You are on page 1of 28

Mata Pelajaran : Sejarah

Tajuk Tugasan : Sejarah Sekolah (Sekolah Menengah Kebangsaan

Seri Sepang)

Nama Pelajar : Nurul Farzanah binti Hamidon

Tingkatan : 2 Bijaksana

Nombor Kad

Pengenalan : 951211-60-5020

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang,

Bandar Baru Salak Tinggi,43900, Sepang, Selangor

Nama Guru Penilai : Puan Kasmimi

Tanda Tangan Guru

Penilai :
BIL ISI KANDUNGAN M/SURA
. T
1. PENGHARGAAN 1
2. OBJEKTIF KAJIAN 2
3. KAEDAH KAJIAN 3
4. LAPORAN KAJIAN 4
- Latar Belakang Sekolah 5
- Nama dan Lambang-lambang 10
Sekolah
- Infrastruktur dan Kemudahan 15
Asas
- Pengetua 20
- Guru 24
- Badan Pengurus/PIBG 30
- Tokoh-Tokoh Bekas Pelajar 33
- Peristiwa-Peristiwa Bersejarah 35
- Prestasi dan Kejayaan Akademik 39
- Prestasi dan Kejayaan
Kokurikulum 46
5. RUMUSAN 49
6. LAMPIRAN 59
7. BIBLIOGRAFI 70
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajaran sejarah saya iaitu Puan

Kasmimi kerana memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya dalam menjalankan kajian ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengetua Sekolah Menengah

Kebangsaan Seri Sepang (SMKSS) iaitu Puan Hajah Faridah binti Che Hussin kerana

membenarkan saya menjalankan kajian ini sehingga selesai.

Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya iaitu Encik Hamidon bin Zaini

dan Puan Zaiton binti Bakar. Mereka sentiasa memberikan dorongan, galakan, tunjuk ajar

danbantuan sepanjang saya menjalankan kajian ini. Akhir sekali, terima kasih kepada rakan-rakan

saya yang bersama-sama menyiapkan tugasan ini.
Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif kajian yang berikut:

1. Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah.

2. Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah.

3. Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah.

4. Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah.

5. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod, dan menganalisasi tentang

maklumat sekolah.
Kaedah yang telah saya gunakan sepanjang menjalankan kajian ini ialah :

1. Kaedah Lisan

- Menemuramah orang sumber untuk mendapatkan maklumat.

2. Kaedah Analisasi Dokumen

- Memilih maklumat atau dokumen yang berkaitan seperti fail kokurikulum dan

kokurikulum sekolah.

3. Kaedah Pemerhatian

- Membuat pemerhatian ke atas kemudahan infrastruktur seperti asrama, pusat

sumber, dan pusat komputer.
Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang (SMKSS) telah mula dibina pada tahun 1982

dan telah siap dibina pada tahun 1984. Pada awal penubuhannya, sekolah ini dinamakan sebagai

Sekolah Menengah Kebangsaan Salak kerana kedudukannya berhampiran dengan Kamung Salak.

Namun atas permintaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) terutamanya Pengerusinya,

Allahyarham Tn. Hj. Rosli B. Taseh, nama sekolah ini telah ditukarkan kepada Sekolah

Menengah Kebangsaan Seri Sepang. Perkara ini dipersetujui oleh pengetua pertama iaitu Tn. Hj.

Sabar b. Jakarta pada tahun 1987.

Pada awal penubuhannya, hanya seramai 7 orang guru yang ditugaskan di sekolah ini. Mereka

terdiri daripada:

 Tn. Hj. Sabar B. Jakarta

 Pn. Juriah Bt. Durai (GPK dan guru agama)

 Pn. Ungku Normah Bt. Ungku Long

 Pn. Fatimah Bt. Hashim

 En. Shaari B. Yahya

 En. Dali B. Ithin

 En. Abu Bakar B. Duga

Bilangan muridnya pula ialah seramai 127 orang dan sesi persekolahan telah dimulakan pada

1Jun 1984. Murid ini pada asalnya bersekolah di Sekolah Menengah Dato’ Mohd Said, Nilai,

Negeri Sembilan. Pada peringkat awalnya, SMKSS terdiri daripada 3 blok bangunan induk di
samping sebuah bengkel seni perusahaan dan sebuah kantin. Bangunan blok bilik darjah terdiri

daripada:

