You are on page 1of 2

JHR10K2BBS9 Rajah 9.

1 menunjukkan kesan orang yang jatuh dari tempat yang tinggi
ke tanah apabila payung terjun tidak terbuka. Rajah 9.2 menunjukkan seorang yang
mempunyai jisim yang sama jatuh dari ketinggian yang sama dengan payung terjun
terbuka.

(a)(i) Apakah maksud jatuh bebas? [1 markah]
(ii) Perhatikan Rajah 9.1 dan Rajah 9.2, bandingkan pecutan, kadar perubahan
momentum dan masa perlanggaran.
Hubungkaitkan kadar perubahan momentum dengan masa perlanggaran untuk
membuat kesimpulan tentang hubungan antara pecutan dengan kadar perubahan
momentum. [5 markah]
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(c) Rajah 9.4 menunjukkan sebuah kayak.

Rajah 9.4
Menggunakan pengetahuan tentang gerakan, daya dan sifat-sifat bahan, terangkan
cadangan itu yang merangkumi aspek-aspek berikut:
(i) permukaan kayak
(ii) bentuk kayak
(iii) bahan yang digunakan untuk kayak
(iv) saiz pendayung
(v) bahan yang digunakan untuk pendayung
[10 markah]

PGH14K2BBS9 Rajah 9.1 menunjukkan keratan rentas sebuah jek hidraulik yang
digunakan untuk menaikan suatu beban. Satu daya F1, dikenakan ke atas Piston 1

[5 markah] (d) Sistem brek hidraulik yang efisien adalah sangat penting bagi sesebuah kereta untuk tujuan keselamatan.1.1. (iii) bandingkan tekanan yang bertindak pada piston-piston itu. (i) bandingkan luas keratan rentas Piston 1. A2. untuk menaikkan beban pada Piston 2. A1 dan Piston 2.3 menunjukkan sebuah sistem brek hidraulik.3 Cadang dan terangkan pengubahsuaian yang perlu dibuat kepada system ini supaya ia dapat berfungsi dengan lebih berkesan berdasarkan aspek-aspek berikut: (i) Jenis bahan bendalir brek (ii) Sifat bendalir brek (iii) Luas keratan rentas omboh output (iv) Luas keratan rentas omboh input (v) Ciri keselamatan yang lain dalam sistem brek hidraulik [10 markah] . (iv) hubungkait luas keratan rentas dan daya yang terhasil pada Piston 2. (v) Namakan satu alat lain. yang menggunakan prinsip fizik yang sama seperti Rajah 9.1 (a) Berapa kali gandakah alat ini menggandakan daya inputnya? [1 markah] (b) Berdasarkan Rajah 9. Rajah 9. (ii) bandingkan daya F1 dan F2. Rajah 9. Rajah 9.dengan keratan rentas A2. dengan keratan rentas A2.