You are on page 1of 34

Gyógyítás és személyiségfejlesztés vizuális művészet-pszichoterápiával.

A módszer ismertetése 1
Dr. Antalfai Márta PhD, ECP
Lelki Egészségvédő Alapítvány Művészet-pszichoterápiás Műhely

Meggyes István emlékére2

Összefoglalás: Az alkotásnak, mint az önkifejezés kreatív formájának, nem csak az
egészségmegőrzésben van lényeges szerepe, hanem az egészséges személyiség
megismerésében és fogalmának maghatározásában is, hiszen úgy tűnik, hogy mára a
pszichológia többet tud a patológiás személyiségről, mint az egészségesről. Ezért a művészeti
terápiás műhelyek egyben a „lelki alkímia” színterei is, mivel a gyógyításon túl a személyiség
mélyebb megismerését is szolgálják. A katarzisélményre épülő tematikus művészetpszichoterápiás módszer az analitikus pszichológiára és az analitikusan orientált
csoportterápiára épül. Célja: az emberélet sorsfordulóihoz, illetve a személyiségfejlődés
fázis-specifikus állomásaihoz kötődő archetipusok (kapcsolati mintázatok) szimbolikus
megjelenítése vers, zene és kreativitásra épülő alkotófolyamat művészi erejének
felhasználásával. További cél, az adott tematikában manifesztálódó kapcsolati konfliktus
művészi megjelenítésével mesterséges úton katarzisélmény keltése, hogy ezáltal a tudattalan,
vagy csak részben megélt kapcsolat-konfliktusok a felszínre kerüljenek, majd a készült
alkotásban megjelenjenek és feldolgozást nyerjenek. Az alkotói folyamatban (speciális módon
alkalmazott képzőművészeti technikák) mód nyílik úgy a trauma, mint a komplexus
megjelenítésére és annak komplex, azaz a személyiség egészét (nem csak kognitív szinten)
érintő és bevonó feldolgozására is.
A módszer a természet rendjére hangolva segíti elő az érzelmi és akarati élet, a megérző és
beleélő készség, valamint a tudat felismerő képességének a fejlesztését. A terápiás
folyamatban keletkezett alkotás tükröt tart az alkotó elé, felkínálva számára az aktuális
konfliktus hátterében húzódó komplexussal való szembenézést. A módszer a lelki dinamika
újjászerveződését két úton kívánja elérni: Az első út a természet és az évkör változásaira,
valamint ünnepeire történő érzelmi ráhangolódás, amelynél a változás belülről kifelé, a
1

A tanulmány rövidített változata a Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusán (2006.
február 1-4) hangozott el.
2

Ezúton emlékezem Meggyes Istvánra, a veszprémi Lovassy László Gimnázium volt tanárára, akinek
irodalomórái nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy művészetterápiás módszerem alapeszméjét még a
pszichológiai tanulmányaim megkezdése előtt, gyógypedagógusként létrehozhattam és a terápiával hosszú
éveken keresztül szolgálhattam a pszichiátriai betegek gyógyulását.

2
külvilág irányába történő lelki mozgással indul el (lelki gazdagodás, akkomodáció). A
második a kintről befelé tartó út, ezt a pszichés asszimilációt, beépítést a külvilág tárgyainak a
valósághoz hű ábrázolása segíti elő. A társas kapcsolatok reorganizációja (katarzisélményen
keresztül) mindkét lelki mozgást – a belső és külső világ közti kölcsönös áramlást - szolgálja,
mivel felöleli úgy az aktuális, mint a múltbeli kötelékeket.
Kulcsszavak: katarzisélmény, lelki dinamika újjászerveződése, tematikus művészetpszichoterápia, analitikus pszichológia, analitikusan orientált csoportterápia, alkotói folyamat,
autonóm komplexus, érzelmi ráhangolódás, „lelki anyagcsere”, dezintegráció, regresszió,
rekreáció, komplexuskezelés, érzelem-mozgósítás, szülő-archetípus, gyógyító archetípus,
kollektív és személyes tudattalan

Curing and Personality Development Through Art-Psychotherapy. The
Desctiption of the Method.
Mrs Márta Antalfai, PhD
Psychical Health-Care Foundation – The Workshop of Art-Psychotherapy

Summary
Compositions as creative forms of self-expression play important role not only in health-care
activity, but to present an exact definition to the cathegory of the healthy personality as well.
For, it seems that the psychology has hoard more information up on the pathological
personality, than on the healthy. Therefore, different workshops of art-therapies are scenes of
“the spiritual alchemy”, because they can serve to get a deeper look into the personality
beyond the elementary aims of the health-care. The method of the thematic art-psychotherapy
based on catharsis-experience is built on the analitical psychology and on the analitically
oriented group-therapy. The aim is to generate artificially catharsis-experiences employing the
impressive forces of poems, music in order to rise the unconscious, or the partly experienced
partner-conflicts to the surface which could manifestate themselves in the process of the
creative work and could be elaborated in the group-acitvity. In the creative process (adapted
more art technincs) there are good opportunities as in cases of traumas as of complexes to
manifestate themselves, and it is possible as well, to elaborate the whole personality and not
only at a cognitive level.
The method helps the personality, will have been tuned to the system of the nature to develop
the emotional and volitional segments, the sensitive and empathetic capabilities, furthermore
the disposition of recognition of the cosciousness. In the creative process the actual
production hold a mirror to the creator, offering to him or her the opportunity to face the real
complex with its background the actual conflict. The method aims to reach the reconstruction
of the psychical dinamics in two ways. The first is an emotional resonance to the changes of
nature, of the year and of the feasts, in which the psychical process starts from inside to the
direction of the outside world (psychical enrichment and accomodation). The second way is
2
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3
directing from the outer world to the inner one, which comprises a certain psychical
assimilation, a built-in process which is assisted by a true to nature representation of the
subjects of the world. The reorganization of the social connects through catharsis-experiences
serves both of these psychical movements (a mutual circulation between the inner and outer
world), for it includes as the actual as the old bods.
Keywords: catharsis-experience, reorganization of the psychical dynamics, thematic artpsychoterapy, analytical psychology, analytically oriented group-therapy, creative process,
autonomous complex, emotional tuning up, psychical metabolism, desintegration, regression,
recreation, treatment of complexes, mobilization of emotions, adult-archetypes, healing
archetypes, collective and personal unconscious.

Katarzisélményre épülő tematikus művészet-pszichoterápia

„amikor hagyom, hogy az alkotás beszéljen,
akkor lényegében odaállok lelkem legbelső zugainak,
a legbelső kastélyomnak a kapuja elé”
Emmanuel Müller (1)
A tanulmány több évtizeden átívelő, összességében 14 éves szakmai tapasztalatra épülő
művészet-pszichoterápiás módszert kíván bemutatni.
A kötődéseinket, társas kapcsolatainkat katarzisélményen keresztül reorganizáló művészetpszichoterápiás módszer ambuláns és bent fekvő pszichiátriai betegekkel folytatott rendszeres
(heti kétszer másfél órás) - adott tematikára és komplexusra fókuszált - kiscsoportos
művészeti foglalkozások tapasztalatain alapul.
A módszer továbbfejlesztését a későbbiekben pszichológus hallgatók gyakorlati képzésén,
majd szakemberek több éve folyó csoportos kiképző terápiáján szerzett oktatói tapasztalataim
tették lehetővé.
A sajátélményen és elméleten alapuló tematikus foglalkozások az évkör ünnepeinek, valamint
az év, hó és napszakok archetípusainak képi és téri (festés, rajzolás, agyagozás, modellezés,
montázs, stb.) ábrázolására, szimbolikus megjelenítésére épülnek. Az évszakok, hónapok
váltakozására történő fókuszálás mozgásba hozza a lelki dinamikát, aktiválja a
személyiségfejlődés általam tételezett fázis-specifikus munkamódjait: a hasadást
(diszjunkciót), differenciálódást, hasonulást, előhívást, azonosulást, ráismerést, kivetítést,
beépítést és lebontást, majd integrációt és konjukciót, ami a folyamat végén magában foglalja
a transzformációt is. A természeti környezet finom változásainak élmény-szintű végigkísérése
lendületet adhat a fenti munkamódokat magukba foglaló lelki tartalmak körforgásának, amely
fejlődés esetén egyre differenciáltabb és egyre magasabb minőségi szinten megy végbe,
kapcsolódva az univerzum működési rendjéhez.
Az egyes csoportfoglalkozásokon az alkotói folyamat beindulását relaxáció alatt elhangzó, az
adott témához kapcsolódó vers, ill. zene hatására megjelenő imaginatív kép segíti elő.
Az alkotásokban megjelenő szimbólumok a tudatos és tudattalan világ, a natúra és kultúra
között képeznek hidat, elősegítve ezzel a lelki egyensúly és harmónia létrejöttét. Az évszakok,
3
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

fejlődésben megrekedt pszichés és szomatikus funkciókat. A terápia folyamatában keletkezett alkotás mintegy tükröt tart az alkotó elé. alkotó képességre épül. Művészet-pszichoterápiás módszerem alapgondolata A művészeti terápia nem művészképzés. A mások alkotásaiban való gyönyörködés mellett fontos számunkra. amelyek egyszerre hozhatnak változást.4 hónapok változásaira történő lelki ráhangolódás aktiválja a sok esetben tetszhalott.novapdf. tánc – külön megnevezi a művészeti ágat: zeneterápia. egyéb művészeti ágakhoz kapcsolódó terápiák esetében – mint például zene. örömet adó lehet.com) . a gyógyulást. táncterápia. Nagyon sokan nem tudják. Hatására fejlődik és differenciálódik az érzelmi és akarati élet. A mindannyiunkban ott lévő. s velük együtt új örömöket és célokat életünkbe. Keresi a szépséget. hogy a nemzetközi szakirodalom művészeti terápián a képzőművészeteket alkalmazó gyógyító eljárásokat érti. hangolódva elősegíteni az egészségfejlesztést. és megjelenésre. s ez által az állandóság és változás. Első műhely: Róbert Károly kórház „A képi világ ismerete.… a betegek alkotásainak megismerése hozzásegítheti a nagyközönséget a lelki élet és az emberi szenvedés jobb megismeréséhez. szín. Mindenki számára nyitott és elérhető. megnyilvánulásra törekszik. ill. amely harmóniával tölt el bennünket. a megérző és beleélő készség. Itt kell megjegyeznem. hogy ez a bennünk lévő alkotóerő velünk született. valamint a tudat felismerő képessége. teremtő. Az iskola mottója: „Minden ember művész. hogy a mi lelkünkből érkező „dallam”. akárcsak néhány ecsetvonásban is. hanem ítélkezéseivel gátolja a velünk született kreativitás kibontakozását. felkínálva számára az aktuális konfliktussal és annak hátterében húzódó komplexussal való szembenézést. elevenséget és harmóniát. Az ismertetésre kerülő művészet-pszichoterápia rávilágít az évszakok jelentőségére. lehetőséget teremtve ezzel a rekreációra. azaz a megújulás szerepére a lelki egészség megőrzésében. Hallhatóvá válnak számunkra a lelkünk mélyéről érkező „üzenetek”. ” Hárdi István (2) 4 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Pár ecsetvonás. játék a színekkel is üdítő. kifejeződhessék. A fentiekkel párhuzamosan kerül sor a saját életút „újraélésére” a fejlődési szakaszokat fémjelző archetípusok megjelenítése révén. Központi részét képezi a tematikának a népszokásokhoz és vallási hagyományokhoz kötődő ünnepek üzenetének az alkotás folyamatában történő „meghallása” is. Környezetünk azonban sokszor nem segíti.” Célja: A természet rendjére egészségmegőrzést.

