You are on page 1of 1

Borang Soal Selidik

Tajuk: Kegiatan Ekonomi

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG DIRI


Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan.
1. Nama Penuh: __________________________
2. Jantina:

] Lelaki

3. Umur:

__________ tahun

] Perempuan

4. Bangsa:
[
[
[
[

] Melayu
] Cina
] India
] Lain-lain (__________) Sila nyatakan
BAHAGIAN B : LATAR BELAKANG PEKERJAAN

3. Pekerjaan:
[
[
[
[

] Pesawah
] Penternak
] Penoreh getah
] Petani

4. Pendapatan dulu / sekarang : ____________________________


5. Masalah : ___________________________________________
6. Cadangan : __________________________________________

~~~SEKIAN TERIMA KASIH~~~