You are on page 1of 3

Republic of the Philippines

DepED Region III


Schools Division of Tarlac
Province
Moncada North District
ARINGIN ELEMENTARY
SCHOOL
Moncada, Tarlac
MATHEMATICS 3
Ikalawang Markahang Pagsusulit
Isko
r
Apelyido
I.

Pangalan

M
I

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na tanong sa


bawat aytem. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.
_______1. Ilan lahat ang apat na pangkat ng 7?
a. 28
b. 35
c. 42
d. 49
_______2. Ano ang sagot o product ng 8 at 9?
a. 56
b. 64
c. 72
d. 48
_______3. Anong bilang ang dapat na i-multiply sa 6 para maging 54?
a. 3
b. 6
c. 8
d. 9
_______4. Ano ang nawawalang factor sa multiplication sentence na ito? 6
x 3 = 3 x 6 = 18
a. 3
b. 6
c. 8
d. 10
_______5. Alina ng angkop na multiplication sentence para sa sagot o
product na 35?
a. (10 x 9) + (5 x 9)
b. (9 x 5) + (7 x 5)
c. (11 x 5) + (9 x 5)
d. (11 x 9) + (5 x 9)
_______6. Alin ang nagpapakita ng tamang pamilang na pangungusap
(number sentence)?
a. 2 x (8 x 3) = (3 x 7) x 2
b. 4 x (5 x 2) = 4 x (7 x 3)
c. 8 x (6 x 2) = (8 x 6) x 2
d. 10 x (2 x 3) = (10 x 2)
_______7. Ano ang sagot o product ng 42 at 2?
a. 74
b. 84
c. 94
d. 104
_______8. Alin sa mga sumusunod ang tama?
a. 123 x 3 =
b. 123 x 3 = c. 123 x 3 = d. 123 x 3 =
126
396
639
369
_______9. Kung ang 34 ay i-multiply sa 6, ano ang sagot o product?
a. 204
b. 244
c. 304
d. 364
_______10. Ano ang product ng 609 at 7?
a. 4,263
b. 4,362
c. 4,632
d. 6,243
_______11. I-multiply ang 37 sa 16, ano ang sagot o product?
a. 392
b. 482
c. 592
d. 952
_______12. Kung i-multiply ang 64 sa 13, ano ang sagot o product?
a. 623
b. 832
c. 923
d. 932
_______13. Ano ang sagot o product sa multiplication sentence na ito? 415 x
10 = ______
a. 450
b. 4100
c. 4150
d. 5140
_______14. Kung ang 74 ay i-multiply sa 100, ano ang sagot o product?
a. 4,700
b. 7,400
c. 8,500
d. 9,400
_______15. Ang isang basket ay naglalaman ng 1,000 kamatis.
Ilang
kamatis mayroon ang 9 na basket?
a. 90
b. 900
c. 9,000
d. 90,000
_______16. I-round off ang factors na 86 at 42, ano ang estimated product
niyo?

a. 360
b. 630
c. 2,600
d. 3,600
_______17. May 12 lapis sa isang kahon. Ilang lapis mayroon sa 4 na
kahon?
a. 48
b. 58
c. 68
d. 84
_______18. Ano ang angkop na tanong para sa mga datos na ito upang
mabuo ang word problem? (3 kahon ng doughnut na may lamang 12
piraso ang bawat kahon)
a. Ilang kahon ang doughnut?
b. Ilang pirasong doughnut ang laman ng bawat kahon?
c. Ilan lahat ang doughnut?
d. Ilan ang natirang doughnut?
_______19. Alin sa mga sumusunod ang may multiples of 9?
a. 10, 15, 20, 25
b. 14, 21, 28, 35
c. 16, 24, 32, 40
d. 18. 27, 36, 45
_______20. Kung may 50 upuan ang 5 hanay ng silid-aralan, ilang upuan
mayroon sa bawat hanay?
a. 5
b. 10
c. 15
d. 20
_______21. Kung ang 63 ay hahatiin sa 9, ano ang sagot o quotient?
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
_______22. ALin ang nagpapakita ng tamang division sentence?
a. 42 7 =
b. 42 7 = c. 42 7 = 6
d. 42 7 = 7
4
5
_______23. Ano ang nawawalang bilang para sa division sentence na ito?
72 ___ = 8
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
_______24. Kung may 96 na Star Scouts na hahatiin sa 12 pangkat, ilang
Star Scouts mayroon sa bawat pangkat?
a. 6
b. 8
c. 10
d. 12
_______25. Ano ang sagot o quotient sa 336 14 = _____?
a. 24
b. 26
c. 32
d. 40
_______26. Ilang 10 mayroon sa 570?
a. 27
b. 37
c. 57
d. 77
_______27. Ang 3,500 ay may katumbas na ilang 100?
a. 15
b. 20
c. 25
d. 35
_______28. Ano ang magiging sagot o quotient kung i-round off ang divisor
at mag-isip na bilang na compatible para sa division sentence na 184
11?
a. 18
b. 19
c. 20
d. 21
_______29. Ano ang tamang division sentence para sa quotient na 8?
a. 42 7
b. 56 7
c. 63 7
d. 70 7
_______30. Anoang angkop na tanong para sa datos na ito upang mabuo
ang word problem?
( 45 mag-aaral na nakatanggap ng kuwaderno na may kabuuang 225)
a. Ilan lahat ang kuwadernong natanggap ng mga mag-aaral?
b. Ilan lahat ang mga mag-aaral?
c. Ilang kuwaderno ang natanggap ng bawat mag-aaral?
d. Ilang kuwaderno ang natira?
II.

