You are on page 1of 24

अपर जिल्हाजिकारी, विा याांचे कायालय

क्र. अका/गौख/कावी-

/2015,

प्रकरण क्र. N-11/MNL-37/2014-15
दाखल जदनाांक :- 28/10/2010.
जदनाांक :- 22-06-2015

आदे श
(महाराष्ट्र गौण खजनि उत्खनन जनयम 2013 चे कलम 14(1) नुसार)
अर्जदाराचे नाव व पत्ता

:- श्री. सतिश अमरनाथ ससह,

मोबाइल क्रमाांक

रा. सरदार पटे ल वार्ज , बँक कॉलनी, वरोरा,
िा. वरोरा, तर्. चंद्रपूर.
:- 9049868005

ई-मेल पत्ता

:- अप्राप्ि

खजनपट्ट्याने जदलेल्या िजमनीचा तपशील:
तालुका
सहगणघाट

मौिा
सावली (वाघ)

खणीपयाचा कालाविी :

स.नं.
573

एकुण आरािी

पैकी आरार्ी

(हे .आर)

(हे .आर)

13.59

2.00

मालकी
शासतकय

तद.22-06-2015 ते दि.21-06-2018

आकारणी
प्रकार
स्वामित्वधन

आकारणीचा दर
Rs. 400/Brass

आकारणी
Rs. 400/Brass

कधी भरावे लागे ल
In Advance -Every Three
Months

िृत-भुई भाटक

Rs. 3000/Hector Rs. 3000/Hector

As and When Required

भुपृष्ट भाटक

Rs. 0.20/चौ.िी.

Rs. 36000/-

One time

नक
ु सान भरपाई
व भोगवटा मल्ू य
(तातपरु ते)

20% of Rs 750000
As per Ready
Reckner Rate. i.e.
150000/Hect.

Rs. 300000/-

Per Year

बँक गॅरंटी

Rs. 1,00,000/-

बँक ऑफ इंडीया, शाखा वरोरा, जि. चंद्रपूर.

1. पत्र क्रमांक SEAC-2012/CR

/TC-3, Environment Department, Govt Of

Maharashtra / Minutes of 64th Meeting, Date 2nd April, 2013 अन्वये अर्जदार यांना
पयावरण मवभागाची परवानगी मिळालेली आहे . त्याबाबतच्या अटी व शतीचा सिावेश निुद
पत्रािध्ये िध्ये करण्यात आलेला आहे .
2. संयुक्त

संचालक

भू-मवज्ञान

खमनकिज

संचालनालय,

नागपुर

यांनी

क्रिांक

BON/MINING/MMP/215/2014/1299, मद. 11/9/2014 अन्वये खाणकाि आराखडा
िंर्ूर करण्यात आला आहे . त्यानुसार प्रस्तामवत क्षेत्रात दर वर्षी कशा पद्धतीने उत्खनन
करावे लागेल याचा आराखडा मदलेला आहे .
3. ग्रािपंचायत कायालय, सावली (वाघ), ता. हहगणघाट, मर्. वधा यांनी त्यांचे पत्र क्रिांक
मनरंक, मद. 25/07/2013 सोबत िामसक सभा मद. 23/07/2013 िध्ये ठराव क्रिांक 5/1
अन्वये खमनपट्टा नु तमणकरणासाठी नाहरकत मदले आहे .
4. तहमसलदार, हहगणघाट, मर्. वधा यांनी त्यांचे अहवाल मद. 7/1/2015 अन्वये नाहरकत
मदले आहे .
5. मदनांक 18/4/2013 रोर्ी वरीष्ठ उपसंचालक, भुमवज्ञान व खमणकिज, नागपूर यांनी
िोर्िाप केल्यानुसार खालीलप्रिाणे पमरस्स्िती आढळु न आली.

अभिलेखानुसार
करण्यात आलेल
उत्खनन

खाणकाम
आराखडयानुसार
करण्यात आलेल
उत्खनन

1200 ब्रास

1261 ब्रास

उत्खननातील
िरणा करण्यात
स्वाभमत्वधनाची
फरक
आलेली स्वाभमत्वधन थकबाकी रक्कम
रक्कम

60 ब्रास

रु. 2,46,080/-

रु. 12,000/-

6. प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन अर्जदार श्री. समतश अिरनाि हसह यांनी यापुवी
उपमवभागीय अमधकारी हहगणघाट/तहमसलदार हहगणघाट यांचेकडु न तात्पुरते उत्खनन
परवाने घेतल्याचे मनदज शनास येते व त्याअंतगजत त्यांनी खालीलप्रिाणे स्वािीत्वधन व इतर
करांचे रकिांचा भरणा केलेला आहे .

अ.
क्र.

रकमेचा तपभिल

1 िुपृष्ठ कर + अर्ज फी
2 500 बाा्रस गौणखभनर् रॉयल्टी
100 बाा्रस गौणखभनर्
3
रॉयल्टी+ िुपृष्ठ कर + अर्ज फी
200 बाा्रस गौणखभनर्
4
रॉयल्टी+ िुपृष्ठ कर + अर्ज फी
200 बाा्रस गौणखभनर्
5
रॉयल्टी+ िुपृष्ठ कर + अर्ज फी

रक्कम

चालान
क्रमाांक

चालान
भिनाांक

2260
1,00,000

22
23

28/9/2012
28/9/2012

20756

13

4/2/2014

40756

31

12/2/2014

40756

37

18/2/2014

क] अिददारार्व्दारे जद. 7.स्वामीत्वधि रक्कम शासि िमा केले आहे . ता. हहगणघाट येिील र्िीनीचे दर रु.आर. 18/4/2013 चे सर्व्हेक्षणाचे अगोदर अिददार यांिी केवळ (500 ब्रास करीता) रु.00 हे.60. 1 रकमेचा तपभिल िुपृष्ठ कर (5 वर्ाजकरीता) रक्कम रु.50. 1.एल.000/- रु. ड] म्हणिेच 1261-500=761 ब्रास करीता स्वाजमत्वधि रु.000/- रु. हहगणघाट यांचेकडू ि गौण खजिि उत्खिि व वाहतूक परवािगी घेतली आहे .00. 23/2/2015 अन्वये मदल्यानुसार 1/1/2015 ते पुर्णज वर्षाकरीता 'प्राईि लेंडींग रे ट' भाडे पट्टयाने मदलेल्या र्िीनीचे शासकीय िुल्याचे 10 टक्के असावा.000/- . 8. करीता 1 वर्षाची नुकसान भरपाईची खालीलप्रिाणे भरणा करुन घेण्यात येईल.000/- 9.50. 1. 7.2015/प्र. शासन मनणजय िहसूल व वन मवभाग पी.28/र्-1.(अक्षरी रुपये एक लाख बावन्ि हिार दोिशे फक्त) थकबाकी स्वरुपात शासि िमा करणे क्रमप्राप्त ठरते .200/.50. अर्जदार श्री.000/.000/. नमुि क्षेत्रातील िासकीय िर (प्रभत हेक्टर) िासन भनणजयानुसार प्राईम लेंडींग रेट (10%) एकुण क्ष्ज्ञेत्र 2. मशघ्रमसध्द गणकानुसार िौर्ा सावली (वाघ). मद. अ] जद.000/स्वाजमत्वधिाची रक्कम भरणा करुि उपजवभागीय अजधकारी/तहजसलदार.52. 18/4/2013 िं तर 800 ब्रास गौण खजििाकरीता रु.100 बाा्रस गौणखभनर् रॉयल्टी+ िुपृष्ठ कर + अर्ज फी 100 बाा्रस गौणखभनर् 7 रॉयल्टी+ िुपृष्ठ कर + अर्ज फी 100 बाा्रस गौणखभनर् 8 रॉयल्टी+ िुपृष्ठ कर + अर्ज फी 1300 ब्रास 6 20756 15 29/5/2014 20796 21 19/6/2014 20796 60 2/12/2014 266876 तपासणीअंती खालील मुद्ये जिदद शिास येतात.क्र. ब] जद. 1. 20. अ. समतश अिरनाि हसह यांना पुढील वर्षाकरीता भुपृष्ठ कराचा भरणा करणे आहे . 75. 1. क्र.आर करीता िेय रक्कम (एक वर्ाजकरीता) रु. 18/4/2013 चे सर्व्हेक्षणामध्ये िमुद क्षे त्रातूि 1261 ब्रास गौण खजििाचे उत्खिि झाल्याचे स्पष्ट आहे .प्रती हे क्टर मदले आहे .