 8 buah bilik darjah

 6 buah makmal sains

 Sebuah pejabat

 Sebuah perpustakaan

 Sebuah surau

 Sebuah bilik seni lukis

 2 bilik Sains Rumah Tangga

 4 bangkel Seni Perusahaan

 Sebuah makmal komputer

Pembinaan KLIA di daerah Sepang telah menyebabkan pertambahan murid yang begitu

mendadak. Oleh itu, dua buah blok bangunan segera telah dibina yang boleh memuatkan 6 bilik

darjah. Pada tahun 2008, seramai 8 orang pengetua telah berkhidmat di SMKSS iaitu:

 Tn. Hj Sabar B. Jakarta [1984-1988]

 Tn. Hj. Anuar B. Jentera [1988-1991]

 Pn The Habibah Bt. Ahmad [1991-1994]

 Tn. Hj. Ramlan B. Hamzah [1994-1998]
 En. Ahmad Badri B. Mardi [1999-2000]

 Tn. Hj. Muhd Aslar B. Muhd Yahya [2000-2001]

 Datin Hjh. Aminah Bt. Md Dali, A.M.N, PJK [2003-Jun 2008]

 Pn Hjh Faridah Bt. Che Hussin [Julai 2008-hingga sekarang]

LENCANA SEKOLAH
Lencana Sekolah SMK Seri Sepang

MOTO SEKOLAH

Beriltizam dan berazam untuk melahirkan insan yang berpindidikan bertaraf dunia,

berketerampilan, berdisiplin dan dapat memberi sumbangan terhadap kesejahteraan masyarakat

dan negara.

VISI SEKOLAH

SMK SERI SEPANG ke Arah Sekolah Cemerlang Dan Berkualiti Dalam Semua Bidang

Menjelang Tahun 2010.
LAGU RASMI SEKOLAH

Kami pelajar Seri Sepang

Akan berusaha setiap masa

Menuntut ilmu terus berjuang

Mengisi Wawasan Negara

Pada sekolah kami berbakti

Pada guru dan ibu bapa

Budaya murni kami sanjungi

Taat setia pada negara

Generasa berwawasan jadi harapan

Mengutamakan disiplin setiap insan

Cintai sekolah memampat perpaduan

Terus mencipta kejayaan

Kami berikrar dan berjanji

Seri Sepang terus gemilang

Menjunjung tinggi amalan murni

Seri Sepang terus cemerlang

IKRAR SEKOLAH
Bahawasanya kami, pelajar-pelajar Sekolah Menegah Kebangsaan Seri Sepang, berikrar

dan berjanji , akan menunaikan tanggungjawab kami, sebagai pelajar demi masa depan

kami,. Kami berjanji akan patuh, kepada segala peraturan sekolah, menghormati ibu bapa,

guru-guru dan rakan seperjuangan, dan juga akan taat dan setia kepada 5 prinsip Rukun

Negara iaitu:

 Kepercayaan kepada Tuhan

 Kesetiaan kepada Raja dan Negara

 Keluhuran Perlembagaan

 Kedaulatan undang-undang

 Kesopanan dan kesusilaan

FALSAFAH SEKOLAH

Pendidikan SMKSS adalah stu usaha yang berterusan ke arah wawasan negara dengan

melahirkan kecemerlangan murid-murid seta berkualiti secara menyeluruh dan bersepadu untuk

mewujudkan murid-murid yang seimbang dan harmonis selaras dengan iklim sekolah dari segi

intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha SMKSS adalah untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan berketerampilan,

berdisiplin serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat

dan negara.
PROGRAM PELANGGAN

1. Melahirkan merid yang berpendidikan, berdisiplin, berhemah tinggi, serta sedar akan

tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat serta dapat berbakti kepada

negara.

2. Menyumbangkan bakat dan potensi secara m,enyeluruh dan bersepadu dari segi intelek,

rohani, emosi, dan jasmani dalam bidang kurikulum.

