You are on page 1of 91

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU PEDAGOGIA INVATAMANTULUI
PRIMAR SI PRESCOLAR CREVEDIA

PRACTICA PROFESIONALA
Invatamant primar si prescolar

Prof. univ. dr. MARIN MANOLESCU
Student Duminica Ancuta-Florina
Anul I

CUPRINS

INTRODUCERE

5

PARTEA I
PRACTICA PROFESIONALA: SISTEMUL DE REFERINŢĂ

10

1. Obiective generale

11

2. Obiective specifice

11

3. Conţinut
12
A. Componenta pedagogică
a) Proiectare şi evaluare didactică
b) Practică observativă şi de analiză/ evaluare a lecţiiloractivitatilor asistate
c) Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor activitatilor predate
B. Componenta de cercetare
d) Iniţiere în cercetarea educaţională
C. Componenta complementară
e) Consiliere şi educaţie a copiilorelevilor cu CES (cerinţe
educaţionale speciale)
f) Şcoala Gradinita şi comunitatea şi practica în ONG- uri
g) Media în educaţie
h) Management şcolar
4. Planul de învăţământ
5. Eşalonarea practicii profesionale pe durata studiilor

14
15

6.Categorii de activităţi de practică
7. Sarcini generale de practică pedagogică
8. Sarcini specifice de practică pedagogică

19
19
19

9. Evaluarea practicii pedagogice

19

1

PARTEA A II- A
ANALITICA PRACTICII PROFESIONALE PE ANI DE STUDII
ŞI COMPONENTE

23

ANUL I – semestrul 1
1.Conţinut
2.Organizare
3.Sarcini
4.Evaluare
ANUL I – semestrul 2
1.Conţinut
2.Organizare
3.Sarcini
4.Evaluare
ANUL II –semestrul 3
1.Conţinut
2.Organizare
3.Sarcini
4.Evaluare
ANUL II – semestrul 4
1.Conţinut
2.Organizare
3.Sarcini
4.Evaluare

33

ANUL III – semestrul 5
1.Conţinut
2.Organizare
3.Sarcini
4.Evaluare

38

ANUL III – semestrul 6
1.Conţinut
2.Organizare
3.Sarcini
4.Evaluare

41

2

REPERE TEORETICE. realizare şi evaluare a practicii pedagogice 61 Fişa de evidenţă a zilelor de practică profesionala Fişa de asistenţă la lecţie/ activitate (Varianta A) Evaluarea lecţiei / activitatii (Varianta B) Repere pentru analiza lecţiilor/ activitatilor asistate Tipuri fundamentale de lecţii Structura programei şcolare pe discipline Programa pentru „opţional” Proiectarea activităţii didactice Planificarea calendaristică Proiectarea unei unităţi de învăţare Proiectul pedagogic al lecţiei/ activitatii .prezentare generală Proiect de lecţie/ activitate B. Instrumente complementare 78 Fişa de caracterizare psiho-pedagogică a elevului/ copilului (Varianta A) Fişă de caracterizare psihopedagogică (Varianta B) Program de intervenţie personalizat (Copiii cu cerinţe educative speciale) Fişa de evaluare continuă a elevilor/ copiilor cu CES Fişa privind traseul educaţional al elevilor/ copiilor cu CES IV.PARTEA A III. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 91 3 .A INSTRUMENTE DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE. Organizare. proiectare. EXEMPLIFICĂRI 60 A.

consilierea şi asistarea dezvoltării personalităţii elevului/ copilului. obiectivate în organizarea şi conducerea clasei de elevi/ copii. fiind deci aprobate sau unanim acceptate. dobândirea de către student a următoarelor categorii de abilităţi sau competenţe:  Competenţe psihopedagogice. lucrarea Practica profesionala oferă. în diversele sale ipostaze: de asistenţă sau predare efectivă. evaluarea lecţiilor şi a altor activităţi specifice procesului de instruire. exprimate în proiectarea. în cunoaşterea. sarcinile specifice/tipurile de activităţi precum şi modalităţile concrete de evaluare pe parcursul şi la finalul fiecărui semestru în parte. De asemenea. Ghidul a fost conceput în aşa fel încât să acopere întregul parcurs al studiilor. exprimate în interacţiunile sociale cu elevii/ copiii şi cu grupurile şcolare/ prescolare. altele au doar valoare de exemple. psihopedagogică şi metodică. conducerea.PRACTICA PROFESIONALA. diverse repere teoretice şi exemple de instrumente de lucru care pot fi utilizate în rezolvarea sarcinilor.  Competenţe sociale. NOTĂ DE PREZENTARE Aceasta lucrare. Am considerat că este necesar să oferim încă de la început posibilitatea de a avea o imagine de ansamblu asupra întregului demers. de cercetare sau complementară: relaţiile cu comunitatea. aplicaţiilor etc. media în educaţie. Vizează.INTRODUCERE 1. oferind încă de la început perspectiva organizării şi desfăşurării practicii pedagogice.se adreseaza studentilor de la specializarea ” Pedagogia invatamantului primar si prescolar” inscrisi la cursurile cu frecventa. prezentând atât cadrul de organizare a practicii pedagogice pe durata studiilor dar şi conţinutul eşalonat al acesteia. Unele din aceste instrumente trebuie preluate şi folosite în forma oferită de Ghid. făcând parte din categoria documentelor consacrate de literatura de specialitate. cercetarea pedagogică şi management educaţional. îndeosebi în partea a III-a. 4 . asemenea celorlalte discipline psihopedagogice şi metodice.  Competenţe manageriale.