त्याचप्रिाणे तहसीलदारांनी सदर क्षेत्राची िोका तपासणी करून गौण खणीर् उत्खननासाठी िागणी क्षेत्र योग्य असल्याबाबत मनरीक्षण अहवाल सादर केला आहे तसेच संबमधत ग्रािसभेने ठराव करून उत्खनन करण्यासाठी ‘ना-हरकत’ मदलेले आहे . हा पट्टालेख अर्जदाराने. मतिे खाणपट्टा िंर्ुरी आदे शापासुन साठ मदवसांचे आंत मनयि 14 (3) नुसार 'निुना-ड' िध्ये रीतसर खमनपट्टा मनष्पादीत करुन दे ण्यात येईल आमण असा खाणपट्टा वरील िुदतीत मनष्पामदत करुन दे ण्यात आला नाही. आदे श ज्याअिी. रा. अप्पर मर्ल्हामधकारी. दरवर्षी 15 एमप्रल. सरदार पटे ल वाडज . 573. मर्. 3. 15 र्ुलै. वधा िला प्राप्त झालेल्या अमधकाराचा वापर करुन श्री. वधा येमिल शासमकय र्िीनीचे दगडखाण लावण्यास खाणपट्टयावर मद. वधा यांना िौर्ा सावली (वाघ) शासकीय िालकीचा स. वरोरा.सवज प्रकारचे कुठलेही आकाराचे दगड तसेच िुरुि. पट्टे धारकास र्ेव्हा खाणपट्टा िंर्ुर करण्यात आला असेल.59 पैकी 2.________ पयंत परवानगी दे ण्यात येत आहे . वरोरा._______ ते जद. . (वेळोवळी बदल झाल्याप्रिाणे आकारण्यात येईल. ता. तर सदरचा खाणपट्टा िंर्ुरीचा आदे श आपोआप रद्द होईल. -: अटी व शिी :1. र्ून. एकुण आरार्ी 13. सबब.प्रती ब्रास प्रिाणे आकारण्यात येईल. त्यानुसार मद.('प्राईि लेंडींग रे ट' िध्ये प्रत्येक वर्षी बदल होत असल्याकारणाने नुकसान भरपाईची रक्कि एक वर्षाकरीता भरणा करुन घेण्यात आली आहे .00 हे . 4. संबमधत नोंदणी शुल्क मनबंधकाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे .) यासंबंधात भमवष्यात िकबाकी मनघाल्यास अर्जदार ती भरण्यास बंधनकारक राहील. िहाराष्र गौण खमनर् उत्खनन मनयि (मवकास व मवमनयिन) मनयि 2013 चे मनयि 14 (1) अन्वये िी. खाणपट्टा मनष्पादन केलेल्या तारखेपासुन खाणपट्याचे नुतमणकरण िुळ खाणपट्टयाच्या कालावधीहु न अमधक काळ असणार नाही. मर्ल्हा खमनकिज अमधकारी. बोल्डर र्े वापर करण्यात हकवा उचलण्यात आले आहे . संर्य भागवत.आर ता. 50 प्रती िे रीक टन हकवा रु. स्व:खचाने. 2. सप्टें बर आमण मडसेंबर िमहन्याच्या संपणारया भागासाठी भरणे आवश्यक राहील.नं. प्रस्तुत खाणपट्टयाची िुदत 03 (तीन) वर्षाकरीता वाढमवण्यात येत आहे . हहगणघाट. वधा यांनी अर्जदारानी िागणी केलेल्या क्षेत्रात गौण खमनर् असल्याचे प्रिामणत केले आहे . स्वामित्वधन (Royalty):. 200/. मगट्टी.) [मनयि46 (1) नुसार] 5. त्यास रु.___________ते _____________या कालावधीसाठी खामलल अटी व शतीवर उक्त मनयिाचे मनयि 14(1) अन्वये िंर्ुर करीत आहे . समतश अिरनाि हसह. मर्. िाचज. 15 आक्टोबर व 15 र्ानेवारी च्या आंत.

त्याच्या क्षेत्रातून र्ाणारा कोणताही रस्ता. 11. भुपृष्ठ भागभाडे (Surface Rent):. 3000/. 7. र्ल वामहनी इत्यादीची यिा योग्य दे खभाल करे ल. परंतु या मनयिात अंतभूजत असलेल्या तरतुदींना कोणतीही बाधा न आणता सक्षि अमधकारी. त्याच्या पट्ट्ट्याच्या धारणक्षेत्रातील कोणत्याही प्रकारच्या र्मिनीची (शासकीय हकवा खार्गी र्िीन) दे खभाल करील. यापैकी र्े अमधक असेल ते भरण्यास पट्टे धारक पात्र होईल. सक्षि-अमधकारयांच्या िागणीनुसार स्वामित्वधनातील फरकाची रक्कि भरणे पट्टे दारावर बंधनकारक असेल. 13. असे स्वामित्वधन व खानकािासंबंधातील इतर दे य रकिा भरण्यासाठी शासनाने मनस्श्चत केलेला मदनांक उलटू न गेल्याच्या साठाव्या मदवसापासून स्वामित्वधन व खानकािासंबंधातील इतर दे य रकिा भरे पयजन्त प्रती वर्षी 15 टक्के दराने सरल व्यार् आकारण्यात येईल.पट्टे धारक तो खाणकािाकरीता वापरत असेल अशी र्िीनीच्या पृष्टाभागाकरीता मर्ल्हामधकारी यांनी मनस्श्चत केलेल्या खाणपट्टयाच्या मनर्ददष्ट केलेल्या दराने आमण तो त्या र्िीनीवर आकारण्यास योग्य र्िीन िहसुल व त्यावरील उपकर याहु न अमधक नसेल असे भुपृष्ट भाडे सुध्दा प्रती वर्षी दे ईल. पुढील गोष्टीची खात्री करून घेण्यासाठी खालीलप्रिाणे पुरेशा उपाययोर्ना करे ल. रॅि िागज. खाणीचा पृष्टभाग हा गाळ हकवा िाती हकवा िुरूि हकवा दगडाचे तुकडे हकवा िलबा हकवा इतर कोणताही मठसुळ हकवा िृदू िराचा असेल तर खाणीतील उतार मक्षमतर् सिांतर रे र्षेपासून पंचेचाळीस अंश इतक्या सुरमक्षत कोणािध्ये असेल.6. अंमति मनधारण केल्यानंतर. 8. रे ल्वे िागज. [मनयि 46 (सहा)] 10. पट्टे दाराकडू न खाणीच्या पायरया अशा रीतीने करण्यात येतील की पायरयांची रचना आमण प्रत्येक पायरीची ी ंची मदड िीटर पेक्षा अमधक असणार नाही. खमनर्े व इतर कचरा सुलभतेने काढता यावा यासाठी उघड्या खाणीतील पायरयांची ी ंची तसेच रुंदी योग्य प्रिाणात ठे वण्यात आली आहे . खाणकािास सुरवात करण्यापुवी पट्टे दाराने सक्षि अमधकारयांशी मवचार मवमनिय करून आमण त्याच्या स्व:ताच्या खचाने मर्ल्हा अमधक्ष्क भूिी अमभलेख यांच्या िाफजत पट्ट्ट्याचे मसिांकन करील आमण त्याला पट्ट्ट्याने मदलेले क्षेत्र दशजमवण्यासाठी आवश्यक ती ठळक सीिा मचन्हे आमण स्तंभ उभारून ते चांगल्या स्स्ितीत ठे वील आमण सीिा मचन्हे आमण स्तंभ नेहेिीच चांगल्या स्स्ितीत ठे वील आमण राखील. 12. वीर् पारे शन. पट्टे दार हा. 14. 9. खानकािासाठी लागणारे पाणी योग्य प्रकारे वाहू न नेण्यासाठी योग्य िागजही तयार करील. िृत भाटक भाडे (Dead Rent) :. पट्टे दार हा.प्रत्येकी 1 हे क्टरवर रु. खाणीचा पृष्टभाग कठीण खडकाने बनलेला असेल तर खाणीचा उतार मक्षमतर् सिांतर रे र्षेपासून साठ अंशापेक्षा र्ास्त नसेल अशा कोनात . हवाई रज्र्ु िागज ( एमरयल रोपवे). दे य स्वामित्वधनाची संगणना करण्याच्या प्रयोर्नािज पट्टे दार स्वयं-मनधारणाच्या आधारे उक्त रकिे ची संगणना करील व त्यानुसार कोर्षागारात भरणा करील.प्रती कॅलेंडर वर्षज प्रत्येक गौण खमनर्ाच्याबाबतीत िृतभाटक हकवा स्वामित्वधन.

