You are on page 1of 8

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0
în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte
Contract POS DRU/157/1.3/S/141587

Procedura
privind organizarea și realizarea activităților de evaluare1

1. Cadrul conceptual al evaluării
2. Descrierea metodologiei de evaluare
3. Anexe

1. Cadrul conceptual al evaluării
Procedura prezentă este elaborată pentru organizarea și realizarea activităților de
evaluare, aferentă activităţii A3. - „Formarea cadrelor didactice”, respectiv subactivității A3.2. „Organizarea și desfășurarea activităților de formare” din cadrul proiectului „PROWEB - Reţea
de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instumentaţia virtuală şi
web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii”, ID 141587, finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Procedura se aplică în cadrul programelor de formare: “Abordări moderne în didactica Matematicii și Științelor
Naturii” şi “E-educație în cadrul ariei curriculare „Matematică şi Ştiințe ale Naturii””

1

după caz) și comunicate cursanților în timpul activităților de formare directe (proiectări didactice. dezvoltarea și perfecţionarea competenţelor vizate. realizarea sarcinilor / temelor de grup şi individuale (conform cerinţelor precizate de formatori). . Giurgiu. teme de reflecţie. cu rol predominant formativ. CaraşSeverin P3 / Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu . Buzău. pentru fiecare din cele două discipline ale programului de formare.Suceava. Ialomiţa. Mehedinţi. acesta poate beneficia de sprijinul acestora în ceea ce privește asigurarea resursei umane (membrii ai comisiei de evaluare). modului în care aceştia demonstrează formarea. un anumit număr de piese. Sibiu. cu rol presominant sumativ. respectiv în judeţele: B / Universitatea Valahia din Târgovişte . Prahova. Bacău În situația în care unul dintre parteneri nu poate asigura organizarea și realizarea activităților de evaluare pentru județele arondate. Tulcea P2 / Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu . postarea temelor pe platforma propusă (Moodle). vor urmări efectele pe care cele două programe de formare: Abordări moderne în didactica matematicii și științelor naturii și E-educație în cadrul ariei curriculare Matematică și Științe ale naturii le-au generat asupra practicii curente a cursanţilor. de comun acord cu echipa managerială și ceilalți parteneri. Argeş. Botoşani. și cea finală. Vrancea. Evaluarea pe disciplină presupune în mod obligatoriu prezentarea de către cursant a unui portofoliu virtual care cuprinde. analize SWOT etc.Harghita. Alba.Dolj. Hunedoara P4 / Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava . Ambele forme de evaluare evaluarea pe disciplină. Brăila. P1 / Universitatea „Ovidius” din Constanţa .Beneficiarul împreună cu partenerii coordonează această acţiune şi fiecare este responsabil de evaluarea cursanților din grupul ţintă pe care îl gestionează. studii de caz. Călăraşi. Neamţ. Bistriţa Năsăud.Dâmboviţa. stabilite de formatori (5 sau 9.Constanţa. Braşov. Gorj. Descrierea metodologiei de evaluare Evaluarea pe disciplină valorifică activitatea cursanţilor în sesiunile de formare cu caracter teoretic şi aplicativ (directe și on-line): participarea la dezbateri.). Ilfov. Teleorman. 2.

Foarte Bine. prezenţa cursantului la activităţile directe. se notează cu calificativ fiecare temă (Tema X.Pentru evaluarea pe disciplină se constituie o comisie de evaluare formată din doi membri care au statut de cadre didactice titulare (profesor titular curs sau asistent formator) pentru acea disciplină.Notă). În acest interval. la disciplina în cauză).Training Sessions . ore absent (p/a)). Bine. prin mediere. Modul de dispunere pe CD a temelor cursanţilor este ilustrat mai jos: Pe platformă. Suficient. urmând ca acordarea calificativului final de disciplină. Pentru activităţile on-line. unde se notează în plus (prin cuantificare explicită: Nr. Pentru activităţile directe.Z ► Grading . cu directoare / foldere pentru fiecare cursant). comanda (din stânga ecranului): Setări . datele sunt furnizate şi incluse în catalog de către Facilitatorul / Monitorul judeţean. Calificativul final se înscrie în Catalogul de disciplină.(tabul) Course Raw . vor descărca temele cursanţilor pe un CD (câte un exemplar pentru fiecare grupă. le vor verifica și vor nota în catalogul disciplinei calificativul acordat (Excelent. Pentru fiecare grupă de cursanți se alocă 3 ore pentru activitatea de evaluare pe disciplină. Insuficient). pe baza Listelor de prezenţă.Y. să se facă de către evaluatori. respectiv on-line. prezenţa se poate verifica accesând (din interfaţa proprie formatorului. ore prezent / Nr.Rapoarte . cadrele didactice din comisia de evaluare vor accesa platforma proiectului.