1974-ben a betegek alkotásaiból – a módszer bemutatásával együtt – országos körű kiállítást szerveztem a Munkaterápiás részlegen. stb. kéz. majd kintről (a külvilág jelenségeinek és tárgyainak megfigyeléséből és beépítéséből) befelé tartó kölcsönhatás. Ebből kiindulóan hetente kétszer tartottam foglalkozásokat egy 8-12 fős. s az ahhoz kapcsolódó vers és zene segített elő. A foglalkozások célzottan irányultak a lelki egyensúly megteremtésére. rajzolást. a külső realitáshoz történő alkalmazkodást. stb. 1976-tól akkori főnököm. Megakadályozza az egyoldalú befelé fordulást. dr. Tímár Ilona. a budapesti Róbert Károly (ma Nyírő Gyula) kórház Munkaterápiás részlegén. Váradi István. kő. A személyiség fejlődésére.novapdf.. ill. Moussong-Kovács Erzsébet felkérésére 1978-ban mutattam Orvostovábbképző Intézet Neurológiai és Psychiátriai Tanszékén. edény. szabad asszociációra építve. A belülről kifelé. dr. dísztárgy. be módszeremet az 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A készült munkákat a következő foglalkozáson beszéltük meg. stb. kreatív foglalkozásként. Ez a gyakorlat fejleszti a koncentrációt és a figyelmet. a külvilág tárgyainak lehetőleg minél torzításmentesebb megfigyelésével (projekciók visszavonása!). reorganizáló. kívülről befelé (vagy fordítva) ható. újjászerveződésére ható folyamatot a fentiek értelmében úgy fogalmazhatnánk meg. mint a csoporttársai alkotásairól. Művészeti terápiás kezdeményezésem első biztatója és méltatója Prof. ceruzával. közöttük: dr. hogy: bentről (a belső világból kiindulóan) kifelé. amelynek emlékkönyvében elismerésüket fejezték ki a korszak ismert pszichiáterei. Minden csoporttag elmondta érzéseit és gondolatait úgy a saját. leállítja a gondolatok öncélú és akaratlan működését. dr. „lelki anyagcsere” létrehozásával. A hét első foglalkozása a belső érzések és az adott lelki állapot megjelenítésére épült. virág. Ezen a foglalkozáson a külvilágból egy adott tárgyat (pl. lényegében állandó létszámú csoportnak. Pertorini Rezső. levél. dr. szénnel. dr. szobor. Dr. montázs és kollázs készítést.) kellett a valósághoz lehetőleg leghűbben megrajzolni krétával. Itt alkalmaztam először gyógyítás céljából ambuláns és bent fekvő pszichiátriai betegek számára festést. ill. A hét második foglalkozása a valósághoz. testrészlet). A pszichológia nyelvén fogalmazva: kivetítés és beépítés. a differenciált érzékelést. váza. akt készítésére került sor. Kelemen Andor. amely a rekreáció és egészségmegőrzés alapfeltétele. amelyen átlagosan 3–4 hónaptól fél-egy évig vettek részt a betegek. Fenyvesi Tamás. amit – többek között . Faludi Gábor. az alkotói folyamatban megjelenő mozgás olyan lelki anyagcserét indít el és tart fenn. a figyelemnek a külvilágra való fókuszálását szolgálta. a külvilág és a belső világ közötti kölcsönhatás. ill. depressziós és pszichotikus betegekre.5 Az ismertetésre kerülő képzőművészeti vagy vizuális művészeti terápiával 1972-73-ban kezdtem el foglalkozni első munkahelyemen. Horváth Endre. faág. hogy végül egy-egy társuk „megrajzolására” (egész emberalak vagy csak az arc.com) . dr. s ezzel együtt elősegíti a külvilághoz való alkalmazkodást. katarzisélményre épülő tematikus művészeti csoportterápiát. célzott tematikával. dr. mindezek által kognitív korrekcióként is szolgál. A feladat odáig fejlődött. Csicsel Magdolna. Angyal Lajos volt. Majd közel nyolc éven át vezettem korhatártól és diagnózistól függetlenül neurotikus és pszichotikus betegeknek a társas kapcsolataikat fejlesztő. Dénes János. Ezért különösen jó hatással van a kényszeres. agyagozást. Hegedűs Imre.az adott évszakra hangolódás. Simkó Alfréd volt az egyik fő támogatója a művészeti terápiának. dr. szorongó. dr. dr. körforgás.

a kiválasztott költeményben alapérzelmek idéződnek fel a szubjektív költői kifejezésmódnak megfelelően.a katartikus hatások összegeződnek. vagy annak hiányáról szólnak: szerelem. amelyek erős érzelmi töltéssel egy meghatározott emberi kapcsolatról. akiknél egyik fő tünet a mutáció volt. Jung így fejezi ki a művészi alkotások lényegét: „A művész … megtalálja azt. Mint az ismert. a színekkel való játék elősegítette az aktuális érzelmek megjelenítését. Ezt olyan költeményekkel kívántam elérni. 4.com) . testvér. magány. miáltal tudattalan. Célja az volt. Az 1972-74-ben létrehozott terápiás módszer a neurotikus és pszichotikus betegek társas kapcsolatainak újjászervezését szolgálta. a beteg személyiségétől. vagy legalábbis időleges mentális zavarokat. 2.. ezzel együtt azok elmúlását. azaz a változást. félelmeik. hogy benntartotta őket a csoportban.novapdf. 3. A terápia folyamatában az egymásra épülő foglalkozások keretében „. Az alapvető hiányok közé – pszichés megközelítésből – elsősorban az alapvető emberi kapcsolatok hiányai. hogy költemények művészi erejének felhasználásával katarzisélményt keltsen a betegekben. és az alkotó jellegű manuális tevékenységek során a felkeltett feszültség levezetődhessen. a kataton stuporban szenvedőket. majd segítette a kommunikáció beindulását és felvételét. haragot. A pszichotikus betegeknél megjelentek alkotásaikon szorongásaik. félelmet) átlényegíti. Ez nem csak érzelmi világukat mozgatja meg és egyben fejleszti. s mivel indirekt úton. Kísérletileg ilyen depriváció előidézhet ideiglenes pszichózist. 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. az érzelmi deprivációnak végzetes eredménye lehet. zene illusztrálásaként „ölthettek testet”. mint motivációs eszközökhöz: 1.6 A művészeti terápia gyógyító hatása többirányú. az elfojtott indulatok lereagálását. vagy csak részben megélt kapcsolat-konfliktusaik a felszínre kerülhessenek. amit a többiek. verbális kifejezésben gátolt betegeknél. hanem egyben utat nyit a tudattalan felé. ez a szubjektivitás a betegeket indirekt úton érinti. részvét. egy idő után megszólalásra „bírta”. a vers szimbolikus képei aktiválják az érzelmeket és segítik a belső képek megjelenését. anélkül. elválás. mint egészségesek esetében. hogy részesei legyenek az alkotók által közvetített érzelmeknek. pozitív változást létrehozva…” „Az érzelmek felső. amelyek így tükröt tarthattak eléjük. majd a csoport segítségével feldolgozást nyerjen. kifinomodott spektruma (emberszeretet. könnyebb volt velük szembenézni és feldolgozni azokat. hogy tudnák. a költői témák sokfélesége lehetővé teszi a kapcsolatminták közötti válogatást. A belső világba süllyedésből a külvilágra irányulást. vers. kötelességérzet) a spektrum alsó végén elhelyezkedő emóciókat (dühöt. túl azon. melyeket az alkotás hív elő bennük.illetve párkapcsolati krízisek és konfliktusok.”(5) Betegeknél ez a „nélkülözés”. A legelső – anya-gyerek – kapcsolaton keresztül a felnőtt párkapcsolatig. a komplexusok irányába is. szülő-gyerek. hiány sokkal erősebb.”(4) A versek és a zene hatására lehetőség nyílik a betegeknek arra. A következők miatt fordultam költeményekhez. . vagy rossz megoldásai tartoznak. Különösen nagy jelentőséggel bír az alkotás folyamata az autisztikus.(6) A művészeti terápiás módszer tematikája ezért az alapvető emberi kapcsolatok – pszichológiai értelemben vett – jó és rossz mintájának költeményeken keresztül való bemutatására épül.(3) Pl. nélkülöznek. téveszméik. és a betegségtől is függően. Depressziósoknál a kreativitásra ható csoportfoglalkozások növelték az aktivitást.

Kifesti. vagy csak nehezen viselik a nyílt szembenézést problémáikkal. mintha verbálisan tudatosulna benne. s kevesek azok akiknek ez sikerül. hogy a terápiás módszer lényegében az első (zene és alkotói folyamat) és másodlagos (vers. illetve konfliktusnak. ami így feldolgozhatóvá válik. ugyanis ezek a betegek nem egyszer kevés variációval önmagukat ismétlik. ezáltal ki van védve a korai tudatosítás. a perszeveráció.(9) Ez pedig nem mindig szolgálja a gyógyulást: a szkizofréniások rajzaira jellemző a sztereotípia. Az általam alkalmazott művészet-pszichoterápiás módszer jelentőségében a verbális csoportterápiával egyenrangúnak tekinthető a gyógyítás szempontjából. idejét művészeti tevékenységgel töltheti. Ha közvetlenül róluk lenne szó. hogy a spontán rajzolgatás. amely számos intézetben él. a többségnél sajnos csak kísérlet marad. ugyanakkor a személyiségben mégis lezajlik egy folyamat: érzelmi végigélése. létrehozhatnak ugyan szép alkotásokat is. egymásra hatást és egyben körforgást segíti elő.novapdf. akik évekig. A spontán alkotás regresszió következménye is lehet. de a betegségüktől ily módon nem szabadulnak meg. még jobban bezárkóznának (hárítás. egész görcsös személyiségük lazítására is szolgál. hogy az elmeosztályon rajzolgató. ezért jobban hozzá lehet így férni a beteg személyisége mélyén rejlő problémákhoz. ami lényegében a személyiség korrekcióját és rekreációját szolgálja. s kiemeli a művészeti terápiának az én stabilitására gyakorolt kedvező hatását. szobrokat. a geometria. Köztudott. valamint a művészeti terápia is egyfajta „kommunikációs eszköz”. Vannak. a formaelemek merev ismétlődése. illetve fordítva: ahhoz is vezethet. verbális terápiára alkalmasabbá váltak. sokszor még önmagának bevallani sem merő. Maguk a képzőművészeti (és más) alkotások. akinek arra tehetsége van. s ennek következtében a külvilág kihívásaival szembeni megküzdési elégtelenség húzódik. Jakab szerint ez az én-integritás zavarára utal. azaz pszichés folyamatok (lényegében a tudattalan és tudatos) közötti kölcsönhatást. a kontúrjaik hol túlzottan erősek. álmát. Másrészt a művészeti alkotás nagyobb mértékben függ össze a projekciós mechanizmussal.(8) Elindult náluk a probléma-feldolgozás. hiszen maga a pszichés. hogy a verbális terápiák lineáris 7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. évtizedekig ontják az egymáshoz hasonló képeket. hogy a festészettel. Részben úgy szabadul meg problémáitól.(10) Trixler hangsúlyozza. A fentiekben említett betegeknél inkább az áll fenn (kórházi tapasztalat). más formában közölni és kifejezésre juttatni nem tudó. A pszichiátriai betegekkel folytatott sok éves csoportterápiás tapasztalataim alapján mondhatom. A vers által felkeltett érzelmi feszültség indirekt úton is vezetődik le: alkotásban. mint másodlagos folyamatgondolkodás (4) a magasabb szint. ezzel együtt a komplexuskezelés és tudatosodás. kifejezni. hol elmosódottak. Ezért a betegek nem. hogy néhány beteg. Tehát. nemegyszer nyomasztó érzelmi állapotot. nyitottabbá. pszichoszomatikus betegség is felfogható egyfajta kompenzációnak. mint a beszéd. Ezért ezt a terápiás módszert szeretném elkülöníteni attól a tendenciától. hogy nem tudják azokat megoldani. mivel egy preverbális síkon való megnyilvánulást és megértést szolgál. megbeszélés) jelzőrendszer. rajzolással az ember ősidők óta a vágyát.7 Nagyon fontosnak tartottam. amit elveszítettek. Ezért ez a terápiás forma a betegek „tehermentesítésére”. amit átélnek és amit megtalálni akarnak. festegetés sokszor inkább rögzíti az állapotukat."(7) A folyamatból kitűnik. hogy a versek által indirekt módon érintettek a betegek. majd kivetítése és megjelenítése a komplexusnak.com) . festegető betegek. mivel a pszichés zavar hátterében legtöbbször én-gyengeség. Természetesen a beszéd útján történő megfogalmazás. kirajzolja magából az addig energiáit lekötő. hiszen részben attól szenvednek. de legtöbbször – éppen a fejletlen pszichés struktúrájából eredő én-gyengesége miatt – nem eléggé összerendezett a beteg személyisége a verbális szintű tudatosításhoz. vagy önmaga előtt is ismeretlen érzéseit formálja meg. A tapasztalat is azt bizonyítja. de azt hiszem. hogy a betegek a foglalkozások hatására érzelmileg hozzáférhetőbbé. védekezés). akiknél ez öngyógyítási kísérlet. Ahogy Adorjáni és Végh megfogalmazza: "anyagba álmodni.