 valorificarea experienţei profesorului coordonator de practica si a altor cadre didactice .  Detalierea specificului practicii pedagogice pe toată durata studiilor. STRUCTURA GHIDULUI DE PRACTICĂ PROFESIONALA Lucrarea PRACTICA PROFESIONALA este structurata pe trei părţi care acoperă problematica domeniului. sunt necesare:  corelarea documentării teoretice individuale în funcţie de cerinţele specifice fiecărui semestru cu exemplele oferite de Ghidul de practică sau de alte materiale de specialitate. organizarea de ansamblu şi cele trei dimensiuni/ componente: componenta pedagogică. Studiul individual şi activitatea independentă vor ocupa un loc important în parcurgerea modulului de practică pedagogică. Pentru asigurarea succesului. competenţe vizate.  Studiu individual şi activitate independentă. al evaluării.2.  Repere teoretice. instrumente şi documente cu valoare de exemple.  autoanaliza şi autoevaluarea propriei experienţe de predare. dinamizare. motivare. Cele trei părţi se referă la:  Prezentarea sistemului de referinţă. care pot fi folosite pentru a îndeplini cerinţele exprimate în diferite etape şi momente ale pregătirii pentru profesia didactica. 3. 5 . a reperelor reprezentate de concepţia generală. Relaţiile dintre persoanele implicate vor necesita o abordare interactivă. al sarcinilor de lucru. componenta de cercetare şi componenta complementară.profesor coordonator de practica. bazată pe o permanentă stimulare. ABORDAREA PRACTICII PROFESIONALE Practica profesionala va fi abordata din urmatoarele perspective:  Relaţia student. din punct de vedere al conţinutului. organizatoric.

ð Explicarea şi interpretarea unor idei. pe parcursul semestrelor. proiecte şi procese educaţionale. ð Utilizarea unor metode. ð Realizarea unor conexiuni între achiziţiile dobândite prin studiul disciplinelor psihologice şi alte domenii ale cunoaşterii şi practicii umane. Ele se vor constitui în documente ce se vor integra în portofoliul de practică sau portofoliul modulelor complementare şi care vor sta la baza demersului evaluativ. ð Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra şi interdisciplinare. Este recomandabil ca fiecare student să cunoasca încă de la începutul semestrului organizarea. ð Conştientizarea şi interpretarea problemelor specifice şcolii/ gradinitei ca organizaţie. Valori şi atitudini generale 6 . conţinutul. integrarea şi utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare. 4.2. ð Examinarea critică. Competenţe generale ð Aplicarea adecvată a conceptelor specifice ştiinţelor educaţiei şi disciplinelor psihologice (valorificarea lor în identificarea fenomenelor subiective în ansamblul ambientului şcolar/ prescolar). ð Proiectarea. pentru a-şi regla comportamentul în concordanţă cu specificul practicii pe semestrul respectiv. Portofoliile vor fi predate la termenele stabilite profesorului coordonator de practica. proiecte şi procese educaţionale şi a unor manifestări ale dinamicii vieţii psihice.1. evaluativă a unor idei. de regulă. De asemenea se impune să ţinem seama de criteriile de corectare şi apreciere a răspunsurilorstudentilor. COMPETENŢE 4. conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare. în vederea optimizării procesului de educaţie. 4. tehnici şi instrumente de cunoaştere şi de autocunoaştere psihologică. ð Ameliorarea şi inovarea procesului educaţional.Sarcinile de lucru trebuie rezolvate. sarcinile de practică şi modul de evaluare.

Programe şcolare pentru disciplinele psihologice şi pedagogice.  Cunoasterea specificului unităţilor de învăţământ preşcolar.ð Cultivarea unui mediu şcolar/ prescolar centrat pe valori şi relaţii democratice în clasa de elevi/ prescolar.3. Consiliul Naţional pentru Curriculum. ð Crearea unui climat socio-afectiv securizant în clasa de elevi/ prescolari. a documentelor şcolare. în concordanţă cu idealul educaţional. ð Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia didactică. conducerea şi evaluarea activităţilor didactice realizate în clasă/ grupa. primar. Competenţe specifice activităţilor de practică profesionala  Interpretarea şcolii/ gradinitei ca organizaţie socială. ð Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor în învăţământ. liceal. a structurilor de organizare şi funcţionare. (Dan Potolea (coordonator). 2002. gimnazial. morale şi civice. ð Responsabilitatea faţă de necesitatea dezvoltării potenţialului creativ al elevilor/ copiilor supradotaţi. ð Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial psihopedagogic în activităţile practice susţinute.  Analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calităţii proiectelor educaţionale şi a activităţilor educaţionale realizate 7 . ð Angajarea în relaţii de parteneriat socio-educaţional cu familia şi cu alte instituţii cu responsabilităţi educaţionale. 4. ð Încrederea în posibilitatea recuperării şi a integrării sociale a copiilor cu nevoi speciale.  Operarea cu informaţiile de la disciplinele de specialitate şi integrarea lor în analiza şi interpretarea situaţiilor educative specifice nivelului de învăţământ la care vor preda  Proiectarea. ð Promovarea unui sistem de valori culturale. ð Participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de instruire.

 Aplicarea unor metode. tehnici şi instrumente adecvate de cunoaştere a elevilor/ copiilor şi a grupurilor de elevi/ prescolari în vederea tratării diferenţiate a acestora  Participarea la activităţile de dezvoltare instituţională şi la activităţile metodico-ştiinţifice derulate în şcoală/ gradinita. SUCCES! 8 .  Colaborarea cu membrii comunităţii şcolare/ prescolare şi cu familiile copiilor.

