You are on page 1of 13

I.

Argument
II. Date bibliografice
III. Pedagogia experimentală
românească

 Pedagogia experimentală în vremea lui Gr.
Tabacaru
 Conceptul de experiment pedagogic la Gr.
Tabacaru
 Raportul dintre pedagogia experimentală şi
psihologia experimentală
 Metodele pedagogiei experimentale
 Grigore Tabacaru- pionier al pedagogiei
experimentale în România

IV.
V.
VI.
VII.

Alte concepte pedagogice
Aprecieri despre Gr.Tabacaru
Concluzii
Bibliografie

de îmbinare a muncii ştiinţifice. deoarece a avut „o contribuţie semnificativă la dezvoltare pedagogiei şi culturii româneşti”. învăţământului exclusiv teoretic. cu acţiunea de culturalizare a maselor. care să-i descopere personalitatea. fiind unul din cei care au susţinut introducerea lucrului manual în şcolile secundare. pentru o muncă utilă semenilor”. finalitatea temei noastre este de a vă îmbogăţi volumul de cunoştinţe ce privesc . „Viaţa şi activitatea sa constituie un exemplu viu de slujire devotată a intereselor populare. s-a opus intelectualismului în educaţie. îmbrăcându-l cu o mantie culturală croită cu devotament şi precizie. s-a integrat în acea direcţie a pedagogiei româneşti care cerea şcolii să utilizeze cu precădere metode active şi practice. să-l pregăteasă pentru societate.(…). În acest sens.Cu toţii ştim că „Bacăul se poate mândri cu numeroase şi importante personalităţi care s-au născut şi s-au instruit pe meleagurile sale”. A preconizat un sistem educaţional care să pună în evidenţă puterile creatoare ale elevului .(…)A militat cu tărie pentru tradiţie şi creaţie autohtonă. însă noi acordăm o apreciere mai mare operei lui Grigore Tabacaru.

cătând să inspire. de pe meleagurile Bacăului. studios şi pătimaş în dragostea lui pentru şcoală. Date bibliografice „La începutul acestui veac un tânăr învăţător. Numele lui era Grigore Tabacaru”. prin metode pedagogice înaintate . s-a prins în vârtejul luptei de răspândire a culturii la sate. astfel încât să apreciaţi anii săi de muncă pedagogică. contrar unei atitudini blazate. de luminare a copiilor din mediul rural. ştiinţifică şi patriotică. . un climat nou în procesul de instrucţie şi educaţie practicat în şcoala generală. Tabacaru.concepţiile pedagogice ale lui Gr. dar şi de a vă învălui cu valoarea sa umanistă.

A face pedagogie experimentală în acea vreme. în anul 1908 a înființat. dar că ea marchează în istoria pedagogiei românești consacrarea sa ca pionier în mișcarea pedagogică experimentală –ci și fiind cunoscută atmosfera pedagogică a vremii. Rădulescu Motru. împreună cu profesorul C. și mai ales a o face cu luciditate de care s-a învrednicit Grigore Tabacaru. Aceste precizări cronologice au rostul nu numai de a stabili o dată . revista „Pedagogia experimentală”. Grigore Tabacaru este luptător și cercetător în pedagogia experimentală din 1903. anume de a pune în valoare meritul luptei de inovator în pedagogia experimentală a lui Grigore Tabacaru . însemna să fii înnoitor în cel mai deplin înțeles al cuvântului. 2.și trebuie să precizăm că data este nu numai definitorie pentru vocația sa pedagogică (1903 avea 20 de ani) . Conceptul de experiment pedagogic la Grigore Tabacaru .Pedagogia experimentală în vremea lui Grigore Tabacaru .Pedagogia experimentală 1. Primul pas în drumul pedagogie experimentale a fost constituirea unui sistem de ipoteze clar enunțate și al unor metode adecvate suficient de ingenioase .

Raportul dintre pedagogia experimentală și psihologia experimentală. este lucrarea . Gr. nu s-a oprit numai la atitudinea favorabilă metodei experimentale . anchetele. concretizate în studierea celor trei copii ai profesorului său. Dar Gr. T. iar nu o artă. în pedagogie ca și în psihologie. măsurătorile antropometrice şi studierea comportamentului elevilor prin crearea de situaţii care să favorizeze libera manifestare a copiilor în clasă. Un rezultat al acestor cercetări. Destul cu pedagogia tradițională care pleacă de la principia metafizice cele mai multeori produse ale imaginației. 3. El a declarat că “ pedagogia experimentlă are menirea să renoveze știința educației și învățământul copiilor .în care afirma spiritul ştiinţific în tratarea problemelor şi o cunoaştere largă a literaturii pedagogice contemporane.. . ca proaspăt absolvent. Indicarea “celor mai multe fapte sufletești” este semnificativă fiindcă . calea cea mai bătută era aceea a investigațiilor de ordin introspectiv..Începe cu îndrăzneală o serie de cercetări experimentale în şcoala de aplicaţie. după ce tânărul absolvent îşi arată nemulţumirea faţă de slaba preţuire acordată pedagogiei. în recreaţii şi în timpul jocului. pe vremea când Tabacaru făcea această apreciere.Caracterul .în lucrare. Patriciu. afirma categoric că:.trebuie să se stabilească o dată pentru totdeauna că pedagogia nu poate fi decât o ştiinţă experimentală. ale amintirilor din copilărie sau ale impresionismului de moment.ʼʼ Grigore Tabacaru a afirmat și nu a încetat să ă repete în diferitele sale publicații eventual că “ pentru cercetarea celor mai multe fapte sufletești se întrebuințează metoda experimentală”. De asemenea. folosind ca metode observaţia.publicată în anul 1903.