novapdf. benyomásainak. feldolgozás követi és zárja le.com) . (13) A tematikus művészet-pszichoterápiával a művészi kifejezési módot úgy kívánom a gyógyítás szolgálatába állítani. hogy a regresszív." (14) A rajzolásról. zománcfesték és színes anyagok között. az együttes cselekvés. A felolvasott versek a betegek részben tudatos. hogy nem tudja kitölteni. témájában a betegségük egyik alapvető okát (hátterét). kapcsolati problémáikat megcélozva. egymásra is aktiváló hatású. sokféle eszközt bocsátottam rendelkezésükre. tehát az egész folyamat részben a tudattalanban zajlik. Az első vagy második foglalkozás után már föl sem merült. gondolatainak megfogalmazásáig. Nagy gonddal választottam meg az alapanyagot amire és az eszközt. érdekesebbnek hat. olyan absztrakt festőktől. és közölték velük azt az instrukciót. a regresszió állapotában vannak. amikor aki akar. még 1-2 vonal is szebbnek. amivel dolgoztak. vagy az iskolai rajzolást folytassák. mert a probléma megfogalmazása és egy bizonyos szintű tudatosítására mód nyílik a foglakozások végén. Volt olyan csoportom is. a készült alkotásaikról beszélni is tudtak. hogy az alkotói folyamatban keletkezett művek elemzésével hozzásegítsük a beteget ahhoz. érzelem-mozgósítás után a lereagálás is indirekt úton történik. köztük sok 40-50 éves is. indirekt úton közelítve hozzájuk. Az előzőekben mégis arra hivatkoztam.8 folyamata helyett a beteg pszichés struktúráját reorganizáló dinamikus művészetterápia jól illeszkedik a szkizofrén betegek kezelésének flexibilis elméletébe. Azok. De előbb őket is meg kellett győznöm arról. (a vers által keltett érzelem színben való áttétele) és arra az alapszínre festeni a további érzéseket. ill. érzéseinek. Az új tagokat már a többi csoporttag oldotta fel. iskolás korában rajzolt utoljára. Ezáltal az átélések a lélektani munka során lehetővé teszik a tudatosítást. különböző színű papírokat helyeztem el. hogy művészi szinten dolgozzanak. azzal a felszólítással.” Pedig a betegek többsége. hogy a sokszor csak az egy-két ecsetvonásuk is szép legyen.(12) Ezért a terápiás cél. hogy a vers által ébresztett érzelmeit miként fejezte ki az alkotásban. és maguk is örömet találjanak munkájukban. A terápiás folyamatban végül minden csoporttag eljut a szabad asszociációig. én nem tudok rajzolni. formákkal!” – szólt (szól) az instrukció. nonverbális kifejezés szintjéről eljusson érzelmeinek verbális megfogalmazásához is. hogy: „lehet egy hátteret választani. Színes. részben tudattalan problémáit veszik célba. az élményeket hasznosító tanulást. szépnek hasson. Először szóban oldottam fel őket. festésről a köztudatban úgy tartják. Azért. mint a beszéd. Választhattak zsírkréta. Tehát ez a kifejezési mód közelebb áll hozzájuk. akiket előre megismertettem a Polcz Alaine által leírt Csoportterápia. A fehér rajzlap „üressége” több betegben szorongást kelthet. Itt játékról van szó: „játszunk a színekkel. akik a vers által ébresztett érzelmeikről. Ezért a fehér rajzlapon kívül ugyanolyan nagyságú. akvarell.(11) A pszichés struktúrák reorganizáziójának előrehaladtával fokozatosan előtérbe kerül a verbális kommunikáció. tempera. félve. az együttes élmény. mint. Ez egy ősibb közlési forma és a pszichiátriára bekerült betegek – ha diagnózisuk különböző is – többségükben. majd illusztrációkat mutattam be. hogy „jaj. üvegen. akik szintén foltokkal vagy pár vonallal fejezték ki magukat. hogy a betegek könnyebben nyilatkoznak meg preverbális szinten. Ahogy Bagdynál olvashatjuk: "A nem verbális események szakaszát… szóbeli elemzés. festeni. amit tőlem hallottak. fényes papírokon. indirekt úton irányítva. A feszültségkeltés. hogy nem azt várom el. beszélhet arról. azok a tudatosodáshoz közelebb álltak. Azért írtam. hogy részben a tudattalanban. Ezért ezt a tematikus művészet-pszichoterápiás módszert az analitikus csoportterápiákhoz sorolom. A csoportos tevékenység. játékos 8 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. gondolatokat”. gondolataikról. hogy csoportban történik a festés. ami nehezebb.

: József Attila: Kései sirató. mint főtéma illusztrálása.com) . a főtéma után alkalmazva pedig segítette a felszínre került komplexust-hordozó feszültség levezetődését. barát. testvér-.vagy párkapcsolatot bemutató vers.9 művészi foglalkozással (15) sorozatának néhány technikájával. vagy az évszakhoz kapcsolódó zenehallgatás. Nemcsak a vers és zene kapcsolódott az évszakhoz. Csoportterápiás tapasztalatom alapján azt mondhatom. hogy érzéseit vigye (és hogy vigye?) papírra. Az első foglalkozáson megismertettem a csoportot az illusztrációnak a jellegzetességeivel. környezetre hangolódást segítették elő. faág. és a színek variációival fejezik ki érzelmeiket. a főtémára hangolódásként az adott évszak ábrázolása az évszakhoz.8-12 fős csoportnak tartottam. Utóbbiak is az adott időszakra. formákat festeni. hónaphoz kapcsolódó vers segítségével. annak ott van egy kapaszkodó. akkor azt az instrukciót adtam mellé. Főtéma: az adott szülő-gyerek. valamint a vers (verbális érzelmi közlés) és festés (manuális – tudattalant érintő és bevonó . ill. Hetente kétszer tartottam foglalkozást másfél órás időtartamban. versre készült művészi illusztrációt bemutattam. Az adott témához. A jellegzetes kapcsolat-mintákat bemutató főtéma előtt az adott évszak illusztrálása. hónapra jellemző természeti tárgyak – pl. Több. akinek kedve van hozzá. felkészítve őket a vers tartalmára. mert kapcsolatba hozta (hozza) őket a külvilággal. ami érzelmileg mozgósította a csoportot a festésre. A hét első foglalkozása téma alapján 3 részre oszlott: 1. hanem az érzelmi feszültséget keltő vers (mint főtéma) meghallgatása. virág. illetve a zenére történő ráhangolódásra. kő. Az instrukcióban kihangsúlyoztam. Az „évszakok”.kifejezése az érzelmeknek) közötti kapcsolatteremtés első próbálkozása volt. hanem az asztal „díszei” is. Könnyebb az ábrázolása így hamarabb juttatja sikerélményhez az alkotót. Ha az évszakról szóló vers. szépségének bemutatása is vers és/vagy zene segítségével történt. A társas kapcsolatok illusztrálására szolgáló versek 2 fő témára oszlottak: a szülő-gyermek és a felnőtt párkapcsolatokra. részben a betegségükből is eredő sivár kórházi életüket színesítette . Aki megrettenne attól. érzéseiket könnyebben kifejezhessék. Bartis Ferenc: Kiszakadva) megnyugtatta a csoportot. A foglalkozások lefolyása A csoportfoglalkozásokat a Róbert Károly kórház Munkaterápiás Osztályán – amint az elején említettem . Érzelmileg aktiválta a csoportot.. hogy a verset illusztrálja. de nem tölti ki az egészet.díszítették. Az évszakok változása eleve hat a személyiségre. hogy többféle kifejezési mód birtokában a verseket könnyebben illusztrálhassák. 2.novapdf. hogy csak az illusztrálja. erős a pozitív érzelmi hatása és az egész környezetünkben megnyilvánul. hónaphoz. Gazdag az irodalma. 3. hogy nem muszáj alakokat. A főtéma előtt oldásként. Az adott évszak ábrázolása többször témája a foglakozásoknak. 9 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.témát azért tartottam jónak. majd illusztrálása után a csoport-feszültség oldására is szolgál. a lassú megnyugvást (8). Az instrukcióban szerepel az illusztrálás szó is. hangulatára élénkítően hatott. A vers és zene mellett az asztalt az adott évszakra. hogy az évszak-témával való kezdés erősen fellendítette a csoport festési kedvét. Ez egyben lazításul is szolgált. stb. vagy zene oldásként szerepelt a főtéma után.színesíti. elég ha csak színeket raknak fel a papírra tetszés szerint. Egy-egy erős katartikus élmény után (Pl. termés.

10 A személyközi kapcsolatokat érintő tematika vázlata: I. pl. közönyös.com) . verse 2. verse 10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. pl. Pozitív kapcsolat: felnőttként való viszonyulás az apához. Negatív kapcsolat: az apáról leszakadni nem tudó felnőtt. vagy rejtetten elutasító.: Anyám. pl. A gyermekkori szülő-gyerek kapcsolat felelevenítése azt célozza meg. Pozitív kapcsolat: felnőttként való viszonyulás az anyához. ezzel együtt a felnőtt identitás. s vele együtt a korrekciót fokozhatja az alkotást megelőző imagináció. gondoskodó. ha szeretnének c. nyíltan. nevelő szándékú kapcsolat. Az alkotói folyamatban mód nyílik a trauma megjelenítésére és feldolgozására. mint tematikai egység. Petőfi Sándor: A jó öreg kocsmáros. az apa hiánya. új képzetek. A beteg önkéntelenül is párhuzamot vonhat a szülőhöz. pl. szeretetteljes anya-gyerek kapcsolat.szimbolikus módon újraélje a személyiségét fejlődésében megzavaró (sokszor traumákkal terhes) interperszonális helyzetet. Apám 2. vagy félelmet keltő apai viszonyulás.: Weöres Sándor.: Ady Endre: Egyedül a tengerrel. A szülő-gyermek kapcsolat témaváltozatai Anya – gyerek kapcsolat gyermekkorban 1. Apa – gyerek kapcsolat gyermekkorban 1. verse 2. magányosság érzelmi állapota pl. Áprily Lajos: Az apa. II. Nemes-Nagy Ágnes: Halottak napján c. Juhász Gyula: Atyámhoz megyek c. Ennek verbális megfogalmazása többször is elhangzott spontán a csoportokban.: Mama c. "Alkotó állapotban új asszociációk. a társ utáni vágyódás költői képekben való kifejeződése. Negatív kapcsolat: intimitás nélküli.: Ady Endre: Elbocsátó szép üzenet. pl. A képzetáramlás beindulását. 2. Negatív kapcsolat: elutasító. Pozitív kapcsolat: intim. Anya. József Attila. Itt is nagy a jelentősége a pozitív és negatív érzelmek alkotói folyamatban történő kifejeződésének és feldolgozásának. pl. pl. a képzeleti mozgást. vagy agresszív anyai viszonyulás. verse d) a magány elviselhetetlensége. pl. csalódás. Apa – gyerek kapcsolat felnőttkorban 1. Negatív kapcsolat: az anyáról leszakadni nem tudó felnőtt. lelki diszharmóniával küzdő beteg – súlyossági foktól függetlenül . ill.: Juhász Gyula: Milyen volt. elmúlás. Dsida Jenő: Amundsen kortársa. a felnőtt én és tudati beállítódás kialakulását. védő. A felnőtt párkapcsolat témaváltozatai a) elhagyás. verse.: Bartis Ferenc: Egyedül. Bölcsődalok. Az alapvető kapcsolatminták újraélése és a hozzájuk fűződő érzelmek megjelenítése majd a készült alkotások közös megbeszélése elősegíti a szülő-archetípusokról történő leválást. valamint a partneréhez való viszonyulás között. elválás. hogy a pszichés zavarral. Pozitív kapcsolat: elfogadó. pl. Ady Endre: Szeretném.: Kosztolányi Dezső: Negyven pillanatkép. pl. c) az egyedüllét.novapdf. verse b) az elhagyás fájdalma idővel szép emlékké érik. (16) A szülő-gyermek kapcsolatot követi a felnőtt párkapcsolat. József Attila. Kosztolányi Dezső. vágyakozás az apa után. József Attila: Eszmélet.gyerek kapcsolat felnőttkorban 1. elfogadó. pl. Az apa-gyerek kapcsolat témaváltozatai azonosak az anya-gyerek kapcsolatnál bemutatottakkal.: Kései sirató c.: Anya c. gondolatok születhetnek meg…"(9). Nemes-Nagy Ágnes: Magány c. verse.

: Radnóti Miklós: Levél a hitveshez. hogy a betegek pszichés vagy pszichoszomatikus sérüléseik miatt sokszor nehezen. ami a teljes elzárkózáshoz vezethet (13). pl. harmónia.: Garai Gábor: Ha a szerelem elhagyott… g) házasság: krízis. verse f) küzdelem a kapcsolat fennmaradásáért. stb. szeretet érzésében is. hanem „részesüljenek” – a vers által nyújtott érzelem révén – a csak vágyott (vagy még csak nem is vágyott) melegség. kisebb-nagyobb megrázkódtatásokkal.com) . A fenti témák azon alapvető kapcsolatmintákról szólnak. traumát okozó). Utóbbinak akkor. fájdalommal. Az ismertetett művészeti terápiás módszer ezen integráció létrejöttét is szolgálja. összeforrottság. szakemberek képzésében is.: Pardi Anna: Házasság. 11 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. megfestése. illetve kiképző terápiaként folytatódott csoportos foglalkozások eredményeivel együtt. koncentrációt. pl. egyszerre tekinthető a pszichés fejlődés „motorjának” és gátjának. A hét második foglalkozása (szintén másfél órában) a valóságból. hogy ne csak az elfogadó. 1979-től a módszert egyéni terápiákban alkalmaztam. hogy mi az. megfestése.pozitív és negatív . A pszichiátriai és pszichológiai tapasztalat azt hiszem bizonyítja.: Anyaság. intim. komplexus-oldó és megjelenítő. agyagszoborba „öntése”. mind a felnőttkori párkapcsolatoknál hangsúlyt kap úgy a negatív (frusztrációt. a gyógyulás folyamatát követve. örömmel. mint a világot értékeljük) nem tudjuk meghaladni és egy magasabb szinten integrálni. amely interperszonális helyzeteiket fogantatástól felnőttkorig érinti. lelki állapotai. környezetből választott tárgy csoportban történő egyéni megrajzolása. stb.óta önismereti. vagy sehogy sem tudnak megküzdeni a kapcsolatokkal együtt járó krízisekkel. Sikeresebben tudnak egy kapcsolatot létrehozni. hanem a pszichés fejlődésükben megzavart. Ez a feladat a projekciók visszavonásán túl fejleszti a figyelmet. a realitásérzéket. Itt szeretném megjegyezni. A tematika bemutatása szemlélteti. az azóta továbbfejlődött és 1999. A témák és érzelmi állapotok kiválasztásánál – a versek üzenete alapján – arra törekedtem. hogy a csoporttagok egy olyan folyamatban vesznek részt. Gazdag tapasztalati anyag gyűlt össze. táblázaton bemutatott képeket egy 30 éves borderline nőbeteg alkotásaiból választottam ki. ezáltal személyiségfejlesztő hatása miatt. pl. hogy a fentiekben ismertetett tematika és terápiás koncepció nem csak a betegek gyógyulását szolgálhatja. mint a pozitív élethelyzet és érzelmi állapot versek segítségével történő újraátélése. küzdelem. amely egy hosszabb tanulmányban vagy könyvben kerülhetne bemutatásra. és 2. ha tudják. Fontos szerepet tölthet be az önismereti terápiában. mi az ami örömhöz juttathatja őket. a valósághoz való alkalmazkodást. melyeknek érzelmi állapotait szinte minden ember átéli. József Attila: Óda c. fásultság. Tóth Judit.11 e) a beteljesült szerelem lelki hatása. életvezetési problémákkal küzdők számára is segítséget nyújthat. szeretetteljes kapcsolat hiányát éljék át a betegek újból (hiszen legtöbben ennek hiányától szenvedtek).érzelmi pólus. Az 1. Tamási Eszter: Féltékenység című versei. ami hiányzik számukra. A két egymással ellentétes . Itt egy újabb téma játszott központi szerepet: az álmok megrajzolása. A tematikában mind a gyermekkori. ami archetípus-szinten (a kollektív és személyes tudattalanban) is bennünk él. segít korrigálni a percepciós torzításokat. A fentiekben ismertetett foglalkozásokat a Róbert Károly kórház Munkaterápiás részlegén 1978-ig tartottam. ha a fejlődést képviselő differenciáció első lépcsőfokát is jelentő jóra és rosszra hasított érzelmi beállítottságunkat (ami mentén úgy önmagunkat.novapdf. megformázása volt.