Eşalonarea practicii profesionale pe durata studiilor 6. Evaluarea practicii 9 . Obiective specifice 3. Planul de învăţământ 5. Sarcini specifice de practică 9. Conţinut A. Componenta complementară e) Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES (cerinţe educaţionale speciale) f) Şcoala/ Gradinita şi comunitatea şi practica în ONG-uri g) Media în educaţie h) Management şcolar/ prescolar 4. Sarcini generale de practică 8. Componenta pedagogică a) Proiectare şi evaluare didactică b) Practică observativă şi de analiză a lecţiilor /activitatilor asistate c) Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor predate B. Componenta de cercetare d) Iniţiere în cercetarea educaţională C. Categorii de activităţi de practică 7.PARTEA I PRACTICA PROFESIONALA: SISTEMUL DE REFERINŢĂ Cuprins 1. Obiective generale 2.

studentii vor fi capabili: 10 . respectiv prescolar şi a învăţământului general obligatoriu.  sa demonstreze competenţe de proiectare.  să aplice achiziţiile teoretice într-o varietate de medii educaţionale.  să demonstreze competenţe manageriale specifice diverselor niveluri de învăţământ.  să identifice şi să-şi asume principalele îndatoriri şi drepturi pe care le presupune calitatea de cadru didactic pentru învăţământul primar şi prescolar.  să manifeste atitudini pozitive faţă de profesiunea de cadru didactic şi faţă de elevi/ copii. respectiv forme ale educaţiei.  să folosească/ utilizeze principalele mijloace şi tehnici audiovizuale cu aplicare directă la domeniul educaţiei. realizare şi evaluare a diverselor activităţi educaţionale.  să se integreze în atmosfera de muncă şi disciplina specifică şcolii/ gradinitei.  să dobândească un mod de a gândi pedagogic.1.  să-şi pună în aplicare competenţe de cercetare (individual. OBIECTIVE GENERALE Pe parcursul şi la sfârşitul programului de formare. studentii vor fi capabili:  să demonstreze cunoaşterea modului specific de organizare şi funcţionare a învăţământului primar.  să manifeste dorinţa de autoperfecţionare profesional ştiinţifică. ca o premisă a conturării unei concepţii psihopedagogice şi metodice deschisă spre o activitate eficientă. 2. OBIECTIVE SPECIFICE De asemenea. în grup şi în echipe interdisciplinare).  să valorifice potenţialul educaţional al instituţiilor specializate în activităţi de consiliere şcolară şi orientare profesională. psihopedagogică şi metodică etc.  să se integreze în activităţi şi proiecte ale comunităţii locale şi ale organizaţiilor nonguvernamentale.

să valorifice cunoştinţele psihopedagogice în adoptarea unor strategii instructiv-educative diferenţiate.  studii de caz. b) Practică observativă. COMPONENTA PEDAGOGICĂ Va fi constituită din următoarele module: a) Proiectare şi evaluare didactică  proiectare de lecţii/ activitatii şi unităţi de învăţare la nivel individual şi la nivel de grup. al celor din familie.  să opereze cu metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii şcolarului mic. prin promovarea unor structuri eficiente de comunicare şi relaţionare socio-afectivă. să stăpânească deprinderile şi capacităţile implicate în cele trei faze principale ale demersului didactic: proiectare. 3.  să se familiarizeze cu sistemul muncii educative din şcoală/ gradinita: modalităţi de valorificare a potenţialului educativ al lecţiilor şi activităţilor din şcoală/ gradinita şi din afara acestora.  elaborarea unor grile de observare şi de evaluare a activităţilor.  simulări de activităţi educaţionale. 11 . predare/ realizare şi evaluare. Componenta complementară. respectiv a prescolarului şi a grupurilor şcolare/ prerscolare. CONŢINUT Practica profesionala va fi structurată pe trei componente: A. de analiza şi evaluare a lecţiilor asistate  asistenţe la lecţii/ activitati.  să creeze un climat favorabil învăţării.  analiza unor activităţi educaţionale înregistrate audio-video.  să se iniţieze în metodologia cercetării psihopedagogice şi să participe la efectuarea unor investigaţii sau să contribuie la creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ. să întocmească fişe de caracterizare psihopedagogică a elevului/ copilului şi a clasei/ grupei. A. Componenta pedagogică B. Componenta de cercetare C.  proiectarea unor activităţi aplicând forme de organizare inter şi transdisciplinare a conţinuturilor.

COMPONENTA DE CERCETARE d) Iniţiere în cercetarea educaţională:  elaborarea de proiecte de cercetare.  aplicarea şi reconstruirea grilelor de observare şi evaluare.  participarea la activităţi extraşcolare.  participarea studentilor la activităţile centrelor specializate în asistenţa psihopedagogică a copiilor cu nevoi speciale (dacă este posibil). 12 .  participarea cursanţilor la activităţile unor echipe interdisciplinare. şedinţe cu părinţii.  susţinerea lecţiilor/ activitatilor.  integrarea studentilor în programe care au drept scop consilierea şi OSP. analiza şi evaluarea lecţiilor/ activitatilor asistate. B.  analiza acestora (evaluare şi autoevaluare).  familiarizarea studentilor cu specificul problematicii unui centru de asistenţă (acolo unde este posibil). f) Şcoala/ Gradinita şi comunitatea şi practică în ONG-uri  participarea la unele proiecte desfăşurate în şcoli/ gradinite sau în afara şcolii/ gradinitei (centrate pe parteneriatul şcoală-familie. cercuri şi activităţi pe discipline de învăţământ sau arii curriculare etc).  desfăşurarea activităţilor de cercetare (individual şi în grup) C. c) Predare şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor/ activitatilor susţinute/ predate  elaborarea proiectelor de lecţii/ activitati. COMPONENTA COMPLEMENTARĂ cuprinde următoarele module: e) Consiliere şi Educaţie a copiilor cu CES (Cerinţe educaţionale speciale)  participarea studentilor la conceperea şi aplicarea unor programe ce vizează integrarea copiilor cu CES.  participarea la activităţi şcolare complementare (consilii profesorale.