अन्यिा खाणपट्टयाची परवानगी रद्द होउु शकेल. खाणपट्टाधारकांनी स्वामित्वधनाचा भरणा दर िमहन्याला व मनयमित करावा. र्र पट्ट्ट्यात मवमनर्ददष्ट न केलेले गौण खमनर् खान क्षेत्रात कोणत्याही वेळी आढळू न आले तर. 19. 21. सहािाही महशोब मर्ल्हामधकारी यांना सादर करणे आवश्यक राहील. खमनर्ाचे संरक्षण या बाबींची खात्री करून घेवन ू कायजकुशल व यिा योग्य पद्धतीने काि हस्तांतमरत करील व पार पडील.असेल आमण खाणीचा पृष्टभाग पायरयांच्या स्वरुपात असेल. खाणपट्टे दाराने हकवा त्याच्या हस्तांतरीताने हकवा अमभहस्तांतरीताने वरील कोणत्याही शतीचा / अटीचा भंग केल्यास झालेल्या उत्खननाबाबत लेखी नोटीस दे ण्यात येईल. गौण खमनर् आढळू न आल्याच्या मदनांकापासून तीन िमहन्याचे आत. 20. मनयि-23 अन्वये शासनाने िान्यता मदलेल्या प्रामधकृत व्यस्क्तकडु न खाणकाि आराखडा उपसंचालक भुमवज्ञान व खमनकिज मवभाग. स्िारके. कोणत्याही पायरीची ी ंची सहा िीटर पेक्षा र्ास्त असणार नाही आमण मतची रुंदी ी ंची पेक्षा किी असणार नाही. खाणीचे मवमनयिन व खाणीचा मवकास. परंतु. 15. 24. असा पट्टा मिळमवण्यासाठी अर्ज करण्यात कसूर केली तर सक्षि अमधकारयाला अशा गौण खमनर्बाबतचा पट्टा दु सरया कोणत्याही व्यस्क्तला िंर्ूर करता येईल. पट्टे दार त्याबाबतची िामहती सक्षि अमधकारयाला आमण संचालकांना मवनामवलंब दे ईल आमण त्या कािासाठी स्वतंत्र पट्टा मिळाल्याखेरीर् त्या गौण खमनर्ासंबधी कोणतेही खानकाि हाती घेणार नाही हकवा अशा गौण खमनर्ाची मवल्हे वाट लावणार नाही.खाणीचा िालक. नागपुर यांच्या कडु न िंर्ुर करुन दोन िमहन्याच्या आंत सादर करावे. 17. 18. क्रेशरकरीता प्रदु र्षण मनयंत्रण िंडळ यांचे नाहरकत प्रिाणपत्र िुदत संपल्यानंतर प्राप्त करुन घेण्याची र्बाबदारी खाणपट्टाधारकाची राहील. शासनाला हकवा शासनाने याबाबतीत प्रामधकृत केलेल्या व्यक्तीला खाण सुरु करण्याबाबतची सुचना 'निुना-च' िध्ये खाण सुरु केल्यापासुन पंधरा मदवसांच्या आत त्यांना मिळे ल अशा प्रकारे दे ईल. आमण उपरोक्त शतीची व अटीची पुतजता झाली नाही तर त्याचा खाणपट्टा रद्द करण्यात येईल. शासनाच्या िते . अन्यिा िंर्ुर खाणपट्टा रद्द करण्याचे अमधकार मर्ल्हामधकारी / अप्पर मर्ल्हामधकारी वधा यांना राहील. उत्खनन केलेले गौण खमनर् ठरामवक योग्य त्या िोर्िापाचे ढीग करून साठमवली र्ातील आमण प्रत्येक मढगाला क्रिांक मदला र्ाईल. र्र पट्टे दाराने. त्याचप्रिाणे. प्रदू र्षणापासून संरक्षण करण्याच्या हकवा सावजर्मनक आरोग्य हकवा दळणवळण यांना असलेला धोका टाळण्याच्या हकवा इिारती. हकवा इतर संरचना यांच्या सुरमक्षततेची सुमनस्श्चती करणारया . कािाचा पृष्टभाग नेहेिी स्वच्छ ठे वला र्ाईल आमण 16. 22. मनयि-34 :. खाणपट्टादाराने उत्खननाबाबत उत्खनन व मवक्रीचा िहावारी महशोब सादर करणे बंधनकारक राहील. 23. परवानगी मिळाल्याचे तारखेपासून तीन िमहन्याचे आंत खाणकािाला सुरवात करे ल आमण खाण कािगारांची सुरमक्षतता.

खमणपट्टाधारक दर िमहन्याच्या 10 तारखेपयंत पुवीच्या िमहन्याचे उत्पादन केलेले एकुण खमनर्ाचे प्रिाण व त्याचे िुल्य 'निुना-ड' िध्ये सादर करे ल. नदी. दोनशे मिटर अंतराच्या आंत कोणत्याही मठकाणी कोणतेही खाणकािे करणार नाही हकवा करण्यास परवानगी दे णार नाही.े नकाशे आमण अमभलेख सादर करण्याची आवश्यकता असेल तर त्याची तपासणी करण्यासाठी प्रवेश करण्याची परवानगी दे ईल. 31 िाचज रोर्ी संपणारया कालावधीसाठी सक्षि अमधकारी व संचालक यांच्या कडे 'निुना-ठ' िध्ये त्रैिामसक मववरणपत्र सादर करे ल. तसेच मर्ल्हामधकारी व संचालक भुमवज्ञान आमण खमनकिज संचालक. नाला. कोणत्याही र्लाशय. 27. योग्य वाटे ल त्याप्रिाणे. मनयि 46 (पंधरा) :. कोणत्याही र्मिनीच्या संबंधातील असा खाणपट्टा सिाप्त करता येईल हकवा संपुष्टात आणता येईल. परंतु आणखी असे की. 25. पाटबंधारयाची कािे हकवा सावजर्मनक बांधकािे यांच्या हद्दीपासुन र्र सुरुंगस्फोटाचा अंतभाव नसेल. र्र पट्ट्ट्याचा कालावधी वर्षज संपण्यापूवीच पूणज होत असेल तर पट्टे दार अशा किी कालावधीतील मववरणपत्र सादर करील.पट्टे दार हा स्वामित्वधनाच्या प्रदानाच्या 30 र्ुन. तसेच प्रत्येक वर्षाचा 15 र्ानेवारी पयंत िागील वर्षात काढलेल्या खमनर् िालाचे एकूण प्रिाण व त्याचे िुल्य दे णारे वार्दर्षक मववरणपत्र 'निुना-ढ' िध्ये सादर करील. कालवा. 27. खमनर्ाचे अपव्ययकारी उत्खनन होवू नये यासाठी अशा कोणत्याही अमधकारयाला योग्य वाटतील अशा वार्वी सूचना दे ता येतील आमण पट्टे दार.महताच्या दृष्टीने हकवा शासनाला योग्य वाटे ल अशा इतर प्रयोर्नासाठी कोणताही खाणपट्टा कायि स्वरूपी सिाप्त करणे इष्ट वाटत असेल तर पट्टे दाराला तीस मदवसांची उमचत नोमटस मदल्यानंतर. मनयि 46 (चौदा) :. शासनाला. 'खमनर् भवन' 1 ला िाळा. मनयि 46 :. पन्नास मिटर अंतराच्या आंत आमण सुरुंगस्फोटाचा अंतभाव असेल तर. नागपुर यांना परस्पर सादर करे ल. मशवार्ी नगर. रस्ता. 26. त्या तारखेला शासनाने वेळोवेळी मवमनर्ददष्टा केलेल्या दरानुसार पट्याने मदलेल्या क्षेत्रातुन काढलेल्या गौण खमनर्ावर स्वामित्वधन भरील . 31 मडसेंबर. उत्खनन अिवा र्िीन यांची तपासणी करण्याच्या प्रयोर्नािज हकवा अशा अमधकारयाकडे र्े लेख. 30 सप्टें बर. इतर पात्र व्यस्क्तला. 29. त्यांचे प्रतींमनधी हकवा व्यवस्िापक . मनयि 46 (चार):. परंतु.पट्टे दार हा ज्या तारखेला पट्टा िंर्ुर करे ल. कोणत्याही रे ल्वे िागाच्या हद्दीपासुन व शासनाच्या संबंमधत प्रामधकरणाची याबाबतीत लेखी परवानगी मिळाल्याखेरीर्. पट्टे दार हा शासनाने याबाबतीत प्रामधकृत केलेल्या कोणत्याही अमधकारयाला हकवा सक्षि अमधकारयाला हकवा सक्षि अमधकारयाने प्रामधकृत केलेल्या कोणत्याही अमधकारयाला त्याच्या पट्ट्ट्यातील कोणतीही इिारत. खाणपट्टा िुदतीपूवीच सिाप्त केल्यानंतर. हकवा शासनाचे िालकी असलेल्या हकवा मनयंत्रण असलेल्या अशा शासकीय कंपनीला हकवा िहािंडळाला खाणपट्टा दे ता येईल. 28.पट्टे दार हा संबंमधत रे ल्वे प्रामधकरणाची याबाबतीत लेखी परवानगी मिळाल्याखेरीर्.

