You are on page 1of 18

Tutorial 2

Nama Ahli Kumpulan :


Hong Yi Xin
Ngan Xin Jou
Pek Anna

Penganalisaan dan pentafsiran keputusan


ujian merupakan peringkat penting dalam
segala proses penilaian.
Penganalisaan dan pentafsiran keputusan
ujian bergantung kepada penggunaan
sistem perangkaan yang melibatkan
proses memungut, menyusun, mengira
serta membuat analisis atas data-data.

Perangkaan asas yang lazimnya digunakan


dalam proses penilaian ialah pemindahan
skor mentah kepada graf, kekerapan,
termasuk pengiraan dan penggunaan peratus
dan ukuran kecenderungan memusat (min,
median dan mod).
Hasil pengiraan ini membolehkan guru
membuat pentafsiran seterusnya digunakan
untuk menyediakan laporan.

Markah-markah ujian dikenali sebagai skor mentah.


Skor mentah merupakan markah-markah yang
dikumpulkan secara rawak, iaitu belum disusun
mengikut tertib.
Taburan ialah susunan skor-skor mentah daripada
markah-markah ujian dan kekerapan ialah bilangan
kali terdapat dalam sesuatu skor atau skor-skor
terkumpul.

Min, Median dan Mod


Ukuran kecenderungan memusat memberi satu
nombor tunggal yang dapat mewakili semua
skor yang digunakan.
Tiga jenis ukuran kecenderungan memusat
yang biasa digunakan iaitu min, median dan
mod.

Min

Min biasanya dihitung dengan menjumlahkan


semua skor dan kemudian hasil tambah ini
dibahagikan dengan bilangan murid yang
menduduki ujian.

= min

= Jumlah

X = skor Individu
N = jumlah bilangan

33
21

27
16

21
15
3

33+27+21+21+21+16+15+9+3
9
= 18.44

21
9

Median

Median membahagikan satu taburan skor


kepada dua bahagian yang sama banyak.
Median merupakan nilai yang terletak di
kedudukan tengah skor-skor yang disusun
secara menarik atau menurun.

19

3,5,8,11,13,19, 20
median = 11

20

11

13

Mod

Mod ialah ukuran yang mempunyai


kekerapan yang tertinggi.
Mod merupakan skor yang mempunyai
frekuensi tertinggi dalam sesuatu
taburan skor.

3, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 9
Mod = 8

Skor Mentah dan Taburan Skor

Skor mentah merupakan markah-markah


ujian sebelum dianalisis, iaitu belum
disusun mengikut tertib.
Taburan Skor merupakan susunan skor
mentah mengikut tertib menaik atau
menurun mengikut frekeunsinya.

Skor Mentah:

18 12 12 19 11
19 18 17 19 11
Taburan Skor:

11 11 12 12 17
18 18 19 19 19

Kaitan antara Taburan Kekerapan,


Ukuran Kecenderungan Tengah, dan
Ukuran Sebaran
Lengkung taburan normal berbentuk loceng jika
skor-skornya bertaburan normal.

Jika skor median dan mod adalah lebih kurang


daripada min, taburan skor akan terpesong ke
sebelah kiri, iaitu pencongan positif.

Jika skor median dan mod lebih besar daripada


min, taburan skor itu akan terpesong ke sebelah
kanan (pencongan negatif).