az agresszió. hallgatóktól is. és egészségvédő szakemberek számára a foglalkoztatásokhoz. félelem. elmélet és gyakorlat pedig útmutatók a segítő. hogy az egyes félévek önmagukban is lehetőséget teremtenek és segítséget nyújtanak az önismerethez. a jelentkezők nagy száma és a kérdőíves visszajelzések is igazolták a módszer hatékonyságát és annak továbbfejlesztésére buzdítottak. mint készségtárgy „Minél jobban kiteszi magát valaki a művészet hatásának. a festés. kollázs. de szembekerülhettek a hallgatók belső világuk érzelmi hullámzásaival is. vagy a valóság hárításán alapuló illuzórikus „boldogságba” menekülés. a nyári hónapok archetípusaival és pszichés hatásukkal egy hetes nyári tábor formájában ismerkedünk meg.com) . hogy most már nem csak betegektől kaphattam visszajelzéseket. depresszió. évkörrel. egyéni terápiák) együtt. stb. Az érzelmileg telített szimbólumok. A színekkel való játék. Szeptember A/ Elmélet: A művészeti terápia célja és hatótényezői.) A képzés folyamatában készült alkotásokon szimbolikus képekben jelentek meg az ún. természetesen az azóta összegyűjtött tapasztalatokkal (külföldi tanulmányút. montázs.vizuális művészeti terápia módszertanát és hatótényezõit. annál több mindenben megélheti humanizáló lehetőségeit.. Pozitív visszajelzéseik. 12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. lelkesedésük. A képzés saját élményen keresztül ismertette meg a hallgatókkal az 1972-74 között létrehozott – a “Társas kapcsolatokat katarzisélményen keresztül reorganizáló csoportos művészeti terápia” címmel 1978-ban írt. segített lereagálni a feszültséget. a terápia kimenetelét is pozitív irányba mozdítja elő. s kézirat formájában terjedő . Megjegyzendő. mint gyógyító archetípusok lehetõvé tették a komplexussal való szembenézést és a tudatosítást. Különösen nagy jelentőségű volt számomra. A sajátélmény. mint pl. hanem 20-27 év közötti fiataloktól. kreatív energiákat mobilizálva.(17) Készségtárgyként történő alkalmazása összességében hozzájárult a hallgatók önismeretének növekedéséhez sajátélmény formájában.” Halász László (4) 1999-ben kezdtem el a fentiekben ismertetett módszert tanítani egyetemi adjunktusként az ELTE Pszichológiai Intézet Személyiség és Egészségpszichológiai tanszékén. aktivizálta az érzelmeket. már kibővített formában. Az alábbiakban vázlatos ízelítőt adok az ismertetett módszerre épülő foglalkozások tematikájából. Az alkotás. a kreativitás felszabadításával lehetõséget teremtett a rekreációra. amely végighalad az évkörön: két félév az ősz és tavasz archetípusait öleli fel. krétarajz.12 Második műhely: ELTE Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék A művészet-pszichoterápia. A természettel.novapdf. univerzummal való kapcsolat: A foglalkozások tematikája: I. (Az említett kéziratot lényegében az első műhelyről írottak tartalmazzák. autonóm komplexusok.

A készült alkotások csoportos megbeszélése. Ady Endre: Egyedül a tengerrel. A színek és a személyiség kapcsolata.3. akvarell-kép festése. Az gazdagsága . gyümölcsökből. amit el kellene engednem. Szabadasszociációk. Lelki újjászületés. Zene: Verdi: Rekviem. csalódás. IV.sajátélmény alkotások tükrében. intuíciót. Sajátélmény: relaxáció és imagináció: amitől meg kellene válnom. hónapok változásaira történő ráhangolódás aktiválja az érzelmeket.2.1. Október 3. Szeptember 2. akarati életet. rév – festése. ősz szépsége. Október 4.1. Mit hozott számomra ez az év? Lelki megmérettetés . Sajátélmény: relaxáció és imagináció zenére és versre.5. gyász.1. Őszi fa – tusrajz készítése. Átlépés egyik „világból” a másikba – fejlődés: minőségi változás. A mag mint a mély-én szimbóluma: ős-erő. érzékelést. Gyakorlat 1. belátás. 4. ami megmarad: a mag szimbolikája. Zene: Vivaldi: Ősz. jelenem és jövőm címmel. elválás fájdalma. átörökítő anyag. a mély-én teljessége. Magány vagy egyedüllét – az önmagunkra találás lehetősége. 2. az év. búcsúzás. V.5. Zsírkrétával mandala-körök készítése: kívülről befelé tartó mozgás. Választás az asztalon lévő őszi termésekből. Az ősz szépségei: az ősz színei. majd a kreatív formában történő megjelenítés a többi pszichés funkciót: gondolkodást.3.13 B/ Elmélet. A választott termés szimbolizálja.2. szabadon. A képeknek közösen (minden egyes csoporttag külön-külön) címadás. (lazításul ismét mandala készítése zsírkrétával) 3. Halottak napja. Az évkör ünnepei. Az előző alkalommal készült munkák megbeszélése szabad-asszociációval: az érzelmi élet és az önismeret fejlesztése. 4. A szangvinikus temperamentum ismertetése: jellegzetes jegyeinek felismerése az alkotásokban. November 5. lelki „anyagcsere”. Híd. III. – sajátélmény: A változáshoz. 1. 2. Szeptember-október fordulója: a mérleg archetípusa.4. Az őszből. Kedvenc szín választása.novapdf. majd az egyes foglalkozásokon a választott szín szimbolikájának ismertetése megadott irodalmak segítségével. Elmélet: Színszimbolika. Tusrajz készítése az elhagyás fájdalmáról szóló versre. kapu. Sajátélmény: relaxáció és imagináció versre." (Szondi) A választott termés megfestése. amivel ebben az évben lelkileg gazdagodtam. az ősz hatása lelki életünkre.1. Gyakorlat: relaxáció és imagináció. – montázs készítése: Múltam (gyermekkorom). 2. 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A festési technika ismertetése 1. Lelki „körforgás”.Gyakorlat 2. Az évszakok.2. Az előző foglalkozáson készült képek megbeszélése. Elmélet: Az őszi hónapok archetípusai. Elmélet: a mandala szimbolikája. A krízis feldolgozási lehetőségei. A zenére festés.1.pszichés analógiája. Vers: Juhász Gyula: Emlék című verse. II. 3. Ősz. a változás átélése.com) . 2. adott színekkel. Elmélet: kötődési problémák megjelenése életünkben.4. elmúláshoz való viszonyunk: a „halál” és „újjászületés” dinamikája. sajátélmény és gyakorlat: 1. az elmúlásból. 1. mint mandala-kép. Gyakorlat: őszi fa festése akvarellel.4. 3. A felnőtt párkapcsolat változatai: elhagyás. halál. praktikus intelligenciát .3. 3. Gyakorlat: a vers illusztrálása. Vers: Juhász Gyula: Merengés. "Választásainkban ismerhetjük meg önmagunkat. Az elválás fájdalma idővel szép emlékké érik. „mana” erő. hó és napszakok archetípusai – hatásuk lelki életünkre.

az emberi mosoly megformálása féldomborműben agyagból. sajátélmény-korrekció. 5. (A csoport tagjai olyan reprodukciókból választhattak mintát a féldombormű elkészítéséhez.4. az emlékezet alapján.) 6. Gyakorlat: a „belső mosoly”.1.1. valamint a belső fény megfestése mandala-kép formájában. Az előző alakalommal készült alkotások közös megbeszélése szabadasszociációval. ill. Hatásuk lelki életünkre. Elmélet: A téli napforduló .: agyagból szabadon választott mag.3. November 6. December 7. a kisgyermek.3. VII. Sajátélmény: relaxáció és imagináció. újszülöttekről készült fotók. Gyakorlat : A meséből egy kép megfestése.2. A tél ünnepe: a Karácsony szimbolikája. Egy szabadon választott festményről zsírkréta-vázlat készítése a múzeumban. termés megformálása: a csoport tagjai választanak az asztalon lévő őszi termésekből. A belső gyermek.2. VIII. festménye . Gyakorlat: az imaginációban keletkezett belső kép megfestése: barlang. 5. ill.5. a gondolkozás egyeduralmából. a belső fény. ill. amelyeken megjelenik a „belső mosoly”.3. deprimáltság vagy. Átváltozások.: relaxáció és imagináció versre: Nagy László: Ki viszi át a szerelmet? A versre montázs készítése. Sajátélmény: Múzeumlátogatás: Tiziano és a velencei madonna című kiállítás megtekintése. mese meghallgatása. elcsendesedés.2.novapdf.pl. 8. VI. Tél és tavasz határán: bentről kifelé tartó lelki mozgás.com) .3. 1. 8. ami az imagináció alatt megjelent. Január 8. kristály valósághű megrajzolása. 5. 8. Február 1. Mandala készítése. Sajátélmény: relaxáció és imagináció. belső út megtalálása. Lassú oldódás a merevségből. ill. Az előző alkalommal készült munkák megbeszélése – szabadasszociáció: az empátia fejlesztése. Sajátélmény: relaxáció és imagináció versre és zenére (Vivaldi: Tél): Babics Mihály: Téli barlang című verse. Otthoni feladat: ceruzarajz. 8. Rebrandt: Titus van Rijn című.. Elmélet: Az anya-gyermek kapcsolat egészségvédő és egészségkárosító aspektusai.1.4. a belső fény újjászületése. 6. Elmélet: A vízöntő hónap archetípusa. ill.3. A félév alatt keletkezett egyéni alkotások csoportos megbeszélése: az alkotói folyamat lelki üzenete. Vagy a vers illusztrálása.2.1. magokból. rigiditásból. A téli hónapok archetípusai. Az előző alkalommal készült munkák megbeszélése . 6. Sajátélmény 2. A kis vadrózsa c. Tavaszi félév I.14 A melankolikus temperamentum ismertetése: jellegzetes jegyeinek felismerése az alkotásokban. intimitás-élmény. 14 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.szabad-asszociáció: hangulati életünk télen.fény-árnyék szimbolikája. választott kő.2. Elmélet: A tél jelentősége lelki életünkben: befeléfordulás. mesehallgatással. Sajátélmény 1. 7. Az agyagmunka technikájának ismertetése.. 1. 7.3. Gyakorlat: Otthoni feladatként a választott kép megfestése a vázlat. Andersen: A kis hableány.