1988. पुढील अमधमनयि व मनयि यांच्या सवज संबमधत तरतुदीचे आमण अमधमनयि व मनयि अन्वये केंद्र व राज्य शासनाने तयार केलेल्या संबमधत कायजपद्धतीचे काटे कोरपणे पालन करे ल. अशा कािाची व्याप्ती व त्या कािासाठी मवशेर्ष करून आवश्यक असलेल्या गौण खणीर्ाचे प्रिाण लक्षात घेवन ू असे लाभदायो शासकीय काि प्रिामणत करण्यास र्ो सक्षि असेल अशा कोणत्याही मवमशष्ट मवभागाच्या कोणत्याही अमधकारयाकडू न लेखी व मवमशष्ट मवनंती प्राप्त झाल्यानंतर. सुरुंग स्फोटकाचा वापर केल्यास. पट्टे दार हा क्षेत्राचे बाहे र वाहतुकीच्या कोणत्याही साधनाने नेल्या र्ाणारया गौण खणीर्ाच्या प्रत्येक मनगजत खमनर्ाबरोबर निूना-ण िधील वाहतूक पास दे ईल. मर्ल्हामधकारी. पट्टे दार हा. मर्ल्हा दं डामधकारी. 34. 35. रस्ता अिवा इतर कोणते ही सावजर्मनक बांधकाि हकवा संरचना यांच्या सुरमक्षततेचा अंतभाव असल्यास संबमधत रे ल्वे प्रामधकरणाचे हकवा या प्रयोर्नासाठी सक्षि अमधकारयाने प्रामधकृत केलेल्या कोणत्याही अमधकारयांचे सिाधान होईपयंत ते करण्याची व्यवस्िा करे ल. कोणतीही रे ल्वे. खार्गी र्मिनीतील पट्टा दे ण्यात आला असेल तर. पट्टे दार हा गौण खणीर्ाचे र्तन आमण मवकसन या संदभात राज्य शासन हकवा संचालक यांनी वेळोवेळी मदलेल्या योग्य अशा सवज सूचनांचे हकवा मनदे शाचे पालन करे ल. हकवा 33. िुख्य खाण मनरीक्षक. . पट्टे दार हा. आमण त्यानंतर मर्ल्हा दं डामधकारी हकवा िुख्य खाण मनरीक्षक यांनी मनदे श मदल्यास. 38. 39.हा अमधकारयाने मनस्श्चत केलेल्या कालावधीत सादर सूचनाचे पालन करणे त्याचे कतजव्य असेल. कालवा. िहामनयंत्रक. धनबाद. 32. र्िीन िालकाला हकवा यिास्स्िती. सक्षि अमधकारयाकडू न लेखी सूचना प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्याही खरयाखुरया शासकीय कािासाठी आवश्यक असणारी गौण खमनर्े . र्लाशय. पट्टाक्षेत्रातील उत्खनन केले नसलेल्या कोणत्याही भागातून स्वामित्वधन न घेता. पट्टे दार हा. सक्षि अमधकारयाला अशी सूचना दे ईल. 36. परंतु. पट्टे दाराला नुकसान भरपाईची रक्कि दे ईल. 37. 30. 31.  खमनर् संरक्षण व मवकास मनयि. शासकीय मवभाग. भारतीय खाण मवभाग आमण त्या क्षेत्रातील संचालक अिवा वमरष्ठ भूशास्त्रज्ञ अिवा कमनष्ट भू शास्त्रज्ञ यांना ताबडतोब अहवाल सादर करील.  खाण अमधमनयि. कोणत्याही मववृत्त उत्खननाची खोली ही त्याच्या उं चीपासून सवात खालच्या मबन्दु पयजन्त सहा िीटर पयजन्त पोहोचल्यास. र्र कोणत्याही शासकीय र्मिनीवर खाणपट्टा िंर्ूर करण्यात आला असेल तर पट्टे दार िहसूल प्रामधकारयांनी ठरमवल्यानुसार आमण मनस्श्चत केल्यानुसार शासनाला नुकसान भरपाई व भोगवटा िूल्य दे ईल. 1952. मवभागाचे काि म्हणून शासनाच्या कोणत्याही मवभागाला काढू न घेण्याची परवानगी दे ईल.

पोमलस अधीक्षक व सक्षि अमधकारी यांना आमण अपघाताचे गांभीयज लक्षात घेता तशी गरर् असल्यास भारत सरकारचे संबमधत खाण सुरक्षा संचालक यांनाही तत्काल दे ईल. . र्मिनीतून मिळालेल्या गौण खणीर्ाच्या अग्रक्रयामधकाराचा (अग्र हक्काने खरे दी करण्याचा) हक्क नेहेिीच शासनाचा असेल परंतु अशा सवज गौण खमनर्ासाठी पट्टे दारला अग्रक्रयामधकाराच्या वेळी प्रचमलत असलेल्या रास्त बार्ार भावानुसार हकित दे ण्यात येईल. त्या भागाची महरवाई मटकून राहील याची तो सुमनस्श्चती करील. 45. 40. 46. ज्या र्मिनीच्या संबंधात पट्टा दे ण्यात आला असेल. खाणपट्ट्ट्याचे क्षेत्राभोवती पट्टे दार वृक्षाची लागवड करे ल आमण त्याची दे खभाल करे ल. 41. 47. 43.मनयि 46 (अठरा) :. ज्या र्मिनीवर खाणपट्टा िंर्ूर करण्यात आला असेल. या पट्ट्ट्यात सिामवष्ट असलेली कोणतीही र्िीन की र्ी खाणपट्ट्ट्याने दे ण्याकमरता उपलब्ध नव्हती असे नंतर आढळू न आल्यास.पट्टे दाराने पट्टयाची अंबलबर्ावणी करण्याच्या तारखेपासुन 180 मदवसांच्या कालावधीत खाणकाि हाती घेण्यास कसुर केली असेल हकवा खाणकाि सुरु केल्यानंतर ते सलग 180 मदवसांच्या कालावधीसाठी िांबमवले असेल तर पट्याची अंिलबर्ावणी केल्याच्या हकवा यिस्स्ितीत खाणकाि िांबमवल्याच्या तारखेपासुन 180 मदवसांचा कालावधी पुणज झाल्यानंतर पट्टा व्यपगत झाल्याचे सिर्ण्यात येईल. पट्टे दार हा खाणकािाच्या आमण त्याचे किजचारी. ती र्िीन पट्टे दाराकडू न उपयोगक्षि करण्यात येईल. पट्टे दार हा सवज अपघाताची िामहती मर्ल्हा दं डामधकारी. आदे शाच्या हकवा सुचनांच्या तरतुदीचे उल्लंघन करून हकवा ज्याच्या अमधकार क्षेत्रात पट्टाक्षेत्र येत असेल अशा कोणत्याही अमधकारयाने हकवा असे कोणतेही कायदे . अशा कोणत्याही र्िीनीिुळे होणारया नुकसानीबद्दलच्या पट्टे दारच्या दाव्या पासून शासन िुक्त असेल. पाणी व इतर सुमवधा याबाबाच्या मवद्यिान अमधकाराचा आदर करील. स्िळाला भेट दे णारे लोक यांची सुरमक्षतता. 48. 42. आदे श हकवा सूचना याखाली असे आदे श दे ण्यासाठी सक्षि असलेल्या प्रामधकारयाने मदलेल्या कोणत्याही आदे शाचे उल्लंघन करून इिारत बांधणार नाही. आरोग्य व त्याची सोय यावर पमरणाि करणारया बाबींच्या संदभात अंिलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींचे पालन करे ल आमण इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे मनहीत असणारे िागज. खाणकाि करण्यापुवी पट्टे दार हा पमरस्स्िमतकीय संतुलन पुन:िापीत करे ल. 44. पट्टे दार हकवा त्याचा हस्तांतमरती हकवा अमभहस्तांमकती हा इिारत उभारण्याच्या संबंधात अंिलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या. गौण खमनर्ाचे संबधाने केंद्र अिवा राज्य शासन वेळोवेळी लागू करील असा कोणताही अमधमनयि आमण मनयि.

