You are on page 1of 87

MGA

SINAUNANG
SIBILISASYO
N

• Ang R e b o l u s y o n g N e o l I t I k o ang
naging dahilan ng malaking pagbabago sa estilo
ng pamumuhay ng mga tao.
• Mula sa pangangaso ng mga hayop at pag-iipon
ng mga prutas natuto ang mga tao na magtanim.
• Sa kaalaman sa A g r I k u lt u r a nagmula
ang iba’t ibang uri ng pagbabago sa daigdig.
• Dahil sa Agrikultura yumabong ang mga grupo
tungo sa pagiging isang sibilisasyon.
• Ang S I b I l I s a s y o n ay isang mataas na
uri ng lipunan kung saan may pagkakabahabahagi ang mga gawain.
• Karamihan sa mga Sibilisasyon ay nabuo sa
tabing ilog.

MGA
SINAUNANG
SIBILISASYON
SA
MESOPOTAMIA

• Sa A s y a unang umusbong ang mga
unang Sibilisasyon partikular na ang
pinakamatanda sa mga ito -- ang mga
sibilisasyon sa M e s o p o t a m i a .

isang malaking rehiyon sa pagitan ng
ilog Tigris at Euphrates.
• Ang Mesopotamia ay
nangangahulugang
“lupain sa pagitan
ng dalawang ilog. ”
• Sa lugar na ito unang tumubo ang
sibilisasyon kung kaya ‘t tinawag din
itong “ Kubkuban ng Sibilisasyon ”
• Ang malalaki at sinaunang sibilisasyon

Mapa ng Mesopotamia .

Ginamit din nila ang tubig ng ilog upang matustusan ng panubig ng kanilang pananim. Sila ay nanggaling sa mga bundok sa hilagangsilangan na ngayon ay I r a n at naninirahan sa bahagi ng Mesopotmia na ngayon ay I r a q. Hinarap nila ito at ginawan ng paraan.C. Sila ay naharap sa isang malupit na kalagayan at klima.ANG MGA SUMERIAN • Ang unang grupo na naninirahan sa Mesopotamia • • • • • noong 4000 B. gumawa sila ng dike at kanal upang magsilbing puntahan ng tubig. .

• Nakabuo sila ng sistema ng p a g s u s u l a t. • ZIggurat ang tawag sa mga templo na ipinatayo nila sa paraang piramide. palasyo at templo ay yari sa mga bloke ng luwad o clay na pinatuyo.• Nagtayo sila ng mga lungsod estado na may sariling pamumuno at kalayaan. • Pinamumunuan ito ng mga haring-pari na may kapangyarihang espiritwal at pulitikal. • Ang kanilang mga bahay . . • Ang mga lungsod estado nila ay naging sentro ng sibilisasyon sa rehiyon.

ZIGGURAT .

• Sa mga tabletang luwad nila itinala ang mga trasaksiyong pangnegosyo sa pagtatalang ito nagsimula ang isinulat na kasaysayan ng tao. • Pinapahalagahan din nila ang edukasyon. • Dahil walang iisang lider ang maraming lungsod estado ay nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa digmaan nasiyang nagpahina sa kanila. tula at mga kwento.• C U N E I F O R M -> Ang sistema ng pagsusulat na naimbento ng mga Sumerian. • Pangunahing itinuturo nila ay ang pagsusulat upang ang mga ito ay maging tagatala ng mga pangyayari sa kanilang lungsod estado. . • Sila rin ang unang bumuo ng unang mga aklat ng kasaysayan .

CUNEIFORM .

ANG IMPERYO NG AKKADIA • Habang humihina ang mga lungsod estado ng mga Sumerian ay unti-unti namang lumalakas ang katabi nito ang kaharian ng Akkadia. . ay sinakop niya ang mga Sumerian. • 2300B. • Napagkaisa niya ang ang mga lungsod estado at lumawak ang kanyang imperyo mula Golpo ng Persia hanggan Dagat Mediterranean. • Sentralisado ang pamahalan ni Sargon. • Ito ay pinamumunuan ni haring S a r g o n .C.

SARGON .

