux. The dog laughs at the donkey. duh. dvd. duo. Read the story and arrange the events in their proper sequence. How do we sequence major ideas/ event in a selection? dun.___ The seedling promised to be the first to give the farmers wife oranges.a. V. . 4. dvg. the king learned that another cook had left. . One dog was suspicious duu.  Shall we tell the policeman  Tommy & Zita were walking home from school  “Yes. dve. he exercised after watching a game of tennis. Arranged them in order to form a nice story. Here are jumbled sentences. duv. events as they happened in the story .see p68. 6. ___A farmer came to look at the seedling. . d. duq. Evaluation: dvb. Rewrite the following sentences in order to make up a story. IV. duw. duz. ___ The sun & the rain heard the pleading of the seedling. The Donkey in the Lion’s Skin” dur. Independent Practice: duy. Generalization: dum. A donkey finds a lions skin. dvi. Arrange the ft. Who jointly ruled Manila? duk. duf. He puts the skin and frightens all the animals dut. ___ The farmers wife came to look at the seedling. dva. b. dul. . dvf. Assignment: dvj. When did King Philip II of Spain give Manila the Title duj.due. “The Little Seedling Story” p.  At eight o’clock in the evening! the king’s servants brought him a royal blanket. dvh. let’s go tell him at once/I Said Tommy.  One evening.  He had a light snack at ten in the morning. e.68 dvc. The donkey brays dus. c. ___ The farmers wife saw shoots on the little seedling. Have you been there? What is Intramuros called now? dui. Are you proud of it? Why? dug.

Choose the meaning of the underlined words..... A poor fisherman once lived with his mother in a small village... Occurring at daytime dwo.. II...69 dwv. a. 3. References: PELC 4. Occurring at noon dwp..... 2.. 4. dvs. dwj.. Fun in English (Reading) p. Occurring at night dwn.. Select the best tide that wi[[ best flt each paragraph. Why is the bat called a night flier? dws... dvl... Identifying Key Sentences dvu.2 p20 dvw.... dwe. Values: Self Confidence dvr.. dvk... 1. Motivation: dwr..... 2......... Objective: Identify the key sentence in a paragraph dvo.. 1. dwf.64 dvx.... Materials: Chart dvy. B. They were always ready to help people in need...3. Checking of assignment dwc.. b. dwt.... A Poor family dwg. 1. Procedure: A. 2. The bat is a nocturnal animal....... dxa. A Kind family dwh. The Night Flier” p... dvv.. ENGLISH V Date: ____________ I.. Then they saw people outside a bank.. The people of the village loved them because they were kind and good... Preparatory Activity: dwb... dvp.. 3.. dwl... Presentation dwu. 3. Unlocking of Difficulties: dwk. A proud family …. III.. dwq.... dwm... dwa. dwx... dvz.... dvn. Have the pupils read the story “The Bat.. Review: dwd. Comprehension Check Up:  Why is bat called a night flier?  How does the bat sleep?  What do bats do at night?  What is the main idea of the first paragraph? second paragraph?  What sentence in the second paragraph tells about the main idea? dww. Subject Matter: dvt.. Practice Exercises: . What sentence tells about the main idea of a paragraph? dwz.. 2. dvm. 1.. dvq.. a.see p 69 dwi. Generalization: dwy..

Velvet plants are beautiful.71 dxk. The dark green color becomes more beautiful when the plant receives some sunlight…see p. Their leaves are soft and velvety to touch. IV. Still others can read the pamphlets or brochures …p. Water is used for drinking. It is used for cooking and washing dirty clothes. People have been raising rice for hundreds of years. She found that rice was one the first crops people raised. dxn. Identify the key sentence by underlining it. dxp. Guia reads some books on rice. Their leaves are pretty purplish color. dxd. dxg. dxj. Ivy grows easily with little care. It needs to be watered only once a week. It has always been an important crop because it can be used to make different kinds of foods. 2. Select the key sentence in each by underlining it. Water has many uses. Copy the key sentence of the paragraph. Assignment: dxq. dxo. There are many kinds of reading materials available in the library. One can read the newspaper or books. V. The flowers of velvet plants are orange and very dainty. It rarely has bugs. dxl. English for Living and Learning . Evaluation: dxm. It grows very well in dim light or with sunlight. Independent Practice: dxh. 70-71 dxe. a. dxf. 1. 4. Identify the key sentence of paragraphs 2-5 pp.dxb. One can get the books/ encyclopedia or others. Read the selection carefully. We also use it for bathing. dxi. b.100-101. dxc.

. dzk. Healthy Living dyn. Values: Industry II. 1. 4. dyy. III. dxv. 4. Eating good food dyr. Practice Exercises: dzo. Review: dyl.2 p. Choose the main idea of the ff. dxs. 4. Motivation: dza. Subject Matter: Identifying Main Ideas! Concepts References: PELC 4. b. dyi. 3. A rich man in Tondo employed Balagtas as a servant. Unlocking of Difficulties: dyw. dyz.20 English for L1ving & Learning Materials: Chart dyg. Procedure: A. dzb. ideas. 1. dxu. Presentation dzd. Healthy Thinking dyo. He was put in prison because he was accused of murder. paragraphs. 2. dyf. dxy. dya. ENGLISH V Date: ____________ I. dyb. dxt. How do we get the main idea of the paragraph? dzm. dyx. dym. 1.b. dyh. Show if they recognized Balagtas in the picture. Generalization: dzl. Comprehension Check Up: dzf. dyd. Going to a doctor for check up dyu. dye. Objective: Identify the main idea in a selection dxw. Why was he imprisoned two times? dzi. Self Control dyp. dyc. dyv. dxz. dxx.7 dze.dxr. 2. How was he able to write good poems? dzh. 2. What is Balagtas greatest work? dzg. Have the pupils read the “Francisco Baltazar” (Reading) p. Getting plenty of sleep dys. 3. d. a. Checking of assignment dyk. Exercising in the open air dyt. dzc. What is the main idea of the paragraph? dzj. Give the headlines to the ff. Preparatory Activity: dyj. . B. c. 3. Cheerfulness dyq. Explain what they understand about the underlined word in the sentence a. dzn.

Evaluation: eac. A group of ants hunt for food and carries the load to its colony. b. . Roses bloomed and they looked very beautiful.71 eak.Choose the main idea of the ff. She had many roses at diff. 1. Men. Men. eae. 4. day a typhoon came. Another group clears out the path of the food carries. Racquels roses remained blooming dzz. 1. Women talked loudly as though their voices gave them some protection against terror. Cooperation in Action eaf. The ff. children whimpered. eab. women and children are happy dzs. IV. women and children are terrified dzr. a. Racquels roses were spoiled by the typhoon eaa. varieties.a.Choose the title that match the main idea of the paragraph ead. their pitiful belongings. dzw.dzp. Answer activity 5. c. A rescue tem is ready to help in case of problems. Fun in English 5 p. Assignment: eaj. b. Racquel had worked hard in her garden. paragraph. V.3. a. dzq. dzu. everything they owned. Men hysterically tried to tell Felisa that they had lost their homed. women and children are having a party dzt.c. It destroyed all the roses and Racquel was very unhappy. The Industrious Ants See eah. eai. In the living room. Independent Practice: dzv. eal. dzx. Racquel will sell the roses in the market dzy. 2. 5. Men. Love for Work eag.

39 Materials: Chart ebb. eau. ENGLISH V Date: ____________ I. Checking of assignment ebf.35 . Comprehension Check Up ebt. eaz. ean.II. ear. Practice Exercises: ecf. 2. 1. How many sentences are there in the paragraph? ebz. eap. 5.2. a. Discussion: eby. ebs. ece.eam. Preparatory Activity: ebe. a. eay. b. 1. Show paragraph on a cartolina. eao. b. ebd. ecb. Procedure: A. starts giving facts about the topic ebk. . eba. 3. 4. 2.75 ecg. Review: ebg. point for each fact 4. Insects that cause harm and damage to plants are called plant pests. paragraphs. Pick out one topic from the topic box ebj. III. eaw. What parts of the plants are used to protect themselves? ebv. ebn. 4. eat. Have the other player keep time for one minute and count the facts ebl. eas. B.c. ebq. 3. Presentation: ebr. Take turns and play 5 rounds ebm. Objective: Write details that support the key sentence. eax. Motivation: ebo. 1. Values: Care for plants Subject Matter: Writing Details to support the Key Sentence References: PELC4-3 p20 Learning Experiences 5 pp. ebc. Have the pupils play the game “Topic Recall” ebh. Read it aloud. Can plants protect themselves? In what way? ebp. Beetles and grasshopper eat the leaves and stems of plants and trees …see p. They destroy plant in a number of ways. Generalization: ecc. How do we care for our plants? ebw.5. What is the key sentence? eca. What is the paragraph all about? ebu. eaq. ebx. Score 1. 1. 3. eav. How do we identify details that support the key sentence? ecd. close your eyes ebi. List down the details that support the key sentence in the ff.

eck. They are not oriented on the correct way of using pesticides. 1. Assignment: ecp. IV. Copy sentences that support the key sentence under supporting details …. . Read the article below and answer the questions that follow.ech. Evaluation: ecj. farmers had chosen the wrong pesticides which resulted to the increase in number of the pests that become immune to these pesticides ecl. Due to lack of information. Question: List two details why farmers are not properly informed.see P76 ecq. eci. V. ecm. The many users of pesticides are farmers who are not properly informed. ecn. eco.

Ask about the general idea of what the selection is all about. I. How did you find the answers in the questions? b. edx. 5. edh.3. ecx.. On the board. Presentation edy. Why do you skim? eef. Ramon collected comic books.77 edz. B. 3. 1. Subject Matter: Skimming References: PELC 4 Developing Reading Power 5 p. edn.1.c. edd. seep76 edm. eda. 4.Skim to get a general idea of what the material is about. Unlocking of Difficulties: edo. edb.ecr. eat edr. ecw. How did Ernesto eat his breakfast? eeb. 212 Fun in English IV pp. eeg. eee. One day Liza needed a box. Practice Exercises: eek.3. ecu. The child was very hungry so he gulped 2 glasses of milk.. Date: ____________ ect. edf. ecz. Review: edl. edu. Discussion: a. 2. Motivation: edv. Skim the story and tell it in one sentence. Checking of assignment edk. edc. Comprehension Check Up eea.Do you always wear your shoes when you go to school? edw. . What is skimming? eei. He kept them carefully in a box. Reading of the story p. What did he have for breakfast? eec. Objective: ecv. Generalization: eeh. swallow greedily edt. edp. eel.. ede. She threw Ramon/s comic books out on the floor. III. 4. Procedure: A. a. edq. 1. eej.Choose the meaning of underlined words. What do you do when you skim? c. What did Ernesto want to wear instead? eed. 192-194 Materials: Chart edg. instruct the pupils to skim the selection. 2. Values: Obedience II. edi. . Preparatory Activity: edj. 2.1. drink eds.ENGLISH V ecs. ecy. b..

In the passage. Skim the selection for a minute and state what it is all about in 2 sentences. . .p. This fruit has substances that make the brain produce a chemical called serotonin….see p. eet. eeo.pp. Assignment: ees. H is toes clung to the steps cut into the trunk…. The banana is considered as a happiness fruit.77 een. V..eem. So everyone should have enough food to eat. .77 eeq. IV.78 eeu. sweep your eyes in each paragraph and get the main idea. Evaluation: eep. eer. . It was the last tree he’d climbed that day. It surely helps put a smile in your face. Food is essential for growth and good health. Without enough food the people will starve/ get sick & die . Mang Sebio climbed the coconut tree slowly.

Values: Love of country. Subject Matter: eff. egn. 4. 1. efq. egp. write the possessive form of the underlined phrases. a. Fill in the blank with the possessive form of irregular noun. Children’s toys egb.I. egq. III. 2. 1. II. Look at the __________ shoes. The sketches are very colorful.Use possessive form of plural irregular nouns in oral and written communications. 5. . efe. egh. Policemen’s whistles are new. Use the ff. 2. 1. Men’s hats egc. The teacher of the pupils are good but strict. Studying the following phrases. (fireman) 3.20 (Writing) p. The men’s hat are expensive. Where is the room? egr. Preparatory Activity: efn. B. References: PELC 5 p. The farm of the farmers are wide but far. eft. Policemen’s whistles ega. Ask a pupil to give the plural form of irregular noun. efl. phrases to form meaningful sentences. A. 4. Have you seen a real policeman? efw. On the board. PELC 3 p. efb. egk. Presentation: efy. Objective: eez. Practice Exercises: ego. Discussion: egi. efc. ENGLISH V eew. Materials: Chart efk. (child)___________1. How do we show the possessive form of plural irregular nouns? egm. 3. efr. Procedure: efm. Review: efs. efu. Generalization: egl. 48-49 efj. 3. efh.21 (Speaking) efi. 2. efz. egd. Possessive Form of Plural Irregular Nouns efg. efa. egs. ege. Checking of assignment efo. efx. egf. Date: ____________ eex. Drill: efp. patience efd.eev. (woman) ________________2. How did we write the word policemen to show possession? egj. eey. Motivation: efv. egg.

ehb. (gentlemen) 1. (Goose) 3. ____________The __________ speeches were inspiring. The Women’s Club . The __________ necks are longer than those of the ducks. b. egx. Assignment: eha. Change the words in parenthesis to their plural form and fill in the blanks with their possessive form. V. IV. egz. Write a paragraph using the possessive form of plural irregular nouns. a. The _________ tails are long. egw. egv. The Children’s party ehc.egt. egy. (mouse) 2. Evaluation: egu.

Our entries in diary tell of the things we do everyday. Class. ehz. eih. eie. I went to Manila Cathedral last Sunday. Drill: ehx. 1. eiq. c. Fill in the blanks with the possessive form of the nouns inside the parenthesis. ehj. B. Writing a diary is an exciting activity. III. 2. _________ feathers are very colorful. Preparatory Activity: ehv. 20 (Listening) English for Living and Learning 5. Generalization: eir.ehd. Procedure: ehu. eig. 81-84 Materials: pictures ehs. 3. These are my _______ bags. 2. Choose the proper nouns in the following sentences. 4. (Friends) 3. Values: Love of Country II. Whose diary did we read? 2. ehr. Review eid. Checking of assignment ehw. (parents) 1. eif. ehh. 4. 1. ehp. b. eho. eht. eic. a. Discussion eio. My uncle is residing in New York.80 ein. ehn.1. I like to use Mongol pencil eia. ehy. eib. pp. ENGLISH V Date: ____________ I. ehk. What does a possessive noun tell? eip. What should you remember in showing the possessive form of proper nouns ending in s or s? eis. ehe. Practice Exercises: . eil. 3. V. A. Do you have the same as this one? Do you want to know who owns the diary? Are you excited to find out his/her daily activities? eik. 21 (Speaking) PELC 3 p. ehl. What kind of noun is Carlos? 3. ehq. ehf. pupil. here’s an example of diary of a Gr. ehg. ehm. Her ________ names were in the newspaper. Objective: Use possessive form of proper nouns ending in s or z ehi. eii. Motivation: eij. Let us answer these questions. (birds) 2. Read these entries in Carlo’s diary se…pp. Subject Matter: Possessive Form of Plural Irregular Nouns References: PELC 5 p. Presentation: eim. eit.

Using the entries of Carlos diary. Make the proper noun that is underlined in each sentence show possession. The children of Mrs. 3. Evaluation: eix. ___________ birthday falls on Saturday. Luis declamation won the first prize. Carlos buys his present from _________. I visited Mr. 2. ________ lecture is on conversation. de Jesus 5. Ross gift is a precious gem. 2. Reyes 2. Assignment: ejf. eiz. The car of Mr. The money of Ross 3. The parents of Gladys ejg. V. . ejb. ejd. ejc. eja. 3. The farm of Mr. can you complete each number to form a meaningful sentence? 1. eiv. 4. 5. Ramos farm last week. Dela Paz 4. 1. eiy. eiw. eje. It is Lourdes ambition to be an optometrist.eiu. Miss Valdez pupils are very attentive. Change the following into shorter form and use them in meaningful sentences. 1.IV.

Preparatory Activity: ekb. ejq. dive eve leave peeve ekf. Are the ideas found in the selection? Where is the first idea found? Second idea? ekx. 1. ekq. Sequence the major ideas in the selection. III. Cross the word that does not rhyme with the others eke. ejn. What must one do to be honest? ekt. Drill: ekd.2. b. Comprehension Check Up: ekr. Story: The Honest Farmer ejy. Objective: ejl. Developing Reading Power 5 pp. II. 2. Unlocking of Difficulties: eki.ejh. Date: ____________ ejj. I. ekh. 21 (Listening) ejv. References: PELC 5. 3. ENGLISH V eji. eko. 1.21 (Speaking) eju. ejk. mail nail tail tall ekg. p. Checking of assignment ekc. Values: Honesty and Industry ejp. Subject Matter: ejr. Materials: pictures ejx. 2. a. Procedure: eka. ekl. Reading of the story “The Honest Farmer” p. Motivation ekm. 1. ekk. 241-242 ejw. Sequencing Major Ideas of a Selection ejs. Are the ideas in the proper order in the story? . Using semantic webbing ask the pupils to give their idea when they hear the word ekj. ejm. ejz. Why was he regarded as honest farmer? eku. A.3. Discussion: ekw. ejt. 4. PELC 5.82 . Why does it pay to be an honest man? eks. Can plants protects themselves? ekn. p. ekv. B. 3. ejo. Presentation: ekp.

____ Jericho insisted that they pick some mangoes.V. elb. Arrange the ideas in their proper order? ekz. elg. elo.. elu. elw. ____ Father asked Jericho to see the owner of the mango and ask for apology. elh. ____ Tommy reached out for the Lights. Generalization: elc. Evaluation: elr. . ____ Tommy decide just to be himself again. elj. Practice Exercises: elf. elp. emc. IV.. 5. Independent Practice: elk. ____ Anne received more votes than May. Arrange the ideas as they happened in the story.eky. Reading of the story p83. a. elv. eln. 4. ____ The twins received an invitation from the Parish Council.83 ell. ela. emb. eli. p84 ema. Then arrange the ideas in order as they happened. elt. elq. Assignment: elx. ele. elm. ____ Jericho picked mangoes when Paolo Left him. ____ On Valentines Day the couple affirmed their enduring for each other before millions of viewers . What should you do to sequence the major ideas in a selection? eld. ____ Two adults both immigrants when set up a blend date elz. b. Luscious Mango p84 els. ____ Tommy Left very excited during the English class. ____ Sports Club needed a muse for their team. Arrange the ideas/ concepts that follow as it happened in the story.c. Read the story. Read the story “An apple a day” p 8-9 Fun In English ely. Read the Twin Sisters p.

Reading of paragraph on the board . Unlocking of Difficulties: ena. emu.84 2. a. Review: Underline the key sentence in the paragraph. Give the meaning of the underlined words. emi. What should you do to be able to get the general idea fast? eng. III. emr. emj. How did you get the general idea fast? enp. Why do you think there are rare animals living in the sea nowadays? enl. enh. enormous end. p. What is the general idea of the first/ second/third etc. emf. enj. Skim the ff. eml. . eno. Why do you skim? enq. emv. Presentation: eni. emy. c. 4. emz. 1. a. 1. What should one bear in mind when skimming to get the main idea of a paragraph? ent.emd. whale eggs. Generalization: ens. enu. emx. Practice Exercises: env. b. Procedure: A. Discussion: enn. Most fish lay eggs. emn. 3. detect enb. Motivation: enf. 2. enr. emg. emk. emt. Comprehension Check Up: enk. enw. c. 4. Values: Honesty and Industry II. Checking of assignment 2. ENGLISH V Date: ____________ I. paragraphs. emm. ene. emh. b.141 – 161 by Steve Parker Materials: Pictures ems.. B. emq. eme. Objective: Skim to get the general idea of what the material is about. from which their young hatch. pp. paragraphs to get the main idea of the ff.  Mammals are some of the largest creatures swimming throughout the waters of the world. Preparatory Activity: 1. emo. a. enm. This includes sharks. array enc. 5. Subject Matter: Skimming for General Idea References: PELC 4 (Reading) The Crazy World of What if…. 3. emp. emw.

Cut one news article from a daily newspaper. p. Evaluation: eoc.. Many fish are masters of camouflage/ hiding themselves from their prey of predator . eny. Read the paragraphs and write the general idea of each.86 eob. Paragraph #1 eoe. Assignment: eoh. Independent Practice: Read the main idea and write the general idea of each.85 eoa. enz. p.enx. eof. eog. A fish without scales have much less protection against the teeth and spines of predators and enemies.. It would be attacked by pests . . V. 2. Skim the article and write the general idea for it. eod.. IV.

5. List the details that support the underlined key sentence in the paragraph. eqd. I. eqb. II. eoz. Procedure: A. epc. III. Values: Love for animals eoq. 3. eon. Preparatory Activity: 1. b. 3. Practice Exercises: epw. Materials: pictures eoy.3 (Reading) eov. Checking of assignment 2. c. epi.. eqa. epd. Underline the details that support the key sentence.eoi. Date: ____________ eok. eol. eoo. Subject Matter: eos. Discussion: epo. eqc. eor. PELC 4 (Listening) eow. epx. epy. Motivation: epg. eop. 1.86 epk. Finding Out About Nature pp. B. . 1. trees or other things around it. a. How do we identify details that support the key sentence? epu. Can all birds fly? eph. fertilized eggs divides into two. epe. Independent Practice: epz. First.ENGLISH V eoj. eou. What is the key sentence in paragraph I? 2? epq. epv. 2. How many paragraphs are there in the selection? epp.Details That Support The Key Sentences eot. Review: How do we identify the details that support the key sentence? epb. Presentation: epj. epa. 2. It is foolish to look for one lost sheep. Comprehension Check Up: epl. a. Reading of paragraph . Objective: eom. epn. Generalization: ept. References: PELC 4. p. Then it divides again and again. Why are home of the birds are becoming endangered? What must we do to help save them? epm. epf. A bat can fly in the darkest night without bumping into walls. b. Identify the details that support the key sentence. epr.24-25 eox.4. Write the key sentence on the board. eps.

1.  Tiny eggs. Some insects are very destructive to plants. eqi. V. It is an enemy of the farmer eqj. Choose and write the key sentence eqm. Evaluation: eqg. Read and write the details that support the key sentence. eqk. Birds belong to another group of egg-laying animals. IV. . 2. The locust is destructive insects. enclosed by its shell. is now ready to leave the body of the female. eqf. Assignment: eql.eqe.  Tiny eggs of many kinds of insects maybe found in the ponds. eqh.

His wife gave a cup of coffee. Arrange sentences according to order of time in writing a paragraph. I.see p. Comprehension Check Up: erw. eqy. erh. erj. Presentation: ers. erb. eqx. 42-48 Materials: pictures era. Would you like your playmates call you names? ern. 3.eqn. Reading of the paragraph. eqz. 1. III. 2. eri. ENGLISH V eqo. erf. eqw. Which comes first? Next? Last? erk. sentences and arrange the events by answering the questions below. Mang Ramon came home drunk. Aling Rosing waited for her husband. Subject Matter: Arranging of sentences According to Order of Time References: PELC 4 (Writing) p. eqs. Motive Questions: erp. How did we prove that he is a kind boy? . 4. How did Virgilio proved that he is a kind boy? erq. eqq. B. 2. equ. Date: ____________ eqp. erv. erc. 1. 20 English Skillbook 1 pp. erl. 3. ert. Procedure: ere. 1. Read the ff. ero. 1. Values: Kindness and Friendliness II. Objective: eqr. Who did many things to prove that he is a kind boy? erx. Call 3 model pupils to read the paragraph …. Preparatory Activity: Checking of assignment Review erg. A. err. 2.88 eru. eqv. 2. eqt. erd. Motivation: erm.

esl. Evaluation: eso.2? no. . second. What words are used to show order of time? esa.. esu. Science is a method of knowledge that arose and first passed its usefulness within the realms of mechanics.ery. How many sentences are there in the paragraph? b. esr. see p. _______he developed the incandescent lamp globe…. What does sentence no. A hungry fox saw some grapes hanging from a high vine.. se p. Independent Exercise: esk..IV. 6.see p. esn. ______ he jumped & jumped to get them. Fill in the blanks with the correct expression to show the order of time. Assignment: ess. ese.88 esm. 3. How do you arrange sentences according to order of time in a paragraph? esd. an American inventor ________ invented the phonograph. Generalization: esc. Rewrite the paragraph by arranging the sentences using order of time esp. Write the answers on the blank using the order of time( first. Thomas Edison. erz. esi. physics and chemistry…. 5. Discussion: a. Practice Exercises: esf. 89 esq. third) esg. but the grapes were too high for him ________. esj. Write a paragraph about your activities before going to school. esb.88 esh. 3? c..4. est. 1 state? No. V.

etc. 1. esy. c. 3. What are the ways to shoe possession? . c. possession etq. 3.esv. Date: ____________ esx. Comprehension Check Up: eui. eth. English for Living and Learning 5 p. eta. Generalization: eut. ownership ets. Possessive Form of Plural Regular etg. A. the boy’s room eup. d. eud. a. b. a. Review etu. etl.I. Whose sound did you hear? Whose picture is this? euc. Values: Orderliness etd. Preparatory Activities: etn. euq.89 eug. ete.21 eti. b.4. eul. Objective: esz. Climber ety. Monkey etx. b. Give the importance of being orderly. Use the possessive form of regular nouns in oral & written communication. Reading of the paragraph. Discussion: eun. Subject Matter: etf. Boy etz. a. eus. II. etb. ett.80 etj. Give the plural form of the following nouns: etv. Study the phrases: euo. Who visited the boy’s room? euj. apostrophe etp. Procedure: etm. eum. euf. d. Presentation: eue. eua. property etr. What punctuation mark is used to show possession? Where is it placed? eur. References: PELC 5 Speaking p. 2. Spelling: eto. Bird etw. Boy’s is a plural possessive form. ENGLISH V esw. a. How do you show possession? euu. 1. euh. B. 2. Call 3 model pupils to read the paragraph see p. c. Motivation: eub. What can you say about the boy’s room? euk. Materials: pictures/charts etk. III.