responsabil de arie curriculară. 4.  asistenţe la diverse activităţi cu caracter educaţional iniţiate de ONG-uri (dacă este posibil). h) Management şcolar  familiarizarea studentilor cu unele activităţi manageriale specifice instituţiei şcolare/ prescolare (comisie metodică. bibliotecar etc)  iniţierea studentilor în activităţile de evaluare.  participarea studentilor la activităţi redacţionale din edituri şi presa scrisă (dacă este posibil).sem 3 şi 4  Anul III .familie.gradinita. oferirea de oportunităţi educaţionale pentru copiii provenind din medii defavorizate etc). implicarea comunităţii. 13 . al inspectoratelor şcolare etc. PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  Anul I. g) Media în educaţie  familiarizarea studentilor cu utilizarea tehnicilor şi mijloacelor audiovideo.sem 5 şi 6. director. îndrumare şi control realizate la nivelul scolii/ gradinitei.  integrarea studentilor în programele educaţionale desfăşurate în ONG-uri (dacă este posibil).sem 1 şi 2  Anul II . secretar.  participarea studentilor la unele emisiuni cu caracter educaţional ale radio-televiziunii (dacă este posibil).

de analiză şi evaluare a lecţiilor/ activitatilor asistate  modulul c).  modulul b). 14 .Practica observativă.Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor/ activitatatilor susţinute/ predate  modulul g).  modulul b).Proiectare şi evaluare didactică.Media în educaţie semestrul 3  modulul a).Şcoala/ Gradinita şi comunitatea – ONG.Modulul de Consiliere şi Educaţie a copiilor cu CES (Cerinţe educaţionale speciale) semestrul 4   modulul a).Proiectare şi evaluare didactică. de analiză şi evaluare a lecţiilor/ activitatilor asistate  modulul c).Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor/ activitatatilor susţinute/ predate semestrul 2  modulul a).Practica observativă. de analiză şi evaluare a lecţiilor/ asistate  modulul c).  modulul b).Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor/ activitatilor susţinute/ predate  Anul III modulul f).Proiectare şi evaluare didactică. semestrul 5  modulul a).Proiectare şi evaluare didactică. de analiză şi evaluare a lecţiilor/ activitatilor asistate  Anul I modulul c).5. modulul b).Practica observativă.Practica observativă. EŞALONAREA PRACTICII PROFESIONALE PE DURATA STUDIILOR Anul I semestrul 1  modulul a).Proiectare şi evaluare didactică.Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor/ activitatatilor susţinute/ predate  Anul II modulul e).

15 .Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor/ activitatilor susţinute/ predate  modulul h) Management educaţional. semestrul 6   modulul a).Proiectare şi evaluare didactică. modulul b).Practica observativă. de analiză şi evaluare a lecţiilor/ activitatilor asistate  modulul c). de analiză şi evaluare a lecţiilor/ activitatilor asistate  modulul c).Practica observativă.Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor/ activitatilor susţinute/ predate  modulul d) – Cercetare educaţională. modulul b).

SEM. 3 II SEM. MODULUL MODULUL MODULUL DE MODULUL DE CONSILIERE ŞCOALĂ ŞI MEDIA ÎN CERCETARE EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIE COMUNITATEA. II ANUL SEM.EŞALONAREA PRACTICII PROFESIONALE PE ANI DE STUDII ANUL SEMESMODULUL TRUL PSIHOPEDAGOGIC ŞI METODIC ANUL I SEM. ANUL SEM.I si SEM.Predare/ autoev. a)-Proiectare b)-Predare/ autoev. 4 a)-Proiectare b)-Asistenţă/ analiză c)-Predare/ autoev. 6 a)-Proiectare b). 5 a)Proiectare III b)-Predare/ autoev. a)-Proiectare b)-Asistenţă/ analiză c)-Predare/ autoev. A COPIILOR PRACTICĂ ÎN CU CES ONG-URI MODULUL DE MANAGEMENT EDUCATIONAL Numai sem.II * * * * 16 .

17 .

Portofoliul profesional va integra. activităţi specifice de management al clasei/ grupei etc. . registru matricol. consilii profesorale. conducerea şi evaluarea unor activităţi didactice  Proiectarea. chestionare. CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE PRACTICĂ PROFESIONALA    Cunoaşterea generală a şcolii/ gradinitei.6. 8. în funcţie de solicitările exprimate: proiecte de lecţii/ activitati. probe de evaluare. catalog. Fiecare portofoliu de modul va cuprinde:  fişele de evidenţă a activităţilor de practică pedagogică (Anexa 1).  Observarea comportamentului elevilor/ copiilor prin utilizarea unor instrumente specifice Proiectarea. 2. planificări calendaristice. participarea la activităţile de dezvoltare instituţională Observarea activităţilor didactice desfăşurate în şcoală/ gradinita. interviuri.  documente care să ateste rezolvarea sarcinilor pentru fiecare modul în parte.vezi Partea a II. şedinţe cu părinţii. programe. conducerea şi evaluarea unor activităţi extracurriculare  Proiectarea. Realizarea portofoliilor de modul şi a portofoliului profesional (de final) de practică pedagogică. 3. proiecte de colaborare cu comunitatea locală etc.a 18 . fişe de caracterizare psihopedagogică. fişe de muncă independentă. de colaborare cu comunitatea locală Conceperea unor demersuri şi a unor proiecte de cercetare educaţională   Iniţierea şi organizarea unor activităţi manageriale: comisii metodice. completarea documentelor şcolare: carnet de note. 7. SARCINI SPECIFICE DE PRACTICĂ PROFESIONALA Vor fi detaliate pentru fiecare semestru şi pentru fiecare modul în parte. în fiecare semestru:  portofoliile de modul  raportul/ referatul final de practică pedagogică redactat de cadrul didactic evaluator. proiecte pe unităţi de învăţare. proiecte de cercetare. etc. conducerea unor activităţi. SARCINI GENERALE DE PRACTICĂ PROFESIONALA 1.

