You are on page 1of 1

DOSAR

de înscriere la examenul de absolvire (licenţă / disertaţie)
Sesiunea septembrie 2013
Pentru înscrierea la examenul de absolvire (licenţă /disertaţie), absolvenţii trebuie să depună la
secretariat următoarele acte:
Certificat de naştere, în copie legalizată;
Certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
Ordin al rectorului de schimbare a numelui absolventului (dacă este cazul);
Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original;
Diploma de licenţă, în original – pentru examenul de disertaţie;
Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă, în original – pentru examenul de disertaţie;
2 fotografii color, recente, dimensiunea ¾, pe hârtie fotografică;
Cerere de înscriere (formular tipizat, anexat);
Chitanţa de plată a taxei de examen (dacă este cazul, respectiv, în cazul:
- studenţilor care au studiat în regim cu taxă;
- studenţilor care repetă examenul de licenţă/disertaţie);

 Copie a Scrisorii / Ordinului MECTS de acceptare la studii sau Atestatului de echivalare
(dacă este cazul);
 Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de absolvire (licenţă/
disertaţie).
LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE va fi depusă în forma tipărită pe suport de
hartie (hard-copy) şi în format electronic (CD în carcasă) şi va fi însoţită şi de:

Fişa lucrării de absolvire (licenţă/disertaţie) – formular tipizat anexat;
Declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de absolvire (licenţă/
disertaţie) – formular tipizat anexat.

Documentele vor fi depuse la secretariat într-un dosar de CARTON plic, pe care se înscriu:
- Numele şi prenumele absolventului
- Programul de studii / Facultatea
- Anul absolvirii/ Promoţia.