Tot așa există o deosebire esențială între psihologia copiilor-care se poate reduce și pedagogia și didactica care se ocupă cu educația și învățământul copiilor…Pedagogul nu se întreabă cum este fenomenul în sine. Rădulescu Motru. Aici explică și exemplifică “ metoda ANCHETELOR .. de reținut că Gr. psihologia.O deosebire este de făcut : . sociologia și așa mai departe. medicina. psihologul se ocupă de funcțiunea și structura fenomenului așa cum este dat. care îi este structura. 4. a putut discerne cu luciditate. T. cum se formează și cum se dezvoltă prin acțiune educativă. T. a înființat în anul 1908( avea 25 de ani) împreună cu prof.. Fără un astfel de sistem ea poate risca a se răci și confunda cu biologia. deci. prin chestionare”. cum le provocăm să acționeze. Gr.” Este. Concepând experimentul ca unic procedeu pentru dezvoltarea unui patrimoniu științific care să stea cu folos la îndemâna celor chemați să se consacre studiului și practicii pedagogice. pe când pedagogia se ocupă de producerea fenomenului. în care publică acele pagini introductive intitulate: “Metodul întrebuințat în cercetările pedagogiei experimentale”. revista: “Pedagogia experimentală”. C. metoda .Metodele pedagogiei experimentale.cum funcționează. Didactica experimentală a limitat metoda de cercetare la actul sufletesc al școlarului în momentul în care îl influențăm. anume că pedagogia poate deveni real experimentală numai în măsura în care își va fi constituit un sistem de probleme proprii școlarității.ceea ce nu este tot una cu preocuparea psihologului. ci cum educăm aceste funcții. ceea ce nici astăzi nu pot înțelege unii dintre pedagogii care se angajează în cercetări experimentale . precum și „metoda OBSERVAȚIUNII”.

Grigore Tabacaru a avut și o bună concepție organizatorică. .Grigore Tabacaru – pionier al pedagogiei experimentale în România Între pedagogii români din vremea sa.didactică. De la început. cărți și reviste. El a desfășurat o amplă activitate la catedră și publicistică – lucrări didactice și de popularizare. cercetări. tinerilor și școlarilor. Tabacaru și-a format asupra conceptului de experiment o înțelegere destul de amplă și de contemporană nouă pentru a ne îngăduii să-l considerăm drept pionier. ele sunt folosite și în investigații de bibliotecă și arhivă pentru rezolvarea unor importante probleme pedagogice. adică cunoașterea individualității copilului și apoi să ajustăm învățământul pe măsura lui”. în mod inițial. Astăzi aceste metode au căpătat o amplă diversificare. Gr. după cum socotea el pe bună dreptate. inițiatorul cel mai bine inspirat în serviciul pedagogiei experimentale din țara noastră. Tabacaru arată că „trebuie să se cunoască mai întâi pornirile personale(ceea ce numim astăzi înclinațiile) elevilor. se pot aplica atât în laboratoar cât și în sala de clasă. individual și colectiv. Gr.ceea ce reprezintă un întreg plan de cercetare pedagogică cu o metodologie complexă de abordare a problemelor. alfăm că.care . acest studiu avea să constea în “ observațiuni. 5. experiență și experimentări făcute asupra copiilor. Din cuvântul introductive aflat în fruntea publicației sale: “Buletin pedagogic al Societății pentru studiul pedagogic și psihologic al copiilor”. asupra normalilor și anormalilor”.