înregistrări video cu activităţile reprezentative pentru studentul în cauză. Evaluarea studentului la practica pedagogică se va face pe baza:  Portofoliilor de modul. fotografii. Acesta va fi alcătuit din portofoliile de modul. pliante. dar şi la finalul programului de pregătire. „Portofoliul profesional” cuprinde. 19 . atestate obţinute pe perioada practicii la nivelul acelui modul.9. fişe de evaluare. grupei/ grupelor  Planul de învăţământ  Programele şcolare/ prescolare  Programe pentru discipline opţionale  Proiectele unităţilor de învăţare  Proiecte de lecţii/ activitati  Lista materialului didactic existent în şcoală/ gradinita şi care poate fi folosit  Lista materialului didactic necesar  Lista de lecturi suplimentare etc. Acestea pot fi grupate pe următoarele domenii: CURRICULUM:  Structura anului şcolar  Scheme orare  Orarul clasei/ claselor.  Portofoliului profesional. Portofoliul de modul cuprinde: materialele utilizate în cadrul activităţii desfăşurate la respectivul modul. în final. recomandările şi aprecierile evaluatorului etc. Portofoliul profesional este constituit din cumularea portofoliilor de modul. pe fiecare semestru în parte. diplome. certificate. teste. o colecţie de materiale de mare utilitate pentru orice cadru didactic. EVALUAREA PRACTICII PROFESIONALE  Evaluarea se va realiza semestrial precum şi la finalul programului de pregătire.

investigaţii etc)  Fişe de evaluare alternativă. SNEE.EVALUARE  Descriptorii de performanţă pentru învăţământul primar  Criterii de notare pentru clasa a VIII. fişe de lucru  Fişe/ lucrări de ameliorare  Programe de pregătire suplimentară a elevilor/ copiilor capabili de performanţe superioare sau a elevilor/ copiilor care întâmpină dificultăţi  Statistici. concluzii privind evoluţia rezultatelor la învăţătură. 2004  Caietul de evaluare a elevilor  Teste/probe de evaluare (iniţiale. concluzii. Bucureşti.  Fişe de asistenţe/ interasistenţe MANAGEMENTUL CLASEI/ GRUPEI  Caietul/dosarul personal al cadrului didactic (se înregistrează observaţiile asupra elevilor pe durata studiilor)  Fişele de caracterizare psihopedagogică  Tabele cu elevii / copiii care au nevoie de programe speciale de recuperare  Tabele cu elevii / copiii capabili de performanţe superioare  Dosarul privind protecţia elevilor/ copiilor  Dosarul privind oferta de discipline opţionale  Dosarul privind activitatea cu părinţii  Instrumente de evaluare privind cunoaşterea elevilor/ copiilor  Tabele privind predarea/ primirea manualelor  Regulamentul de ordine interioară  Instrumente şi informaţii de monitorizare a elevilor/ copiilor care au trecut în ciclul următor  Proiecte personale cu finanţare din sponsorizări etc. rezultate obţinute.a. sumative. proiecte. 20 . măsuri ameliorative)  Evaluarea alternativă (portofolii ale elevilor/ copiilor.

sesiuni de comunicări. alte materiale care reglementează activitatea şcolară/ prescolara  Fişa postului  Contractul individual de muncă etc. diplome etc. cursuri de formare. activităţi extracurriculare. ordine de ministru. 21 . activităţi extracurriculare. participări cu referate la diverse activităţi metodice. decrete. comisii metodice la nivel de şcoală/ gradinita / zonă/ municipiu etc. schimburi de experienţă. lectorate cu părinţii etc  Diverse materiale metodice elaborate de cadrul didactic sau primite.  Lista articolelor publicate şi textul articolelor etc. cu termene: întocmirea planificării. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE  Programul activităţilor extracurriculare  Regulamentul concursurilor şcolare/ prescolare  Tabele cu elevii/ prescolarii participanţi la diverse concursuri  Situaţii privind participarea elevilor/ copiilor la diverse competiţii. a proiectelor unităţilor de învăţare.ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE PERFECŢIONARE  Calendarul activităţilor pentru anul în curs: o Sarcinile şi activităţile pe care studentul va trebui să le realizeze sau la care va trebui să participe. consilii profesorale cu temă. ALTE MATERIALE  Legi.

Organizare 3.PARTEA A II – A ANALITICA PRACTICII PROFESIONALE PE ANI DE STUDII ŞI MODULE CUPRINS ANUL I – semestrul 1 1.Organizare 3.Conţinut 2.Sarcini 4.Evaluare ANUL II – semestrul 4 1.Sarcini 4.Conţinut 2.Sarcini 4.Organizare 3.Conţinut 2.Conţinut 2.Sarcini 4.Evaluare ANUL I – semestrul 2 1.Evaluare ANUL II – semestrul 3 1.Organizare 3.Organizare 3.Evaluare ANUL III – semestrul 5 1.Conţinut 2.Sarcini 22 .

Organizare 3.Evaluare 23 .Evaluare ANUL III – semestrul 6 1.Conţinut 2.4.Sarcini 4.

24 . ”educatoare” sau dubla specializare: ”invatator. Componenta pedagogica.  Practică observativă şi de analiza/ evaluare a lecţiilor/ activitatilor asistate.  Studentilor cu dubla specializare( invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic .consilii profesorale.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca educatoare si care lucreaza in gradinita si care vor face practica in clasele I.PRACTICA PROFESIONALA ANUL I – semestrul 1 1. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor/ activităţilor etc). capitole şi unităţi de învăţare. cercuri şi activităţi pe discipline sau arii curriculare. participarea la activităţi şcolare complementare . şedinţe cu părinţii.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca invatator si care lucreaza in invatamantul primar si care vor face practica observativa in gradinita pentru a obtine si specializarea invatamant prescolar. Constă în: asistenţe la lecţii. studii de caz.educatoare” si care vor face practica observativa si in scoala-invatamant primar – si in gradinita. simulări de activităţi educaţionale. analiza unor înregistrări. activităţi metodice. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe componenta pedagogica: A. activităţi extraşcolare etc Acest MODUL DE PRACTICĂ OBSERVATIVĂ ESTE DESTINAT:  Studentilor necalificati. si care vor face asistenta in specializarea pe care NU o practica. abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. analiza/ evaluarea acestora. aplicarea unor grile de observare şi evaluare.invatamant prescolar. fie in invatamantul prescolar.IV pentru a obtine specializarea invatamant primar. interasistenţe. care lucreaza fie in invatamantul primar.  Studentilor care se afla in alta situatie decat cele de mai sus si care se vor rezolva de la caz la caz. Module:  Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii/activităţi.absolvenţi ai altor tipuri de licee decât cel pedagogic/ şcoala normală şi care nu au obţinut prin formare iniţială specializarea „învăţător”.

 Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca educatoare si care vor face acest modul de predare in clasele I. ”educatoare” sau dubla specializare: ”invatator. in perioada vacantei pe care o au elevii din ciclul primar la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie .Vor preda o singura activitate pe durata acestei saptamani. si care vor face acest modul de predare in specializarea pe care NU o practica. conform planificării. care lucreaza fie in invatamantul primar. Studentii calificati ca „ educatoare”: 25 .invatamant prescolar. potrivit planificarii. Predare şi autoanaliză/ autoevaluare (proiectarea lecţiilor/ activitatilor. Studentii calificati ca „invatator” :  vor asista doua zile la activitatile din gradinita si vor preda o singura activitate. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE Studentii NECALIFICAŢI :  asistă o saptamana şcolară .  asista o saptamana la activitati tinute in gradinitele de practica. În acesta perioada vor preda o singură lecţie in cadrul practicii pedagogice. susţinerea. Acest modul se adresează tuturor categoriilor de studenti:  Studentilor necalificati.  Studentilor care se afla in alta situatie decat cele de mai sus si care se vor rezolva de la caz la caz.educatoare” si care vor face acest modul de predare si in scoala-invatamant primar – si in gradinita. de regula la grupa mare pregatitoare.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca invatator si care vor face acest modul de predare in gradinita pentru a obtine si specializarea invatamant prescolar. la lecţii ţinute la clasele IIV de cadre didactice calificate în unităţile de practică.  Studentilor cu dubla specializare( invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic .IV pentru a obtine specializarea invatamant primar.absolvenţi ai altor tipuri de licee decât cel pedagogic/ şcoala normală şi care nu au obţinut prin formare iniţială specializarea „învăţător”. 2. fie in invatamantul prescolar. ORGANIZARE Componenta pedagogică PROIECTARE. analiza/ evaluarea acestora etc).

curriculum nucleu aprofundat. Lecţia/ activitatea predată va fi urmată de autoanaliza/ autoevaluarea acesteia. curriculum nucleu. studentul va asista la toate lecţiile/ activitatile din orar. în sens restrâns). vor asista doua zile la lectii in ciclul primar si vor preda o singura lectie . fiecare student va fi asistat de cadrul didactic la care se realizeaza practica precum si de profesorul coordonator de practica. arie curriculară. IMPORTANT!  La practica observativă. la alegere.1. fie la gradinita. curriculum elaborat în şcoală. Studentii cu dubla specializare (invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic care lucreaza fie in invatamantul primar.  Fiecare student va consemna. cu excepţia celor care se predau de către profesori. descriptori de performanţă.  La practica de predare. din învăţământul primar sau prescolar. impreuna cu profesorul coordonator de practica si cadrul didactic care a sustinut lectiile/ activitatile . 26 . obiecte de referinţă etc  Identificaţi/ formulaţi obiectivele operaţionale ale unui capitol sau ale unei teme/unităţi de învăţare la o disciplină. potrivit instructajului realizat. curriculum extins. la specializarea pe care NU o practica si vor preda o singura lectie/ activitate. curriculum la decizia şcolii. Asistenţă şi Predare Sarcini obligatorii  Elaboraţi un mic dicţionar care să conţină cel puţin 15 concepte introduse prin Curriculum Naţional: curriculum (în sens larg. fie in invatamantul prescolar:  vor asista doua zile . dupa caz.Se vor alege lecţii/ activitati la discipline din ariile curriculare” Limba şi comunicare „ şi „Matematica şi ştiinţe ale naturii”. obiective cadru. în Caietul de practică pedagogică. fie la scoala. cicluri curriculare. de regula la clasa I. observaţiile sale. pe parcursul lecţiilor/ activitatilor asistate. conţinuturi. Modulele de Proiectare. La finalul lecţiilor/ activitatilor asistate se va realiza analiza acestora. 3. SARCINI PENTRU PRACTICA PROFESIONALA 3.

Facultativ  Obiectivele cadru ale disciplinelor care se predau în învăţământul primar sau prescolar. EVALUAREA PRACTICII 4. din ciclul primar sau prescolar. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE va conţine: Obligatoriu:  Proiectul lecţiei/ activitatii predate.din ciclul primar sau prescolar.  Elaboraţi obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă pentru o programă la un opţional la alegere (din ciclul primar sau prescolar).  Obiectivele operaţionale ale unui capitol sau ale unei teme/unităţi de învăţare la o disciplină.  Un mic dicţionar cu cel puţin 15 termeni .  Proiectaţi din perspectiva curriculară o temă/unitate de învăţare.la alegere .concepte introduse prin Curriculum Naţional. 27 . Sarcini facultative  Elaboraţi o grilă cu cel puţin 5 criterii/indicatori pentru evaluarea unui manual alternativ din învăţământul primar sau a unui material didactic auxiliar din invatamantul primar sau prescolar.  Planul cadru de învăţământ pentru învăţământul primar sau prescolar. la alegere. la o disciplină. la alegere. din învăţământul primar sau prescolar.  Elaboraţi o grilă cu cel puţin 10 criterii/indicatori pentru observarea comportamentului elevilor/ prescolarilor la lecţii/ activitati.din ciclul primar sau prescolar. 1).  Un orar pentru o clasă/ grupa . Realizaţi proiectul didactic pentru lecţia/ activitatea predată în acest semestru.  Concepeţi un orar pentru o clasă/ grupa .  Programa pentru un opţional din Curriculum la decizia şcolii sau gradinitei.la alegere . Portofoliul pentru modulele de PROIECTARE. 4.