The teacher’s classes. The baker’s bread 1. Fill in the blanks with their possessive form. 6. They went to the aquarium! to the zoo and the museum. the fans of the ladies 4. 1. the uniforms of the nurses evc.90 evh. On A Field Trip evg. euz. the gifts of the pupils 5. The ______ projects are all very good.5. The ______ proud faces are interesting to watch. Practice Exercises: euw.. Assignment: evj. Write the possessive form using apostrophe ( ‘ ) 1. While visiting the place. euy.. eux..euv. the room of the girls 3. the toys of the boys 2. the pupils had special instructions on how to behave. Independent Exercise: evb. Evaluation: eve. evi. 2. some remembered the instructions of the pupils but some seemed to have forgotten everything . eva. evf. (parent) 2. Miss Ramos' class had a field trip. p. The baby’s toys . V. Before the field trip. IV. Rewrite the paragraph by changing the underlined phrase using the shorter way to show possession. ____________________(pupil) 1. Change the nouns in possessive form of plural. evd.

exd........ Are you industrious at home? How do you show it? ewr...evk. evs. Generalization: ewu.. evq..... 1.. Discussion: ewq... ....... B. 3.. Objective: evo. Checking of Assignment: ewb... Reading of the paragraph. What is the key sentence of the paragraph? How are details in the paragraph written? ews.. Comprehension Check Up: ewm..... 5. Why do you need to wash the dishes immediately? ewo.... 2. 182 evv. ewd... Review the key sentence and the supporting details of a paragraph. Subject Matter: evt. Fun in English IV pp... ewx. 2...... What expressions do you use? eww.. 6.... ewl. ewe. evn......Arrange the sentences according to order of importance ....92 exe. What house chore should be done carefully and well? ewn. Procedure: evz...... 2. ewh.III.. evy.II......... Review ewc. .. Fill in the blanks with the correct expressions to show the order of importance.. Practice Exercises: ewy... Call 3 model pupils to read the paragraph see p...... 1... 3.. How do you arrange details according to order of importance? ewv.... Materials: pictures/chart evx.......... Independent Exercise: exc... Evaluation: .... Group activity: ewz..... What do you usually do after eating? ewg.. I....p... evu..... A. 1.91 exa.. 4. exb.. Values: Industry evr. Motivation: ewf..91 ewk...20 / Developing Reading Power 5 p. Preparatory Activities: ewa. exf. ewj.. 1....... IV.. 1. ENGLISH V evl. ewp... ewt. Arrange details according to order of importance in writing a evp........... 2............. References: PELC 4 Writing p... 192-194 evw. Arranging details according to order of importance in writing a paragraph. Date: ____________ evm... Presentation ewi....... Cindy love p.......

_______... exh. V.exg. Assignment: exk. Write paragraph using the correct expression to show order of importance. exj.92 exi. . Mother went to market early that Saturday morning. Rewrite the paragraph by arranging the sentences using of importance. p. she went to the meat stalls . The market was already filled with people..

eyf. Who live under the roof of Loreen’s house? eys.5. References: PELC 5 p.6.exl.____ The dog sees his reflection in a pool of water. Listen to the story. eyy. Story: The Red Balloon exz. eyv. Date: ____________ I. ezh. How did Robin help Loreen? eyl. newspaper eyi. Practice Exercises: ezc. exo. eyj. second event? Third event? Forth event? eyx.2. How do we sequence events in the story? eza.4. Arrange the following words alphabetically. Motive Questions: eyk. ezi. 2. ____ The hungry dogs goes home without any bone. exp. browse eyh. Checking of Assignment: eyd. III. 1. Call 3 model pupils to read the paragraph see p. permission eyg.21/English For Filipino Children 5 pp. ____ The dog grabs for the bigger bone and drops his own in the water. are they in proper sequence of events in the Story? What was the first event.91 eyp. Drill: eye. . 2. exn. Presentation eyn. Read the sentences on the board.382-383 exx.ENGLISH V exm. Subject Matter: exu. 3. exw. A. Materials: pictures/charts exy. eym. Arrange the events as they happened in the story. What did mother sparrow feed to her chicks? eyt. Procedure: eyb. B. eyq. Objective: Sequence events in the story listened to. Values: Helpfulness and Cooperation exs. 3. eze. ezd. ezf. 1. Reading of the story eyo. What was the reward of being good? eyu. exr. Preparatory Activities: eyc. Comprehension Check Up: eyr. eya. ext. exq. 1. II. ezg. Sequence Events exv. ezb. Discussion: eyw. Generalization: eyz.

fax. ezq. faw. Evaluation: ezk. fau. fah. far. fai. ____ He puts the skin on and frightened all the animals. faf. fad. ezm. fal. Assignment: ezr. ezw. fas. ezl.ezj. fav. ezz. V. ____ The donkey brays. fay.29 ezs. fak. fan. Read the story on p.26-28 English 4 Living & Learning and do Activity 1 p. fac. Listen to the selection. fae. ezp. ezo. ____ A donkey finds a lion’s skin. fag. ezy. fam. fat. fab. faa. ezv. IV. ezu. faq. faj. fao. ezt. . ezx. Number the events (1-5) as they happened in the story. fap. ____ One dog was suspicious ezn.

Materials: pictures/charts fbo. Preparatory Activities: fbr. Presentation fcf. Generalization: fcr. 1. Call 3 model pupils to read the paragraph see p. fci. Who were the four climbers? fcl. fct. fbm. What do you consider in sequencing events of story? fcs. Values: Courage and Bravery fbi. Unlocking of Difficulties: fbz. Checking of Assignment: fbs. 2. 1. 2. fbe. 1. Where is Bud Bongao located? fck. References: PELC 5 p. 3. farmer fbw. II. ache.26-28 fbn. 4.faz. 1. A. (exciting inviting. terrifying) fca. . fbh. fby. Identify he meaning of the underlined word. Sequence events in the story listened to. Discussion: fco. Date: ____________ fbd. fcp. Reading of the story fcg. mother fbx. Drill: fbt.21 / English For Living and Learning 5 pp. Whet were the beliefs of the natives of Bud Bongao? fcd. fce. Teacher . fbp. fcq. Teachers asks the pupils if the events of the story are sequenced according to their answers.III.Sequencing Events fbl. her fbv. B. Motive Questions: fcc. Listen to the story and number the events as they happened in the story. What difficulties did they encounter while climbing Bud Bongao? fcm. fcn. 4. Subject Matter: fbk. Forming little words out of big words. fbg. Practice Exercises: fcu. ear. Comprehension Check Up: fcj. Procedure: fbq. fcb. 2.3. fbb. 5. fbu. 3.teach. fbj. ENGLISH V fbc. I. Objective: fbf. Mount Bongao is an enticing sight to the visitors who come to the island. fba.91 fch.

____ He could not p[addle his boat to the shore.fcv. a boy went out to his boat to fish. fcy. Number the events (1-5) as they happened in the story. fda. Evaluation: fcz. ____ He caught one fish after the other. ____ Pablo was getting hungry but he go on and on fdd. fcw. IV. fdb.39-43. Listen to the selection. Assignment: fdf. ____ When he woke up/ he found himself inside a neat cozy nipa hut. fcx. ____ He searched the house and found no one fdc.English for Living & Learning 5 Activity 2 p. . fde. ____ Long ago. V.43 fdg. Read the story pp.

3. Let one pupil read the news report. Listen to one news story over the radio or television. fds.2. Motivation: fdz. What are the key ideas taken from the news report:  Pope John Paul is coming to Manila.I. 2. Materials: News Report fdu. how do you treat him? What do you do? fea. Practice Exercises: fep. Tell them to listen and write down important ideas or events. A. Assignment: few.172 fdt.III. p. fer. feb.  He is also called Pontiff or Holy father  He should be treated with outmost security. If a visitor comes to your house. V. Subject Matter: fdq. 5. 1.II. . b. B.2 Col. References: PDI June 30 p. Moscow Circus To Perform At The Big Dome…. fdv. When listening to a news report.Getting Information for News Resort Heard fdr. a. Who is coming to Manila for a visit? fef. fdp. Values: Hospitality fdo. Procedure: fdw. fed. IV. Date: ____________ fdj. Discussion: fej.fdh. Use simple sentences.1. 4. fdm. List down important events in simple sentences. Listen carefully to the news story. Comprehension Check Up: fee. Preparatory Activities: fdx.97 feu. ENGLISH V fdi. fdn. List down important events or ideas. c. fev. Evaluation: fes. Presentation fec. List down important ideas/events heard. fel. 3 FIE (RTX) p. Objective: fdl. fdk. what kind of information should be list down? fen. fei. Aside from the Phils. fex. Checking of Assignment: fdy. feo. Listening to the news report. fek. Generalization: fem. feq. Why is he coming to Manila? feg. Who else will help secure the People? feh. fet.

Runs in the rain ffx. biennial herbs and perennial herbs differ from each other? 3. C. Drill: fft. ffy. fgg. pp. Climbs ever the walls fgb. Then ask the questions suggested below. How many annual herb. What word inside the parenthesis would rhyme with the word sees to complete line 2 with sentence? fgn. Ask one pupil to pick a fruit and let him read the rhyme. A. How should you write a rhyme? fgq. How should we take care of them? fgi. ffj. How many lines does rhyme number 1 has? fgl. 2. Story: The Red Balloon ffo.ENGLISH V fez. B. . ffp. a. pictures of the different events of a story ffn. What are the words that rhyme on the third and forth lines? fgm. And slips on the lane. ffu. And down he falls. A boy I know fga. Developmental Reading Exercises 5. How are herbs used? 4. Preparatory Activities: ffr. and let them answer the questions that follow “Different Kinds of Herbas” see page 97 fgf. ffg. III. In a bright red dress ffw. fgo. fgc. Basic Reading Skillbook 5. What are herbs? 2. Date: ____________ ffa. 1. ffe.21-22 ffl. Materials: chart. Procedure: ffq. 21 (Writing) ffk. Comprehensive Checkup: fgh.D. I. Objective: ffc. b. Checking of Assignment ffs. Subject Matter: ffh. pp.fey. Naughty Joe ffz. b. Have the pupils read the selection silently. Generalization fgp. References: PELC 5 p. 99-100 ffm. Use semantic webbing or story map. fgd. Chubby Bees ffv. 1. fgj. Discussion: fgk. Writing Rhymes/Jingles ffi. a. Book E. ffb. Write rhymes/jingles related to the selection read ffd. II. Presentation fge. Values: Proper Care for Plants fff.

polluted. joyous. Have the pupils share their rhymes with their classmates.fgr. (oils.IV. fha. Areas are flooded because of ______. me) fgt. Practice Exercises fgs. . safely) fgu. friend. dirty. fhc. trash. Our rivers are dirty . Yourself 3. a. Dumped by teenagers. fgw. waste) fgv. food) b. Let them check each others work using the steps to be followed in writing rhymes. Your Family 2. Choose the best word that would rhyme and make sense with the underlined word. Assignment: fhb. (cleaned. V. Rivers are _____. Write rhymes about any of the following 1. fgz. pretty. Evaluation: fgy. sad. E. (happy. fgx. That why we’re _____. unsafe for my ______ (auntie. Your favorite pet. garbage’s.

fhq.99 fij. 2. What do these insects eat? fim. fhn. Drill: fhz. What insect is shown on the picture? fig. Checking of Assignment: fhv. III.. What winged insects are described in the selection? fil. On nectar and flower beads fis. D. fhm. fio. fie. B. 3. biennial herbs and perennial herbs from each other. Discussion: fip. Read the following fia. fhx.fhd. ENGLISH V fhe.21 (Writing) Developmental Reading Exercises Book C. p. Honeybee feeds fir. fhk. fhl.I. A. Procedure: fht. Comprehension Check Up: fik. 1..53 Materials: chart/pictures fhr. fiv. Values: Love for insects Subject Matter: Writing Rhymes/Jingles References: PELC 5. What do you notice about the sound of the underlined word? fiu.2. fhj. C. p. Practice Exercises: . Date: ____________ fhf.1. fhg.How do you write a rhyme? fix. Sea shells fic. fho. Reading of the selection . 4. fiy. p. Read the following rhyme.3. Down by the seashore fid. What are herbs? Differentiate annual herb. Preparatory Activities: fhu. 1. fhi. She sells fib. fhs. Presentation fii. Objective: fhh. 3. The worker enlarge it best. 2. Motivation: fif. fit. fhp. fih. Review: fhw. Showing picture of a bee. What is a swarm? fin. fhy.Write rhymes and jingles related to a selection read. fiq. Generalization: fiw. II.

For thousand of years the domesticated form of dog has been closely associated with man . IV. Aaron.fiz. fjj. Choose the best word that rhyme fja. p. Read the story and write the rhymes/jingles related to it... I didn’t think I _____ ( night. write. fjf. her only son wished to give her a gift.. V. san. Danilo. Read the selection then write rhymes related to the selection. Assignment: fjk. 100 fje.100 fji. Philip) . Aling Sela’s birthday is fast approaching.100 . fjh. p. Evaluation: fjg. sight.. A dog is a man’s best friend. fjl. From my friend _______ (Ben. Received a telegram fjd. One late night fjb. light) fjc. p.

p. Comprehension Check Up: fkv. fkg. Objective: fjq. . II. How do we write the major ideas? flc. Why are vitamins essential to life? fky.Kinds of Cloth fkh. A. fju. B.. English for Living and Learning 5. ENGLISH V fjn. fli. D. fjs.3. fkz.1. 2. How do we write a two point outline? flg.1.2. References: PELC 6. fjp. Practice Exercises: flh. p. fkp. Write a two pint sentence outline fjr. Procedure: fkc. 2. flj. Values: Good Habits fjt. Checking of Assignment: fke.Silk fki. 132-133 fjz.Kinds of Animals fkl. Write down the main topics then list the under the subtopics.Bus fko.III. Where do we write the supporting details? fld. Jusi fkk. pp. Subject Matter: fjv. flb.3. Bungalow Cotton fkn. fjx. fle. C. Read the selection and then complete the outline. Reading of the selection . Generalization: flf.fjm. Why do we need vitamins? fkr. Presentation fkt. Review: fkf. fks. Motivation: fkq. What are some of the nutritional diseases and their cure? fkw. Nylon fkj. What are the supporting details/ Fill the outline. Preparatory Activities: fkd. Date: ____________ fjo.. Who discovered vitamins? fkx. 3. I. fkb. Materials: chart/pictures fka. Vow fkm.101 fku. 121-122. 1.21 (Writing) fjy. Discussion: fla. Writing A Two Point Outline fjw.

B. 2. fll. Dr. flm. Read and complete the outline. C. fmk. B.Make an outline under the ff. flz. Rice was used as money. fms. A. V. flo. . A. Read the selection below. b. 1. a. a. fmc.flk. fml.. Two Kinds of money fln. b. Complete the outline that follows with the missing main topics and sub topics. fma. fmi. fmf. fls. fmg. A . c. fmv. fmu. Camping Activities fly. Assignment: fmn. IV. Cannot breathe under water. fmq. flu. Evaluation: fmb. 1. Edward Jeaner investigation on vaccinations. ______________________ fmt. How a boys helps in the community. flp. Has warm blood.. fmh. fmo. flv. fmm. B. fme. Two Kinds of Money 1. III.102 fmd. II. B. main topics. II. p. fmr. How smallpox has been eliminated. E. A. Vaccines for Mankind . Why dolphin is not a fish? fmp. C. Practice Exercise: flw. fmj. c. flt. flx. 1. II. B. A. Salt made a good kind of money flq. flr.

fnw.21 (Writing) fni. II. fnq. 5.2. Tell whether the ff. I. fog.Identify the subject and the predicate in simple sentence. Preparatory Activities: fnn. 3. fob. Drill: fnp. Motivation: fns. Identifying the subject and predicate in simple sentence. D. fnh. Date: ____________ fmy. fne. Who are the children talking about? 3. Study and read the sentences. A. Watered the plants.What is subject? Predicate? What is a simple sentence? foi. Presentation fnv. Tess loves painting.1. Listening to a conversation . How can a hobby help you? 4. 3. foc. How can you identify the subject? Predicate? fof. fmz.fmw. fnc. the fish ponds .1.1.4. Nicnic makes things from scraps of wood/ tin and paper. fnr. 2. Practice Exercises: foj. fnu. What is a hobby? 2. Which of the ft. Eric is collecting cards. 3. B. 2. Procedure: fnm. 2. III. p. Discrussion: fnz. 2. Checking of Assignment: fno. References: PELC 6. Generalization: foh. What hobbies do you enjoy doing? fnt. What is the subject of sentence a?b? fod. fnl. Values: Use free time wisely. groups of words are subject/ predicate of a sentence. 1. fnb. fnd.. groups of words are sentence? 1. foa. 3. fny. water the plants fol. 3. Materials: chart/pictures fnk. fok. Objective: fna. ENGLISH V fmx. What are the predicate? foe. fng.C. 24-26 fnj. The beautiful flowers in the garden. Fun in English 5 (Listening) pp. Subject Matter: fnf. How can we make use of our time wisely? fnx. Comprehension Check Up: 1. a responsible child fom.

foy. foq.3. I dean the house. Brother John helps father in the field. fow.Independent Exercise: 1. The wide moat around see…. . Mr. lives in fresh water foo.4. Jose receives money from his brother. 3. IV. Evaluation: fos. V. Assignment: fpa. Little sister keeps her toys in the box. A high wall surrounds the castle. fou. fop. 2.2. 4. Cruz decided to sell his vast tracts of land. The pupils work quietly on their project. foz. fox. Draw a line between the complete subject and complete predicate in the sentences of the paragraph.p. Mother receives monthly allowance from his grand mother. The dog barked at the stranger standing near the gate. fpb. fov.fon. 1.5. for. fot. The castle stands in the dark forest. Underline the subject once and the predicate twice. 104 fpc.

Predicate? fqn.fpd. fpo. Trees are homes of some animals. What do trees give us? fqh. p. p. What do we call them? fqo. Subject Matter: Using Simple Sentence Structure References: PELC 6.74 Materials: chart/pictures fpr. She reads books about nature. 1. Wild pigs and deer’s roam around the forest. Objective: fph. fpl. II. Presentation fqe. fpq. fpz. What is the paragraph about? 2. What is the subject in sentence a? b? fqm. fpi. B. fpn. b. fpm. 3. 3. fqa. My mother and father always tell me to take care of the plants. Discussion: fqk. D. fqv. .1. Motivation: fqb. Generalization: fqq. III. Identify the subject and the predicate. Trees give many things. fqx.2. Why do we need to protect our forest? 3. fpg.c.What is a simple sentence according to structure? fqr. fqu. a. Are forest important? What happen when there is flood? fqc.2. Study and read the sentences. 3. fqf.1. Preparatory Activities: fpu. Comprehension Check Up: 1. fqj. Procedure: fpt. fqs. ENGLISH V fpe. Values: Appreciating the value of nature. fqz. fpy. Listening to a paragraph. fqy.21 Mastering English Skills. fqp. fps.C. 1. Date: ____________ fpf. Review: fpw. Hw do trees prevent flood? fqi. Read the following fqg.I.a. Trees are said to prevent floods. Checking of Assignment: fpv. Identify the kind of subject and predicate in each sentence. fpk. 2. Practice Exercises: fqt. fpp. a. fqw. The Philippine Eagle is now becoming extinct. fqd. fpx.Use simple sentences structure. A. fql.b. 2. fpj.

Use simple sentences. V. Evaluation: frh. Identify the kind of sentence according to sentence structure. fri. Write 5 simple sentences about plans. Assignment: frk. Romina plays volleyball everyday. . frc. frd. Write a paragraph about air pollution. frg. fre. 2. IV. My class mate studies a lot. Independent Exercise: frb. frf. 1. frj. Jules loves to read folktales. 3.fra.

fta. a. Presentation fsm. fro. c. What do you call the filtering device which the sex sorting technique does? 4. The horse grazed in the pasture. Comprehension Check Up: 1. fsw.21 frx. frq. fse. frw. ftd. Combine the independent clauses to form compound sentences. The horse jumped over the fence. fss. c. What is the news report about? 2. B. Date: ____________ frn. 1. III. pp. Show pictures of different stages of development of a fetus . fsi. chromosome fsg. 1. fertilization fsh.. Practice Exercises: fst. Write if it is simple sentence and x if not.. We cannot afford to but expensive things. p107 fsk. Unlocking of Difficulty Give the meaning of the ff. Preparatory Activities: fsc. Checking of Assignment: fsd. A. Materials: chart/pictures frz.frl. frr. ftb. fsn. Reading of the news report by the teacher. 25-27/ Health and Grammar and Composition pp. frs. ENGLISH V frm. p. fsx. a.98-110 fry. fsp. frt. What are compound sentences? fsr. Values: Listening attentively. What connectors are used to combine the 2 independent clauses? fso. Evaluation: ftc. IV. II. 2. C. The government should support the youth. Write 5 compound sentence. I. fsu. References: PELC 6. The boy studied very well and he graduated with honors. fsy. What 2 sentences are combined in the 1 5t/ 2nd sentence? 5. b. b. Objective: frp. fsv. Use compound sentence. embryo fsf. Fun in English 5. Independent Exercise: fsz. 1. Subject Matter: fru. fsl. 2. fsa. Generalization: fsq. What did fertility experts develop? 3. Procedure: fsb. Motivation: fsj. . D. Using Compound Sentence frv.

James Watt invented the steam engine. ftg. 2. Gather pictures as you grow up. Use compound sentence. ftk. V. The doctor examined the patient. ftj. Assignment: fti. His inventions greatly changed life in the 1800’s 3. ftl. The nurse assisted her. fth.fte. List down characteristics of each period in your life. . ftf.

. fuv.21 fty. Where do terrestial orchids take their food? 3. fuh. IV. fuy. I. Materials: Chart/pictures fua. 1. fuz.. fvg. fug. 2. Preparatory Activities: fud. Workers cut and weld metal with laser beams. ftu. All the 12000 known species resemble each other but some look like ladies slippers…. 3. fut. p. Read each sentence.25-27/ Health and Grammar and Composition p. Independent Exercises: fva. Label each sentence simple or compound. .98-110 ftz.1.. p. Boys and girls watered and cared for their plants fux. Combine the independent clauses to form compound sentences. D. Subject Matter: ftv. fve.109 fun. fub.a.c. Procedure: fuc. A blue whale is the largest sea animal .109 fuj. Practice Exercises: fuu. A good book is a good companion. Ask the pupils to observe the orchidarium. Motivation: fuf. Objective: ftq. 2. ftp. fuq.2. Generalization: fur. Fun in English 5. ftx.1. What 2 sentences are combined in the first /second sentence? fuo. What are compound sentences? fus. An elephant is the largest land animals. p. fvb. What connectors are used to combine the two independent clauses? fup. A.Write S if it is simple sentence and C for compound. Use compound sentence ftr. What is the whole news about? 2. B. What words are used to describe orchids? fuk. ENGLISH V ftn. Values: Listening attentively ftt. 2. Date: ____________ fto. ful. Comprehension Check Up: 1. fuw. References: PELC 6. Discussion: fum. fvh. II.ftm. fts.III. Leo is a poster collector and Nilo collects post cards.1.p. Presentation fui. Using Compound attentively ftw. Checking of Assignment: fue. The light is a laser beam and it is amazing. fvd. Reading of the news report by the classmate .C. fvc. b.1. Let them report their observation to class. Evaluation: fvf. 1.

fvq. fvk. I have fed the chickens.V. fvp. A panda looks like a bear. fvj. fvo. I will write my report carefully today. Write 5 sentences that describe your friend.5. 3. . Assignment: fvr. fvl. I will type it tomorrow. Jan Steven has brought the cows in. At least two sentences should be compound sentences. 2.fvi. The raccoon is its closest relative Gorillas sleep 14 hours a day Elephants sleep only two hours. fvm. fvn. 4.

1. I will not get if you offered me a thousand pesos. fwn.. fwb. Discussion: fwv. III.103 (Listening) Materials: chart/pictures fwg.1. fxe. b. Procedure: A. Study the following.. Subject Matter: Using Complex Sentence References: PELC 6 English for Living and Learning p. Checking of Assignment: fwk.110 fws. fxh. fwi. Preparatory Activities: fwj. . fwd. There are many reasons why people enjoy hobbies. Read the paragraph ad identify the complex sentence. The sentences are made up of an independent clause and dependent clause. 3. b. Independent Exercise: fxg. Generalization: fxa. fwc. fxc. fvx. C. If you offered me a thousand pesos not to love my father. fwa. Objective: fvw. fwu. Love is a mystery that cannot be explained. fwf. fvv. What are complex sentences? fxb. Count your blessings. Do you love your father and mother? How much do you love them? fwp. a.ENGLISH V fvt. Review: fwl.2. fvy. fwh. I will refuse. Which part of the sentence expresses a complete thought? Which is the subject/ predicate? fwx. Practice Exercises: fxd. Listening to the paragraph . c. fwq. fxf. 1.I. Date: ____________ fvu.Fiestas are exciting when there are bands and all kinds of entertainment for the people. Write S if the sentence is simple and C if it is compound. Use complex sentence structure.. 2. fwm. fvz. What words connects the dependent and independent clause? fwy. a. p. Values: Concern for others II. fwe. fww. fwt. 1.fvs. B.1. 2. The future is hard to explain and no one has gone to the future. Presentation fwr. Motivation: fwo. D. fwz. Underline the clause once and independent clause twice.

fxp. Evaluation: fxm.fxi. 5.3. we could not attend the celebration. My friends come and have.4. His teacher says he should study well or he will fail. Write S for simple. Write 5 complex sentences. Fred loves reading books. Since we will be very busy. fxt. Books entertain and they inform too. People gather along the streets when they hear the band play.1. There is much merry-making when there is a fiesta. fxk. Unless you try. A parade is held in the afternoon. We clean our homes and prepare lots of food. . The books that he borrowed from the library are about nature. fxl. fxr. fxv. fxs. Assignment: fxu. you will not know success. IV. V.2. C for compound and CX for complex sentence. Fun fxj. fxq. fxo. fxn.