• Sa pagkamatay ni Sargon ay pawang mahihina na mga lider ang pumalit sa kanya. teknolohiya . literatura at paniniwalang panrelihiyon. . • Di nagtagal ang imperyo umabot lamang ito ng 150 taon. • Muling nalugmok sa kaguluhan ang imperyo dahil sa kawalan ng isang malakas na lider.• Kalaunan ay tinanggap at ginaya nila ang sistemang Sumerian sa edukasyon .

C. ay sinakop ng mga simitikong taga Syria ang Mesopotamia. • BABYLON -> ginawa nilang kabisera ng kanilang kaharian. • Dahil dito naging isang imperyo ang Babylonia sa pamumuno ni Hammurabi.C. • Pinalawak niya ang teritoryo ng kaharian sa pamagitan ng pananakop ng mga teritoryo sa paligid nito.ANG KAHARIAN NG BABYLONIA • Sa pagpasok ng 2000B. • SUMULABUM -> ang unang naging hari nito HAMMURABI • Ikaanim na hari ng Babylonia noong 1792B. .

HAMMURABI .

pag-organisa at pagsulat ng mga batas na kikilalanin at sundin ng kanyang mga nasasakupan. Nakipagkalakalan din siya sa mga karatig kaharian. Ang mga batas na ito ay nakilala bilang “Koda ng Batas ni Hammurabi” na nakasulat sa isang malaking tipak na bato na may habang higit sa dalawang metro.• • • • • • Naging isang mabuting pinuno si Hammurabi sa kanyang nasasakupan. Hindi niya pinakialaamanang mga umiiral na sistemang panrelihiyon at tradisyon ng mga taga Mesopotamia. pagkolekta . Sinuportahan din niya ang sining at literatura. Pinakamainam at pinakatanyag na nagawa ni Hammurabi ay pagtipon. .

• Ito ay may prinsipyong “mata sa mata” o “ngipin sa ngipin “ . • Tumutukoy ito sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga Babylonian mula sa krimen .• Dahil dito kinilala siya bilang “Dakilang Tagapagbigay ng Batas sa Babylonia“ • Ang batas na ito ay mayroong higit sa 280 ang bilang. pag-aari ng mga gamit at lupa . at iba pang aspeto. relihiyon . pagaasawa . pagnenegosyo.

KODA NG BATAS NI HAMMURABI .

sa kamay ng mga Assyrian.C. . • Ang mga ito ay magigting na mandirigma na gumamit ng kakaibang taktika at estilo sa pakikipaglaban.ANG IMPERYONG ASSYRIAN • Sa pagkamatay ni Hammurabi ay humina ang kaharian ng Babylonia at bumagsak noong 1370B.

• A S H U R B A N P A L -> HULING HARI NG MGA ASSYRIAN NA NAGTATAG NG PINAKAUNANG AKLATAN SA KASAYSAYAN. • Gayunman tulad ng mga naunang Imperyo’ t kaharian ay bumagsak din ito sa kamay ng ibang mananakop.• Tiglath-Pileser III -> lalong lumawak ang teritoryo ng Assyria sa kanyang pamumuno. . • Idinagdag niya ang Armenia at Ehipto sa kanyang tertoryo.

TIGLATH PILE S E R III .

ASHURBANIPAL .

AKLATAN NI ASHURBANIPAL .

Syria at Ehipto. Sinakop niya ang Jerusalem . at higit niya itong pinalawak. .ANG IMPERYONG CHALDEAN Sa pagsapit ng 700B.C.C. ay bumagsak ang mga Assyrian sa kamay ng mga C h a l d e a n grupong semitiko mula sa Arabia. Sa pagkamatay ni Nebuchadnezzar bumagsak ang imperyo sa mga mananakop mula sa Persia. Nebuchanezzar -> ang namuno sa Imperyo noong 604 B. Ipinatayo niya ang “Hanging Gardens of Babylon” Na naging isa sa pitong kamanghaan ng daigdig.

NEBUCHADNEZZA R .

HANGING GARDENS OF BABYLON .

MGA KONTRIBUSYON NG MESOPOTAMIA SA SIBILISASYON .

CUNEIFORM • Iniukit nila sa tabletang bato ang mga simbolo. • Ginamit ito ng mga iba’t . SISTEMA NG PAGSUSULAT • Sila ang nakaimbento ng unang sistema ng pagusulat .1.