4.: Téli fa ábrázolása.4.. összpontosítva a zártság-nyitottság kapcsolatára. Március 4. Az akarati élet aktiválása. mint energia.: Színek teremtő kapcsolata. ill. A tavasz jelentősége lelki életünkben. aktivitás.: Tavaszvárók. versre: Tóth Árápád: Április. Kék és sárga szín egymásra hatásának képi megjelenítése: Akvarellfestés párokban egy A/1-es rajzlapra.(Smetana: Moldva dala) 2. V. ill. pszichoszomatikus problémák. megjelenésük az évszakokban. Elmélet: Az évkör indulása: a „születés”.1. elmúlásának megfigyelése.com) . a zöld szín megfigyelése. „Tavaszi fa vagyok”. 4. Kék és sárga szín összefolyatása. A négy elem szimbolikája. 5. Testi. megújulás. 2. III.Gyakorlat 2. Elmélet: Március és április archetípusa: a víz és tűz elem szimbolikája.5. Április 5. Elmélet: Tavaszi újjászületés a természetben és lelki világunkban. 5.4. akarati élet felerősödése.1. A lelki egyensúly.3. 4. áradás képe a témához illeszkedő zenehallgatás alatt. 2. IV. A mag átalakulásának. Sajátélmény: relaxáció és imagináció. Elmélet: A fa-rajz teszt ismertetése.lelki „nagytakarítás”: mi az amit el kell. Gyakorlat: Az imagináció alatt keletkezett belső kép megfestése akvarellel. 15 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A tűz. egybefestése.Sajátélmény: Relaxáció és imagináció. Az előző alkalommal és az otthon készített alkotások megbeszélése. a magból növény. változás hatása testi és lelki életünkre.1.2. A változás különböző megélési formái: lendület. energia és figyelem-összpontosítás agyagmunka segítségével. hiperaktivitás. koncentrációs nehézségek. Aktivitás.1. „megszűnésének”. kitörés. Február 2.novapdf. a testi-lelki jóllét.3. Sajátélmény: relaxáció és imagináció.áramlás.4. 3.3. Gyakorlat: A hallott vers illusztrálása. A kolerikus temperamentum ismerteteése: megjelenése és felismerése az alkotásokban. el lehet hagynom? 3. 5. Az előző alkalommal készült alkotások megbeszélése.Gyakorlat 1.2. 3. Gyakorlat: agyagból mag készítése. vagy deprimált hangulat. álmokban és alkotásokban. Április 6.4.15 II.2. VI. vers: Weöres S. aktivitás. a harmónia elősegítése mandala rajzolásával. Tusrajz készítése a téllel kapcsolatos zenére és versre. A fa szimbolikája.2. megindulnak a kapcsolatok.3. Az előző alkalommal készült alkotások megbeszélése szabad-asszociációval: az intuíció és koncentráció fejlesztése. Gyermekeknél és felnőtteknél. A Kos szimbólumának megrajzolása – formarajz krétával. a keletkezett „hatás”. A flegmatikus temperamentum ismertetése: megjelenése és felismerése az alkotásokban. Testi-lelki átváltozás. Pszichoszomatikus betegségek.1. Sajátélmény: relaxáció és imagináció: olvadás. A különböző zavarok terápiája a kreativitás aktiválásával. az imagináció alatt keletkezett kép megjelenítése montázs készítésével. Elmélet: Tavaszi újjászületés. Március 3. 2. Az előző alkalommal készült alkotások megbeszélése.

6. javaslatok. (18) Az egészséges személyiségre jellemző dinamikus mozgás. lelki anyagcsere hozza létre. tudatosodásának. 8. állandóságra épül. Az előző alkalommal készült alkotások megbeszélése szabad-asszociációval: nyitottság. Május 8. a strukturálatlanságból. hatásuk a lelki életre.3. Ezt követően zsírkrétával választott állat megrajzolása. Ez a lelki fejlődés lényegében az önmegvalósítás (individuáció) szolgálatában áll.novapdf.com) . Sajátélmény: relaxáció és imagináció zenehallgatással: „Tavaszi virág vagyok”. Egy szabadon választott csoporttagról önarckép készítése akvarellel. 8. hanem a külvilág és a belső világunk közötti folytonos kölcsönhatás. mely kapcsolat a psziché egészének – a gondolkodásnak. a rend irányába halad. önismereti fejlődésének megbeszélése.4. érzékelésnek. kritikai észrevételek. Május 7. individuáció a differenciálatlanságból a differenciáció. Ez a fejlődési út nem egyenes vonalú. IX.2.1. hiszen az egyéni életcélt az individuációt. az artikulálatlanságból az artikuláció. változás nem öncélú. Illusztrációként hasonló témát ábrázoló reprodukciók bemutatása. a káoszból a kozmosz. a változás elfogadásának elősegítése. A feladott szakirodalomból írásbeli dolgozat. VII.szinten megélt belső érzelmi változásainak. VIII. megformálása agyagban. A szerelem és a párkapcsolat lélektana.16 6. Elmélet: Május archetípusa. intuíciónak és az akarati életnek – differenciált és összehangolt működését foglalja magában. a beteljesült szerelem megjelenése versekben. 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. érzésnek. 7. hanem kanyarulatokkal.4.3. 8. A tavasz ünnepeinek szimbolikája. Gyakorlat: Az imaginatív kép megfestése. az evolúció kultúrateremtő áramába emeli.2.4. A módszer elméleti alapjai Egészséges személyiség és a művészet Pszichológiai megközelítésből az egészséges személyiség fogalmán a külső és belső világ közötti harmonikus kapcsolatot értem. Gyakorlat: Szerelmi kapcsolat megformálása agyagból. Június A második félév alkotásainak közös elemzése. Az előző alkalommal készült képek megbeszélése. Sajátélmény: relaxáció és imagináció. Az önmegvalósítás. A lelki egyensúly nem mozdulatlanságra. 6. oldottság befogadás. Az egyes csoporttagok sajátélmény. rugalmasság fejlesztése. Áldozat és újjászületés. Sajátélmény: relaxáció és imagináció: saját „tavaszi önmagam” megélése imaginatív kép formájában. Az előző alkalommal készült munkákhoz asszociációk: a kinyílás változatai. amely végső soron túlmutat az életcikluson.1. a csírázó mag elmúlása és átváltozása. Az év zárása: közös megbeszélés.2. buktatókkal. Gyakorlat: Önarckép készítése montázs technikával. hanem az élethosszig tartó fejlődést szolgálja. 7. beszámoló készítése.3. 7.

az adott társadalmi normáktól és szokásoktól eltérő életformájuk. feltalálók voltak. érzelmileg telített szimbólumok megjelenésük által tükröt tartanak az alkotó elé. Sokáig keresgélik. Mindaz. ami nem jöhetett volna létre a deviációban rejlő tagadás lendülete és tartalma nélkül. a teljesség) és sokkal átláthatatlanabb. mindig sokkal nagyobb. Az egészség fenntartásának alapja a mozgás.a kollektív tudattalanból érkező .novapdf. vagy (sikertelen megküzdés esetén) destruktív megoldásokat használva fel eszközül. A művészeti tevékenység tehát a teljesség. amelyeket megjelenésük pillanatában talán nem is tudunk értelmezni." (19) Az alkotás folyamatának építőkövei olyan . ill. vagy konstruktív. tudattalan világunk megismerése. Sikeres megvalósításához elengedhetetlen az önismeret. 17 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. amely az önmegvalósítást. sokkal gazdagabb (szinte maga a mindenség. Lényeges sajátossága az alkotásoknak. figyelmen kívül hagyják az alkotói folyamat lényegét. de később újraszemlélve a készült műveket. Utóbbiak lehetnek úgy pszichés . amiben a hétköznapokban élő ember berendezkedik. mítosz. ami elindíthatja azok személyiségbe történő integrálódását és a tudatosítást.ha különböző mértékben is . Személyiségünk fejlődő.de pozitív. különösen a belső. a rendhagyó. hanem ezekkel és ezekben él is. devianciák. A tudattalan tükröződik vissza bennük. a résztvevők nem ismerik fel a sajátjukat. Ha bármelyik terület egyoldalúvá kezd válni. s vele együtt tulajdonképpen a létrehozott művet. Az alkotói folyamat hátterében olyan tudattalan tendenciák működnek. amelynek lényege a tudatos és a tudattalan világ között a kapcsolat fenntartása. változás. amikor alkot. A vizuális művészeteknél központi szerepet játszó. amelynek szinte egyedüli útja az önkifejezés. pszichózis – mint szomatikus betegségek. láthatatlan. ami ezért legtöbbször deviánsnak tűnik. céljai. a psziché automatikusan annak korrigálására törekszik. ami az alkotói folyamatban spontán módon megjelenik. alkotói folyamatok). neurózis. vagy formázták meg. s ez valóban tönkreteheti a hétköznapi életét. stb. egészség rekreációs lehetőségét teremti meg. A készült alkotás ezért egyben projekciós felület is. hiszen a tudattalan világa. mint feneketlen kútból merít. mese. akkor sem. ha minden kreáció . kreatív (álom. A következő korszakok előhírnökei általában a művészek. hogy mindig több van bennük. Már Mátrai is kiemeli. hatótényezői Sokszor kapcsolják a művészekhez a deviancia fogalmát. amelyekre a művész nem csak odafigyel. amelynek visszapillantó tükrében mélyebben megismerhetjük önmagunkat: érzelmeinket. azok önmagunkra vonatkozóan új felismerésekhez juttathatnak el bennünket.pl. Akik a művészeket kizárólag a patológia irányából közelítik meg. az elevenség megőrzése. indulatainkat és viselkedésünk motivációit. mozgásban lévő. a változáshoz való alkalmazkodás. A tudattalanból érkező impulzusok új utat mutatnak.com) . hogy amikor a csoporton készült alkotásokat félretesszük. Néha a deviáció egyenest előmozdítója a kreativitásnak. öltözködésük. olyan jelzések és információk hordozója. és ez az „új” magával ragadja az alkotót is. mint amit az alkotó ki akar fejezni. s ezzel – a fentiek értelmében – az egészségmegőrzést szolgálja. miatt. pár hét múlva a megbeszéléshez elővesszük. hogy a pszichés egyensúly megteremtésének konstruktív formája az alkotás. A fentiekből is kitűnik. A művészet-pszichoterápia hatásmechanizmusai. hogy "nem minden deviáció negatív. amelyek a tudattal való integrálódás mértékében a személyiség kiteljesedését szolgálják. ezért nemegyszer félelmetesebb is.üzenetek.17 göröngyökkel tarkított. mint az az életforma. amiből. önmagát szabályozó rendszer. melyik az övék. Szemléletesen bizonyítja ezt az a jelenség. hogy melyiket festették. majd később. Az önkifejezés differenciált és konstruktív megnyilvánulási formája az alkotás.

Életformájuk. fontos számunkra. Aki képes megtartani az összeköttetést mindkét világgal. hogy a műalkotás olyan többlettel rendelkezik. hanem súlyos sebeket is ejthet a lemerészkedőn. önismeretfejlesztő hatású. A művészet-pszichoterápia hatásmechanizmusai: 1. Ennek van igazán gyógyító hatása a terápiában. hanem a szimbólumai miatt is. mert az adott társadalmi formából és konvenciókból – a fentiek értelmében szükségszerűen . A tudattalanban való lét. Kompenzáció (ugyanúgy. ventilláció 2.com) . Tehát ha a kollektív szintre mennek le az érzések és az élmények. Ha ezek a tudattalan folyamatok integrálódnak a tudattal. Az egyén ilyenkor úgy érzi.18 Sokszor azért tekintjük tehát deviánsnak a művészeket. világosságát. A szimbólum túlmutat az énen. benne a személyes élet fájdalmai és problémái összekapcsolódnak az emberiség fájdalmaival és problémáival. a kollektív tudattalan mélységeibe való leereszkedés. amely nemcsak pusztán esztétikai értéke miatt jelent többletet. 3. a harmónia visszaállítását szolgálják. A kollektív tudattalannal való kapcsolat ezért egyben veszélyes is. komplexus megjelenítése 6. 4. és az életük is ezért nemegyszer áldozat.félnek belső világuk érzéseinek és élményeinek megjelenésétől. tágasságát is növeli.„kilógnak”. A létrejött alkotás tükör-funkciója: visszatekint az alkotóra. intuíciók előhívása. hogy a tudattalan elárasztja a tudatot. mint az álmok esetében): a tudattalanból érkező képek az egyensúly. Sokan ezért – nem véletlenül . a tudatossal éppúgy mint a tudattalannal. a tudat fejlesztése 8. a tudat nem tudja megtartani kontrolláló szerepét. Pszichiátriai betegeknél fordul elő. ami lényeges. nemcsak „igazgyöngyök” felhozatalával jár. hatása. A tudatos és a tudattalan közötti kapcsolat megteremtése. József Attilának ez a kapcsolat az életébe került. kapaszkodót talál ahhoz. hogy tovább tudjon lépni. az egyén pedig egy olyan felismeréshez juthat. s ez el is sodorja a személyiséget. A készült alkotás segítségével a belső képekkel való szembenézés. Ez a felismerés a tudat terét.(20) A szimbólum sűrített formában rátapint valamire. sőt személyes létünkön is. kollektív élményeket hozhatnak felszínre. Jung azt mondja. annak van olyan teremtő ereje. közösségi érzés fejlesztése Céljai: 1. önismeret 7.novapdf. hogy nincs egyedül a problémájával. feszültségoldás 4. gesztusok. hogy mégis van kiút. önkifejezés 5. 2. szocializáció. ami gyógyító. katarzis 3. 18 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. az meg tudja őrizni az integritását. megmozgatnak különféle érzéseket. tudatosít. a lélek mélyén lévő érzelmek. az alkotást tekintve pedig maradandó.