4 din fiecare portofoliu. Insuficient). Membrii comisiei de evaluare finală. prin dialog cu fiecare cursant. este detaliat în Anexa 1. Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului/temei/lucrării se realizează prin calificative (Excelent. în ședință publică.1. Insuficient). necesară pentru admiterea la evaluare. . vor identifica. Evaluarea finală se organizează la sfârşitul fiecărui program de formare. P1. câte unul pentru fiecare Program de Formare. Bine. numărul de ore necesare este de 13. acesta fiind înregistrat în catalogul evaluării finale și în catalogul centralizator. este de minim 80%. În ambele portofolii se includ (ca şi primă pagină) câte un Formular explicativ / Declaraţie antiplagiat (modelul se regăseşte în Anexa 2. conform programării propuse de B. Conținutul portofoliului de evaluare finală. informaţiile fiind deschise în format csv. valoarea adăugată de programul de formare la dezvoltarea profesională a acestuia.2. Formatorii vor consemna rezultatele obținute de către cursanți în Catalogul Disciplinei. Foarte Bine. Membrii Comisiei de Evaluare Finală pot adresa întrebări cursantului din toate piesele incluse în Portofoliu.(acolo unde se selectează perioada de formare şi grupa) . însă exportate într-o foaie de calcul Microsoft Excel. Evaluarea finală se desfăşoară la datele şi orele fixate. P5. Promovarea. care se dispun numai pe CD) și se includ pe un CD. Bine. Foarte Bine. La activităţile on-line. fiindu-i alocate 3 ore/grupă de cursanți. Formatul pieselor de portofoliu este cel propus de către formatori. de către cursant a evaluării pe disciplină constituie o condiţie obligatorie pentru participarea acestuia la evaluarea finală. Suficient. Evaluarea finală se concretizează într-un calificativ (Excelent. a unei lucrări sau a unei teme din portofoliul realizat în acest scop.). Fiecare membru al comisiei de evaluare va consemna rezultatele obținute de către cursanți în Catalogul individual de evaluare finală. în cadrul activităților aplicative. P3.Download raw results. în fața comisiei de evaluare. vor semna documentul și îl vor transmite Responsabilului / Directorului programului de formare. Evaluarea finală se realizează prin prezentarea. numiți prin decizie a furnizorului de formare (DPPD-UVT). P2.. Piesele de portofoliu se tipăresc (cu excepţia pieselor nr. de către cursant. P4. Suficient. respectiv Anexa 2. pentru fiecare program de formare. Prezenţa pe întreaga activitate de formare.

la evaluarea finală. împreună cu Procesul verbal. conform reglementărilor în vigoare. primesc iniţial adeverinţă de absolvire. care va fi trimis. Responsabilului / Directorului programului de formare. pot finaliza programul de formare într-o altă sesiune de evaluare.Rezultatele consemnate de membrii comisiei în Catalogul individual de evaluare finală vor fi centralizate în Catalogul Centralizator de Evaluare Finală. din motive obiective. . semnat de toți membrii comisiei. Cursanţii care nu pot participa. Candidaţii care promovează un program de formare. urmând ca ulterior să primească un atestat/certificat de formare continuă.

Proiectare didactică pentru o disciplină din aria curriculară Matematică şi Ştiinţele Naturii.pentru a fi verificat on-line.Dosar distinct & CD ataşat Program de formare: E-educație în cadrul ariei curriculare „Matematica şi științe ale naturii” Piese de portofoliu: 1.realizată în formatul prezentat la D. Profesorii pentru învăţământ primar pot prezenta o simulare / animaţie adecvată curriculum-ului specific claselor I . 4.1. precum şi capturi relevante după cele 2 postări).1.. Analiza SWOT care vizează eficienţa utilizării TIC în cadrul lecţiilor de Matematică şi Ştiinţele Naturii . Proiectare didactică pentru o disciplină din aria curriculară Matematică şi Ştiinţele Naturii. (b) utilizarea platformelor educaţionale. Anexe Anexa 1.IV.numai pe CD. bazată pe utilizarea TIC . 4.realizată în formatul prezentat la D. orientată pe utilizarea aplicaţiilor multimedia în cadrul unei lecţii (la alegere din programa şcolară) .0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţele Naturii.realizată în formatul prezentat la D.2.1.1. Portofoliul ProWeb 1 . 3.. (trebuie să se indice în mod clar URL-ul Blog-ului educaţional creat . Aplicaţia/aplicaţiile multimedia creată(e) / dezvoltată(e).numai pe CD. şi incluse în Proiectarea didactică de la punctul 3 . Blog educațional propriu. Scenariul este realizat în formatul prezentat la D. Eseu care să trateze una din temele: (a) socializarea în medii virtuale din perspectivă educaţională.3.1. 3. propunându-se un exemplu concret din practica didactică personală. 2. (c) integrarea aplicațiilor specifice în educația preuniversitară.2. Experimentul virtual creat / dezvoltat sau simularea / animaţia. 2. Detalii privind piesele de portofoliu pentru Evaluarea finală 1. în care sunt postate cel puțin două materiale care să includă conținuturi referitoare la utilizarea instrumentelor Web 2. inclus(ă) în Proiectarea didactică de la punctul 3 .Dosar distinct & CD ataşat Program de formare: Abordări moderne în didactica Matematicii și Științelor Naturii Piese de portofoliu: 1. orientată pe utilizarea (cel puţin) a unui experiment virtual propus de cursant..2. . Proiectare didactică pentru o disciplină din aria curriculară Matematică şi Ştiinţele Naturii. Portofoliul ProWeb 2 . 2.