3. Meningkatkan prestasi akademik dan bukan akademik murid.

4. Memupuk minat murid yang tinggio dan kekal dalam kalangan murid.

5. Menyemai rasa bangga, kasih sayang dan hormat kepada sekolah.

6. Melayan, membantu, dan bekerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat dengan penuh

kemesraan.
Pada peringkat awalnya, SMKSS terdiri daripada 3 blok bangunan induk di samping sebuah

bengkel seni perusahaan dan sebuah kantin. Bangunan blok bilik darjah terdiri daripada:

 8 buah bilik darjah

 6 buah makmal sains

 Sebuah pejabat

 Sebuah perpustakaan

 Sebuah surau

 Sebuah bilik seni lukis

 2 bilik Sains Rumah Tangga

 4 bangkel Seni Perusahaan

 Sebuah makmal komputer

Pembinaan KLIA di daerah Sepang telah menyebabkan pertambahan murid yang begitu

mendadak. Oleh itu, dua buah blok bangunan segera telah dibina yang boleh memuatkan 6 bilik

darjah. Kemudian pada tahun 2008, jumlah pelajar telah meningkat menyebabkan sekolah perlu

membina 2 bilik darjah pasang siap. Seterusnya, pada tahun 2009 pula, 1blok bangunan pasang

siap dibina untuk memuatkan lagi 4 buah bilik darjah . Selain ini, terdapat 1 blok lagi yang

sedang dibina untuk dijadikan bilik darjah kerana pertambahan bilangan pelajar yang meningkat

dan terdapat satu blok asrama yang sedang dibina juga.
BANGUNAN ASAL

BLOK D
BANGUNAN ASRAMA

BLOK SEGERA (CABIN)

BLOK KELAS YANG BARU DIBINA
Terdapat beberapa kemudahan-kemudahan yang lengkap di SMK Seri Sepang,

antaranya adalah :

- perpustakaan - bilik masakan - bilik guru
- bilik ICT - bilik jahit - pejabat
- padang sekolah - balai bestari - bilik mesyuarat
- surau lelaki dan perempuan- - pentas - bilik akses
- bilik APD - kantin - stor sukan
- bengkel kayu - koperasi - bilik SPBT
- bengkel paip - dewan - makmal sains
- bengkel pertanian - bilik darjah - bilik kebal
- taman hiasan pertanian - bilik pendidikan seni - tandas
- bilik rawatan lelaki dan perempuan - bilik kaunseling -
bilik guru kanan mata pelajaran - unit penilaian dan peperiksaan
MAKLUMAT DIRI

Nama : Pn. Hajah Faridah Bte. Che Hussin

Tarikh Lahir : 28 Disember 1958

Tempat Lahir : Narathiwat, Thailand

Nama Bapa : Hj. Che Hussin Shukri B. Abdullah

Nama Ibu : Hjh. Sharifah Bibi Khatiba Bte. Syed Anuar Shah

MAKLUMAT KELUARGA

Nama Suami : Tuan Hj Habib Zam Zam B. Hj. Abdul Latiff

Nama Anak : Habib Azum B. Hj Habib Zam Zam (Lulusan dalam bidang “Sofware

Engineering” dan bekerja di Cyberjaya)

: Habib Amru, sedang belajar dalam tahun akhir peringkat ijazah dalam bidang

Pengurusan

: Syarifah Nurul Izza sdang menghasilkan A-Level untuk menyambung pengajian

tahun pertama dalam jurusan undang-undang

LATAR BELAKANG

Darjah 1 hingga 3 : Bersekolah di Narathiwat, Thailand
Darjah 4 hingga 6 : Bersekolah di Pasir Mas, Kelantan

Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 : SMK Perempuan, Pasir Mas, Kelantan

Tingkatan 4 hingga 5 : SMK Tengku Panglima Raja, Pasir Mas

Tingkatan 6 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur

PENGALAMAN MENGAJAR

1982 : Bertugas di Methodist Boys Secondary School, Kuala Lumpur (Guru

Penolong)

1982 – 1988 : Bertugas di Maxwell Boys Secondary School, Kuala Lumpur (Guru

Penolong dan Ketua Panitia)

1989 – 1993 : Bertugas di Methodist Girls Secondary School,Kuantan, Pahang (Guru

Penolong dan Ketua Panitia)

1994 – 2004 : Bertugas di SMK Kota, Kota Bharu, Kelantan (Guru Penolong dan

Penolong Kanan Ko-kurikulum)

