You are on page 1of 10

ORDIN Nr.

718 din 30 iunie 2005
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi
dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
Text în vigoare începând cu data de 2 mai 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până
la 2 mai 2007:
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 195/2007.
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă şi ale art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.490/2004,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură aplicarea criteriilor de
performanţă aprobate prin prezentul ordin.
ART. 3
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de
urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti controlează, în condiţiile legii, modul de
aplicare a criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul ordin.
ART. 4
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în
vigoare la 30 de zile de la data publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
ANEXA 1
CRITERII DE PERFORMANŢĂ
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă
CAP. 1
Criterii generale

în condiţiile legii.intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune. ART. în comune.structură de intervenţie care are în compunere minimum 3 persoane. CAP. e) timp de răspuns . dimensionarea şi dotarea structurilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se fac pe baza următoarelor criterii: a) numărul de gospodării/locuinţe individuale din sectorul de competenţă. 5 (1) Serviciul voluntar este condus de un şef. denumite în continuare servicii voluntare. (2) Teritoriul fiecărui sector de competenţă trebuie să fie acoperit. 4 (1) Constituirea. într-un sector de competenţă stabilit cu acordul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti. contracte sau convenţii de intervenţie cu alte consilii locale sau cu operatorii economici care au constituite servicii voluntare/private dotate cu autospeciale de intervenţie. (3) Până la asigurarea dotării la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare.ART. ART. se constituie. din punct de vedere al intervenţiei. d) timp mediu de alertare . 2 Criterii privind organizarea serviciilor voluntare ART. 2 Termenii folosiţi în prezenta anexă au următorul înţeles: a) sector de competenţă . 3 (1) Serviciul voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile. potrivit legii. 1 Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. în timpul de răspuns stabilit.unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază serviciul voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile legale. b) grupă de intervenţie . consiliile locale încheie. f) capacitate de răspuns . specializată în anumite tipuri de intervenţii. profesionist în domeniu. (2) Dotarea serviciilor voluntare cu autospeciale pentru stingerea incendiilor se face avându-se în vedere ca o autospecială de intervenţie să revină la cel mult 2000 de gospodării/locuinţe individuale. ART. următoarele structuri: a) un compartiment pentru prevenire. oraşe şi municipii. şi are în componenţă. c) echipă specializată . în mod obligatoriu. cu cel puţin o autospecială de intervenţie. . în mod obligatoriu. b) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial.structură formată din personal voluntar şi angajat care încadrează o autospecială de intervenţie. în subordinea consiliilor locale.potenţialul forţelor destinate intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă.intervalul mediu cuprins între momentul alarmării în caz de situaţie de urgenţă şi cel al constituirii formaţiei de deplasare în vederea intervenţiei.

respectiv timpul mediu de alertare şi timpul de răspuns. (2) Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere. transmisiuni şi suport logistic. înştiinţarealarmare. se corelează. (4) Echipele specializate sunt constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă.5 .b) una sau mai multe formaţii de intervenţie. pe următoarele domenii principale: incendii. ART. denumite în continuare formaţii de intervenţie. astfel: a) alarmarea serviciului voluntar. (4) Derularea intervenţiei se face gradual. ART. 1. salvare şi prim ajutor. la operatorii economici. ART.15 minute. 3.20 de minute. 6 Compartimentul pentru prevenire are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă. (3) Criteriile operaţionale prevăzute la alin. constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă. în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă stabilit .30 de minute. radiologică. biologică şi nucleară. care prezintă risc ridicat . (2) Formaţia de intervenţie are în compunere grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate. prin acţiuni de îndrumare şi control în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea. din subordinea consiliului local. protecţie chimică. (2) Timpul de răspuns are următoarele limite maxime: 1. 7 (1) Formaţia de intervenţie este o structură specializată. a reviziilor şi reparaţiilor la mijloacele de intervenţie din dotare. CAP. după caz. sanitar. precum şi în raport cu categoriile şi tipurile de autospeciale folosite pentru îndeplinirea atribuţiilor lor. cercetare-căutare. serviciile voluntare pot să îşi organizeze ateliere proprii de reparaţii. concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau . evacuare. cu criteriul complementarităţii dat de existenţa în sectorul de competenţă a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. după caz. (5) Dotarea grupelor de intervenţie şi echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. deblocare-salvare. (1) şi (2). 8 Atelierele de reparaţii şi întreţinere sunt compartimente tehnice destinate întreţinerii şi executării lucrărilor de reparaţii curente la mijloacele tehnice din dotare. 3 Criterii operaţionale ART. 2. (3) Grupele de intervenţie se organizează în funcţie de atribuţiile pe care le au. 9 (1) La amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie ale serviciului voluntar se ţine seama de timpul mediu de alertare: în funcţie de anotimp şi de ora la care s-a produs situaţia de urgenţă .10 minute. în celelalte localităţi sau la ceilalţi operatori economici cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie .

d) serviciu de categoria a IV-a . în mod obligatoriu. b) serviciu de categoria a II-a . conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.având în formaţia de intervenţie doar echipe specializate. pe tipuri de riscuri. un compartiment pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă. (5) Serviciul de urgenţă voluntar solicită în sprijin intervenţia serviciilor de urgenţă private şi a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenţii de intervenţie sau. ART. (2) Personalul angajat şi cel voluntar trebuie să corespundă cerinţelor de pregătire fizică şi psihică şi să aibă aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice. 11 (1) Serviciile voluntare se clasifică în funcţie de componenta preventivă.având în formaţia de intervenţie grupe care încadrează autospeciale. a serviciilor de urgenţă profesioniste. conducătorul/conducătorii autospecialei/autospecialelor de intervenţie efectuează serviciul în ture. c) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către serviciul privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie. (2) Toate categoriile de servicii voluntare au în compunere. . ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia. d) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către structurile profesioniste. pe tipuri de riscuri. 10 Pentru asigurarea permanentă a intervenţiei. pe tipuri de riscuri. CAP.al municipiului Bucureşti. (3) În serviciul voluntar.având în formaţia de intervenţie grupe de intervenţie. pe tipuri de riscuri. şi echipe specializate. în condiţiile legii. dintre care una încadrează o autospecială pentru stingerea incendiilor. 5 Criterii privind încadrarea cu personal ART.având în formaţia de intervenţie grupe de intervenţie. după caz. dintre care cel puţin două încadrează autospeciale pentru stingerea incendiilor. 4 Clasificarea serviciilor voluntare ART. funcţiile de şef serviciu şi conducător autospeciale se încadrează. c) serviciu de categoria a III-a . şi echipe specializate. precum şi a serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie. CAP. 12 (1) Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat şi cu personal voluntar. precum şi echipe specializate. altele decât cele pentru stingerea incendiilor. de dotare şi de tipul intervenţiei. b) intervenţia propriu-zisă efectuată de serviciile voluntare. cu personal angajat. astfel: a) serviciu de categoria I . în mod obligatoriu. (4) La încadrare şi anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical.

000 de locuinţe individuale sau gospodării. b) în mediul rural. c) specialist pentru prevenire. un specialist. (7) Promovarea personalului se face ierarhic. c) în mediul urban. mijloace de pregătire. un specialist. 14 Grupele de intervenţie se încadrează cu personal stabilit conform prevederilor instrucţiunilor şi cărţilor tehnice de utilizare a autospecialelor. (6) Funcţiile personalului din serviciul voluntar sunt următoarele: a) şef serviciu. 6 Criterii privind dotarea serviciilor voluntare ART. gararea. ART. b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice. dotarea serviciului voluntar trebuie să asigure: a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă. (1) se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare. precum şi spaţiile adecvate pentru pregătirea de specialitate a personalului. în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora. adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice. cât şi din punct de vedere operaţional. f) şef echipă specializată. d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului. dotarea se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuţiilor serviciului. atât din punct de vedere preventiv. un specialist. b) şef compartiment pentru prevenire. CAP. în condiţiile legii. d) şef formaţie intervenţie. ART. cu materiale de birotică şi de acordare a primului ajutor medical. (2) Spaţiile prevăzute la alin. instalaţii utilitare. ART. în condiţiile legii. e) şef grupă de intervenţie. (3) În funcţie de necesităţi. depozitarea materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliile locale. începând cu funcţia de bază. 16 (1) Sediile şi utilităţile necesare serviciilor voluntare. pentru 200 de gospodării cetăţeneşti.1. pentru 500 . g) servant. 13 Numărul specialiştilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se stabileşte astfel: a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale. salvare şi prim ajutor. h) conducător autospeciale. c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţă. . conform reglementărilor în vigoare.(5) Personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară. 15 Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime.