fejlesztik. 3. Ezt olyan gyakorlatok szolgálják. Ilyen lehet pl. majd kintről (a külvilág jelenségeinek és tárgyainak megfigyelésével és megrajzolásával) befelé tartó hatás. megformálása. hiszen tüneteik hátterében ott találjuk a kisebbrendűségi érzést. rajzok. motivációra is szükség van. amely elárasztással és dezintegrációval fenyegetik az ént. igazság. akadályozza a fejlődést. A művészi tevékenység éppen a játékosságánál fogva önjutalmazó hatású. Azon képességek és készségek. ez egy energiacsomó. amelyek a már kész alkotások másolásán alapulnak. a külvilágból érkező korlátlan mennyiségű ingeráradatnak. a negatív önértékelést. kiemel a hétköznapokból. mint nélkülözhetetlen motivációs feltételnek a szerepét bármiféle művészi tevékenységben. közülük is elsősorban a depresszió. megrajzolása. beleérző. majd egymásra hatása jelentősen befolyásolja az érzelmi. nem bontakoznak ki és nem integrálódnak a személyiségbe. nemcsak hogy nem fejlődnek. (22) Az utóbbi fejlesztésével a művészet-pszichoterápia mozgásba hozza a lelki dinamikát és lehetőséget teremt annak újjászerveződésére. amit gyógyító archetípusnak is nevezhetünk. „A művészetből mindig valami ünnepi dolog árad…mindezt tudattalanul éljük meg. s ezáltal a művész lelki világába is. ami szimbolikus úton alkotásban – történő megjelenésével. múzeumlátogatáskor a tetszés alapján szabadon választott alkotás megfestése.com) . pszichés funkcióit érintik. nem segítik annak gazdagodását és egyben az önmegvalósítást. 24) 5. Ebben a 19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Az alkotásban. gyógyító folyamatként. Komplexus-megjelenítés és feldolgozás. 9. empátiás készséget is. vagy szobor – lerajzolása alatt fokozottan élik bele magukat az egyes csoporttagok a választott műbe. Utóbbiak korunk elhanyagolt területei. 8. fordítva.”(4) Az önjutalmazás pedig fontos szerepet tölt be több pszichés betegség.” (21) 2. se nem rossz. de nem is aktiválódnak. harmónia. ill. előreviszi a fejlődést és segíti a tudatosodást. 7.19 Pszichés hatásai: 1. kényszer és pánikbetegek gyógyulásában.novapdf. kognitív. intuíciók megjelenítésén és formába öntésén túl fejlesztik a beleélő. Az alkotó jellegű kreativitás nagy mértékben épül a játékra. a fokozott bűntudatot és az önbüntető tendenciákat. A belső érzések. A személyiség fejlődésére ható folyamatot a fentiek értelmében úgy fogalmazhatnánk meg. ellentétben a velük szemben álló. Kielégíti a szépség. ami ha a tudattalanban megreked. Olyan őskép. Halász kiemeli az „önjutalmazásnak. Elvesznek a lehetőségek „tengerében”. amiről tudjuk. aktiválják. A különböző művészeti (képzőművészeti) foglalkozások az alkotói folyamat beindulásával a személyiség különböző területeit. a festmények. szorongás. mint az előző pontban leírt választásban tükröződik az illető komplexusa is. Úgy a saját belső képek megjelenítésekor. Beszámolók alapján a választott műalkotás – festmény. differenciálódása. hogy: bentről (a belső lelki világból kiindulóan) kifelé. 6. praktikus és spirituális intelligenciát. azaz meg sem jelennek. Teret enged és lehetőséget teremt a kreativitásnak és az önkifejezés iránti igényünknek. jóság iránti igényt. 4. (23. A komplexus olyan érzelmileg telített szimbólum. Ezen funkciók fokozatos fejlődése. ill. vagy magában az alkotófolyamatban önmagunkkal találkozhatunk. szobrok visszapillantó tükrében önmagunkra ismerhetünk. ami elmondásaik alapján felemelő és harmonizáló hatású. hogy önmagában se nem jó. amelyek a külvilág által nem kapnak kellő impulzust. A kreativitás megjelenéséhez külső ingerekre. játékosságra.

Az alkotás folyamatában az adott kort szimbolizáló fotókat (montázs). törékeny énhatárokat (ezzel a külvilágtól való elzárkózást). hozzásegít a külvilág elfogadásához. az egyoldalú kritikai beállítódást. az absztrakció.”(26) Az agyagozás. Elősegíti az alkalmazkodást. vele együtt a „belső tudás”. belső érzések utat találjanak a külső megformáláshoz. Tehát segíti a rugalmas énhatárok kialakulását. Mindez segíti a jelenhez. valamint a külvilág tárgyait (kollázs) kell összeilleszteni és összeegyeztetni belső világunkkal: fantáziáinkkal. számunkra addig ismeretlen lelki terület kerülhet napvilágra. figyelmüket a külvilágra irányítja. kényszeres és pánikbetegek gyógyulási folyamatában. A vízfesték öntörvényű. Vízfestésnél a belső érzésvilág könnyebben megjelenik. depressziós és kényszeres zavarokra. Montázs és kollázs: fejleszti a külső és a belső világ közötti kapcsolatot. Depressziós betegeknél szorongásoldó. nem lehet újból és újból átfesteni. Oldja a merev. csökkentheti a teljesítmény-megszállottságot. koncentrációt. tudati beállítottságunkkal. mivel a tudat még nem vált ki teljesen a kezdeti egységből. Az agyagmunka. amit Suzuki transzcendentális bölcsességnek hív. kiszámíthatatlan természete különös megelégedettséget nyújthat az alkotónak. ezért amit ebből a forrásból tudunk a természetről. A színekkel és a vízzel való együttes „játék” fejleszti az érzelmi életet. bevonja az egész személyiséget. 10. a motivációt. a rigiditást. a belülről érkező indítékokat. a valósághoz való alkalmazkodást. formázás nemcsak az intellektusra korlátozódik. alkotófolyamatban történő megjelenítését. s integrálódhat a személyiségbe.com) . a mániás. az érzelmi és hangulati labilitásra. ezáltal a terápiás folyamatban fokozatosan hozzásegít az önelfogadáshoz.ugyanakkor megakadályozza azok feloldódását is. a 20 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. s elsősorban a hasból indul ki. az intuíciót. … alapvetőbb. szorongó betegeknek ez nehéz. eltakarni. fegyelmezettséget. relaxációt. Az alkalmazott technikák pszichés hatásai: Akvarell. ezzel növeli a szociabilitást. tus és krétarajz: elsősorban a kognitív folyamatokra hat.20 tükörben tudattalan lélekrészünk egy-egy aspektusa. ugyanakkor gyógyító hatású. miközben az izmokra lazító és gyógyító hatású. Kisgyermekkorban még intenzívebb a kapcsolatunk a tudattalannal. s nem maga a természet. a túl-kontrollos. Segíti a tudatosodást. El tudom-e ezt fogadni . oldja a szorongást. Agyagozás-modellezés: fejleszti és erősíti az akarati életet. Kisgyermekkortól kell elkezdeni az önkifejezés gyakorlását. a spontaneitást. Jó hatással van többek között a hiperaktivitásra.”(25) A vízfesték sajátosságaiból adódó öröm és izgalom hozzásegít a változáshoz. Összességében elősegíti a lelki dinamika és az érzelmek aktiválódását. modellezés fontos szerepet játszik a szorongó. a víznek és a színeknek együtt relaxáló hatásuk van. ezzel együtt az „otthonra” találást. kitartást. a kor adta realitásához történő illeszkedést. ezáltal én-erősítő hatású.” „Az intellektuális jellegű vizsgálat a fej funkciója. hangulatjavító. „Az akarat a maga legelsődlegesebb értelmében. fejleszti a figyelmet. Ceruza. önálló alkotó ereje van. mint az intellektus…” „ A has egész valónk totalitását képviseli. együtt tudok-e vele működni? A kényszeres. az irreális elvárásokat önmagunkkal szemben. alá tudok-e rendelődni. ami különösen a borderline betegek számára gyógyító hatású. hogy a lelki élményvilág.novapdf. ezáltal megkönnyíti a döntési helyzeteket. Az intuíció és a finommozgás kerül előtérbe. valamiféle reprezentációja a természetek. azaz vízfestés: „Az összes festészeti eljárás közül a legegyénibb módszer … Megjósolhatatlan. vágyainkkal.

mint az önkifejezés kreatív formájának.a patológiát jelző ismétlődő sötét. pozitív értékelés. Csak a megjelenés.novapdf. hanem az egészséges személyiség fogalmának meghatározásában is. Ezt az analógiás szerkezetet kell. széttöredezettség az agyagmunkán azoknál. hogy a terápia folyamatában megjelenhessenek . ha az egyén élethelyzetére promotív hatást kíván gyakorolni. aminek meghatározó szerepe van a betegségmegelőzésben és az egészségvédelemben. Az alkotás több mint a betegség. avagy a formátlanság. egymásba folyó színkavalkád (mániásoknál). Ezáltal az alkotásokon tükröződő. szinte víz nélküli színek (depressziósoknál). sűrű. és 2. A pszichológusképzésben ma világszerte központi helyet foglal el az egészségpszichológia. Jung (20) 21 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mivel ezen alapul a pszichés fejlődés is. Harmadik műhely: Lelki Egészségvédő Alapítvány Művészet-pszichoterápiás Műhelye és Képzőhelye „E képek mindegyikébe egy darabka emberi pszichológia és emberi sors van bezárva…” C. mint alkotófolyamat segíti a személyiség fejlődését. az élénk. Ebben az értelemben megkérdőjelezhető a patológia fogalma is. meghatározó szerepe van nem csak az egészségmegőrzésben. sztereotip minták (pl. sok forma. Ezért a művészet-pszichoterápiás műhely egyben a „lelki alkímia” színtere is. kényszereseknél). Ezért a művészetpszichoterápiának és „az analitikus pszichológiának is teljesen le kell fejtenie magáról orvosi előítéleteit.com) . G. esetünkben különösen azért. és megnyilvánulás után következhet be a rekreáció. a lelki dinamika újjászerveződését. harsány. A művészetnek. vagy ennek ellenkezője. így a betegség fogalomkörén is. (lásd 1. A készült alkotásokhoz történő konstruktív hozzáállás. merthogy a műalkotás nem betegség”. mint az egészségesről.21 külvilág elfogadását úgy.pl. A szimbolikus formában (alkotásban) megjelenő aktuális feszültség. pszichés és szomatikus szinten egyaránt. a gyógyulás irányába történő elmozdulás. hogy tükrözze a pszichoterápiás folyamat is. hogy egyben megakadályozza a hasonulást. amely a személyiség mélyebb megismerését szolgálja. akik életcélok. az egyoldalúsághoz vezető kompenzáció a művészeti terápia folyamatában korrigálható. mint egy életkorszak lezárásának kifejeződése (halál-analógia). hiszen úgy tűnik.”(27) Összefoglalva: Az ismertetett művészeti terápia. hosszú idő óta fennálló hibás beállítottság. Az adott problémára fókuszáló speciális tematikának és művészeti technikának együttes hatásától várható a lelki dinamika reorganizációja. differenciálódását. táblázatot) Fontos. a készült mű túllép az alkotón. vízfestésnél . beleolvadást. Hiszen a „lelki betegség legalább annyira lehet egy fejlődési krízis (újjászületés-jelkép). és a készült művekhez fűződő asszociációsorozatok után oldódhat fel. A kevés szín. azok pozitív értékelése érvényes magára az egész terápiás folyamatra.(20) A katarzisélményre épülő tematikus foglalkozásoknál vezérfonálként vonul végig a mozgás és változás. mert az ismertetett terápia filozófiája és tematikája nem elsősorban az egészség-betegség kettőségére épül. hogy mára a pszichológia többet tud a patológiás személyiségről. diszharmónia csak a megjelenést követő elfogadás. „halál és újjászületés” élményszintű megélése az ismertetett módszer segítségével. motivációk hiányától szenvednek.

