You are on page 1of 1

Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti

Uvod
Ne postoji čarobna formula, ali poznavanje metodologije i tehnike znanstvenog rada i
istraživanja mogu ponuditi putokaze i pomoći u radu.
Naukom/znanošću obično zovemo sređeno, sistematizirano, provjereno saznanje o
nečemu, postignuto metodičkim, pažljivim i savjesnim istraživanjem i razmatranjem.
Istraživanjem se zove sistematsko traganje za činjenicama iz kojih se mogu izvući izvjesni
naučni principi i zakonitosti.
Znanost/nauku, prema tome, čine rezultati do kojih se dolazi putem istraživanja.
Znanstvena istraživanja su nezamisliva bez primjene metoda i različitih tehnika, bilo da se
radi o prirodnim, tehničkim ili društveno humanističkim znanostima.
Metoda (grč. methodos - put, način) jeste planski postupak za postignuće nekog cilja na
teorijskom, znanstvenom ili praktičnom području, ustaljen i smišljen način obavljanja neke
djelatnosti.
Metode su putevi spoznaje, odnosno načini istraživanja predmeta određene znanosti.
Metodologija je, za razliku od metode, znanost, 'logička disciplina', ' sustav neke znanosti',
koja se bavi proučavanjem metoda, njihovih logičkih počela i načina uspostavljanja i
sistematizacije znanja.
Metodologija ima heurističku (upućena je na istraćivanje i otkrića) i logičku (daje pravila i
načela mišljenja) funkciju.
Metodolgija obuhvata tri glavne grupe problema:
1. logičku (tvorba pojmova, analiza, sinteza, ispitivanje zakona, teorija, hipoteza)
2. tehničku (prikupljanje iskustvenih podataka, postupci i sredstva njihovog sređivanja)
3. strategijsku (utvrđivanje ciljeva znanstvene djelatnosti, te puteva i sredstava njihova
ostvarivanja
Metoda je, dakle, put, pravilo spoznaje istine, a metodologija logičko-epistemološka kritička
raščlamba iskustva, odnosno metoda neke znanosti.