document etc ce trebuie să se regăsească în portofoliu va obţine o notă de la 10 la 1.  Criteriile de evaluare a produselor/ materialelor din portofolii vor fi: 1. 6.  Fiecare portofoliu de modul va fi evaluat separat şi va obţine o medie. ANUL I – semestrul 2 1. progresul sau regresul în pregătirea studentului.  Probe de evaluare (cel puţin 3. ortografie. în dobândirea competenţelor generale şi specifice. document etc. complementare celor solicitate în mod explicit. corectitudinea limbii utilizate (exprimare. Portofoliul de modul va fi evaluat astfel:  Fiecare material/ categorie de materiale. CONŢINUT 28 . calitatea materialului utilizat creativitatea/ originalitatea redactarea (respectarea convenţiilor. 4. 3. implicarea studentului în alte activităţi specifice. Material didactic confecţionat sau folosit de student în lecţia/ activitatea predată. 5. 7. raportul efort/rezultate. modul de concepere). lucrare.  Se vor mai lua în considerare următoarele criterii: 1. completitudinea/ finalizarea elaborarea şi structura (acurateţe. METODOLOGIA DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR  Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de modul. solicitat. la discipline din planul cadru de învăţământ pentru învăţământul primar sau prescolar).  Media pe portofoliu va fi media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare material/ categorie de materiale. 2. rigoare. 4. lucrare. 2. validitatea (adecvare la cerinţă. 3. logică. motivaţia/lipsa de motivaţie a studentului pentru activitatea de practică pedagogică. coerenţă etc). pe parcursul şi la finalul semestrului. punctuaţie). 4. capacitatea de sinteză).3).

IV pentru a obtine specializarea invatamant primar.  Studentilor cu dubla specializare( invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic .  Studentilor care se afla in alta situatie decat cele de mai sus si care se vor rezolva de la caz la caz. capitole şi unităţi de învăţare. participarea la activităţi şcolare complementare . analiza unor înregistrări.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca invatator si care lucreaza in invatamantul primar si care vor face practica observativa in gradinita pentru a obtine si specializarea invatamant prescolar. Constă în: asistenţe la lecţii. care lucreaza fie in invatamantul primar.Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. Acest modul se adresează tuturor categoriilor de studenti:  Studentilor necalificati. şedinţe cu părinţii.  Predare şi autoanaliză/ autoevaluare (proiectarea lecţiilor/ activitatilor. analiza/ evaluarea acestora. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor/ activităţilor etc).consilii profesorale. ”educatoare” sau dubla specializare: ”invatator. abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor.  Practică observativă şi de analiza/ evaluare a lecţiilor/ activitatilor asistate.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca educatoare si care lucreaza in gradinita si care vor face practica in clasele I. cercuri şi activităţi pe discipline sau arii curriculare. si care vor face asistenta in specializarea pe care NU o practica. aplicarea unor grile de observare şi evaluare. simulări de activităţi educaţionale. susţinerea. activităţi extraşcolare etc Acest MODUL DE PRACTICĂ OBSERVATIVĂ ESTE DESTINAT:  Studentilor necalificati.absolvenţi ai altor tipuri de licee decât cel pedagogic/ şcoala normală şi care nu au obţinut prin formare iniţială specializarea „învăţător”.educatoare” si care vor face practica observativa si in scoala-invatamant primar – si in gradinita. studii de caz. fie in invatamantul prescolar. Componenta pedagogică cu următoarele module:  Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii/activităţi.invatamant prescolar.educatoare” si care vor face 29 . activităţi metodice.absolvenţi ai altor tipuri de licee decât cel pedagogic/ şcoala normală şi care nu au obţinut prin formare iniţială specializarea „învăţător”. analiza/ evaluarea acestora etc). ”educatoare” sau dubla specializare: ”invatator. interasistenţe.

Studentilor care se afla in alta situatie decat cele de mai sus si care se vor rezolva de la caz la caz. Studentii calificati ca „invatator” :  vor asista doua zile la activitatile din gradinita si vor preda o singura activitate. B. organizare şi desfăşurare a unui interviu. Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca invatator si care vor face acest modul de predare in gradinita pentru a obtine si specializarea invatamant prescolar. 30 . Componenta complementară:  Modulul „ Media în educaţie”. Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca educatoare si care vor face acest modul de predare in clasele I.    acest modul de predare si in scoala-invatamant primar – si in gradinita. conform planificării.IV pentru a obtine specializarea invatamant primar. Componenta pedagogică PROIECTARE. in perioada vacantei pe care o au elevii din ciclul primar la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie . Studentilor cu dubla specializare( invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic .Vor fi familiarizaţi cu tehnici simple de prezentare a instituţiei şcolare. În acesta perioada vor preda o singură lecţie in cadrul practicii pedagogice. de regula la clasa I. de realizare a unei reviste şcolare etc. care lucreaza fie in invatamantul primar. la lecţii ţinute la clasele IIV de cadre didactice calificate în unităţile de practică. ORGANIZARE A.  asista o saptamana la activitati tinute in gradinitele de practica. Studentii calificati ca „ educatoare”:  vor asista doua zile la lectii in ciclul primar si vor preda o singura lectie . fie in invatamantul prescolar. si care vor face acest modul de predare in specializarea pe care NU o practica. potrivit planificarii. de regula la grupa mare pregatitoare.invatamant prescolar.Vor preda o singura activitate pe durata acestei saptamani. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE Studentii NECALIFICAŢI :  asistă o saptamana şcolară . IAC. Studentii vor aplica in domeniu ceea ce au studiat la cursurile centrate pe TIC. 2. de concepere.