पृष्ठीय िृदा काढणे व ती वापरणे : र्ेिे पृष्ठीय िृदा असेल व ती गौण खमनर्ाचे पूवेक्षणासाठी हकवा खाणकािासाठी. या मवमनर्ददष्ट केलेल्या कालावधीत अशा प्रकारे लादलेल्या शास्तीचे प्रदान न केल्यास ज्या कालावधीत असे उल्लंघन करणे चालू रामहले असेल अशा कालावधीपयंत ठोकबंद भाड्याच्या दरा ईतक्या रकिे चा अमतमरक्त दं ड दर मदवशी आकारण्यात येईल. आणखी असे की. सक्षि अमधकारी. पयावरणाचे रक्षण: ज्या क्षेत्रासाठी खाणपट्टा दे ण्यात आला असेल त्या क्षेत्रातील गौण खमनर्ाचे पूवेक्षण. खाणकाि हकवा गौण खमनर्ावर प्रमक्रया करीत असताना प्रत्येक पूवेक्षण लायसनधारक हकवा खाणपट्टाधारक. अशा उल्लंघानाबाबत पुणप ज णे उपाययोर्ना केली नाहीतर. 50.पट्टे दाराला साठ मदवसापेक्षा किी नसेल इतक्या मदवसांची लेखी नोटीस सक्षि अमधकारयाला दे ी न व त्या नोटीशीत मवमनर्ददष्ट कारणे निुद करुन कोणत्याही वेळी खाणपट्टा सिाप्त करता येईल. 53. हकवा त्याचा हस्तांतमरती हकवा अमभहस्तांमकती यांच्यावर अंमति नोमटस बर्ावील आमण नोटीशीचा कालावधी संपल्यानंतर दे खील. खाणपट्टा तत्काल सिाप्त करे ल आमण शास्स्तच्या रकिे ची वसूली र्िीन िहसुलची िकबाकी असल्याप्रिाणे वसूल करे ल. हकवा त्याचा हस्तांतमरती हकवा अमभहस्तांमकती यांना नोटीस च्या मदनांकापासून तीस मदवसाच्या आंत अशा उल्लंघनाबाबत उपाय योर्ना करण्यासाठी त्याला मवचारणा करणारी लेखी नोमटस दे ईल आमण अशा कालावधीत उल्लंघनाबाबत उपाय योर्ना करण्यात आली नसेल तर. पट्टे दार. मनयि 48 (2) :. परंतु पट्टे दाराने मदलेल्या कारणासंबंमधत सक्षि अमधकारयाची खात्री पटली आमण उक्त नोटीशीच्या साठ मदवसाचा कालावधी संपण्यापुवी पट्टे दाराने अशा सिाप्तीसाठी त्याची संिती मदली तरच अशी सिाप्ती अंिलात येईल. िहाराष्र गौण खमनर् उत्खनन (मवकास व मवमनयिन) मनयि 2013 िधील मनयि 46(1) (एक) ते (एकतीस) या खाली मवमनर्ददष्ट करण्यात आलेल्या शती पैकी कोणत्याही शतीचे पट्टे दाराने हकवा त्याच्या हस्तांतमरतीने हकवा अमभहस्तांमकतीने उल्लंघन केले असल्यास. सक्षि अमधकारी हा.राज्यशासनाला मनयि 46 च्या तरतुदीनुसार खाणपट्टयाची सिाप्ती करता येईल. अशा नोटीशीच्या मदनांकापासून पंधरा मदवसाच्या कालावधीत अशा उल्लंघानाबाबत उपाय योर्ना करण्यासाठी पट्टे दार.49. सक्षि अमधकारी. या नोटीस चा कालावधी संपल्यावर लेखी आदे शाद्वारे लागू असलेल्या ठोकबंद भाडे दराच्या दु पटीइतक्या रकिे पेक्षा अमधक नसेल एवढी शास्ती आकारील व ती शास्ती असा आदे श मदल्याच्या मदनांकापासून आठ मदवसाच्या कालावधीत भरवायची आहे . वनस्पमत व प्राणी र्ीवन यांचे रक्षण आमण प्रदू र्षण मनयंत्रण करण्यासाठी शक्य तो सवज खबरदारी घेईल. पृष्ठीय िृदा स्वतंत्रपणे काढण्यात यावी. सक्षि अमधकारी. उत्खनन करावयाचे असेल तेिे. अशी शास्स्त आकारल्यानंतर असे उल्लंघन करणे चालू रामहले तर. 52. . 51. मनयि 48 (1) :. त्या क्षेत्रातील पयावरणीय वन्यर्ीव अमधवास.

ब) अशा मढगारयातून धोकादायक प्रिाणात पदािज वाहू न गेल्यािुळे भोवतालच्या र्मिनीची प्रत खराब होणे हकवा पाण्याच्या प्रवाहात गाळ साचणे अशा गोष्टी घडू नयेत त्यासाठी ते मढगारे योग्य प्रकारे बंमदस्त करून ठे वण्यात येतील. त्याचा साठा करून ठे वण्यात येणार नाहीत. 54. र्मिनीचेवर भराव टाकणे व ती पूवजवत करणे :  पूवेक्षण व खाणकािािुळे ज्या र्मिनीवर पमरणाि झाला असेल. टाकावू पदािाच्या योग्य प्रकारे पायरया करून व वनस्पतीची लागवड करून अन्यिा मतचे सपाटीकरण करण्यात येईल. गौण खमनर् खाणीच्या संपूणज गटािधे खाणकाि .  र्ेिे छोट्या खाणी िोठ्या प्रिाणावर आहे त आमण त्यांचे गटाने उत्खनन करण्यात येत असेल तेिे. टाकावू खडक आमण मवक्री योग्य नसलेले गौण खमनर् हे त्यासाठी राखून ठे वलेल्या र्मिनीवर योग्य आकाराचे ढीग करून स्वतंत्रपणे साठवण्यात येईल आमण र्वळपास वन र्िीन असल्यास तेिे त्याचे मढगारे करण्यात येणार नाहीत. गौण खमनर्ाच्या खाणी संबधातील तरतुदी. आमण र्ेिे पुनभजरण करणे शक्य नसेल तेिे. त्या र्मिनीचे टप्प्याटप्प्याने पुनभजरण करण्याचे. 55. कोणतीही असल्यास मढगारे टाकण्यात येणार नाहीत. तेिे आमण त्यातील मर्वाणू िारू नयेत आमण ते र्वळपासच्या क्षेत्रात पसरावेत हे लक्षात घेवन ू ती भमवष्यकालीन उपयोगासाठी स्वतंत्रपणे साठमवण्यात येईल. टाकावू खडक इत्यादीचा साठा करणे :  गौण खमनर्ाचे पूवेक्षण हकवा खाणकाि करताना तयार होणारे वृिावरण. क) र्िीन मतच्या िूळ वापरासाठी हकवा शक्य ते िवर इष्ट असलेल्या पयायी वापरासाठी करण्याच्या दृष्टीने र्ेिे इष्टति खोळीपयंत गौण खमनर्ाचे उत्खनन करण्यात आले असेल ते िे असे टाकावू खडक हकवा वृिावरण हकवा उपयोगी नसलेले पदािज यांनी गौण खमनर्े काढलेल्या खाणी िध्ये पुनभजरण करण्यात येईल. ती साठवून ठे वली र्ाणार नाहीत हकवा ती टाकली र्ाणार नाहीत. अशा प्रकारे काढू न टाकलेल्या पृष्ठीय िृदेचे र्वळच्या वन र्मिनीवर. मतच्यावर भराव टाकण्याचे व ती पूवजवत करण्याचे काि प्रत्येक पूवेक्षण लायसणधारक आमण खाणपट्टाधारक हाती घेईल आमण अशी कािे पूणज होण्यापूवी आमण पूवेक्षण हकवा खाणकाि सोडू न दे ण्यापूवी हे काि पूणज करण्यात येईल. र्ेिे पृष्ठीय िृदेचा वापर एकाच वेळी करता येवू शकत नसेल. वृिावरण. पद्धतमशर व शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात येतील.अशा प्रकारे काढू न टाकलेल्या पृष्ठीय िृदेचा वापर हा पूवेक्षण हकवा खाणकाि यासाठी ज्या र्मिनीची यापुढे आवश्यकता नसेल ती र्िीन पूवजवत करण्यासाठी हकवा ती पूवस्ज स्ितीत आणण्यासाठी हकवा बाह्य मढगारयांचे सपाटीकरण हकवा भुदृश्य करण्यासाठी करण्यात येईल.