2005 – 2006 : Bertugas di SMK Sering, Kota Bharu, Kelantan (Penolong Kanan

Pentadbir)

Januari 2006 –

30 Jun 2008 : SMK Kg Cengal, Ketereh, Kota Bharu, Kelantan (Pengetua)

1 Julai 2008 : Memulakan tugas di SMK Seri Sepang, BBST, Sepang, Selangor

(Pengetua)

KEGIATAN LUAR YANG DISERTAI
1. Pesuruhjaya Pandu Puteri, Daerah Kota Bharu, Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Cawangan Kelantan

2. Naib Pengerusi Bahagian Muzik, Seni Suara dan Tarian, Jabatan Pelajaran Kelantan

3. Ahli Jawatankuasa Kelab Renang dan Kelab Senamrobik Puspanita, Kota Bharu

4. Ahli Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kuala Lumpur

5. Ahli Puspanita, Jabatan Pelajaran Kelantan dan Kementerian Pengajian Tinggi, Putrajaya

6. Ahli UMNO Cawangan Padang Lengkuas, Melor, Kota Bharu, Kelantan

7. Hobi beliau adalah senamrobik, berenang, memasak, membaca dan juga meminati seni

muzik dan tarian

ANUGERAH YANG DETERIMA

1. Anugerah Guru Aktif dan Berwawasan, Jabatan Pelajaran Wilayah Perseketuan, Kuala

Lumpur (1987)

2. Anugerah Guru Berdedikasi dan Berketrampilan, Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (1992)

3. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia (2005)

KATA-KATA HIKMAT BELIAU
“Sikap yang baru, pasti mencipta hasil yang baru. Sekiranya anda tidak mampu mengubah nasib

anda, ubahlah sikap anda kerana manusia boleh mengubah hidup mereka dengan mengubah sikap

mereka”

MAKLUMAT DIRI

NAMA : Sofiah Bt. Razak

TARIKH LAHIR : 31 Ogos 1969

TEMPAT LAHIR : Batu Pahat, Johor

NAMA BAPA : Razak B. Daing Menarah

SIFAT ISTIMEWA : Penyayang dan baik hati

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

DARJAH 1-6 : SK Seri Pasir, Sri Medan, Batu Pahat, Johor

TINGKATAN 1-5 : SMK Seri Medan, Batu Pahat, Johor

TINGKATAN 6 : SMK Batu Pahat, Batu Pahat, Johor

UNIVERSITI : UiTM Shah Alam (course art and design) fashion department

1993-1994 : Institut Kemahiran Baitulmal

1995-1996 : MPIK , Maktab Perguruan Ilmu Khas (Seni)
PENGALAMAN MENGAJAR

1996-2002 : SMK Sg. Pelek

2003- kini : SMK Seri Sepang, BBST, Sepang, Selangor (Ketua Panitia Pendidikan Seni)

MAKLUMAT KELUARGA

NAMA SUAMI : Suhaimi bin Kaspan

NAMA ANAK : Nabilah Husna Bt. Suhaimi (7 Oktober 1994)

: Mohd Nazrul Faiz B. Suhaimi (23 Mei 1996)

: Naile Amira Bt. Suhaimi ( 1998 )

TUGAS DAN SUMBANGAN TERHADAP SEKOLAH DAN

MASYARAKAT SEKOLAH

1. Ketua Panitia Pendidikan Seni

2. Guru Tingkatan 4Gigih

3. Guru Sepang FM

4. Guru Penasihat Persatuan Seni dan Budaya

5. Menghasilakn mural sajak guru di dinding blik A sekolah.

6. Membina taman arca

7. Guru graviti untuk majalah sekolah

8. Melatih latihan tarian 1 Malaysia
KATA-KATA HIKMAT BELIAU

“Seperti apa yang selalu ayah saya katakan ‘Hanya ilmu sahaja yang boleh meningkatkan taraf

hidup seseorang’..”