talán kis erőltetéssel absztraktnak is nevezhető képekről sugárzott a félelem.fejlődő. megfeszített Krisztus. majd gyermek és végül felnőtt férfi alakjában megjelenve . hogy a betegek a kreatív terápia folyamatában "rácsokkal. és 3. Hasonló tartalmú alkotásokról számol be és illusztrál könyvében Jacobi kényszeres betegeknél. mint kígyó. A változást. Személyiségünk – egészséges működése esetén . négyzet. szinte áttétel nélkül. végtelen magánnyal jelenítik meg betegségüket. 29) Jól szemléltetik ezt a folyamatot a 2. aminek lényege a tudattalan és a tudatos terület közötti kapcsolat és egyensúly fenntartása. A beteg festményeinek és agyagszobrainak a terápia időrendjében felállított sorozata (3. kígyók.com) . düh és az agresszió. az artikulálatlan érzelmekből az artikulált. egészségmegőrzés. amelyeket először absztrakt.egyszerre élik meg a társadalom elutasító. majd angyalok. amelyekből lassan rajzolódtak ki olyan elemi formák. hogy külső szemlélő számára is esztétikusnak hatottak. végül emberalakok jelenítenek meg. bezártsággal. háromszög. és 4.22 2001-től kezdődően folyamatosan vezetek önismereti művészeti terápiát a C. táblázat) jól tükrözi személyiségének fejlődését. ahogy egy anya tud gyönyörködni gyermeke első firkarajzaiban! Izgalmasnak és szépnek találtam mindegyiket. differenciált érzések megjelenéséig. kaotikus formák. Majd ezt követi . küzdelme az életért. sokszor a veszteséggel együtt járó gyász lelki állapotát is. kereszt. torz arcok. Talán úgy. fa. könnyező. sárkányok.az integráció. táblázaton bemutatásra kerülő 29 éves kényszerneurotikus férfibeteg agyagszobrai. töviskoszorús fejek. disszociációja előzi meg. tanulmányában fogalmazza meg. A káosz élménye mellett. 22 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. sárkányalakok. A műhely célja: gyógyítás.(30) Moussong-Kovács Erzsébet "Rácsok"c. végül emberalak és sok mandala. A fentiekben már bemutatott művészeti terápia folyamatában mesterségesen kiváltott és ezáltal újraélt krízisek feldolgozása történik.G Jung Komplex Pszichoterápiás Egyesületnél a pszichoterapeuta képzés részeként és a LEA (Lelki Egészségvédő Alapítvány) keretében akkreditált továbbképzésként pedagógusok és pszichológusok számára. amelyeken egészen sötét színek egymásba folyásával. majd hegy. a káoszélménnyel analóg általános bizonytalanságérzéseit tükrözik a terápia elején készült festményei. A folyamattal párhuzamosan saját személyiségének integrációja és elfogadása.a rossz és a jó kettősége. ill. Ezt olyan ősi szimbólumok követték. a páciens pedig csak úgy öntötte a fenti „stílusú” festményeket. A fejlődés mindig változást hoz magával.(28.előbb szfinx (állat és angyalalak együtt). szentek (szellemi dimenzió) . szorongás. stigmatizáló viselkedését és saját patológiás személyiségük belső korlátait. tájkép.állatalakok. amelyek egy idő után odáig fejlődtek. később szfinx-szerű lények. elmagányosodásukat. fejlődést megelőző krízis hatására létrejövő átmeneti dezintegráció és regresszió lehetőséget teremt arra. A terápia sikere. szorongást tükröző félelmetes lények (ösztönvilág). hogy a tudat aktivációs szintje csökkenjen és a tudattalan vegye át a vezető szerepet. A csoportterápiás foglalkozások elején megélt szorongásait. A változáskor krízist élünk át. szentek. kreativitásfejlesztés önkifejezéssel. Beillettek ezek az alkotások egy három év körüli gyermek „firka”-festményeinek is. majd a másik véglet: angyalok. ezt követően állatalakok. illetve lendületes-indulatos ecsetkezeléssel született ismétlődő nonfiguratív mintákkal találkozhatunk. mint kör. Az ember megjelenését a két szélsőség . Fél-egy év múlva színei lassan világosodtak." (31) Ismertetett kényszerbeteg páciensem alkotásain is átsüt testi-lelki szenvedése. önmagát szabályozó rendszer. mozgásban lévő. feszült állapotát. hogy ezen alkotásokhoz a terapeuta hogy viszonyult."…. tó. pasztell színek jelentek meg a festményein. a beteg gyógyulása szempontjából meghatározó szerepe volt annak.novapdf. krisztusfej.

mint ősi fejlődésszimbólum jól szemlélteti. kényszergondolatokkal és szexuális kényszerképzetekkel küzdő férfibeteg egyéni és csoportos művészeti terápiájának meghatározó állomásait és a terápia módszerét szeretném röviden ismertetni. Az intenzív figyelem alatt sem jelentkeztek a kényszerek. végül a szív alakja a legkülönbözőbb formában.(35. kényszerképzeteit. Először artikulálatlan formákat „alkotott”. hogy napközben. ami mozgásba hozza a lelki dinamikát. ami számukra folytonos áramlást. táblázatot) Három évi egyéni terápia után (az első évet követően munkahelyet változtatott és ügyvezetői munkakörben helyezkedett el) lényegében tünetmentessé vált. hogy a kreativitás szintjén eljuthat a dezintegrációig. kompozícióban. járműveken utazva képzeletében lerajzolta amit a buszon látott: táskákat. ágak. átváltozás során – a zöld növényi rész fejlődik. archetípusok (pl. s művészeti terápiás csoportban folytathatta a gyógyító-fejlesztő alkotói munkát. hogy „megtanult” nagyon jól rajzolni. amelyek fenntartották nagyfokú szorongásaira.sémákat.(32) A képzőművészeti terápiákban Jung óta a mandala festés-rajzolás szolgálja az egyik meghatározó módszer a teljességélmény eléréséhez. archaikus jellegénél fogva vonzó téma.com) . az azokkal való összhang érzése. cipőket. majd festeni is. ahol szintén lerajzolta majd lefestette a számára tetsző alkotásokat. ábrázolása a személyiség mély rétegeit érinti (34). Ezért az évszakok változásaira fókuszáló foglalkozásokon központi helyen szerepelnek a farajzok. hogy a koncentrált. külső és belső világának megismerése. aktiválja a személyiség fejlődését. keresése. hogy lebontsa azokat a – jelen esetünkben kényszeres tünetekhez vezető. Semmilyen információt nem kapott a képzőművészeti technikát illetően.23 Esetrészlet: A fentiekben említett 29 éves. Az egyéni terápia kezdetekor őrző-védőként dolgozott. A másik irány a környezetében lévő külső tárgyak precíz lerajzolása valósághűen. amely arra szolgált. majd múzeumokba járás követte. hogy a beteg a korábbiakban és a terápia nagy része alatt. majd rengeteg fej. és 3. gyermekkori traumákhoz kötődő. „visszatérhet” a kezdetekhez. a regresszióig. A magból – a nagy átalakulás. az artikulálatlan érzésekig. mely alkotói folyamatoknál központi szerepet játszott a terapeuta pozitív visszatükrözése. Könnyű a megformálása. élvezte az agyag fogását. de csak a rajzolás ideje alatt. Majd itt is. így lényegében egész nap „élhetett” a kényszereivel. levelek. hónapok váltakozására történő ráhangolódás elősegítése. hanem növelték belső feszültségét és a környezete felé áramló agresszióját. maguktól jelentek meg agyagszobrain először a mitikus alakok (angyal. A tao jellemzője a ciklikus természetű szakadatlan mozgás. (Megjegyezném. útnak nevezték. álomelemzésekre is épülő művészeti terápia fő irányai a következők voltak: először akvarellfestést kezdtünk el. azzal párhuzamosan gyógyszeres kezelésben is részesült. amit a legjobban szeretett. hogy majd „újjászülethessen”.(33) A kínai filozófusok a valóság végső lényegét tao-nak. Utóbbiak. virág és gyümölcs. akárcsak a festményeknél. A testi-lelki egyensúly visszaállítása magában rejti a teljességélményt. valamint párkapcsolati problémái miatt kért segítséget. Mivel maga is átélte. Felismerhetetlen formájú több kilós alkotásai nagy örömet váltottak ki a terapeutából. ennek ellenére úgy másfél év alatt magától eljutott odáig az óvodai szintről. Azonban egy idő után ezek nem csökkentették. még később agyagszobrokat készíteni. Ez a terápiás technika (amiről a korábbiakban részletesen írtam) itt arra szolgált. sokféle érzelmet tükröző arccal. Merényi megfogalmazásában: az ember ősi és örök vágya a totalitás átélése. arc és fejrészeket. hogy artikulálatlan és differenciálatlan érzéseit szabadon. megnyugtatta. az univerzumra történő ráhangolódást. ha ujjait benne tartotta az agyagban.novapdf. Az analitikusan orientált. aminek a tüneteket illetően nem volt önmagában átütő eredménye!) A külvilág tárgyainak lerajzolását a művészeti albumokból történő másolás. A harmadik terápiás irány az agyagozás volt. kontrollálhatatlan agressziójára épülő kényszergondolatait. 36) 23 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. változást jelent. öreg bölcs). (lásd a 2. stb. hogy a fentiekben ismertetett kényszeres kórképnél az általam alkalmazott művészeti terápiás módszer összességében mintha azt segítette. allegóriák (a jóság. minden instrukció nélkül. kognitív és viselkedésbeli . pl. Feszültségoldó és katartikus hatású volt a számára. azaz transzformáció szakaszait a fa. kívülre irányuló figyelem leállítsa a kényszergondolatait és képzeteit. Ezért a terápiás módszer egyik meghatározó (az első egy évet felölelő) tematikai egysége az évszakok. fa-rész. mivel kevés énvédő mechanizmus áll a projekció útjába. nagy anya. nem egy kígyóval körültekerve. ami hónapok alatt fél-fél órákra növekedett. Kezdetben 10-15 percre. Ez sikerült is. A beteg láthatóan (de verbálisan is megfogalmazva) élvezte.(18) A fejlődést magába foglaló változás. volna. igazság alakjai). majd az újabb minőség. félelmeire. ugyanakkor egy másik dimenzióba (önmaga elé is tükröt tartó színekbe. azt találta ki. formákba) áttéve jelenítse meg. hogy az alkotói folyamat alatt nem jelentkeznek kényszerei. Összefoglalóan azt a tapasztalatomat szeretném átadni. hibás szociális visszatükrözésből eredő érzelmi. Valamennyi jelenség ennek a kozmikus folyamatnak a része. A fejlődés is ilyen ciklikus mintázatot mutat. Ezeket elsősorban az akvarellfestés és az agyagozás szolgálta. ördög).

akik nehezen tudnak „kinyílni”. amelyben szintén lehetőség nyílik a korrekcióra és rekreációra. a felhangoltságra. az önmaguktól való „félelem” is. A második. a meditáció. hogy az anyaméhben érzik magukat) hatására keletkezett festményeken . A fentiekből is kitűnik. Ilyenek pl. az újra-átélhetőséggel a korrekció lehetősége is (vers: pl. (Megjegyzés: a képzés második éve a kapcsolatok és a saját életút újraélését .a vers. Dobozi Eszter Embrió álma). motivációhiány. mint a vágyott kötelékeket és élményeket . sőt a depresszió is. valamint a változástól félő. A tél azok számára nehéz. ötven százalékban pedig arról a csoporttagról. ill.a méhen belüli állapot élménye. hogy ezáltal a tudattalan (azaz komplexus által megkötött).(37) Megjelenik az alkotásokban . megjelenhet a deprimált hangulat. aki elemzi az alkotást. amelyek mint szimbolikus értelmezések összességükben rendkívül fejlesztik az önismeretet. depresszióra hajlók számára. vagy csak részben tudatos kapcsolat-konfliktusok a felszínre kerüljenek és az alkotói munka során feldolgozást nyerjenek. mániára hajlamosak. zene és imagináció (itt tudatosan adom azt az instrukciót.úgy a valós. Foglalkozásainkon az életút újraélése a fejlődési szakaszokat fémjelző archetípusok megjelenítésével történik. valamint azoknak. Itt a cél: költemények művészi erejének felhasználásával mesterséges katarzisélmény keltése.24 A télből a tavaszba való átmenet kritikus a szomatikus és pszichoszomatikus betegek. A tudatosodást. s vele együtt az önismeret fejlesztését a közös megbeszélések segítik elő.novapdf. hogy társaik visszajelzéseit . Tudatosítom a résztvevőkkel. a szorongásos és kényszerbetegek. illetve aktiválódhatnak a pszichoszomatikus betegségek. szorongó. Lényege a már előzőekben ismertetett alapvető kötődések pozitív és negatív aspektusainak élményszintű illusztrálása. akiknek én-határaik labilisak. A nyár azoknak jelenthet problémát. segítik a projekciók visszavonását. utóbbiak – kérdőíves felmérés alapján – a nyártól a meleg miatt – mivel nem tudják azt kontrollálni . pszichoterapeuták) önvallomását a katarzisélményre épülő tematikus művészeti terápiáról.öleli fel. szülő-gyerek. Természetesen a teljesség igénye nélkül csak egy-két jellegzetesség került említésre. Ezzel sokszor együtt jár az alacsony önismeret. Az egyik legkedveltebb része ez a terápiának.) Az alábbiakban ismertetem a három éves képzésben részt vett 11 szakember (orvosok. pedagógusok. pszichológusok. amelyek versek és zene hatására készültek: anya-gyerek. Az ősz kritikus a kötődési problémákkal küzdőknek. A képzésben részt vevők számára tartott foglalkozások központi részét képezik a saját és egymás alkotásaihoz történő asszociáció. hogy azok ötven százalékban szólnak az alkotóról. Mindenkinek saját füzete van amibe folyamatosan írja a csoporttagok visszajelzéseit. szintén egy évet felölelő tematikai egység a kapcsolatok. a belső világban élés. ill. az árnyék-személyiség felismerését és az integrációt. hogy a természet és az évkör változásaira történő ráhangolódást elősegítő tematikai egysége a művészeti terápiának egészségvédő és prevenciós hatású.erősen szoronganak. Sajátélményeiket "A művészeti terápia hatása az életemre" címmel írták: 24 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) . akik éppen az ellenkező érzelmi-hangulati állapotra.szabad asszociáció formájában – úgy értelmezzék. akik gyenge én-integritással rendelkeznek. A nyár kritikus azok számára is. A második év tematikai egységéhez tartozik még a saját életút „újraélése” a terápiás folyamatban. a felnőtt párkapcsolatok. akiknek nehéz a befelé fordulás.