1. templo . palasyo at iba pang istruktura.2. hardin .Z I G G U R A T 2. paaralan .HANGING GARDENS OF BABYLON . MGA MAGAGARANG GAWA NG ARKITEKTURA Ang kanilang magagarang gawang sining ay makikita sa kanilang mga aklatan .

3. PAGKAKALOOB NG ISANG SISTEMA NG BATAS AT KATUTURAN Makikita ito sa pagkakaroon nila ng mga batas tulad ng KODA NG BATAS NI HAMMURABI .

PAG-UNLAD NG AGRIKULTURA Higit nilang napaunlad ang Agrikultura sa pagka-imbento ng araro na nakapagpabilis at nagpaunlad sa sistema ng pagtatanim sa bukid.4. . Paggawa ng kanal na daluyan ng tubig tungo sa kanilang mga pananim.

5. PAGSULONG SA TAKTIKA AT SISTEMANG MILITAR • Ang kanilang paggamit ng Moog o Fortrees . • karwaheng pandigma ay nakapagpataas ng antas ng taktika at sistemang militar. .

.6. KATANGI-TANGING SISTEMA NG PANINIWALA AT RELIHIYON Kabilang sa kanilang paniniwala ang maramihang diyos. Paniniwala sa Astrolohiya na pagaaral ng Ugali at Tadhana ng mga tao gamit ang Zodiac signs.

. EPIKO NI GILGAMESH tumatalakay sa maalamat na bayani ng Mesopotamia na si Gilgamesh at kaibigan nitong si Enkido at isang malakihang pagbaha na tulad sa Bibliya.7. GRUPO NG PANITIKAN • Kinapalooban ito ng mga kuwentong epiko at mga kasabihan ng kanilang kultura.

MGA SINAUNANG SIBILISASYON SA INDUS .

• Sa pagpatuloy na paghuhukay ay natuklasan ang maraming istruktura at tirahan ng isang sinaunang . • Nang lumaon ay nakatagpo sa lugar ng mga lumang bloke na nagpatunay ng pagkakaroon ng sibilisasyon sa lugar. • Noong una hindi pa nakakakita ng maraming ebidensiya ukol sa sibilisasyong ito.• Isa sa mga sinaunang sibilisasyon ay tumubo sa may bahagi ng subkontinente ng India.

Harrapa .

Mohenjo-Daro .

SIMULA NG SIBILISASYONG INDUS NOMADS Ang unang naninirahan sa Lambak ng Indus mula sa bahagi ng Sumeria. Ang lambak ay higit na pinagpala kaysa karatig lugar dahil sa suplay ng tubig mula .India.C Tinatayang mayroon ng malalaking komunidad sa lambak na ito sa kasalukuyang lugar ng Punjab. 3000-2500B.

.

• Mayroong malaking pampublikong paliguan. • Mayroong mga sistemang pangtrapiko ang mga daan at kalye at nahahati ang isang lungsod sa labindalawang malalaking bloke o lugar. • Ang mga lungsod ng Mohenjo-Daro at Harappa ay mayroon nang mga pader na pangharang sa mga kalaban at mababangis na hayop.ARKITEKTURA AT PLANONG PANLUNGSOD • Mataas ang antas ng arkitektura sa sibilisasyon ng Indus. .

.KABAHAYAN • Ang mga bahay dito ay kakikitaan ng mataas na antas ng teknolohiya. • Ang pagkagawa nito ay itinutugma sa klima ng lugar. • Ang mga bahay dito ay mayroong mga palikuran at mga napapalamutiang mga upuan. • Mayroon ding sistema ng patubigan mula sa mga bahay tungo sa mga kanal sa mga kalye.

• Mayroon itong iba’t ibang larawan tulad ng disenyo ng baka at elepante. • Ang mga inskripsiyon na nakaukit dito ay hindi pa rin nauunawaan ng mga arkeologo hanggang sa kasalukuyan. .MGA SELYO NG PANGANGALAKAL • Isa sa kahanga-hangang naiwan ng sibilisasyon sa Indus ay ang mga selyo ng pangangalakal. • Ginagamit ito sa pagbigay tanda sa mga produkto.