Basahin at unawaing mabuti ang mga suliranin (word problem) saloob ng


kahon. Sagutin ang mga kasunod na tanong. Piliin at isulat ang titik ng
tmaang sagot.
Ang halaga ng isang tiket sa bus papuntang Baguio ay Php 750.
Kung tatlo kayong bibiyahe, magkano ang inyong babayaran?
_______31. Ano ang tinatnaong sa suliranin (what is asked)?
a. halaga ng isang tiket
b. bilang ng pasahero
c. bilang ng bus na bibiyahe
d. halaga ng tiket na babayaran
_______32. Anong paraan (operation) ang dapat gamitin para lutasin ang
suliranin?
a. Pagdaragdag (Addition)
b. Pagbabawas (Subtraction)

c. Pagpaparami (Multiplication)
d. PAghahati-hati (Division)
_______33. Magkano lahat ang babayaran sa tiket?
a. Php 2,250
b. Php 3,250
c. Php 5,250
d. Php 5,520
Si Robert ay may koleksyon na 125 stamps. Kung ang kaibigan
niyang si John ay may marami ng 3 beses, ilang stamps mayroon
ang magkaibigan?
_______34. Ano ang ibinigay na datos sa suliranin (What are given)?
a. 125 beses na dami ng stamps at
b. 125 stamps at 3 beses na dami
3 stamps
ng stamps
c. 125 stamps
d. 3 beses na dami ng stamps
_______35. Ano ang tamang pamilang (number sentence) para sa suliranin?
a. 125 + (125 x 3) N
b. 125 + (125 3) = N
c. 125 (125 3) = N
d. 125 x (125 x 3) = N
_______36. Ilang stamps mayroon ang magkaibigan?
a. 247 stamps
b. 253 stamps
c. 400 stamps
d. 500 stamps
Si Mang Dante ay nanalo ng Php 1,750 sa pa-raffle ng
kanilang barangay. Ang halagang Php 5,550 ay inihulog niya
sa bangko at ang natira ay pinaghati-hati niya sa kanyang 3
anak. Magkano ang natanggap ng bawat anak?
_______37. Ano ang tinatanong sa suliranin (What is asked)?
a. halaga
ng
b. halagang natanggap ng bawat
napanalunan
anak
c. halaga ng inihulog sa
d. bilang ng mga anak
bangko
_______38. Anong paraan (operation) ang makalulutas sa suliranin?
a. Pagdaragdag at Pagbabawas (Addition and Subtraction)
b. Pagdaragdag at Pagpaparami (Addition and Multiplication)
c. Pagpaparami at Paghahati-hati (Multiplication and Division)
d. Pagbabawas at Paghahati-hati (Subtraction and Division)
_______39. Ano ang pamilang na pangungusap (numbersentence) para sa
suliranin)
a. Php 1,750 + (Php 550
b. Php 1,750 Php 550) 3 = N
3) = N
c. Php 1,750 + (Php 550
d. (Php 1,750 + Php 550) 3 = N
x 3) = N
_______40. Magkano ang natanggap ng bawat anak?
a. Php 400
b. Php 450
c. Php 500
d. Php 550

Inihanda ni:
NORMINDA P. REYES
Tagapayo
EDGARDO P. BAUTISTA
Punongguro