56.  लायसन आमण खाणपट्टा चालू असे पयजन्त त्या झाडाची मनगा राहील. 59.सोडू न मदलेल्या क्षेत्रात उत्खनन केलेल्या क्षेत्राचे पुनभजरण व त्यावर भराव टाकण्याचा कायजक्रि व ते क्षेत्र पूवजवत करण्याचे काि एकमत्रतपणे टप्प्याटप्प्याने केले पामहर्े . . सांडपाण्याची मवल्हे वाट:. 57. हवेचे प्रदू र्षण होवू नये यासाठी घ्यावयाची खबरदारी :.गौण खमनर् खाण. त्यात मवर्षारी हकवा आक्षेपाहज पदािज राहणार नाहीत हकवा किीत किी राहतील यासाठी शक्य अशी सवज र्बाबदारी घेईल. कारखाना हकवा त्यावर प्रमक्रया करण्याचा कारखाना येिून भूर्ल स्त्रोत्रािध्ये हकवा वापरत येणारया र्मिनीच्या पृष्ट्ट्भागावर सोडलेल्या सांडपाण्याची मवल्हे वाट लावताना. यासंदभात मवमनर्ददष्ट केलेल्या प्रिाणकांशी हे सांडपाणी अनुरूप असेल आमण ते र्वळपास वन र्िीन असल्यास तेिे हे सांडपाणी वाहत र्ावू मदले र्ाणार नाही. प्रत्येक पूवेक्षण लायसणधारक व पट्टे धारक हा.गौण खमनर्ाचे पूवेक्षण हकवा खाण काि हकवा त्यावरील प्रमक्रयेचे काि व त्याचेशी संबमधत कािे करत असताना बाहे र टाकली र्ाणारी धूळ.  कोणतेही पूवेक्षण हकवा खाणकाि िुले र्ेवढी झाडे नष्ट झाली असतील त्याच्या दु पटीपेक्षा किी नसतील इतकी झाडे त्याच क्षेत्रात हकवा संबमधत प्रामधकरण. ध्वमन प्रदू र्षण होवू नये यासाठी घ्यावयाची खबरदारी: प्रत्येक पूवेक्षण लायसण धारकाकडू न हकवा पट्टे धारकाकडू न गौण खमनर्ाचे पूवेक्षण. प्रादे मशक पयावरणीय मनधारण (REA) आमण प्रादे मशक पयावरणीय व्यवस्िापन योर्ना (REMP) या संकल्पनेनुसार पट्टे दार हकवा त्यांच्या गटाने पयावरण मवर्षयक परवानगी मिळमवली पामहर्े. खानकाि हकवा त्यावर प्रमक्रया करत असताना त्यातून होणारे ध्वनी प्रदू र्षण हे अनुज्ञेय ियादे च्या आत राहील यासाठी त्याच्या उगिस्िानी ते किी करण्यात येईल हकवा त्यावर मनयंत्रण ठे वण्यात येईल. वनस्पतीचे पुन:स्िापण: प्रत्येक पूवेक्षण लायसण धारक हकवा खाणपट्टा धारक हा पूवेक्षण लायसन हकवा खाणपट्ट्ट्याखालील क्षेत्रात व लगतच्या भागात असणारया वनस्पतीची किीत किी हानी होईल अशा प्रकारे पूवेक्षण हकवा यिास्स्िती खाण काि करील.  पूवेक्षण हकवा खाणकाि यािुळे नष्ट झालेल्या वनस्पतीचे शक्य असेल मततक्या प्रिाणात पुन: स्िापना करील. धूर हकवा धुरके इत्यादीिुळे होणारे हवेचे प्रदू र्षण त्या त्यावेळी अिलात असलेल्या पयावरण मवर्षयक कायद्यािधे मवमनर्ददष्ट केलेल्या अनुज्ञेय ियादे च्या मनयंत्रणात व त्या ियादे च्या आंत ठे वण्यात येईल. 58. त्यानंतर ती झाडे वन खात्याला हकवा राज्य शासनाने नािमनदे मशत केलेल्या इतर कोणत्याही प्रामधकरणाकडे सुपूदज करे ल. पयावरण हकवा वन िंत्रालयाचे प्रादे मशक कायालय हकवा प्रामधकृत अमधकारयाने मनवडलेल्या इतर कोणत्याही क्षेत्रात लावण्यासाठी ताबडतोब उपाय योर्ना करील.

However. necessary corrective measures shall be carried out. particularly relating to the quantities of minerals to be extracted from each block based on the available reserve. Hon. It should be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the central pollution control board in this regard. The lease holder shall undertake adequate safeguard measures during extraction of material and ensure that to this activity. They should immediately undertake a scientific study in this regard and furnish the information latest by 31st. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads. . complete information regarding the above quarries. No new stone quarry proposal is recommended at this juncture. The status of implementation of measures taken shall be reported to environment department and work shall be completed before the start of sand mining. 2013. the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected. May. Also they should furnish status of compliance of the general and specific conditions stipulated bellow by 31st. 63. Supreme Court directions to adopt proposed Model Mining rule 2010 shall be complied with by the concerned department. if at any stage. 2013 61.पयावरण मवभागाने घालून मदलेल्या अटी :General Conditions :60. The EC now Being issued is subject to review based on the information which will be received by 31st . 62. it is observed that the ground water table is getting depleted due to the mining activity. such as regular water sprinkling shall be carried out in critical area prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading an unloading and all transfer points. Effective safeguard measures. District collector/ Mining Officers shall ensure this. Only ongoing/ existing lease are recommended for renewal. The validity period of the ECs will be up to lease period of five years. May. except only with the permission from competent authority. Meanwhile. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out around the mine lease area during the mining operation. No tree-felling shall be done in the leased area. 2013. has not been collected and furnished by the District Mining Officer. May.

Thus no horizontal expansion shall be taken up. 76. No wildlife habitat will be infringed. All necessary statutory clearance shall be obtained before start of mining operations. 68. 72. The lease holder shall obtain necessary prior permission of the competent authorities of drawl of requisite of water (surface water and ground water) if required for the project. quarrying shall be restricted within the area already in operation although the lease area may be more. No mining shall be carried out in the vicinity of natural /manmade archaeological sites 71. 70. Environmental clearance is subject to beating clearance under the Wildlife (protection) Act 1972 from the competent authority if applicable to this project. Mining shall be limited to day hours time only. Such site plan duly verified by competent authority shall be submitted to Environment Department 67. 69. Transportation of materials shall be done by covering the trucks /tractors with tarpaulin or other suitable mechanism so spillage of mineral /dust take place. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment. Till the detailed rules for the stone quarries (which are under preparation at the government level) are issued. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of mining /Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration. shall be properly collected and treated so as to conform to standards prescribed by MoEF /CPCb.64. Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with local DFO/Horticulture Officer. . 74. Where the quarry is in a hilly terrain and where some part of the hill is already cut for quarrying further hill cutting shall not in such cases deepening the existing operational area may be preferably done. The leading shall not be done during night hours. 65. Waste water if any. 77. 75. 66. 73. Parking of vehicles should not be made on public places.

84. Ambient air quality boundary of the precise mining area shall conform to the norms prescribed by MoEF. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out around the mine lease area during the mining activity. April. Appropriate imitative measures shall be taken to prevent any kind of pollution in consultation with Maharashtra pollution Control Board. 82. 86. 83. Special measures shall be adapted to prevent the nearby settlements from the impact of mining activities. Dispensary facilities for first. The mineral transportation shall be kept under control and regularly monitored. Effective safeguard measures. . shall be carried out regularly. The mineral transportation shall be carried out through the covered trucks only and the vehicles carrying the mineral shall not be overload. 81. 80.78. the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected. and November. if required. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease from the vehicles used for transportation. The lease holder shall undertake adequate safeguard measures during extraction of material and ensure that due to this activity. District Collector / Mining Officer shall ensure this. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads. 79. The status of implementation of measures taken shall be reported to environment department and work shall be completed before the start of sand mining. with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking. necessary corrective measures shall be carried out. such as regular water sprinkling shall be carried out in critical area prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading and all transfer points. medical health care and sanitation etc. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Ambient air quality will be monitored at the side and the nearest habitation in the month of January. Maintained of road through which transportation of minor mineral is to be undertaken. GOI. safe drinking water.aid shall be provided at side. Occupational health surveillance program of the worker should be undertaken periodically. It should be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the central pollution control board in this regard. Provision shall be made for housing the worker at side. 85.

88. An environment audit shall be annually carried out during the operational phase and be submitted to the Environment Department's. 89. 90. (ii) Hierarchical system of Administrative order to deal with environmental issues and ensuring compliance of EC conditions and (iii) System of reporting of non compliance / violation of environmental norms to the District Collector. Revenue Authorities shall submit within 3 month their policy towards address (i) Standard operating process / procedure to bring in to focus infringement /deviation/ violation of environmental norms/conditions. 91. Where the quarry is in a hilly terrain and where some part of the hill is already cut for quarrying further hill cutting shall not. Any change in mining area. Digital processing of the lease area in the district using remote sensing technique shall be done regularly once in three years for monitoring and report submitted to the Environment Department. Till the detailed rules for the stone quarries (which are under preparation at the government level) are issued. quarrying shall be restricted within the area already in operation although the lease area may be more. except only with the permission from competent authority. No tree-felling shall be done in the leased area. Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by CPCB. entailing capacity addition with change in process and or mining technology. Thus no horizontal expansion shall be taken up. 92. 93. The funds earmarked for environment protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. 96. Yearwise expenditure shall be reported to the Regional Office. 2006 (as amended) . The Mining Officer shall submit six monthly reports in hard and soft copy on the status of compliance of the stipulated environmental clearance condition including results of monitored data (both in hard & soft copies) to the Environment department and the District Collector. modernization and scope of warding shall again require prior Environment Clearance as per provisions of EIA Notification. 95. 94. the respective Regional Office of the Maharashtra Pollution Control Board. In such cases deepening the existing operational area may be preferably done. Bhopal.87. Ministry of Environment and Forests. Khasra/Gat Numbers.