Selyo ng pangangalakal .

pagbahang malakas sa Ilog Indus o kaya nama’y sa pagsalakay ng mga Aryan.PAGDATING NG MGA ARYAN • Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng sibilisasyon sa Lambak ng Indus. . • Sinasabi ng mga mananaliksik ay marahil isang malakas na lindol . • Tunay na sumalakay ang mga Aryan ngunit hindi parin mapapatunayan kung sila ang dahilan ng pagbagsak ng sibilisasyon sa Indus. • Ito ay dahil walang anumang paglaban na natanggap mula sa naninirahan dito.

mandirigma at mga mangangalakal • Sila ay sumasamba sa kalikasan tulad ng hayop . • Dito rin umusbong ang mga relihiyong Budismo at Jainismo. . • Mula sa mga paniniwalang ito ay nabuo ang relihiyong Hinduismo na siyang pinakamalaking relihiyon sa India ngayon. • Sila ay mga magsasaka .• Ang mga Aryan ay galing sa bandang hilaga ng rehiyon.maputi ang kanilang mga balat at nagsasalita ng wikang tinatawag na Sanskrit. • Naniniwala sila sa maraming diyos.ulap at langit. • Nagtatag sila ng mga kaharian sa lugar na pinamumunuan ng mga hari.

hayop . • Ang mga tao . • Walang iisang tagapagtatag • Sa pangkalahatan ang mga Hindu ay naniniwala sa isang kataastaasang diyos na B h r a m a n. halaman at .HINDUISMO • Isa sa pinakamalaking relihiyon sa daigdig. • Si Bhraman ay isang dakila ngunit hindi personal na espirito.

Bhraman .

MGA PANGUNAHING DIYOS NG HINDU .

Bhrama ang tagalikha .

Shiva ang tagawasak .

Vishnu ang tagapanatili .

ANG IBA PANG DIYOS NG MGA HINDU .

Varuna Diyos ng langit at tubig .

Krishna nagkatawang taong diyos na si Vishnu .

Hanuman ang diyos ng mga unggoy .

Lakshmi diyosa ng kayamanan at kagandahan .

Indra ang diyos ng kulog .

Agni ang diyos ng apoy .

.MAHAHALAGANG KONSEPTO SA HINDUISMO DHARMA Ang tungkulin o responsibilidad ng isang tao na sundin ang kanyang nararapat na gawin ayon sa ibinigay na talento . estado sa buhay at kapalaran. Ang paghahanap ng katotohanan at kalinawan ay isang bahagi ng Dharma ng tao.

• Dahil ang tao ay di kaya maging banal sa iisang buhay lamang . • Sa pagtira ng tao sa mundo ay maaari siyang makagawa ng masama o mabuti.KARMA • Kabuuang pagkilos ng tao. . insekto o tao pa rin. • Base sa kanyang karma ang tao ay maaaring bumalik sa katawan ng hayop . REINKARNASYON • Siklo ng kapanganakan at kamatayan.kaya kailangan nilang bumalik muli.

.

Reinkarnasyon .

.  mga katuruan at pagpapaliwanag ng mga ritwal. • Gayun paman ay pinapahalagahan ng mga Hindu ang indibidwal na pagsamba.• Ang mga Hindu ay nagsagawa ng pagsamba sa mga templo at mga gawaing paglilinisespiritwal tulad ng pagliligo sa Ilog Ganges. • Ang kanilang mga panalangin ay hindi paghiling kundi pag-uulit ng pangalan ng kanilang mga diyos. V E D A S AT U P H A N I S H A D S  itinuring na banal na kasulatan ng mga Hindu  naglalaman ito ng mga awit at papuri sa kanilang mga diyos.

.

BHAGAVAD .RAMAYANA AT MAHABHARATA  naglalaman ito ng mga epiko.  ang mga kwento ng mga ito ay ukol sa paglalaban ng kabutihan at kasamaan at pagtatagumpay ng kabutihan sa bandang huli. .GITA  bahagi ng mahabharata na may kwento ukol sa isang digmaan kung saan tinanong ng isang mandirigma si Arjuna ukol sa buhay ni Krishna.

.

.

K S H A T R I YA S  kinabibilanga ng mga mandirigma at nobilidad. 5 . V A I S Y A S  kinabibilangan ng mga mangangalakal .CASTE SYSTEM o URI NG LIPUNAN 1. 3. artisan at magsasaka. 4. B H R A M I N  kinabibilangan ng mga pari at iskolar 2. S U D R A S  kinabibilangan ng mga tagasilbi o alipin. .HARIJAN o UNTOUCHABLES  mga taong pinandidirian dahil sa kanilang uri.