Checking of Assignment: fyo. A. The car won’t run _______ there is gasoline. fze. References: PELC 6 fyi. Jimmy could not solve math problems because he is lost getting enough sleep. 1.1. 3. She will represent our country in the Olympics ______ she wins the race. d. fzj. III. b. What do you think will happen if Jimmy can't get enough sleep every night? fzb. Subject Matter: fyf. What words connects the dependent and independent clause? fzi.58-60 fyj. Objective: fya. fye. fzr. fzf. Review: fyp. fyg. Bonifacio organized the Katipunan ______ to fight the Spaniards. Underline the dependent clause and encircle the independent clause. I. Values: Self control fyd. a. What connectors are used to use cause-effect relationship in complex sentence? fzl. Perez wanted Jimmy to go to bed early ________ a growing boy like him needs at least eight hours of sleep. fzm. Procedure: fym. The sentences are made up of an independent clause and dependent clause. fyr. English for Living and Learning p.Use complex sentence. Drill: fys. .Date: ____________ fxy. Presentation fyy. Discussion. 1.1. fyu. fzq. II. C. Use the appropriate connectors in the ff. Answer the following fza. D . 4. complex sentence. fyx. fzo. Materials: chart/pictures fyk. fxz. fyl. Practice Exercises: fzn. Which part of the sentence expresses a complete thought? fzg.4. 5. fzc. 1. fzd. ENGLISH V fxx. Generalization: fzk. fyh. They were often absent ______ they got very poor grades. fzp. B. Which is the subject/predicate? fzh. 2. Preparatory Activities: fyn. What is dependent clause? Independent clause? fyq. Why couldn't Jimmy solve his Mathematics problems? 2. fzs. Do you always enjoy doing homework? fyw. If you want to learn more about hobbies/ join a hobby club.2. 3.fxw. Mrs. Reading of the selection" Math or Basketball" fyz. Motivation: fyv. c. Using Complex Sentence. fyt. fyb. fyc. 2.

3. 5. V. gaa. Use the appropriate connector in the following 1. gac. when the sun rises at dawn 3. . fzu. IV. fzw. Evaluation: fzy. because God loves you 4. although I’m not very bright 5. She went to the program early _______ she could choose a nice seat. 1. The teacher will scold her pupils ________ they don’t make their assignments. Richard was absent yesterday ________he had stomach ache.fzt. 2. Complete the groups of words to form complex sentence. when the sun rises at dawn fzz. so that God will be pleased with me 2. Assignment: gab. fzx. They were often absent ______ they got very poor grades. You cannot get a high score ______ you study your lessons. Independent Exercise: fzv. 4.

SCIENCE AND HEALTH V gah. cleanliness and sanitation II. gap.gad. Date: ____________ gaj. OBJECTIVE: gal. gaf. I. gan. Values: Industriousness. gam. gai. gak. gao. gag. SCIEN CE AND HEALTH gae. Perform experiment to determine what plants need to make food. SUBJECT MATTER: .

The experimental set up and the control. What are the factors needed in plant in order to grow? gbx. Tropism . gax. A. 4. Application gca. gbr. gbe. producing their own food. What Plants Need to Make Food gar. EVALUATION: gcd. Science Concepts/Ideas: 1. Place C in the light and D in a closed box. gbv. Each group will plant a mongo seedling in a can labeled A. Materials: gay. gas. gbs. Each group will present their report. gbu. Answer the following questions: . water. Processes: gav. Phototropism . Do not water can B. B. Science and Health V Module by Jessie A. Observe the growth of the seedlings daily for two to three days. Observing. Water can A regularly.plant responses a. B. Concept Formation gbw.response to gravity 2. gat. A. Preparatory Activity: gbg.response to water a. 2. Place both cans where there is ample air and light. Checking of Assignment gbh. describing. gbz. 2. What are the classifications of living things? gbi. gba. B. box gaz. C.response to light b. Mongo seedlings in 4 separate cans. gbt. What do animals need in order to grow? How about plants? gbo. What do plants need to grow and stay alive? gcb. References: gbb. Group the children into four. IV. How do they differ from each other? gbj. Presentation/Activity gbq. gau. Label C & D two other cans of mongo seedlings. III. Describe the growth of the seedlings. There are two set ups in each experiment. Geotropism . Motivation gbn. Developmental Activities: gbm. Villegas pp. 1. comparing gaw. 88-89 gbc. gbl. How can these variables help by plant growth? gby.gaq. Photosynthesis . L1arinas gbd. PROCEDURE: gbf. experimenting. What do plants need in order to grow? gbk. Hydrotropism . 3. C & D. Water both cans regularly.the synthesis of chemical substances with the aid of light especially the formation of carbohydrates. Review: 1. gbp. Into the Future: S/H V by Jose F. 3. gcc.

1. 2. . How do plants respond to water? gch. can #3 and can # 4? What are the constants? gce. ASSIGNMENT: gcg. gcf. V. What is the manipulative variable in can # 1? can # 2. 3. In which can or cans are the seedlings healthy? Describe the growth of each. 1.

B.another bundle of microscopic tubes distributed to all the cells of the plant. industriousness gcq. Heat the water both with an alcohol burner and allow the denatured alcohol to . leaf gdc. How do plants respond to water and gravity? 1. Villegas pp. OBJECTIVE: Identify the variables in the experiment. How do plants respond to sunlight? 2. A. Science Concepts/Ideas: gcv. Date: ____________ I. 3.2 with denatured alcohol. How do the plants grow? gdl. Motivation gdo. Each group will fill one-half of the chlorophyll extraction apparatus as shown in Fig. gcx. gcl. II. Observing. gcm. SUBJECT MATTER: gcs.1. References: gde. A. denatured alcohol. Science and Health V Module by Jessie A. Preparatory Activity: gdj. gco. alcohol burner. Developmental Activities: gdn. gck. III. Chlorophyll extraction apparatus. Processes: gcy. Chlorophyll . Checking of Assignment gdk. Into the Future: S/H V gdg. Presentation/Activity gdr. Stomata . Fill one-fourth of the enameled dish with water to immerse the bottom of the test tube. gcr. PROCEDURE: gdi. Cut a green leaf into smaller pieces and immerse then in the denatured alcohol. gdt. Review: 1. gdu. Materials: gdb. gcu. SCIENCE AND HEALTH V gcj. gcw.are veins and venules which are made up of bundles of microscopic tubes. gcp. gdh. gds. The Food Factory (Photosynthesis) gct. Values: Cooperation. gdd. 1. 4. experimenting gcz. gcn. Phloem . Look at the surroundings. Group into two. gda. 3. Chloroplast . 5. B.transparent skin of a leaf 2. 92-95 gdf. C. gdm.small green packages found inside the cells.the green pigment in plants 2. What do you observe on plants? Why are the leaves green? gdp. Xylem . gdq. Cuticle .tiny openings found on leaves.gci. 2.

4. Each group will present their experiment. Concept Formation gdx. gef. What are the elements of photosynthesis? gee. Application ged. gec. 1 3 2 gej. EVALUATION: geg. gei. gdw. Repeat the above steps using a non-green leaf. gdy. Identify the variables in the diagram. geb. Chemical Equation of photosynthesis: sunlight 6H2O + 6CO2 C6H12O6 + 6O2 ASSIGNMENT: Why are leaves green? . V. What chemical equation is done in photosynthesis? gea.boil for 10 to 15 minutes. What are the variables in the food factory? gdz. gen. gel. IV. gek. Draw the food factory. 3. gdv. gem. geh.

gfb. Into the Future: S/H V gfm. PROCEDURE: gfo. b. OBJECTIVE: get. 3.  The raw materials needed in food making process are chlorophyll. How do plants get their food? gfr. How do animals get their food? 2. Application . gfd. gfy. and water in dissolved minerals from the soil. gey. gfg.Identify the substance that gives the green color to these plants. The by-product of photosynthesis is oxygen. gfx.III.Checking of Assignment gfq.Can you name some green plants found in the community? gfv. Date: ____________ ger. gfz. A. Values: Eat green and leafy vegetables that are nutritious gex. Photosynthesis gfa. Presentation/Activity a. Motivation gfu. Materials: gfh. gfs.  The end product of photosynthesis is a form of sugar. Module V . ges. This pigment traps solar energy. Science Concepts/Ideas:  Photosynthesis is the process of manufacturing food in green plants. gew.geo. Villegas gfl. B. Explain the process of photosynthesis using a diagram. gfn. Processes: gfe.2. Present the words sunlight. geq. flannel board gfi. Identify the products of photosynthesis. A. gfw. Tell that sunlight is the source of energy. diagram showing how photosynthesis takes place. gev. A. C.II.  Green plants can manufacture their own food because of chlorophyll. Defining. Tell that plants get energy from the sun.J.I. gfc. posters. Developmental Activities: gft. It involves the synthesis of carbon dioxide and water in the presence of sunlight.Review: 1. Preparatory Activity: gfp. c. B. carbon dioxide and water on the board. enumerate the raw materials needed by green plants in order to make their own food. describing gff. carbon dioxide. Charts. gfj. SUBJECT MATTER: gez. 1. geu. SCIENCE AND HEALTH V gep. References: gfk.

What traps sunlight or light energy? 1. ggd. What is the source of energy in photosynthesis? 2. oxygen c. What causes water particles to split into hydrogen and oxygen? ggo. V. Choose the letter of the best answer. ggh. corn d. both b & c ggn. IV. ggi. 2. ggq. 4. . ggg. 1. hydrogen d.gga. Which of the following plants can manufacture their own food. 1. ggj. ggl. Draw and study the diagram and explain the process of photosynthesis. gge. ggm. carbon dioxide ggp. Can we keep indoor plants all the time and still be healthy? Why or why not? ggs. ASSIGNMENT: ggr. a. What raw materials are combine to form glucose? ggc. a. glucose b. mushroom b. EVALUATION: ggk. ggf. grass c. Study the different chemical reactions involved in the phase. What happens to chlorophyll when energy from the sun is trapped? ggb.

ggt. height and state of health. ghl. Manipulating and identifying ghj. ghk. gib.2 Water. Science Concepts/Ideas:  Variables are conditions in an experiment that can be manipulated. Ask them to identify the variables used in the experiment.III. ggx. A. ghe. Activity 3. ghp. water and sunlight in order to grow. Let them differentiate the controlled variables from the experimental variable. Villegas Into the Future S/H p. gia. What will happen to plants if certain materials block the stomata? ghx.1 Stomata. B. and Activity 3. ghr. 2. Point out that controlled variables are those that are manipulated to make the conditions constant or similar for all the potted plants used in the experiment. ggv. Preparatory Activity:  Let them examine the underside part of the leaves. gho. gha. 51-52 ghq. Developmental Activities: ghv. ght. Processes: ghi. SUBJECT MATTER: Plant Needs A. Date: ____________ ggw. Those that are manipulated in order to determine the effect of a variable in an experiment is called experimental variables. OBJECTIVE: ggy. ghc.  Ask them to identify the tiny holes or openings on the surface of the leaves using a magnifying lens. 1.  Introduce the word stomata. ghg.SCIENCE AND HEALTH V ggu. ggz. water References: Module V .  Variables can either be controlled or experimented. ghy. gie. A. B. gid. ghb. What do plants need in· order to 9 row and make their own food? . gic.  Plants need air. ghd. ghh. ghn. Motivation ghw. PROCEDURE: ghs. Concept Formation gif. C. Materials: Potted plants of the same age. 3. ghm. ghf. I. 10 mongo seedlings.S. Let the pupils work by groups on the Activity 3. Presentation/Activity ghz. Observe what happens to plants that grow in the absence of any of the factors needed for photosynthesis. Values: Helpfulness and cleanliness II.3 Chlorophyll. ghu.

Enumerate the different requirements for a plant to grow healthy. What are variables? gii.gig. gir. Because they make plants more attractive. What gas in the air is needed by plants in order to grow? gim. b. EVALUATION: gik. gih. IV. carbon dioxide gio. git. gil. Discuss the findings of each group in class. 1. Because this is where the exchange of gases between the plant and the environment occurs. b. b. Both a & b. 2. gij. a. Why are stomata necessary in green plants? a. Because it is the organ for getting water. ASSIGNMENT: gis. argon giq. Choose the letter of the correct answer. helium gip. V. a oxygen gin. . c. d.

Date: ____________ OBJECTIVE: Explain the importance of plants to human beings and other animals. gke. Present advertising materials related to clean environment. Plants are useful to humans and animals. Each group will perform specific activity. gka. gjq.SCIENCE AND HEALTH V giv.of oxygen carbon dioxide cycle. giz.  Plants make our environment beautiful. Let the pupils identify the two processes involved in this cycle (respiration and photosynthesis). gix. gju. Review: gjy. Recall the importance of carbon dioxide to plants and oxygen to animals and humans. gjd. . gkg. Presentation/Activity gkf. medicines food and clothing. gjg.    gjj. 2. giw. 1. Checking of Assignment gjx. Villegas gjs. They provide habitat. paper. gji. Many of the products that people use come from plants such as wood. III.  Ask them what gas is given off as a by-product of respiration (carbon dioxide) and photosynthesis (oxygen). Into the Future: Science and Health V gjt. A. Group I  Present the diagram . Form two groups. Processes: Describing. gjl. B. gja. Patience in performing a task SUBJECT MATTER: The Importance of Plants A. gjk. gjm. Teacher's Module Science and Health V Jessie A. gjz. Identify the gaseous pollutants. observing. Values: Appreciation of the usefulness of plants. gkb. rubber.giu. identifying C. I. Developmental Activities: gkc. gkh. gje. gjo. gjp. gjh. References: gjr. chewing gum. B. Science Concepts/Ideas: The oxygen that our body needs come from plants. gjb. giy. gjc. gjf. II. Motivation gkd. PROCEDURE: gjv. Preparatory Activity: gjw. Materials: Samples of plants used for food Samples of the products that people used from plants gjn.

 Discuss many of the products that people use which come from plants. IV.  Make conclusions regarding their activity. they will make collage using mixed media from plants to know the result of their discussion. paper and clothing. Make an essay about what would happen if there would be no trees/plants. gkj. gkl. gkk. Teacher may ask questions that may lead to the conclusions that most of our products we. ask: Why are plants useful to humans and animals?  After discussion. gkp. EVALUATION: gkq. Group II  Let the pupils cite examples of pfant products. (Teacher to give guidelines on preparation of collage. Explain that the continuous and repeated exchange of gases during respiration and photosynthesis produces a cycle. gkm. Explain the importance of plants to humans and lower form of animals. Application  Now that they have learned the benefits we can derive from plants. V. Concept Formation  Each group will present their findings.) gko. . gkn. gks. 3. use come from plants. such as food. gkr.  Each group will give the products and their uses.  To draw the generalization. ASSIGNMENT: gkt. they will discuss on how are certain parts of plants used by man. Enumerate the parts of plant used for food. 4. gki.

gkw. Show some lagundi leaves. ointment or syrup. B. gkx.  Let them discuss the different edible parts of plants which we used as food. gme. Show some banaba and calamansi fruits. 2. flower or fruits are sources of food and medicine. Observing. Checking of Assignment glw. 1. gld.  Give other samples of medicinal plants. Motivation gmb. glb. Processes: glk. Concept Formation  The class will come up with their own definition of medicinal plants. Science Concepts/Ideas: glh. Developmental Activities: gma. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. They will discuss the preparation and dosage of medicines derived from medicinal plants. mayana and guava leaves. gkz. glz. A.  Take one example of plants and identify all the edible parts. Materials: gln. The Plant Parts Used for Food glf. glg. glm. glp.gku. Point out that most of these plants are manufactured in form of capsules. gla. gkv. glj. Certain parts of plants such as leaves. gky. B. . glt. gly. PROCEDURE: glu. Have the pupils identify garlic gloves and gumamela buds. III. etc. Each group will be given activity card. gli. Participation in campaigns like Clean and Green. II. Presentation/Activity gmd. glc. A. barks. roots. describing gll. Values: Appreciation of the usefulness of plants. 3. gmc. References: glq. Into the Future: Science and Health V gls. sabila. SUBJECT MATTER: gle. medicine. gmf. Samples of medicinal plants glo. OBJECTIVE: Identify plant parts used for food. Villegas glr. Teacher's Module Science and Health V Jessie A. Preparatory Activity: glv.  Draw the edible parts of plants and medicinal plants. Review: glx. C.  Ask the pupils: How are these plants used by man?  Divide the class into 4 groups. Identify the products derived from plants.

calamansi c. fruits d. Which of these plants is used to treat burns? a. ilang-ilang gmn. Fruit bearing trees and vegetables. ASSIGNMENT: gmu. (Teacher gives guidelines on preparation of posters). Group I. V. What part of sugarcane? a. b. 2. Application Now that they have learned some plants that are considered as medicinal plants and some plants are good source of food. gumamela c. Encircle the letter of the correct answer. Which of these flowers is used to treat boils? a. leaves d. banana gmo. Lagundi c. EVALUATION: gmk. a. leaves gms. they will form two groups. will discuss how they could propagate and take good care of medicinal plants. sampaguita b.gmg. After discussion. 4.     4. 3. 5. water melon b. gmh. Group 2 will discuss how they could propagate and take good care of root crops. What part of guyabano is served as delicious desert? gmq. pineapple d. rose gmm. gml. flowers gmp. gmj. roots c. gmi. bark c. How plants protect themselves? . Which of these fruits is used to treat diarrhea? a. 1. ampalaya d. IV. they will make posters to show the result pf their discussion. gmt. sabila b. stem b. rose d. roots gmr.

gny. Observing. Activity 1 1. sharp thorns. comparing.gmv. goj. gnr. gmy. Name of b. III. 1. gog. Motivation goa. Purpose for gof. f. gnx. Preparatory Activity: 1. Rose plant. gol. Such Plant c. Teacher's Module Science and Health V Jessie A. Protective a. A. gnc. d. . gmz. mushrooms or any plant available in the community gnq. gmx. Record your findings using the table below. Cooperation in group activities gne. Materials: gnp. Review medicinal plants and parts of plants which are good sourc~ of food. smell and other' features distinct to each particular plant. Presentation/Activity goe. god. gno. Into the Future: Science and Health V gnu. inferring gnn. e. 2. 3. or are sticky. or secrete substances that are poisonous. How Plants Protect Themselves gnh. gni. References: gns. garlic. Let the pupils bring small potted plants to class. gnl. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. h. Ask: How do plants protect themselves against organisms that can harm them? goc. PROCEDURE: gnw. B. Developmental Activities: gnz. Plants have special structures that allow 'them to protect themselves. gnf. 2. Infer how these structures help keep their enemies away. gnk. Science Concepts/Ideas: gnj. Activity 2  Discuss the plant parts with bark.II. C. gok. Processes: gnm. Structure goh. gna. gob. cactus. B. Examine and observe structures peculiar to these plants. gmw. gnv. Ask them to describe their color. A. gnd. Villegas gnt. SUBJECT MATTER: gng. g. Values: Patience in performing a task. Structures goi. OBJECTIVE: Infer that plants have specific structures and characteristics for adaptation and gnb. survival. Let the pupils visit a garden where plants live in their natural habitat. have repugnant smells. 2.

goy. foul odor _______ 4.gom. mushroom b. onion c. cactus d. gos. Plants B. gpa.  Give other samples of plants with protective structures. gov. gpc. A. IV. gon. V. bright color _______ 5. thorns _______ 3. 4. goo. gpd. gop. gor. poison ASSIGNMENT: 1. Concept Formation  The class will come' up with their own list of plants with protective structures. gumamela a. spines _______ 2. gpb. gou. What are the different adaptive structures of plants? 2. Write the letter in the blank before each number. goz. how do plants protect themselves? EVALUATION: Match column A with column B. Application Based on the activities. rose e. What is the purpose of pollination in flowers? . goq. got. gox. 3. Protective Structures _______ 1. gow.

cactus. Developmental Activities: gqj. 1. gqg. Processes: Describing.  Describe their parts as to their structure. gumamela. Villegas Into the Future: Science and Health V PROCEDURE: A. stems. gqm. III. gpg. . gqc.  Examine their leaves. Date: ____________ gph.  Record your observations using the table below. Describe the special characteristics of plants which help them adapt to the environment and reproduce their own kind. grass and coconut. fruits and seeds of some common plants References: Teacher's Module Science and Health V Jessie A. flowers. gpy. stems and roots. gqh. SCIENCE AND HEALTH V gpf.  Infer how these structures help them adapt to their environment. such as pollination of flowers and the dispersal and germination of seeds. gqn. Cooperation in group activities gpm. gpk. gpq. gps. C. 2. gqf. B. Preparatory Activity: Checking of Assignment Review: Protective structures of plants gqe. Flowers and seeds are the reproductive organs of plants. gqb. OBJECTIVE: gpj. gpx. gqd. gqi. Materials: Leaves. B. gpp. gqo. gqp. Values: Appreciation of the usefulness of plants. gpn. color and hardness. Science Concepts/Ideas: Plants have different adaptive structures that allow them to live in specific environment. gql. SUBJECT MATTER: Plant Adaptations A. gpl. gpv. gpo.   II. gpt. gpw. roots. Presentation/Activity  Look for the following plants in the garden: patola. gpz. They have structural and behavioral adaptation to perform their reproductive functions. gpi. gqa. gpr. Motivation gqk.gpe. observing gpu. Caring for plants. I.

Cactus grg. Divide the class into four groups. woody stems d. grm. Le gqs. gru. Name of gqt. Ask: What kind of leaves grow in places where there is abundant sunlight? Where there is rainfall? grx. b. ASSIGNMENT: . 1. Pine tree grs. To withstand seasonal changes. grq. grw. such as desert b. Write the letter of the correct answer on your paper. 2. it is definitely an edible plant gsp. gqr. Plant aves gqu. Teacher will discuss that aside from certain protective structures. Gumame grc. gsg. Group 4: different shapes and sizes of leaves gse. Group 2: How are seeds dispersed? gsl. grt. tendrils gsr. Patola grb. All of these B. grd. grp. gry. dull and smooth leaves b. Name 3 examples of plants having the following characteristics: a.3. Adaptati gqw. Application gsh. c. If and when they are swallowed. gsf.Explain how these plants adapt to the certain environment. a. Group 2: photophilic plants gsc. Group 1: How are flowers pollinated? gsk. grn. gsn. they will not be digested. Stems gqz. So that they will not be eaten by birds and other animals. small leaves c. grv. gsa. Divide the class into two and do specific activity: gsj. Coconut gro. IV. la grf. grl. d. there are different adaptations of plants for propagation of species. These are the reasons why they grow in big numbers. Ro ons ots gqv. EVALUATION: A. V. so they can germinate at the right time and season. its habitat is definitely a dry place. gsm. Why do some seeds have strong shells? gsq. gra. gri. Grass grk. If a plant has very thick and fleshly stem with very thin and sharp leaves gso. grr.Group 1: photophilic plants gsb. gqx. a. gsi.Group 3: hydrophytes gsd. it is probably not doing any photosynthesis c. grj.gqq. its mode of reproduction is by ~ cuttings b. gqy. Concept Formation grz. bright-colored flowers gss. gre. Let them discuss specific plant structures that they have observed. grh. e. 4.

gst. gsu. Give some example of plants that can grow in specific environments. .

 Plants have different adaptive structures that allow them to live in specific environment. gug. Show the different adaptations of plants. Show the illustration of different habitats of plants.I. Materials: gto. gtj. gtb. 1. guj. gue. guh. gtk. Pair with a classmate. A. stems. Values: Cooperation in group activities. III. gty. Enrichment . classifying. gtx. II. 5. A. a. Their leaders will guide their members on what art work they could make out of sample seeds.gsv. gsx. Review the different adaptations of plants and how they produce their own kind. communicating gtm. PROCEDURE: gtv. gtn. or leaves of certain plants grown in specific environment. Processes: gtl. roots of some common plants gtp. Date: ____________ OBJECTIVE: Cite example of plants that can grow in specific environments. gta. B. Divide the class into four groups. Leaves. gtq. Presentation/Activity a. Observing. gtd. gtc. Science Concepts/Ideas:  Plants continue to thrive in their environment because they have adapted to it. B. Into the Future: Science and Health V gtt.SCIENCE AND HEALTH V gsw. guk. gtf. C. Teacher's Module Science and Health V Jessie A. 2. References: gtr. 3. Plants That Can Grow in Specific Environments gth. What will happen if cactus will be transferred into snow? What will happen if water lily will be planted on air? What if orchids are submerged in water? Why? gub. gte. gsy. Preparatory Activity: gtw. Motivation gua. Teacher will explain how do these environment provide essential needs of certain plants in order that they will survive. guc. Participation in campaigns like Clean and Green. 4. on air or in land. flowers. Give as many examples of plants that survive under or floats on water. Let them infer where do plants with certain adaptations live. Developmental Activities: gtz. gti. gsz. Villegas gts. gtu. Application gui. Concept Formation guf. gud. SUBJECT MATTER: gtg.

guq. gup. gun.gul. they will bring medicinal and ornamental plants which grow in specific environment. ASSIGNMENT: Give the classification of plants into major groups. IV. gus. aerial plants b. Discuss guidelines on beautifying the Science garden. Give five examples of plants that are considered as: a. They will take good care of them up to the end of the school year. terrestrial plants a. gum. . EVALUATION: guo. aquatic plants V. gur. By groups.

guv. guy. gvb. gvg. 2. . gvs. moss References: Teacher's Module Science and Health V Jessie Villegas Into the Future: Science and Health V PROCEDURE: Preparatory Activity: Review the different parts of a flower B. gvj. A. Science Concepts/Ideas: Plants maybe grouped into flowering (angiosperm) and non-flowering (gymnosperms or conifers) Flowering plants bear flowers while non-flowering ones such as ferns reproduce by spores. Do all flowers have bright colored petals? Do all flowers release pleasant colors? Where do seeds of flowering plants come from? gwf. Answer the flowering plants. gwa. gvr. describing C. gvu. gvw. gvt. Group 1  Examine the flowering plants. Processes: Classifying. fern. OBJECTIVE: Classify plants into major groups: flowering plants. Materials: Sample of flowers and fruits. Form 4 groups.gut. A. guw. They are non-vascular plants. Caring of plants. gvl. and mosses. gve. gvv.   gvh. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I.11 p. gwg. gvf. gvn. ferns guz. gvk. gwd. pine branch with cones. Developmental Activities: gvx. gvo. II. B. gva. III. gwc. Answer the following questions: gwe. Values: Appreciation of the usefulness of plants. Moses are called bryophytes. 1. gvp. Each group will perform specific activity. discuss their answers in class. 105 of Into the Future: Science and Health. Presentation/Activity gwb. gux. Ask this question: Do all plants bear flowers?  Let the pupils work on activity 3. SUBJECT MATTER: Classifying Plants  gvi. gvd. guu. cone-bearing plants. gvm. gvz. Motivation gvy. gvq. Cooperation in group activities gvc.