. 1981. 101. 1986 100.5 R. 99. and its amendments. Authority/Environment Department will revoke or suspend the Environment Protection Act. if any. Hazardous wastes (Managements and Handling) Rules 1889 and its amendments. District mining officer should insure this and submit compliance report to Environment with approval from Collector. a fresh reference should be made to the department made to the department to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to incorporate additional environmental protection measures required. In case of any deviation or alteration in the project proposed from those submitted to this department for clearance. if any of action initiated under EP Act. Mining Officer shall submit the list of blocks satisfying conditions stipulated above to SEIAA / Environment dept. the public Liability insurance Act 1991. 1986 and rules there under. The revised list of blocks and conditions stipulated above shall be made available in public domain. The above stipulation would be enforced among other under water (Prevention and Control of pollution) Act. 103. Any appeal against this Environmental clearance shall lie with the national green tribunal Van Vigyan Bhavan Sec. This EC accorded on the basis of information submitted concerned District Mining Officer.97. 98. It should be published in two local language newspapers and at each block where mining operation is proposed.Puram New Delhi-110 022 if preferred within 30 days as proscribe the under section 16 of the National Green Tribunal Act 2010. 1974 the air (Prevention and Control of pollution) Act. 102. the environment (Protection) Act.K. Hence this clearance does not have immunity to the project proponent in the case filed against him. The Environment department reversed the right to add any stringent condition or to revoke the clearance if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of the department or for that matter for any other administrative reason. The environmental clearance is being issued without prejudice to the action initiated under EP Act or any court case pending in the court of law and it does not mean that project proponent has not violated any environmental laws in the past and whatever decision under EP Act or of the Hon'ble court will be binding on the project proponent. In case of submission of false document and non compliance of stipulated conditions.

 पट्ट्ट्यात मवमनर्ददष्ट केलेली इतर कोणतेही कािे करणे .  खाणकाि करणे. serialNumber=9ab93826c3b83b437618a7 5fe62c8536d39991a87b199afd6804b8c02 de64d01 Location: Wardha Date: 2015. खाणीतील रस्ते खोदणे. हहगणघाट. c=IN. o=COLLECTOR OFFICE WARDHA. मर्. मर्. त्यानुसार सदर र्मिनीचा ताबा मदल्यापासून र्मिनीचे भोगवटा िूल्य व नुकसान भरपाईची रक्कि प्रचमलत कायज पद्धमतनुसार मनस्श्चत करून येणारी रक्कि व र्िा करावयाचे लेखामशर्षज या कायालयास त्वमरत कळवावा. जदपक करं डे (मो.22 19:06:57 +05'30' अप्पर मर्ल्हामधकारी.  संयंत्रे व यंत्र सािुग्री उभारणे. ou=GOVERNMENT. Digitally signed by BHAGWAT SANJAY MADHUKAR DN: cn=BHAGWAT SANJAY MADHUKAR.  पाण्याचा वापर करणे.पट्टे दाराचे अमधकार : वरील मनयि 46 िध्ये निूद केलेल्या शतीना अधीन राहू न पट्टे दारास त्यांच्या खाणकािाच्या प्रयोर्नाकमरता पुढील अमधकार असतील. वधा यांना िामहती तिा पुढील कायजवाहीस्तव अग्रेर्षीत.3587698. वधा. आपले लक्ष अट क्रं. 9730218981) तहमसलदार हहगणघाट. भुगावकर (मो.िं .  ढीग तयार करण्यासाठी र्मिनीचा वापर करणे . कृपया खाणपट्ट्ट्याचे मठकाणी वेळोवेळी भेट दे वन ू . 2] श्री.र्र कोणत्याही शासकीय र्मिनीवर खाणपट्टा िंर्ूर करण्यात आला असेल तर पट्टे दार िहसूल प्रामधकारयांनी ठरमवल्यानुसार आमण मनस्श्चत केल्यानुसार शासनाला नु कसान भरपाई व भोगवटा िूल्य दे ईल. 9405999333).िं .06. st=Maharashtra. (मवमहत निुने सोबत र्ोडले आहे त. इिारती व रस्ते बांधणे. िात्र पट्टे दाराने अशा प्रकारे स्वत:कडे ठे वलेल्या क्षेत्राचे स्वत:च्या खचाने पुन्हा मसिांकन करून घेणे आमण क्षेत्रातील काही भाग प्रत्यर्दपत करण्याच्या त्याच्या हे तुमवर्षयी सक्षि अमधकारयास मकिान सहा िहीने आधी नोमटस दे णे. त्याचप्रिाणे कृपया खाणपट्ट्ट्याचे मठकाणी वेळोवेळी भेट दे वन ू पट्ट्ट्यातील अटी व शतीनुसार खाणकािाचे मनरीक्षण करून.) प्रतीमलपी :1] श्री. 38 . वधा यांना िाहीतीस्तव अगेमर्षत. उपमवभागीय अमधकारी. याकडे वेधण्यात येत आहे .CID .  खड्डे . खाणपट्ट्ट्याच्या कालावधीत प्रत्यावतीत करणे . इिारती व रास्ते बांधण्याचे सामहत्य मिळमवणे आमण मवटा बनमवणे.  त्याला खाणपट्ट्ट्याने मिळालेल्या क्षेत्राचा काही भाग.  स्वामित्वधनाची रक्कि मदल्यावर खोदकाि करून. शतजभग ं ाचा प्रकार आढल्यास तपासणी अहवाल मवना मवलंब सादर करावा.

िं . 3] श्री. त. वधा यांना िाहीती व उमचत कायजवाहीस्तव अग्रेमर्षत.िं . वरोरा. ou=GOVERNMENT. 4] श्री. ता.सा. [मनयि 46 (सहा)] 5] अर्जदार श्री. मर्. चंद्रपूर यांना िामहती व आवश्यक कायजवाहीस्तव अग्रेर्षीत.पट्ट्ट्यातील अटी व शतीनु सार खाणकािाचे मनरीक्षण करून शतजभग ं ाचा प्रकार आढल्यास तपासणी अहवाल अमवलंब सादर करावा. serialNumber=9ab93826c3b83b437618a75f e62c8536d39991a87b199afd6804b8c02de6 4d01 Location: Wardha Date: 2015. वधा .06. 7387254363).CID . सजतश अमरिाथ हसह (िो. o=COLLECTOR OFFICE WARDHA. वरोरा. सावली (वाघ). तलाठी सावली (वाघ). हहगणघाट. एस. िंडळ अमधकारी.scribd. उके (मो. आर. Digitally signed by BHAGWAT SANJAY MADHUKAR DN: cn=BHAGWAT SANJAY MADHUKAR.क्र. सरदार पटे ल वाडद . टी. c=IN. 6] प्रस्तुत आदे श www.3587698. ता. st=Maharashtra. मर्.com/adcwardha या संकेत स्िळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे त. वधा यांना िाहीतीस्तव व या क्षेत्राचे एकुण भुपृष्ट भाडे ची रक्कि एका वर्षाकरीता मकती आकारन्यात यावी या बाबत लेखी प्रिाणपत्र सादर करावे.22 19:07:14 +05'30' अप्पर मर्ल्हामधकारी.नं. रा. हहगणघाट. 9637656531). ता. 9049868005). भोगे (मो. 37. जि. आर.

) 7] िर पट्टे दार हा कांपनी ककवा भागीदारी सांस्था ककवा सहकारी सांस्था असेल तर.नमुना च [जनयम 34 पहा] खाण / दगडखाण सुरु करण्याची सुचना खाण काम सुरू केल्यापासून 15 जदवसाचे आत सादर करावे 1] (एक) खोदुन काढण्यात आलेल्या गौण खजनिाचे नाव : (दोन) खोदुन काढण्यात आले ल्या इतर खजनिाचे नाव / खजनिाची नावे कोणतेही असल्यास : 2] दगडखाणीचे / खाणीचे नाव : 3] दगड खाण सुरु करण्याचा जदनाांक : 4] ज्या प्राजिकाऱ्याकडु न खाणकाम योिनेस मांिरु ी जमळाली त्या प्राजिकरणाचा पत्र क्रमाांक आजण जदनाांक : (प्राजिकरण जवजनर्ददष्ट्ट करावे) 5] पट्टे दाराचे / मालकाचे नाव व पत्ता : 6] दगड खानीची मालकी : अ) सावविजनक क्षेत्र : ब) सांयक् ु त क्षेत्र : क) खािगी क्षेत्र : (सांयक् ु त क्षेत्राच्या बाबतीत. : ब) जनयुक्तीचा जदनाांक : . पत्ता व मोबाइल क्रां. प्रभारी सांचालकाचे नाव आजण पत्ता व नोंदणीकृ त कायालयाचा पत्ता दशववावा: 8] दगडखाण / खाणकाम भाडे पट्टयाचा तपजशल (खाणकाम भाडे पट्टा) अ) जनष्ट्पादनाचा जदनाांक ब) कालाविी__________पासुन_________पयंत क) लायसन अांतगवत क्षेत्र :__________हे क्टर 9] भाडे पट्टयाचे स्थान (एक) टोपोजशट क्रमाांक : (तीन) गाांव______________ (दोन) (चार) (पाच) (सहा) भुकर सवेक्षण / खसरा क्रमाांक : तालुका/ तहजसल__________ जिल्हा____________राज्य____________ डाक कायालय : िवळचे रे ल्वे स्थानक : पोजलस ठाणे: अांतर : िवळचे जवश्रामगृह / डाक बांगला : 10] पुवीच्या मालकाचे नाव व पत्ता असल्यास आजण भाडे पट्टा सोडल्याचा जदनाांक : 11] एिांटचा तपजशल : अ) नाव. प्रत्येक कांपनीच्या भागाची टक्केवारी जवजनर्ददष्ट्ट करावी.