MAKLUMAT DIRI

NAMA : Rosiah Bt. Ismail

TARIKH LAHIR : 17 September 1963

TEMPAT LAHIR : Batu Pahat, Johor Bharu

NAMA BAPA : Ismail B. Omar

SIFAT ISTIMEWA : Tegas dan sentiasa membuat kerja secara kemas, sistemetik dan terancang

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

DARJAH 1-6 : SK Senggarang, Senggarang, Batu Pahat

TINGKATAN 1-3 :SMK Senggarang, Senggrang, Batu Pahat, Johor
TINGKATAN 4-5 : SM Teknik Johor (Pertanian)

Universiti : UPM (Diploma Pertanian),(Ijazah Sains Pertanian)

: 1886- tamat pengajian

: 1987- sambung diploma pendidikan (UKM) 3 Tahun

KEGIATAN LUAR YANG DISERTAI

1. Pertubuhan Anak-ank Yatim, Daerah Batu Pahat, Johor

2. Ahli Puspanita, (Kementerian Pengangkutan Malaysia)

PENGALAMAN MENGAJAR

1982 : Guru sementara di SMK Seri Serdang (6 Bulan)

: Penolong Penyelidik di UPM (6 Bulan)

1988-1990 : SMK Tun Saidun, Renget, Batu Pahat, Johor(2 Tahun)

1990-1996 : SMK Senai, Johor Bharu(6 Tahun)

1996-1997 : SMK Adiel High, Batu Caves

1998-kini : SMK Seri Sepang, BBST, Sepang, Selangor (Guru Penolong Kanan HEM)

MAKLUMAT KELUARGA

NAMA SUAMI : Zainol B. Maslan
NAMA ANAK KANDUNG : Muhammad Hasif B. Zainol (19 tahun) Universiti

Alexandria, Mesir (Medik, Perubatan) selama 6Tahun

: Ammarah Bt. Zainol (17 tahun) SMK Tun Fatimah

: Muhammad Shafnif (8 tahun) SK Kompleks, KLIA, Nilai

NAMA ANAK ANGKAT : Syarifah Nur Batrisyia Bt. Said Abdul Rahman (4 tahun)

: Said Latfillah Zahil B. Said Abdul Rahman (3 tahun)

TUGAS DAN SUMBANGAN TERHADAP SEKOLAH DAN

MASYARAKAT SEKOLAH

1. Ketua Panitia Sains (1998-2001)

2. Guru Kanan Sains dan Matematik (2002-2007)

3. Penolong Kanan HEM (2008-KINI)

4. Prestasi Subjek Sains (TERAS) meningkat pada peratus 93.6 (2008)

5. Masalah disiplin semakin berkurangan di SMK Seri Sepang

ANUGERAH ATAU KEJAYAAN

1. Mendapat anugerah Perhikmat Cemerlang –KTM Kementerian Pelajaran (1994)

2. Mendapat anugerah Perhikmat Cemerlang –KTM Kementerian Pelajaran (2005)

3. Mendapat Sijil Peningkatan Prestasi Sains (2003-2008)
KATA-KATA HIKMAT BELIAU

“Dugaan , kesusahan dan cabaran mendidik diri untuk menjadi lebih matang dalam membuat

keputusan secara rasional, yakin dan sabar.”

Setelah bertungkus-lumus, akhirnya kajian ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang

ditetapkan. Banyak yang dapat dipelajari daripada kajian yang telah dilaksanakan. Melalui kajian

ini, saya berbangga kerana bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang kerana:

 Mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa. Peranan guru sangat penting bagi

memastikan kejayaan intitusi sekolah sebagai pemangkin budaya ilmu di kalangan pelajar

dan masyarakat.

 Sentiasa mengenang dan menghargai jasa guru dan orang lain yang sama berusaha

membentuk generasi berilmu untuk membangunkan bangsa dan negara.
 Mengetahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah sekolah, ini dapat menanam rasa

setia dan bangga dengan identiti sekolah seterusnya menyedari bahawa mengekalkan

kemegahan dan kecemerlangan sekolah merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.

 Sekolah ini juga menyediakan pelbagai kemudahan yang mencukupi dan selesa untuk

semua, warga sekolah sepatutnya merasa bersyukur dan memanfaatkan segala kemudahan

yang disediakan sebaik mungkin.
 Majalah

 Aspirasi, Jilid Ke-9, tahun 2008

 Orang Sumber

 Pn. Sofiah, Puan Rosiah

 Guru Matapelajaran Sejarah

 Pn. Kasmimi

 Melawat Tempat Kajian

 Sek. Men. Keb. Seri Sepang

 Melayari Internet

 Blog Sekolah (SMKSS)