Which reproduces through spores? a. ferns gxd. When those male and female spores unite. 1. cone-bearing and nonvascular plants live? 4. How will you describe the structures of non vascular plants? gwt. rose d. . orchid b. gwz. Encircle the letter of the correct answer. 3.gwh. fern. gxf. Point out why it is important to classify plants. Group 2  Examine the underside surface of the fern leaf (or frond). 2. macopa a. Make conclusions regarding their activity. mosses c. Answer the following questions: gwj. gxb. acasia c. mango gxe. pine tree c. Teacher may ask questions that may lead to the conclusion how do flowering. gwm. mosses d. What do we call these dark brown cases? What do they contain? gwk. corn d. Multiple Choices. Concept Formation Each group will present their findings. gwi.   gww. fern b. Ask: How are we going to take care of these plants? gwy. Which plant does not belong to the group? a. gwl. How are food and water transported to different parts of the body? gwu. gwx. Group 4  Examine the Non Vascular Plants gwr.V. Application Let the pupils refer to the Going Further Section of the book. IV. Group 3  Examine the cone-bearing plants. Answer the following questions: gwn. gwq. Identify the characteristic of certain plants. Answer the following questions: gws. liver worth gxc.  3. What do cones carry? gwo. Which of the following plants bear flowers? a. ASSIGNMENT: gxg. what do they form? gwp. EVALUATION: gxa. gwv.

dapo. gxu. 2. gxm. Tell the pupils how these plants can be grouped according to their habitat.III. Ask: Why is it important to classify plants according to their common characteristics? . OBJECTIVE:  Identify characteristics of certain plants. water lily. (monocots) and dicotyledons (dicots)  The classification is based on their number of cotyledons. Motivation gyl. gxy. Group plants according to common characteristics. gym. Materials: gxz. lotus. classifying C. gxl. cadena de amor. A. Date: ____________ gxk. namely monocotyledons. References: gyc. Group 3 aerial plants gyu. Processes: gxw. gyo. Teacher's Module Science and Health V Jessie Villegas gyd.gxh. Science and Health V gye. SCIENCE AND HEALTH V gxi.Classification of Plants gxs. gyr. Ask the pupils to identify the habitat of these plants: orchids. Values: Appreciation of the usefulness of plants. Group 2 terrestrial plants gyt. SUBJECT MATTER: gxr. Review plants belonging to each group gyi. gxj. Application gyw. 4. Leaves and flowers of monocots and dicots gya. gyp. gyb. Developmental Activities: gyk. Science Concepts/Ideas:  There are two groups of' flowering plants. Concept Formation gyq. mosses. A. gxx. gxn. gyj. Describing. gyv. Divide the class into three groups. B. gxv. Each will give as many examples as they can. B. PROCEDURE: gyg. gyf. 1. Preparatory Activity: gyh. I. 3. gxo. gxt. II. gxq. Caring for plants gxp. Presentation/Activity gyn. grass. Group 1 aquatic plants gys.

c. c. EVALUATION: Write the letter of the correct answer.gza. gzg. IV. Which plants does not belong to the group? pine tree mahogany orchids yellow bells How are kangkong and lotus alike? they are terrestrial plant they are aerial plants they are aquatic plants they are desert plants ASSIGNMENT: Explain the other ways of grouping plants and describe the importance of grouping . 3. b. b. c. gzh. Why is it important to classify plant? to provide work for scientists to pass the test to preserve them to show how they are similar and different from each other 2. d. gzc. gyz. gzb. a. a. gyy. plants. 1. gyx. V. gze. b. d. d. gzf. gzd. a.

gzw. Describe them. gzv. hac. 1. C. Point out that the mango leaf has parallel vein arrangement. SCIENCE AND HEALTH V gzj. III. Concept Formation har. I. gzp. Describing. gzo. Group 1  Examine closely the seeds of monocots and their seedlings.  It is important to classify plants so that there is a systematic way of identifying them. Each group will perform specific activity. haq. Teacher's Module Science and Health V Jessie Villegas hae. gzu. Developmental Activities: hal. Caring for plants gzq. haj. Processes: gzx. Tell the pupils to describe the arrangement of veins in their leaves. Materials: haa. gzz. hat. A. hag. gzr. gzm. Presentation/Activity hao. 2. Science Concepts/Ideas:  Plants may also be grouped according to their habitat. 3. Various species of plants hab. References: had. Preparatory Activity: hai. Ask: What is the common thing about the number of petals that dicots have? In what Region are the following plants common? . Date: ____________ gzl. Ask the pupils to observe the different plant specimens. classifying gzy. PROCEDURE: hah.Classification of Plants gzt. hap. OBJECTIVE:  Explain the other ways of grouping plants  Describe the importance of grouping plants gzn.Group 2  Observe the seeds of dicots and seedlings. Into the Future: Science and Health V haf. Ask: How will you describe the flowers of monocots? In what Region are the following plants common? hau. has. Motivation ham. B. Values: Appreciation of the beauty of plants. A.gzi. Form 2 groups. SUBJECT MATTER: gzs. B. Describe them. han. hak. gzk. hav. II.

haz. EVALUATION: Group plants according to their vein formation and number of hbb.DICOTS hbh. hbi. Cogon hbd. Banana Santol Guava Corn hbf.haw. hbp. hbl. 4. Application Illustrate monocots and dicots. . V. hbm. hax. ASSIGNMENT: Describe simple physical and chemical changes in materials. hbq. IV. hay. hbj. hbn. hba. MONOCOTS hbg. hbk. hbo. write description about the two classifications. Mango hbc. hbe. cotyledon.

hcj. B. A. Module J. _____ a. hdc. References: hco. classifying C. melting hde. hdj. III. Science Concepts/Ideas: hcf. Classify each change as physical or chemical hdm. Infer the reason for your classification hdk. hcd. Presentation/Activity hda. Villegas hcq. Values: No two people are exactly alike/uniqueness II. drying of paper of wet laundry hdg. hdn. _____ b. SCIENCE AND HEALTH V hbs. hdd. hbx. _____ c. Form 2 groups: Observing Physical and Chemical Changes in materials. hbt. souring electrolysis of water of milk hdo. _____ c. hca. hcc. Processes: Describing. Into the Future: Science and Health 5 hcp. _____ e. 2. Give example of other ways of grouping plants aside from having no seeds and having seeds. hdl. Date: ____________ hbu. Can you identify the changes shown in it? hcy. A. Changes in matter maybe physical or chemical hcg. Describe simple physical and chemical changes in materials. PROCEDURE: hcs.hbr. burning solidifying of wax hdi. hbv. hcz. hce. B. Group 1. _____ d. OBJECTIVE: hbw. Preparatory Activity: hct. Classify each change as physical or chemical. Each group will perform specific activity. hbz. Motivation hcx. Look at the illustration. 1. I. _____ b sewing of ice of lumber hdh. hdf.Group 2. hby. hci. Materials: hcl. hch. hcn. SUBJECT MATTER: Changes in Materials A. corrosion of metals . hck. hcb. hdb. Developmental Activities: hcw. None hcm. hcu. hcr. hcv. _____ a.

what is Physical Change? Chemical Change? hdv. hee. _____ d. heb. Make conclusion regarding their activity. i. expansion of air powder hdr. 1. f. condition involved b. Fill the Chart. kinds of products h. Naphthalene balls turn to vapor d. Differentiate chemical change from physical change in terms of: a. Chemical Change ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ Make vinegar from pineapple juice. _____ e. melting b. ASSIGNMENT: g.  When do you consider a change to be physical? When do you consider a change to be chemical? Therefore. 4. Chemical d. Teacher may ask question that may lead to the conclusion. None of the change above e. hds. V. 2.hdp. 4. Environmental change change b. Infer the reason for your classification hdt. Application hdx. heg. hdz. hed. explosion of gun hdq. IV. hec. hea. Which is an example of physical change? a. Guess which of tile following undergo Physical and Chemical Change. Concept Formation Each group will present their findings. heh. hej. 2. cutting d. . 3. Which of the following conditions can cause physical change in a material? a. pounding c. hdy. 1. Water freezes to ice c. hef. Make water to ice Rusting of iron Stretching a rubber band Make a candle flow EVALUATION: Choose the letter of the correct answer. Wood turns to alcohol b. hdw. Physical Change ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 1. hei. all of the above hek. Physical c. It is the change of matter in form only not in composition a. Both a and b 3. hdu.     3.

2. Cleanliness and orderliness. water. ai. ae. Heat the water to boiling. etc. did it change to another substance? ap. but not in composition. I-beam. Preparatory Activity: ak. rubber balloon. SUBJECT MATTER: t. Observing. When the butter melted. Developmental Activities: an. at.   SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. s. Place some ice cubes into the enameled dish of the phase change apparatus. B. Group II 1. au. Heat the test tube of the apparatus and observe the rubber balloon. k. PROCEDURE: aj. Values: Performing an activity with care and accuracy. ice cubes. v. am. Show examples of physical change. Physical change occurs when materials undergo a change in shape. m. Identifying Physical Change u. identifying. B. size. 2. Allow the test tube to cool down after heating. Into the Future: Science and Health 5 ag. Observe. . p. What are some factors that may cause changes in materials? al. x. Materials: ac. Each group will perform specific activity. Science Concepts/Ideas: w. Fill one-third of the test tube with water. q. Allow the test tube to cool down after heating. 1. inferring aa. References: af. OBJECTIVE: Observe that no new material is formed in physical change. Villegas ah. n. II. l. C. Motivation ao. aq. III. enameled dish. alcohol burner. 2. Group I 1. 2. Aluminum base and stand. y. A. ring support ad. laboratory thermometer. Form 3 groups: Observing physical change in some materials. ab. Presentation/Activity ar.j. Science and Health 5 (Module) Jessie A. Processes: z. A. test tube. o. rubber stopper. Working harmoniously and cooperatively r. as.

different sizes of rocks after pounding c. What changes were affected on the materials? Was there new materials formed? ay. Use a water bath when boiling on alcohol. Group I will give some example of home activities that involve physical change. For Group I: What change in state occurs when water is boiling? What happens to the steam as it reaches the cold surface of the enameled dish? What change in state occurs in the ice? c. 5. 2. 3. bb. Multiple Choice: Write the letter of the best answer. Application a. slicing ampalaya 10. Each group will present their findings. ba. Group II will give some examples that changed in size. Which of the following is NOT a result of Physical Change? a. Physical change happens when materials undergo a change in . Teacher may ask question that may lead to the conclusions. Now that they have learned that no new materials is formed in a physical change. Concept Formation a. aw. Heat the liquid to boiling. shaping a piece of clay c. For Group III. bending a piece of wire b. Fill the test tube with 5 ml of the liquid.ax. What are the boiling points of water and alcohol? Describe the group when the boiling point of each liquid is reached? a. 3. 4. Identify the condition when physical change occurs in the following activities. size c. 1. Observe. What happens to the balloon when the test tube is heated? What happens to the balloon when the test tube cools down? d. small pieces of paper after cutting a piece b. av. 1. cutting strips of paper a. They form into two groups.. Suspend a thermometer from an I-beam and immerse its bulb in the liquid. Record the temperature at 2 minute intervals. Group III 1. cutting of woods to build a house 9. 3. shape or state. shape d. 7. b. phase b. all of them 2. fixing a broken chair 8. IV. Which of the following activities does not show physical change? a. For Group II. making pots from clay . 4. V. az. ashes after burning d. strips of cloth after tearing 4. Observe.. 1. b. EVALUATION: bc. c. ASSIGNMENT: 6. Make conclusions regarding their activity. baking bread 3. a.

Give an example of physical change 39. OBJECTIVE: Observe that a new material is formed in a chemical change. This is due to the formation of the acid substance in the food. References: 33. What happened to these materials? 47. Identifying Chemical Change 22. leaves. Motivation 42. Mixing nail polish or paint with thinner = another substance wetting iron = rusts 49. Show examples of chemical change. Burning paper or wood = ashes 2. SUBJECT MATTER: 21. 20. 2. Villegas 35. 26. 18. 32. 44. 50. Foods like milk. 16. 15. inferring 28. Materials: 30. 29. paper. 40. Acid is sour.Describing products of chemical change 1. Activity 1 . B. Activity 2 . II. eggs and vegetable turn sour when left them for several days outside the refrigerator. 3. A. III. Mood of an individual changes 19. Observing. 25. Into the Future: Science and Health 5 34.  Why do we need to keep milk. 14. meat. Recalling activities on burning paper. 17. Values: No two individuals are the same. eggs and vegetables in a refrigerator? 43.Observing nails 46. Why do they rust? 1. Science Concepts/Ideas: 24. wood 31. Preparatory Activity: 38. 1. Developmental Activities: 41.11. Processes: 27. SCIENCE AND HEALTH V 12. cut-outs. 1. These materials are called products. Chemical products. A. C. 48. Identify the chemical products and discuss how these substances can be returned to their . Presentation/Activity 45. batteries. Science and Health 5 (Module) Jessie A.   Date: ____________ I. rusted nails. 13. Let the pupils sing the motivation song about matter. 23. 2.Discussion 1. meat. identifying. Activity 3 . 36. New materials are formed chemical change occurs. B. PROCEDURE: 37.

1. b. coconut water in a bottle left for a week c. 4. their products and their uses. 2.original state and composition. Concept Formation 1. Match the original materials with its product after the chemical change. 51. vinegar 60. 59. List 5 chemical changes. ash 62. 3. What is formed when a material undergoes chemical change? 2. rust 61. V. 52. 57. 54. 3. spoiled food 63. EVALUATION: 58. left over food for a week b. burned wood a. . Other products of chemical change are: a. ASSIGNMENT: 65. 4. Therefore. what is the difference between physical and chemical change? 53. wet iron nails d. IV. Why do doctors and pharmacists keep some medicines in refrigerator? 56. Chemical Change in batteries producing electricity. 66. 3. 64. Chemical Change in gasoline supply power for motor vehicles. Application 55.

OBJECTIVE: 72. 80. Each group will perform specific activity. Into the Future: Science and Health 5 90. match. Examine it carefully. I. odor. A. Date: ____________ 70. SCIENCE AND HEALTH V 68. 2. 92. flour yeast 87. Display pictures of people cooking. Identifying Chemical Change 79. Put a small amount of sugar into a spoon or clean can. or taste and the product of a chemical change is another material or substance that cannot be brought back to its original form. dropper. B. alcohol lamp. 102. What happens in a chemical change that is unlike in a physical change? 95. C. Burn the tissue paper. Developmental Activities: 97. Presentation/Activity 101. vinegar. Science and Health 5 (Module) Jessie A. III. Ask: What is common to all these pictures? 99. Do the characteristics of paper change? Is there any smoke formed? 2. SUBJECT MATTER: 78. Materials: 86. identifying. B. Working harmoniously and cooperatively: Cleanliness and orderliness 76. 81. Group I 1. II. Observe that the product of a chemical change cannot be brought back to its original form. 100. spoon. 1. Tissue paper. 82. 73. Note its color and texture. experimenting 84. 88. Taste it. . 85. Observing chemical change in some materials. Villegas 91. sugar. A. 77. Observe what takes place as the paper burns. 1. PROCEDURE: 93. Burning materials is an example of change. as well as an illustration of a burning house. beaker or test tube. 103. the characteristics/properties of the original materials also change. Form 2 groups. Tell your pupils that these pictures show burning materials. Observing. Processes: 83. 71. Get a piece of tissue paper. Preparatory Activity: 94. 96.67. Values: Performing an activity with care and accuracy. 69. noting its characteristics. Science Concepts/Ideas:  When a chemical change takes place. 75. Motivation 98. References: 89. 74. sitting around a bonfire. These characteristics may include color. ammonia.

V. Take note of its temperature. 122. ASSIGNMENT: 121. pupils will now discuss the nature of change (composition). EVALUATION: 113. Concept Formation a. 2. To generalize ask: What kind of change did you observe in your activity? e. Light the alcohol lamp. Each group will present their findings. 107. List down chemical changes that usually take place at home.y not? 106. ______ 2. making vinegar 116. If the change is chemical. 111. 123. evaporation of water 118. 112. a common leavening agent. Make conclusions regarding their activity. Teacher may ask questions that may lead to the conclusions. ______ 3. a little amount of water. IV. What conditions are necessary for the chemical change to take place? c. 2.  What happens to the dough after an hour?  Why did this happen?  What kind of change was involved in the making of dough?  Can you bring back the dough to its original form? Why? Wr. Put the spoon or can over the flame. Mix the ingredients thoroughly to form dough. What happen to the sugar? Do you notice other substances being formed? 4. Now that they learned that product of chemical change cannot be brought back to its original form. What did the foregoing activity prove? d. ______ 5. and a teaspoonful of yeast. b. Tell whether the change that occurs is chemical or not. Group II 1. For Group II. How did the original materials that undergo change differ from the products? 108. Describe the charcoal's appearance. cutting a piece of wood 115. 4. Put one spoonful of ammonia into a beaker or bottle. 109. Application 110. 105. Why do you think the temperature change? 104. . ______ 4. photosynthesis 119. 3. Dilute it with one more spoonful of water. 4. 120. They will give other examples of chemical change. Hold the bottom of the test tube. write O. Get a piece of charcoal. For Group I. write C and if it is not. 124. Get a cup of flour. drying fish 117.  Where does charcoal come from?  Can you bring back the charcoal to its original form?  Why or why not? 3. Now. Do not taste it.3. ______ 1. Examine it carefully. 114. add vinegar drop by drop into the bottle.

B. 2. Observing. 1. 127. 168. 151. Play a Jigsaw puzzle (Note: The puzzle shows old and modern technology and modern buildings) 162. Developmental Activities: 160. Motivation 161. 148. identifying and inferring 147. 143. 159. Processes: 146. C. 145. II. Presentation/Activity  What information do you get from the puzzle. 126. Into the Future: Science and Health 5 153. 144. _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ . 134. A. 132. Materials: 149. Science Concepts/Ideas: 142.  List all your observations. 131. 133. 158. Through Science and Technology chemical changes are used to make our work easier and our ways better.128. 135. III. 129. Write as many inferences as you can think based on what you observed. B. Science and Health 5 (Module) Jessie A. Pictures of modern building. Changes Occur in our Environment 140. 136. 164. 130. Many of the changes that occur in the environment are a combination of physical and chemical changes. 125. 167. 163. Villegas 154. 155. Preparatory Activity: 157. PROCEDURE: 156. 141. 2. 1. OBJECTIVE: Infer that everything in the environment is changing. _____________________ _____________________ 166. A. 138. Identify the pictures and group them either Physical change or chemical change. describing. modern technology. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. jig-zaw puzzle 150. References: 152. Observation Inferences 165. Values: Care for the environment 137. SUBJECT MATTER: 139.

diac nira 2. What pieces of evidence can prove that everything in the environment changes? 178. 171. EVALUATION: A. ballog wingram 3. list down at least 5 changes in the environment. 179. nobraco coulfloroch B. 173. ASSIGNMENT: 180. 183. 176. zeano relay 1. Ask the pupils to interview their parents and other grown ups who can help them to. Teacher may ask question that may lead to the conclusions that through science and technology. Concept Formation 172. Application 175. 177. 4. 174. Make a conclusion regarding their observations and inferences. burignn 4. 184. . Rearrange the letters first to come up with terms related to changes in the environment. 182. chemical change are used to make our work easier and our ways better and the changes that occur in the environment are combination of physical and chemical changes. ask the pupils to make posters showing changes that occur in our environment. 3. V.169. 181. _____________________ _____________________ 170. Now that they have learned that everything in the environment is changing. 1. IV.

209. 220. Processes: 204. Changes in the environment have both useful and harmful effects. 193. II. Developmental Activities: 218. Science Concepts/Ideas: 200. Ask the pupils to report on their interview stating changes in the environment. Changes Occur in our Environment 198. Science and Health 5 (Module) Jessie A. 224. Motivation 219. when used properly can bring many benefits to human kind. Materials: 207. 203. 221. 190. Many of the environmental problems/issues are chemical in nature such as air and water pollution. Values: Chemical changes. Strive to choose only those changes that can be tolerated by our natural environment 195. References: 210. Many of the· changes that occur in the environment are a combination of physical and chemical changes. 196. 2. Investigating and inferring 205. B. PROCEDURE: 214. 188. 202.185. 217. rain. Into the Future: Science and Health 5 211. SUBJECT MATTER: 197. white plate. Villegas 212. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. Present 2 sets of pictures label it BEFORE and AFTER. 213. acid. Ask the pupils to describe the changes. 206. The table shows the kind of changes occurring in the environment and the good/bad effect of such changes. Prepare a table in a manila paper. 186. OBJECTIVE: Infer the effects of changes in the environment 191. A. oil 208. III. 225. 201. B. C. 223. (Write them on the board) 216. Kinds of Changes in the environment Good Effect Bad Effect 226. 199. Presentation/Activity 222. 194. 187. 1. A. global warming and ozone layer depletion. Pictures. 189. Preparatory Activity: 215. 192. complete the table with the necessary information/inferences. Based on our daily observation and past knowledge about the environment. Change in living organism/ Population 227. Change in the weather Change in the shape of land .

255. 232. Identify whether the effects of changes in the environment is good or bad. 259. ___________ innovative radio 3. Concept Formation 233. 246. 267. 245. Ask them to cite examples of good and bad effects of certain changes in the environment. 265. 228. 261. 241. Ask the pupils to give 5 suggestions on how they can help in minimizing our environmental problems. 262. . Change in the atmospheric condition 229. 260. 250. 242. IV. 240.  What will happen to the plants and animals affected by the harmful substances?  What will happen to people living in such environment?  What will happen to the weather? 231. 3. 251. Lead the pupils to the conclusion that the effects of changes in the environment may be good or bad. 249. 243. ___________ painting of iron grills 5. 258. 257. ___________ acid rain V. 252. 253. ASSIGNMENT: 247. 254. 264. How can awareness of the causes and effects of changes in the environment help us save mother earth? 237. 268. 263. 235. 244. EVALUATION: 239. 234. ___________ crop damage 2. 256. 1. Application 236. Change in water condition 230. ___________ global warming 4.238. 248. 4. 266. 269.

276. 2. 283. B. C. 296. 4. describing and identifying 293. 300. Motivation 305. Discussion 311. Cleanliness and orderliness II. Preparatory Activity: Name some products change and their uses. 292. Materials: Table. 280. 271. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. Some changes of matter have a good effect in the environment and useful to us in many ways. Changes in machineries and vehicles keep country on moving fast. 278. Good Effects of certain changes in the environment 1. 2. III. cement and metal help the people build and construct roads and houses. Using materials such as wood. 304.270. OBJECTIVE: Identify the good effect of certain changes in the environment. 295. 290. Villegas PROCEDURE: A. 288. 274. 273. Ask the pupils to look for their partners in other group based on the card they receive. chairs. Presentation/Activity 308. 299. 294. Science Concepts/Ideas: 287. 297. 307. Distribute the cards to two groups of pupils. 306. 282. Changes in technology helps the country grow and becomes progressive. 279. Values: Care for the environment. Changes in electricity makes the environment bright at night. Activity 1 309. 3. 303. Play the puzzle game "Where is the Change" Make two sets of playing cards. B. 291. Developmental Activities: 1. 272. one set portrays changes and the other the action causing each change. Activity 2. 310. 302. 281. Processes: Observing. 285. 275. 284. 298. . 289. and other furniture and appliances References: Into the Future: Science and Health 5 Science and Health 5 (Module) Jessie A. Identify materials/products that are useful to people and in the environment brought about by physical and chemical changes. SUBJECT MATTER: The Good Effects of Certain Changes in the Environment A. 286. 277. 301.

______ smoke from motor vehicle ______ metals used to build bridges ______ tiles crushed into small pieces ______ decayed vegetables and fruits ______ burning of plastics and some other garbages 1. EVALUATION: 319. Teacher will show an illustration of good effect of a certain change in the environment. . Innovative radio.5. Keeping of food clean and fresh we need refrigerator. Put a () check on the good effect of change and (x) on bad effect. 3. Concept Formation 313. V. television and telephone keep the individuals in touch. Make a list of files of the good effects of certain changes in the environment. 1. The pupils will give other changes they observe in their surroundings. 321. 4. 323. Cut pictures that will identify the good effects of certain changes in the environment. Application 316. 312. The pupils will give some good effects of changes in the environment. 315. IV. Ask the pupils to predict what would have happened if these changes did not occur 317. 4. 314. 320. 5. 4. Painting of Iron grills is a preventive change against rusts. 6. 322. After learning some good effects of changes in the environment. 318. 3. 2. ASSIGNMENT: 1.

