You are on page 1of 3

PITANJA ZA ZAVRŠNI KOLOKVIJ IZ ANALITIČKE KEMIJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Što je to kemijska analiza i kakve se informacije dobivaju kemijskom analizom?
Podjela kemijske analize? Što je to analit?
Navedite korake kvantitativnog odreñivanja analita.
Vrste analize prilikom izbora analitičke metode.
Na kojim principima se osnivaju kromatografske metode?
Nabrojite vrste kemijskih reakcija.
Što je taloženje i kada počinje taloženje nekoga spoja?
Što je konstanta produkta topljivosti? Napišite izraze za konstante produkta topljivosti za
olovni klorid i olovni kromat.
9. Koji je talog topljiviji FeS ili CuS?
KPT (FeS)= 5,0·10-18 mol2dm-6
KPT (CuS)=6,0·10-36 mol2dm-6
10.
Navedite na koja tri načina može doći do taloženja nekog spoja.
11.
Kakve su to protolitičke reakcije?
12.
Što su to kiseline a što baze? Kemijskim reakcijama navedite po jedan primjer za
svaku vrstu spoja.
13.
Poredajte slijedeće kiseline po jakosti, počevši od najjače prema najslabijoj:
CH3COOH, HClO4, H2CO3, HCl, H3PO4
14.
Poredajte slijedeće baze po jakosti, počevši od najjače prema najslabijoj:, NaOH,
NH3, Ca(OH)2
15. Što je konstanta ionskog produkta vode? Napišite njen izraz i koliko ona iznosi?
16. Navedite kolika je koncentracija hidronium iona i hidroksilnih iona u čistoj vodi?
17. Što je pH vrijednost? Kakva će biti pH vrijednost kiselih, neutralnih i bazičnih otopina?
18. Napišite izraze za konstante disocijacije octene i cijanovodične kiseline. Ako je
KK(octene kiseline)=1,75 x 10-5 mol/dm3 a KK(HCN)=4,9 x 10-10 mol/dm3, koja je od ovih
dviju kiselina jača?
19. Napišite izraze za konstantu disocijacije amonijaka. Ako je KB(amonijak)=1,75 x 10-5
mol/dm3 a KB(anilin)=4,6 x 10-10 mol/dm3, koja je od ovih dviju baza jača?
20. Kakvi su to amfoterni spojevi? Kemijskim reakcijama obrazložite amfoternost olova.
21. Što je hidroliza? Kemijskim reakcijama obrazložite kakva će biti pH vrijednost otopine
Na2CO3.
22. Što je hidroliza? Kemijskim reakcijama obrazložite kakva će biti pH vrijednost otopine
NH4Cl.
23. Što je hidroliza? Kemijskim reakcijama obrazložite kakva će biti pH vrijednost otopine
CH3COO NH4.
24. Što su to puferi i čemu oni služe? Navedite jedan primjer kiselog i jedan primjer
bazičnog pufera.
25. Navedite vrste ionskih reakcija i obrazložite kakve su to reakcije.
26. Izjednačite slijedeću redoks jednadžbu: Fe2+ + MnO4- ↔ Fe3+ + Mn2+
(mogući je i neki drugi redoks!)U kakvom će se mediju odvijati ova reakcija ? Koja
reakcija predstavlja reakciju oksidacije a koja redukcije i navedite koja su sredstva
oksidacijska a koja redukcijska.
27. Kemijskim reakcijama objasnite oksidacijska i redukcijska svojstva nitrit iona.
28. Napišite izraz za maseni udio i množinsku koncentraciju i njihove jedinice.
29. Napišite izraz za množinsku i masenu koncentraciju i njihove jedinice.
30. Koliko grama NaCl treba otopiti u 100 ml otopine da se dobije 9% otopina?
31. Podjela analitičke kemije.
32. Što je gravimetrija i od kojih se operacija sastoji gravimetrijska analiza?
33. Što je to gravimetrijski faktor? Navedite izraz za gravimetrijski faktor za odreñivanje
sulfata ako je gravimetrijskom analizom dobiven talog barijevog sulfata.
34. Što je to gravimetrijski faktor? Navedite izraz za gravimetrijski faktor za odreñivanje
željeza ako je gravimetrijskom analizom dobiven talog željezovog(III) oksida.

