You are on page 1of 3

1.

formali aspekt tangira
rasclanjivanje, izgled, strukturu

2. tajni ortak odgovornost
ne odgovara za obaveze preduzeca

3. definicija javnog ortackog drustva
ugovorno sporazumevanje dva ili više lica o trgovackoj delatnosti pod
zajednickom firmom
4. formalni razlog za sastvljanje bilansa osnivanja
Formalni razlog: bilans osnivanja ima zadatak da obezbedi osnovu za
izgradnju knjigovodstva.
Materijalni razlog: zadovoljenje informacionih potreba ucesnika u
osnivanju preduzeca.

5. faze zakljucivanja poslovnih knjiga
Postupak zaključivanja glavne knjige preduzeća dosadašnje pravne forme
identičan je redovnom zaključivanju poslovnih knjiga i obuhvata sledeće faze:
1. knjiženje predzaključnih stavova, uključujući knjiženje inventarnih viškova i
manjkova,
2. korigovanje stanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (u
slučaju primene metode ukupnih troškova),
3. zaključivanje svih uspešnih konta preko konta dobitka i gubitka,
4. izravnanje konta dobitka i gubitka i integrisanje ostvarenog rezultata u bilans
stanja i
5.zaključivanje svih konta stanja i izrada bilansa.

6.izracunati prinosni kurs

glavni nedostatak saniranja putaem doplata kacionara u cilju eliminisanja gubitka propisi akcijskog prava ne obavezuju akcionare na doplatu. koja je gubicima narušena.Prinosni kurs – zasniva se na stavu da se fuzijom ostvaruje razmena imovine koja se prenosi za akcije koje odbacuju odredenu dividendu. mogucnosti za privlacenje kapitala spolju Akcijsko pravo predvida tri mogucnosti za privlacenje kapitala spolja (eksterno sopstveno finansiranje). jer se istovremeno eliminiše gubitak i povecava gotovina. a ni skupština akcionara ne može da ih na to obaveže. Sa druge strane. 10. zbog cega se snniranje putem doplata akicja smatra optimalnom formom eliminisanja bilansnog gubitka? Saniranje putem doplata akcionara smatra se optimalnom formom eliminisanja bilansnog gubitka. 9. . povecanje osnovnog kapitala po osnovu ovlašcenja (ovlašceno povecanje). nalozi neki 8. To su sledece mogucnosti: 1. akcionare je teško ubediti da dobrovoljno izvrše doplatu. Time se popravlja likvidnost i doprinosi uspostavljanju finansijske ravnoteže. Prinosni kurs = prinosna vrednost / osnovni kapital x100 Prinosna vrednost = prosecni prinos / stopa kapitalizacije x 100 Prinosni kurs = (prosecni prinos x 100 /stopa kapitalizacije x osnovni kapitala)x100 7. uslovno povecanje osnovnog kapitala i 3. 2. povecanje osnovnog kapitala novim ulozima (redovno povecanje kapitala).

troškovi stecajne uprave. cime se popravlja i rentabilnost preduzeca. ako je odnosni deo kapaciteta bio nedovoljno iskorišcen. koja podrazumeva promenu pravne forme preduzeca. bilans otvaranja stecaja 2. prodaje i naplate stecajne mase. u poverioce stecanje mase spadaju U poverioce stecajne mase (a ne stecajnog dužnika) spadaju troškovi stecaja (npr. i –materijalna likvidacija. zakljucni bilans stecaja 15. vrste stecajnih bilansa 1. formalna i materijalna likvidacija – formalna likvidacija.11. 14. u bilansu likvidnosti se pasiva podvaja na pasiva na dugorocni i kratkorocni kapital . potraživanja poverilaca koja nastaju iz delatnosti stecajnog upravnika. 12. medjubilans stecaja 3. cime se ne obezbeduje priliv. dopunske mere za popravljanje likvidnosti U dopunske mere za popravljanje likvidnosti spadaju: – iznajmljivanje ili prodaja dela preduzeca ili postrojenja. koja podrazumeva prekid poslovne aktivnosti. troškovi izdržavanja dužnika i njegove porodice) i dugovi stecajne mase (npr. sudski troškovi. 13. ali se odlaže odliv likvidnih sredstava. uz nastavak poslovne aktivnosti. – emisija obveznica sa ili bez prava opcije (naplata ili zamena za akcije) i – prolongiranje kredita i odlaganje isplate obaveza prema dobavljacima. potraživanja zaposlenih za plate za period od 6 meseci pre otvaranja stecaja).