346. 352. Another site should be an area that might be polluted  Put an air-particle collector at each site. III. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. To make the collector smear a thin layer of petroleum jelly on the outside of the drinking glass. 353. 347. OBJECTIVE: Identify the bad effect of certain changes in the environment. magnifying. Ask what kind of change is involved when a car used gasoline to be able to move? What do you feel when they accidentally inhale the smoke that comes from car? 355. 359. 329. 325. B. comparing and inferring C. Preparatory Activity: Give samples of physical and chemical changes. 337. marking pen. 345. 334. 358. any References: Science and Health V PROCEDURE: A.324. 356. Processes: Observing. 343. B. Materials: Glass.  Place the glass upside down at the test site  Check your collectors after two days using a magnifying lens  Describe what you see on the glass  Which test site you think is most polluted. 336. 348.  Write the name of the test site on a small piece of masking tape and stick inside the glass. Motivation 354. 326. Working harmoniously and cooperatively 333. 330. 338. 2. Cleanliness. masking tape. 340. 350. . 335. 349. white sock. Presentation/Activity 357. lens. 327. 341. One test site should be an area where you think the air is clean. 342. Developmental Activities: 1. Group 1  Choose several test sites. II. 351. Science Concepts/Ideas: Some changes of matter have a bad effect in the environment. 332. 339. Form 3 groups. 331. 328. petroleum jelly. SUBJECT MATTER: Changes in the Environment A. Values: Care for the environment. Each group will perform specific activity. vehicle 344.

 Make conclusions regarding their activity. EVALUATION: 370. Make a write-up. Teacher may ask questions that may lead on the conclusion that some changes in the environment have bad effect.  Group 1 will discuss how they can protect themselves from these bad effects. 4. 363.  The adult should remove the sock from the hot tail pipe. 367. Describe the river and the things you see in it. Application  Now that they have learned some bad effects of changes in the environment they will form two groups. Imagine millions of cars giving off the same into the air Why is this a problem? 362. Do you think the water is safe for use by humans? 364. 361.  If no. Concept Formation  Each group will present their findings.  An adult should turn on the car and allow it to run for a minute or so.  Group 2 will discuss how they can protect the environment from these bad effects.360. 365.  Give other changes in the environment that may have bad effects.) 368. IV. describe the river and its banks.  Examine the sock with a magnifying lens  Describe what you see on the sock. 371. Identify these and think of ways on how they can protect themselves and the environment. 369. . 366. your teacher will give you a picture to study. ASSIGNMENT: 373. Ask pupils to pair with a classmate. Then turn the car off. V. 3. Give some bad effects of changes of matter. Ask them to go around the school and find changes that could have a bad effect on them or the environment. Group 2  Put a white sock over the tail of a car. Group 3  Does anyone of you live near a river?  If yes.  After discussion they will make posters to show the result of their discussion. 372. (Teacher to give guidelines on preparation of posters.

B. 4. Date: ____________ 377. PROCEDURE: 398.  People with good moral character do not easily get affected by bad influences than those with weak moral foundation. 408. page 88 of Science and Health 5 by Jessie Villegas  How are land masses and bodies of water heated by the sun? 406. References: 394. inferring and comparing 389. 2. 401. 400. B. SUBJECT MATTER: 382. 380. Differential Thermoscope 392. 409. 376.  Do activity 2. 390. A. 229-230 396. II. Presentation/Activity  Infer to pupils which heats faster and cools quickly. 397. air masses acquire uneven temperatures. 407. 1. Land and Water Absorb and Release Heat 383. Ask the pupils to give the importance of sunlight. land or water? Why?  Teacher asks questions that will lead the pupils to the conclusion that unequal heating of land masses and bodies of water is largely responsible for the unequal temperature of air masses over the earth's surface. 393. OBJECTIVE: 379. C. I. . III. Preparatory Activity: 399. Observing. Materials: 391. Concept Formation  Which heats up quietly and cools off slowly. Developmental Activities: 402. 378. Processes: 388. 381. Bodies of water heat and cool off more slowly than land.374. 3. Where do people likely to go during summer? (beaches) Have you experienced night swimming? How does the water feel? 404. Motivation 403. SCIENCE AND HEALTH V 375. Compare the ability of land and water to absorb and release heat. Application  Relate the unequal heating of the earth's surface to the influence of environment to people. 386. Science Concepts/Ideas: 385. The earth's surface is made up of land masses and bodies of water. 410. 405. 387. A. Science and Health Grade V by Jessie Villegas 395. 384. Into the Future: S/H 5 pp.

416. 423. 413. 426.411. Which heats up rapidly. EVALUATION: 412. 424. 422. 419. 421. 418. Which cools off quickly. 415. IV. What is the effect of unequal heating of land and bodies of water? V. 425. . land or bodies of water? 2. 1. 414. land or bodies of water? 3. 417. 420. Answer briefly the following questions. ASSIGNMENT: Draw to illustrate how land and water absorb and release heat.

429. OBJECTIVE:  Investigate why there are differences in atmospheric pressure  Identify wind as product of interaction between hot air and cold air. Relate the effect of heat to air to an argument with a friend. 459. 91-92 448. 457. What makes them move? (Wind) 456.427. 4. How would you handle the situation? 463. A. References: 447. 446. SUBJECT MATTER: 434. Developmental Activities: 454. The interaction of hot air mass and cold air mass over a surface produces a convection current that generates a movement of air called wind. 439. 453. 2. B. 3.  What causes the difference in atmospheric pressure of a place? How?  How is wind formed? 460. land or water? 452. 1.  Do activity No. 92 of Science and Health 5 by Jessie Villegas  Relate the investigation to the interaction of hot air mass to cold air mass. 4 p. identifying and investigating 442. III. Date: ____________ 430. An air mass takes the temperature of the earth's surface over which it is located. Materials: 444. 432. Look outside and observe the trees and plants. I. 438. 458. Science and Health Grade V by Jessie Villegas pp. the unequal heating of the earth's surface causes an unequal atmospheric temperature and therefore unequal atmospheric pressure. SCIENCE AND HEALTH V 428. 431. C. . 440. 436. Observing. Processes: 441. 433. A.Cold Air Balance 445. 464. Science Concepts/Ideas: 437. Hot . B. PROCEDURE: 450. 449. Presentation/Activity  Group the class into 6 groups. Application 462. Concept Formation  Make conclusion regarding the activity. II. Which absorbs and releases heat slowly. Motivation 455. 461. Unequal Heating of Earth's Surface Causes Differences in Atmospheric Pressure 435. 443. Preparatory Activity: 451.

Briefly explain the effect of unequal heating of the earth's surface to the difference in atmospheric pressure. 468.465. EVALUATION: 466. ASSIGNMENT: 469. 467. . V. IV. Draw to illustrate the effect of unequal heating of the earth's surface to the atmospheric pressure.

What causes the differences in atmospheric pressure? 496. C. . 474. When there is a high pressure over the place. Science Concepts/Ideas: 480. 499. 1.  When do we expect a good weather? Rainy or stormy weather?  How does atmospheric pressure affects the weather? 504. 485. 472. 484. 489. 498. 473. 488. A Barometer is used to detect atmospheric pressure. Which serve as barometer to our selves? (conscience) Is it important to have a conscience? Why? 507. Atmospheric pressure is a major element of weather. A barometer detects good and bad weather. rain or storm may occur. 483. 481. SUBJECT MATTER: Atmospheric Pressure Affects Weather Condition A. 478. 471. 505. Identify the instrument use to detect the atmospheric pressure II.Tube Barometer Materials: References: Science and Health Grade V by Jessie Villegas pp. B. Processes: Identifying and describing 487. 490. OBJECTIVE: Describe how atmospheric pressure affects the weather.470. I. 93-94 PROCEDURE: A. 477. U. SCIENCE AND HEALTH V III. 482. 3.5 on page 43 of Science and Health V by Jessie Villegas. What is the interaction of hot air mass and cold air mass called? 495.  Relate the findings to atmospheric pressure 502. 491. day? B. Date: ____________   475. Concept Formation  Make conclusion regarding the activity. Preparatory Activity: 494. 501. Application 506. Presentation/Activity  Divide the class into 3 groups. 479. But when there is low pressure. 4. 492. good weather is expected.  Do Activity 8. 2. 493. 476. 486. Developmental Activities: Motivation How can PAGASA tell what kind of weather we will experience from day to 500. 497. 503.

V. 515. 513. . 512. A rain or storm may occur when there is ________pressure. Listen to the weather report on television or radio tonight and take note of the weather condition we will experience tomorrow. 510. Fill in the blanks with the correct answer. ASSIGNMENT: 516. IV. To detect atmospheric _________pressure. an instrument called _______ is used. Good weather is expected when there is pressure. 514. ____ affects the weather condition of a place. 509. Change in atmospheric pressure is due to _______ heating of the earth's surface.508. EVALUATION: 511.

IV. 2. Into the Future: S/H 5 pp. PROCEDURE: 540. A. Developmental Activities: 544. B. 536. Kinds of Tropical Cyclone 526. Motivation 545. and typhoon. What is cyclone? What does it bring? 542. Predicting and identifying 532. or running. B. 554. Weather report chart 535.6 on page 235 of Into the Future: SCIENCE AND HEALTH V textbook. Name and describe the different kinds of cyclone . They will interpret each kind by means of body movements like walking. 547. Do you listen to weather reports? How do you know that there is a cyclone or not? 546. Preparatory Activity: 541. EVALUATION: 556. C. 523.  Show the Table of Classification and Description of tropical cyclones. 533. tropical storm. 527. 521. 530. 552. 3. Materials: 534. 555. OBJECTIVE: 522. 1. 4. Presentation  Show a weather report chart. Group the class into 3 groups. 519. 524. SUBJECT MATTER: 525. 539. I. 235 .  The class will predict the effects of each kind of cyclone in the environment. Tropical cyclones are classified into tropical depression. jogging. 548. Do Activity 8.236 538. III. Application 553.517. 549. What are the different kinds of cyclones? Describe each kind.  Pupils identify the different kinds of cyclone. Identify the different kinds of cyclone. Concept Formation 550. 543. Processes: 531. SCIENCE AND HEALTH V 518. Science Concepts/Ideas: 528. References: 537. 529. How are they classified? 551. A. Each group will represent each kind of cyclone. II. Date: ____________ 520.

. 560. List down at least 5 tropical cyclones which visited the Philippines.557. ASSIGNMENT: 559. 558. V.

561. Ask what do they see in the pictures.  A tropical storm has a maximum wind of 63 to 113 kph near the center. Science Concepts/Ideas:  A tropical cyclone has a maximum wind of less than 63 kph. Date: ____________ 564.  A typhoon has a maximum wind of greater than 118 kph. 2. A. B. SUBJECT MATTER: 569. PROCEDURE: 583. 576. OBJECTIVE: 566. 573. what would the people expect? 596. Suppose that a typhoon is coming tonight. Describe each kind of cyclones. References: 580. 1. I. Materials: 577. B. 565. Processes: 574. 579. 582. 586. 594. 571. Pictures depicting the 3 kinds of cyclones 578. 591. II. Describing. 593. 589. Presentation  Divide the class into 3 groups. EVALUATION: . What are the different kinds of cyclones? How are they classified? 585. IV. 592. C.  Ask questions that will lead the pupils to formulate conclusions on the description of each kind of cyclone. Preparatory Activity: 584. A.  Each group will be assigned one kind of cyclone and discuss what could happen to a place hit by it. III. Motivation 588.  Tropical cyclones which hit the Philippines usually form over the Pacific Ocean and the South China Sea. SCIENCE AND HEALTH V 562. Concept Formation  Each group will present their output. communicating and inferring 575. 563. 597. Application 595. 572. Kinds of Tropical Cyclone 570. 567. 568. Developmental Activities: 587. pp. 3. Show pictures depicting the 3 kinds of cyclone. 235-236 581. 590. 4. Into the Future: SCIENCE AND HEALTH V textbook.

616. 624. 604. 643. 626. 642. 618. 600. Describe briefly each kind of cyclone.598. V. 609. 627. 615. ASSIGNMENT: Choose one kind of cyclone and make a poster that will show its effect to the 602. 606. 612. 621. 631. 634. 613. 610. 619. 617. 628. 637. 623. 601. 625. 603. 607. 605. 644. . 645. 632. 611. 620. 639. 629. 640. 635. 633. 622. environment. 630. 608. 599. 641. 614. 636. 638.

during. 647. 675. Have you experienced a typhoon? What would be the condition of land. 237-238 PROCEDURE: A. 648. 667. 657. 669. Preparatory Activity: What are the different kinds of cyclones? Describe each. and after a typhoon? 678. 651. 666. IV. B. SUBJECT MATTER: Conditions in the Environment Before. 670. B. water. Science Concepts/Ideas: Conditions of land. Processes: Observing. and after a cyclone.649. Motivation 677. 655. 681. and After a Cyclone. 672. 4. during. 663. 662. 650. during and after a typhoon. and air before. 3. 683. and air during a typhoon assigned to them. 682. inferring C. water and air differ before. 653. Materials: Pictures showing the condition of the environment before. OBJECTIVE: Describe the conditions in the environment before. and after cyclone.  Each group will brainstorm on the condition of the environment before. 658. 674. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. 656. Application 684. 664. 661. 673. 659. Concept Formation  Make conclusion regarding the activity. 665. 676. during. water and air before. II. during. 660. and after a cyclone. 654. 685. 646. Developmental Activities: 1. 2. 652.  Teacher shows pictures of the condition of land. III. and after a typhoon.  Each group will present their ideas about the topic 680. During. 'during. 686. References: Into the Future: S/H V pp. 679. EVALUATION: . water. Each group will make a poster of the condition of land. 668. Presentation  Group the class into 3 groups. 671. A.

712. 728. 719. 725. List down at least 5 conditions in the environment before. 727.  Describe the assigned condition in the environment during a typhoon. 707. 705. 702. 701. 711. . 688. 731. a cyclone. ASSIGNMENT: 689. 704. 723. 721. 730. 697. 703. 698. 709. 694. 714. 713. 732. during. 718. 691. 715. Presentation of outputs of each group. 687. 695. 726. and after 690. 699. 716. 729. 696. 700. 693. 710. 692. 706. V. 717. 724. 722. 720. 708.

B. and after a cyclone. 763. Inferring. 770. 747. during. 757. describing 753. 739. Typhoon signals are raised according to the strength and speed of the wind and the times when such kind of wind is expected. 760. 764. How would you know that a typhoon coming is strong? 767. 743. III. 744. Observing precautionary measures II. 733. Science Concepts/Ideas: Typhoon signals issued by PAGASA warns the public of the coming cyclones. 755. PROCEDURE: 761. 742.  Describe each typhoon signal. 3. 769.  Relate the findings on the typhoon signals. OBJECTIVE: Explain the meaning of typhoon signals. Application  Each group will present a skit on the typhoon signal assigned to them. Developmental Activities: 765.  Infer the effect of each typhoon signal. 736. Presentation  Divides the class into 3 groups. 749. 745. 746. 740. Values: Alertness. SUBJECT MATTER: Typhoon Signals   751. C. Concept Formation  Show the class the table of description of typhoon signal. 734. A.8 on page 239 of Into the Future. Date: ____________ I. 771. 2. 750. 738. 758. 768. Processes: 752. Preparatory Activity: 762. They will portray . B. Anemometer 756. SCIENCE AND HEALTH V A. 239-240 759. 1. 735. 741. Motivation 766.  Do Activity 8. Describe the condition of the environment before. 772.737. References: Into the Future: S/H V pp. 4. Materials: Electric fan. 748. 754.

_____ 1. 780. 775. 795. 799. _____ 5. 814. _____ 2. Community people. 810. 812. 798. DepEd Secretary. 809. 792. 788. 782. Classes in the elementary and high school level are suspended. 781. Work in government offices are likewise suspended. 815. Identify what typhoon signal is depicted in each situation. 786. _____ 4. 811. _____ 3. IV. 789. 787. Be alert and observe precautionary measures before. 813. 807. . 790. 797. 808. EVALUATION: 777. 776. and after cyclone. 791. 805. 793. during and after a cyclone. 773. 800. 774. 796. Classes in all levels are suspended. 794. V. 803. 778. 806. 784. ASSIGNMENT: 785. during. Very strong winds of more than 185 kph are expected at least within 12 hours.the following roles: PAGASA/Weatherman. 802. 783. 779. 817. 801. 804. Strong winds of 60 kph maybe expected within at least 36 hours. List down at least 5 precautionary measures before. 816.

860. 844. Presentation  Divide the class into 3 groups. During. A. I. What would you do when there is a typhoon coming in your place? 857. 830. To save lives and properties. References: 848. Science Concepts/Ideas: 839. pp. during. 3.  Each group will be assigned to brainstorm on a specific task on the precautionary measures whether before. 841. 824. Materials: 845. SCIENCE AND HEALTH V 827. SUBJECT MATTER: 836. 821. or after a typhoon. during. A. and after a typhoon.9 on page 241 of Into the Future 859. 828. Practice precautionary measures before. 833. 825. 2.826. C. 838. Motivation 856. Developmental Activities: 855. Precautionary Measures Before. 835. Values: Brotherhood and Cooperation 834. What are typhoon signals? How is it raised? 853.  Do Activity 8. 858. Date: ____________ 829. PROCEDURE: 851. 832. Processes: 842. 819. Preparatory Activity: 852. and after a typhoon. 823. during. 820. . B. 850. III. Inferring. 241-242 849. and After a Typhoon 837. Concept Formation  Each group will present their output. 822. Chart 846. Into the Future: SCIENCE AND HEALTH V textbook. 854.  Teacher asks questions that will lead the pupils to the precautionary measures before. 1. B. strictly follow all safety measures 840. 818. communicating 843. 847. OBJECTIVE: 831. II. before.

V. 882. 888. 891. 873. 863. EVALUATION: 866. 905. 901. 897. 887. ASSIGNMENT: 868. during and after a typhoon. 869. 890. 876. 871. 877. 904. Application Each group will present a typhoon scene following all the precautionary measures to be practiced before. 862. 900. 899. 867. 865. 894. IV. 861. Put emphasis on brotherhood and cooperation. 889. during and after a typhoon. 878. 881. 896. 884. 880. 864. 903. 892. List down at least 5 precautionary measures before. 875. 874. 893. . 898. 886. 4. 902. 872. during and after a typhoon. and after a typhoon. 879. 885.during. 895. Interview some community officials on the precautionary measures they post to community people before. 870. 883.

A. 925. 912. PROCEDURE: 938. 945. 934. Into the Future: SCIENCE AND HEALTH V textbook pp. Pictures of 2 areas with different environment 933. SCIENCE AND HEALTH V 915. 917. 922. 944. 914. How do air and water services affected by bad weather condition? 940. Ways on how to Conserve the Environment to Lessen the Harmful Effects of Cyclone/Floods 924. Preparatory Activity: 939.906. 910. Developmental Activities: 942. 243-246 936. They will present it in a form of skit. Processes: 929. 941. II. . 913. 911. communicating. Identifying. 909. I. There are several ways to help conserve our resources at the same time lessen the destructive effect of cyclones. B. Show pictures of two areas under bad weather condition. Materials: 932. Science Concepts/Ideas: 926. 921. B. 2. SUBJECT MATTER: 923. 928. describing 930. III. Motivation 943. 946. 916. One area is overcrowded and polluted. 1. Presentation  Group the class into 3 groups. C. 919. and the other is clean and full of plants and trees. Date: ____________ 918. Ask the pupils to describe the areas. References: 935. 927. Identify ways to conserve the environment to lessen the harmful effects of cyclones/floods. A. 908. 907.  Each group will think of ways on how to conserve the environment and lessen the harmful effects of cyclone/ flood. 937. OBJECTIVE: 920. 931.

Write at least 5 ways on how to conserve the environment to lessen harmful effects of cyclone or floods. Teacher asks questions that will lead the class to the conclusion that conservation of the environment prevents harmful effect of cyclone or flood. Concept Formation Make conclusions regarding their activity. 951. IV. Application 950. .   3. ASSIGNMENT: 955. 4. 948. 949. Each group will make a poster or slogan on how to conserve the environment to lessen harmful effects of cyclone or flood. EVALUATION: 953.947. 952. 954. Interview 10 community members and list down the practices they have adopted to lessen the occurrence of flood. V.

Science Concept: Processes: Inferring. B. 973. OBJECTIVE: Relate weather conditions to planning family and community activities II. SUBJECT MATTER: Relating Weather Conditions to Planning Family and Community Activities A. 4. 969. B. 979. Developmental Activities: 1. Post the chart of weather and activities. 2. Ask why is it important to ______the activities for a particular weather conditions. 991. 978. 970. 965. 977. 967. chart References: Into the Future: SCIENCE AND HEALTH V textbook p. 974. . SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. Preparatory Activity: Name some precautionary measures before. 962. 963. 988. 959. 980. Put a () if the activity done suits the weather condition. 957. 972. 968. 966. Materials: Pictures of different activities done under different weather conditions. identifying C. Show pictures of different weather conditions and ask the class what activities are done under each weather condition. 990. Why? 992. Presentation  Group the class into four groups. 982. 975.     3. III.956. 989. and ( x ) if not. EVALUATION: 994. 985. Application What activities do you do during rainy days? Why? What are the common activities done in your community during rainy days? IV. 981. Motivation 983. 958. Ask the pupils to draw from the magic box one activity card and paste it on the right column in the weather and activity chart. 960. 964. 243 PROCEDURE: A.  'Presentation of Skits 986.  Ask the Class to prepare a skit on the activities they do or observe that are done in the community under different weather conditions. 987. 984. Concept Formation Make conclusion regarding the activity. 993. 961. during. 971. 976. and after a typhoon.

1011. 1004. ASSIGNMENT: Fill in the table of different activities done on different weather conditions. 2. 1010. ______ 998. Fair Day 1006. ______ 999. Play ball games on fine days. V. ______ 1000. . Stormy Day 1009. ______ 997. Farming starts on rainy days. 1. 996. 1005. 5. 3. Rainy Day 1007. 4. 1002. Go hiking on fair days. 1003.995. ______ 1001. Go swimming in a stormy day: Fly kites in a rainy day. Fine Day 1008.

IV. 1. 1030. Weather Conditions Affect Air and Water Transportation Services 1021. PROCEDURE: 1034. B. 1053. B. Motivation 1041. C. 1022. you heard over the radio that there is an approaching typhoon over the Visayas region. Presentation  Draw from the class what would happen to sea and water transportation under different weather conditions. Concept Formation 1046. 4. 1014. References: 1031. 1039. Recall some accidents met by sea and air crafts because of bad weather conditions. III. EVALUATION: 1052. communicating 1026. A. 1033. Give at least 5 reasons why is it important to observe weather conditions for air and water transportation services. II. 1024. 1043. Inferring. I. Date: ____________ 1015. You and your family will go for a 3-day vacation trip to Cebu as a prize on a raffle draw. fine day stormy day 1038. 1048. 1042. Lead the class to form conclusion on the importance of observing weather condition before going to travel by sea or air. rainy days fair day 1037. 2. SCIENCE AND HEALTH V 1013.1012. Relate observations of weather conditions to air. 1047. Developmental Activities: 1040. What would you do? 1050. 3. 1045. 1051. Application 1049. Name some activities done under the following weather conditions: 1036. Materials: 1028. Preparatory Activity: 1035. Suddenly. 1018.  Which weather condition is destructive to air and water transportation? Why? 1044. and water transportation services. A. Processes: 1025. 243-244 1032. Science Concept: 1023. Into the Future: SCIENCE AND HEALTH V textbook pp. SUBJECT MATTER: 1020. 1027. OBJECTIVE: 1017. Pictures of air and water crafts accidents 1029. 1019. . 1016.

. [ ASSIGNMENT: 1055.Cut newsprint or articles about sea and aircraft accidents due to bad weather conditions. 1056. V.1054.

Preparatory Activity: 1084. 152-153. PROCEDURE: 1083. 1072. Application 1099. 1058. Module in Science & Health V pp. Developmental Activities: 1088. 1064. 2.Static Electricity A. Motivation 1089. 1093. 1063. A. Into the Future: Science and Health V pp. 1062. 1066. 1069. What happens when the charged plastic sheet is brought near the tiny bits of tissue paper? 1101. What appliances do you have at home that can be operated by electricity? 1086. A static electricity is an electricity that does flow. 4. Describing. B. 1071. Working harmoniously and cooperatively. Concept Formation 1095. 1097. 1098. C. 1094. 136-138 1081. B. 1061. C. It stays fixed on a location until a conductor provides a route through which the charges can escape. 1091. 1. The pupils will be grouped into 4 and they will do an activity using the materials to be given by the teacher. 1075. Science Concept: 1070. inferring. Values: II. The pupils will observe what will happen. plastic sheet.1057. 1065. 1059. 1067. 1060. 1082. 1078. 1068. What is electricity? 1085. Tissue papers. OBJECTIVE: Describe static electricity. By using the plastic sheet and the tiny bits of tissue papers the pupils will rub the plastic sheet with a sheet of paper and put it above the tiny bits of tissue papers. comb 1077. References: 1079. Generalization: . What kind of electricity is present there? 1102. 1087. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. Presentation 1092. Processes: 1073. generalizing 1074. III. Do you know what will happen to the plastic sheet when you rub it? 1090. 1103. 3. 1080. Materials: 1076. 1096. Observation and Inferences: 1100. Appreciation of nature SUBJECT MATTER: Energy .

1104. Describe what a static electricity is using a simple sentence. EVALUATION: 1111. Do the same activity at home using other materials that have static electricity. ASSIGNMENT: 1114. 1110. V. 1108. Application 1107. 1106. What is a static electricity? D. 1105. IV. . 1112. Do the same activity using a comb to be rubbed in your hair. 1113. What do you feel when the charged comb is brought close to your skin? 1109.