înţelegi.Așa cum singur o spune. Alte concepte pedagogice În capitolul învăţarea şi psihologia învăţării. a „susținut să se creeze un laborator de pedagogie experimentală pe lângă universitate. căci uneori analizezi. rezolvi. iar școlile de aplicație să fie transformate în școli laborator unde să se cerceteze experimental problemele didactice”. dar . cercetezi chiar. Grigore Tabacaru afirma : “ Învăţarea nu înseamnă numai memorizare.

brutalitatea. bătaia. el să-i ajute să câştige singuri cunoştinţele printr-o muncă de cercetare. este un distrugător de suflete şi de personalităţi” În lucrarea sa intitulată “Caracterul” susţinea : .). care este superioară învăţării prin memorizare.. un deşteptător de trebuinţe intelectuale şi morale.Am scris această carte pentru educatori. un deşteptător de interese. părinţi şi învăţători. el spunea: “Educatorul să fie un stimulator de interese. Un colaborator mai mult decât un învăţător.(…)Metoda învăţării per de rost nu face apel şi nici nu pune în mişcare actiitatea creatoare. nedrept şi întrebuinţează ocara . În ceea ce priveste personalitatea educatorului. prin executarea de lucrări personale şi prin formularea de judecăţi spontane”.. Profesorul care să ştie să-şi descopere personalitatea în faţa elevilor ajunge să fie modelul lor”.Important este să se înveţe prin gândire. “Profesorul care este plictisit .fără să reţii nimic în memorie .. nu numai că nu este un creator de energii . . care trăiesc şi nu sunt închipuiţi. cu scopul de a arăta nu numai cercetările teoretice făcute asuprea caracterului. ci şi aplicarea acestora la trei copii. dar dimpotrivă. Este necesar a pune în activitate gândirea prin metoda întrebării. În loc să se mărginească a le transmite cunoştinţele pe care le posedă.(.

ci numai germeni care se dezvoltă cu încetul în timpul educatiei. Am voit să arăt că aceste principii de individualitate nu se prea bagă în seamă de către educatori şi de aici pricina atâtor neajunsuri în formarea copiilor.simţiri alese. multă însufleţire. Se cer oameni vii. care au trăsăturile generale ce vor forma caracterul distinct pentru viitor Cât despre educaţie. Grigore şi Gheorghe P. se cer adevăraţi artişti şi oameni de ştiinţă .. care să îndeplinească opera grea a educaţiei”.Nu găsim caractere distincte la copii.. Grigore Tabacaru declara: „Educaţia nu înseamnă nici într-un caz numai examinare. care sunt în acelaşi timp cărţi vii. căci necunoscându-se îndeajuns apucăturile şi pornirile cuiva. ʼʼ . sugestii. Aprecieri despre Grigore Tabacaru . aceasta am observat-o la copiii Neculai.ce se pot controla de oricine care ar avea dorinţa să-mi ispitească observaţiile mele. nu i se poate forma caracterul şi nici nu i se poate da un drum sigur în viaţa socială. ci merg toate pe dibuite.ʼʼ . educaţia înseamnă transmiterea de aptitudini. avânt. sentimente.viaţă şi la urmă cunoşţinţe.

în care au fost abordate cele mai importante probleme ale acestei discipline.. cât mai încărcată cu podoaba ştiinţei.Înv. ale omului dorit şi căutat de societatea umană. teoretician şi practician al pedagogiei în viaţa şcolii băcăuane.ʼʼ George Bacovia „ Un om rar.Pregătirea intelectuală a lui însenina şi orienta pe orice fiinţă umană. A fost unul din cei mai de seamă profesori ai Bacăului în perioada dintre cele două războaie: om de catedră. Nicolae Mitrofan . Pentru oraşele din provincie o adevărată provedenţă” Nicolae Iorga „Un om harnic şi bun” . spre asigurarea şi crearea omeniei societăţii în care trăim. Gh. în dorinţa de a deveni cât mai luminată.ʼ Înv.. admirându-i puterea de exprimare plină de conţinutul exprimării spre cele mai înalte culmi ştiinţifice. pe care viaţa ne-o solicită.A fost cu adevărat un mare umanist. Apostol . cu numeroase lucrări. a cărui pregătire impresiona pe cei din jur.Grigore Tabacaru a fost omul de înaltă ştinţă. un idealist incorigibil.

a făcut din micile şcoli „o şcoală de talia marelor centre universitare. 2008 .1993 2. Bibliografie 1.Conceţia pedagogică. Grigore Tabacaru. Ed.Concluzii “Aceste caracteristici îl înscriu pe Gr. Studii şi articole. Editura „Plumb”. „Grigore Tabacaru”. iar prin publicaţiile sale. socială şi spirituală. Bacău. conchidem cu entuziasm că . Grigore Tabacaru. cel care a aplicat cu curaj şi pricepere experimentul în cercetarea pedagogică şi a valorificat rezultatele investigaţiilor sale atât în practica educativă cât şi în elaborarea primei didactici experimentale de la noi şi poate chiar pe plan universal”. Aşadar. oraşul Bacău devine un factor de cultură şi ştiinţă”. Tiberiu Căliman. prin mixtura sa pedagogică. Bacău. Tabacaru printre cei dintâi şi cei mai reprezentativi adepţi ai modernizării pedagogiei şi învăţământului românesc din primele decenii ale secolului XX. Personalitate de seamă a pedagogiei şi culturii româneşti.

3. 1973 . Grigore Tabacaru – O viaţă închinată şcolii şi culturii româneşti. Bacău.