37. Koje uvjete mora zadovoljavati neka tvar da bi se mogla koristiti kao primarni standard? 42. Kako se odreñuje kalcij u vodama? Napišite kemijske reakcije odreñivanja. 47. kako se odreñuje? Napišite kemijske reakcije odreñivanja. kakva je njihova struktura i na koji način dolazi do izmjene iona? 56. U kakvom stehiometrijskom odnosu iona metala reagira s EDTA. 52. 48.35. kakva je njihova promjena obojenja i o kojem pH području dolazi do njihove promjene obojenja? 46. 75. Elaktrokemijski članak 69. Što je kompleksometrija? Koja je najčešće korištena standardna otopina pri kompleksometijskim odreñivanjima? Napišite formulu EDTA i stupnjeve disocijacije. Primjena ionskih izmjenjivača 60. Podjela instrumentalnih metoda uz kratak opis svake 66. Kako se računa potencijal neke redoks reakcije? 72. Koji se indikatori najčešće koriste u kiselo-baznim titracijama. Što je to standardna elektromotorna sila i kako se računa? Objasnite na primjeru bakrene i cinkove elektrode. 74. Elaktroanalitičke metode 67. 57. 50. Što je regeneracija izmjenjivača? Napišite reakcije regeneracije jakih kiselinskih smola i jakih baznih smola. Nernstova jednadžba 71. Što su to elektroliti i njihova podjela s primjerima. Što je volumetrija? Navedite vrste odmjernog posuña. . 36. Opišite galvanski članak s primjerom 70. Što su to indikatori? 44. kako se izažava i kakvi tipovi tvrdoća postoje. Što je ukupna tvrdoća. Kako se izmjenjivači mogu podijeliti? Koje funkcionlne grupe izmjenjivači sadrže? 59. Što je titracija? Navedite vrste odmjernog posuña. Od kojih se koraka sastoji kemijska analiza? 62. Koje tvari se odreñuju metodama koje se osnivaju na kiselo-baznim reakcijama? Koji su primarni standardi i koje se standardne otopine koriste u acidimetriji i alkalimetriji? 45. 63. opišite ju i objasnite princip djelovanja. Podjela analitičkih metoda s obzirom na količinu uzorka. 73. 41. Koji se indikatori koriste u kompleksometijskim titracijama i na kojim osnovama dolazi do promjene njihova obojenja? Navedite primjere metalokromnih indikatora koje ste koristili na vježbama i njihove promjene obojenja. Što je mekšanje vode te zašto se i kako ono provodi? 55. 54. Što su ionski izmjenjivači. 68. Koja je razlika izmeñu točke ekvivalenciije i točke završetka titracije? 40. Uzorkovanje nehomogenih čvrstih tvari i smanjenje količine uzorka za analizu. Kakav je to reprezentativan uzorak? 61. opišite ju i objasnite princip djelovanja. 64. Napišite reakcije izmjene iona za jake kiselinske smole i jake bazne smole. 58. Na kojim se reakcijama temelji volumetrijska analiza? 38. Zašto se kod kompleksometrijskih odreñivanja u otopinu mora obavezno dodati pufer? 49. Nacrtajte vodikovu elektrodu. Kako se mjeri elektromotorna sila? Nacrtajte. Kakve su to standardne otopine i koje vrste poznajete? Navedite po jedan primjer za svaku vrstu standarda. Što je tvrdoća vode. Nacrtajte kalomel elektrodu. te koje tvari spadaju pod odreñen tip tvrdoće? 51. 53. bez obzira na njihov oksidacijski broj? Obrazložite kemijskom reakcijom. Razgrañivanje i otapanje uzorka – prevoñenje u otopinu 65. Što je to standardizacija i kako se ona provodi? 43. Što je karbonatna a što nekarbonatna tvrdoća i kako se odreñuje? Napišite kemijske reakcije odreñivanja. Kako je definiran elektrodni potencijal? 76. Kakva mora biti kemijska reakcija da bi se mogla primijeniti za volumetrijsku analizu? 39.

98. 78. Shematski prikažite učinak polikromatskog zračenja. Spektrometrija atomske apsorpcije. Kada važi Beerov zakon? 96. 99. 87. Što je to potenciometrija? 79. Primjena konduktometra u analizi voda. Infracrvena apsorpcijska spektrometrija. Ultraljubičasta i vidljiva apsorpcijska spektrometrija 97. Kako nastaje spektar? 95. opišite ju i objasnite princip djelovanja. Što je konduktometrija i kako se mjeri provodnost otopina? 84. 100. Nabrojite osnovne dijelove instrumenta u optičkoj spektrometriji. na čemu se temelji i kada se koristi? 83. Što su ti ion selektivne elektrode i objasnite princip njihovog djelovanja? 80. Što je to XRF i kada se koristi? . 82. Valna svojstva elektromagnetskog zračenja. Što je to spektrometrija? 90. Opišite mjerni postupak.77. Što su to kalibracijski (baždarni) dijagrami i kako se oni rade? Opišite na primjeru odreñivanja željeza s Ferospektralom. Podjela elektromagnetskog spektra. 103. Što je to apsorpcija zračenja i kada dolazi do apsorpcije fotona? 92. Koje je područje vidljivog djela spektra? 89. Što je potenciometrijska titracija. 91. Kako glasi Beerov zakon? Shematski prikažite smanjenje intenziteta zračenja pri prolazu kroz sloj tvari. Primjena spektara u analitičke svrhe. Što su to kromofori? 94. Opišite steklenu elektrodu. 101. 85. Navedite osnovne zahtjeve da bi neka tvar apsorbirala elektromagnetsko zračenje? 93. Nacrtajte Ag/AgCl elektrodu. Čestična svojstva elektromagnetskog zračenja. Optičke metode 86. 88. Čime je boja neke tvari uzrokovana i što se dešava kada neka tvar apsorbira elektromagnetskog zračenje? Navedite primjer. Opišite pH metar. 102. 81.