पत्ता व मोबाइल क्रां. : ब) जनयक्तीचा जदनाांक : जठकाण :जदनाांक :- सही सांपण ु व नाव : पदनाम मालक/एिांट/ खजनकमव अजभयांता/ व्यवस्थापक . पत्ता व मोबाइल क्रां.12] खाणकाम अजभयांताचा तपजशल : अ) नाव. : ब) अहव ता : क) जनयुक्तीचा जदनाांक : ड) सेवायोिनेचा दिा : पुणव वेळ अिव वेळ 13] व्यवस्थापकाचा तपजशल : अ) नाव.

............सी... डब्लल्यु............. चलन क्रमाांक ...................................... पट्टे दाराची / एिांटची स्वाक्षरी ................ या कालाविी करीता स्वाजमत्विन रु ....... चलन क्रमाांक ...नमुना ड [ जनयम 46 (पांिरा ) आजण 66 (15) पहा] मजहन्यासाठी घे तलेल्या सामग्रीच्या एकुण पजरमाणाचे माजसक जववरण [ प्रत्येक मजहन्याच्या जदनाांक 10 पयंत (1) भुशास्त्र आजण खजनकमव सांचालनालय............................ या कालाविीकरीता प्रदान केले ले भाडे रु .............क्रमाांक क) तहजसल जिल्हा ड) खाणपट्टयाखाजलल क्षेत्र इ) खजनिाचे नाव ई) जनष्ट्पादनाचा जदनाांक आजण पट्टे दाराचा कालाविी I) माजगल मजहन्याच्या अखेरीस जशल्लक (ब्रास/एमटी) II) मजहन्याभरातील उत्पादन (ब्रास/एमटी) III) एकुण (ब्रास/एमटी) IV) मजहन्याभरात झाले ली जवक्री (ब्रास/एमटी) V) मजहन्याच्या अखेरीस जशल्लक (ब्रास/एमटी) VI) शेरा 3) दररोि जनयुक्त केलेल्या कामगाराांची सरासरी सांख्या : (एक) खाणीमध्ये (दोन) क्रशरच्या िागी / झोत भट्टीच्या जठकाणी 4) मजहनाभरात जनयुक्त केलेल्या कामगाराांची सांख्या : 5) मजहन्यातील कामाचे जदवस : 6) मजहनाभरात प्रदान केलेले अखेरचे भाडे / स्वाजमत्विन अ) ..........सी ब) पी....... जदनाांक ............... जदनाांक ......... ब) .. महाराष्ट्र राज्य नागपुर (2) जिल्हाजिकारी विा याांना सादर करावयाचे ] 1) पट्टे दाराचे नाव व पत्ता : 2) खानीचे जठकाण : अ) गाव / एफ.

.... ......सी... द्वारे चलन क्र........... क्रमाांक / एफ सी क्रमाांक क) भाडे पट्टया खाजलल क्षेत्र हे क्टरमध्ये ड) तहसील जिल्हा :- 3) खजनिाचे नावे : 4) भाडे पट्टयाच्या मांिरु ीचा जदनाांक : 5) भाडे पट्टयाच्या जनष्ट्पादनाचा जदनाांक आजण भाडे पट्टयाचा कालाविी : 6) वर्षाचा प्रारां जभक जशल्लक - घन मीटसव मेरीक टन 7) वर्षवभरातील उत्पादन - घन मीटसव मेरीक टन 8) एकुण (स्तांभ 6 व 7 ची बेरीि) घन मीटसव मेरीक टन घन मीटसव मेरीक टन 9) वर्षवभरातील उत्पादनाची एकूण ककमत 10) वर्षव भरातील एकुण जवक्री 11) जवकलेल्या सामग्रीची एकुण ककमत रु 12) वर्षाच्य अखेरीस जशल्लक : 13) स्वाजमत्विनाचा दर : 14) वर्षवभरात जवकलेल्या मालातील दे य असलेले एकुण स्वाजमत्विन : अ) जदनाांक 31/12/20___रोिी असले ली पुवीची जनयत जशल्लक रुपये : ब) चुकती करावयाची रक्कम रु : क) चुकती केले ली रक्कम . 16) िेथे काम पुणव केले आहे त तसेच चालु आहे त्या कामाचा तपजशल 17) खानीची कमाल खोली : 18) वर्षवभरात जनयुक्त केलेल्या कामगाराांची सांख्या : पट्टे दाराची/ एिांटची स्वाक्षरी .....नमुना ठ 30 िुन/30 सप्टें बर/31 जडसेंबर/ 31 माचव रोिी होणाऱ्या स्वाजमत्विनाच्या अजिनाचे त्रेमाजसक जववरण (प्रत्येक वर्षाच्या 1 ऑगष्ट्ट / 1 नोव्हें बर / 1 फेबुवारी / 1 मे रोिी सादर करावयाचे ) 1) पट्टे दाराचे नाव व पत्ता : 2) खानीचे जठकाण अ) गाांव / वन डब्लल्यु सी ब) पी..... चलन क्र.......... ड) दे य जशल्लक : 15) प्रदान केले ले रीक्त भाटक रु ......... ..... जदनाांक .............. जदनाांक .....

... चलन क्र...... जदनाांक ..सी........... ड) दे य जशल्लक ..सी...जदनाांक ........... 16) िेथे काम पुणव करण्यात आले आहे ककवा चालु आहे त्या जठकाणचा तपजशल : 17) खाणीची कमाल खोली : 18) वर्षवभरात जनयुक्त केलेल्या कामगाराांची सांख्या : पट्टे दाराची / एर्ंटची स्वाक्षरी ....................द्वारे प्रदान केलेले मृत भाटक रु ..................... क) प्रदान केले ली रक्कम रु ...... क्रमाांक :क) खाणपट्टयाखाजलल क्षेत्र हे क्टरमध्ये :ड) तहसील: जिल्हा 3) खजनिाची नावे : 4) खाणपट्टयाच्या मान्यतेचा जदनाांक 5) खाणपट्टयाच्या जनष्ट्पादनाचा जदनाांक आजण खाणपट्टयाचा कालाविी : 6) वर्षाच्या सुरुवातीची जशल्लक - घन मीटर मेरीक टन 7) वर्षातील उत्पादन - घन मीटर मेरीक टन 8) एकुण (स्तांभ 6 व 7) घन मीटर मेरीक टन 9) वर्षव भरातील उत्पादनाचा एकुण खचव :10) वर्षवभरातील एकुण जवक्री :11) जवक्री केलेल्या सामग्रीची एकुण ककमती 12) वर्षाच्या अखेरची जशल्लक :13) स्वाजमत्विनाचा दर :14) वर्षवभरात जवक्री केले ल्या सामग्रीच्या जवक्रीवरील एकुण दे य स्वाजमत्विन अ) जदनाांक 31/12/20___रोिी दे य असलेली मागील जशल्लक रु ......................... चलन क्र.......नमुना ढ [ जनयम 46 (पांिरा) पहा] मागील वर्षात सामग्रीच्या एकुण परीमाणाचे वार्दर्षक जववरण आजण त्याचे ...... [ प्रत्येक वर्षाच्या 15 िानेवारी पयंत (एक) भुशास्त्र आजण खजनकमव सांचालनालय महाराष्ट्र राज्य नागपुर (दोन) जिल्हाजिकारी विा याांना सादर करावयाचे ] 1) पट्टे दाराचे नाव व पत्ता : 2) खाणीचे जठकाण अ) गाव/ वन जवभाग ब) पी.... 15) चलन क्रमाांक ......................... ब) प्रदान करावयाची रक्कम रु .. क्रमाांक/एफ.. जदनाांक ...... या वर्षाकरीता मुल्य....