You are on page 1of 14

bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK ` Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«

+
ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· eT]j·TT ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´$wüj·Tø£ ø±´˝…+&ÉsY
2015`16
|æ\¢˝Ò eTq C≤‹ dü+|ü<ä. yê]˝À <ë–ñqï yÓ’j·TøÏÔø£ Á|ü‹uÛÑqT, bÕ≥yê\qT yÓ*øÏrdæ HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#·&É+
<ë«sê yê]ì n_Ûeè~Δ |üs¡∫, yê]yê] n_Û\wüD°j·TyÓTÆq s¡+>±\˝À ñ‘·ÔeT bÂs¡T\T>± r]Ã~<ë›\H˚<˚ bÕsƒ¡XÊ\
$<ë´XÊK dü+ø£\Œ+. á ~X¯˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº $<ë´|ü]XÀ<Ûäq •ø£åD dü+düú (APSCERT) <˚X¯+˝Àì ñ‘·ÔyÓ÷‘·ÔeT
$<ë´y˚‘\Ô· düV≤ü ø±s¡+‘√, $<ä´˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…q
’ yês¡+<ä] Ä˝À#·Hê$<ÛëHê\qT <äèwæ˝º À ñ+#·Tø=ì u≤\\ $<ë´Vü≤≈£îÿ
#᳼+`2009,

NCF

`2005\≈£î nqT>∑TD+>± sêÁwüº $<ë´ Á|üD≤[ø£qT (State Curriculum Framework- SCF-2011)

s¡÷bı+~+∫q~. bÕsƒX¡ Ê\ $<ä´≈£î Ç<˚ |ü⁄Hê~. Bì˝À uÛ≤>∑+>± bÕsƒX¡ Ê\ $<ä´ (1 qT+&ç 10 ‘·s>¡ ‘∑ T· \)ô|’ ªªÄ+Á<|
ÁäÛ <
ü X˚ Ÿ
sêÁwüº <äèø£Œ<∏ä+μμ (Vision of the A.P. State) ‘·j·÷s¡sTT+~.

APSCF-2011
sêÅwüº <äèø£Œ<∏ä+ (Vision of the State)
Ç‘·s¡T\qT dü]>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+≥÷, u≤<Ûä´‘êj·TT‘·T˝…’q bÂs¡T\T>± |æ\¢\+<äs¡÷ s¡÷bı+<˚+<äT≈£î
ñqï‘· Á|üe÷D≤\T>∑\ HêD´yÓTÆq $<ä´qT Á|ü‹ |æ\¢yê&çøÏ n+<äCÒj·T&Éy˚T sêÅwüº<äèø£Œ<∏ä+. |æ\¢\T yê] |ü]düsê\
|ü≥¢ ne>±Vü≤q @s¡Œs¡#·Tø√yê*, <ëì >∑T]+∫ $eTs¡ÙHê‘·àø£+>± Ä˝À∫+#ê*. ÁX¯<äΔ>± $Hê*. ìs¡“¤j·T+>±
e÷{≤¢&Ü*. #·~$qB, $qïB ns¡+ú #˚dTü ø√yê*, |
Á •
ü ï+#·>\∑ >±*. d
ù ïV≤ü |üP]‘·yTÓ q
Æ düV≤ü » nuÛ´Ñ düq yê‘êes¡D+˝À
‘· e T n_Û Á b Õj· ÷ \qT ù d «#· Ã ¤ > ± e´ø° Ô ø £ ] +#˚ + <ä T ≈£ î , dü + <˚ V ü ≤ ìeè‹Ô #˚ d ü T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î
ñbÕ<Ûë´j·TT\T <√Vü≤<ä|ü&Ü*. |æ\¢\ HÓ’|ü⁄D≤´\qT ô|+bı+~dü÷Ô ns¡úe+‘·yÓTÆq uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T
ìs¡«Væ≤+#ê*. ñbÕ<Ûë´j·TT\T düe÷»+ qT+&ç H˚sT¡ Ã≈î£ +≥÷, H˚sT¡ Ã≈î£ qï |
Á ‹
ü <ëìï ‘·s>¡ ‹
∑ >∑~˝À nq«sTT+#ê*.
bÕsƒX¡ Ê\ ‘·eT<äH˚ uÛ≤eq ‘·*<
¢ +ä &
Á TÉ \˝Àq÷, düe÷»+˝Àq÷ ñ+&Ü*. yês¡T bÕsƒX¡ Ê\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ bÕ˝§ZHê*.
j·÷+Á‹ø£‘·, uÛÖ‹ø£‘·, b˛{°‘·‘·«+ Á|üã\eTe⁄‘·Tqï á Á|ü|ü+#·+˝À düVü≤ø±s¡+, Á|ü‹düŒ+<äq, e÷qMj·T, HÓ’‹ø£
$\Te\≈£î bÕsƒ¡XÊ\ kÕúq+ ø£*Œ+#ê*.
eTq eTT+<äTqï á \øå±´ìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì á $<ë´ $wüj·Tø£ ø±´˝…+&ÉsY s¡÷bı+~+#·ã&çq~. Bì
neT\T˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#˚yês¡T ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò. yê] n+øÏ‘· uÛ≤e+, kÕeTsêΔ´\T, uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq HÓ’|ü⁄D≤´\T
eT]j· T T ø±s¡ ´ o\‘· ˝ Ò Ä•+∫q \øå ± ´\qT <ä ] øÏ #˚ s ¡ T kÕÔ j · T ì Ä•dü ÷ Ô , u≤\\ uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ≈ £ î
ñbÕ<Ûë´j·TT\T ã+>±s¡T u≤≥\T y˚kÕÔs¡ì Äø±+øÏådü÷Ô...

ø£MTwüqsY eT]j·TT dü+#ê\≈£î\T,
bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK,
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

sêÁwüº |ü<∏äø£ dü+#ê\≈£î\T,
düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé,
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
1

M{Ï düÁø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î qe+ãs¡T e÷dü+˝ÀH˚ Á|üD≤[ø£qT dæ<äΔ+ #˚düTø√yê*. u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+˝À |ü]düsê\qT |ü]o*+#·&É+. b˛{°\T. á $wüj·÷\qT Ä>∑düTº˝À düMTø£å #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ ≈£L&Ü |ü+bÕ*. @ @ e÷kÕ\˝À düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê*? @$T #·]Ã+#ê*? nH˚ n+XÊ\qT á ø±´\+&ÉsY˝À bı+<äT|üs¡#·&É+ »]–+~. |æ\¢\T bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚s¡>±H˚ ‘Ó\T>∑T. M{Ïì &çôd+ãsY e÷dü+˝À »]π> dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢≈£î‡ düe÷y˚XÊ\˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤+#ê*. ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì |”]j·T&é\ $uÛÑ»qqT. |üsê´es¡D+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ê*. ø±ã{Ϻ | Á ‹ ü bÕsƒX¡ Ê˝˝À ‘·|Œü qdü]>± yê]¸ø√‘·e ‡ + ìs¡«Væ≤+#ê*. ‘·s¡>∑‹ dü+dæ<äΔ‘· yÓTT<ä\>∑T n+XÊ\qT pHé HÓ\˝ÀH˚ |üP]Ô #˚j·÷*.dæ. bÕsƒ´¡ . ªu≤*ø± #˚‘H · êμ ø±s¡´øÁ e £ ÷\qT ≈£L&Ü bı+<äT|üs¡∫ Á|ü‹ eT÷&ÉTHÓ\\ø=ø£kÕ] u≤*ø± dü+|òü÷\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·÷*.Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T. Bì ñ<˚›X¯´+ e÷‘·è uÛ≤wü (#·<äe&É+/ sêj·T&É+) eT]j·TT >∑D‘Ï · kÕeTsêΔ´\qT eè~Δ|sü # ¡ & · +É . ø±ã{Ϻ nuÛ´Ñ düq+˝À uÛ≤>∑+>± ‘·|Œü ìdü]>± |æ\\¢ qT |ü]düsê\˝ÀøÏ. 2 . ø£è‘ê´\ ìs¡«Vü≤D »s¡bÕ*. bÕsƒX¡ Ê\ |üì>∑+≥\qT RTE | Á øü ±s¡+ e÷s¡TŒ #˚jT· &É+ »]–+~. düV≤ü bÕsƒ´¡ n+XÊ\ô|’ | Á < ü sä Ù¡ q\T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ ‘·j÷ · Ø. bÕsƒ¡XÊ\ ø±\ ìs¡íj·T |ü{Ϻø£\qT ø±´˝…+&ÉsY˝À bı+<äT|üs¡#·&É+ »]–+~. $<ë´ uÀ<Ûäq ≈£î+≥T|ü&É≈£î+&Ü #·÷&É≥y˚T á dü÷#·q\ eTTK´ ñ<˚›X¯´+. õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±]. düV≤ü bÕsƒ´¡ ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D. e÷]à e÷dü+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ bÕsƒ¡XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e+˝À $<ë´s¡Tú\T á $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À @$T H˚s¡TÃ≈£îHêïs√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ‘Ó\|ü&ÜìøÏ bÕsƒ´¡ . yÓ\¢y˚j·T&É+. Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\ $<ë´ ø±s¡´Áø£e÷\qT (ÇHé≈£L¢dæyé m&ÉT´πøwüHé) bÕsƒ¡XÊ\ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ nqTdü+~Ûdü÷Ô uÀ<Ûäq #˚j·÷*. Scouts and Guides e+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT düÁø£eT+>±. düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\/ eT+&É\ $<ë´~Ûø±s¡T\‘√ ¬s+&ÉT e÷kÕ\ø=ø£kÕ] düMTøå± düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#·&É+ »]–+~. NGC.) düe÷y˚XÊ\T | Á ‹ ü s¬ +&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] »s¡bÕ*. bÕsƒX¡ Ê\ j·÷»e÷q´ ø£$T{° (mdt. ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\ qyÓ÷<äT. ˇø£y˚fi¯ n‘·´edüs¡+>± eT+&É\ $<ë´~Ûø±s¡T\‘√ / Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·e\dæ eùdÔ bÕsƒ¡XÊ\ |üìy˚fi¯\ ‘·sê«‘·H˚ ìs¡«Væ≤+#ê*.m+. Á|ü‹#·s¡´\T »s¡|ü&É+ <ë«sê H˚s¡TÃø√yê*. ø±´˝…+&ÉsY˝À dü÷∫+∫q $<Ûä+>± $<ë´s¡Tú\ Á|ü>∑‹øÏ ‘√&ÉŒ&˚˝≤ bÕsƒ¡XÊ\ ø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\qT ø±´˝…+&ÉsY˝À bı+<äT|üs¡#·&É+ »]–+~. |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&É+e+{Ï |üqT\T #˚|ü{≤º*. $<ë´ y˚Tfi≤\T &çôd+ãsY HÓ\˝Àù| |üP]Ô #˚j·÷*. >∑DÏ‘·+ düã®≈£îº\˝À $<ë´s¡Tú\ kÕúsTTì ‘Ó\TdüTø=ì Ä ‘·s¡>∑‹˝À ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq kÕúsTTì ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq ø±s¡´Áø£e÷\qT p˝…’ e÷kÕ+‘·+ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#ê*. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ø£¢ãT“\qT Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À |æ\¢\‘√ @sêŒ≥T #˚dæ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+. düe÷»+˝ÀøÏ rdüT¬ø[fl kÕúìø£ dü+<äs¡Ùq+ <ë«sê yê] C≤„q ìsêàD≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&Ü*. uÀ<Ûäq pHé 12 qT+&ç ÁbÕs¡+_Û+#ê*. NCC. ìs¡+‘·s¡ düeTÁ>∑ eT÷˝≤´+ø£q+ ìs¡«Vü≤DqT ø±´˝…+&ÉsY˝À bı+<äT|üs¡∫q $<Ûä+>± ìsêΔ]+∫q düeTj·T+˝À>± |üP]Ô #˚j·÷*. $<ë´s¡T\ú nuÛ´Ñ düq düeTj·T+. eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·T+˝À Ä ‘·s>¡ ‹ ∑ bÕsƒê´+XÊ\ uÀ<ÛH ä êuÛ´Ñ düq+ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\T <äèwæº øπ +ÁBø£]+#ê*. $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê*. ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Á|ü‘˚´ø£ dü÷#·q\T ø±´˝…+&ÉsY˝À bı+<äT|üs¡∫q nìï $wüj·÷\qT K∫Ñ·+>± neT\T »]π>˝≤ #·÷&Ü*. u≤*ø£\| ô ’ $eø£‘å \· qT ‘·–+Z #˚ ~X¯˝À »s¡>±*‡q ø±s¡´øÁ e £ ÷\qT ø±´˝…+&És˝Y À bı+<äT|üs# ¡ & · +É »]–+~. á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç $<ë´s¡Tú\≈£î pHé 1 qT+&˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|üy˚XÊìï ø£*Œ+#ê*. |æ\¢\T ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\πø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü. pHé 1 qT+&ç 11 es¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq kÕe÷Á–ì dæ<äΔ+ #˚düTø√e&É+. BìøÏ nqT>∑TD+>± ñ<äj·T+ |üP≥ bÕsƒ¡XÊ\ dü+dæ<äΔ‘·. Ç+<äTø√dü+ bÕsƒ´¡ |ü⁄düøÔ ±\˝À bÁ ÕC…≈î£ º |üqT\T ñHêïsTT. Ç+<äT≈£î M\T>± á dü+e‘·‡s¡+ nìï bÕsƒ¡XÊ\\T dæ<äΔ+>± ñ+&Ü*. ‘·s¡>∑‹ dü+dæ<äΔ‘ê ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤º*.

uÛ≤ùw‘·s¡ n+XÊ\T >∑DÏ‘·+ $C≤„qXÊÅdüÔ+ | Á j ü ÷Ó >±\T #˚jT· &É+ kÕ+|òæTø£XÊÅdüÔ+ düeTø±©q. uÛ≤ùw‘·s¡ n+XÊ\T >∑DÏ‘·+ uÛÖ‹ø£ s¡kÕj·Tq XÊÅdüÔ+ Je XÊÅdüÔ+ Á|üjÓ÷>±\T #˚j·T&É+ kÕ+|òæTø£XÊÅdüÔ+ kÕ+|òæTø£XÊÅdüÔ+ ` düeTø±©q.¯ ` õ&ÉT¶ ø£èwüíeT÷]Ô 3 . kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ yêsêìøÏ yÓTT‘·Ô+ |”]j·T&ÉT¢ (ˇø£ ‘·s¡>∑‹øÏ) ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\T ( 6 qT+&ç 10 ‘·s¡>∑‘·T\T ) yêsêìøÏ πø{≤sTT+∫q |”]j·T&ÉT¢ (ˇø√ÿ ‘·s¡>∑‹øÏ) Áø£.¢ yÓTT<ä{Ï ¬s+&Ée |”]j·T&é |”]j·T&é dü«\Œ $sêeT+ eT÷&Ée |”]j·T&é Hê\Ze |”]j·T&é uÛÀ»q $sêeT+ ◊<äe |”]j·T&é Äs¡e |”]j·T&é dü«\Œ $sêeT+ @&Ée mì$T<äe |”]j·T&é |”]j·T&é 9`00 9`05 qT+&ç 9`15 9`15 qT+&ç 10`00 10`00 qT+&ç 10`40 10`40 qT+&ç 10`50 10`50 qT+&ç 11`30 11`30 qT+&ç 12`10 12`10 qT+&ç 01`00 01`00 qT+&ç 01`40 01`40 qT+&ç 02`20 02`20 qT+&ç 02`30 02`30 qT+&ç 03`10 03`10 qT+&ç 03`45 10 숈 45 숈 40 숈 40 숈 40 숈 50 숈 40 숈 40 숈 10 숈 40 숈 35 숈 03`45 qT+&ç 04`10 25 숈 9`05 πø{≤sTT+∫q düeTj·T+ 10 숈 _. 7. 4. 3 2 2 2 48 11. uÛ≤wü\T e÷‘·èuÛ≤wü / Á|ü<∏äeTuÛ≤wü ~«rj·TuÛ≤wü ` Væ≤+B ‘·èrj·TuÛ≤wü ` Ä+>∑¢+ Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düÔø£|üsƒ¡q+. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\≈£î ¬s+&Ée >∑+≥ dü÷ÿ˝Ÿ nôd+.¢ yÓTT<ä{Ï ¬s+&Ée |”]j·T&é |”]j·T&é dü«\Œ $sêeT+ eT÷&Ée Hê\Ze |”]j·T&é |”]j·T&é ◊<äe |”]j·T&é uÛÀ»q $sêeT+ Äs¡e |”]j·T&é @&Ée |”]j·T&é dü«\Œ $sêeT+ mì$T<äe |”]j·T&é ‘=$Tà<äe |”]j·T&é 9`35 9`35 qT+&ç 9`45 9`45 qT+&ç 10`30 10`30 qT+&ç 11`10 11`10 qT+&ç 11`20 11`20 qT+&ç 12`00 12`00 qT+&ç 12`35 12`35 qT+&ç 01`10 01`10 qT+&ç 02`00 02`00 qT+&ç 02`40 02`40 qT+&ç 03`20 03`20 qT+&ç 03`30 03`30 qT+&ç 04`10 04`10 qT+&ç 04`45 πø{≤sTT+∫q düeTj·T+ 10 숈 45 숈 40 숈 10 숈 40 숈 35 숈 35 숈 50 숈 40 숈 40 숈 10 숈 30 숈 35 숈 yÓTT<ä{Ï 6 qT+&ç >∑+≥ 10 9`30 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î dæ.7 ‘·s¡>∑‘·T\T ) Áø£. 3. 13. düVü≤bÕsƒê´+XÊ\T Äs√>∑´ yê´j·÷eT$<ä´ |üì. 9. uÛ≤wü\T e÷‘·èuÛ≤wü / Á|ü<∏äeTuÛ≤wü ~«rj·TuÛ≤wü ` Væ≤+B ‘·èrj·TuÛ≤wü ` Ä+>∑¢+ Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düÔø£|üsƒ¡q+. 3. 10. kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ yêsêìøÏ yÓTT‘·Ô+ |”]j·T&ÉT¢ (ˇø£ ‘·s¡>∑‹øÏ) yêsêìøÏ πø{≤sTT+∫q |”]j·T&ÉT¢ (ˇø√ÿ ‘·s¡>∑‹øÏ) 6 4 6 2 8 5 5 1 6 1 3 2 2 3 54 uÀ<ÛäHê ø£fi¯ |æ\¢\T ˇø£ n+XÊìï m+‘· u≤>± H˚s¡TÃø√>∑\s¡T nH˚~ <ëìï H˚s¡TÃø=H˚ düeTj·T+˝À yêfi¯ófl n+XÊìï m˝≤ #·÷düTÔHêïs¡H˚ <ëìïã{Ϻ <ëìï H˚s¡TÃø√e&É+˝À ‘·eT X¯øÏÔ|ü≥¢ m+‘· $XÊ«dü+ ø£*e Z ⁄HêïsH ¡ < ˚ ëìïã{Ϻ e⁄+≥T+~. kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã Ç. sêh+˝Àì nìï Á>±MTD. 9. düã®≈£îº / n+X¯+ n. 4. 13. 6 4 6 2 1. nH˚ <äèw摺 √ <ëìï #·÷düTH Ô êïsê? nH˚~ >∑T]Ô+∫ H˚sŒ¡ &ÜìøÏ |üPqTø√e&ÉyT˚ ndü˝q ’… uÀ<ÛH ä ê ø£fi. 2. 5. Á|ü‹düŒ+<äq Ä. Ç+‘· ø£wyºü TÓ +Æ ~ H˚H| Ó ü &É÷ #·÷&É˝< Ò Tä .dü+. Jeq HÓ’|ü⁄D≤´\T ø£fi¯\T. 12. 7. 12. 8 5 1 6 1 5. Jeq HÓ’|ü⁄D≤´\T ø£fi¯\T. 10. 8. 8. 2. ø£+|üP´≥sY $<ä´ $\Te\ $<ä´. 6. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\≈£î 6&7 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î ‘=$Tà<äe |”]j·T&é yÓTT<ä{Ï ¬s+&Ée dü÷ÿ˝Ÿ >∑+≥ >∑+≥ nôd+.dü+. ªy˚T+ #ÓjT· ´>∑\+. kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã Ç. 6.¢ 07`50 08`00 10 숈 yÓTT<ä{Ï |”]j·T&é 08`00 08`40 40 숈 s¬ +&Ée |”]j·T&é 08`40 09`20 40 숈 eT÷&Ée |”]j·T&é 09`20 10`00 40 숈 dü«\Œ $sêeT+ 10`00 10`20 20 숈 Hê\Ze |”]j·T&é 10`20 11`00 40 숈 ◊<äe |”]j·T&é 11`00 11`40 40 숈 Äs¡e |”]j·T&é 11`40 12`30 50 숈 ø±\ ìs¡íj·T |ü{Ϻø£ ` ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ $wüj·TyêØ uÛ≤s¡‘·«+ ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\T ( 6. e÷ø± X¯øe ÔÏ ⁄+~μ nì Ä‘·à$XÊ«dü+ e⁄qï|⁄ü &ÉT m+‘· ø£wyºü TÓ q Æ <ëHÓï’Hê yêfi¯ófl kÕ~Û+#·>\∑ s¡T. ˇ+{Ï|üP≥ ã&ÉT\≈£î 6 qT+&ç 10 ‘·s>¡ ‘∑ T· \≈£î yÓTT<ä{Ï >∑+≥ 07`45 s¬ +&Ée >∑+≥ 07`50 πø{≤sTT+∫q düeTj·T+ dü÷ÿ˝Ÿ nôd+. ªás√CÀ sπ b˛ Ç~ Hê≈£î <äøÿÏ rs¡T‘·T+~μ nH˚ <äèw摺 √ |æ\\¢ T n+XÊìï #·÷düTH Ô êïsê? Ç~ Hê≈£î ø£w+ºü . $wüj·T+ / n+X¯+ ø£]≈£î´\sY ($<ë´ $wüj·Tø£) düã®≈£îº\T n. 14. sêh+˝Àì nìï Á>±MTD.ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· eT]j·TT ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ ø±\ìs¡íj·T |ü{Ϻø£ m. Á|ü‹düŒ+<äq Ä. 1. 11. düVü≤bÕsƒê´+XÊ\T Äs√>∑´ yê´j·÷eT$<ä´ |üì ø£+|üP´≥sY $<ä´ $\Te\ $<ä´.