1115. 1117. III. What other ways did you find/do to produce static electricity? 1156. A. experimenting 1132. 2. 1147. 4. 3. . 1139. 1119. Working harmoniously and cooperatively. Styrofoam balls. 1118. EVALUATION: 1161. Identifying. What is static electricity? 1142. 1153. The leader will lead the group. IV. ________. 1155. 1159. 1. Aside from rubbing. What activity did we do yesterday to produce static electricity? Do it again using your materials. 1150. A. comb. We have materials here again. The pupils will-report by group. what other activities can you do to produce static electricity? 1149. 1127. C. Plastic sheet. 1130. C. 1122. 1136. Preparatory Activity: 1141. 1120. Presentation 1148. Values: II. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. Generalization: 1158. 1126. 1125. 1138. observing. B. Module in Science & Health V pp.) 1146. 1157. B. Cleanliness SUBJECT MATTER: Static Electricity Science Concept: Rubbing. 1143. 1129. OBJECTIVE: Identify ways of producing static electricity. Materials: 1134. 1123. References: 1137. We can produce static electricity by _________. and ____________. 1116. 1128. The pupils will experiment other ways of producing static electricity. 1152. 1121. (The pupils will do the activity group. 1133. 1160. tiny bits of tissue paper 1135. Science Processes: 1131. 152-153. Developmental Activities: 1144. Motivation 1145. Application 1154. 1124. Concept Formation 1151. pounding and pressing are some ways of producing static electricity. PROCEDURE: 1140. What are some ways of producing static electricity? 1162.

1177. ASSIGNMENT: Do the same activities at home with your brothers and sisters using other materials. 1181. 1173. 1183.1163. 1170. 1212. 1200. 1202. 1171. 1167. 1194. 1164. 1182. 1192. 1208. . 1185. 1178. 1188. 1205. 1206. 1191. 1199. 1211. 1184. 1198. 1201. 1166. 1190. 1189. 1193. 1203. 1179. 1187. 1207. V. 1169. 1196. 1186. 1197. 1195. 1210. 1176. 1165. 1174. 1204. 1209. 1168. 1180. 1172. 1175.

Concept Formation 1254. cooperatively in a group 1224. And if the two bodies are abruptly separated. 2. Are there any effects of static electricity? 1249. Observing. Give some ways on how to produce static electricity. 1235. piece of paper 1237. Preparatory Activity: 1244. Lay a plastic sheet on a clean table and rub it with a sheet of paper or simply press it firmly against the table. 1252. 1253. 1250. Plastic sheet. Static Electricity 1227. 1242. 152 1240. 136-137 1241. 1214. 1229. Working harmoniously and 1223. I.1. Styrofoam balls. A. . III. Motivation 1248. References: 1239. A. The pupils will be grouped into 4 and they will do again some activities where they can observe some effects of static electricity. SUBJECT MATTER: 1226. II. 1217. Into the Future: Science and Health V pp. PROCEDURE: 1243. Hold the sheet on both edge and then rapidly lift it vertically upward.1215. If the bodies are excellent insulators or are insulated. 3. while the other has more protons than electrons. 1. 1245. Observe the effect of static electricity 1221. Module in Science and Health V p. Developmental Activities: 1247. Science Processes: 1233. When two appropriate materials such as plastic and paper are rubbed or pressed together. C. SCIENCE AND HEALTH V 1216. 1231. 1219. Effects of Static Electricity 1228. 1232. Materials: 1236. the electrons cannot return to their original atoms and so the two bodies become electrically charged because one body has more electrons than protons. they will remain electrically charged. B. OBJECTIVE: 1220. B. some of the loosely held electrons . Values: Performing an activity with care and accuracy.are transferred from one material to the other. Presentation 1251. 1238. 1246. 3. We call these charges static electricity. Science Concept/Idea: 1230. Date: ____________ 1218. 1225. 1213. 1222. inferring 1234.

You put a charged plastic sheet near your skin. 3.1255. 1256. 3. V. 1266. 2. 1265. 3. 1262. EVALUATION: 1267. What happens when you put the charged plastic sheet near your skin? 1261. What happens when a spark due to static electricity strike the ground? What is produced when you touch a metal doorknob? IV. 5. What are the effects of static electricity? 1260. 1257. When you touch a metal doorknob. When you wear a silk dress. 1268. 4. 1258. 1269.2. When you rub two objects. Tell what happens when1. 1263. ASSIGNMENT: 1270. What happens when you put the plastic sheet over the tiny bits of paper? Styrofoam balls? Etc. Place the plastic sheet over tiny bits of Styrofoam balls. When you walk across a carpeted room. 2. Concept Formation: 1259. Hold the sheet close to you but not touching your skin.3. Application: 1264. In what way is static electricity useful? . 3.

1289. 1285. A. OBJECTIVE: 1276. 1277. 1307. Describe an electric circuit. Why does the electric fan move? Why do we have lights? 1304. 1283. lamp holder. B.1271. B. SUBJECT MATTER: 1281. 2. 1313. Electric Circuit 1282. 1305. C. 3. Science Processes: 1287. What are the ways on how to produce a static electricity? 1299. Developmental Activities: 1302. PROCEDURE: 1296. 166 1294. What are the effects of static electricity? 1300. 5. 1316. I. 1301. III. 1295. inferring 1288.5 v bulb 1291. A. 1286. 1311. Describing. 1310. Activity Proper 1308. II. Generalization: 1314. Presentation  What do you call these materials?  What are these materials for? 1306. Date: ____________ 1274. Materials: 1290. SCIENCE AND HEALTH V 1272. An electric circuit path/route through flow which electrons flow. IV. Values: Working harmoniously cooperatively in a group cooperatively in a group 1279. References: 1293. 4. dry cells connecting wire. 1292. 2. 1278. 1280. EVALUATION: . With a battery and a connecting wire. 1273. 1275. make a flashlight bulb light. The pupils will do the activity by group. What is an electric circuit 1315. Motivation 1303. Preparatory Activity: 1297. Module in Science and Health V p. What is a static electricity? 1298. Battery holder. 1309. 1. Concept Formation  What do you call the entire path through which electrons flow? 1312. Science Concept/Idea: 1284.

1349. 1361. 1354. 1343. 1358. . 1339. 1353. 1335. 1356. 1324. 1334. V.1317. 1331. 1318. 1323. 1327. 1338. What are the parts of an electric circuit? 1321. 1325. 1355. ASSIGNMENT: 1320. 1332. 1359. 1347. 1357.______________________________________ An electric circuit is the entire _______or ______ through which an ________. 1344. 1329. 1351. 1330. 1342. 1345. 1362. 1322. 1333. 1319. 1340. 1360. 1328. 1352. 1326. 1336. 1350. 1348. 1341. 1337. 1346.

Developmental Activities: 1396. A. 1405. What is an electric circuit? 1394. 1391. 1387. 1367. C. What are the parts of a simple circuit? 3. SUBJECT MATTER: 1376. 1365. Identify the parts of electric circuit 1372. What are the parts of a simple electric circuit? 1404. flashlight 1386. 1375. connecting wire. III. Date: ____________ 1369. 1368. They will arrange those letters to form new words as answers to the questions. the line. and the load. 1378. 66 1389. I. Science Concept/Idea: 1379. Values: Working harmoniously and cooperatively in a group 1374. The pupils will be grouped by 4. Concept Formation 1406.1363. 1399. The conductor which connect the loads to the source of the emf . 1395. Bulb. Why do bulbs and fluorescent lamps glow? Where do electrons flow? 1398. PROCEDURE: 1392. OBJECTIVE: 1371. II. 4. 1. 1384. Presentation 1400. Preparatory Activity: 1393. Science Processes: 1382. 1401. bulb holder. 1. What is a circuit? 2. Module in Science and Health V p. 141-143 1390. B. Each group will read their answers. switch. Motivation 1397. identifying. 1402. Into the Future: Science and Health V pp. 3. Observing. 1370. dry cell. 1373. A simple circuit consists essentially of three parts. A. It is the source of electromotive force. 2. 1. 1381. 1380. SCIENCE AND HEALTH V 1366. B. Materials: 1385. Parts of an Electric Circuit 1377. namely the source. inferring 1383. etc. . A device that can resist the flow of electricity 4. Activity Proper 1403. References: 1388. Each group will have chips of jumbled letters. 1364.

Application: 1409. 1417. 5. 1416. 1408. 1415.______________________________________ 5.ASSIGNMENT: 1420. What happens in a short circuit? . 1414. IV. How can you make a bulb light? 1410.______________________________________ 1.1407.______________________________________ What are the parts of an electric circuit? 1413. EVALUATION: 1412.______________________________________ 1419.______________________________________ 4.______________________________________ 2.______________________________________ 3. 1418. 1411.____________________________________ V.

1465. 1437. 2. B. B. 1.1421. Do all materials conduct electricity? 1453. Module in Science and Health V pp. Plastic. References: 1444. Classify the following materials under proper heading. 1423. 4. Presentation 1455. I. Concept Formation 1464. 1425. 1456. What are conductors and insulators? What are they usually made of? 1461. SUBJECT MATTER: Conductors and Insulators A. Classify materials into conductors and insulators. 1432. PROCEDURE: 1447. 1427. 3. Cross out all the materials that are good conductors of electricity. Preparatory Activity: 1448. 1454. 1431. 1430. Science Processes: 1438. inferring 1439. Appreciate the importance of things 1429. electrical conductivity tester 1442. Activity Proper 1459. 1463. II. 1440. 1457. 1436. pins. paper thumb tack aluminum 1467. 1443. 72-73 1445. Science Concept: A conductor is any material that allows the passage or flow of electrons. paper clip rubber stopper wire 1466. III. SCIENCE AND HEALTH V 1422. Box all the materials that are considered insulators. What are the parts of an electric circuit? 1449. 1458. 1450. 1435. C. 1433. An insulator is any material that prevents the flow of electrons. 1446. OBJECTIVE: 1426. Problem: 1460. metals. glass tube hairpin rubber band 1468. Classifying. Materials: 1441. 1462. plastic ruler coin safety pin . A. Motivation 1452. rubber. The pupils will be grouped into 4 and they will do an activity. wood. 1434. Date: ____________ 1424. Developmental Activities: 1451. Values: Work harmoniously and cooperatively in group. Each group will do the activity with the supervision of the teacher. 1428. observing.

con als 1478. 1474. um pan 1482. 5. . 1471. met brella 1480. alu minum 1476. coi EVALUATION: Classify the following materials into conductors and insulators. 1472. 1486. frying amics 1477. 1470. Application:  Do all materials conduct electricity?  What are conductors and insulators usually made of? IV. 1473. Give examples of conductors and insulators. What are conductors? Insulators? 1469. not ebook 1475.ASSIGNMENT: 1485. pap tainer er clip 1481. cer 1483._____________________________________V. 1484. n 1479.

II. you have to help one another and make sure that every material will not scatter and they should be in their proper places. III.5 v) 1501. C. 1499. 1528. bulb (1. Concept Formation  Each leader in every group will report on their work. 141 1511. Developmental Activities: 1518. SUBJECT MATTER: 1497. References: 1509. 1494. Remember. 1491. Activity Proper 1526. 2. constructing 1504. 3. A simple electric circuit is composed of a dry cell. Each group will construct a simple electric circuit. Motivation 1519. . 1516. I. I will see who among you can make or construct a simple electric circuit. Into the Future: Science and Health V p. Dry cell. SCIENCE AND HEALTH V 1488. A. Module in Science and Health V p. A. Science Processes: 1503. 166 1510. 1502. Science Concept: 1500. Construct a model of an electric Circuit. 1517. connecting wire. Observing.1487. 1489. 1521. B. Can you make a simple electric circuit out of these materials? 1520. bulb. connecting wire. 1508. The pupils will work in a group. Describe each part.  What did you do to make the bulb light?  What are the materials that you used in constructing a simple electric circuit?  Show your model if they will light. 1493. 1523. bulb holder 1507. 1512. Preparatory Activity: 1514. PROCEDURE: 1513. 1496. What are the parts of an electric circuit? 1515. The pupils will be grouped into 4 and the teacher will give them materials to assemble. switch. 1527. 1505. B. 1. Date: ____________ 1490. 1525. OBJECTIVE: 1492. Neatness and orderliness 1495. 1524. Materials: 1506. Model of an Electric Circuit 1498. Presentation 1522. Values: Work harmoniously and cooperatively in group. 4.

1532. 1531. Construct your own simple electric circuit at home with your brothers and sisters. 1537. 5.    Generalization: What is an electric circuit? What are the parts of a simple electric circuit? What will you do in order to make the bulb light? IV. 1533. 1529. 1536. . 1535.ASSIGNMENT: 1538. 1530. EVALUATION: The pupils will display their work in front with bulb lighted. 1534._____________________________________V.

The leader in each group will write their observations on the board. When two or more loads are arranged one after the other. What are the kinds of circuit? Can you differentiate the two? 1581. C. Into the Future: Science and Health V p. observing. 1584. Preparatory Activity: 1567. II. What is a circuit? Do you know what kind of circuit do you have at home? 1572. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I.1539. 1573. 144-146 1564. The electrons pass through any load without having to pass through other loads. Concept Formation 1583. The electrons have to pass through one load before they can pass to another. 1553. A. they are said to be connected in parallel. 1. C. SUBJECT MATTER: Parallel and Series Connection A. 1558. Developmental Activities: 1570. 166 1563. 1576.model of a parallel circuit 1578. Science Concept: 1552. 1555. 1543. 2. 1569. Activity Proper 1580. B. 1548. 1550. 1544. How are the dry cells in parallel circuit arranged in series connection? . D. Group II . 1547. Module in Science and Health V p. Differentiating. The pupils will be grouped into 2 and each group will be given a model. 1549. 1582. What is an electric circuit? What are the parts of an electric circuit? 1568. Their work will be discussed one by one. Materials: 1559. Sample/model of a series and parallel connections 1560. 1551. 1561. 1545. Group I . When two or more loads are arranged in such a way that each load has an independent circuit. 1546. they are said to be connected in series. References: 1562. 1541. 1579.model of a series circuit 1577. 1540. 1585. 1575. Values: Being attentive in every class discussion. How are the loads in series connected? How about in parallel? 1586. inferring 1557. PROCEDURE: 1566. B. III. OBJECTIVE: Differentiate a parallel from a series connection. 1565. Presentation 1574. Motivation 1571. Science Processes: 1556. 1542. 1554.

the _____________will have to pass through _____________ load before they can pass to the next. 1593. Differentiate parallel from connection in your own words. Generalization: 1588. 1598. 1590. 1600. E. When two or more loads are arranged one after the other they are called _________circuit. 1589. In this circuit. Application 1591. Fill in the blanks 1595. EVALUATION: 1594. . 1592._____________________________________V. When two or more cells are arranged in such a way that each load has an independent circuit they are connected in ___________ 1599. 1597. 1596.1587. What connection do you have at home? Why do you use that kind of connection? IV.ASSIGNMENT: 1601. What is the difference between series and parallel connections? F.

III. References: 1624. What is the difference between parallel and series connections? 1630. 4. Materials: 1621. Presentation 1638. Advantages and Disadvantages of Parallel and Series Connection 1613. 1. Speak clearly and 1610. Motivation 1634. 1620. 1640. B. Concept Formation 1645. Module in Science and Health V p. 2. How are the loads in each connection arranged? 1631. Preparatory Activity: 1629. 1643. Each group will make the lights of each connection glow. Each group will observe and infer what are the advantages and disadvantages of parallel and series connections. correctly SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. 1605. SUBJECT MATTER: 1612. 1627. II. Record your observation. a break in branch of a parallel circuit will not affect the flow of current in other branches. What kind of connection do we use at home? Why? 1646. Science Concept: 1615. 1604. 1623. inferring 1619. Activity Proper 1642. What connection is used in Christmas lights? 1636. two. A. 1607. On the other hand. What happens when 1 bulb in a Christmas light will be destroyed? 1647.1602. They will observe what happens. 166 1625. Developmental Activities: 1633. A. Models of parallel and series connections 1622. PROCEDURE: 1628. . Observing. 1641. 1614. 1639. 1632. Values: Work harmoniously and cooperatively in group. 1606. C. 1617. 1608. 1637. 1603. 1611. 144-145 1626. 1609. B. 1616. 1644. Into the Future: Science and Health V p. 3. A break in the line or in one load in a series circuit will open the entire circuit. The pupils will be grouped into. Science Processes: 1618. Why do most homes used parallel connection? 1635. OBJECTIVE: Cite the advantages and disadvantages of parallel and series connection.

1660. 1657. 1649. .1648. 5. using parallel or series connections in your homes? Why? IV. 1658. 1661. 1650. 1654. Application Which do you prefer. Give some advantages and disadvantages of series and parallel connections 1663. What about the disadvantages? What are the advantages of having series connection at home? Offices? 1653. What are the advantages of using parallel connections? 1652. 1655.ASSIGNMENT: 1662. 1659. EVALUATION: Give 2 advantages and 2 disadvantages of series and parallel connections._____________________________________V. 1656. What are the disadvantages? C. Generalization: 1651.

C. Motivation 1696. 1672. 1. 1706. 4. Activity Proper 1704. A. 1683. 1701. III. 1705. The pupils will be grouped into 4 and they will do an activity. 1669. 1690. Do you know why we have light in the room? 1697. A. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. 1668. Science and Health for Better Life 1689. 1679. Presentation 1700. 1677. flashlight 1685. II. B. Be attentive in class discussions. What is the difference between parallel and series connections? Give examples. 3. Generalization: 1711. inferring 1682. 1703. 1702. Module: Electrical Energy 1688. 1710. What is electrical energy? 1712. 1686. Dry cell. 1694. The teacher distributes the materials by group. Values: OBJECTIVE: Describe how electrical energy is produced. 5. Draw a sketch that made the bulb light. B. 1665. Materials: 1684. Concept Formation 1708. connecting wire. Work harmoniously and cooperatively in a 1673. Preparatory Activity: 1692. SUBJECT MATTER: 1675. bulb. What are the essential energy? How is electrical energy produced/ formed? 1709. 1693. Developmental Activities: 1695. 1671. 1666. How is electrical energy formed/produced? . Electrical Energy 1676. Science Concept: 1678. Using only one dry cell/ and one connecting wire/ make a flashlight bulb light. Describing.1664. References: 1687. PROCEDURE: 1691. 1680. 2. 1699. 1707. group. Electrical energy is the energy that comes from the flow of electrons from one material to another. 1674. Do you know also why the television works? 1698. 1670. 1667. observing. Science Processes: 1681.

1717. 1719. 1714. How does electrical produce/formed? 1720. 1718. 6. Electricity helps in our work at home. How should you use it? 1716._____________________________________V. How can you help your family in conserving electricity? . What are the precautionary measures that should be observed when using electricity? IV.1713. Application 1715.ASSIGNMENT: 1722. EVALUATION: Draw an electric circuit. 1721.

1741. 1.1723. calculator. . PROCEDURE: 1748. Group I – flashlight 1761. B. 4.radio 1762. They will observe what happens or what energy transformation happens when they switch on those appliances. 1728. A. 3. Motivation 1753. the total amount of energy is always the same. Electric fan. 1734. Preparatory Activity: 1749. 1751. C. 1724. What happens to the chemical energy in the dry cells? 1755. Values: Conserve electricity and energy. radio. Can you transform energy into other forms? 1754. Science Processes: 1739. but it does not disappear. inferring. 1756. Activity Proper 1760. Concept Formation 1766. Presentation 1757. 2. 1727. 209-210 1746. 1732. Describe what is an electrical energy? 1750. 1747. 1759. light 1743. 1744. OBJECTIVE: Observe transformation of energy to other forms. It states that energy might change its form.television set 1763. 1758. 1735. Group III . References: 1745. II. 1725. SUBJECT MATTER: Transformation of Electrical Energy to Other Forms A. 1726. 1768. B. III. 1737. Each group will be in-charged of the appliances inside the room. TV. Observing. The pupils will be grouped into 4. 1730. identifying 1740. 1733. Trace what happens to the energy in the following appliances. Group IV .electric fan 1764. 1765. Materials: 1742. It starts that energy. Science Concept: 1736. Group II . 1738. SCIENCE AND HEALTH V Date: ____________ I. In short. What energy transformation happens when you switch on the different appliances? 1767. Work harmoniously in a group 1731. 1729. Developmental Activities: 1752. Energy transformation is governed by the law of conservation of energy. Module in Science and Health V pp.

19. 29. 13. 1770. 35. 22. washing machine 3. 44. oven toaster 4. 37. 26. 12. 18. 23. lampshade 6. 41.1769. 25. 10. 17. calculator 2. 40. 34. 7. 42. 43. 30. 11. 24. 32. 33. 38. 9. karaoke 5. What will you do if you see bulbs of fluorescent lamps still switched on during daytime? Why? 1772. EVALUATION: 1774. V. 27. 1773. 21. 45. . Application 1771. 39.________________________ASSIGNMENT: 8. 14. 5. 16. 20. Observe what energy happens to the following: 1. 36. 31. Give other examples on how energy is transformed to other forms. IV. 15. 28.

inferring. Some of these are chemical reaction like burning. Values: Conserve energy/electricity Work harmoniously and cooperatively in a Answer correctly with ease and confidence 56. 2. References: Module in Science and Health V Science and Health V pp. 82. flashlight bulbs. Materials: 68. physical movement by rubbing. Motivation 80. 3. III. 85. Rub your hands. Developmental Activities: 79. 51. II. Energy can produce heat and light. television sets etc. fluorescent lamp. TV. 78. Date: ____________ 50. B. Energy Produces Heat and Light 59. electric fan. OBJECTIVE: 52. SCIENCE AND HEALTH V 48. It can also produce light through. flashlight. 84. nuclear reaction. 67. Observe that energy can produce heat and light. 74. washing machine) 77. A. Concept Formation  What is produced when you burn materials?  When you rub objects?  What does nuclear reactor produce?  Why do volcanoes erupt?  What happens when you switch on 86. 49. 63. What do you feel? What is produced when you rub two things? 81. 47. The pupils will do some activities which they can produce heat and light. Science Processes: 65. Preparatory Activity: 76. Observing. 64. I. group. 60. 53. B. 73. bulbs. bulbs 69. 62. 155-159 70. Pictures showing heat and light energy flashlight. PROCEDURE: 75. Heat can come from several sources. 1. 55. 54. 72. What energy transformation happens to the following materials? (Appliances television set. 57. heat comes from inside the earth etc. experimenting 66. Science Concept: 61. A. 71.46. . 204-207 Into the Future: Science & Health V pp. C. Presentation 83. SUBJECT MATTER: 58. fluorescent lights.

120. 93. 97. 131. flat iron 1. 1. 96. What can produce heat? light? What are the importance of these? 89.87. 94. 100. 99. 114. 105. 106. fluorescent lamp 92. 104. Observe and tell what is produced to the following appliances. 103. 123. 122. 98. 110. 5. Application 88. 128. 129. 101. 111. 113. EVALUATION: 91. incandescent lamp 3. 124. 112. 90. hair blower 2. 130. gas stove 1. 117. 127. 108. 119. 102. 126. 115. 109. 116. IV. 125. oven toaster 2. 118. 107. . 121. 95.

139. 146. 153. 133. 134. 138. 141. 149.132. 140. 143. 144. 147. 152. 150. 151. . CHARA CTER EDUCATION 154. 148. 137. 142. 145. 136. 135.

C. malinis at maayos. 162. 176. 184. Anu-anong kaalaman ang natutuhan ninyo tungkol sa ating katawan? 175. Kagamitan : larawan 170. I. Ano ang inyong masasabi sa pagtutol ni Nilo sa imtasyong dala ni Celso 186. A. 2. Pagpapakita ng larawan ng isang batang malusog. Panimulang Gawain 173. "Kailanganna maging maingat sa pagtanggap ng mga imbitasyon. Pamamaraan: 172. . Masaya siya at masigla. Kailangan nating pangalagaan ang ating sarili laban sa masamang elemento. K. : EKAWP pah." 183. 168. Paglalapat 185. tingnan muna natin kung ano at para saan ang "party' iyan. 182. : Katoohanan 165. Ang sagot ni Nilo. B. Balik-aral: 174. "Tignan mo Nilo.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga 167. II. C. III. I. Ano ang inyong gagawin kung ikaw si Nilo? Si Celso? 187." sabi niya. Ano arrg masasabi ninyo tungkol sa larawan? 178. Tiyak na matutuwa ang ating barkada". 163.P. 7 169.L. 1. Tumanggap ako ng paanyaya para sa isang "party". 179. B. 157. "Pero. Paksang Aralin 164. Panlinang na Gawain 180. 181. Date: ______________ 160. 159.155. : Kaalaman 166. CHARACTER EDUCATION V 158. Dumating nang maaga si Celso sa tipanan nila rig kanyang mga barkada. Layunin:  Naipagliliwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili. E. 156.P. 161. Pagganyak: 177. Celso. kanais. 171.nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan.

ano ang gagawin mo? . Ipaliwanag sa ilang pangungusap ang kahulugan nito: 190. Niyaya ka ng iyong barkada na mag-eksperimento sa paghitit ng -isang sigarilyo. Pagtataya: 189. sabi niya. 192. Kasunduan: 193. IV. Ang ating katawan ay isang mahalagang regalo mula sa Diyos Paano natin ito pangangalagaan? 191. V.188.

