You are on page 1of 2

A.B.E.E.

www.biorol.gr - email: info@biorol.gr

: +30 2351 041860.


2,5

BENINCA BOB KIT


2 C 21 230V
1 HEADY
2 BENINCA TO.GO2ch
1 V2
: 330+

BENINCA BOT KIT


2 BENINCA 21 230V
1 V2 FLEXY ME
2 V2 PHOX 4ch
1 V2
: 330+
V2 CALYPSO KIT
2 V2 CALYPSO 230V
1 V2 FLEXY
2 V2 PHOX 4ch
1 V2
: 250+

A.B.E.E.
www.biorol.gr - email: info@biorol.gr

: +30 2351 041860.


V2 ALFARISS KIT
1 V2 ALFARISS 24V
2 V2 PHOX 2ch
4
1 V2
: 210+

BENINCA KPONY.T KIT


1 CA KPONY.T
2 BENINCA TO.GO. 2ch
4
1 V2
: 195+
BENINCA BULL 8M KIT
1 BENINCA BULL 8M 230V
2 BENINCA TO.GO.2ch
4
1 V2
: 285+