contravenţională....întreaga răspundere... fiind redactat cu respectarea strictă a regulilor de evitare a plagiatului.. Data.1. precizez că întreg portofoliul îmi aparţine în întregime. ... Semnătura... Proiectare didactică (D. civilă).pentru Evaluarea Finală Program de Formare I: Abordări moderne în didactica Matematicii și Științelor Naturii Numele şi prenumele: ____________________________________________________ Unitatea şcolară de provenienţă: ___________________________________________ Localitatea: _________________________________ Judeţul: ____________________ Telefon: _______________________........ instrumentaţia virtuală şi web 2..1..1.....3/S/141587 Formular Explicativ Portofoliu I ......1 Contract POS DRU/157/1. atât juridică (penală.....parţial sau integral . furnizorul de formare (Universitatea „Valahia” din Târgovişte) neangajându-şi răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe. şi ele reprezintă piesele portofoliului (aferente celor 4 Teme)............. În caz de plagiat ....1...... .. E-mail: _________________________________ CONŢINUT DOSAR PORTOFOLIU / CD ....... cât şi deontologică îmi revine în exclusivitate.....2): (Titlu) _________________________________________________________ Tema 4: Aplicaţie multimedia (D.. De asemenea..OPIS: Tema 1.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)” Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte Anexa 2.. ..2): (Titlu) ___________________________________________________ (CD) Precizaţi Tema care face obiectul susţinerii (în cadrul Evaluării Finale): ____________________________________________________________________________________________ Declar pe propria răspundere că am verificat filele dosarului și fişierele încărcate pe CD înainte de predarea acestuia evaluatorilor..Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.1): (Titlu) _____________________________________________________________ Tema 3: Proiectare didactică (D..3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia....1): (Titlu) _________________________________________________________ Tema 2: Analiză SWOT (D.

.... precizez că întreg portofoliul îmi aparţine în întregime.1): (Titlu) _____________________________________________________________________ Tema 3: Proiectare didactică (D.......... ....pentru Evaluarea Finală Program de Formare II: E-educație în cadrul ariei curriculare „Matematică şi Ştiințe ale Naturii” Numele şi prenumele: ____________________________________________________ Unitatea şcolară de provenienţă: ___________________________________________ Localitatea: _________________________________ Judeţul: ____________________ Telefon: _______________________.2...OPIS: Tema 1. E-mail: _________________________________ CONŢINUT DOSAR PORTOFOLIU / CD .. atât juridică (penală.... instrumentaţia virtuală şi web 2... Semnătura.. În caz de plagiat .. fiind redactat cu respectarea strictă a regulilor de evitare a plagiatului... contravenţională...2...2): (Titlu) _________________________________________________________ Tema 4: Experiment virtual (D..2): (Titlu) _____________________________________________________ (CD) Precizaţi Tema care face obiectul susţinerii (în cadrul Evaluării Finale): ____________________________________________________________________________________________ Declar pe propria răspundere că am verificat filele dosarului și fişierele încărcate pe CD înainte de predarea acestuia evaluatorilor.....2.întreaga răspundere.... Data.parţial sau integral .. ......1): (Titlu/URL) _______________________________________________________ Tema 2: Eseu (D.. .Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.......3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia. şi ele reprezintă piesele portofoliului (aferente celor 4 Teme).. De asemenea...0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)” Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte Anexa 2....3/S/141587 Formular Explicativ Portofoliu II ... Blog educaţional (D. cât şi deontologică îmi revine în exclusivitate.2 Contract POS DRU/157/1..........2.. civilă).. furnizorul de formare (Universitatea „Valahia” din Târgovişte) neangajându-şi răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe.