You are on page 1of 3

Perbandingan Model Addie dan Assure

MODEL ASSURE
Model ini telah diperkenalkan oleh Heinich,

Perbezaan
Pengasas

Molanda, Russell (1989).
Untuk menyediakan panduan merancang dan

MODEL ADDIE
Model ini telah diasaskan oleh Rosset pada tahun
1987.

Definisi

Merupakan proses generik yang perlu diubah suai

mengendalikan pengajaran yang memerlukan

sebelum dapat digunakan. Ia adalah merupakan

penggunaan media.

rangkaian soalan yang akan membantu guru
membuat reka bentuk pengajarannya

Model ini berskala kecil dan lebih tertumpu

Fokus

kepada perancangan pengajaran bilik darjah

Lima komponen utama yang boleh digunakan
untuk merancang pengajaran yang sistematik.

dan boleh dijadikan panduan untuk
merancang penggunaan media dalam
pengajaran.
Analyse learner (Analisis pelajar).

Jenis Peringkat

Analisis

Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan

Sasaran kumpulan murid, ciri-ciri pembelajaran

pembelajaran, guru perlu mengetahui ciri-ciri

murid, objektif pengajaran, tempoh masa yang

umum murid seperti umur, darjah/tingkatan,

digunakan, strategi pengajaran yang dipilih dan

latarbelakang murid , tahap sosio ekonomi

pengalaman lepas murid.

dan lain-lain lagi.
Design
State learning objectives (Nyatakan
objektif pembelajaran).

Tumpuan akan diberikan kepada perancangan
pengajaran dan pembelajaran, penentuan objektif

Pembelajaran membawa perubahan dari segi

pembelajaran, penyampaian isi kandungan, alat

penguasaan pengetahuan, kemahiran dan

pentaksiran yang akan digunakan, pemilihan jenis

tingkah laku. Seperkara itu, apa yang

media yang sesuai dan juga latihan pengukuhan

dipelajari itu perlu mempunyai objektif yang

dan pengayaan yang akan diberikan ke atas murid

jelas dan konkrit supaya objektif

mengikut tahap penguasai kemahiran yang telah

pembelajaran dapat diukur pada akhir proses

disampaikan

pengajaran dan pembelajaran.
Develop
Select media and method (Pilih media
dan kaedah).

Pemilihan isi kandungan dan penggunaan

Evaluation media dan kaedah). pastikan anda semak langkahlangkah seperti di bawah:  semak bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas. Sebelum penggunaan. pemilihan media memilih. atas kaedah yang dipilih pemilihan strategi pengajaran. mengubahsuai dan mereka pengajaran.  sediakan bahan untuk penggunaan di dalam kelas  sediakan persekitaran untuk membolehkan pengguanan yang optimum  sediakan murid dari segi emosi dan fizikal untuk mendapatkan manfaat daripada bahan sumber  sediakan pengalaman pembelajaran untuk murid Require learner response (Dapat respons pelajar).Terdapat empat langkah dalam proses ini teknologi iaitu:  menentukan jenis teknologi yang sesuai digunakan  memilih kaedah yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran   memilih format media yang sesuai ke Implement Melibatkan keseluruhan proses pengajaranpembelajaran iaitu daripada pemahaman tentang kurikulum. Guru boleh merancangkan sesi pengajaranpembelajaran yang melibatkan murid melalui dan penilaian sumatif. penggunaan alat pentaksiran yang bentuk media yang dipilih Utilise media and method (Gunakan sesuai dan bentuk ujian. . penentuan hasil pembelajaran. Merangkumi dua bahagian iaitu penilaian formatif Penggunaan bahan sumber perlu tepat pada tempat dan masanya.

Penilaian semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran membolehkan guru membuat penambahbaikan dan pembetulan serta menjalankan tindakan susulan yang sesuai melalui amalan refleksi. Ini akan dapat memotivasikan murid dan membolehkan guru mengukur perubahan tingkah-laku murid.kaedah berpusatkan murid. Evaluate (Nilai bahan. . Contoh aktiviti berpusatkan murid seperti menyediakan projek. kaedah dan seluruh proses pengajaran).