_. X¯ì (Ä+>∑¢+˝À) dü÷øÏÔ düT<Ûä Á|ü‹X¯óÁø£yês¡+ Á|üø£è‹ ÁbÕs¡Δq #˚j·÷*. b˛düTºu≤≈£î‡. e÷dtÁ&ç˝. ùdø£]+∫q dü÷≈£îÔ\T>±ì.|üô|ŒÁ{°: ‘√\T u§eTà\T. _.∫Á‘·˝ÒKq+: e÷´#Y dæºø˘ Á&ÜsTT+>¥. yêdüÔe dü+K´\T m.#˚‹|üqT\T: ≈£î≥T¢ (dü+∫). Attitute is Altitude 1. uÛÑ÷>√fi¯+ y˚&Ó≈£îÿ‘·T+~ 2. Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. Ç. uÛÑ÷$T`eTq+ 1.#˚‹|üqT\T: –HÓï.. ‘·s¡>∑‹ yêØ>± |æ\¢\T Ä•+∫q kÕúsTTì bı+<ä&ÜìøÏ dü+dæ<äΔ‘· ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. XÊ+‹ø±+ø£å ñ|üyê#·ø£+: 1. ã\+ 1. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÁbÕs¡úq düe÷y˚X¯+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ dü+<˚X¯+ ø√dü+ πø{≤sTT+#·ã&çq düeTj·T+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T/ ñbÕ<Ûë´j·TT\T/ |æ\¢\T C≤rj·T Hêj·T≈£î\T. ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ. $#·øD å£ ‘√ e´eVü≤]dü÷.dü+^‘·+: ^‘ê\T 2. 7. &ç.∫Á‘·˝ÒKq+: u§eTà\T ^j·TT≥. bÕsƒ¡XÊ\ e~* yÓfi‚flyê]øÏ ã~© |üÁ‘ê\‘√ bÕ≥T (≈£î´eTT˝Ò{Ïyé ]ø±s¡T¶) Çyê«*. u\à tzΔ ™ı TÊTÁ §“oy “{@ (N˛uƒoÁ Tyo ) §∫Ãoz §Át¬ (N˛uƒoÁ) Unit-1 (Theme: Humour) A. eTq #·T≥÷º ñqï |ü<ës¡ú+ 1. ùd«#·Ã¤>± Á|ü•ï<ë›+ 1. eTq dü+K´\qT ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+ >∑D‘Ï +· 2. H√≥T|ü⁄düÔø±\T. &ç. dæ. Äs√>∑´+ô|’ dü÷#·q*yê«* H˚{Ï yês¡Ô\˝Àì eTTU≤´+XÊ\T. | Á øü è£ ‹ì |ü]s¡ø+åÏ #˚+<äT≈£î JeyÓ$ ’ <Ûë´ìï ø±bÕ&É‘êq˙ XÊÁd”Ôj·T <äèø£Œ<∏ä+ ø£*–q $<ë´]ú>± yÓT\T>∑T‘êq˙ Á|üø£è‹ kÕøÏå>± Á|üe÷D+ #˚düTÔHêïqT. |ü{≤\ n<Ûä´j·Tq+ $X‚¢wüD 1. The Town Mouse and The Country Mouse A. dæ. $$<Ûäs¡ø±\ |ü{≤\qT #·<äe&É+ 2.2015 qT+&ç 11. es¡¸+ ` q<äT\T 1.∫Á‘·˝ÒKq+: e÷Ã#Y dæºø˘ Á&ÜsTT+>¥ _. ¬s+&Ée >∑+≥≈£î ÁbÕs¡úq ìs¡«Vü≤D ÁbÕs¡+uÛÑeTyê«*. _. Äj·÷ ‘·s¡>∑‘·T\yêØ>± $<ë´s¡Tú\T Áø£eT•ø£åD‘√. ÄVü‰s¡+˝Àì n+XÊ\T 1. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡   ¬>’&é‡ kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ |üì $<ä´: Á|ü<ëÛ Hê+X¯+: 1. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. >±*˝Àì sπ DTs¡÷|ü ø£\Twæ‘ê\qT n+#·Hê y˚<ë›+ 1. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>∑` Ms¡uÁÑÛ <ëdüq+.Hê≥´+: ÁbÕ<∏ä$Tø£ n&ÉT>∑T\T |üô|Œ{Ÿ. ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÁbÕs¡úq˝À $~Û>± bÕ˝§ZHê*. HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. u≤\\ dü+|òü÷\qT @sêŒ≥T#˚j·÷*. ãT<Ûä (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü˝À) >∑Ts¡T. 3. á Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ yÓqTø£ã&ɶ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± uÀ~Û+#ê*. uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D Äs√>∑´ $<ä´: Äs√>∑´+ n+fÒ @$T{Ï? Äs√>∑´ $<ä´: |ü]#·j·T+ Äs√>∑´ $<ä´: |ü]#·j·T+ Äs√>∑´ $<ä´: |ü]#·j·T+ Äs√>∑´ $<ä´: |ü]#·j·T+ s√>∑+ n+fÒ @$T{Ï? yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>∑` düsê«+>±düq+. &ç. Hê˝≤π> ñ&É‘·¬ø’Hê.06. á $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À kÕ~Û+#ê*‡q Á|ü>∑‹ \øå±´\qT ìsêΔ]+#·Tø√yê*. 6. Peace and Harmony 1. Ç. The Snake and the Mirror Unit-1 (Theme: Personality Development) A. ø£è‘ê´\T.Tyo) ™å N˛∫oÁ “@ (N˛uƒoÁ) Unit-1 Unit-1 (Theme: Family) A. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T.Ô eT÷&Ûq É eTàø±\T ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqT. bÕ¢døºæ ˘ e´sêú\‘√ ø±\Twü´+ ø£*–+#·q˙ | Á e ü ÷D+ #˚dTü H Ô êïqT.|üô|ŒÁ{°: dæºø˘ düs¡∞dü«sê\T. 3. es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. C. • • • • • • • • |Á øü è£ ‹ bÁ Õs¡qú ! øÏ\øÏ\sêyê\‘√ Á|üuÛ≤‘· ^‘·+ bÕ&˚ |üøÏå C≤‹øÏ. |üìeTT≥T¢ ø£+|üP´≥sY $<ä´: Introduction ø£+|üP´≥sY $<ä´: Introduction 1. ñbÕ<Ûë´j·TT\ |üìrs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´ ÄeX¯´ø£‘· 1. $C≤„qXÊÁdüÔ+ n+fÒ @$T{Ï? 2. / ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ê*. Äø±X¯+ ì+&Ü kÕ«‘·+Á‘·´|ü⁄ C…+&Ü! úeå (™{uQN˛) Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) 1. Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.|üô|ŒÁ{°: dæºø˘ |üô|Œ{Ÿ. p˝…’˝À »s¡>∑uÀj˚T õ˝≤¢kÕúsTT INSPIRE Á|ü<äs¡Ùq≈£î INSPIRE Awards ≈£î b+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\T. n_Ûeè~Δ uÛ≤eq\T m. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. eT+>∑fi¯. FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. 12. 3 rsêàHê\T.dü+^‘·+: ^‘ê\T 2. kÕúìø£ yês¡Ô\T Thought for the day ˝Ò<ë ªe÷ Á|üX¯ï ` MT »yêãTμ (GK Á|üX¯ï) Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ dü+<˚X¯+. dæ. Ä<ÛäTìø£ s¡ø±\T ñ‘·Œ‘·T\Ô T ø£+|üP´≥sY $<ä´: Introduction s¡ø±\ e+≥\T e+≥bÕÁ‘·\T. $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£e÷\˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Zqï $<ë´s¡Tú\qT n_Ûq+~+#ê*. eTVæ≤fi≤ ùd«#·Ã¤ 1. |ü]ø£sê\T. ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~.Hê≥´+: ˝≤dü´+ m. n‹~∏ eTsê´<ä 1.Hê≥´+: |ü+#·>‘∑ T· \˝À »‘·T\T`rsêàHê\T m. e÷q∫Á‘ê\ n<Û´ä j·Tq+ eT]j·TT ‘·j÷· Ø 2. eTTK´ Á|üø£≥q\T C≤rj·T ^‘·+ (‘·|ü\T. kÕ+Á|ü<ëj·T. |üì. ã&ç˝À ùd«#·Ã¤ yÓHÓï\ (|ü<ä´+) 1. >√&É|üÁ‹ø£.∫Á‘·˝ÒKq+: bÕ´≥sYï‡ &çC…’Hé #˚j·T≥. $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. eTq |üsê´es¡D |ü]s¡ø£å≈£î\T 3. 8e ‘·s¡>∑‹ 9e ‘·s¡>∑‹ 1. 6e ‘·s¡>∑‹˝À eT]j·TT Ç‘·s¡ ‘·s¡>∑‘·T\˝À |æ\¢\qT #˚s¡TÃø√yê*.pHé ` 2015 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T 01. b˛wüD 2. l\T bı+–q Je>∑&ɶ 2. bÂwæøº ±Vü‰s¡+ ÄVü‰s¡|⁄ü |üì $<ä´: Á|ü<ÛëHê+X¯+: 1.byéT.. Äj·÷ HÓ\˝À¢ e#˚à eTTK´yÓTÆq ‘˚B ÁbÕeTTK´‘·qT $<ë´s¡Tú\T ‘Ó\TdüTø=H˚≥≥T¢ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T / ñbÕ<Ûë´j·TT\T $~Û>± ÁbÕs¡úHê düeTj·T+˝À ‘Ó*j·TCÒj·÷*. $<ë´s¡Tú\+<äs¡÷ ÁbÕs¡úq düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø√yê*. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>∑` ‘ê&Üdüq+. es¡Tdü Áø£eT+˝À ñ+&˚≥T¢ ‘·s¡>∑‹ ñbÕ<Ûë´j·TT\T #·÷&Ü*. ^dæq n+XÊ\T Á|ü<ä]Ù+#ê*.E. yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. 8. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. “™ “ÁıTz N˛Á™ÆÁ§ (N˛uƒoÁ. 7. ø£+|üP´≥sY $<ä´ yÓTT<ä˝…’q yê{ÏøÏ ≈£L&É u≤<Ûä´‘·\qT |ü+#ê*. H˚{Ïdü÷øÏÔ ø√dü+ ªdü÷øÏÔ düT<Ûäμ˝Àì$ >±ì. |üì~Hê\T : 15 s√E\T $wüj·T+ pHé ` 2015 dæ\ãdt 6e ‘·s¡>∑‹ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) 1. |üPs¡í dü+K´\T uÛÖ‹ø£. H˚qT Á|üø£è‹˝À ˇø£ uÛ≤>∑+ e÷Á‘·y˚Tqì >∑T]ÔdüTÔHêïqT. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T.dü+^‘·+: n\+ø±sê\T. ñwüíeTT 1. nø£s¡D°j·T dü+K´\T JeXÊg+ kÕ+|òæTø£ XÊg+ 1. $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ|’ ⁄ü D≤´\T 1.. düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. |üPsêí+ø±\T 1. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+: uÛÖ>√[ø£ dü«s¡÷bÕ\T 2. bÂwæºø±Vü‰s¡+. ø£D+`Je⁄\ eTÚ[ø£ Á|üe÷D+ 1. ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î düu…®≈£îº yêØ>± u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+∫. ˙‹. Á|ü>∑‹. ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£*dæ Á|ü<äs¡Ùq\qT dæ<äΔ+#˚düTø√yê*. Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. eèø£å ø£DC≤\+ |üsê´es¡D $<ä´: 1. uYfi Àƒ úu∫YÆ (™{uQN˛) Ä+>∑e¢ TT (‘·èrj·T uÛ≤wü) Unit-1 A.1. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä 1. <ä+<äT_Û ñ|üyê#·ø£+: Vü≤<äT›\T`Vü≤<äT›\T 1.2.|üô|ŒÁ{°: ‘√\T u§eTà\T.dæ.dü+^‘·+: 3 ^‘ê\T. • • • • 4 ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. >√¢ãT`uÛÑ÷$T qeT÷Hê 10e ‘·s¡>∑‹ • e+<˚e÷‘·s+¡ e÷ ‘Ó\T>∑T‘·*¢øÏ eT˝…¢|üP<ä+&É $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹»„ k˛eT.3 nuÛ≤´kÕ\T yêq ˙{Ïì <ë#·T≈£î+<ë+ 1. yê´j·÷eT.2015 Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ ø±\ìs¡íj·T |ü{Ϻø£ ‘·j·÷s¡T#˚j·÷*. |ü#·Ã<äq+`|ü]X¯óÁuÛÑ‘·.¢)˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q n+XÊ\T 1. Ç. 4. ø±≈£î\ >∑T+|ü⁄\‘√ düyÓTÆø£´‘ê dü+<˚XÊìï ñ|ü<˚•düTÔqï z Á|üø£è‹ e÷‘ê ˙≈£î bÕ<ë_Ûe+<äq+ #˚düTÔHêïqT. ICT Tools in Education ø£+|üP´≥sY $<ä´: Introduction ø£+|üP´≥sY $<ä´: Introduction Benefits and Limitations 1. Ç‘·s¡ dæã“+~ Vü‰»s¡T ø±yê*.06. bÂwæºø±Vü‰s¡+ bÕ\ |üì $<ä´: Á|ü<ÛëHê+X¯+: 1. sêdæq. Ç.m˝Ÿ (CL) ˝Ò<ë ns¡Ω‘·>∑*Zq ôd\e⁄ ô|{≤º*.C. &ç. 5. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. NGC ˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q. yê]¸ø£ Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·Tø√yê*. yÓTT<ä{Ï bdt.bÂwæºø±Vü‰s¡+ $$<Ûä |üì $<ä´: 1.#˚‹|üqT\T: <ä+&É. Advantages of ICT Education-Advantages á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº ÁbÕs¡úq düe÷y˚X¯+ ` ìs¡«Vü≤D ` dü÷#·q\T • bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡úq düe÷y˚X¯+ (nôd+.#˚‹|üqT\T: z]>±\T (ø√&ç).Hê≥´+: Hêsêj·TD rs¡Tú\ ‘·s¡+>∑+ 1. ø£D ìsêàD+`$<ÛäT\T 2. Á|üuÛÑT‘·« dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î $<ë´ |üøå√‘·‡yê\T / ã&ç |æ\Tk˛Ô+~ ìs¡«Væ≤+#ê*. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. Äs√>∑´. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ bÕsƒ¡XÊ\˝À ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ê*. ˇ]>±$T.∫Á‘·˝KÒ q+: düsfi¡ y¯ TÓ qÆ ^‘·\‘√2&ç y˚jT· T≥. |æ\¢\ qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+#ê*. düu…®≈£îº ø£¢ãT“\T. bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛTä \T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~.2015 bÕsƒ¡XÊ\ |ü⁄q'ÁbÕs¡+uÛÑ+. s¡kÕj·Tq XÊg+ 1. ∫s¡T‘·¬ø’Hê J$+#˚ Vü≤≈£îÿ ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ yê{Ï ÄyêkÕ\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–+#·q˙ | Á øü è£ ‹ eqs¡T\qT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚jT· q˙ $wü s¡kÕj·THê\‘√. eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ |æ\¢\ Vü‰»s¡T. 9. e÷dtÁ&ç˝Ÿ.06. eTq ÄVü‰s¡+ 7e ‘·s¡>∑‹ 1.øÏ nqT>∑TD+>± ø£fi≤. 1.|üô|ŒÁ{°: ‘=&ÉT>∑T ô|ô|Œ≥T¢. 12. s√E≈£î ˇø£{Ï #=|üq ÁbÕs¡úHê düeTj·T+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T/ $<ë´s¡Tú\T $ì|æ+#ê*. uÀ<ÛäHêuÛÑ´q ø£è‘ê´\T #˚|ü{≤º*. |æ\¢\ |ü⁄{Ϻq s√E\qT >∑T]Ô+∫ ÁbÕs¡úHê düeTj·T+˝À yê]øÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒj·÷*. 2.Ÿ kÂÿ{Ÿ‡ yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>∑` ‘ê&Üdüq+. 6. ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT . ÁbÕs¡úq düe÷y˚XÊìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\T. 5.dü+^‘·+: _. &ç. 8. yês¡T ùdø£]+∫q. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À NGC @sêŒ≥T#˚j·÷*. ‘·<äqT>∑TD+>± ø±\ìs¡íj·T |ü{Ϻø£qT. Ç. uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\ >∑T]+∫ #·]Ã+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. ^‘·\ø£åD+. 2. yêdüÔe dü+K´\T 1. 4. X¯óÁø£.Hê≥´+: #·‘·Ts¡Ádü>∑‹˝À 5 »‘·T\T. dæ. ÁbÕDyêj·TTe⁄ì∫à |ü#·Ã<äHêìï ì+ù| eèø£åø√{ÏøÏ $qÁeT‘·‘√ qeTdüÿ]düTÔHêïqT.2015 es¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\qT ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·÷*.#˚‹|üqT\T: m.06. ∫{ϺNeT\‘√ ÁX¯eTJeq kÂ+<äsê´ìï. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>∑` ‘ê&Üdüq+. ñ#êäs¡D≤ <√cÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü ªC≤rj·T ^‘·+μ Ä\|æ+#ê*) • • • • • dü÷#·q\T : • 1. kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\ >∑T]+∫ ˝Ò<ë |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD yÓTT<ä˝…’q n+XÊ\ô|’ dü+<˚X¯+ Çyê«*. ñbÕ<Ûë´j·TT\T @ ø±s¡D+ #˚‘·HÓ’Hê ÁbÕs¡úq≈£î Vü‰»s¡Tø±ø£b˛‘˚ yês¡T ñ<äj·T+|üP≥ dæ. dæ. @j˚T kÕeTsêú´˝À¢ |æ\¢\T yÓqTø£ã&ܶs√ yê] Á|ü‘ê´e÷ïj·T uÀ<Ûäq≈£î Á|üD≤[ø£ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*. What is ICT 1. yÓTT<ä{Ï >∑+≥πø ñbÕ<Ûë´j·TT\T. bÂwæºø±Vü‰s¡+ |üì $<ä´: Á|ü<ÛëHê+X¯+: 1. 1. XÊ«düÁøÏj·T |üsê´es¡D $<ä´: 1. Tattered Blanket ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ 1.

düs¡fi¯ πsK\T eT]j·TT ø√DeTT\T 2. More about web camera 3. p˝…’ 28q Á|ü|ü+#· Á|üø£è‹ dü+s¡ø£åD~q+ ìs¡«Væ≤+#ê*. \ø£å´ kÕ<Ûäq˝À ø£èwæ 3. @ø±Á>∑‘· 3. dü+K´\‘√ Ä&ÉTø=+<ë+ 4. n_Ûeè~Δ uÛ≤eq\T 1. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` ‘ê&Üdüq+. #·\q+ 2. uÛ≤y√<˚«>∑ HÓ’|ü⁄D≤´\T Äs√>∑´ $<ä´: $wü »+‘·Te⁄\T Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+`eT÷&ÛqÉ eTàø±\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` ‘ê&Üdüq+. nj·TkÕÿ+‘ê\‘√ Ä≥\T 3. &ç. |òü÷{° ˝…õyéT‡. yê≥sY ø£\sY‡. yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~.QÏΔy (úeå “zoÏ) 3. I will Do it C.^‘ê\T 2. <äXÊ+XÊ\T eT]j·TT nø£sD¡ j dü+K´\T 2. 1 |üì~Hê\T : 25 s√E\T $wüj·T+ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) 6e ‘·s¡>∑‹ 8e ‘·s¡>∑‹ 9e ‘·s¡>∑‹ 10e ‘·s¡>∑‹ 2. ø£yê‘·T. PC 3.C. Á|üdsü D¡ eT]j·TT |ü<ës¡ú s¡yêD≤ |üsê´es¡D $<ä´: 4. Ç.^‘ê\T 2. bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. H√≥T|ü⁄düÔø±\T. eTq Ä˝À#·q\≈£î |ü<äTqT ô|&É<ë+ Äs√>∑´ $<ä´: >∑õ®. Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À 2. 2&ç ∫Á‘êìï Ád”Ô/|ü⁄s¡Twü euÒ<Ûäq+‘√ u§eTà\T m. Ä‘·à $XÊ«dü+ 4. ‘ê+&Ée+. ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ >¬ &’ ‡é |üì $<ä´: 2. Á‹ø√D≤düq+. yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À |æ\¢\+<ä]øÏ Äs√>∑´|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê*. Äs√>∑´ $esê\qT sêÁw”ºj·T u≤\ kÕ«düú´ ø±s¡T¶\˝À (JBAR) qyÓ÷<äT #˚j·÷*. Äs√>∑´$<ä´ eT÷Á‘·XÊ\\T eTTs¡T>∑T<=&É¢ |üì $<ä´: 2. ˝…õyéT‡. kÕ+Á|ü<ëj·÷\T (1300`1800) 13. π>yéT‡. 2. “™ ßÁ∫oƒÁÃy (N˛ƒyoÁ) ΔÁÊÁoy N˛y ∫Á“ ™ı Unit-1 B.IPO cycle. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ`Á|ü<Ûëq uÛÑ÷dü«s¡÷bÕ\T ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ m. |ü ] dü s ê\ |ü ] s¡ ø £ å D . Á||ü +ü #· j·TT<ëΔ\ eT<Û´ä Á||ü +ü #·+ 1900`1950 uÛ≤>∑+`1 øö\T<ës¡T¢ 14. k˛ŒsYº‡. p˝…’ 11q Á|ü|ü+#· »HêuÛ≤ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. 12. u≤*ø£\T eT<Û´ä ˝À ã&ç e÷H˚jT· ≈£î+&Ü |ü<e ä ‘·s>¡ ‹ ∑ |üP]Ô #˚d ù $<Û+ä >± bÁ ı‘·V ‡ ≤æ +#·&+É .p˝…’ ` 2015 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T CWSN |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ ñ|üø£s¡D≤\T. 2&ç ∫Á‘ê\T. |æs¡$T&é‡. n+–ø£+uÛÑTeq+ XÀ¢ø£+ ø£ècÕí &Ó˝≤º˝Àì ˇø£ Á>±eT+` ô|qeT≈£Ls¡T 2. dü$T‘·T\T 3.ø£+|üP´≥sY $<ä´: 2. m. |òüTs¡¸D 2. ùw&ç+>¥. dü«#·Ã+¤ <ä dü+dü\ú T |üì $<ä´: 2. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T.Paper Cutting.Scanner. ÄVü‰s¡ùdø£sD¡ qT+∫ ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‹Ô es¡≈î£ 3. The Duck and the Kangaroo (poem) C. k˛ŒsY‡º . Äs√>∑´ ø£ã ¢ T“qT @sêŒ≥T #˚j÷· *. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. $eø£. |æs$¡ T&é‡. z n‹~∏ eTsê´<ä 3.nqïe÷#ês¡T´\ ø°s¡Ôq. Grand Contest in the Forest uÛÖ‹ø£. C. e÷dtÁ&ç˝. »+≥dü«sê\T. _. EÁ™ ¬z¬Á EÁ™ 2. kÂÿ{Ÿ‡   e÷dtÁ&ç˝Ÿ. »‹ dü«s¡eTT dæ. ms√_ø˘‡. ø£yê‘·T. TV. yê≥sY ø£\sY‡. Äs√>∑´$<ä´. ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\ ø√dü+ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T |ü+bÕ*. dæ. qT+&ç 7 nuÛ≤´kÕ\T e´edüú\T |üsê´es¡D $<ä´: 4 qT+∫ 7 nuÛ≤´kÕ\T 2. ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ‘·–q •ø£D å qT @sêŒ≥T #˚jT· &É+.Paper Cutting. {Ï. TÁåzƒÁ¬y uYu‰gÆÁ (N˛“Áåy)@ 3. ìsê&É+ãs¡‘· 4. 3. pHé.Paper Cutting (#ê|ü). &ç. kÕ+K´ø£XÊÁdüÔ+ 4. »+‘·T ø£DC≤\+ 2. ø£yê‘·T. (N˛“Áåy) . ‘ê´>∑+ Ä+>∑e¢ TT (‘·èrj·T uÛ≤wü) Unit-1 B. ms√_ø˘‡. u≤*ø£\qT ñ‘˚»Ô |ü]∫. u≤*ø£\T yê]yê] \øå±´\qT @s¡Œs¡T#·Tø=ì yê{Ïì kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ‘·–q≥T¢>± kÕ~Ûø±s¡T\qT #˚jT· &É+. Little Bobby Unit-1 B. ø£+|üP´≥sY $<ä´: What is ICT? Benefits and 2. ø£yê‘·T. F|tTÁ“ (N˛“åy) Æ“ ∫ÁÀoÁ N˛“Á \ÁoÁ “{@ 3. ã&çãj·T≥ u≤\ u≤*ø£\qT n+<ä]ì bÕsƒX¡ Ê\˝À qyÓ÷<äT #˚jT· &É+. >π yéT‡. eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. eT+∫>± J$<ë›+ Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ 2. @ø£#·s¡ sê•˝À πsFj·T düMTø£s¡D≤\T 1. <ÛÓ’s¡´+>± ñ+<ë+ 4. #Ós¡Te⁄\T`uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T `Ä~e÷qe⁄\T 4. dæ. Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. Äs√>∑´$<ä´. Ç. &ç. Ä&É|\æ \¢ dü÷ÿ\T˝À eT]j·TT yÓ\T|ü\ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\T ns¡+ú #˚dTü ø=ì Ä düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·T&ÜìøÏ nedüsy¡ TÓ q Æ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\qT Ä&É|\æ \¢ ‘√ #·]Ã+∫ ìs¡j í ÷ · \T rdüTø=H˚ $<Û+ä >± ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&+É . \øå±´ìï ø£*– ñ+<ë+ á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. õ˝≤¢kÕúsTT INSPIRE Á|ü<äs¡Ùq˝À $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZH˚˝≤ #˚j·÷*.E. »«s¡+ #·T≥÷º ñqï eT÷&ÛÉ Äs√>∑´ $<ä´: s√>±\T`ø±s¡D≤\T`|üs¡´edüHê\T Äs√>∑´ $<ä´: e÷qdæø£ Äs√>∑´+ qeTàø±\T yê´j· ÷ eT $<ä ´ : jÓ ÷ >±` dü s ê«+>±dü q +. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. π>yéT‡ |æs¡$T&é‡. ñ‘·Œ‹Ô ñbÕ~Û 3. ^j·TT≥. ÃXYÁ tÁzÀo (N˛“Áåy) 1. #Ó‘’ q· ´+ ø£+|üP´≥sY $<ä´: 2. _. ø£cÕº\qT <Ûs’Ó ´¡ +>± m<äTs=ÿH˚ $<Û+ä >± Ä&É|\æ \¢ qT ‘·j÷ · s¡T#˚jT· &É+. $Hêj·Tø£ u§eTà\T. C≤´$Trj·T eT÷˝≤\T 14. C≤]q >∑T+&Ó 3. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. õÆÁ∫Á TÂÁƒ 2. u≤\´$yêVü‰\T. #·‘·Ts¡T“¤õ\ ìsêàD≤\T 2. düVü≤q >∑TD+ 4. web camera. &ç. s¡+>∑T\T y˚j·TT≥. n‘ê´X¯ nqs¡Δ<ëj·Tø£+ 3. k˛ŒsY‡º . ‘√\T ùw&ç+>¥.‘√\Tu§eTà\T. p˝…’ 15 <äTsêZu≤sTT <˚XŸeTTUŸ »j·T+‹. Types of Microprocessors J$‘·+˝À m<äTs¡jT˚ ´ düeTdü´\qT. øö‘·eTT 2. ÁbÕ<∏ä$Tø£ C≤´$Trj·T uÛ≤eq\T 2. j·T÷s¡|t˝À e÷s¡T‘·Tqï kÕ+düÿ è‹ø£ 3. Äe÷¢\T ` øå±sê\T 3. XÊ«düÁøÏjT· 3. k˛ŒsYº‡. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` Ms¡uÁÑÛ <ëdüq+. <äTdüT\Ô T ø£+|üP´≥sY $<ä´: What is ICT? ø£+|üP´≥sY $<ä´: 2. The New Blue Dress C. HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. eTq dü+düÿè‹ 3. πsU≤∫Á‘ê\T.“ÊÃy. õe÷ïdæºø˘‡. u“Êãty utƒÃ (ÃʃÁt) ∫Á\Á §t¬ TÆÁ 2. ø£è‘ê´\T. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. Áø°&É\ uÛÑ+–eT\‘√ u§eTà\T ^j·TT≥. Çe«&Éy˚T Äq+<ä+ $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ|’ ⁄ü D≤´\T 3. Á | ü ø £ è ‹ eqs¡ T \qT dü Á ø £ e T+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ eTT+<äT ‘·sê\ yê]øÏ n+~+#˚ $wüjT· +˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&+É . Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. ãVüQ|ü<äT\T eT]j·TT ø±s¡D≤+ø£ $uÛÑ»q 2. ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~. Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. eTDÏ|üPdü\T ñ|üyê#·ø£+: 4. PC Tablet. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä <ÛäqT´&ÉT e÷‘·èuÛ≤eq ñ|üyê#·ø£+ : sêe÷j·TD+ ` u≤\ø±+&É 1. _ÛHêï\T.Paper Cutting. ôV≤˝ŸÔ ø£¢uŸqT @sêŒ≥T #˚j÷· *. Working of PC. u≤\\ Vü≤≈£îÿ\T. dü÷ø£åàJe⁄\ Á|ü|ü+#·+ 3. ˝…õyéT‡. ET∫ úz‰g ßy Y¬oz “Ázoz 3. Types of ICT Toolsìs¡«Vü≤D Laptop. kÂ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. Types of computers. Á_{Ïwt. dæ. >π yéT‡. More about tablet. Ç. düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. dü÷s¡T´&ÉT`X¯øÏÔeqs¡T. Äs√>∑´ ùdyê øπ +Á<ë\T |üì $<ä´: 2. Artificial 4. yê] |ü]dæ‘ú T· \≈£î nqT≈£L\+>± | Á e ü ]Ô+#˚ $<Û+ä >± •ø£D å Çe«&É+. My Mother (poem) C. |ü{≤\ n<Ûä´j·Tq+`$X‚¢wüD. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ˝…õyéT‡. _. ô|q’ ù|s=ÿqï \øå±´\qT kÕ~Û+#·&+É ø√dü+ Jeq HÓ| ’ ⁄ü D≤´\qT u≤*ø£\≈£î n+~+#ê*. eT+&É\ Äs√>∑´ øπ +Á<ëìøÏ ‘Ó*j·TCÒj÷· *. Äs√>∑´$<ä´. Äs√>∑´$<ä´. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T. 5 ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT . ø£D+ ` Je⁄\ eTÚ[ø£ Á|üe÷D+ 2. |üPsêí+ø±\T 3. b˛düTºu≤≈£î‡. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. Äs√>∑´+`ne>±Vü≤q. “™Á∫Á TÁƒ 2. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷*. ˝…õyéT‡. A Letter to a Friend 2. π>yéT‡.TheTown Child and the Country Child (poem) B. FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. 2&ç ∫Á‘ê\T. p˝…’ e÷kÕ˝À¢ |üPs¡ÔsTTq bÕsƒê\ Ä<Ûës¡+>± yÓTT<ä{Ï ìsêàD≤‘·àø£ eT÷˝≤´+ø£q+ (FA ) |òü*‘ê\qT C. •e ‘ê+&Ée+ ñ|üyê#·ø£+ : 1. &ç. bÕsƒX¡ Ê\˝À u≤*ø£\≈£î d ù ïV≤ü |üP]‘· yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#·&+É . dü+dæ<äΔ‘· ø±s¡T¶qT|üjÓ÷–+∫ ‘·s¡>∑‹˝À ø=qkÕ>∑T≥≈£î ø±e\dæq ø£˙dü kÕeTsêú´\T bı+<˚˝≤ nuÛ≤´dü+ ø£*Œ+#ê*. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. neTàø√dü+ 2. πsU≤∫Á‘ê\T. kÕe÷õø£ u≤<Û ä ´ ‘· . yê] uÛ$ Ñ wü‘T· Ô |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&+É .\˝À edüTq Ô ï ø£<H ä∏ ê\ô|’ #·]Ã+∫ yêdüy Ô ê\qT ns¡+ú #˚dTü ø=H˚ $<Û+ä >± ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&+É . Á‹ø√D≤düq+.dæºø˘ |üô|Œ{Ÿ. ìC≤+\ bÕ\q˝À uÛÑ÷kÕ«eTT\T. Understand Modem Intelligence microphone Limitations of ICT u≤*ø± #˚‘q· ø±s¡´øÁ e£ T+` \øå±´\T 2. §t¬zÊ Eúåy ÃÁzY (ßÁ m ¬zQ) 3. es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. |ü]düsê\ |ü]s¡øD å£ ø√dü+ bÕsƒX¡ Ê\ Äes¡D˝À yÓTTø£ÿ\qT | ô +#·&ÜìøÏ $ìjÓ÷–+#˚˝≤ #˚jT· &É+. es¡¸+ mø£ÿ&ç qT+&ç edüTÔ+~? JeXÊg+ YÓ“z N˛Áz uT¬y úıÁÃy¬ Unit-1 Unit-1 B. ø£åe÷ >∑TD+ 4. _. s¡kÕj·Tq #·s¡´\T eT]j·TT düMTø£s¡D≤\T 3. e÷qMj·T‘· 2. uÛÑ÷$T Äes¡DeTT\T 2. Every success story is also a story of great failures. y˚T*$T eTT‘ê´\T 4. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ |üì $<ä´: 2. I Want Peace (poem) >∑D‘Ï +· p˝…’ ` 2015 dæ\ãdt 2. ø√]ø£˝Ò <äTî'U≤ìøÏ eT÷\+ 3.$. Ç. "Deworming cum Handwashing day" ø=s¡≈î£ Á|üD≤[ø£qT dæ<+Δä #˚dTü ø√yê*. |üPs¡í dü+K´\T ° T· 3. eTVü‰düeTTÁ<ë\T`#˚|ü\T |ü≥Tº≥ kÕ+|òæTø£ XÊg+ 4. |ü≥Tº ` ñìï 1. dü«uÛ≤wü 3. yê] düeTj·÷ìï d ù e\qT bÕsƒX¡ Ê\ n_Ûeè~Δ ø√dü+. |æs$¡ T&é‡. $$<Ûä ñ|ü]‘·˝≤\#˚ ø±+‹ |üsêes¡ÔqeTT 3. Ç. s¡kÕj·Tq XÊg+ 7e ‘·s¡>∑‹ 2. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. _. 2. p˝…’ 4 |æ+>∑[ yÓ+ø£j·T´ »j·T+‹. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ ms√_ø˘‡.dæºø˘ |üô|Œ{Ÿ. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. dæ. s√E yê] »s¡T>∑T‘·Tqï dü+|òTü ≥q\ | ô ’ yêsêÔ|‹ Áü ø£\T. n\+ø±sê\T. Crayons. $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T.‘=&ÉT>∑T |üô|Œ≥T¢.Ÿ yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` Á‹ø√D≤düq+. Parts of ICT.Paper Cutting(–HÓï). Á||ü +ü #· j·TT<ëΔ\ eT<Û´ä Á||ü +ü #·+ 1900`1950 uÛ≤>∑+`2 m. Water colours ñ|üj÷Ó –+∫ m. 3 ^‘ê\T. >√&É|üÁ‹ø£.å Væ≤+dü >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&+É .