• Pangunahin sa pilosopiya ng Budismo ay ang pagsunod sa Apat na Dakilang . • Galing kay Siddhartha Gautama ang mga prinsipyo at ideya ng Budismo na ipinanganak sa India noong ika-6 na siglo.BUDISMO • Relihiyong lumitaw mula sa pagiging diskontento sa mga bahagi ng paniniwalang HINDUISMO.

3. 2.Maalis ang pagdurusa kung alisin ang pagnanasa.Ang sanhi ng pagdurusa ay ang pagnanasa.Tamang konsentrasyon . 4.Tamang pagkilos 3.Tamang pag-iisip 2.Tamang intensyon 6. Tamang pagkaunawa 7.Maalis ang pagnanasa kung susunod sa Walong Tunguhin.Ang buhay ay puno ng pagdurusa. Tamang pananaw 4.Tamang pagsasalita 8. WALONG TUNGUHIN 1.APAT NA DAKILANG KATOTOHANAN 1. Tamang hanapbuhay 5.

SINAUNANG SIBILISASYON SA TSINA .

Ang sibilisasyong Tsino ay umusbong sa bahagi ng ilog Huang Ho. Haring Yu Isa sa huling hari sa panahong ito at ang kanyang tagapagmana ang nagtatag ng unang dinastiya sa Tsina ang Dinastiyang Xia(Hsia) . Pakikidigma at matatandang Kalendaryo. Makikita dito ang tanda ng pagsulong ng sibilisasyon sa Agrikultura . Pinamahalaan ito ng mga maalamat na hari ang sinaunang kasaysayan ng Tsina.

Ang dinastiyang ito ang nagsilbing panahon ng transisyon mula sa panahon ng Bato tungo sa panahon ng Bronse. Walang gaanong tala sa iba pang pangyayari sa panahong ito.pagdodomestika at pagbuo ng sistemang pulitikal at panrelihiyon.paggamit ng metal. Makikita sa panahong ito ang pagsimula ng pagsusulat.Dinastiyang Xia (Hsia)20001600B. .C.

Madalas na nakikidigma ang mga mamamayan ng Shang lalo na sa kalapit na kaharian at sibilisasyon.Dinastiyang Shang(15701045B.) Ang dinastiyang ito ay kakikitaan ng isang malakas na monarkiya. Malaki at malakas ang hukbo ng Dinastiyang Shang. Ang hari ay may absolutong kapangyarihan sa pulitika at relihiyon. Kinilala siya bilang pinuno na may kaalaman sa dibinasyon tulad ng panghuhula sa mangyayari sa hinaharap. Subalit ang gitnang bahagi lamang ng Tsina ang kontolado nila bagama’t may impluwensya sila sa ibang bahagi ng rehiyon. .C.

May ilan lamang ang gumugol ng panahon sa pag-aaral nito. Dahil ilang libo ang karakter na kailangan upang matutunan ang wikang ito kaya naging mahirap ito sa karaniwang tao.Mahalaga ang papel ng hari ng Shang sa mga gawaing panrelihiyon. . Gumamit na rin ang taga Shang ng isang paraan ng pagsusulat na siyang naging ugat ng sistemang pagsusulat sa kasalukuyan.

Sa umpisa nakontrol ng Zhou ang kanilang nasasakupan. Lumipat ang Zhou sa Chengzhou ngunit humina ang kanilang impluwensya sa Tsina.Dinastiyang Zhou(1045256B. Umunlad ang kagamitang pang-agrikultura . Ngunit nang lumaon mayroong mga probinsiya na nagrebelde at pinaalis sila. at pagmamay-ari ng lupa. irigasyon .C.) Ang Zhou ay isang probinsiya sa dinastiyang Shang na nag-alsa at tinalo ang Shang. Sa panahong ito nagkaroon ng malaking pag-unlad sa lipunan at kabuhayan ng mga taga-Zhou. Nagresulta ito sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya at mga lungsod. .

Bagama’t sa panahong ito ay totoong magulo ang pulitika at hindi sila nagkakaiasa nagkaroon naman ng pagbangon ng mga bagong ideya. Dalawang pinakamahalagang pilosopiya na umusbong sa panahong ito ay ang Confucianismo at Taoismo. Dahil sa dami ng ideya sa panahong ito tinawag itong Hundred School of Thoughts. .