224. Ano ang pagkakaiba? Dahil sa mga pagkakaibang ito ang isang batang babae ay dapat manatiling maingat sa kanyang sarili. 218. 206. Kasunduan: 225. Pagganyak: 212. sa kanyang katawan. K.194. I. 213. Sasakay ka pa rin ba? 220. gusto mo nang makauwi agad. 227. 198. B. Pagtataya: 222. : Kaalman 203.P. ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili 199. kaya’t naghintay ka ng traysikel. 2.P. Paksang Aralin 201. V. III. IV. Date: ______________ 197. Isang batang lalaking maharot ang lumapit sa iyo at tangkang kakalabitin. Paano natin pangangalagaan ang ating katawan laban sa mga taong may masamang isip? 223. A. Panimulang Gawain 208. Panlinang na Gawain 216. Layunin:  Naipaliliwanag na ang karunungan. 200. E. ngunit ang drayber ng traysikel na ito ay may masamang reputasyon sa mga nakasakay na rito. May dumating na trysikel.L. Ano ang kahalagahan ng pag-iingat sa ating katawan? 226. CHARACTER EDUCATION V 195. B. Ang sangkap ng katawan ng isang babae ay iba kaysa sa isang lalaki. Pamamaraan: 207. . Ano ang iyong gagawin sa sumusunod na sitwasyon? 1. Anu-anong kaalaman ang natutuhan ninyo tungkol sa ating katawan? 210. Malapit nang bumagsak ang ulan. 221. 211. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa larawan? 214. II. 1. : Katotohanan 202. Paglalapat 219. 2. 215. C. Balik-aral: 209.akinis at malinis. 217. Ano ang mga pag-iingat na ito. Pagpapakita ng larawan ng isang batang babaeng malusog . Kagamitan : larawan 205. 7 204. 196. : EKAWP pah.C.

Paano mo malalaman ang paggamit nito? 258. kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan.P. Pagganyak: 247. 241. Pagtataya: 257. : Kaalaman 237. Date: ______________ 231. 234. II. 7 240. lnutusan ka ng guro na ikaw ang magpatugtog. Anu-ano ang raga gamit na matatagpuan sa inyong mga tahanan? Sa paaralan? 245.C. III. 262. 252. Balik-aral: 244. : Katotohanan 236. C. Layunin:  Naipaliiiwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga 238.P. B. Panimulang Gawain 243. 261. L.228. Nag-uwi ng isang telebisyon ang Tatay mo. 230. V. 1. Panlinang na Gawain 250. May mga bagong kagamitan at kasangkapan na uwi ang iyong Tatay na galing sa pagtatrabaho mula sa Saudi. I. B. Ang inyong aralin sa musika ay pag-aaral ng isang bagong awit. I. Kasunduan: 260. Paksang Aralin 235. 259. Ano ang gagawin mo? 251. Ano ang gagawin mo sa susunod na sitwasyon? 254. A. K. 232. Paglalapat 253. 256. 1. 239. 249. Ipagtatapat mo ba na hindi mo alam o hindi mo ipahahalata na wala kang alam? At bakit? 255. . 1. Kailangan ang radyo-kaset at "tape". ngunit hindi mo alam ang pagbubukas ng radyo. Pamamaraan: 242. IV. 246. Sumulat ng 5 kapakibangan makukuha kung nararagdagan ang inyong kaalaman sa makabagong kagamitan at kasangkapan. : EKAWP pah. Paano iniingatan ang mga gamit na ito? 248. Gusto mo na itong subukan upang mapanood ang paborito mong programa. 233. CHARACTER EDUCATION V 229. 2.

Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? 290. 274. Panimulang Gawain 278. Layunin:  Nasisiyasat ang sitwastuan ng sukat. 295. 269. Pinabili ka ng Nanay mo ng tela. anong panukat ang gagamitin ng tindera sa palagay mo? Paano mo malalaman na hindi ka namahalan sa iyong nabili? 287.C. 265. 276. Kung ikaw ay bibili ng prutas. Ruler. timbang. Pagpapakita ng mga bagay na ginagamit na panukat. K. Hal. 1. B. IV. tape measure. timbangan. Paano ito susukatin? 294. Date: ______________ 266. atbp. 285. Kasunduan: 296. . V.P.L.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga 273. 268. Panlinang na Gawain 286. 281. 284. 1. Pagganyak: 282. 267. 2.P. C. : Kaalaman 272. I. Balik-aral: 279. E. II. kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. 288. Pagtataya: 293. I. Sumulat ng 5 kapakinabangang makukuha kung nararagdagan ang yong kaalaman sa iba't-ibang panukat at timbangan sa pagbili ng mga gamit. : Katotohanan 271. Anu-ano ang mga panukat na matatagpuan sa inyong mga tahanan? sa paaralan? sa mga tindahan? 283. 297. Papayag ka ba at bakit? 291. 292.263. CHARACTER EDUCATION V 264. : EKAWP pah. Paksang Aralin 270. Paano mo pinangangalagaan ang mga kasangkapan ninyo sa bahay 280. Nakita mo na ang ginawa ng tindera ay sinukat lamang sa kanyang balikat at isang kamay ang tela. III. 8 275. Pinabili ka ng Nanay mo ng asukal. B. Paglalapat 289. A. dami o laki ng mga binibilang na bagay. Pamamaraan: 277.

Pagganyak: 317. 1. 322. Bumibili lamang si Rico ng lutong pagkain kung ito ay nakabalot sa malinis na balutan. : Kaalaman 307. IV. E. Panimulang Gawain 313. 336. kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. 2. Pinabili ka ng Nanay mo ng isda sa palengke. ngunit sa tingin mo ay mas maganda at sariwa. Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? 324. Pinipilit ka ng unang tinderang nilapitan mo na bilhin ang tumpok rig galunggong sa murang halaga. 332. paano mo malalaman na ang nabili mo ay sariwa? 321. Date: ______________ 301.C. 1. Pagtataya: 327. 311. 316. II. V. K. 1. III. Ilarawan ang hitsura ng sariwang gulay at prutas.298.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga 308. 309. Ang sariwang prutas ay makikilala sa balat. Ano ang ginagamit na panukat sa mga prutas? 315.L. 329. 319. I. 304. 2. 302. : Katotohanan 306. Ano ang paborito mong pagkain? 318. Layunin:  Nakikilala ang kaibahan ng sariwa sa bulok/maruming pagkain 303. 8 310. A. halimbawa'y abokado. 334. may kamahalan ang kanyang tinda. 330. Alin ang bibilhin mo? At bakit? 325. . Kasunduan: 333. 335. : EKAWP pah. Binalot ng tindera ang tinapa sa diyaryo.P. Sa ikalawang tindera. Kung ikaw ay bibili ng prutas. Balik-aral: 314. Paglalapat 323. I. 300. Bumili si Ana ng tinapa. CHARACTER EDUCATION V 299. B. Pamamaraan: 312. B. 3.P. Sabihin kung wasto o mali ang sumusunod na mga pangungusap: 328. 331. Paksang Aralin 305. Panlinang na Gawain 320. 326. C.

P. 8 350. I.C. 372. Kagamitan : Larawan 351. 369. 376. 1. 1. 368. : Kaalaman 347. 370. Sino ang maaapektuhan nito? 364. Hayaan mo ang iba. Habang papunta sa kanto si Jose. 2. 2. Paksang Aralin 344. B. 379. 361. : Katotohanan 346. 1.P. CHARACTER EDUCATION V 338. 365. Pangwakas na Gawain Paglalahat Ano ang dapat mong isaisip sa paggawa o pagtupad ng gawain? Paglalapat Kung ikaw si Jose. Bago gumawa ng isang bagay isipin muna ang idudulot nito sa iyo at sa iba. I. 341. Si Jose ay inutusang magtapon ng basura sa kanto ng kanyang Ina. mahalaga'y matupad ang layunin mo .337. 367. 342. Pamamaraan: 353. K.L. 349. E. Naitanong niya sa sarili kung ano ang idudulot kung daragdagan pa niya any basura. 339. 2. 357.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga 348. 2. 377. 375. II. 1. III. : EKAWP pah. bigla siyang napatigil at pinagmasdan ang malabundok na basurang nandoon. 352. 373. 3. 371. A. Date: ______________ 340. B. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang patlang kung tama ang gagawin at ekis (x) kung mali. 343. 374. gawin mo kung ano ang maganda sa sarili mo. Panlinang na Gawain 362. Ano ang laging isinasaalang-alang mo? Ano ang dapat mong isaisip? 360.    366. Naranasan mo na ba any pumili ng gagawin mo? 359. Layunin:  Ginagawa ang nararapat para sa sariling kapakanan at kapakanan ng iba. Panimulang Gawain 354. kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. ano rin ba ang gagawin mo? Ano ang isasaalang-alang mo? IV. Paglalahad: Pagbasa sa Sitwasyon 363. Paano mo malalaman kung sariwa o bulok ang prutas o gulay? 356. Pagganyak: 358. Paggawa ng Nararapat para sa Sariling Kapakanan at ng Iba 345. Balik-aral: 355. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang malaking katanungang sumagi sa isip niya? Ano ang katangiang ipinakita ni Jose sa binasang sitwasyon? C. 378. Kung ikaw ang pinuno.

Kasunduan: 383. 382. 381. Anu-anong halimbawa ang magagawa mo para sa ikabubuti ng lahat at sarili? Paano mo to gagawin? 384.380. . V.

B. Pagpapakita ng Kawilihan sa pagbasa/Pagsusuri ng Akiat at Magasin 393. Ano ang dapat mong isaisip kung gagawin mo ang isang bagay? 403. ano ang madalas ninyong gamin sa paglilibang? 406. 2.C. Pangwakas na Gawain 417. Pamamaraan: 400. Sino sa inyo ang nawiwili sa pagbasa ng aklat at magasin? 407. 1. I. Lagi Minsan Hindi 425. 416. 391. 2. Natapos mo ng gawin ang takdang-aralin mo at mga iniutos sa iyo ng nanay. Mahilig magbasa ng mga magasin . B. C. IV. Ano ang ibubunga ng pagiging maibigin sa pagbabasa? Dapat bang magkaroon ng kawilihan sa pagbasa ng aklat o magasin? 419. Nagbabasa ng aklat tuwing walang gagawin 426. Paglalahad: Pagbasa sa Sitwasyon 410. 389. Paksang Aralin 392. A.P. 1. II. 413. Panlinang na Gawain 409.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga 396. 399. 1. 411. Kung tapos na kayo sa mga gawaing pambahay o pampaaralan. Pagganyak: 405. Panimulang Gawain 401. 404. I. 423. Layunin:  Nagpapakita ng kawilihan sa pagbasa/pagsusuri ng mga aklat at magasin 390. 420. Balik-aral: 402. kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. Lagyan ng tsek () ang tamang palagay mo. : Kaalaman 395. : EKAWP pah.P. K. Si Eddy ay likas no mahiligin sa pagbasa ng mga aklat at magasin. 1. binabasa niya ang mga aklat o magasin na hinihiram niya sa kanilang silid-aklatan. Paglalapat 421. Ano ang gagawin mo sa paglilibang? Gagayahin mo ba si Eddy? 422. III. 2. 412. Pagtataya: 424. Date: ______________ 388. 408. 8 398. : Katotohanan 394.L. E. Nasisiyahan siyang basahin ang mga ito at ikuwento sa mga kaibigan o kamag-aral ang mga nilalaman nito. Paglalahat 418. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang kanyang libangan? Nasisiyahan ba siyang gawin ito? 414. 2. 387. 397.385. CHARACTER EDUCATION V 386. 415. Pagkatapos ng gawain sa pagsagot sa mga takdang aralin.

Kasunduan: Anu-anong aklat at magasin ang nais mong basahin? Bakit gusto mo itong basahin? 434. 429. 3. 433. . 431. 432.427. Bumibili ng makabuluhang aklat para paglibangan V. 430. 1. 2. 428.

439.1. Paghahanda sa Paglalahad 461. CHARACTER EDUCATION V 436. Date: ______________ 438. 476. Sagutin ng Oo o Hindi at ipaliwanag ang bawat sagot. Ano ang maaaring ipalit niyang pasiya? 466. p. V. : Mapanuring Pag-iisip 444.C.P. 1. 3. K. Pamamaraan: 450. Kung ikaw si Lito ganon din ba ang gagawin mo? Bakit? 470.9 445. 473. Inaasahang Kaisipan: 447. Anong pangyayari sa iyong buhay ang kinailangan mong gumawa ng pasiya na ma kabubuti sa iba? . Pagganyak: 454. Ano ang dapat isaalang-alang bago magbigay ng pasiya? 468. Ibig niyang utusan ang kanyang kaklase na katabi nya sa bus. Sa pagpapasiya isipin tuwina kung makabubuti sa kapakanan ng iba. Anu-ano ang maitutulong sa atin ng paglalalaan ng oras sa pagbabasa? 453. E. : Katotohanan 443. Panimulang Gawain 451. 2. Isadula ang positibo at negatibong maaaring maging kasunod ng naturang sitwasyon. B. Pangkatang gawain 459. 458. 7. 2. Pagbuo ng Kaisipan: 467. Paglalapat 469. I.P.L. Layunin:  Naiisip ang kabutihan ng ibang tao bago magbigay ng pasya 440. 462. Pumapayag ba ako na isantabi ang sarili para sa iba? 475. Balik-aral: 452. 441. : EKAWP 1. 3. 437. Paglalahad ng bawat pangkat: 463. 2. 1. A. III. 4. Sumasangguni ba ako sa aking guro bago magpasya sa kapakanan ng aking mga kamag-aral. Kagamitan : "blackstrips” 446. Anong desisyon ang dapat niyang gawin? 460. Malapit nang umalis ang bus na may "field trip" nang maalala ni Lita na naiwan niya ang kanyang baong pagkain. II.435. IV. 5. Paksang Aralin 442. Tinitingnan ko ba ang kalagayan ng iba bago ako magpasiya? 474. Kasunduan: 478. Pagtalakay: 464. Pagtataya: 472. B. Ano ang maaaring mangyari sa kaibigan ni Lita? 465. 6. 471. 449. 456. Naranasan mo na bang maghintdy? Ano ang masasabi mo? 455. Panlinang na Gawain 457. 1. 477. 448.

.479.

494. K. Inaasahang Kaisipan: 493. Panlinang na Gawain 504. : Katotohanan 489. 523.9 EKA WP p. Pagbuo ng Kaisipan: 524. : Mapanuring Pag-iisip 490.480. 519. Ang isang pasya kung makatwiran bago ibigay ang dalawang panig ay pagaralan. 482. Pagsasadula ng susunod na tagpo o desisyon 518. Pangkatang Gawain: 508. Suriin ang panig ng kapatid.P. Paksang Aralin 487. Panimulang Gawain 497. Balik-aral: 498. B. E. 503. 1. Paglalapat: 526. Makatwiran na ba ito? Bakit? 522. Ano ang iyong desisyon? 521. 5. III. 500. A. B. 2. 6. Sariling Pasya 488. 7. Suriin ang kabilang panig 514. Suriin ang larawan sa "activity card" 509. Paqtalakay: 520.C. 507. 516. Kilalanin ang mali sa larawan (mga larawang may dibalanseng bahagi) 502. 486. Bakit dapat isaalang-alang ang kapakanan ng iba bago magpasya? 499.P.L. I. Ano ang gagawin mo kung nagkagalit ang dalawa mong kaibigan? . Pangkatang Talakayan: 511. 2. 485. Bakit itinuturo niya sa kaklase? 513. Pangkatang Paglalahad: 517. CHARACTER EDUCATION V 481. Ibigay ang desisyon 515. 1. Date: ______________ 483. 4. 510. Pamamaraan: 496. Palabunutan ng "activity card" na may larawan sa likod at harap 506. Layunin:  Bumubuo ng pasya pagkatapos pag -aralan ang dalawang panig ng isang isyu. 495. : p. Bakit umiiyak ang kapatid? 512. II. Ano ang dapat gawin bago magpasya? 525. 1-1 1 491. 484. 3. Pagganyak: 501. Gawain: 505. Kagamitan : mga larawan 492.

Sapagkat _______________. 532. Pagtataya: Punan Simula ngayon sisikapin kong ________ bago magpasya. 535.527. 531. 537. IV. 529. 530. 538. V. 536. 534. Kasunduan: Maghanda ng dula-dulaan tungkol sa pagbubuo ng pasya. 533. . 528.

Balik-aral: 557. Sariling Pasya 547.1. Ano sa palagay mo ang ibubunga ng pagsabat ni Ben sa usapan? 570. Ano ang gusto ninyong maging paglaki ninyo? 561. pinapangaralan siya at panay ang singit ni Ben ng iba pag-atraso sa kanya sa kanyang kuya. : Mapanuring Pag-iisip 549.P. 1. 562. 576. 9 550. 568. Pagganyak: 560. 5. 544. Tingnan ang larawan 564. 7. 3. Paano mo iaangkop ang idea sa larawan sa sitwasyon? 566. Ano ang dapat gawin upang mapadali o maiwasan ang paglala ng isag suliranin? 581. Isadula ang susunod na mangyayari 575. Pamamaraan: 555. Inaasahang Kaisipan: 552. 582. III. Paglalahad ng bawat pangkat 574. Nakakabuti ba ito sa kaniya? 572.539. "blacktripe" 551.L. Date: ______________ 542. : ELC EKAWP 1. 6. Kagamitan : Larawan. Napagalitan ng nanay ang kuya mo dahil sa madalas na pag-uwi nito nang gabi. Pangkatang Gawain: 565. I. 567. A. Talakayan 577. II. Ano ang dapat gawin ni Ben? 571. E. Panlinang na Gawain 563. Pagbubuo ng kaisipan 580. K. Mga impormasyong di-kaugnay sa suliranin ay huwag ibigay pagkatdi nakabubuti sa sino pa man 553. 543. 541. 579.1 1. 2.P. : Katotohanan 548. Bakit mahalaga ang manood ng "Balita" araw-araw? 558. "Staring Time” .C. 545. Panimulang Gawain 556. Layunin:  Inaalis ang mga impormasyon na walang kaugnayan sa isyu at walang maidudulot na mabuti sa ibang tao. Paksang Aralin 546. Ano ang dapat timbangin? 578. 4. 2. 573. 559. 554. Talakayan 569. 1. B. CHARACTER EDUCATION V 540. Paglalapat 583. pah. B.

585. 586. Magtala ng 2 sariling karanasan na may kinalaman sa aralin.584. 591. Alisin ang di kaugnay na impormasyon sa ikakalutas ng sitwasyon 589. V. 587. Dahil dito sinali. 590. 1. 592. Si Eva ay madalas magsumbong sa kanyang ina. Magbahagi ng isang karanasang may hawig sa sitwasyong inilahad kanina. IV. . Pagtataya: 588. Si Karla ay maraming utang sa kanyang kaklase. 2. kaya't lagi malakas ang loob niyang makipag-away. Kasunduan: 593.

Pagtalakay 622.C. II. K. 599. Anu-ano ang mga bagay na makukuha mula rito? Alam ninyo ang bukod sa mga ito mayroon tayong iba pang mapagkakatiwalaang pagkukunan ng mga impormasyon? Ito ay ang ating karanasan. Saang mga bagay tayo makakakuha ng mga impormasyon na lagi nang malapit sa katotohanan? 614. Ilahad ang Kalagayan 619. CHARACTER EDUCATION V 595. 3. 2. Panlinang na Gawain 616. Pamamaraan: 608. b. Mataman niya akong tiningnan at sinabing ang lahat ay mula is kaniyang mga naging karanasain sa buhay. Layunin:  Nagsasaliksik ng sapat na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang pagkukunan tulad ng naging karanasan. a. Pagganyak: 613. Epektibo ba ang ganitong paraan ng paghahanap ng impormasyon. : p. 618. 621. 626.9 EKA WP p. Ilarawan ang guro 623. Hangang-hanga ka sa iyong guro dahil ang galing-galing niyang magpayo sa mga batang may problema. 617. Lahat ay pawang may katotohanan kung kaya't marami ang sa kanya’y lumalapit. B. 598. 1. I. 620. 612. 2. Panimulang Gawain 609. : Mapanuring Pag-iisip 604. 615. : Katotohanan 603. 600. Ipakita ang mga aklat gayundin ang mga babasahin. Paglalapat 630. 1. Ano ang iyong gagawin? 611. Maituturing ba ang karanasan ay isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon? 629. Pangwakas na Gawain 627. Paksang Aralin 601. C. Kagamitan : ibat’ibang aklat at babasahin 606.P. E. Saan niya kinukuha ang mga na bagay na kanyang ipinapayo? 624. Sa kanya ko narinig ang mga salita sa wikang ingles na ''Experience is the best Teacher''. Balik-aral: 610. 596. A. 2.L. III. B. 1. Napagitna ka sa pagtatalo ng iyong dalawang kaibigan. 1-1 1 605. Paglalahat: 628.P. Date: ______________ 597. lumapit ka sa kanya at nagtanong "Ma'm saan po kayo nagsasaliklik ng mga bagay na ipinapayo sa amin". Minsan.594. Bunga ng Sariling Pasya 602. c. 607. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng "Experience is the best teacher? . 625.

631. Kasunduan: Iguhit ang larawan ng guro sa kuwentong nabanggit. Pagtataya: Isulat ang iyong gagawin sa kalagayan sa ibaba. 638. 635. 642. 639. 645. 634. 636. 633. 644. IV. 632. masayang unawa? 637. 640. Produkto ng "broken family" ang iyong matalik na kaibigan at ikaw naman ay galing sa pamilya. . 641. 643. Paano mo siya matutulungan kung siya ay naghahanap ng pagmamahal at pangV.

kaya ang mega bata ay nagbabalak ng magandang gawain para sa Linggo ng Wika. Ano ang nararapat nating gawin? 685. Ang bawat klase ay magpapakita ng isang palabas. 668. Layunin:  Nakikilahok nang kusa at aktibo sa mga gawaing pampaaralan 651. 650. 1. A.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan 657. 686.L. 1.646. Sumasali ka ba sa mga samahan sa ating paaralan? Saan dapat naaayon ang sasalihan mong samahan? 664. II. Tuwang-tuwa ang guro sa inasal ni Josie. Nang malaman ito ni Josie. Maraming gawain pampaaralan ang issasakatuparan bawat buwan 667. Paglalahat 680. 648. Bakit may idinaraos na palatuntunan sa paaralan? 676. Sino ang pangunahing tauhan? 675. : Pagmamahal 655. Paksang Aralin 653. Panimulang Gawain 662. Paglalapat 684. I. 683. na isali siya sa pagtula. 672. Pagbasa ng Sitwasyon 671. 1-1 1 658. IV. Kagamitan : larawan 659. Anu-ano ang mga katangiang dapat mong ipamalas? 682. Paglalahad: 670. 665. Pagtataya: 687. Ano ang kaagad na ginawa ni Josie? 677.P. 660. Paglahok ng kusa at aktibo sa Gawaing Pampaaralan 654.P. Pagganyak: 666. kaagad siyang nagprisinta kay Gng. Panlinang na Gawain 669. 2. Pagtalakay: 674. : Positibong Pagkilala sa Sarili 656. ang kanilang guro. III. Santos. Dapat bang tularan siya? 678. 1. C. Pangwakas na Gawain: 679. B. Buwan ng Agosto. 2. E.C. I. 11 EKA WP p. K. 2. Date: ______________ 649. Araw ng pagkakaisa ng mga Bansa. Balik-aral: 663. : p. CHARACTER EDUCATION V 647. 652. B. Pamamaraan: 661. Ano ang dapat gawin kung may gawaing pampaaralan? 681. Isang palatuntunan ang idinaraos para sa okasyong ito. Piliin ang tamang sagot . 673.

Magpapalista pero aayaw sa oras ng labanan 696. k. 690. 2. Huwag sumali at ito’y sagabal lamang 697. Ano ang iyong gagawin 689. Nais mong sumali sa paligsahan sa pagtula. May palatuntunan sa inyong paaralan at ang inyong pangkat ang mamumuno. Sumali ngunit limitahan ang pagtulong 693. a. b. b. V. Sumali at makipagtulungan sa kasapi 692. 1. Pababayaan sila 691. 1. k. Anu-anong gawain ang sinasalihan mo sa paaralan? 700. 698. a. Kasunduan: 699. 2. Ano ang gagawin mo? 694.688. Lalapit sa namumuno at magpapalista 695. Paano mo maipapakita ang pagiging aktibo sa mga gawaing pampaaralan? .

Pagtataya: 737. . Sa inyong paaralan ay mayroon din iba't-ibang samahan . 725. 2 Pagtalakay 726. 3. Date: ______________ 704. 707.P. K. Bigla siyang napangiti nang nabasa ang samahan para sa mga batang mahilig sa pagguhit. Pinag-aaralan ni Ben ang listahan.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan 712. Pangwakas na Gawain: 730. 703. E. Alin dito ang interesado kayong salihan? Bakit? 719. III. Sagutin ang rnga sumusunod na tanong. Paglalahat 731. : p. Sino ang pangunahing tauhan? 727. 2. Dapat bang sumali sa mga samahan sa ating paaralan? 739.P. Panlinang na Gawain 721. Pamamaraan: 715. Paksang Aralin 708. 720.Anong samahan ang sasalihan mo at bakit ito ang pinili? 735. Pagsali sa mga samahan ayon sa hilig o interes 709. 11 EKA WP p. 1. IV. Ano ang ginagawa niya pagkatapos ng klase? . Dapat bang may interes ka sa sinalihan mong samahan? 740. C.701. 742. Doon ay may isang "bulletin board" na nakapaskil ang mga panawagan sa mga batang nais sumali sa iba't-ibang samahan. 733. 2. 705. B. Ito ang kanyang sasalihan dahil mahilig siya sa pagguhit. 714. I. Anu-ano ang mga samahang nasa ating paaralan? 718. : Positibong pagkilala sa Sarili 711.Anong samahan kaya ang sasalihan niya? Bakit? Tama kaya ang gagawin niya? 728. I. : Pagmamahal 710. dumaan si Ben sa harap ng tanggapan ng punong-guro. Layunin:  Nakakasali sa mga samahan ayon sa hilig o interes 706. II. 1. 724. Paglalapat 734. Saan dapat naaayon ang sasalihan mong samahan? Ano ang dapat mayroon sa pagsali sa isang samahan? 732. 1. 1-1 1 713. CHARACTER EDUCATION V 702. Pagbasa ng Sitwasyon 723. 1. Pagganyak: 717. B. Paglalahad: 722. A. Dapat bang ipakita mo ang iyong galing dito? 741. Pagkatapos ng klase. 738. 729.C. 736.L. Panimulang Gawain 716.