˝…õyéT‡. Computer storage 5. ms√_ø˘‡.. nsTT‘˚ ejÓ÷|ü]$T‹ø£qT>∑TD+>± ‘·s>¡ ‹ ∑ ˝À | Á y ü X˚ +¯ bı+~q |æ\\¢ \T ‘·s>¡ ‹ ∑ ˝Àì Ç‘·s¡ |æ\¢\‘√ düe÷q kÕúsTTì bı+<ä&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD Çe«e\dæ ñ+≥T+~. X¯ãΔ+. Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. n<äq|ü⁄ ‘·s>¡ ‘∑ T· \≈£î uÀ<Ûq ä ìs¡«Væ≤+#ê*. j·T÷s¡|t 5. ms√_ø˘‡. Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. k˛ŒsY‡º . Ä>∑wüߺ 29q C≤rj·T Áø°&Ü~H√‘·‡e+ eT]j·TT ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. ‘√\T u§eTà\T. k˛ŒsY‡º . Á‹uÛÑT»eTT <Ûäsêà\T 4.08. õ˝≤¢kÕúsTT ôd’Hé‡ ôd$THêsY\T ìs¡«Væ≤+#ê*. |æ\\¢ C≤„Hêìï. b˛düTºu≤≈£î‡. >π yéT‡. qeT÷Hê\T. Á|ü|ü+#· j·TT<ëΔ\ eT<Ûä´ Á|ü|ü+#·+` 11 b. |üì~Hê\T : 24 s√E\T $wüj·T+ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) 6e ‘·s¡>∑‹ 4.C" düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê*.2015 q $<ë´s¡Tú\≈£î $$<Ûä n+XÊ\˝À b˛{°\T.E. _. düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. »HêuÛ≤ $<ä´. Äe÷¢\T. uÛÑ÷<˚$ XÀ¢ø£+ 5. Ç. düeTÁ>∑+. õe÷ïdæºø˘‡. ø±bÕ&É+&ç 7. uÛÑ÷<ëq+ 4. ≈£Lqes¡+`ø=+&É\ MT<äTqï –]»q Á>±e÷\T 6.15`8`2015 kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚sTT+#ê*. #·‘·Ts¡T“¤C≤\ ìsêàD≤\T dü+K´\T 3.V. bÕsƒ¡XÊ\ ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+ >∑T]+∫ #·]Ã+#ê*. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. dæ. es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. »HêuÛ≤ $<ä´.C. _. ø£yê‘·T. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. á∫oy N˛y EÂÁQı (N˛“Áåy) 9. 6. &ç.<ë≥Tdü«sê\T. düìïy˚XÊ\ ∫Árø£s¡D.Paper Cutting.dü+düÿè‘· $$<Ûä s¡ø±\ <äTdüT\Ô T u§eTà\T ^j·TT≥. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. »HêuÛ≤ nø£åsêdü´‘· |üì $<ä´: 3. dæ. C.18e X¯‘êu≤Δ\˝À Á|üC≤kÕ«$Tø£ 14. ˝…õyéT‡. |æs$¡ T&é‡. Tyagaraja. Modern 3. u≤<Ûä´‘·\T : n<Ûë´j·T+`2. Ä&É+ãsê\T 7. _. bÕ¢kÕà bıs¡ >∑T+&Ü |ü<ësêú\ ø£<ä*ø£ 4. |”#·T |ü<ësêú\T. Ç+<äT≈£î ø±\|ü]$T‹ì ìπs• Δ +#ê*. b˛sê≥ Áø°&É\T |üì $<ä´: 3. dæ. yÓ÷Vü≤qsê>∑ es¡+í . e÷dtÁ&ç˝Ÿ. <ëì | Á øü ±s¡+ uÀ<Ûq ä uÛ´Ñ düq kÕe÷Á–ì ‘·j÷ · s¡T #˚dTü ø=ì $ìjÓ÷–dü÷Ô uÀ<ÛäquÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. Ä>∑wüߺ 6q Væ≤s√wæe÷&˚. H√≥T|ü⁄düÔø±\T. &ç. ¬ÁzN˛ Tyo (åy§zt) 4. u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. In the Bazaars of Hyderabad (poem) C. >√&É|üÁ‹ø£. What Is a Player? (poem) C. düeT‘·\ ñ|ü]‘·\eTTô|’ ø±+‹ eÁø°ueÑÛ qeTT 4. Very Very Special Unit-2 (Theme: Wit and Humour) A. dü\ø£+ #ÓsT¡ e⁄`|”su¡ƒ ÷ÑÛ $T˝À ˇø£ Á>±eT+ 6. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ôdø£åHé`4˝À Äs¡T dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ô|’ã&çq |æ\¢\T me¬s’Hê bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚s¡ø£b˛‘˚. Reaching the Unreached Unit-2 (Theme: Games and Sports) A. Laxman. πsK\T eT]j·TT ø√DeTT\ ø=\‘·\T Te⁄\T @$T ‹+{≤sTT? uÛÖ‹ø£. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T. The Dear Departed (Part-II) C. Printers-Types of printers 5. |æ\¢\ Vü‰»s¡T. Ç. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. ø£yê‘·T. ø£èÁ‹eT <ësê\T eT]j·TT bÕºdæºø˘\T 5. #˚]Hê m*yÓT+≥Ø $<ä´qT |üP]Ô #˚düTø√ø£b˛‘˚ n‘·&ÉT Ä ej·TdüT‡≈£î ‘·–q ‘·s¡>∑‹˝À ‘·|üŒø£ Á|üy˚X¯+ ø£*Œ+#ê*. ñwüí+ 4.‘=&ÉT>∑T |üô|Œ≥T¢`$\Te\T. ôdø£åHé`16 m*yÓT+≥Ø $<ä´ |üPs¡Ôj˚T´+‘· es¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Hê @ $<ë´]úì ≈£L&É ˇπø ‘·s¡>∑‹˝À ì*|æy˚j·T&É+ >±ì bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ ‘=\–+#·&É+ >±ì #˚j·Tsê<äT. The Dear Departed (Part-I) B. »+‘·Te⁄˝˝À Á|ü‘·T´‘·Œ‹Ô C≤q|ü<äTì C≤ãT X¯‘·ø£ eT<ÛäT]eT ñ|üyê#·ø£+: sêe÷j·TD+ u≤\ø±+&É+ (ÙyqÁ ) 4. Ä>∑wüߺ 26 eT<äsY<∏Ó]kÕ »qà~q+ ìs¡«Væ≤+#ê*. øå±sê\T eT]j·TT \eDeTT 5. uÛÑ÷ #·\Hê\T. H˚{Ï e´ekÕj·T+ m.M.Number system 4. It's Change Susrutha (poem) C. >π yéT‡. 5. |æ\˝¢ À¢ XÊØs¡ø. s¡kÕj·Tq XÊg+ 4. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ q<äT\T.. ìsêΔ]+∫q $<ë´ Á|üe÷D≤\ kÕ<Ûäq≈£î nqT≈£L\+>± | Á e ü ÷[ø£ s¡÷bı+~+#·Tø√yê*. »HêuÛ≤ $<ä´. FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. ìØí‘· düeTj·T+˝À dæ\ãdtqT |üP]Ô #˚j÷ · *. &ç. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ Äs√>∑´ $<ä´: eTT≈£îÿ u…<äs¡&É+. m. sê»´|ü⁄s¡kÕÿsY Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+`eT÷&ÛqÉ eTàø±\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` |ü<ëàdüq+. kÂÿ{Ÿ‡   >¬ &’ ‡é . Áù|s¡D 5. *+>∑ $eø£å‘· ø£+|üP´≥sY $<ä´: 5. |æ\\¢ T H˚sT¡ Ã≈î£ H˚ kÕeTsêΔ´ìï n+#·Hê y˚j÷ · *.yÓ÷Vü≤qsê>∑ es¡í+. ø£è‘ê´\T. πsK\T ` ø√DeTT\T 6. HÓ| ’ ⁄ü D≤´\T | ô +bı+~+#ê*. Ç. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ neT\T. |ü<ä´s¡‘êï\T 4. Multimedia and its uses |üì $<ä´: 3. 6 ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT . kÕ+düÿ è‹ø£ yÓ’$<Ûä´+ 4. ôdø£åHé`24 Á|üø±s¡+ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ã&çøÏ düø±\+˝À Vü‰»s¡Tø±yê*. Á|üø£è‹ eqs¡T\ |ü]s¡ø£åD 6. 5.Ä>∑wüߺ ` 2015 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T "S. &ç. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. EÁÙÁå uT∫Á (N˛“Áåy) .™Î ú∫ (GúƒÁYN˛) 4. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\¬ø’ Á|ü‹bÕ<äq\qT kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK≈£î |ü+|æ+#ê*. Susrutha. _ÛHêï\T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.5. uÛj Ñ T· + ˝Ò≈î£ +&Ü $<ë´]ú d ù «#·>ä ± ‘·q n_ÛbÁ Õj·÷\qT e´ø°øÔ ]£ +#·>\∑ yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#ê*. ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷*.|ü⁄cÕŒ+»*. yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì 14. ø£è‘ê´\T. sêÁwüºkÕúsTT INSPIRE Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕ˝§ZH˚˝≤ #˚j·÷*. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ |üì $<ä´: 3. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T. Á>±eT »HêuÛ≤ ø£+|üP´≥sY $<ä´: 2. ÄÁ|òæø± 7. ˝…õyéT‡. <äXÊ+XÊ\T eT]j·TT nø£s¡D°j·T 4. edüTÔ bı<äT|ü⁄ 7. True Height B. »HêuÛ≤ $<ä´. Hê&û #·÷&É≥+ m˝≤? yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` |ü<ëàdüq+.Paper Cutting dæ. >π yéT‡. #·\q ìj·Te÷\T 11 _. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ‘√\T u§eTà\T. ˙‹ |ü]eTfi≤\T ñ|üyê#·ø£+: 2. ˙{Ï eqs¡T\T 4. C≤rjÓ÷<ä´eT+ eT*<äX¯ 1919`1947 m. The Cry of Children (poem) C. Ç\T¢`Äq+<ë\ Vü≤]$\T¢ 5. Input devices performance ø£+|üP´≥sY $<ä´: 4. ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ. |ü]XÀ<Ûäq. kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê*.dü+düÿè‘· $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ ‘·\bÕ>±\T _. eT÷˝≤´+ø£q ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#˚≥|ü⁄&ÉT øÏ+~ n+XÊ\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê*. <Ûä]+∫q u§eTà\T ^j·TT≥. Computer generations Äs√>∑´ $<ä´: s√>±\T`ø±s¡D≤\T`|üs¡´edüHê\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ Äs√>∑´ $<ä´: e÷qdæø£ Äs√>∑´+ yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` ùd‘·Tã+<Ûëdüq+.3 ^‘ê\T. ìs¡÷|üø£ C≤´$T‹ 3.S. |æ\¢\ Á|ü>∑‹ì Á|ü<ä]Ù+#ê*. ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~.eè<äTΔ\ düeTdü´\T |üì $<ä´: 3. Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ Äs√>∑´ $<ä´: $wü »+‘·Te⁄\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` |ü<ëàdüq+. eT+∫ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥T¢ 9e ‘·s¡>∑‹ 3. EúåÁ õÆÁ∫Á ßÁ∫otzΔ (N˛uƒoÁ) 5. oÁ∫z \. Ä&ÉT≈£î+<ë+ 6. Ä>∑dtº dæ\ãdt Ä<Ûës¡+>± ª¬s+&Ée ìsêàD≤‘·àø£ eT÷˝≤´+ø£q+μ (FA-II) |òü*‘ê\qT C. ùdïVü≤ã+<Ûä+ Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) 3. düeTj·T+ $\TyÓ’q~ 7.Paper Cutting (q>∑\ u≤≈£î‡) dæ. eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. 17. |æs$¡ T&é‡. ne>±Vü≤q. Jeq XË’*/ Äs√>∑´ düeTdü´\T m. §Át¬ (úeå “{oÏ) 4. V. sê»´+>∑+˝À bı+<äT|üs∫ ¡ q $\Te\≈£î nqT>∑TD+>± ñ+&Ü*. |ü≈£åî\ u§eTà\T ^j·TT≥. b˛wüø£ $\Te\T ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ m. düs¡fi¯πsK\T eT]j·TT ø√DeTT\T 5. eTT+<äT#·÷|ü⁄ 6. >π yéT‡. |æs$¡ T&é‡. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ o‘√wüídæú‹ 3. $<ë´ $wüj·Tø£ kÕ~Ûø±s¡ dü+düú dæ<äΔ+ #˚dæq $<ë´ Á|üD≤[ø£. The Brave Potter 4. k˛ŒsY‡º . kÕe÷q´ düMTø£s¡D≤\T.Ä>∑wüߺ 9 Hê>∑kÕøÏ &˚ ìs¡«Væ≤+#ê*. Oliver Asks for More B. Working of a P. ÁbòÕHé‡ ` ˇø£ ◊s√bÕ <˚X¯+ 7. nH˚«wüD\ Ä<Ûës¡+>± $<ë´]ú ùd«#·Ã¤≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚à •X¯óøπ +ÁBø£è‘· |ü<‹ Δä ˝À nuÛ´Ñ düq+ »s¡>±*. ø±bÕ&É+&ç. kÕe÷õø£ ÄdüTÔ\qT ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ 6. düs¡÷|ü Á‹uÛÑTC≤\T Unit-2 A. »HêuÛ≤ $<ä´. 5.. |ü+&ÉT>∑. $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. |ü»+‘· <ësêú\T ` edüTÔe⁄\T JeXÊg+ kÕ+|òæTø£ XÊg+ ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ|’ ⁄ü D≤´\T Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ Ä>∑wüߺ ` 2015 dæ\ãdt 7e ‘·s¡>∑‹ 8e ‘·s¡>∑‹ 10e ‘·s¡>∑‹ 5.C. <ÛäèeÁbÕ+‘ê\T 13. |æ&ÉT>∑TbÕ≥T. eTq yês¡dü‘·« dü+|ü<ä 6. ãVüQ|ü<äT\T 8. nqTbÕ‘·+˝À sêX¯ó\qT b˛\TÃ≥ 5. Jeq $<Ûëq+ 7. |æs$¡ T&é‡. HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ C≤´$Trj·T uÛ≤eq\T 5. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. X¯øÏÔj·TT≈£îÔ\ $ìjÓ÷>±ìï n+#·Hê y˚j·÷*. Á|üdüs¡D eT]j·TT |ü<ës¡ú s¡yêD≤ e´edüú |üsê´es¡D $<ä´ : 8 qT+∫ 11 nuÛ≤´kÕ\T |üsê´es¡D $<ä´: 8 qT+∫ 11 nuÛ≤´kÕ\T 4. kÕeTsêú´\qT. An Ancient Plastic Surgeon 2. k˛ŒsY‡º . C≤rjÓ÷<ä´eT+ ‘=*<äX¯ 1885`1919 C≤rj·Tyê<ä $|ü¢yê\T 1900`1950 ` uÛ≤>∑+ II 5. Raman.V. •*Œ 7. k˛ŒsY‡º . ∫z§Á„¬\ƒzÁ∫ÀbzΔå Ä+>∑e¢ TT (‘·èrj·T uÛ≤wü) Unit-2 A. C≤‘·s¡.4. ms√_ø˘‡. ø£yê‘·T.n<äT“¤‘·yÓTÆq ôd\e⁄\T 6. ˝…õyéT‡. ìs¡+‘·s¡+ nsTTq eT÷˝≤´+ø£q kÕ<ÛäHê\ <ë«sê |æ\¢\ C≤„q+. üNÏ˛uo N˛y ÃyQ (N˛uƒoÁ) Unit-2 (Theme: Social Issues) A. The Lost Casket B. ôdø£åHé`29˝À dü÷∫+∫q $<Ûä+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´Á|üD≤[ø£qT |üP]Ô #˚j·÷*. N˛m . Configuring Windows for network á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. »HêuÛ≤`e\dü\T ø£+|üP´≥sY $<ä´: 3. &ç. the Pride of India B. u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#·&É+ 5. the Immortal Musician >∑D‘Ï +· 4. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. |òü÷‘ê+ø±\T eT]j·TT |òü÷‘ê\T 4. ms√_ø˘‡. qes¡kÕ\T. $<ë´]ú düs«¡ ‘√eTTU≤_Ûeè~ΔøÏ M\T>± ñ+&Ü*. >π yéT‡. N˛Á{å ? (N˛uƒoÁ) 5. ‘√\T u§eTà\T. »˝≤es¡DeTT 5.£ e÷qdæø£ X¯≈î£ \Ô qT dü+|üPs¡í+>± n_Ûeè~Δ #˚j·÷*. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M˝…q ’ +‘· y˚Ts¡≈î£ |æ\\¢ e÷‘·èuÛ≤cÕ e÷<Û´ä eT+ <ë«sêH˚ $<ë´uÀ<Ûq ä »s¡>±*. ø£yê‘·T. #·\q+ ` ø±\+ 3. dæøº |˘ ôü |Œ{Ÿ. _. bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. ms√_ø˘‡.|üfi+¢Ë . 5. Factors effecting computer |ü]cÕÿsê\T ø£+|üP´≥sY $<ä´: 4.N˛m N˛Á EuáN˛Á∫y (N˛uƒoÁ) 5. Quality monitoring tools Ä<Ûës¡+>± eT÷˝≤´+ø£q+ »s¡>±*. Ç.dü+düÿè‘· $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ e´≈£î\Ô T q>∑\T <Û]ä +∫q u§eTà\T ^j·TT≥. ãTT‘·Te⁄\T 3. n\+ø±sê\T 7. ôdø£åHé`23 Á|üø±s¡+ ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± •ø£åD bı+~q yêπs |üì#˚j·T&ÜìøÏ ns¡TΩ\T. ñ|üyê#·ø£+: ‘ê´>∑+ 5. ˝…õyéT‡. Ç.sêeT<ëdüT ø°s¡Ôq. Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. Modem and NIC $<ë´Vü≤≈£îÿ#·≥º+ 2009 Á|üø±s¡+ ñbÕ<Ûë´j·TT\ $<ÛäT\T.

kÂÿ{Ÿ‡ (‘·èrj·T k˛bÕHé)   ¬>’&é‡. $C≤„q XÊÁdüÔ+˝À ÄdüøÏÔ. Ä<Ûë´‘·à Hêsêj·TD ø°s¡Ôq. dæ. uÛÑ÷ ø±\TcÕ´ìï ìyê]<ë›+ Äs√>∑´ $<ä´: ~wæº rdæ #·÷&ÉT. e÷qeø£ q Tï eT]j· TT s¡+14 >∑T\nuÛ Á|ü|≤´kÕ\T ü+#·eTT |üsê´es¡D $<ä´:12 qT+∫ ø±s¡´Áø£eT+ $<ë´s¡Tú\˝Àì Á|ü‹uÛÑqT >∑T]Ô+∫ yês¡T $C≤„qXÊÁkÕÔìï n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T&É+. kÕ+düÿè‹ø£ yÓ’$<Ûä´+`$H√<ä+ |üì $<ä´: 4. n‹<∏äT\qT Ä<ä]<ë›+ 8. k˛ŒsYº‡.Files and folders á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. 14`09`2015 q ªªVæ≤+B ~edtμμ dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À Væ≤+B ÁbÕeTTK´‘·qT $e]+#·&É+. ˙{Ï #·Tø£ÿqT ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ 9. Input storage devices |üì $<ä´: 4. Swami Is Expelled from School B. Computer virus |üì $<ä´: 4. ‘=&É T >∑ T |ü ô |Œ≥T¢ ` $\Te\T. kÕ+düÿè‹ø£ yÓ’$<Ûä´+`$H√<ä+ C≤q|ü<ä #˚‹eè‘·T\Ô T ø£fi\¯ T ø£+|üP´≥sY $<ä´: 6. tÁz N˛¬ÁN˛Á∫ Unit-3 (Theme: School Life) A. edüT<ÛÓ’ø£ ≈£î≥T+ã+ 9. ø£yê‘·T. XÊÁdüÔ kÕ+πø‹ø£ $uÛ≤>∑+ (Department of Science & Technology)yês¡T uÛÑ]kÕÔs¡T. øöe÷s¡<äX¯ JeXÊg+ kÕ+|òæTø£ XÊg+ ø£fi\¯ T`kÕ+düÿè‹ø£ $<ä´ $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ|’ ⁄ü D≤´\T Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ 8. Homework Unit-3 (Theme: Human Relations) A. m. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. ôdô|º+ãs¡T es¡≈£î |üPs¡ÔsTTq bÕsƒê\ Ä<Ûës¡+>± yÓTT<ä{Ï ìsêàD≤‘·àø£ eT÷˝≤´+ø£q+ (SA-I) ôdô|º+ãs¡T 28 qT+&ç nø√ºãsY 7 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#ê*. Ç+<äTø√dü+ |æ\¢\≈£î ∫Á‘·˝ÒKq+. ôdô|º+ãs¡T 16q Á|ü|ü+#· zCÀHé ~H√‘·‡+ ìs¡«Væ≤+#ê*.dæ. Ç. ìwüŒ‹Ô ` ñ|üjÓ÷>±\T 4. Computer printer Security and ethics INSPIRE (Innovation is Science Pursuit for Inspired Research) Inspire eÁø£‘·˝≤\ MT<ä ø±+‹ 5. eTq #·T≥÷º ñqï |ü<ës¡ú+ X¯ó<äΔy˚THê? 5.. |ü<ësêú\qT y˚s¡T #˚j·T&É+ 6. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü]XÀ<Ûäq <äèø£Œ<∏ä+‘√ $C≤„qXÊÁdüÔ ø±s¡´Áø£e÷\ yÓ’|ü⁄ Äø£]¸‘·T\qT #˚ùd <äèø£Œ<∏ä+‘√ Department of Science & Technology Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±s¡´Áø£eT+. eTq sêÁwüº+ qT+&ç Ç+<äTø√dü+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ |æ\¢\ $esê\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+#ê*‡ ñqï+<äTq bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT |æ\¢\ $esê\qT bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±]øÏ n+<ä#˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. ø£yê‘·T. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~.&ç.. Ç+<äTø√dü+ 6 qT+&ç 10 ‘·s¡>∑‘·T\Tqï nìï s¡ø±\ bÕsƒ¡XÊ\\ (Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q~) qT+&ç Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT Á|ü‹uÛÑ>∑*Zq. uYu‰gÆÁ V∫ 6. $<äT´‘Y Á|üyêVü≤+ ` |òü*‘ê\T 5. πsU≤∫Á‘ê\T 7. $H√<ä+. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T.‘√\T u§eTà\T. yê´düs¡#·q. Windows.. Jyêes¡D+ 12. n\+ø£s¡D. 14. HÓ’J]j·÷ ÄÁ|òæø±˝À ˇø£ <˚X¯+ 9. _. >π yéT‡. u…&éw”{Ÿ\ &çC…’qT¢ ^j·TT≥. The Selfish Giant II(one act play) C. kÂÿ{Ÿ‡   >¬ &’ ‡é . m.Ns¡\T. Ç. _ÛHêï\T ` <äXÊ+X¯ _ÛHêï\T uÛÖ‹ø£. Je⁄˝˝À yÓ’$<Ûä´+ |üsê´es¡D $<ä´: 12 qT+∫ 14 nuÛ≤´kÕ\T 5. ø√˝ÀÁ>∑|ò”. ˝…õyéT‡. n&Ée⁄\T`$ìjÓ÷>∑+.yÓTT<ä{Ï kÕÁe÷C≤´\T. Je yÓ’$<Ûä´+ Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+`eT÷&ÛqÉ eTàø±\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` |üeqeTTø±Ôdqü +. eT÷&Ée~ |ü]XÀ<ÛäHê s¡+>±ìï m+#·T≈£îì j·TTe |ü]XÀ<Ûä≈£î\≈£î Vü‰MT‘√ ≈£L&çq neø±XÊ\qT ø£*Œ+#·&É+. SA`I ≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üX¯ï|üÁ‘ê\qT ø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\˝À ‘·s¡>∑‹ yêØ>±. π>yéT‡. Lzà õÆ∫Á tzΔ “{ ™z∫Á 5.Paper _. åã“Á ™ÏãåÁ ∫Á“y “ÂÓ (N˛ƒyoÁ) 6. ˝…õyéT‡. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ (sê»´ |ü⁄s¡kÕÿsY) |üì $<ä´: 4.uÛÑøÏÔ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ø°s¡Ôq.. ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.^‘ê\T Cutting. yê‘êes¡D+ 6. The Magic of Silk C.Never Nest Unit-3 Unit-3 Unit-3 (Theme: Humanity) A. Home they brought her warrior Dead (poem) B. Puru. ôdô|º+ãs¡T 21q >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ »j·T+‹ eT]j·TT Á|ü|ü+#·XÊ+‹ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. >∑D‘·+Á‘ê\ Ä$sꓤe+ 8. ø£yê‘·T. HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. EÊo∫Á…bΩyÆ Ào∫ ú∫ u“Êty . |æ\¢\≈£î Væ≤+B˝À eø£Ô è‘·«+. &ç. but a Friend (poem) C. Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ôV’≤<äsêu≤<é sêÁwüº+˝À kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT+. ˝…õyéT‡. |æ\¢\ø√ ñ‘·Ôs¡+ 9. e÷dtÁ&ç˝Ÿ.$TÁs¡sY ÇyÓTCŸ‘√ ∫qï ∫qï &çC…’qT¢ y˚j·TT≥. Á|ü‹»„ ñ|üyê#·ø+£ : 3. The System Unit 5. Äyêdü+ 7. M. uÛÑeHê\ &çC…’qT\T ^j·TT≥. ø£≥º&Ü\T. ut¡¬y Ãz úfi . e÷dtÁ&ç˝Ÿ. Ç+<äT≈£î nj˚T´ Ks¡TÃqT $C≤„q. ¬s+&Ée~ ñqï‘· $<ä´˝À B. yê‘êes¡D+ ` o‘√wüídæú‹ 7. #˚‹ eè‘·TÔ\T ` #˚H˚‘· eÁkÕÔ\T 10.‘ê´>∑sê ~e´HêeT+. dæ . es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. e´sêΔ\ |ü⁄q]«ìjÓ÷>∑+ Äs√>∑´ $<ä´: $wü »+‘·Te⁄\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` |üeqeTTø±Ôdüq+. @s√_ø˘‡. 7 ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT .. Á‹uÛÑT»eTT <Ûäsêà\T 6. m.Sc. k˛ŒsY‡º . >π yéT‡. dü+s¡ø£åD 4. n˝≤ m+|æø£ #˚dæq |æ\¢\ $esê\qT Online˝À n+<ä#˚j·÷*. 8. |òüTqeT÷˝≤\T 6. ôdô|º+ãs¡T 27q uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ê*. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T. G¬^å 6. @s√_ø˘‡. &ç . |æs¡$T&é‡. _. &ç.Paper Cutting. k˛ŒsY‡º . e÷dtÁ&ç˝Ÿ. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫.dü«s¡»‹/ ‘·>∑TZ kÕúsTT\ dü«sê\T. _. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. >∑qT\ ‘·e«ø£+ 5. e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\ neTàø£+ (yÓTT<ä{Ï eT]j·TT ¬s+&Ée uÛ≤>±\T) 9. ø±\Twü´ ìyês¡D 9..ÄyÓTqe÷à •X¯óe⁄. KìC≤\T. Ç.ôV≤’ <äsêu≤<é dü+kÕúq`$yÓ÷#·H√<ä´eT+ ñ|üyê#·ø£+: 2. _. the Brave B. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. kÕúsTT˝À¢ |æ\¢\T $<ä´qT ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ s¡÷. bÕ]ÁXÊ$Tø£ $|ü¢e+ 4. ≈£î≥T+ã $\Te\T 9. πsK\T eT]j·TT ø√DeTT\ ø=\‘·\T 6. kÕeTs¡Δ´+ ø£*Zq |æ\¢\qT m+|æø£ #˚j·÷*. dææ. |üPs¡í dü+K´\T 7. ¢Ï˛b§Á¬ (ÃÊÀ™∫m) 6. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. ø±bÕ&ÉTø√e&É+ m˝≤? yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. dü«s¡»‹ dü«s¡»‹ \ø£åD≤\T. ¬s+&ÉT #·s¡sêX¯ó\˝À πsFj·T düMTø£s¡D≤\ »‘· 7. $wüj·TyêØ>± dæ<äΔ+ #˚düTø√yê*. Wilma Rudolph >∑D‘Ï +· 5. b˛sê≥ Áø°&É\T ˝…õyéT‡. Á|üuÀ<Ûä+ 6. 19e X¯‘êãΔ+˝À Á|üC≤kÕ«$Tø£ C≤rj·Tyê<ä $|ü¢yê\T 5. ‘ê´>∑ s ê» ~e´HêeT+. @s√_ø˘‡. |ü<ä´ s¡‘êï\T 6. Ç. ø£yê‘·T. |æs$¡ T&é‡. dæ. What Can a Dollar and Eleven. e\dü bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+˝À C≤‹ $eTTøÏÔ ñ<Û´ä e÷\T 16. 8. düuÛ≤e+<äq+ (1G2) ˇø£ |æfi≤¢] ^‘·+ Ç. Another Woman (poem) C. Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. Nation's Strength (poem) C. πøåÁ‘·$T‹ 5. |æs$¡ T&é‡. FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. @s√_ø˘‡ (~«rj·T k˛bÕHé) m. &ç.X¯Øs¡ uÛ≤>±\ u§eTà\T #˚j·TT≥. |æs¡$T&é‡. ¬s+&ÉT #·s¡sêX¯ó\˝À πsFj·T düMTø£s¡D≤\T 4.dæºø˘ |æô|Œ{Ÿ. nDTe⁄\T eT]j·TT |üs¡e÷DTe⁄\T 5. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ q<äT\T. uÛ≤s¡‘· C≤rjÓ÷<ä´eT+ ` <˚X$¯ uÛ»Ñ q kÕ«‘·+Á‘·´+ 1939`1947 m. bÂq'|ü⁄q´ $uÛÑ»q |ü{Ϻø£\T.80. ìj· T+Á‘·DeÁø°`uÛÑedüqeTT eTq«j·T e´edüú 7. eTq Ä#êsê\T 9. sêÁwüº kÕúsTT b˛{°\˝À 5% n+XÊ\qT m+|æø£ #˚dæ C≤rj·T kÕúsTT b˛{°\≈£î |ü+|ü⁄‘ês¡T. The Never . kÕ+düÿè‹ø£ yÓ’$<Ûä´+`$H√<ä+ ø£+|üP´≥sY $<ä´: 4. s¡kÕj·Tq XÊg+ 6.Paper Cutting. õ˝≤¢˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\ qT+&ç e∫Ãq |æ\¢\ $esê\qT õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] Áø√&ûø£]+∫ sêÁwüº $<ë´XÊK <ë«sê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì $C≤„qXÊÁdüÔ+`kÕ+πø‹ø£ $uÛ≤>±ìøÏ |ü+|ækÕÔs¡T. ˝…õyéT‡. ˝ÀVü‰\T eT]j·TT n˝ÀVü‰\T 6. dü+s¡ø£åD ø£+|üP´≥sY $<ä´: 4.‘√\Tu§eTà\T. Not Just a Teacher.ôV≤#·TÃ. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ (sêh|ü‹ nyês¡T¶≈£î dü+dæ<äΔ‘·) 8. ÁyÓ÷–q >∑+≥\T 7. bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. |üì~Hê\T : 23 s√E\T $wüj·T+ ôdô|º+ãsY ` 2015 dæ\ãdt 6e ‘·s¡>∑‹ 7e ‘·s¡>∑‹ 8e ‘·s¡>∑‹ 9e ‘·s¡>∑‹ 10e ‘·s¡>∑‹ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) 6. Á‹uÛÑTC≤\T 10. >√&É|üÁ‹ø£. ˙‹ |ü]eTfi≤\T 5. b˛düTºu≤≈£î‡. 8. yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ê*.‘√\T u§eTà\T.. õe÷ïdæºø˘‡.ø£+|üP´≥sY $<ä´: 7.Sc. Á|üø£è‹ Áù|eT 8. k˛ŒsY‡º . düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. kÕ+düÿè‹ø£ yÓ$’ <Û´ä +`$H√<ä+ y˚w<ü ëÛ s¡D |üì $<ä´: 4. The Garden Within (poem) Ä+>∑e¢ TT (‘·èrj·T uÛ≤wü) A. 08`09`2015 q ªn+‘·sê®rj·T nø£åsêdü´‘· ~H√‘·‡e+μ ìs¡«Væ≤+#ê*. eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. kÂÿ{Ÿ‡   >¬ &’ ‡é . The Selfish Giant I (one act play) B. Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. k˛ŒsYº‡. |üfiË¢+. bÕsƒX¡ Ê\ kÕúsTT˝À m+|æø¬ q ’ $<ë´s¡T\ú ≈£î s¡÷.5000/` #=|üq nyês¡T¶ Á|üø£{ÏkÕÔs¡T.Á>±|ü⁄ <ë«sê ∫Á‘ê\ |ü]e÷D≤\T ô|+#·T≥. Multimedia and its uses ø£+|üP´≥sY $<ä´: 6. »\TãT Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+˝À b˛wüø£ $\Te\T Äs√>∑´ $<ä´: ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘\T Á‘ê>±˝≤? yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` |üeqeTTø±Ôdüq+.. π>yéT‡. kÕ$Áru≤sTT|üP˝Ò H˚HÓ]–q ã÷s¡TZ\ q>∑s¡ ^‘·+ ñ|üyê#·ø£+ : sêe÷j·TD+ ` njÓ÷<Ûë´ø±+&É+ Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) 5. ø£è‘ê´\T. §zby Nz˛ åÁ™ úfi (úfi ¬zQå) . Cents Do? A. Computer network. Áø°&Üyês¡Ô 8. u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ.ôdô|º+ãsY ` 2015 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T 05`09`2015 q ªª>∑Ts¡T|üPCÀ‘·‡e+μμ (ñbÕ<Ûë´j·T ~H√‘·‡e+) ìs¡«Væ≤+#ê*. yê{Ï˝À yÓTT<ä{~ Ï 6`10 ‘·s>¡ ‘∑ T· \ $<ë´s¡T\ú ≈£î Inspire nyês¡T\ ¶ T Çe«&É+. ˙{Ï eqs¡T\T 15. ™z∫Á úu∫ƒÁ∫ 5. >π yéT‡. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. H√≥T|ü⁄düÔø±\T. Á|üø£≥q 5. es¡ZeT÷˝≤\T. Inspire |ü<ø ä∏ +£ ˝À | Á < ü ëÛ q+>± 3 uÛ≤>±\T ñHêïsTT. $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. eø£Ô è‘·« b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ê*.000/ ` #=|üq ñ|üø±s¡ y˚‘·q+ eT+ps¡T #˚j·T&É+. The Jouney B. ZÏbΩby úfi (úfi ¬zQå) . @s√_ø˘‡. ‘Ó>∑\ kÕeT÷Væ≤ø£ ìs¡íj·÷~Ûø±s¡+ 10.

FA3 |òæÁãe]. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. kÕe÷õø£ e÷s¡TŒ 6. Á>±eT |ü+#êj·Tr 11. Á|ü<∏äeT uÛ≤wü (e÷‘·èuÛ≤wü) 2. ms√_ø˘‡ Äs√>∑´ $<ä´: ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘\T Á‘ê>±˝≤? yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. Àƒ∫Á\Æ N˛y å΃ (LN˛ÁÊN˛y Unit-4 Tenali Paint a Horse. H√≥T|ü⁄düøÔ ±\T. |ü]düsê\ $C≤„q+ 4. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. uÛ≤s¡‘· C≤rjÓ÷<ä´eT+`<˚X¯ $uÛ»Ñ q kÕ«‘·+Á‘·´+ 1939`1947 m. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T. #·]Ã+#·&É+ <ë«sê.Paper Cutting. nø√ºãsY 12e ‘˚B qT+&ç 22e ‘˚B es¡≈£î <ädüsê ôd\e⁄\T.Paper ¬ +&ÉT \*‘· Cutting. H√≥T|ü⁄düÔø±\T. kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ düŒ+<äq. &ç. Ç. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. ms√_ø˘‡ kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ 9. yÓTÆq+‘√ u§eTà\T #˚j·TT≥. ø±s¡D≤\T ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+ 10. u≤*ø±#˚‘·q ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê*. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. An Adventure >∑D‘Ï +· nø√ºãsY ` 2015 dæ\ãdt 7. eT{Ϻ‘√. ˝…õyéT‡. ‘√\Tu§eTà\T. bòÕ´ø£ºØ˝À ñ‘·Œ‹Ô.^‘ê\T (1G2) ˇø£ |æfi≤¢]^‘·+. πsU≤∫Á‘ê\T 7. |æ\¢\ |üqT\T. düVü≤bÕsƒê´+XÊ\T ¬s+&ç+{Ïø° $uÛÒ<ëìï #·÷|ü≈£î+&Ü ¬dü$Twæº>± |ü]o*+#˚~>± ñqï≥¢sTT‘˚ <ëìì ìs¡+‘·s¡+ eT]j·TT düeTÁ>∑yÓTÆq eT÷˝≤´+ø£q+>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. |æ\¢\ düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~Δ ` bÕsƒ¡´$wüj·÷\T ` ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT 1. <˚ì˙ >∑T&ç¶>± qeTà≈£î 10.eT{Ϻ‘√ X¯Øs¡ uÛ≤>±\ u§eTà\T ‘·j·÷s¡T m. |æs¡$T&é‡. s¡kÕj·Tq XÊg+ 8.C≤e[. >π yéT‡. Animation PowerPoint á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº eT÷˝≤´+ø£q+ n+fÒ @$T{Ï? eT÷˝≤´+ø£q+ n+fÒ ìs¡ísTT+#·&É+ ˝Ò<ë ìs¡íj·÷\T ¬>’ø=q&É+.dæ<ëΔ+‘·|üs¡yÓTÆq $es¡D\T m.#·‘·T]«<ë_qj·TeTT\ |ü]#·j·T+. nø√ºãsY 11e Á|ü|ü+#· u≤*ø± ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ê*. ms√_ø˘‡ kÂÿ{Ÿ‡   >¬ &’ ‡é Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+˝À uÛ≤>±\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` X¯yêdüq+. k˛ŒsY‡º . ms√_ø˘‡. dæ. ne⁄qT / ø±<äT HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ne⁄qT / ø±<äT Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. e÷qeø£qTï eT]j·TT s¡+>∑T\ Á|ü|ü+#·eTT 8. ne⁄qT / ø±<äT ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ.Paper #˚j·TT≥. &ç. Äs√>∑´$<ä´ m|ü&Ó|ü&ÉT eT÷˝≤´+ø£q+ #˚j·÷* : ÁbÕs¡+uÛÑ |üØø£å pHé HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*. kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q` |üì $<ä´: 5. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. õe÷ïdæºø˘‡. >π yéT‡. dæ. |üì $<ä´ 9. What Is Man Without the Beasts? 6. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìsêàD≤‘·àø£ eT÷˝≤´+ø£q+ p˝…’ -FA1 Ä>∑wüߺ -FA2 &çôd+ãsY. k˛ŒsY‡º .ñ‘·‡e dü+Á|ü<ëj·T ø°s¡Ôq`1. ˝…õyéT‡. ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. dü+^‘·+.nø√ºãsY ` 2015 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T DISE bòÕsê\T |üP]Ô#˚dæ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ |ü+bÕ*. dæ. eT~+|ü⁄ dü]>± ñ+fÒH˚ eT÷˝≤´+ø£q+ XÊÁd”Ôj·T+>± ñ+≥T+~. Introduction to Windows 8. nø√ºãsY 24e ‘˚Bq ◊ø£´sê»´dü$T‹ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. Legal and ethical aspects of information 7. |æs$¡ T&é‡. ne⁄qT / ø±<äT FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. ßÁMuo út (N˛uƒoÁ) 8. kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q` |üì $<ä´: 5. Á<äe´+`u≤´+øÏ+>¥ 13. ÁbÕ»≈£îº |üqT\T (10 e÷s¡Tÿ\T) 4. YÁ∫™yå∫ (N˛uƒoÁ) 8. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+ 5. ˝≤˝ŸãVüQ<ä÷sYXÊÁdæÔ >±s¡\ »j·T+‹ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. nuÛ≤´dü+ #˚düTÔqï düeTj·T+˝À |ü]o*+#·&É+ <ë«sê.n\+ø£s¡D edüTÔe⁄\T. Á|ü‹düŒ+<äq\T (10 e÷s¡Tÿ\T) (uÛ≤wü : Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düÔø£+ #·~$ düMTø£å sêj·T&É+. π>yéT‡. SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ rsêàHê\T qyÓ÷<äT #˚j·÷*. eTqy˚T |ü]wüÿ]+#·T≈£î+<ë+ 10.ºÏ 10. _. düùd$Tsê j·T≈£åîì n|ü ñ|üyê#·ø£+: sêe÷j·TD+ ns¡D´ø±+&É+ 7. e÷s¡TŒ 10. |æ\¢\ kÕúsTTì >∑T]Ô+∫ ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤º*. ne⁄qT / ø±<äT düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Vü≤D düŒ+<äq. ne⁄qT / ø±<äT u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. dü+Á>∑Vü≤D≤‘·àø£ (düy˚Tà{Ïyé) eT÷˝≤´+ø£q+ ì]Δwüº ø±\+˝À ìsêΔ]+∫q n+XÊ\T/ $<ë´Á|üe÷D≤\qT m+‘·eT+~ |æ\¢\T kÕ~Û+#·>∑*>±s√ ‘Ó\TdüTø√&ÜìøÏ ˝Ò<ë ìsêΔ]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT ˇø£ $<ë´]ú m+‘· y˚Ts¡≈£î kÕ~Û+#·>∑*>±&√ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ »]ù| eT÷˝≤´+ø£q+.dæºø˘ |üô|Œ≥T¢. |üs¡e÷DT ìsêàDeTT 6. ™{tÁå Ä+>∑e¢ TT (‘·èrj·T uÛ≤wü) Unit-4 A.‘=&ÉT>∑T |üô|Œ≥T¢`$\Te\T. k˛ŒsYº‡.SA3 bòÕsêà{Ïyé kÕ<ÛäHê\T : 1. 19e X¯‘êã›+˝À Á|üC≤kÕ«eT´ C≤rj·Tyê<ä $|ü¢e+ 15. k˛ŒsYº‡. ne⁄qT / ø±<äT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. “™Á∫z nÆÁ{“Á∫ (ÃʃÁt) 7.FA4 dü+Á>∑Vü≤D≤‘·àø£ eT÷˝≤´+ø£q+ ôdô|º+ãsY . yê´j·÷eT $<ä´ 7. dæºø˘ ô|ô|Œ{Ÿ. Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üuÛÑT‘·«+ 13. eT<ÛäT|üsêÿ\T 7. 7. dæ. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T. ø±–‘·|ü⁄ |ü]ÁX¯eT 12.|ü⁄s¡+<äs¡<ëdüT|ü<ä+. s¡yêD≤ e´edüú ` ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ m. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. Á|ü•ï+#·&É+ <ë«sê. dü«s¡|ü\¢$. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. &ç. yÓTT<ä{Ï kÕÁe÷C≤´\T 12. ˝…õyéT‡. Ç. @&ÉT #˚‘T· \ sêø±dæ #Ó≥Tº 7. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. |æ\¢\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+. Enhancing presentation in PowerPoint 11. <Ûä«ì 5. nø√ºãsY 31q düsê›sY e\¢uÛÑu≤jYT |üfÒ˝Ÿ »j·T+‹ ` sêÁw”ºj·T @ø˘‘ê~edt ìs¡«Væ≤+#ê*.SA1 &çôd+ãsY ` SA2 @Á|æ˝Ÿ . eTÚœø£ ˝Ò<ë sê‘· |üØø£å\ s¡÷|ü+˝À Á|üD≤[ø±ã<äΔ+>± Bìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ne⁄qT / ø±<äT ø£è‘ê´\T. ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. |æs$¡ T&é‡. HÓ’‹ø£ $<ä´ 10. eTT~+|ü⁄ n+fÒ @$T{Ï? eT÷˝≤´+ø£q+ ø£+fÒ eTT+<äT »]π> | uÛ≤$+#·e#·TÃ. Dear Mum Unit-4 (Science and Technology) A. Á|ü»\T ` e\dü\T 16. ne⁄qT / ø±<äT yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. bÂq'|ü⁄q´ $uÛÑ»q |ü{Ϻø£\T. dæ. >∑DÏ‘·+ 3. ø£fi≤$<ä´ 6. _ÛHêï\T`<äXÊ+X¯ _ÛHêï\T uÛÖ‹ø£. Ç. JeyÓ’$<Ûä´+`dü+s¡ø£åD 5. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. π>yéT‡. \|òüTT|üØø£å (20 e÷s¡Tÿ\T) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. Á|ü»\T 7. ne⁄qT / ø±<äT >√&É|üÁ‹ø£. ˝…õyéT‡. ø£yê‘·T. ne⁄qT / ø±<äT $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. ìsêàD≤‘·àø£ (bòÕπsà{Ïyé) eT÷˝≤´+ø£q+ |üØø£å\ <ë«sê ø±≈£î+&Ü |æ\¢*ï uÛÑj·Ts¡Væ≤‘· yê‘êes¡D+˝À n+#·Hê y˚ùd $<Ûëq+. k˛ŒsY‡º . C≤„H˚+Á~j·÷\T 6. ø£yê‘·T. Cutting. ø√˝≤CŸ esYÿ.. |üs¡e÷DTe⁄\T eT]j·TT nDTe⁄\T 8. nø√ºãsY 15q >√¢ã˝Ÿ ùV≤+&é yêwæ+>¥ &˚. &ç. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. Ç~ bÕsƒ¡´. Ç.yÓTÆq+‘√ yÓ÷&É˝Ÿ‡ ‘·j·÷Ø. ˝Ò<ë ìs¡íj·÷ìøÏ Á øÁü j Ï T· ˝Ò<ë ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T>± sêe&É+ nì uÛ≤$düT+Ô {≤+. n»+‘ê ∫Á‘ê\T ñ|üyê#·ø£+: 4. ne⁄qT / ø±<äT bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. Á‹uÛÑTC≤\T 8. Á|ü»\T ` ìyêdü ÁbÕ+‘ê\T 8. Ä+>∑¢+ 5. &ç. Rendezvous with Ray 9.ÃÁ∫MN˛Á \Áo∫Á (uå§Êá) (GúƒÁYN˛) Unit-4 (Theme: Film and Theatre) A. ø£yê‘·T.ã+&ÓqTø£ ã+&çø{£ . ne⁄qT / ø±<äT eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. b˛sê≥Áø°&É\T Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+˝À b˛wüø£ $\Te\T ø±bÕ&ÉTø√e&É+ m˝≤? yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. yÓTÆq+‘√ u§eTà\ ‘·j·÷Ø. C≤´$Trj·T uÛ≤eq\T 8.eT{Ϻ‘√. _. ne⁄qT / ø±<äT . bÕsƒ¡XÊ\\˝À dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ @sêŒ≥T düŒ+<äq. (10 e÷s¡Tÿ\T) 3. Windows utility security and care technology $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ `2009 : CCE ` ÄeX¯´ø£‘· ` neT\T Äs√>∑´ $<ä´: Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` X¯yêdüq+. düe÷»+`XÊÁd”Ôj·÷_Ûeè~Δ Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ Äs√>∑´ $<ä´: ~wæº rdæ #·÷&ÉT yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` X¯yêdüq+. _. The Fun They Had Unit-4 (Theme: Environment) A. >±* |üeHê\T`‘·TbòÕqT JeXÊg+ é™MN˛Á. ìs¡+‘·s¡ düeTÁ>∑ eT÷˝≤´+ø£q+ : $<ë´ Á|üD≤[ø£ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\≈£î m+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdüTÔ+<√ |æ\¢\ Á|ü>∑‹ì düeTÁ>∑+>± |ü]o*+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü n+‘˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdüTÔ+~. |æs¡$T&é‡. |æ\¢\T H˚s¡TÃ≈£îH˚ düeTj·T+˝À. eè‘êÔìøÏ düŒs¡ÙπsK\T eT]j·TT #Û˚<äq πsK\T 7. düe÷#ês¡Vü≤≈£îÿ ø£+|üP´≥sY $<ä´: ø£+|üP´≥sY $<ä´: 6. ne⁄qT / ø±<äT es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. 9. nÆÁ{“Á∫Áı N˛Á tzΔ . düeTø±©q n+XÊ\ô|’ yê´K´ sêj·T&É+). bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡D. kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q` |üì $<ä´: 5. ø£yê‘·T. $<ë´s¡Tú\ Á|ü>∑‹ |üÁ‘ê\qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î |ü+bÕ*. y˚TeTTôd’‘·+ k˛eTHêÁ~ (ñ|üyê#·ø£+) 7. >π yéT‡. Á|ü‘·T´‘·Œ‹Ô |üsê´es¡D $<ä´ : 15 qT+∫ 18 nuÛ≤´kÕ\T |üsê´es¡D $<ä´: 15 qT+∫ 18 nuÛ≤´kÕ\T 6. ìwüŒ‹Ô`ñ|üjÓ÷>±\T 7. ne⁄qT / ø±<äT ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ eT÷˝≤´+ø£q+ |æ\¢\ C≤„q ìsêàD kÕeTs¡Δ´+‘√ bÕ≥T e´øÏÔ‘·« $ø±kÕìï ≈£L&Ü |ü]o*+#˚~>± ñ+&Ü*. >∑DÏ‘·+: kı+‘·+>± düeTdü´\T sêj·T&É+ |ü]düsê\ $C≤„q+: | Á j ü ÷ Ó >∑+#˚dæ ]ø±s¡T¶ sêj·T&É+. nø√ºãsY 2q eTVü‰‘·à>±+BÛ. |üì~Hê\T : 14 s√E\T $wüj·T+ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) 6e ‘·s¡>∑‹ 8.$$<Ûä s¡ø±\ ÄuÛÑs¡D≤\T. 2. _.ÁbÕ<∏ä$Tø£ n&ÉT>∑T\T $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ|’ ⁄ü D≤´\T kÕ+|òæTø£ XÊg+ 7. ms√_ø˘‡ kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ |üì $<ä´: 5. | Á < ü sä Ù¡ q\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ï <ë«sê m|üŒ{øÏ | £ ü &ÉT |æ\\¢ | Á >ü ‹ ∑ ì n+#·Hê y˚d÷ ü Ô yê] n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&˚ eT÷˝≤´+ø£Hêìï ìsêàD≤‘·àø£ (bòÕπsà{Ïyé) eT÷˝≤´+ø£q+>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q` düŒ+<äq. n+>∑Héyê&û ùde\T ne>±Vü≤q`düŒ+<äq. ne⁄qT / ø±<äT Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. _. ‘=&ÉT>∑Tô|ô|Œ{Ÿ. <ësê\ qT+∫ <äTdüTÔ\ <ëø± 7e ‘·s¡>∑‹ 8e ‘·s¡>∑‹ 9e ‘·s¡>∑‹ 10e ‘·s¡>∑‹ 9. nø√ºãsY 1e ‘˚Bq Á|ü|ü+#· eè<äT›\ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. u≤\\ Vü≤≈£îÿ\T ø£+|üP´≥sY $<ä´: ø£+|üP´≥sY $<ä´: ø£+|üP´≥sY $<ä´: |üì $<ä´: 5. m.s ^‘ê\T. Jyêes¡D+ 14. Hê≥´+ 8. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. SA-I ˝À |æ\¢\ Á|ü>∑‹ì CCE ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·÷*. Á|üø≥£ q ñ|üyê#·ø+£ : 10. Ç. b˛düTºu≤≈£î‡. #·‘·Ts¡T“¤C≤\T 5. ˝…õyéT‡.

dæ. Á|ò”˝≤ì‡+>¥ ø£+|üP´≥sY $<ä´: ø£+|üP´≥sY $<ä´: 9. 6. ìwüŒ‹Ô`ñ|üjÓ÷>±\T 7. ã+&ÓqTø£ ã+&çø£{Ϻ.9. HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Á|ü»\T`e\dü\T 14. u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T\T 8. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Can’t Climb Trees Any More Unit-4 B. b˛düTºu≤≈£î‡. 9 ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT . nqT˝ÀeT eT]j·TT $˝ÀeT nqTbÕ‘·eTT\T 10. π>yéT‡. A Tribute 9. _.s¡“˝Ÿ düVü‰ì »qà~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. ˝…õyéT‡. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ ø£yê‘·T.uÀdt »qà~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. qe+ãsY 12q &Ü. ? 12. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ • • • • • • • • • • • • • • • • ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. SA-II ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq Á|üX¯ï|üÁ‘ê\qT ‘·s¡>∑‹yêØ>±. qe+ãsY 19q es¡˝Ÿ¶ {≤sTT˝…{Ÿ ~H√‘·‡e+. #·{≤º\T 12. |æs¡$T&é‡. ≈£Ls¡>±j·T\ ø±]«+>¥. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. s¡Tu≤sT÷\T ñ|üyê#·ø£+: 3. e÷dtÁ&ç˝Ÿ.düe÷#ês¡ Á|ükÕs¡ e÷<Ûä´e÷\T &Ü≈£î´yÓT+fÒwHü é &Ü≈£î´yÓT+fÒwHü é ø£+|üP´≥sY $<ä´: ø£+|üP´≥sY $<ä´: Introduction to PowerPoint 11. |æs¡$T&é‡. kÕe÷õø£ ìs¡düH√<ä´e÷\T 18.‘√\Tu§eTà\T. k˛ŒsY‡º . ˝…õyéT‡. |æs¡$T&é‡ |üì $<ä´: 6. Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ yÓTT<ä{Ï eTTô|’Œ dü+ˆˆ\T 15. Maya Bazaar C. õe÷ïdæøº ‡˘ . Quality Monitoring Tools (PINDICS) Ä<Ûës¡+>± eT÷˝≤´+ø£q+ »s¡bÕ*. |ü≥Dº ÁbÕ+‘·+˝À kÕúìø£ dü«|ü]bÕ\q 13. ø±+‹ |üsêes¡Ôq+ uÛÖ‹ø£. ÀƒXZoÁ EÁ{∫ ÀƒÁÀ≈Æ ( u壧Êá) 9. n\+ø£s¡D m. qe+ãsY 30q C…. C≤q|ü<ä qè‘·´+. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ |üì $<ä´: 6. &ç. Hê´j·T+`ˇø£ düìïy˚X¯ n<Û´ä j·Tq+ m. kÂÿ{Ÿ‡   >¬ &’ ‡é .yÓTÆq+‘√ yÓ÷&É˝Ÿ‡ ‘·j·÷s¡T#˚j·T≥. dü©+ Ä© »qà~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. qe+ãsY HÓ\˝À¢ |üPs¡ÔsTTq dæ\ãdt Ä<Ûës¡+>± FA`III ìs¡«Væ≤+∫. JeH√bÕ<ÛTä \T`kÕ+πø‹ø£ $C≤„q Á|üu≤Û e+ 6.dæºø˘ |üô|Œ≥T¢. 2 Cutting. yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. eT÷\ø±\ eØZø£s¡D`Äes¡Ôq |ü{Ϻø£ 9. FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. eqs¡T\ ø£\Œq˝Àq÷ bÕsƒX¡ Ê\≈£î düV≤ü ø£]+#·&+É <ë«sê bÕsƒX¡ Ê\ j·÷»e÷q´ ø£$T{°\T bÕsƒX¡ Ê\\ | Á >ü ‹ ∑ øÏ m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ&‘É êsTT. ∫qï|ü&˚ 8. XÊ+‹ Äs√>∑´ $<ä´: Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` ñ‘êúqbÕ<ëdüq+. _. ms√_ø˘‡.»>∑DÏ‘· |ü]#·j·T+ 9. yê{Ï $<ÛäT\T 10. dæ. ms√_ø˘‡. JeÁøÏj·T\˝À düeTq«j·T+ JeXÊg+ |üsê´es¡D $<ä´: 19 qT+∫ 22 nuÛ≤´kÕ\T |üsê´es¡D $<ä´: 19 qT+∫ 22 nuÛ≤´kÕ\T 8. Æq ü≈å (N˛“Áåy) . #·≥+º . The Naughty Boy C.. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. yÓTTø£ÿ\T`uÛ≤>±\T. The Emperor's New Clothes Unit-4 B. dæ. dæ.≈£Ls¡>±j·T\ ø±]«+>¥. Formating in MS Word 10. ^‘ê\T. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. jÓ÷<ÛäT\ j·TT>∑+`ø±ø£rj·TT\T 9. Ç. s¡kÕj·Tq ã+<ÛäeTT 10. . bÕsƒX¡ Ê\≈£î >¬ s’ êΩ»s¡jT˚ ´ |æ\\¢ ‘·*< ¢ +ä & Á TÉ \‘√ dü+| Á ~ ü +∫ yês¡T | Á ‹ ü s√E dü]>± Vü‰»s¡jT˚ ´˝≤ #·÷&É&+É .2 \*‘· <äèX¯´+.düe÷#ês¡ Á|ükÕs¡ e÷<Û´ä e÷\T &Ü≈£î´yÓT+fÒwHü . düyÓTÆø£´‘ê ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. _. k˛ŒsYº‡. bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À #·s¡Ã˙j·÷+XÊ\T $<ë´s¡Tú\ Á|ü>∑‹ Á|ü<äs¡Ùq eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ | Á ‘ü ´˚ ø£ ø±s¡´øÁ e £ ÷\ ìs¡«Vü≤D ñbÕ<Ûë´j·TT\T.‘=&ÉT>∑T |üô|Œ≥T¢`$\Te\T. <ä‘êÔ+X¯ ìs¡«Vü≤D Vü≤≈£îÿ\T`u≤<Ûä´‘·\T $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ|’ ⁄ü D≤´\T 11. Organizing files and folders bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{°\T (SMC) $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ 2009 Á|üø±s¡+ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{°\qT @sêŒ≥T#˚j·÷*.ø√˝≤CŸ esYÿ ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ _. ˝…õyéT‡. Ç. Væ≤+kÕÁ|üeè‹Ô Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+ #·T≥÷º qeTàø±\T Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+˝À uÛ≤>±\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. Á‹ø√D$T‹ |òüTq|ü]e÷DeTT\T 6. River (poem) C. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. es¡Z düMTø£s¡D≤\T >∑D‘Ï +· 10. 12. kÕ+K´ø£XÊÁdüÔ+ 5. $»j·Tq>∑s¡ sêE\T 14.qe+ãsY ` 2015 á HÓ \ ˝À ìs¡ « Væ ≤ +#ê*‡q Á | ü ‘ ˚ ´ ø£ ø±s¡ ´ Á ø £ e ÷\T qe+ãsY 7q y˚T&É+ ≈£L´Ø »qà~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. Creating tables Word document á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • • • • bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{° ÁbÕ<Ûëq´‘ê+XÊ\T: 11. Væ≤+düe<äT› Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ 11. Á|üC≤s√>∑´+`Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ+|òæTø£ XÊg+ 15. kÂÿ{Ÿ‡ e÷dtÁ&ç˝. sêE\T 8. düeT‘·T\ |ü≥eTT\ yÓ’XÊ\´eTT\T 9. >√&É|üÁ‹ø£. düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. k˛ŒsY‡º . kÕe÷õø£ eqs¡T\qT düeTs¡Δe+‘·+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\+fÒ bÕsƒ¡XÊ\ düe÷»+‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T HÓ\ø=\TŒø√yê*. dü«‘·+Á‘·´ uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêàD+ 14. Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. qe+ãs¡T 11e eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤+ nC≤<é »qà~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì C≤rj·T $<ë´ ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ê*. |æs$¡ T&é‡. bÕsƒX¡ Ê\ ìs¡«Vü≤D˝Àq÷. m. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À e´ekÕj·T+ 7. ø£fi¯ófl+&û #·÷&É˝Òì Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) 8. &ç. d”‘·ø£ÿô|+&ç¢ 9.Paper Cutting. Dear Mum C. _. C≤q|ü<ä qè‘·´+. Preteen Pretext (poem) A. 2 \*‘· ^‘ê\T. s¡kÕj·Tq XÊg+ 10.≈£Ls¡>±j·T\ ø±]«+>¥.. Ç.yÓTÆq+ ø£]–+∫ n#·TÃ\˝À b˛j·TT≥. bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. Ks¡TÃ\ $esê\qT düMTøÏå+#·&É+. ñbÕ<Ûë´j·TT\ Vü‰»s¡T. >π yéT‡. $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T bÕsƒX¡ Ê\ ì<ÛTä \ $ìjÓ÷>∑+ bÕsƒX¡ Ê\ n_Ûeè~ΔøÏ n<äq|ü⁄ eqs¡T\T düMTø£]+#·&+É |üì $<ä´: 6. bÕs¡¢yÓT+≥T`πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 15. Äyêdü ÁbÕ+‘·+˝À ñqï ã&çá&ÉT |æ\¢\+<äs¡÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚] HêD´yÓTÆq $<ä´qT bı+<˚+<äT≈£î bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{° m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ&TÉ ‘·T+~. ms√_ø˘‡.dæºø˘ ô|ô|º{Ÿ.Ÿ ˝…õyéT‡. &ç.. ø£yê‘·T. Á|æ+{Ï+>¥. Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ê*. eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` ñ‘êúqbÕ<ëdüq+. tÁuqm TÊTÁ TÁztÁƒ∫y . yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` ñ‘êúqbÕ<ëdüq+.é &Ü≈£î´yÓT+fÒwHü é ‘·s¡T®e÷. ˝…õyéT‡. dæ. k˛ŒsYº‡. düe÷#ês¡ Á|ükÕs¡ e÷<Ûä´e÷\T |üì $<ä´: 6. ™z∫Á \yƒå (N˛uƒoÁ) 8. $wüj·TyêØ>± ø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\˝À ‘·j·÷s¡T#˚düTø√yê*.2 \*‘· edüTÔe⁄\T. õÆÁ∫y u§ubÆÁ (N˛uƒoÁ) 8.ãè+<äqè‘·´+ \*‘· ^‘ê\T. ^‘ê\T. >π yéT‡.. Eúåz ÀNÓ˛¬ N˛Áz LN˛ Gú“Á∫ Unit-4 B. &ç. H˚\u§>∑TZ eT]j·TT ô|Á{À*j·T+ 6.|üs¡T>∑T.–&ÉT>∑T sêeT÷à]Ô ãdüy˚X¯«s¡ |ü]Dj·T+ e÷ Á|üj·T‘·ï+ ñ|üyê#·ø£+ : sêe÷j·TD+`ns¡D´ø±+&É . ø£yê‘·T.düe÷#ês¡ Á|ükÕs¡ e÷<Ûä´e÷\T &Ü≈£î´yÓT+fÒwHü é ø£+|üP´≥sY $<ä´: Introduction to Network 6. qe+ãsY 14q .. Ç. bÕsƒ¡XÊ\ |ü⁄s√>∑‹øÏ düe÷» uÛ≤>∑kÕ«eT´+ nedüs¡+. >π yéT‡.. nuÛÑ´düHê kÕeTsêΔ´\T ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î düV≤ü ø£]+#·&+É . YÁƒ¬ Nz˛ tÁåz (N˛“Áåy) 9.. ø=‘·Ô sêC≤´\T. nø√ºãsY. qe+ãsY ∫e] yês¡+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ õ˝≤¢ kÕúsTT yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq≈£î $<ë´s¡Tú\qT Á|ü<äs¡Ùq\‘√ |ü+bÕ*. ™¯ uÃåz™Á “Ó (EÁn™N˛sÁ) 7. ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ.. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. yÓTTø£ÿ\˝À b˛wüD 7. H√≥T|ü⁄düÔø±\T. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. qe+ãs¡T 14e ‘˚Bq u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. π>yéT‡. &ç. |üì~Hê\T : 23 s√E\T $wüj·T+ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) qe+ãsY ` 2015 dæ\ãdt 6e ‘·s¡>∑‹ 10. Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] düe÷y˚X¯yÓTÆ bÕsƒ¡XÊ\ |üìrs¡TqT düMTøÏå+∫ $<ë´ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T≈£î ‘·>∑T dü÷#·q\T #˚j·T&É+. eTq düe÷»+˝À yÓ’$<Ûä´+ 16. bÕsƒ¡XÊ\≈£î e∫Ãq ì<ÛäT\ dü~«ìjÓ÷>±ìøÏ nedüsy ¡ TÓ q Æ rsêàHê\T #˚jT· &É+. |æ\¢\≈£î kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T. Vü≤]X¯Ã+Á<äT&ÉT 9. bÕsƒ¡XÊ\˝À neT\e⁄‘·Tqï eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï |üs¡´y˚øÏå+#·&É+. |æs$¡ T&é‡. |æ\¢\ Á|ü>∑‹ì düMTøÏå+#·&É+.   ¬>’&é‡ ms√_ø˘‡.. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. z ≈£Lq\eTà 11. ™Á ™Ï^z EÁåz tz@ 9. _ÛHêï\T`<äXÊ+X¯ _ÛHêï\T 8. ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~. Hê´j·T b˛sê≥+ 12. Hê´j·T b˛sê≥+ 12. ñ|ü ] ‘· \ yÓ ’ X Ê\´eTT\T eT]j· T T 11. $$<Ûä Äes¡D e´edüú\T 7. eTq#·T≥÷º »]π> e÷s¡TŒ\T 7e ‘·s¡>∑‹ 8e ‘·s¡>∑‹ 9e ‘·s¡>∑‹ 10e ‘·s¡>∑‹ 11. §Á¬utƒÃ YÏM N˛y EÁ{∫ \£§Á∫ Ä+>∑e¢ TT (‘·èrj·T uÛ≤wü) Unit-4 B. ˙{Ï>T∑ +&Ü e#˚à Äs√>∑´ $<ä´: yê‘·\ yÓ’<ä´+ s√>±\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. J$+#·T`J$+#·ìe⁄« 11. Robinson Cruso & Plant a Tree 7. eTq uÛ≤wü\T 12. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »+‘·Te⁄\˝À Á|ües¡Ôq 7. The Computer Game (one act play) Unit-4 B. <ä‘êÔ+X¯ ìs¡«Vü≤D 9.ø=˝≤CŸ. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T. TÏÃÁ‰gy (EÁn™N˛sÁ) . m. Ç.dæ.Paper m. |üìrs¡TqT düMTøÏå+∫ >∑TD≤‘·àø£ $<ä´qT n+~+#˚+<äT≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î düVü≤ø£]+#·&É+. bÕsƒ¡XÊ\≈£î e#˚à ì<ÛäT\T. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T. JeVæ≤+dü |üìøÏsê<äT Äs√>∑´ $<ä´: ˙fi¯fl $πs#·Hê\T. k˛ŒsY‡º .nqïe÷#ês¡´ø°s¡Ôq. Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À |ü]ÁX¯eT\T 17. |üs¡e÷DTe⁄˝À @eTT+~? 9.Revision.düe÷#ês¡ Á|ükÕs¡ e÷<Ûä´e÷\T |üì $<ä´: 6. dü÷ÿ\T Á>±+≥T\T. b˛sê≥ Áø°&É\T. Ç+<äT˝À bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{°\T ã&çøÏ düe÷C≤ìøÏ eT<Ûä´ yês¡~Û>± ì\TkÕÔsTT. ø£è‘ê´\T. ø£yê‘·T. kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹ì e÷kÕ+‘·+˝À CCE ]õwüºs¡Tq+<äT qyÓ÷<äT #˚j·÷*.

s¡kÕj·Tq XÊg+ 11. ø±´+&û˝Ÿ‡. ne⁄qT / ø±<äT FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. 12. Je⁄\˝À XÊ«düÁøÏj·T 12. Eå™Áz¬ ∫nå 9. #·s¡Ã. ø£yê‘·T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ô|’ e\düyê<ä Á|üuÛ≤eeTT 20. Plant a Tree B. |üì $<ä´: 7.Revision. ôd$THêsY\T. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ 19. Proofing document in Word 11. qeT÷Hê edüTÔe⁄\ ‘·j·÷Ø yêwæ+>¥ bÂ&ÉsY. á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. Jeq uÛ≤wü´+ 11. yê] ÁX¯eTqT >∑T]Ô<ë›+ 13.dæºø˘ |üô|Œ≥T¢. m\Tø£eTà ô|[fl (ñ|üyê#·ø£+) QÏuΔÆÁı N˛y tÏuåÆÁ Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) 10. &çôd+ãs¡T 23 ¬s’‘·T ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. ne⁄qT / ø±<äT 10 . &ç. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À Á_{°wt kÕÁe÷»´ kÕú|qü m.Áå (uå§Êá) . &ç. dæøº |˘ ôü |Œ{Ÿ. düTU≤düq+. • {Ï. ne⁄qT / ø±<äT u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. ùde\T 13. \¬ “y \yƒå “{@ (N˛“Áåy) Unit-5 A.2 C≤q|ü<ä ^‘ê\T. §ÏtΩuá™Áå §Á¬ÁN˛ (N˛“Áåy) (GúƒÁYN˛) 10. yÓTTø£ÿ\ qT+&ç ÄVü‰s√‘·Œ‹Ô |üsê´es¡D $<ä´: 23 qT+∫ 25 nuÛ≤´kÕ\T |üsê´es¡D $<ä´: 23 qT+∫ 25 nuÛ≤´kÕ\T 16. ÁX¯eT $»j·TeTT 14. >π yéT‡. qè‘·´+. Á|ü<äs¡Ùq. ]ø±s¡T¶\ô|’ ne>±Vü≤q. yÓ’XÊ˝≤´\T 10. k˛ŒsY‡º . düe÷» ùde Äs√>∑´ $<ä´: ˙{Ï>∑T+&Ü e#˚à s√>±\T Äs√>∑´ $<ä´: efi¯ófl ø±\≥+ Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+ #·T≥÷º qeTàø±\T Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+˝À eT÷&ÛÉqeTàø±\T Äs√>∑´ $<ä´: Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` X¯\uÛ≤düq+. kÕúìø£ eè‹Ôì|ü⁄DT\‘√ Ç+≥s¡÷«´\T. ÁbÕNq kÕVæ≤‘ê´<Ûä´j·Tq+` ÄeX¯´ø£‘· 11. ne⁄qT / ø±<äT eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~.2 \*‘· _. kÂÿ{Ÿ‡ ˝…õyéT‡. Ç. • |ü⁄düÔø£ düMTø£å. ∫™\. bÕsƒ¡XÊ\ yêØ>± $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£e÷\ Á|ü<äs¡Ùq. ne⁄qT / ø±<äT yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. _.|ü<´ä eTTq≈£î n_Ûqj·T+.»>∑DÏ‘· |ü]#·j·T+ 10. dæ. >π yéT‡. qeT÷Hê edüTÔe⁄\ ‘·j·÷Ø düãT“\T.Revision. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. á|ü‡ ñ|üyê#·ø£+: 4. e÷¬sÿ+{Ï+>¥ ø£+|üP´≥sY $<ä´: 9. kÕ+|òæTø£ eT‘· dü+düÿs¡D√<ä´e÷\T 16.‘=&ÉT>∑T |üô|Œ≥T¢`$\Te\T. GtΩÆÁå Ä+>∑e¢ TT (‘·èrj·T uÛ≤wü) Unit-5 A.2 C≤q|ü<ä ^‘ê\T. qeT÷Hê edüTÔe⁄\ ‘·j·÷Ø. Ädæj·÷. • bÕsƒX¡ Ê\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q ]õwüºs¡T¢.ø√˝≤CŸ esYÿ <äèX¯´+. k˛ŒsYº‡.byéT. ne⁄qT / ø±<äT ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ m. ≈£îdüTyÓ÷|ü<˚X¯+ 14. ÁX‚&ÛÉT\T 11.C≤q|ü<ä qè‘·´+. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. düTU≤düq+. ms√_ø˘‡. ne⁄qT / ø±<äT ø£è‘ê´\T.≈£Ls¡>±j·T\ ø±]«+>¥˝À eT]j·TT Á|æ+{Ï+>¥. y˚Tfi≤\ ìs¡«Vü≤D. 11. Ç. ˝…õyéT‡.n≥ºeTTø£ÿ\‘√ qeT÷Hê\ ‘·j·÷Ø. dæ. π>yéT‡. >π yéT‡. The Ham Radio Unit-5 (Theme: Social Issues) A.áø£\‘√ u§eTà\T. $<ë´s¡Tú\ Á|ü>∑‹ |üÁ‘ê\qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î |ü+bÕ*. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.&çôd+ãsY ` 2015 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T &çôd+ãs¡T 1e ‘˚Bq Á|ü|ü+#· AIDS ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ê*. |æs$¡ T&é‡   ¬>’&é‡. ÄÁ|òæø±˝˝À 9.Revision. dü]#·÷&É≥+ »]–+~.sê»ø°jT· <Û√s¡DT\ Ä$sꓤe+ 1977`2000 18. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ ms√_ø˘‡.‘√\T u§eTà\T. kÂÿ{Ÿ‡   e÷dtÁ&ç˝Ÿ. á ©&é dü÷ÿ\T ‘·q |ü]~Û˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´ Á|üe÷D≤\T ô|+#·&Üìø°. k˛ŒsY‡º . e÷dtÁ&ç˝Ÿ. The Treasure Within (Part-II) C. &çôd+ãs¡T 29q n+‘·sê®rj·T JeyÓ’$<Ûä´ ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ê*. |æs$¡ T&é‡. >∑‘·e÷dü+˝À ‘·j·÷s¡T#˚dæ ñ|üjÓ÷–+∫q {Ï. yÓTTø£ÿ\˝À Á|ü‘·T´‘·Œ‹Ô 10. |üì~Hê\T : 24/19 s√E\T $wüjT· + ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) 6e ‘·s¡>∑‹ 12. #·÷&É&ÉeTH˚ ø£fi¯ 10. |æs¡$T&é‡. . &çôd+ãs¡T 11q UNICEF Day ìs¡«Væ≤+#ê*. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T. »MT+<ëØ e´edüú s¡<äT› 17. Á‹uÛÑTC≤\ ìsêàD≤\T 11. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. >¬ &’ ‡é ms√_ø˘‡. kÂÿ{Ÿ‡   >¬ &’ ‡é . &çôd+ãs¡T 14q C≤rj·T X¯øÏÔ |ü]s¡ø£åD ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ê*. A Trip to Andaman B. &ç. MS logo |üì $<ä´: 7. The Storeyed House (Part -I) B. u≤\´ Áø°&É\T 14. s¡kÕj·Tq ã+<ÛäeTT 7. e÷dtÁ&ç˝Ÿ.Jj·T düe÷kÕ\T |ü]e÷DeTT 12. uåuo tÁz“z (N˛uƒoÁ) 11.Revision. Á|üD≤[ø£. <ä‘êÔ+X¯ ìs¡«Vü≤D 8. ^‘ê\T. >∑TX¯«+ (ñ|üyê#·ø£+) JeXÊg+ kÕ+|òæTø£ XÊg+ 9e ‘·s¡>∑‹ dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ >∑‘· e÷dü|ü⁄ ìy˚~ø£.2 C≤q|ü<ä dæ. Working with folders |üì $<ä´: 7. Charts in Excel dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢≈£î‡ düe÷y˚XÊ\T ` ìs¡«Vü≤D bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´XÊK˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ eè‹Ô kÕeTsêú´\T | ô +bı+~+|üCj Ò T· &ÜìøÏ. yê´õ*Hé\ ‘·j·÷Ø ø£+|üP´≥sY $<ä´: |üì $<ä´: 7. ne⁄qT / ø±<äT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. dü+<ä]Ù+∫q eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±] / &Ó’{Ÿ ñ|üHê´dü≈£î\T / ôdø√º]j·T˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\T. $<äT´‘Y Á|üyêVü≤+ 12. k˛ŒsY‡º . ne⁄qT / ø±<äT ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~.b˝Ÿ. dæ.byéT. Á|ü|+ü #· j·TT<ëΔ\ ‘·sê«‘· Á|ü|+ü #·+. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T. bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ >∑TD≤‘·àø£ $<ä´qT n+~+#·&ÜìøÏ M\T>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ eqs¡T\T πø+Á<ä+>± nqTuÛÑyê\ |ü+|æD° y˚~ø£>± dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|ø¢ \‡˘ qT eTq sêh+˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. A bandoned (poem) 7. b˛düTºu≤≈£î‡. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. ne⁄qT / ø±<äT >√&É|üÁ‹ø£. Ç. m.. Vü≤≈£îÿ\T`n_Ûeè~Δ 18. 24`12`2015 qT+&ç 02`01`2016 es¡≈£î $TwüqØ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ÁøÏdüàdt ôd\e⁄\T. ƒÁ“ MÆÁ §Áo “{@ 10. &çôd+ãs¡T 22e ‘˚Bq lìyêdü sêe÷qT»Hé »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± Maths Day qT >∑DÏ‘· y˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤+#ê*. They Literally Build the Nation Unit-5 (Theme: Disasters) A. &çôd+ãs¡T 10 e÷qeVü≤≈£îÿ\ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. The Treasure Within (Part-I) B.ãè+<ä –]»q qè‘·´+ 13. speak up >∑D‘Ï +· 9. yÓTT>∑˝Ÿ kÕÁe÷»´+ 17. • dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ #ÛÓ’s¡àHé bÕsƒ¡XÊ\ yêØ>± düMTø£å. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. ñ|ü]‘·\ yÓ’XÊ\´eTT\T eT]j·TT |òüTq 6. á e÷dü+ dæ\ãdt˝Àì uÛ≤eq\ô|’ $X‚¢wüD (düu…®≈£îº yêØ>±) bÕsƒ¡´|ü<∏äø£+. uÀ<ÛäH√|üø£s¡D≤\ ‘·j·÷Ø. My Trip to the Moon C. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` X¯\uÛ≤düq+. ø±–‘ê\‘√ ø£es¡¢ ‘·j·÷Ø. #·T≥Tºø=\‘·\T eT]j·TT yÓ’XÊ˝≤´\T ˙s¡T eTq≈£î ÁbÕD≤<Ûës¡+ uÛÖ‹ø£. &ç.ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. Grabbing Everything on the Land (poem) C. ˇ]>±$T: |ü≈£åî\T. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. bÕsƒ¡XÊ\ düeTT<ëj·T+ ` ìs¡«Vü≤D n+XÊ\T: • • • • • • • • • • 10e ‘·s¡>∑‹ 13. the Sailor Unit-5 (Theme: Education and Career) A. • dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ ì<ÛäT\T. qeT÷Hê edüTÔe⁄\ ‘·j·÷Ø ø£≥º&É+ ø£+|üP´≥sY $<ä´: ø£+|üP´≥sY $<ä´: 7. Åd. Ç. õe÷ïdæºø˘‡. A Havoc of Flood B. düTU≤düq+. cÕ+|ü⁄. &ç. qeT÷Hê edüTÔe⁄\ ‘·j·÷Ø uÀπø. |æs$¡ T&é‡. m. _. &çôd+ãs¡T 14 qT+&ç 22 es¡≈£î SA-II ìs¡«Væ≤+∫ |òü*‘ê\qT CCE ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·÷*. dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ &˚ ìs¡«Vü≤D. <äVü≤q+. Ç+<ÛäHê\T eT]j·TT eT+≥ 7. The Storeyed House (Part-II) C. nqT˝ÀeT eT]j·TT $˝ÀeT nqTbÕ‘·eTT\T 10. &çôd+ãs¡T 3e ‘˚Bq ø±\Twü´ e´‹πsø£ ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ê*. ø£yê‘·T. ˝…õyéT‡. ˝…õyéT‡. . m. ne⁄qT / ø±<äT Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. >∑Ts¡T‘ê«ø£s¡¸D 11. kÕ<Ûës¡D $<äT´‘Y e\j·÷\T &çôd+ãsY ` 2015 dæ\ãdt 7e ‘·s¡>∑‹ 8e ‘·s¡>∑‹ ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ|’ ⁄ü D≤´\T Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ 16. ù|<ä]ø£+`ne>±Vü≤q e\düyê<ä+. k˛ŒsY‡º . ø£fi¯ófl+&û #·÷&É˝Òø£ 13. $<äT´<äj·TkÕÿ+‘·‘·«+ 8. e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·T\Ô T`eTqeTT+<äTqï düyêfi¯ófl 8. eè<äTΔ\ ùde 14.sêeT<ëdüT ø°s¡Ôq.n\+ø£s¡D edüTÔe⁄\T. #·s¡Ã\T. y˚TeTT düeTs¡Tú\eTì ‘Ó\TdüTø√+&ç 14. nqTe+•ø£‘· 8. e÷dü+˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ ne>±Vü≤q. sê+|ü⁄s¡+: Á>±eT Ä]úø£ e´edüú 18. ÁbÕNq ø±\+˝À eT‘·+`düe÷»+ e÷DÏø£´MD >√s¡+‘· BbÕ\T ñ|üyê#·ø£+: sêe÷j·TD+`øÏwæÿ+<äø±+&É 10. ˝≤{ÏHé nyÓT]ø±. Introduction to PowerPoint 7. Sindbad. _. ne⁄qT / ø±<äT bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. ÁX¯yÓTÆø£ Jeq kÂ+<äs¡´+ 13. N˛§y∫ Nz˛ tÁz“{ (N˛uƒoÁ) . uÛÑÁ~sêE ø£èwüíeT÷]Ô 10. ø£yê‘·T.Ô” |ü⁄sT¡ wü düe÷q‘·« ~X¯>± |üjT· q+ 17. Á‹uÛÑTC≤\ düs¡«düe÷q‘·«+ 9. >π yéT‡. dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ yÓTT<ä{Ï eTTô|Œ’ dü+ˆˆ\T 17. If a Tree Could Talk Children.Revision. ne⁄qT / ø±<äT Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. düTe÷s¡T 10 bÕsƒX¡ Ê\\≈£î øπ +Á<+ä >± dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢≈£î‡qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ˝…õyéT‡..≈£Ls¡>±j·T\ n#·TÃ\T ñ|üjÓ÷–+∫ Á^{Ï+>¥ ø±s¡T\¶ ‘·j÷· Ø. ne⁄qT / ø±<äT HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.. ÁX¯eTqT |ü+#·T≈£î+<ë+ 13. yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±` X¯\uÛ≤düq+. |æs¡$T&é‡. ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. e÷kÕìøÏ dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdt Ä<Ûës¡+>± $<ë´Á|üe÷D≤\ yêØ>± Á|üXÊïe[ ‘·j·÷Ø.b˝Ÿ. $$<Ûä s¡ø±\ ùde\T 14. ^‘ê\T. ne⁄qT / ø±<äT düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ñqï uÛÖ‹ø£. |òæHêsTT˝Ÿ ‘·j·÷Ø ø£+|üP´≥sY $<ä´: 10.Revision. $ìjÓ÷>∑+. SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê*. dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ πø+Á<ä+>± ñqï bÕsƒ¡XÊ\\qT ª©&é dü÷ÿ˝Ÿμ n+{≤+. 19. More about Microsoft PowerPoint 10. Ç. ne⁄qT / ø±<äT $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. »+‘·Te⁄\qT ø±–‘·+ eT&É\‘√ #˚j·TT≥. Ç~ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ / ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ nsTT ñ+≥T+~. • e÷~] bÕsƒ¡´uÀ<Ûäq. ne⁄qT / ø±<äT es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Á‹ø√D$T‹`nqTes¡ÔHê\T 11. düe÷» ùde 14. e÷qe eqs¡T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ nj˚T´˝≤ u≤<Ûä´‘· eVæ≤düTÔ+~. dæ. _. H√≥T|ü⁄düÔø±\T. |üì $<ä´: sêF\T eT]j·TT u≤´&û®\ ‘·j·÷Ø 7.. ø£yê‘·T.

Introduction to Word |ü]s¡øDå£ ø£+|üP´≥sY $<ä´: 8. s¡kÕj·Tq XÊg+ 13. ø±s¡&É$. >∑èVü≤j·÷»e÷q´+ |üìeTT≥T¢ ø£+|üP´≥sY $<ä´: 8. »qe] 30q >±+BÛJ es¡›+‹. á C≤„Hêìï ã&ç ãj·T{Ï J$‘·+‘√. Understanding queries ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 11. ˝…õyéT‡. ♦ C≤„qeT+fÒ düe÷#ês¡+ ø±<äT. H√≥T|ü⁄düÔø±\T.&ç. dæºø˘ |üô|Œ{Ÿ. u“tÊ tzΔ Nz˛ uåƒÃy 11.ø±´]π ø#·sY ^j·TT≥. ne⁄qT / ø±<äT düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. »qe] 4 q÷´{Hé »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ê*. @s√_ø˘‡. ‘·<Tä |ü] nuÛ´Ñ düq+‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+. Á|üj÷Ó >±\T. ne⁄qT / ø±<äT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. $\Te\T.ø£è‹. >π yéT‡.Jj·T düe÷kÕ\T |òü÷‘ê+ø±\T 13. EåÁzQÁ GúÁÆ Unit-6 (Theme: Art and Culture) A. Gulliver's Travels kÕ+|òæTø£ XÊg+ 7e ‘·s¡>∑‹ 15. Ád”Ô >ös¡e+ Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ Äs√>∑´ $<ä´: eT+∫˙fi¯ó¢ ` Äs√>±´ìøÏ dü+ã+<Û+ä @$T{Ï? yê´j·÷eT $<ä´: |òæs¡$T&é jÓ÷>±` eèøå±düq+. >∑èVü≤j·÷»e÷q´+ Çfi¯ô¢ |’ uÛeÑ Hê\ô|’ |üì$<ä´: 8. sêh XÊdüqdüuÛÑ #·{≤º\T s¡÷bı+~+#·T≥ (9) 20.|ü⁄qX¯Ãs¡D. |òsæ $¡ T&é‡. Freedom (poem) C. dæ.ø±yéT 12. Ç+{Ï ã&Ó{® Ÿ eTs¡eT‘·TÔ ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 12. sê+|ü⁄s¡+`Á>±eT Ä]úø£ e´edüú 18.uÛ≤>∑e‘·+˝Àì |ü<ä´+. k˛ŒsYº‡.|ü⁄qX¯Ãs¡D. ˝…õyéT‡.dü+j·TT‘·. ne⁄qT / ø±<äT yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. ne⁄qT / ø±<äT FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. nqTuÛÑyê\T. ne⁄qT / ø±<äT HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ♦ |æ\¢\ uÛ≤wü. neTs¡Ms¡T\ dü+düàs¡D ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ê*. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. »+‘·Te⁄\ qT+&ç ÄVü‰s√‘·Œ‹Ô |üsê´es¡D $<ä´: 26 qT+∫ 28 nuÛ≤´kÕ\T |üsê´es¡D $<ä´: 26 qT+∫ 28 nuÛ≤´kÕ\T 8. nH˚«wüD\T (Explorations). >∑èVü≤j·÷»e÷q´+. $dü]Ô düTqÔ ï Á|üC≤kÕ«eT´+ 10. düe÷»+˝Àì $$<Ûä s¡ø±˝…’q C≤„q e´edüú\qT >ös¡$+#·&É+. ♦ ã{°º $<ÛëHê\≈£î dü«dæÔ|ü\ø£&É+. My Nasty Adventure C. Ç.S. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T. ♦ á C≤„Hêìï ã&çãj·T{Ï J$‘·+‘√ ‘·<äT|ü] nuÛÑ´düq+‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+. Ripvan winkle >∑D‘Ï +· »qe] ` 2016 dæ\ãdt m˝≤ ø=\yê˝À H˚s¡TÃ≈£î+<ë+ »+‘·Te⁄\˝À #·\Hê\T 18. ♦ H˚s¡TÃø√e&Üìï bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\πø |ü]$T‘·+ #˚j·T≈£î+&Ü |æ\¢\ düeTÁ>∑ n_Ûeè~Δ ø√dü+ $<ë´Á|üD≤[ø£˝À neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+. ne⁄qT / ø±<äT ø£è‘ê´\T. ãfi≤fl] sê|òüTe _Ûø£å (|ü<ä´+) ñ|üyê#·ø£+ : sêe÷j·TD+ ` düT+<äs¡ø±+&É 12. ø°s¡Ôq s¡#·Hê \ø£åD≤\T. Ç+{À¢ |üì$<ä´: 8. ne⁄qT / ø±<äT Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. ne⁄qT / ø±<äT $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. A Hero B.#˚‹ s¡Te÷\Tô|’ bÕÁ≥Hé‡ &çC…’qT¢.ndü+j·TT‘· Vü≤düeÔ TT\ Á|ü<sä Ù¡ q ø°s¡Ôq \ø£åD≤\T. n{ÀyÓTTu…˝’ Ÿ‡ |üì$<ä´ : 8. k˛ŒsY‡º . ø£yê‘·T. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. Or will the Dreamer Wake? (poem) C. ø±s¡D≤+ø£ $uÛÑ»q 12. ne⁄qT / ø±<äT u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. |üsƒ¡H√‘·‡yê\˝À bÕ˝§ZHê*. »qe] 9e ‘˚B qT+&ç 17e ‘˚B es¡≈£î dü+Áø±+‹ ôd\e⁄\T. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. >∑èVü≤j·÷»e÷q´+. #·T≥Tºø=\‘·\T eT]j·TT yÓ’XÊ˝≤´\T 11. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. _.ø£è‹. ne⁄qT / ø±<äT bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. A Long Walk to Freedom B.Á 13. ne⁄qT / ø±<äT eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. |üì$<ä´: 8. $eø£å e<äT› 9. 10. Ç. Á|üC≤kÕ«eT´+ s¡÷|ü⁄~<äT≈› î£ +≥Tqï uÛ≤eq 11.Formating in Microsoft Power Point. dæ. Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À ø£fi¯\T` ø£fi≤ø±s¡T\T. &ç. ìwüŒ‹Ô eT]j·TT nqTbÕ‘·eTT uÛÖ‹ø£. |æ\¢\T ‘·eT≈£îqï nqTuÛÑyê\T. ø£yê‘·T. The Earthen Goblet (poem) C. $‘·ÔHê\ Á|üj·÷D+ 14. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. eè‘êÔ\T 13. ÇdüTø£‘√ &çC…’qT\T #˚j·TT≥. Formating data in Excel forms and reports in M.ˇ]>±$T:ã+‹. á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. ÄVü‰s¡uÁÑÛ <ä‘· m. ne⁄qT / ø±<äT ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~. 11. ♦ bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£˝Àì $_Ûqï n+XÊ\qT dü$Tà[‘·+ #˚dü÷Ô ns¡úe+‘·+>± H˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ M\T>± $eTs¡ÙHê‘·àø£ eT]j·TT kÕe÷õø£ ìsêàD≤‘·àø£ (Social Constructivism) $<ÛëHê\qT ‘·T\Hê‘·àø£/ $eTs¡ÙHê‘·àø£ (Critical Pedagogy) uÀ<ÛäHê $<ÛëHê\ Ä<Ûës¡+>± uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+.uÀs¡T\¶ T. Office. π>yéT‡. The Story of Ikat B. M{Ï kÕúHê˝À¢ Á|ü‹ #·s¡´\T (Interactions).2011 eTÚ*ø£ dü÷Á‘ê\T ♦ |æ\¢\T ‘·eT≈£îqï düVü≤»yÓTÆq X¯øÏÔkÕeTsêú´\ Ä<Ûës¡+>± H˚s¡TÃ≈£îH˚˝≤ Á|ü<Ûëq+>± <äèwæºô|≥º&É+.. dæ. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. Ád”Ô kÕ~Ûø±s¡‘· 15. |üì~Hê\T : 18/23 s√E\T $wüj·T+ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) 6e ‘·s¡>∑‹ 9e ‘·s¡>∑‹ 10e ‘·s¡>∑‹ 12. »+‘·Te⁄\‘√ <äèX¯´+. $<äT´<äjT· kÕÿ+‘·‘«· eTT ˝ÀVü≤XÊÁdüÔ dü÷Á‘ê\T 9. m. MÆÁ ? EÁúN˛Áz úoÁ “{? 12. π>yéT‡. Ç. m.–]»q qè‘·´+. dü+düÿè‹. Ç. uÀ<ÛHä êuÛ´Ñ düq Á|üÁøÏjT· ˝À¢ eT÷˝≤´+ø£Hêìï n+‘·sꓤ>+∑ #˚jT· &É+.ã]>±eT: |ü≈£åî\T. &ç. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. ms√_ø˘‡ Äs√>∑´ $<ä´: ÄVü‰s¡+ #·T≥÷º qeTàø±\T yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>∑ e÷dtÁ&ç˝Ÿ. ÁbÕC…≈£îº |üqT\T. ♦ ìs¡+‘·s¡ düeTÁ>∑ eT÷˝≤´+ø£Hêìï neT\T #˚jT· &É+ <ë«sê |üØø£\å qT düs∞¡ ø£]+#·&+É . uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À ùdyê ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T 9. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T. >∑èVü≤j·÷»e÷q´+.. ˙s¡T ñqï<˚ ø=+#Ó+`eè<Ûë #˚j·Tø£+&ç 8. dæ. π>yéT‡. ˝…õyéT‡. düV‰ü qTuÛ÷Ñ ‹ 15. APSCF . k˛ŒsYº‡. uÛÑøÏÔ m. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. eT<ÛäTeq+ Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) Unit-6 Ä+>∑¢eTT (‘·èrj·T uÛ≤wü) A...ãè+<ä –]»q qè‘·´+ 15. ms√_ø˘‡. Á‹uÛÑTC≤\ ìsêàD≤\T . k˛ŒsYº‡.Paper Cutting. yê] Äs√>∑´ $esê\qT sêÁw”j º T· u≤\kÕ«dü´ú ø±s¡T\¶ ˝À qyÓ÷<äT #˚j÷· *. ♦ |æ\¢\ H˚|ü<∏ä´+. »qe] 26e ‘˚Bq uÛ≤s¡‘· >∑D‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*.|ü⁄qX¯Ãs¡D. |ü⁄qX¯Ãs¡D $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ’|ü⁄D≤´\T 15. |òæs¡$T&é‡. Äs√>∑´ $<ä´: +ÄVü‰s¡+˝À eT÷&É qeTàø±\T yê´j·÷eT $<ä´: sjÓ÷>∑`eèøå±düq+. Ä˝À#·q\‘√ C≤„Hêìï ì]à+#·Tø√yê*. >∑DÏ‘· nuÛÑ´düq kÕeTÁ– y˚Tfi≤. @s√_ø˘‡. Maestro with a Mission Unit-6 (Theme: Freedom) A. Á|ü|+ü Nø£sD¡ 21.www.‘=&ÉT>∑T |üô|Œ≥T¢` _. ù||üsY ø£{Ϻ+>∑T\‘√ &çC…’qT\T #˚j·TT≥. d”‘· ÇcÕº\T B. dü+uÛ≤e´‘· Unit-6 A. nqïeTj·T´ ø°sqÔ¡ . »qe] 12 b˝≤¢Á|ü>∑&É düTu≤“sêe⁄ »j·T+‹. Environment B. ÃÁ“Ãy ÃÏåyoÁ (N˛“Áåy) 11. 20. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. uÛ≤c˛‘·‡e. 14. _. yê{Ïì nuÛÑ´düq+˝À $ìjÓ÷–+#·&É+. dæ. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. &ç. ‘˚*j·÷&˚ edüTÔe⁄\T Äs√>∑´ $<ä´: ø£¬s+{Ÿ cÕø˘ yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±. “Á∫ Nz˛ EÁTz \yo “{ (N˛“Áåy) 10. ˝ÖøÏø£‘·‘·«+ ` ne>±Vü≤q 19. eTq |üsê´es¡D+ ` eTq u≤<Ûä´‘· 8. ˝…õyéT‡. Äes¡D e´edüú\˝À nqT≈£L\Hê\T 9. An Icon of Civil Rights Unit-6 (Theme: Bio-diversity) A. kÕúìø£ n+XÊ\≈£î ‘·s¡>∑‹>∑~˝À ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#·&É+.. |æ\¢\T b+‘· H˚sT¡ Ã≈£îHêïs¡ì ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ ã<äT\T b˝≤ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T? nH˚ n+X¯+ô|’ <äèwæºô|{º&É+ (Assessment for learning). &ç. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä »j·T+‹ (C≤rj·T j·TTe~H√‘·‡e+) ìs¡«Væ≤+#ê*. ø£yê‘·T. $eø£å‘· 15. Á<äyê\ $<äT´‘Y yêVü≤ø£‘· 8. My Shadow C.dæºø˘ |üô|Œ≥Tº.‘√\T m. 2 u§eTà\T. düeTTÁ<ä \+|òüTq+ ñ|üyê#·ø£+ :5. õ˝≤¢kÕúsTT˝À »]π> ‘Ó\T>∑T. X¯øÏÔkÕeTsêú´\T. á∫oy Nz˛ ÃÁ¬ EÊo∫yq Nz˛ \ƒÁ§ . ne⁄qT / ø±<äT es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Microsoft Word Äs√>∑´ $<ä´: Á>∑Vü≤D+ #·+Á<äTDÏí #·÷ùdÔ Á>∑Vü≤D e+ø£s¡T¢ ekÕÔj·÷? yê´j·÷eT $<ä´: jÓ÷>±`eèøå±düq+. _. Working with slides in ø£+|üP´≥sY $<ä´ :11. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. Ç. ne⁄qT / ø±<äT Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ø£yê‘·T.ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. |òæs¡$T&é‡. dü÷s¡´qeTkÕÿs¡+. YÓ\. ne⁄qT / ø±<äT 11 . |ü⁄qX¯Ãs¡D. E™∫ƒÁmy (N˛uƒoÁ) . |òæs¡$T&é‡. kÂÿ{Ÿ   ¬>’&é‡ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ |üì$<ä´: 8. _. ˝…õyéT‡. $X‚¢wDü \T e+{Ï |ü<‘Δä T· \ <ë«sê |æ\¢\T ns¡eú +‘·+>± H˚s¡TÃø√e&É+. õe÷ïdæºø˘. A Tale of Three Villages 12. Learn How to Climb Trees 10. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. C≤q|ü<ä ^‘ê\T. ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. JeXÊg+ ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ 8e ‘·s¡>∑‹ 15. ã‘·T≈£î |ü⁄düÔø£+ ñ|üyê#·ø£+: 5. ne⁄qT / ø±<äT >√&É|üÁ‹ø£.»qe] ` 2016 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À |æ\\¢ ≈£î Äs√>∑´ |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+#ê*. b˛düTºu≤≈£î‡. ne⁄qT / ø±<äT ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ. <˚e⁄ì j·T+<äT Áù|eT.

‘Ó\T>∑T. uÛ≤s¡‘· <˚X¯ Wqï‘·´+ 17. <Ûäs¡àBø£å ñ|üyê#·ø£+: 6.. |ò÷ü ‘ê+ø±\T 12. |üs¡eT‘· düVü≤q+ Äs√>∑´ $<ä´ : s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T yê´j·÷eT $<ä´ : jÓ÷>∑. ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) Ä+>∑¢eTT (‘·èrj·T uÛ≤wü) Unit-7 A. ãTTD+ 21. π>yéT‡. ø£yê‘·T. ne⁄qT / ø±<äT 12 . ø°s¡ÔHê \ø£åD≤\T. »+‘·Te⁄\‘√ <äèX¯´+. n&É$ ` eTq Jeq+ 19. A Plea forIndia (poem) C. uÛ÷Ñ $T|ü⁄Á‘·T&ÉT 14.sêeT<ëdüTø°s¡Ôq. Á‹$Trj·T edüTeÔ ⁄\qT ~«$Trj·T+>± #·÷|ü⁄≥ 13. dæ. \ÁTÁz (ÃʃÁt) 13. 12. 14. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ˝…õyéT‡. \ÁTÁz T¿“N˛. ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. @s√_ø˘‡. Ç+^¢wüß Ç{≤*ø˘ nø£åsê\T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T`$C≤„q+. |üì$<ä´ : 9. s¡øV Ô£ ≤” q‘· ìs¡÷à\q (WIFS). |üì~Hê\T : 24 s√E\T $wüj·T+ 6e ‘·s¡>∑‹ >∑D‘Ï +· 8e ‘·s¡>∑‹ ø£s|¡ Áü ‘·+ Ä&çqe÷≥ nkÕe÷qT´\T (ñ|üyê#·ø+£ ) 16. k˛ŒsYº‡. ne⁄qT / ø±<äT >√&É|üÁ‹ø£.Usha. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. _. Ç+<äTø√dü+ eT+&É\ kÕúsTT ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTø=ì 15 s√E\ ˝À|ü\ |üP]Ô#˚j·T&É+. ≈£î\ $eø£å ` düe÷q‘ê«ì¬ø’ b˛sê≥+ 21. 16. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. uÀs¡T¶\T.˝À>√\ ‘·j·÷Ø. C≤´$Trj·T ìsêàD≤\T 14. õ˝≤¢\˝À #·{≤º\ neT\T 20.dæ. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T`$C≤„q+. |üì$<ä´ : 9. dü+uÛ≤e´‘· |òüTq|ü]e÷D+ (|òüTq+. ~qdü] ø±]à≈£î\T 22. >=|üŒ Á>∑+<∏ë\T 20. dæ. _. @s√_ø˘‡. uÛ≤wü.C≤q|ü<äqè‘·´+. _. kÂwüe˜ + 11. Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T. |òæs¡$T&é‡. ne⁄qT / ø±<äT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. uÛ≤>∑e‘·+˝Àì |ü<ä´+ m. ˝…õyéT‡. Quality Monitoring Tools (PINDICS) Ä<Ûës¡+>± eT÷˝≤´+ø£q+ »s¡>±*. ne⁄qT / ø±<äT yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. 17. b˛düTºu≤≈£î‡. ˝…õyéT‡. ne⁄qT / ø±<äT FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. ø£yê‘·T. 18. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. The Bonsai Life (Part-II) C. |ü⁄qX¯Ãs¡D. | Á ‹ ü eT+>∑fiy ¯ ês¡+ ªª]|òsü ˝¡ Ÿ &˚μμ >±qT ìs¡«Væ≤+#ê*. &ç. ≈£î≥T+ã dü+øπ e å T XÊK ñbÕ<Ûë´j·TT\ düV≤ü ø±s¡+‘√ bÕsêyÓT&çø˝£ Ÿ dæã“+~. More about M. Á<äe´e´edüú. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Mahatma Gandhi.dæºø˘ |üô|Œ{Ÿ. My Childhood B. |üì$<ä´ : 9. m. Á|üø£è‹ì |ü$Á‘·+>± #·÷<ë›+. ♦ Äs√>∑´+. ne⁄qT / ø±<äT u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. ♦ <ä+‘· dü+s¡øD å£ . ñ|ü]‘·\ yÓ’XÊ\´eTT\T eT]j·TT 14. H˚\ ø±\Twü´+ |üsê´es¡D $<ä´ : 29. k˛ŒsYº‡. á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. ne⁄qT / ø±<äT düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~.ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡.õ. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T. &ç. ne⁄qT / ø±<äT Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. <˚X¯uÛÑøÏ Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ 9e ‘·s¡>∑‹ H˚H‘’Ó ˚ düs<¡ ë |ü<ë´\T m‘·TÔ≈£î ô|’ m‘·TÔ uÛÖ‹ø£. Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq |æ\¢\‘√H˚ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq düe÷»+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. |òæs¡$T&é‡.Paper Cutting.ˇ]>±$T: |ü≈£åî\T. dæ. &ç. |òæs¡$T&é. ø±s¡“Hé eT]j·TT düy˚Tàfi¯Hê\T 15. dü+düÿs¡D 14.. e´ed”Ôø£è‘· ø±]à≈£î\T.|òæÁãe] ` 2016 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T |òæÁãe] 3 C≤Hé >∑÷≥HéãsYZ »j·T+‹ì ìs¡«Væ≤+#ê*. |üì$<ä´ : 9. T. ne⁄qT / ø±<äT ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. k˛ŒsYº‡.ø£è‹. ♦ bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ $<ë´ |üøå√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± |æ\¢\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+.|ü⁄qX¯Ãs¡D. |üs¡eT‘· düVü≤q+ Äs√>∑´ $<ä´ : <äTs¡\yê≥T¢ ` Á|üe÷<ë\T yê´j·÷eT $<ä´ : jÓ÷>∑`dü÷s¡´ qeTkÕÿsê\T.concept. _. Ç. ne⁄qT / ø±<äT $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. dæìe÷ ` eTTÁ<äD≤ e÷<ä´e÷\T 23. ø=ìï düVü≤» <äè–«wüj·÷\T 14. dü÷Œ¤]Ô 17. düs¡«•ø£å n_Ûj·÷Hé yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK‘√ ø£*dæ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T»s¡T>∑T‘·Tqï á ø±s¡´Áø£eT+˝Àì $X‚cÕ\T >∑eTì<ë›+. |ü⁄qX¯Ãs¡D.nqTã+<Ûä+ 9. ìwüŒ‹Ô eT]j·TT nqTbÕ‘·eTT 12. kÂÿ{Ÿ‡     ¬>’&é‡.. bÂs¡T\T. H˚\ ` eTq Jeq+ 16. ♦ nìï kÕúsTT\˝Àì ø£$T{°\T ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] düMTø£å\T »]|æ ø±s¡´Áø£eT neT\TqT |ü]o*+∫ neT\T »]π>˝≤ #·÷&É&É+. Ranji's wonderful Bat Unit-7 (Theme: Women Empowerment) A. s¡kÕj·Tq XÊg+ 14. |òæÁãe] HÓ\˝À¢ |üPs¡ÔsTTq dæ\ãdt Ä<Ûës¡+>± FA-4 ìs¡«Væ≤+∫. |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü<ä ^‘ê\T.ø£è‹. á ø±s¡´Áø£eT+ sêh+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ Äs√>±´ìøÏ uÛÑs√kÕ ÇdüTÔ+~. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡. düe÷q‘· ` düTdæús¡ n_Ûeè~Δ 21... ms√_ø˘‡. kÂÿ{Ÿ‡ qeTkÕÿsê\T. ne⁄qT / ø±<äT bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. eT‘·kÕs¡+ Äs√>∑´ $<ä´ : Á|ü<∏äeT∫øÏ‘·‡ `m+<äT≈£î? Äs√>∑´ $<ä´ : bò˛s√dæHé mø£ÿ&É? me]øÏ? yê´j·÷eT $<ä´ : jÓ÷>∑. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T`$C≤„q+. |ü⁄qX¯Ãs¡D.S. $<ä´ ‘·j·÷Ø.ø±s¡÷ºHé u§eTà\T ^j·TT≥. ø£yê‘·T. π>yéT‡. ne⁄qT / ø±<äT ø£è‘ê´\T. &ç. *|æ. ♦ eT<äsê‡\T. §X Yz Y¬z uN¿˛Nz˛b Qz¬åz 12. \T. Áø°&É\T: C≤rj·T‘·. |òæÁãe] 21q n+‘·sê®rj·T e÷‘·èuÛ≤cÕ ~H√‘·‡e+. &ç. Indian Cricket Team C.dü+<˚X¯+ ñ|üyê#·ø£+: 6. ÄsY. XÊ+‹ dü«s¡÷|t uÛÑ{≤ï>∑sY »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ê*. ne⁄qT / ø±<äT ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ. ms√_ø˘‡. VÊbz N˛y EÁƒÁ„\ 12.|ü⁄qX¯Ãs¡D. »+‘·Te⁄\˝À #·\Hê\T 15. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T`$C≤„q+. #·‘T· s¡T“¤C≤\T 13. Introduction to ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 12. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. ♦ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q ìsê«Vü≤≈£î\T.yÓTT‘·Ô+ X¯Øsêø£è‹ e#˚à $<Ûä+>±.$. •ø£åD ìs¡«Væ≤+#·&É+. ø£yê‘·T. ø±+‹ ` ˙&É\T ` Á|ü‹_+u≤\T JeXÊg+ kÕ+|òæTø£ XÊg+ 7e ‘·s¡>∑‹ 16. P. m. dæ. Á|üuÛÑT‘ê«\T m. ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 13. |”\Ã˝ÒeTT ` ‘ê>∑˝ÒeTT Unit-7 (Theme: Theatre) A. ˝…õyéT‡. π>yéT‡. ne⁄qT / ø±<äT es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ¬>’&é‡. |òæs¡$T&é‡. Ç. ø£+{Ï dü+s¡øD å£ (∫Hêï] #·÷|ü⁄)._. _. Internet ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 9. Unity in Diversity in India 10. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ë\ düVü‰j·T≈£î\T yÓTT<ä˝…’q yês¡+<ä]˙ |æ\¢\ Äs√>∑´ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·T&É+. <˚X¯ dü+düÿè‹ì ø±bÕ&É<ë+ 17. Chess (poem) C. q≥º\ ìyês¡D (Deworming).. »qe]. Koneru Humpy 9. I Can Take Care of Myself 11.uÛ≤s¡rj·T XÊÁd”Ôj·T qè‘·´eTT\T.ãè+<ä –]»q qè‘·´+ 16.‘√\T u§eTà\T. §‰joz „N˛t™ 11. dæ. Vü‰euÛ≤yê\‘√ ø±s¡÷ºHé u§eTà\T ^j·T&É+. •\ŒeTT.‘=&ÉT>∑T |üô|Œ≥T¢` $\Te\T. &ç.{Ï. ø£≥º&Ü\T 10. #˚‘·T\T X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√e&É+ e+{Ï Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô yêsêÔ|üÁ‹ø£\˝À ‘·–q Á|ü#ês¡+ \_Û+#˚˝≤ #·÷&É&É+. |òæÁãe] 28q C≤rj·T yÓ’C≤„ìø£ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ôd’Hé‡ y˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤+#ê*. π>yéT‡. ne⁄qT / ø±<äT HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. düeTø±©q kÕe÷õø£ ñ<ä´e÷\T 22. edüTeÔ ⁄\`HêD´‘· $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT`C≤Á>∑‘\Ô· T Á|üC≤|ü+|æD° e´edüú $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ $C≤„q+ düe÷» #Ó‘’ q· ´+ $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT øπ dt dü&º û ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 9. $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ’|ü⁄D≤´\T 16. |òü*‘ê\qT CCE ]õwüºs¡T˝À qyÓ÷<äT#˚j·÷*. Bs¡È|òüTq+) ìs¡÷|üø£ C≤´$T‹ nqTã+<Û+ä 9. 12. 17. yêDÏ»´+ 19. ø°s¡Ôq s¡#·Hê \ø£åD≤\T. ¬ø.\‘√ düVü‰ nìï $<ë´dü+düú\˝À¢ì |æ\¢\+<ä]ø° á ø±s¡´Áø£e÷ìï neT\T #˚j·T&É+. EÁn™uƒ≈ƒÁà . Á|üC≤s√>∑´ $uÛ≤>∑+˝Àì $$<Ûä XÊK\‘√ düeTq«j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ |æ\¢\ Äs√>∑´ dü+s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>± $<ë´XÊK #˚|ü{Ϻq #·ø£ÿì ø±s¡´Áø£eT+ RBSK. Pushed Out of Train 10e ‘·s¡>∑‹ Unit-7 A. yê´j·÷eT $<ä´ : |òæs¡$T&é‡ jÓ÷>∑`dü÷s¡´ ˝…õyéT‡. k˛ŒsYº‡. |òæÁãe] 4 Á|ü|ü+#· ø±´q‡sY ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. H√≥T|ü⁄düÔø±\T. |üì$<ä´ : 9. e÷qeVü≤≈£îÿ\T bÕ<∏ä$Tø£Vü≤≈£îÿ\T 22. Antony’s Speech (poem) C. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T`$C≤„q+. <äèXÊ´\T. 16. yÓT&çø˝£ Ÿ Ä|òd ” sü T¡ ¢ sêÁwüºyê´|üÔ+>± nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì |æ\¢\+<ä]øÏ Ád”ÿì+>¥ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+. 18. Ç.2 C≤q Ç. 16.mdt. the Golden Girl ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ |òæÁãe] ` 2016 dæ\ãdt sêÁw”ºj·T u≤\kÕ«düú´ ø±s¡´Áø£eT+ (RBSK) Äs√>∑´y˚T eTVü‰uÛ≤>∑´eTì eTq+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. The Woderful World of Chess B.ø±–‘·+ eT&É‘·\‘√ |ü≈£åî\ Äø±sê\ m. ne⁄qT / ø±<äT eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. y˚dü$ ôd\e⁄˝À¢ |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ EÁEÁz úufiN˛Á uåN˛Á¬ı 13. NÊ˛\Óà Ãze . ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T. úÏå∫ÁƒÏnoy ƒ E•ÆÁà B. eèøå±düq+/ dü÷s¡´qeTkÕÿsê\T. ZÏbΩby ™åÁÆı . ♦ @@ |æ\¢\qT mø£ÿ&çøÏ ¬s|òüsY #˚XÊyÓ÷ >∑T]Ô+∫ |üs¡´y˚ø£åD #˚dü÷Ô ø±s¡´Áø£eT+ neT\T»]π>˝≤ #·÷&Ü*. π>yéT‡. Formules and ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 12.. ne⁄qT / ø±<äT Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. Jrj·T uÛ≤eq <˚X¯uÛÑøÏÔ Äs√>∑´ $<ä´ : Á>∑Vü≤D+ #·+Á<äTDÏí #·÷ùdÔ Á>∑Vü≤D e+ø£s¡T¢ ekÕÔj·÷? yê´j·÷eT $<ä´ : jÓ÷>∑. ♦ bÕsƒX¡ Ê\˝À | Á ‹ ü >∑Ts¡Tyês¡+ ªªdü÷ÿ˝Ÿ V ô ≤˝ŸÔ &˚μμ >±qT. Object oriented Microsoft Excel functions in Microsoft Excel Access. The Bonsai Life (Part-I) B.nìï eT‘ê\kÕs¡+ ˇø£ÿfÒ 17. programming (OOPS) . |üì eT]j·TT X¯øÏÔ 10. eTVæ≤fi¯\ Vü≤≈£îÿ\T` s¡ø£åD #·{≤º\T Unit-7 (Theme: Nation and Diversity) A. ÃÏåyoÁ uƒu¬Æ©Ã (ÃqnN˛Á∫) 15. düVü≤» eqs¡T\T |üsê´es¡D $<ä´: 29. The Trial B. k˛ŒsYº‡. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. õe÷ïdæºø˘‡. ø±|ü⁄sê»j·T´ ∫Á‘·Á^e+ ñ|üyê#·ø£+: sêe÷j·TD+` j·TT<äΔø±+&É+ 10. SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê*.