Pinapahalagahan din niya ang: paggalang sa magulang at nakakatanda . pagiging makatao . . ANALECTS Kompilasyon ng mga aral ni Confucius.C.CONFUCIANISMO Pilosopiya na nagmula sa mga aral at ideya ni Kung Fu Tze o Confucius.) Pinahalagahan niya ang tradisyon at kaayusang panlipunan. pagkakaroon ng integridad o karangalan at pagsunod sa katungkulan.(551-479B.

XUN ZI Nagpanukala na higit na epektibo ang isang awtoritaryan na pamahalaan.MENCIUS Isa sa mga disipulo ni Confucius na nakatulong sa pagpakalat ng mga ideya ng Confucianismo. . Sinabi niya na ang matapat na pinuno ay kinasiyahan ng Diyos. Binigyang diin niya ang halaga ng ritwal bilang bahagi lamang ng tradisyon at hindi dahil epektibo ito.

TAOISMO Ang katuruan ng pilosopiyang ito ay galing sa ideya ng dakilang gurong si Lao Tzu(matandang maestro) DAO o TAO  ang daan na dapat sundin o pakibagayan upang maging maayos ang buhay. . Hinikayat ng Taoismo ang mga tao na hanapin ang sarili at makibagay sa kalikasan.

DINASTIYANG QIN o CHIN (221-206B.C.)
Ang unang dinastiya na nakapag-isa sa buong
Tsina.
Sa panahong ito sinunog ang mga aklat ng
Confucianismo at hinuli’t pinatay ang
maraming iskolar.
Sa panahon ding ito inumpisahan ang
pagpatayo ng dakilang pader sa Tsina.
Noong 210B.C. maraming estado ang nag-aklas
na siyang dahilan nhg pagbagsak ng
dinastiyang Qin.
Dito hinango ang pangalan ng Tsina dahil sa
napag-isa nito ang malaking bahagi ng bansa.

DINASTIYANG HAN (206B.C.220A.D.)

Binago ng dinastiyang ito ang sentralisadong
pamahalaan ng Qin.
Ibinalik nito ang mga ideya ng Confucianismosa
pamamalakad ng pamahalaan.
Nagtatag sila ng serbisyo sibil kung saan ang mga
nagtatrabaho sa pamahalaan ay binigyan muna nhg
pagsusulit.
Sima Qian  ang nagsulat ng mahabang
kasaysayan ng Tsina.
Ang papel at porselana ay naimbento sa panahong
ito.
Dahil sa hidwaan at korapsiyon sa gobyerno humina
ang dinastiya at tuluyang bumagsak noong 220A.D.

ANG SINAUNANG
SIBILISASYON
sa
EHIPTO

SIMULA NG SIBILISASYON SA EHIPTO
Tinatayang mula 8000-5000B.C. ay nagkaroon na
ng maliliit na grupo at komunidad sa paligid ng ilog
Nile.
Sa paglaki ng populasyon ay nahati ito sa dalawang
kaharian ang Mataas at Mababang Ehipto na
kapwa may kanya-kanyang komunidad.
MENES
 pinuno ng Mataas na Ehipto na sumakop sa
Mababang Ehipto.
 napag-isa niya ang dalawang grupo sa iisang
kaharian.
 siya ang naging unang hari ng sinaunang Ehipto.

 Sa panahong ito ay nabuo ng mga taga Ehipto ang araro at pagsusulat sa sistemang Hieroglyphics.C.Binansagang Dinastiya 0 ang kanyang pamumuno. namuno naman ang dinastiyang I at II noong 2920-2686 b.)  Sa panahong ito nabuo ang istraktura ng estado sa Ehipto. .c.(3100-2920B.

IMHOTEP  Dakilang arkitektong nagtayo ng unang hinagdanang piramide para sa . ay dumating na ang Lumang Kaharian.  Nagpatayo sila ng napakaraming piramide sa sumunod na 500 taon.  Sa panahong ito nakabuo ang mga taga Ehipto ng isang matibay na pamahalang sentral.C.ANG LUMANG KAHARIAN  Sa pagpasok ng dinastiyang III noong 2686B.