Tipul grupei de intervenţie Dotarea crt. ART. ANEXA 1 la criteriile de performanţă DOTAREA grupelor de intervenţie şi echipelor specializate 1. Intervenţie la înălţime . Stingerea incendiilor . pentru dispunerea măsurilor necesare îmbunătăţirii activităţii pe această linie. 17 Criteriile specifice care stau la baza dotării cu mijloace tehnice şi materiale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt prezentate în anexa nr.4 fac parte integrantă din prezentele criterii de performanţă. toate serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. în ceea ce priveşte constituirea.(4) Personalul serviciilor voluntare se antrenează. aprobat de consiliul local. aparatură şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă. inclusiv pentru concursurile profesionale.ambulanţă 2. ART. 1 . desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sunt prezentate în anexa nr. b) în poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau ale serviciilor private. ART. 4. în ateliere proprii dotate cu utilaje şi scule adecvate lucrărilor executate sau de către alte persoane fizice ori juridice atestate. după caz. Grupe de intervenţie ____________________________________________________________________ Nr.autospecială de descarcerare 5. 3. în baza unor protocoale. dotate cu aparate. 18 Documentele de organizare. Descarcerare . cu avizul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti. câte un exemplar din documentul încheiat cu această ocazie fiind înaintat în luna decembrie Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.autoscară 4. conform legii. 19 (1) Serviciile voluntare îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare. 2. (7) Inspectoratele judeţene controlează. consiliile locale care au constituite servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu. (2) Structura-cadru a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este prevăzută în anexa nr. dotarea şi încadrarea acestora. 20 Anexele nr. pentru activităţile respective. Salvare şi prim ajutor . (6) Pentru colaborare la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă. Decontaminare şi protecţie CRBN . (5) Întreţinerea şi repararea autospecialelor şi utilajelor serviciilor voluntare se fac. consiliului judeţean şi instituţiei prefectului. cel puţin o dată pe an. utilaje. după caz: a) în poligoanele de antrenament proprii.autospecială 3. ____________________________________________________________________ 1. ART.autospecială ____________________________________________________________________ .

duratele normale de exploatare a autospecialelor şi utilajelor ________________________________________________________________________________ 2.natura şi volumul operaţiunilor de intervenţie de intervenţie .normele de alocare la drepturi .NOTĂ: Fiecare autospecială are în dotare aparatură. 2.frecvenţa şi numărul intervenţiilor. cu modificările şi completările ulterioare. accesorii. Substanţe necesare .durata normală de exploatare ________________________________________________________________________________ ANEXA 3 la criteriile de performanţă DOCUMENTELE . 65 alin. Autospeciale şi utilaje . precum şi efectivele acestora . tehnice ________________________________________________________________________________ 1.mărimea şi particularităţile sectorului de transmisiuni şi competenţă din punct de vedere al comunicaţiilor informatică .numărul şi caracteristicile tehnice ale intervenţiei autospecialelor . substanţe şi alte materiale specifice.efectele negative ale agenţilor dinamici.numărul de personal cu atribuţii de conducere ________________________________________________________________________________ 4.numărul de persoane care participă la operaţiuni .natura şi periculozitatea specifică a de protecţie operaţiunilor de intervenţie .durata normală de folosinţă a echipamentului ________________________________________________________________________________ 3. precum şi consumul estimat de substanţe ________________________________________________________________________________ 5. termici.numărul de grupe de intervenţie. 481/2004 privind protecţia civilă. Categoriile de mijloace Criteriile specifice crt. Echipe specializate Dotarea echipelor specializate se realizează pe baza normelor emise potrivit art. Echipament şi mijloace .efectivele şi materialele ce trebuie transportate . Aparatură de . electromagnetici şi biologici specifici evenimentelor periculoase potenţiale . mijloace de transmisiuni. conform cărţilor tehnice şi instrucţiunilor de exploatare. (2) din Legea nr.numărul de utilaje ce trebuie tractate . Mijloace de transport . ANEXA 2 la criteriile de performanţă CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotării cu mijloace tehnice şi materiale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă ________________________________________________________________________________ Nr. echipament şi complete de protecţie.caracteristicile şi performanţele tehnico-tactice ale autospecialelor şi utilajelor .

7.1.3.4. Dosar privind pregătirea personalului IV.1. Organizarea intervenţiei pe ture de serviciu V. zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri III. Hotărârea consiliului local de înfiinţare.8. în funcţie de structura serviciului voluntar I. Contractele de intervenţie I. Registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor V.2.3. Tabel cu necesarul de tehnică. Registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute IV. Contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari I. Tabel nominal cu personalul. amplasarea agenţilor economici şi instituţiilor.de organizare.2. Dosar privind intervenţia serviciului voluntar III. Planuri de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă III.4. pe teme şi exerciţii IV. întocmite de şeful serviciului I.5. în funcţie de structurile din care acesta face parte. Dosarul privind organizarea şi înzestrarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă I. sursele de alimentare cu apă.2. Dosar operativ V. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor V.5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă III. Planul de evacuare în caz de urgenţă III. aparatură şi materiale a serviciului voluntar.1. organigrama şi numărul de personal ale serviciului voluntar I.1.2. aparatură şi materiale. Planurile sau schiţele localităţilor din sectorul de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite.3. Schema legăturilor de comunicaţii ale forţelor ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă II. Tabel cu materialele şi tehnica existente în dotare I. Planul de pregătire profesională anuală şi lunară. Registrul de control . desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă I. Raportul de intervenţie VI. şi modul de înştiinţare I. Planuri de cooperare III.6.3. Evidenţa referatelor prin care se solicită completarea dotării cu tehnică. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă VII. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor IV.

atribuţiile şefului echipei specializate.alte date de interes general. Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie IX.hotărârea consiliului local de constituire a serviciului voluntar. . CAP.1.atribuţiile formaţiilor de intervenţie: . 2 Organizarea şi atribuţiile serviciului voluntar .atribuţiile şefului de compartiment/specialistului de prevenire. .organizarea pe ture a serviciului voluntar.atribuţiile şefului grupei de intervenţie.2. . 1 Dispoziţii generale . .2.atribuţiile echipelor specializate.funcţionale. 3 Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar . . . Graficul controalelor la gospodăriile populaţiei VIII.relaţiile dintre structurile serviciului voluntar: .conducerea şi structura organizatorică. . .prezentarea succintă a activităţii serviciului voluntar în funcţie de tipurile de risc gestionate.atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie. .ierarhice.3. Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei VIII.atribuţiile atelierului. .atribuţiile serviciului voluntar: . Dosar tehnic IX. CAP.atribuţiile grupelor de intervenţie.VIII. Dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare ANEXA 4 la criteriile de performanţă STRUCTURA-CADRU a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă CAP.atribuţiile şefului de serviciu. Graficul de informare publică IX. .atribuţiile compartimentului/specialiştilor de prevenire.1. Carnetele cu constatările rezultate din controale VIII. . . .

5 Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar . CAP. dotare.participarea la concursurile profesionale. .atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie. --------------- . 6 Pregătirea personalului serviciului voluntar .relaţiile de cooperare. . . CAP. exploatare. . 4 Coordonarea.atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie şi echipelor specializate.relaţiile de îndrumare. . CAP.stabilirea modului de pregătire de specialitate şi fizică a personalului..relaţiile de coordonare.participarea la cursuri de calificare şi atestare. controlul şi îndrumarea serviciului voluntar .modul de finanţare. CAP.dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor regulamentului de către personalul serviciului voluntar. întreţinere. evidenţă şi control al patrimoniului.atribuţiile mecanicului de utilaj.dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului. . .relaţiile de control. 7 Dispoziţii finale . .