749. Kasunduan: Anong samahan sa paaralan ang nais mong salihan? Bakit ito ang iyong pinili? . 2. 745. 748. V. 1.743. 747. 744. 746.

764. Paglalapat 784. 776. Panlinang na Gawain 773. Ibinabahagi ni Noli ang kanyang mga nalaman sa pagbabasa ng mga aklat at magasin Hindi niya ipinagmamaramot ang mga impormasyong kanyang natutinan sa pagbabasa. 754. 1. Pangwakas na Gawain: 780. maraming karagdagang kaalarnan ang nabatid ng kanyang kaklase.P. Layunin:  Naibabahagi ang Talino sa Kapwa 755. Kagamitan : larawan 763. 1. III. 786. K. Paglalahad: 774.750. Anu-anong dapat gawin kung may gawang pampaaralan? Anu-ano ang mga katangiang dapat mong ipamalas? 768. II. Dahil dito. Pagbabahagi ng Talino sa Kapwa 758.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan 761. 2. 11 EKA WP p. Ano ang iyong gagawin? 785. Balik-aral: 767. Pamamaraan: 765. A. 772. Anu-ano ang mga gawain sa loob ng silid-aralan? Naipamamalas mo ba dito ang iyong talino? Paano? 771. Paglalahat 781. CHARACTER EDUCATION V 751. 2. Tama o Mali . 752. C. B. 1-1 1 762.P. 769. 756. 1. I. Ano ang nararapat gawin kung may nalalaman ka o natatanging talino? 782. Sa Hekasi magkakaroon sila ng talakayan. 777. Mahusay ka sa paggawa ng rnga artipisyal na bulaklak Ang inyong silid sa ''Home Economics" ay dapat lagyan nito. Pagtalakay  Sino ang pangunahing tauhan?  Ano ang ginagawa ni Noli sa kanyang mga nalalaman?  Ano ang naging bunga nito?  Dapat ba siyang tularan? 778. : Positibong Pagkilala sa Sarili 760. Pagbasa ng Sitwasyon 775. Panimulang Gawain 766. 2. Pagtataya: 787. IV. Date: ______________ 753.C. Tuwang-tuwa sila. : p. 779. E.L. Pagganyak: 770. Masayang pumasok sa paaraan si Noli. 783. I. : Pagmamahal 759. B. Paksang Aralin 757.

796. Anu-anong kaalaman o talino ang nais mong ibahagi sa iyong mga kaibigan? 794. 789. _____ 2. . Kasunduan: 793. Huwag mong sabihin sa iba ang nalalaman mo sa pagluluto. V. 797. 1.788. 798. Ituro mo ito sa mga kaibigan mo. 799. 792. Paano mo ito ibabahagi? 795. 2. Kung alam mong gumawa ng mga pang-dekorasyon. 791. _____ 3. Ang talino ay dapat ibahagi sa ibang tao 790. _____ 1.

826. : Positibong Pagkilala sa Sarili 810.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan 811. 2. 821. Sino ang pangunahing tauhan? 828. Ano ang nararapat mong gawin kung may napupuna ka sa inyong samahan? Paano mo to sasabihin? 835. Ano ang iyong gagawin kung may nakita kung dapat baguhin sa inyong samahan? 820. Pagtalakay 827. 806. CHARACTER EDUCATION V 801. Panlinang na Gawain 822. 1-1 1 812. 818. B. Anong mungkahi ang ibibigay mo kung nag-aaway ang mga kasapi? . Panimulang Gawain 815. 1. nasabi niya sa harap ng lahat ang kanyang napapansin. Pagbibigay ng Mungkahi sa Ikagaganda ng Samahan 808. 2. 804.P. 2.L. Ayaw niyang masira ang kanilang samahan bagkus umunlad pa ito. Pagbasa ng Sitwasyon 824. B. Tama ba ang ginagawa ni Mark? 831. Balik-aral: 816. I. Pamamaraan: 814. 813. Masaya ang kanilang samahan.800. I. II. Kasali si Mark sa samahan ng mga batang may hilig sa Matematika. Ano ang ginagawa niya isang araw? 829. Pangwakas na Gawain: 833. Pagganyak: 819. Ngunit may napansin Si Mark. IV. 839. : p. 1.P. 1. Paglalahat 834. Napansin mong kaunti lamang ang gawain sa inyong samahan. maganda kaya ang ibubunga nito? Bakit? 830. Paglalahad: 823. A. C.C. Pagtataya: 840. 836. 832. Sa iyong palagay. K. Layunin:  Naibibigay ng mungkahi sa ikagaganda ng samahan 805. III. Paksang Aralin 807. 825. 1. Ano ang gagawin mo bilang kasapi ng nagmamalasakit? 838. Date: ______________ 803. Isang araw. Sa mahinahon na paraan nagbigay siya ng mungkahi. Ano ang nararapat mong gawin kung may natatanging talino o kakayahan ka? 817. 11 EKA WP p. Paglalapat 837. E.: Pagmamahal 809. 802. Madalas lumiban ang mga opisyal nila. sa kanilang pulong.

845. 842. 844. Kasunduan: Anong mungkahi ang ipapaalam mo kung nalalabag na ang mga tuntunin ng . 843. samahan 847. 1.841. V. 846.

Paglalapat 886. 880. CHARACTER EDUCATION V 849.L. 877. 882.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan 859. Bilang isang aktibong kasapi ng samahan. Nagbigay ng mungkahi si Carlos. Balik-aral: 865. K. Bilang kasapi ng isang samahan. Pagganyak: 868. I. Pagtataya: 889. 881. Layunin:  Lumalahok sa mga pagplano/pagpasya ng mga gawain ng samahan 853. 862. 854. Ano ang nararapat gawin ng isang kasapi sa mga gawain ng samahan? Dapat ka bang sumali sa pagpaplano? 884. 850. : Positibong Pagkilala sa Sarili 858. Date: ______________ 851. paano ka nakikibahagi? Sumasali ka ba sa pagpaplano? 869. 879. Pagbasa ng Sitwasyon 873. 875.P. Pangwakas na Gawain: 1 Paglalahat 883. Kagamitan : larawan 861. I. 878. Pagsusuri Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang suliranin ng samahan? Ano ang mungkahi ni Carlos? Tama ba ang ginagawa ni Carlos? C. Masayang sumang-ayon ang pangkat. Sinabi niya na maaari nilang kumbidahin ang isang pintor na kakilala niya upang turuan ang kanilang samahan. E. B. 2. 876. 852. Panimulang Gawain 864. 888. 874. Si Carlos ay kasapi sa samahan para sa mga batang mahilig sa pagguhit. B. 885. IV. Panlinang na Gawain 871. ano ang dapat mong gawin kung may pagpaplanong gagawin ang pangkat? 887.848. 1-1 1 860. 2. Paglalahad 872. 867. 1.P. Pillin ang tamang sagot . A. 2. Pamamaraan: 863.C. Paksang Aralin 855. : p. Nais ng samahan na umunlad ang kanilang kaalaman sa pagguhit. Paglahok sa mga Pagplano/Pagpasya ng mga Gawain ng Samahan 856. III. 12 EKA WP p. Ano ang nararapat mong gawin kung may napupuna ka sa inyong samahan? Paano mo to sasabihin? 866. II. : Pagmamahal 857. 870. 1.

ano ang gagawin mo? 895. 2. 2. V. b. b. Ginaganyak kayo na inyong pinuno na sumali sa pagpapasya sa samahan. 904. a. Makikilahok sa pagpapasya 894. c. c. Tatahimik na lang 892. . 899. 903. Kasunduan: 900.890. Alam mo ang kasagutan sa suliranin ng samahan. 905. ano ang gagawin ono? 891. Ano ang iyong ibinabahagi sa samahan? 902. Pabayaan siya sa kanyang panawagan 897. Aalis at magkukunwaring hindi alam ang kasagutan 893. Tutugon sa panawagan ng pinuno 896. 1. 1. a. Sumali ka ba sa pagpaplano ng samahan? 901. Umalis at huwag ng sumali sa samahan 898.

CHARACTER EDUCATION V 907. Layunin: 911. Kahit masaldan man ang kalooban kung ito ay para sa kabutihan. Kasunduan: 943. 938. 932. 1. B. bilang kaibigan papayagan o hahayaan mo ba siyang tumuloy na makilahok sa "Contest" na iyon? Bakit? 931. Larawan ng isang masungit at nakatawang bata. Sabihin anong kabutihang nagawa nito. II.L. 13 919. Pamamaraan: 921. 1. 4. 925. 942. Ang pagtatapat ng totoong dahiJan kung bakit madalas lumiban sa klase ay tama? 941. bulol pa. I. Katapatan sa Kapwa 915. .C. Ano ang napapansinsa dalawang larawan. 908. 927. A.906. 910. : Katapatan 917. Isang araw ay hinamon ka ng suntukan ng iyong kaklase dahil sa ikaw ang ginawang lider ng guro ninyo.5 918.Naipakikita ang katapatan sa pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. ba ang pagsasabi mo sa kanya ng katotohanan? 935. lkaw. : Pagmamahal 916. Paano niya malalaman ang kanyang mga kakulangan o kapintasan kung sa pagsasabi mo sa kanya ng katatohanan ay ikagagalit niya . 936. 924. Panlinang na Gawain 928. 3. 912. : pah. Paksang Aralin 914. K. B. Sa palagay mo nailigtas mo ba siya sa isang kahihiyan? Nakabuti. IV. 2. 920. Isang araw pilit na nagpapasama ang iyong kaibigan na gustong sumali sa isang "Beauty Contest" Pero alam na alam mo na hindi siya maaaring sumali dahil sa bukod sa siya'y maliit lamang. Bakit kailangang ipagtapat ang katotohanan. Ano ang iyong gagawin? Paano mo siya kakausapin at pagpapaliwanagan? 923. sa iyo? Ano ang iyong mararamdaman? Bakit? 933. 1.P. III. 2. 2. 913. 934. Maglahad ng sariling karanasan tungkol sa pagsasabi ng katotohanan laban sa kamagaral/ kaibigan/kaanak. kahit ito'y masakit sa kalooban? 937. "Sino sa kanila ang gusto mong maging kaibigan? Bakit? 926. EKAWP : dh. 929.P. V. Panimulang Gawain 922. Pagtataya: 939. 930. Tama bang ipagtapat ang katotohanan sa husgado. E. Date: _________________ 909. kahit ang nasasakdal ay iyong kamag-anak? 940.

944. .

. 946.945.

Agad kang pinabili ng mamimiryenda. Nakita mong hindi angkop ang suot ng iyong kapatid para sa dadaluhang pagtitipon? Ano ang iyong gagawin? 963.P. 960. Pero hindi alam ni Mang Pepe. Alam mong sobra ang ipinadala sa iyong pera.L. Hayaang magbigay ng mga karanasan ang mga bata gaya ng narinig na sitwasyon. Ano ang dapat gawin ni Mang Pepe? Bakit? 972. 951. IV. : K. 1. 964. 3. V. Pamamaraan: A. . Sagutan ng madalas. 976. 955.C. 958. Kasunduan: 977. 952. 950. 4. I. Paggamit ng tseklis: 974. K. 973. 957. 961. Anoang iyong gagawin? 966. Malaki ang kinikita ng magkasosyong Mang Pepe at Mang Pedro sa kanilang negosyo.947. : E. Lutasin ang Suliranin 971. 2. Ano ang napatunayan mo sa iyong sarili kung nagsasabi ka ng totoo sa iyong kapwa? 978. Hindi kailanman 1. Isang araw ay may bisitang dumating ang ate mo. B. CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ Layunin: Iniiwasan ang panloloko sa kapwa II. 954. 13 III.P. Sinasabi ko ang tunay na halaga ng bagay na aing binibili. Nagsasabi aka ng katotohanan kung ako ay may maysala kahit parusahan ako. paminsan-minsan. Nugsisinungaling ako kapag inuutusan. Ibinibintang ko sa iba ang ginagawa kong kasalanan. Panimulang Gawain 962. 948. 2. Paksang Aralin Katapatan sa Kapwa B. 956. 1. Panlinang na Gawain 965. 953. 1. 949. 967. Paglalapat 970. 969. 975. 959. Ano ang kapalit ng di mo panloloko sa iyong kapwa? 968. Nagtatapat ako ng katotohanan pag ako'y tinatanong. : Pagmamahal Katapatan (Katapatan sa Gawa) dh.

si karen. 1019. Paglalapat: 1017. Ilarawan si Maria 1009. Pagkakataon mo na para makaganti. c. K. Ano ang ibig sabihin ng kasabihan sa wikang Ingles na "No man is an Island"? 1000. 995. 1016. 2. Panimulang Gawain 1.P. lahat halos ng kanyang lihim ay sinasabi niya rito. 987. Dahil dito hindi na muling nagtiwala si Marta. Mayroon siyang kaibigan. 1. Kaibigan mo ang kumuha ng "ballpen" ng iyong kaklase at ito'y hilunghila na sa paghahanap nito. 988.979. Hikayatin ang bawat pangkat na magpakita ng maikling dula-dulaan upang maipakita ang matapat na pakikitungo sa kapwa. 992. Panlinang na Gawain 1002.L. Balik-aral 996. 1004. 991. 2. 986. Pangwakas na Gawain 1013. Ang. Paglalahat: 1014. kaso sa tuwing nakatalikod si Maria lagi niya itong kinukuwento sa iba niyang kaklase kung kaya't lagi nila itong pinag-uusapan. Pagtalakay 1008. b. Pangkatin ang klase sa apat. a. Paksang Aralin Katapatan sa Kapwa B. 1010. 3. ph. 982. Nagkagalit kayo ng iyong kaibigan at alam mo ang kaniyang mga kahinaan. Tama ba ang kanyang ginagawa para kay Marta? Bakit? 1011. 983. sasabihin mo ba ang katotohanan? 997. 1. 1006. Si Marta ay isang batang laging nag-jisa. 985. 993. Sino ang kaniyang itinuturing na kaibigan/ilarawan ito. I.awa? Sino kaya ang kanilang pinag-uusapan? 1003. 1. Ilahad ang kuwento. CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ Layunin: Naisasagawa ang pakikitungo nang matapat sa kapwa II. 1018. Ano ang tamang paraan ng pakikitungo sa kapwa? 1015. 989. Pagtataya: 1020. 2. ano ang gagawin mo? . Piliin ang may pinakamagandang palabas. 994. Pagganyak 999. 1012. 1001. B. Ipakita ang larawan. 13 III. Pamamaraan: A.P. 1005. 998.C. 980. IV. 990. : K. 981. Ano kaya ang kanilang ginag. 1007. : Kagamitan Pagmamahal Katapatan (Katapatan sa Gawa) : Larawan ng mga nagbubulungang tao E. 984.

V. Magtala ng dalawang paraan kung paano maipakikita ang pagiging tapat sa iyong kapwa.1021. 1030. nagkataong ikaw ang kanyang nilapitan upang humingi ng tulong. 1028. . Asar ka sa isa mong kaklase. Pinakiusapan ka niya na kung maaari ay huwag mo itong ikuwento sa bahay. Kasunduan: 1027. Ano ang iyong gagawin? 1023. Kapitbahay mo ang iyong kaklaseng napatayo sa loob ng klase. 2. ano ang gagawin mo? 1025. 1026. 1029. 1022. 1024. 3. alam no na siya ay napahiya.

ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at malumanay na kinausap. III. Anong kabutihan ang naidulot nito? 1059. 1. Magbibigay ang guro ng iba't-ibang sitwasyon a pangyayari na isasadula ng bawat pang kat. Layunin: 1036.1031. Bakit kailangang magpigil ng sarili at pananalita kung nagagalit sa kapwa? 1067. : pah. 2. : Disiplina 1042. 1. Isang Awit 1047. Isang araw ay may isinumbong sa guro nila si Zeny tungkol kay Melody.L. Pagbasa ng pang-umagang pahayagan tungkol sa magkaibigan na nagkapatayan dahil sa maliit na dahilan at di pagkakaunawaan. Nagpaliwanag si Melody sa guro na di naman tatoo ang isinumbong ni Zeny tungkol sa kanya. Sa anu-anong pagkakataon dapat na magpigil ng kalaoban/sarili at pananalita? 1066. Ano kaya ang nangyari kung hindi nagpigil ng kalooban si Melody? 1055. Magkaibigang matalik sina Alice at Melody. paggawa ng marahas kung ikaw ay galit? 1060. B. 1038. 1053. CHARACTER EDUCATION V 1032. (o alin man sa balita na angkop sa paksa) 1048. Hayaan/Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na magsalaysay ng kani-kanilang karanasan sa pagpipigil ng kalooban at pananalita. Naipapakita ang pagpigil/pagtitimpi sa sarili na gumawa ng marahas na hakbang kapag galit. 1037. IV. Pagpapahalaga: 1064. 2. I. Paano mo ipinakita ang pagpipigil mo sa iyong sarili? 1058. Paglalahad: 1051. 1033. Kasunduan: . 3. 1062. 1063. 1035. Humingi ng paumanhin si Zeny at naging magkaibigan na sila. 1057. Anu-anong mga "tips" O dapat gawin upang maiwasan ang .P.P. si Zeny. K. Sagutin ang sumusunad na mga tanong: 1065. 2. A. E. Pansinin kung paano ipinakita ng bawat pang kat ang pagpipigil/pagtitimpi sa sarili. Pamamaraan: 1045. Panlinang na Gawain 1050. Panimulang Gawain 1046. V. 15 1043. 1054. Disiplina sa Sarili 1040. Ibig nang sugurin ni Melody si Zeny. Dula-dulaan: 1061. Date: _________________ 1034. II. 1049. 1. Naiinggit sa kanila si Zeny na dating pinakamatalik na kaibigan ni Alice. : Pagmamahal 1041. 1044. Isang Sitwasyon: 1052.C. B. 1068. 1056. Paksang Aralin 1039.

.1069. Iwasan ang paggawa ng marahas na hakbang kapag galit. 1070. 1071.

Pinagtawanan sila ng mga batang nagsusugal. l n Kailan a man s 1. 4. Umuuwi ako nang gabi dahil masarap ang mamasyal kasama ng mga kaibigan. Paksang Aralin: 1080. Layunin: 1077.C. Date: _________________ 1075. Naiiwasan ang masamang Gawain tulad ng pagsama sa masamang barkada at pagpapagabi sa lansangan/kalye. 1106. Panimulang Gawain 1087. III. I. 1076. K. Panlinang na Gawain 1094. 1096. Pamamaraan: 1086. Naglalakad pauwi sina Alfred. : Pagmamahal 1082. CHARACTER EDUCATION V 1073. Tumitikim-tikim ako ng beer. : Disiplina (Katapatan sa Gawa) 1083. Dan at Luis. Nagyayaya ang iyang kaklase na mamasyal muna. 1095.P. kailanang makauwi muna dahil hinihintay ka ng iyong ina.1072. 1104. ngunit hindi sila napilit at nagpatulay sila ng paglakad pauwi. IV. Sagutin ang mga sumusunod na pangungusap ng: 1103. 1074. Umayaw sina Alfred dahil ang laro ay isang uri ng sugal. 2. “Video Game” 2. Sumasama ako sa mga barkada na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. 1110. Balik-aral: 1088. Paglalapat 1099. 3. 1078. A. 1. 1090. Disiplina sa sarili 1081. Mad 1105. Tinawag sila upang sumali sa kanila. Tama ba ang ginawa ni Alfred? 1097. 15 1084. Nadaan nila ang ilang kaibigan na naglalaro ng cara y cruz. Sumasama ako sa mga kaibigan na maglaro ng 1109.P. Pagtataya: 1102. 1101. B.L. II. 1079. Bakit hindi tama ang sumama sa barkada at magpagabi sa lansangan laluna kung hindi alam sa inyo? 1092. 1098. Pagganyak: 1091. E. 1111. : ph. . 1085. B. Ano ang iyong gagawin at bakit? 1089. 1093. K. Magagawa ba ninyo ang ginawa nina Alfred? At bakit? Ano ang dapat ninyong sabihin sa mga batang nagsusugal? 1100. Hindi a Minsa 1107.

1114. .1108. Sumulat ng isang karanasan na nagpapakita ng pagpipigil sa sarili na sumama sa masamang barkada. Kasunduan: 1113. V. 1112.

1115. .

1. Sinasariwa ditto ang pagkamatay ng Dakilang Lumikha ng dahil sa pag-ibig sa kanyang sambayanan. 1143. Muslim 1148. Layunin:  Natutupad ang mga obligasyon/tungkulin ng sariling relihiyon 1121. Pamamaraan: 1130. K. 1. 1.C. Sagutin ang mga sumusunod: 1156. 2. Ipakita ang mga larawan. B. Pagganyak: 1135. 1140. talaan ng iba’t-ibang Gawain sa simbahan 1128. d. 1118. III. : Pananalig sa Panginoon 1126. 2. 1137. I. Semana Santa. 2. Paglalapat: 1155. 1129. A. Ilahad ang kuwento. Panlinang na Gawain 1138. 1134. Pagtalakay: 1144. 1. Born Again Christian 1149.1116. Date: _________________ 1119. a.L. CHARACTER EDUCATION V 1117. 1154. 1122. a. 3. : ph. 1141. Iglesia ni Kristo 1147. Pamumuhay ng naayon sa Sariling Paniniwala 1124. : Ispiritwal 1125. Bakit mahalagang tuparin an gating mga obligasyon at tungkulin sa ating relihiyon? 1153. Paglalahat: 1152. Panimulang Gawain 1131. Sa anong relihiyon ka nabibilang? Alam mo ba ang iyaong mga obligasyon bilang isang __________? 1136. c. May masama bang relihiyon? Bakit tila ang mga namumuno dito ay mayroong magkasalungat na paniniwala? .P. Pangwakas na Gawain: 1151. Paksang Aralin: 1123. B. Bilang isang Kristiyano ating tungkulin ang magtika sa panahong ito. Anong relihiyon ang may simbahang ganito (larawan)? 1139. Kristiyano 1146. II. Sabihin ang mga obligasyon at tungkulin ng mga 1145. K. b. ang maraming lasing sa lansangan gayundin ang iba’t-ibang sugalan. 17 1127. Bakit mahalaga ang pagdarasal bago at matapos kumain? 1133.P. Ngunit ano an gating nakikita tuwing darating ang panahong ito. Balik-aral: 1132. 1150. 1120. E. Kagamitan : Larawan ng iba’t-ibang simbahan. isang kulturang Pilipinong minana pa natin sa ating mga ninuno. Bahagi ba ito ng pagsunod sa ating tungkulin? 1142.

2. IV. ________ 3.1157. 1162. 1169. . 1163. Nagsisimba kung araw ng Linggo. Tumutulong sa kapwa lalo na sa kaaway 1165. Iginagalang ang mga araw ng pangolin 1164. Pagtataya: 1160. 1159. Pilipino. 1166. Nag-aalay ng bukal sa sarili. Pumili ng isang relihiyong matatagpuan sa bansa at itala ang mga tungkulin at obligasyon dapat tupadin ng mga kasapi nito. ________ 2. ________ 1. 1170. ________ 4. 1167. Iginagalang ang paniniwala ng iba. ________ 5. Pag-usapan kung tamang isa ito sa mga ugat ng pagkakagulo ng mga 1158. Lagyan ng tsek () kung ito ay iyong ginagawa at ekis ( x ) kung hindi 1161. V. Kasunduan: 1168.

Kagamitan : Larawan 1183. III. 2. 1200. I.1171. CHARACTER EDUCATION V 1172. 1192. K. 1177. Ano ang itinuturo sa inyo ng inyong relihiyon tungkol sa kagandahang asal? 1191. 1184. Siya ay magalang matulungin at maalalahanin. Si Maria ay isang magandang huwaran ng kapwa niya bata. : ph. Balik-aral: 1187. 17 1182.L. Ang lahat ng magagandang katangiang makikita sa kanya ay bunga ng mga itinuturo sa kanya sa paaralan ngunit lalung lalu na sa kanyang pagiging isang “junior legionary”. 1202. II. Date: _________________ 1174. Pag araw ng Linggo makikita mo siya kasama ng mga kapatid at tatay at nanay niya na nagsisimba. Magtala ng 3 mga Gawain sa inyong relihiyon at ibahagi ito sa klase bukas. E. 1189. 1204. IV. Panlinang na Gawain 1193. Pagtataya: 1198. Panimulang Gawain 1186. : Ispiritwal 1180. A. Magsabi ng kaugalian sa ating bayan kapag sumasapit ang “Semana Santa”? 1188. 1. 1194. 1199. Pamumuhay ng naayon sa Sariling Paniniwala 1179. .C. Kasunduan: 1201. Ano ang itinuturo ng sarili ninyong relihiyon? Gumawa ng lista at lagyan ng tanda kung sinusunod ninyo o hindi. B. Paksang Aralin: 1178. Siya ay palasimbahin. Walang hindi natutuwa sa kanya.P. isang samahang pansimbahan para sa mga batang katulad niya. V.P. 1197. : Pananalig sa Panginoon 1181. 1175. Paglalapat:  Saan natutuhan ni Maria ang katutihang asal na ipinakikita niya?  Ano ang iyong nararamdaman kung kayo ay napupuri kapag kayo ay nakagawa ng mabuti?  Ano ang magandang bagay na itinuturo ng inyong relihiyon? 1196. 1173. Layunin:  Nasusunod ang mga ipinagbabawal ng sariling relihiyon 1176. K. Pamamaraan: 1185. Pagganyak: 1190. B. 1203. 1195.

1207. 1206. . 1209. 1208. 1210. 1211.1205.

1214. . 1215. 1213. 1217. 1218.1212. 1216.

.1219.

1223. Give other examples of materials that can produce heat and light._____________________________________V. 1222. .1220.ASSIGNMENT: 1221.