lehet. ami segítség a mindennapokra. "Az életemben az egyik legfontosabb élmény ez a művészeti terápia. történik velem. hogy mi miért történt. Nehezen sikerült a belülről jövő képek felszínre hozása. formát és színt kaptak. az imaginációk során egyre jobban éreztem belső világomat. egy nagyon élő és nagyon hasznos tudást kapunk. illúziók visszavonása. a külső tárgyak „beengedése”. a visszajelzés ennél a terápiánál a leghatásosabb. "A művészeti terápia valahol kitörés volt számomra a mindennapok egyformaságából. Az alkotásaimba bekerülő komplexusaim rajtam kívül kerültek. a külvilágra fókuszálás. önismeretemet. a természettel és önmagával. Az első út a természet és az évkör változásaira. amely segít saját lényének rezdüléseit megérezni. amelynél a változás belülről kifelé. "Sokat segített a lassú. "Minden kihagyott órát egy veszteségnek érzek. az mindig megjelenik a munkáimon és tudatosít. érdekesebbé tette az ottani munkám." 6. a másként való hozzáállásra. "A pszichológia és az emberek iránti érdeklődés ebben a formában áll hozzám a legközelebb." 5." 3. és erős korrekciós lehetőséggel bír: projekciók. Gazdagította a munkámat. Nagyon nagy mértékben segítette a hibáim felismerését. amit kell. Könnyebben kezelek helyzeteket. valamint ünnepeire történő érzelmi ráhangolódás. "Ráébredtem. A kintről befelé tartó utat a külvilág tárgyainak valósághű ábrázolása segíti elő. A nyári intenzív tanfolyam még jobban erősítette az én-fejlődésemet. hogy utamon vagyok és azt teszem. "Itt tényleg tudatosíthatom. a külvilág irányába történő lelki mozgással indul el (akkomodáció). Nincs bennem kérdés. Különösen a festés és agyagozás. hogy a művészeti terápián keresztül az ember nagyobb harmóniában élhet környezetével. 25 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A belső problémáim a felszínre kerültek Kezdtem önmagam elfogadni. Úgy érzem. több barátom és ismerősöm lett. testet. Az itt tanultak észrevétlenül épültek be az életembe. Ez a folyamat figyelem és koncentráció-fejlesztő. Azóta is megtapasztalom. A mai világban talán a legfontosabb. "Segít az életfeladataim megoldásában." 7. hogy még sok ellenállás van bennem. hiszen így lesz önmaga és környezete is a legboldogabb. alakot. "Nyitottá váltam.com) . egy újabb terület felvirágoztatására nyílik lehetőségem. valamint a beleélési." 8. vagyis az alkotásokon keresztül tudtam rálátni belső életemre. helyzeteket. s ezzel együtt az empátiás készség növekedése (asszimiláció). problémás helyzeteimben. hogy az egyén számára olyan eszköz legyen a kezében. „beemelése” a lelki folyamatba. de biztos változáshoz. tudom. tudatosítását és ezek kezelhetőségét. Önmagam megélése így sokkal intenzívebbé vált. vagy volt." 9.novapdf. egy olyan létformává válhat. folyamatokat. Lehetőségeket villantott fel bennem a változtatásra.25 1." Összefoglalva: A bemutatott művészet-pszichoterápiás módszer a lelki dinamika újjászervezését két úton kívánja elérni. "A színeken keresztül láttam magamat. hogy ami megérzés szinten bennem van. A tanításban is adott egy célt. Jobban meg tudok fogalmazni magam számára érzéseket." 10. "Segített a problémáim kezelésében." 4. Ha az embernek sikerül beépítenie életébe. Visszahat a saját életemre és önismeretemre. amikor itt vagyok." 11." 2.

a fejlődést. Emberi játszmák. depressziónál.. In: Halász I. azaz a konfliktusokat éppúgy. Gondolat Kiadó. amelyek elindíthatják a személyiség fejlődését. Ursus Libris. Gondolat Kiadó. G: Az analitikus pszichológia és a költői műalkotás közti összefüggésről. (40) Az alkotó folyamat a kreativitás által felszabadítja a betegeknél a komplexus által megkötött energiákat. Budapest. 216-217. stb. HÁRDI I. Gondolat Kiadó. BERNE.2 és 3. 1983. a gyógyulást. táblázatot) A művészet-pszichoterápia gyógyító hatása. velük együtt a félelmek. ahogy az a tanulmányban is szerepel. 1976 4. elfojtások. VÉGH M. a betegségmegelőzés és természetesen a gyógyítás miatt is nagy szükség van. az individuációt. HALÁSZ L. 112. mivel felöleli úgy az aktuális.26 A társas kapcsolatok reorganizációja mindkét lelki mozgást – a belső és külső világ közti kölcsönös áramlást – szolgálja. 1983. Szerk. GÁL P. A Magyar rehabilitációs Társaság Pszichiátriai Szekciója II. 2000. különösen jelentős a szorongásos kórképeknél. Lélektani értelmezések és gyakorlatok. 26 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 2." (38). JUNG. 5. 2005. szorongások. az agresszió képi megjelenítése.-NÉ A kreatív terápia technikái. mint a tudattalanban rejlő komplexusokat. városba zsúfolt egyedek között fellépő és egyre fokozódó feszültség enyhítése céljából…A művészet elsődleges szerepe a külső inger helyettesítése komplex ingerléssel. MÜLLER P. 95. megjelenését. ADORJÁNI F. Útmutató mesék. Az alkotás folyamatának ezen funkciója teszi lehetővé a korrekciót.novapdf. PISZTORA F. (szerk. C. borderline eseteknél és fontos szerepet tölt be a személyiségfejlődésben... majd feldolgozását (lásd példaként az 1. Medicina Könyvkiadó Rt. Tudományos Ankétjának előadásai. 3. Budapest 1984 7..: Művészetpszichológia. Budapest. 9-43. komplexusok.amelyet a tanulmányban ismertetett esetrészletek is illusztrálnak . ahogy ezt már Mezei megfogalmazta: "a bérházba. (39) A kreativitás elősegíti az energiák konstruktív irányba történő átalakítását. Számgép Nyomda.: Az agresszió és a képi világ. ASZTALOS D. 6.) Művészetpszichológia.com) . In: Az agresszió világa. E.a stresszoldás. az általános testi-lelki állapot rekreációja. Irodalom 1. Bp. indikációi és terápiás lehetőségei. E. Bp.: Hárdi István. A művészet harmonizáló hatására .: Figyelem és szeretet. kényszerbetegségekben. pszichés betegeknél a traumák. mint a múltbeli kötelékeket.

III. K. 27 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 16. o. Pszichoterápia.. KONTA I. 17. 1996 13. JÁDI F. 1986. Képzőművészet a pszichiátriai gyógyításban. Kongresszusa Nemzetközi Részvétellel. A Magyar Pszichiátriai Társaság II.novapdf. kötet. Animula Kiadó. tollrajzai. 29. MOUSSONG-KOVÁCS E. Bp. 1993. In. 1993. 8. 1998. 1976. O. 1991. Társas kapcsolatokat katarzis-élményen keresztül reorganizáló tematikus művészetterápia. Budapest. old..: Juhász S.PERTORINI R: Orvosi pszichológia a gyakorlatban... Kongresszusa Nemzetközi Részvétellel. 3: 229–234. GÁTI Á. T. Akadémia Kiadó. Pécs. Bp. 12. ANTALFAI M. 10. Képi kifejezés a pszichiátriában. Budapest. november 14-16. (szerk. Budapest. BAGDY E..com) . Kézirat.27 Művészet és gyógyítás. III. 11. 14. kötet. A művészet-pszichoterápia jelentősége schizophrén pszichózisok komplex terápiájában. 15. 1978 9.. 1994. 8: 353–359. 5.) Nonverbális pszichoterápiák. november 14-16. POLCZ A. Párbeszéd könyvek. TÉNYI T. NAVRATIL L. 449-463. A nonverbális pszichoterápiák. (szerk. TRIXLER M.) A schizophrén pszichoterápiája POTE. Medicina Könyvkiadó. BENSON. Gondolatok a diabetes mellitus pszichés háttértörténéseiről egy fiatal nőbeteg esetismertetése kapcsán.. In: A kifejezés pszichopatológiája és a művészeti terápia. JAKAB I. Psychiatria Hungarica. TRIXLER M. A Magyar Pszichiátriai Társaság II. Bp. ANTALFAI M. 1986. In: A kifejezés pszichopatológiája és a művészeti terápia. .

22. Nemzeti Tankönyvkiadó. E.: Popper P. 18. Budapest. Bp. Psychiatria Hungarica Supplementum. T. Pszichoterápia. – Suzuki D. A szellem jelensége a művészetben és a tudományban. 27. Wasserträume.. In. 2006. JUNG. 1. 1984.: Előadások a zen buddhizmusról. München: Deutscher Taschenbuch. MEES-CHRISTELLER. Helikon Kiadó. 24. ANDERTEN.: Zen buddhizmus és pszichoanalízis. 699-706.com) .) Kreativitás és deviáció. Akadémia Kiadó. 153-225. 86. S. D. T.) Die vier Elemente im Traum. Animula Kiadó. MÁTRAI L. 28. 2003 21. Psych. C. (szerk. Budapest. In: Riedel. HARPER. BENEDEK L. Bp. 1.novapdf. In: Fromm. Gondolatok a kreativitásról. 10. 70-90. A lelki dinamika újjászerveződését elősegítő vizuális művészeti terápia – a módszer bemutatása. 1997. 2005. Hung. 12:6.. 1982.és újjászületés-analógiák a pszichoterápiában.: A vízfestés iskolája. Játék és pszichoterápia. Pszichoszomatika. VAS J. I. ANTALFAI M. 26. 20. 1995. 21-33. KULCSÁR ZS. Halál. Budapest. Kreativitás és deviáció. K. 25. 1994 23. Akadémia Kiadó. SUZUKI. 1993 28 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 1993. Budapest. 2004. E: Kunsttherapie in der Praxis. HÁRDI I. 19. Egmont Kiadó. Stuttgart. 7. (szerk. 1997. Scolar Kiadó. Urachhaus.28 Kreativitás és deviáció. G.

KEIZER. 89-148. S. A „Fa-rajz”-teszt. ELTE. MOUSSONG-KOVÁCS E. Kongresszusa Nemzetközi Részvétellel.com) . 1998 34. Mozgásművészet pszichoterápia. 4: 315-396. K. Assessing Personality through Tree Drawings. 32. (szerk. BOLANDER. Walter-verlag. 110. Mandalakészítés. 29 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Rácsok. 1985 31.. 33. Elméletek és művészek.) Nonverbális pszichoterápiák. (szerk. 1998 30. MERÉNYI M. Martin Művészeti terápiás képzés 1999-2003. J. (holland művészetterapeuta által tartott képzésen személyes közlés) 38. Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. november 14-16. J. Budapest: Tankönyvkiadó. BUCK.29 29. In. Bp. In: Mérei F.: Juhász S. In: A kifejezés pszichopatológiája és a művészeti terápia. 35. Vom Bilderreich der Seele. JACOBI. New York: Basic Books. 72-92. 1977 36. SÜLE F. III. KULCSÁR ZS. The H-T-P Technique.). N. olten und Freiburg im breisgau. MEZEI Á. Animula Kiadó. Budapest. Egészségpszichológia. 1984. FINCHER. Édesvíz Kiadó Budapest. 1948. 1986. 1991. 39. kötet. Budapest. ANTALFAI M. Budapest. Gondolat Kiadó. 37. Eötvös Kiadó.. 1988. A Magyar Pszichiátriai Társaság II.novapdf. Szakács F. Journal of Clinical Psychology. A qualitative and quantitative scoring manual.

com) .30 „Nem ijed meg a saját árnyékától”. Módszertani füzetek. 1981 Antalfai Márta 1145. A perszóna és az árnyék szerepe a pánikjelenségek létrejöttében az identitásváltás és személyiségfejlődés megközelítéséből. 40. Laky Adolf u.novapdf. 6: 425–435.marta@freemail.. Budapest. E-mail: antalfai. A kreativitás vizsgálata. 2001. Budapest. Pszichológiai tanácsadás a pályaválasztásban. 11.hu 30 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. BARKÓCZI I. Pszichoterápia. ZÉTÉNYI T.

A terápia folyamatából kiemelt önarcképek a két éves művészet-pszichoterápiás munka során megjelenő kulcsfontosságú változásokat tükrözik személyiségében.novapdf. 1. kép „Depresszióm” „Félelmem” 3.com) . táblázat 30 éves borderline nőbeteg alkotásai a gyógyulás folyamatában.31 1. kép 4. kép „Modern félelem” „Összeomlás” 31 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. kép 2.

összeomlást. táblázat 5. a „halált és újjászületés” dinamikáját: az új identitás kialakulását. az „átkereteződést”. kép 6. kép „Ablak mögött” „Kitekintő” A képek jól érzékeltetik én-határainak bizonytalanságát a terápiás folyamatban bekövetkező regressziót. kép „Pókhálóban” „Megtisztulás” 7. 32 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. egységesülést.novapdf. személyiségének újra-rendeződését. letisztulást és a stabilabb én-határokat.32 2.com) . kép 8.

com) . 33 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. táblázat 29 éves kényszerbeteg férfi gyógyulási folyamata alkotásainak tükrében: agyagszobrok.33 3.

novapdf. táblázat 34 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) .34 4.