ø£fi¯\T kÕ+düÿè‹ø£ $<ä´ : 1. z≥T $\Te Äs√>∑´ $<ä´ : s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T yê´j·÷eT $<ä´ : jÓ÷>∑. π>yéT‡. Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ |üì$<ä´ :10. Reading Comprehension 3. düeTdü´ kÕ<Ûäq 2. kÂ+<äsê´‘·àø£ düŒ èVü≤ ` yÓ’Ks¡T\T Á|üX¯+dü 7. Ä˝À#·Hê HÓ’|ü⁄D≤´\T 5. ns¡ú+#˚düT≈£îì e´ø°Ôø£]+#·&É+ 3. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. Vü≤≈£îÿ\qT ‘Ó\TdüTø√e&É+ 18. Internet 4. Hê{Ïø\£ ˝À q{Ï+#·&+É . ms√_ø˘‡. ø£yê‘·T. Internet 9e ‘·s¡>∑‹ |ü⁄qX¯Ãs¡D m. Internet ø±\Twü´+ øπ dtd&ºü û 14. düeTø±©q n+XÊ\ô|’ Á|ü‹düŒ+<äq 5. π>yéT‡. |ü≥HÓ’|ü⁄D≤´\T 6. ˝…õyéT‡. Getting started with Microsoft ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 13. | Á • ü ï+#·&+É ` |ü]ø£\Œq\T #˚jT· &É+ 3. düVü‰<ë´j·TT\T. düè»Hê‘·àø£ e´ø°Ôø£s¡D 6. ne⁄qT / ø±<äT 13 . _. ÁbÕjÓ÷–ø£ C≤´$T‹ 14. yê<ä´|ü]ø£sê\ $ìjÓ÷–+#·&É+ 5. d”«j·Ts¡#·q 4. JeXÊg+ kÕ+|òæTø£ XÊg+ ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ düJe⁄\T ` ìØ®e⁄\T |ü⁄qX¯Ãs¡D |üì $<ä´ ` ø£+|üP´≥sY $<ä´ 7e ‘·s¡>∑‹ 8e ‘·s¡>∑‹ |ü⁄qX¯Ãs¡D ñ|üyê#·ø£+: 7. kÕe÷õø£. dü+<ÛëHê\T 5. b˛wüø±Vü‰s¡+. Je yÓ’$<Ûä´+ ` ì‘·´ J$‘· $ìjÓ÷>∑+ kÕ+|òæTø£XÊg+ : 1. ne⁄qT / ø±<äT eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. #·<äe&É+. Jamaican Fragment (poem) B. n\+ø£s¡D\T 2. ne⁄qT / ø±<äT HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. e÷]à 16q bı{ϺlsêeTT\T »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ê*. e÷]à 15q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ~H√‘·‡e+. ˝ÒKHé 4. |òæs¡$T&é‡. kÕúìø£ ø£fi≤s¡÷bÕ\ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D 18. ÁbÕ‹ì<Ûä´+ $C≤„qXÊg+ : 1.E•ÆÁà EúåÁ ÀsÁå ÀƒÆÊ §åÁÆı (N˛“Áåy) (GúƒÁYN˛) 10e ‘·s¡>∑‹ |ü⁄qX¯Ãs¡D úÏå: Eƒ¬ÁzN˛å ƒ E•ÆÁà úÏå∫ÁƒÏuno . The Dead Rat Unit-8 (Travel and Tourism) A. $q&É+. qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. kÂwü˜e+ 13. bÕsƒ¡XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. ˇ]>±$T. <Ûë´q+. Ä≥˝À¢ bÕ˝§Zq&É+.E•ÆÁà úÏå∫ÁƒÏuno . <Ó’edü+ã+<Ûä uÛÑøÏÔ e÷sêZ\T 24. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ |üì$<ä´ : 10. The Accidental Tourist B. ne⁄qT / ø±<äT yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. |üsê´es¡D $<ä´ yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø+£ ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 10. yÓ’XÊ\´+ ` #·T≥Tºø=\‘· (20) 14. eT+∫ #Ó&TÉ $#·øD å£ ≤ |ü]C≤„q+. e÷]à 8e ‘˚Bq ns‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ê*.Oral & written (Discourses) Äs√>∑´ yê´j·÷eT $<ä´ : 1. ‘·–q TLM ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡T. π>yéT‡. Á‹$Trj·T`~«$Trj·T Äø±sê\ ne>±Vü≤q uÛÖ‹ø£. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|” ô|ò’q˝Ÿ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê*. düVü≤q+. b˛düTºu≤≈£î‡. »\eqs¡T\T |üì$<ä´ : 10. #·~$ ns¡ú+ #˚düTø√e&É+. ne⁄qT / ø±<äT u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. $wüj÷ · e>±Vü≤q bı+<ä&+É 2. π>yéT‡. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ ˝…õyéT‡. ªMTHê Á|ü|ü+#·+μ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫. Á‹$Trj·T eT]j·TT ~«$Trj·T Äø±sê\ ne>±Vü≤q (8) 15. Trees Are the Kindest Things I Know C. |òæs¡$T&é‡. eT+∫ Äs√>∑´ n\yê≥T¢ |üì ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 1. ø=]jÓ÷>Á | ∑ æò 4. eTq≈£î nHês√>∑´+ m+<äT≈£î ø£\T>∑T‘·T+~? |üsê´es¡D $<ä´: |ü⁄qX¯Ãs¡D 10. Be Thankful (poem) C. Conventions of Writing |ü⁄qX¯Ãs¡D 11. <Ûäs¡\T ` Jeq e´j·T+ 24. #·‘·Ts¡T“¤C≤\T (1). k˛ŒsYº‡. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ Äs√>∑´ $<ä´ : Á|üe÷<ë\T ` Á|ü<∏äeT∫øÏ‘·‡ yê´j·÷eT $<ä´ : jÓ÷>∑` dü÷s¡´qeTkÕÿsê\T. u§eTà\T ^j·T&É+. Dr. ø£+|üP´≥sYqT $ìjÓ÷–+#·&É+ 5. yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À e÷~] bÕs¡¢yÓT+{Ÿ (Mock Parliament) ìs¡«Væ≤+#ê*. <äj·T. sêC≤´+>∑ $\Te\T bÕ{Ï+#·&É+ 3. ne⁄qT / ø±<äT Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·s¡>∑‹øÏ ìsêú]+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+~. Bs¡È|òüTq+) 15. ˝…õyéT‡. |ü⁄qX¯Ãs¡D &ç. $wüj·÷e>±Vü≤q 2. eTq #·T≥÷º »]π> e÷s¡TŒ\T 10. ≈£î≥T¢. Snakes in India B. Vocabulary 5. |Á j ü ÷Ó >±\T. |üsê´es¡D $<ä´. ne⁄qT / ø±<äT ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ dü÷ÿ˝Ÿø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÂwü˜e+ (3) 14. bÕsƒ¡XÊ\. e÷]à 22q Á|ü|ü+#· »\ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. ø±\Twü´+ |üì$<ä´ : 10. n*¢ø\£ T 3. nsYúÁ>∑Vü≤DY ¬ø kÕ‘Y |ü&éHê 3. The Sheik’s White Donkey >∑D‘Ï +· 12. ø£yê‘·T.ø±s¡Tq¶ T\ u§eTà\T ^j·TT≥. Äs√>∑´+. qø£åÁ‘ê\T ` kÂs¡≈£î≥T+ã+ Unit-8 (Theme: Human Rights) A. Áø°&Üdü÷Œ¤]Ô 2. Once Upon a Time C. e´ø°Ôø£s¡D 4. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. k˛ŒsYº‡. Awareness on Grammar 6. k˛ŒsYº‡. düè»Hê‘·àø˘ n_Ûe´øÏÔ 6.ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ ¬s+&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] SMC düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+~. n+‘·s¡ ø£]≈£î\+ ø±s¡´øÁ e £ ÷˝À¢ bÕ˝§Zì u≤<Ûä´‘·\Tìs¡«]Ô+#·&É+ 3. uÛ≤cÕπø uÛ≤πsy˚T e÷\÷yéT ø£sYHê Ç+^¢wt : 1. ñ|ü]‘·\ yÓX’ Ê\´eTT eT]j·TT |òTü q|ü]e÷D+ 14.E•ÆÁà B. $<ë´ Á|üe÷D≤\T ‘Ó\T>∑T : 1. πøåÁ‘·|ü]o\q\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. Listening and Responding 2. H√≥T|ü⁄düÔø±\T.E•ÆÁà Unit-8 A. Äyêdü+ ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 10. n$˙‹ ìs¡÷à\qeTT `` |üì$<ä´ : 10. Á|üX¯+dü >∑DÏ‘·+ : 1. |üsê´es¡D $<ä´. e´øÏÔ>∑‘· $\Te\T 4.e÷]à ` 2016 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T bÕsƒê\T |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡>∑‘·T\˝À |ü⁄q'X¯Ãs¡D ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ê*. kÂÿ{Ÿ‡   ¬>’&é‡ 18. düe÷#ês¡ ùdø£s¡D HÓ’|ü⁄D≤´\T 4. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\ |ü≥¢ dü¬s’q yÓ’Ks¡T\T ø£*–ñ+&É&É+. ne⁄qT / ø±<äT >√&É|üÁ‹ø£. $T<Ó›sêeTT\T úÏå∫ÁƒÏuno . s¡+>∑T\T y˚j·T&É+. jÓ÷>±. |ü⁄qX¯Ãs¡D $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ’|ü⁄D≤´\T 18. ne⁄qT / ø±<äT ª$+<ë+`H˚s¡TÃ≈£î+<ë+μ. |üsê´es¡D $<ä´. kÕe÷õø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ` ÁX¯eT<ëq+ $\Te\$<ä´ Jeq HÓ| ’ ⁄ü D≤´\T : 1. Father Returning Home (poem) C. øπ ‘Áå · |ü]o\q\T #˚jT· &É+ 4. ne⁄qT / ø±<äT düVü≤bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdtqT |üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~. e÷dtÁ&ç˝Ÿ. dü+K´\‘√ Ä&ÉTø=+<ë+. kÂÿ{Ÿ‡. Internet ø£+|üP´≥sY $<ä´ : --Access. |ü<äC≤˝≤_Ûeè~Δ 5. |üsê´es¡D $<ä´ ø£+|üP´≥sY $<ä´ : 9. {≤Hé>Á ±+. eT+∫ ≈£î≥T+ã+ Äs√>∑´ $<ä´ ` yê´j·÷eT $<ä´ e÷]à ` 2016 dæ\ãdt á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£. >∑DÏ‘·+˝À ìs¡÷|üD\T 17. e´øÏ>Ô ‘∑ . uÛ≤eÁ|ükÕs¡. Dwarakanath Kotnis B. 13. sêE\T ` ø£≥º&Ü\T |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D 18. ÁbÕC…≈£îº|üqT\T. bÕ≥\T bÕ&É&+É . ne⁄qT / ø±<äT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. SA-III ø√dü+ $wüj·TyêØ. ne⁄qT / ø±<äT FA / SA \qT ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. dü‘Á Œ· es¡q Ô 2. ñ<˚«>∑. <Ûä«ì |ü⁄qX¯Ãs¡D 11. |üì~Hê\T : 23 s√E\T $wüj·T+ 6e ‘·s¡>∑‹ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) |ü⁄qX¯Ãs¡D Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) Ä+>∑¢eTT (‘·èrj·T uÛ≤wü) Unit-8 A. e÷]à 14 ◊Héd”ºHé »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ê*. yê´U≤´ì+#·&É+ 3. s¡kÕj·Tq XÊg+ 16. uÛ< ÁÑ ‘ä . ne⁄qT / ø±<äT ø£è‘ê´\T. |ü⁄qX¯Ãs¡D. Ä˝À∫+∫ e÷{≤¢&É&É+ 2. Ç. ¬>’&é‡ 3. düTHéHê ` uÀ˝ŸHê 2. düTì•‘·‘·«+ ` Á|üX¯+dü Væ≤+B : 1. qè‘·´+. ne⁄qT / ø±<äT $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T. |üìeTT≥¢ $ìjÓ÷>∑+. ñbÕ<Ûë´j·TT\. dü]#·÷&É≥+ »]–+~.· |ü]düsê\ |ü]X¯óuÁ ‘ÑÛ · 4. ø±s¡D≤\T #Ó|üŒ&É+ ` ìs¡÷|üD 3. C≤q|ü<äT\T ` eT‘·+ 23. &ç. A Letter from Mother Earth Unit-8 (Theme: Gratitude) A. düe÷#ês¡ ùdø£s¡D HÓ’|ü⁄D≤´\T 5. ‘·s¡>∑‹yêØ>± Á|üX¯ï|üÁ‘ê\qT ø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚X¯+˝À dæ<ä›+#˚düTø√yê*. |ü⁄qX¯Ãs¡D. düe÷»+. Creative expressions . X¯u≤›e[ 5. uÛ≤wüqT >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&É+ 7. u§eTà\T. ø£+|üP´≥sY Ä<Ûës¡+>± H˚s¡TÃø√e&É+ 4. ne⁄qT / ø±<äT bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. yê´j·÷eT $<ä´ : jÓ÷>±. ‘·<ëìuÛÑ÷‹. dæ. Á|üuÛÑT‘·« ã&Ó®{Ÿ ` |üqTï\T 23. s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘ê$<ä´ Äs√>∑´ $<ä´ : <ä>∑TZ Äs√>∑´ $<ä´ : e&É<Óã“ yê´j·÷eT $<ä´ : jÓ÷>± ` dü÷s¡´qeTkÕÿsê\T. qeT÷Hê\ <ë«sê uÛ≤e Á|ükÕs¡+ 6. $|ü‘·TÔ\T ` ìs¡«Vü≤D 11. dü+uÛ≤e´‘· (|òüTq+. What is My Name? |ü⁄qX¯Ãs¡D 10.|ü⁄qX¯Ãs¡D. k˛ŒsYº‡. Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. uÛÖ‹ø£ s¡kÕj·THê\ e\j·÷\T 22. 15. $|ü‘·TÔ\ ìs¡«Vü≤D 24. ne⁄qT / ø±<äT es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Half the Price úÏå∫ÁƒÏuno . kÕe÷õø£. Kathmandu 12.· | Á < ü e ä∏ T ∫øÏ‘‡· 5. ne⁄qT / ø±<äT Á>∑+<∏ë\j·T |ü⁄düøÔ ±\qT $<ë´s¡T\ú #˚‘· #·~$+∫ yê{Ï $esê\qT qyÓ÷<äT#˚jT· + »]–+~ ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ yês¡+ e÷dtÁ&ç˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. edüTe Ô ⁄\ ‘·j÷ · Ø 2. ms√_ø˘‡.

kÂwü˜e+ |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D ``` |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D düy˚Tà{Ïyé nôddtyÓT+{Ÿ`3 |ü⁄qX¯Ãs¡D düy˚Tà{Ïyé nôddtyÓT+{Ÿ`3 |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T ÁbÕC…≈î£ \º T ÁbÕC…≈î£ \º T ÁbÕC…≈î£ \º T ÁbÕC…≈î£ \º T 14.”ò <äèwæº Áù|s¡D. @Á|æ˝Ÿ 26q lìyêdüsêe÷qT»Hé »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ê*. ne⁄qT / ø±<äT • $<ë´s¡Tú\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T... eT÷&Ée yês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ |æ\¢\ Vü‰»s¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥+º ` 2009 neT\T˝À uÛ≤>∑+>± eTq sêÁwü+º ˝Àì ã&çá&ÉT >∑\ Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ qT ã&ç˝À #˚]Œ+∫. ne⁄qT / ø±<äT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $<ë´s¡Tú\ Á|ü>∑‹|üÁ‘ê\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. ø±+ô|¢ø˘‡ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTì#˚ Bìô|’ eT÷˝≤´+ø£q+ »s¡>±*. 23`4`2016 qT+&ç 12`6`2016 es¡≈£î y˚dü$ ôd\e⁄\T. s=˝Ò≥sY‡. <˚X+¯ ˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± eTq sêÁwü+º ˝Àì Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ qT ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ >∑T]Ô+∫ yê]øÏ nedüsy¡ TÓ qÆ |òõæ jÓ÷<∏sÓ |¡ .. n‹rÁe yÓ’ø£\´+ ø£*– ã&çøÏ yÓfi¯¢˝Òì |æ\¢\≈£î Ç+{Ïe<ä›H˚ $<ä´qT n+~+#·≥+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD bı+~q ]k˛s¡T‡ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT Á|ü‹ eT+&É\+˝À ìj·T$T+∫ $<ä´qT n+~+#·&+É . PINDICS ñbÕ<Ûë´j·T d”«j·T eT÷˝≤´+ø£q+. ‹]– yê]ì kÕ<Ûës¡D bÕsƒX¡ Ê\˝À #˚]Œ+#·≥+. Á|ü‹ $<ë´\j·T+˝À 20 eT+~øÏ Á|üyX˚ Ê\qT ø£*Œ+#·&+É . uÛÖ‹ø£ n&É+¶ ≈£î\T ˝Òì ã&ç yê‘êes¡D+ ø£*Œ+#·≥+. rÁe.. Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ ≈£î |ò»æ jÓ÷ <∏sÓ |¡ ”ò n+~+#·T≥≈£î >±qT ì|ü⁄DT˝…q’ |òõæ jÓ÷<∏sÓ |¡ dæò Tü \º qT eT+&É˝≤\ yêØ>± ìj·T$T+#·&+É .. ø±*|üs‡Y yÓTT<ä˝q’… $ n+~+#·&+É »]–q~.. b˛düTºu≤≈£î‡. @Á|æ˝Ÿ 7q Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*.° Ç+{Ï e<äH› ˚ $<ä´. n+<ä]‘√ bÕ≥T #·<Tä e⁄qT nuÛ´Ñ dæ+#˚ $<Û+ä >± yê]øÏ nedüsy¡ TÓ qÆ kÂø£sê´\qT ø£*ŒdüTqÔ ï~.@Á|æ˝Ÿ ` 2016 á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T @Á|æ˝Ÿ 5q u≤ã÷ »>∑J®eHésê+ »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ qT >∑T]Ô+#·&+É .. yÓTfi¯ó≈£îe\‘√ bÕ≥T nedüsy¡ TÓ qÆ uÀ<ÛHä √|üøs£ D¡ ≤\qT ñ|üj÷Ó –+#˚ $<ÛëHê\qT •ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒjT· &É+. Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ T dü«‘·+Á‘·+>±. ñbÕ<Ûë´j·TT\ |üìrs¡T. ne⁄qT / ø±<äT • SA \qT ne⁄qT / ø±<äT • es¡Tdü>± 3 s√E\bÕ≥T ¬>’sêΩ»¬s’q $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü+Á|ü~+∫ ø±s¡D≤\qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D yÓTq÷ Á|üø±s¡+ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ñ|üøs£ D¡ ≤\ |ü+|æD. ne⁄qT / ø±<äT • • • ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT .. n+‘·sê®rj·T Ä+>∑¢~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ê*. Á|ü‹ õ˝≤¢˝À s¬ +&˚dæ ø£d÷ü sÔ ê“¤ >±+BÛ u≤*ø± $<ë´\j·÷\ Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ ã&çãj·T{Ï u≤*ø£\ ø√dü+ øπ {≤sTT+∫. Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ eqs¡T\ øπ +Á<ä+qT @sêŒ≥T #˚jT· &É+. düV‰ü j·T≈£î\ düV‰ü j·T+‘√ bÕsƒX¡ Ê\\≈£î Vü‰»s¡>T∑ #·Tqï Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ ≈£î Á|ü‹ HÓ˝≤ mkÕÿs¡Tº ne˝…qT‡ n+~#·+&É+. @Á|æ˝Ÿ 16 ø£+<äT≈£L] MπsX¯*+>∑+ »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ê*. dü]#·÷&É≥+ »]–+~. ã&ç˝À #˚]q #·÷|ü⁄˝Òì $<ë´s¡T\ú ø√dü+ Áu…sTT© *|æ˝À s¡÷bı+~+∫q bÕsƒ´¡ |ü⁄düøÔ ±\qT n+~+#·≥+.. Revision 15. ôd]Áã˝Ÿ bÕ©‡ e+{Ï yÓø’ \£ ´+>∑\ $<ë´s¡T\ú T kÂ\uÛ´Ñ + ø√dü+ sê´+|ü⁄\‘√ ≈£L&çq nqT≈£L\yÓTqÆ {≤sTT˝…≥T¢ ì]à+#·&+É . ne⁄qT / ø±<äT • bÕsƒ¡XÊ\≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\T eT]j·TT Ks¡TÃ\ $esê\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. . ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT • HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. 14 -- á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ` #Óø˘*dtº • Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ |ü⁄qX¯Ãs¡D ìs¡«Væ≤+#·ã&çq~.. eT<Û´ä ˝À ã&çe÷ìq/ ã&çøÏ m|ü&É÷ yÓfi좯 Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ ø√dü+ Á|ü‘´˚ ø£ •ø£Då ≤ øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæ >∑]wü+º >± s¬ +&ÉT dü+e‘·‡s¡eTT\ es¡≈î£ •ø£Då Ç|æŒ+∫.. SA-III @Á|æ˝Ÿ 12 qT+&ç 22 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#ê* |òü*‘ê\qT CCE ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·÷*.. . ∫qïbÕ{Ï X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘‡· \≈£î düV≤ü ø±s¡+ e+{Ï nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|&ü TÉ ‘√+~. yÓø’ \£ ´ ìsêΔsD¡ . Á‹$Trj·T`~«$Trj·T Äø±sê\ ne>±Vü≤q düs¡« •øå± n_Ûj·÷Hé <ë«sê Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\T ` $esê\T kÕs¡«»˙q kÕs¡«Á‹ø£ $<ä´. |üì~Hê\T : 16 s√E\T @Á|æ˝Ÿ ` 2016 dæ\ãdt $wüj·T+ 6e ‘·s¡>∑‹ 7e ‘·s¡>∑‹ 8e ‘·s¡>∑‹ 9e ‘·s¡>∑‹ 10e ‘·s¡>∑‹ ‘Ó\T>∑T (Á|ü<∏äeT uÛ≤wü) ``` ``` |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D |ü⁄qX¯Ãs¡D ` |üØø£å\T nwZamd•{Œm Am°a narjmE nwZamd•{Œm Am°a narjmE Væ≤+~ (~«rj·T uÛ≤wü) Ä+>∑¢eTT (‘·èrj·T uÛ≤wü) >∑D‘Ï +· uÛÖ‹ø£. #·+ø£ ø£Ás¡\T. uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\ >∑T]+∫ #·]Ã+∫ ]ø±s¡T¶˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ ≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ ñ|üøs£ D¡ ≤\T`$ìøÏ&ç j·T+Á‘ê\T. >√&É|üÁ‹ø£. |æ\¢\&Ó’Ø\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü>∑‹. .. sêÁwü+º ˝Àì ã&ç á&ÉT |æ\\¢ +<ä]ø° ø£+{Ï |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+#·&+É . ne⁄qT / ø±<äT ne⁄qT / ø±<äT • • • • ìs¡«Væ≤+∫ CCE ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ »]–+~. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î •ø£Då eT]j·TT øöì‡*+>¥ e+{Ï ùde\‘√ bÕ≥T s¬ |òsü ˝¡ Ÿ ùde\T yê]øÏ n+<äTu≤≥T˝À n+~+#·≥+ ø√dü+. ∫qï‘·q+ qT+&˚ Á|ü‘´˚ ø£ |ü<‘Δä T· \ <ë«sê uÀ<Ûqä . @Á|æ˝Ÿ 14 n+uÒ<äÿsY »j·T+‹. @Á|æ˝Ÿ 23q Á|ü|ü+#· |ü⁄düÔø£ ~H√‘·‡e+.. ã&ç˝À #˚]q Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ ≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T uÀ<Ûqä (¬s$T&çjT· ˝Ÿ {°∫+>¥) #˚jT· &ÜìøÏ eT+~ ◊{Ïqs¬ +{Ÿ {°#s· ‡Y qT ‘·s>¡ ‹∑ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î n<äq+>± ìj·T$T+#·&+É . @Á|æ˝Ÿ 22q <Ûä]Ár ~H√‘·‡e+ . H√≥T|ü⁄düÔø±\T.”ò d”Œ#Y<sÓ∏ |¡ . ne⁄qT / ø±<äT Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªªdü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Yμμ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ªªdü«#·Ã¤bÕsƒ¡XÊ\μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ |æ\¢\ Á|ü>∑‹|üÁ‘ê\qT n+~+∫ |æ\¢\ Á|ü>∑‹ >∑T]+∫ #·]Ã+#ê*. ñbÕ<Ûë´j·TT\+<ä]ø° á Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\\¢ ≈£î uÀ~Û+#ê*‡q |ü<‘Δä T· \T. ∫qïbÕ{Ï X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘‡· \ <ë«sê Á|ü‘´˚ ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\˝¢ À¢ Ä‘·à $XÊ«dü+ ô|+#·T≥≈£î M\T>± dü«#·Ã+¤ <ä+>± eTT+<äT≈£î e∫Ãq Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ düV≤ü ø±s¡+‘√ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘‡· \T ìs¡«Væ≤+#·≥+. düT\uÛ+Ñ >± ã&ç Äes¡D˝À ‹s¡>&∑ ÜìøÏ>±q÷ s¬ *’ +>¥‘√ ≈£L&çq sê´+|ü⁄\qT ì]à+#·&+É . s¡kÕj·Tq XÊg+ JeXÊg+ kÕ+|òæTø£ XÊg+ ø£fi¯\T`kÕ+düÿ è‹ø£ $<ä´ $\Te\ $<ä´`Jeq HÓ’|ü⁄D≤´\T Äs√>∑´$<ä´`yê´j·÷eT $<ä´ |üì$<ä´` ø£+|üP´≥sY $<ä´ nwZamd•{Œm Am°a narjmE nwZamd•{Œm Am°a narjmE nwZamd•{Œm Am°a narjmE . eT÷&ÉT #·Áø±\ ôdø’ fiÏ ó¯ fl. • u≤\\ dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+~. #·Áø±\ ≈£îØÃ\T. sêuÀj˚T $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À qyÓ÷<äT ø√dü+ ã&çá&ÉT |æ\¢\ C≤_‘êqT dæ<äΔ+ #˚düTø√e&É+ »]–+~.. ne⁄qT / ø±<äT yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eP´Vü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+~...