3. Modulele de Proiectare. curriculum elaborat în şcoală.  La practica de predare. arie curriculară. descriptori de performanţă. fie la scoala. cu excepţia celor care se predau de către profesori. conţinuturi. La finalul lecţiilor/ activitatilor asistate se va realiza analiza acestora. în realizarea de pagini WEB (unde acest lucru este posibil). Asistenţă şi Predare Sarcini obligatorii  Elaboraţi un mic dicţionar care să conţină cel puţin 15 concepte introduse prin Curriculum Naţional: curriculum (în sens larg. interviuri. Lecţia/ activitatea predată va fi urmată de autoanaliza/ autoevaluarea acesteia. obiective cadru. dupa caz. la specializarea pe care NU o practica si vor preda o singura lectie/ activitate. impreuna cu profesorul coordonator de practica si cadrul didactic care a sustinut lectiile/ activitatile .  Fiecare student va consemna. prezentări ale instituţiei şcolare etc. curriculum nucleu aprofundat. SARCINI PENTRU PRACTICA PROFESIONALA 3. potrivit instructajului realizat. Componenta complementară: Media în educaţie Sub îndrumarea cadrelor didactice calificate/specializate cursanţii vor fi implicaţi în redactare de texte pentru revistele şcolare. observaţiile sale.1.Studentii cu dubla specializare (invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic care lucreaza fie in invatamantul primar.Se vor alege lecţii/ activitati la discipline din ariile curriculare” Limba şi comunicare „ şi „Matematica şi ştiinţe ale naturii”. obiecte de referinţă etc 31 . în sens restrâns). B. în Caietul de practică pedagogică. fie la gradinita. curriculum la decizia şcolii. fiecare student va fi asistat de cadrul didactic la care se realizeaza practica precum si de profesorul coordonator de practica. IMPORTANT!  La practica observativă. fie in invatamantul prescolar:  vor asista doua zile . curriculum extins. pe parcursul lecţiilor/ activitatilor asistate. cicluri curriculare. curriculum nucleu. studentul va asista la toate lecţiile/ activitatile din orar.

din ciclul primar sau prescolar. grafică) care să contribuie la realizarea liniei revistei unei şcoli/ gradinite .la alegere . la alegere.  Realizaţi un scurt interviu cu o personalitate din domeniul educaţiei. Sarcini pentru modulul Media în educaţie Sarcini obligatorii  Realizaţi un pliant de prezentare a unei şcoli/ gradinite. 3.  Concepeţi un orar pentru o clasă/ grupa . Identificaţi/ formulaţi obiectivele operaţionale ale unui capitol sau ale unei teme/unităţi de învăţare la o disciplină. la alegere.  Elaboraţi un material (articol.  Elaboraţi o grilă cu cel puţin 10 criterii/indicatori pentru observarea comportamentului elevilor/ prescolarilor la lecţii/ activitati.  Proiectaţi din perspectiva curriculară o temă/unitate de învăţare.  Realizaţi proiectul didactic pentru lecţia/ activitatea predată în acest semestru. la o disciplină. Sarcini facultative  Elaboraţi o grilă cu cel puţin 5 criterii/indicatori pentru evaluarea unui manual alternativ din învăţământul primar sau a unui material didactic auxiliar din invatamantul primar sau prescolar.  Elaboraţi obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă pentru o programă la un opţional la alegere (din ciclul primar sau prescolar). 1). studiu. EVALUAREA PRACTICII 4. din învăţământul primar sau prescolar. Portofoliul pentru modulele de PROIECTARE.din ciclul primar sau prescolar. fotografii.2. 4. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE va conţine: 32 .. Sarcini facultative  Realizaţi o pagină WEB a unei şcoli/ gradinite.

4. METODOLOGIA DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR  Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de modul. din învăţământul primar sau prescolar. fotografii.  Planul cadru de învăţământ pentru învăţământul primar sau prescolar.Obligatoriu:  Proiectul lecţiei/ activitatii predate.  Obiectivele operaţionale ale unui capitol sau ale unei teme/unităţi de învăţare la o disciplină. Portofoliul de modul va fi evaluat astfel:  Fiecare material/ categorie de materiale.  Fiecare portofoliu de modul va fi evaluat separat şi va obţine o medie.  Un material (articol. pe parcursul şi la finalul semestrului. Material didactic confecţionat sau folosit de student în lecţia/ activitatea predată.  O machetă de prezentare a unei şcoli sau gradinite. lucrare.din ciclul primar sau prescolar.3). la alegere.  Un orar pentru o clasă/ grupa .  4.  Programa pentru un opţional din Curriculum la decizia şcolii sau gradinitei. document etc ce trebuie să se regăsească în portofoliu va obţine o notă de la 10 la 1. Facultativ  O pagină WEB a unei şcoli sau gradinite.  Probe de evaluare (cel puţin 3. 33 .concepte introduse prin Curriculum Naţional.2).la alegere . grafică) care să contribuie la realizarea liniei revistei unei scoli sau gradinite. Portofoliul pentru modulul Media în educaţie va conţine: Obligatoriu:  Un interviu cu o personalitate din viaţa şcolii/ gradinitei.  Alte materiale specifice acestui modul.  Un mic dicţionar cu cel puţin 15 termeni . Facultativ  Obiectivele cadru ale disciplinelor care se predau în învăţământul primar sau prescolar. studiu. la discipline din planul cadru de învăţământ pentru învăţământul primar sau prescolar).

abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. motivaţia/lipsa de motivaţie a studentului pentru activitatea de practică pedagogică. cu următoarele module:  Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii/ activitati. corectitudinea limbii utilizate (exprimare. lucrare. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor/ activitati). Se concretizeaza in :asistenţe la lecţii/ activitati. interasistenţe. 4. implicarea studentului în alte activităţi specifice. studii de caz. în dobândirea competenţelor generale şi specifice. raportul efort/rezultate.  Practica observativă şi de analiză a lecţiilor/ activitatilor asistate. unităţi tematice. complementare celor solicitate în mod explicit. coerenţă etc). 3. progresul sau regresul în pregătirea studentului. solicitat.  Criteriile de evaluare a produselor/ materialelor din portofolii vor fi: 1. 3.consilii profesorale. 4. capacitatea de sinteză). 2. ortografie.  Se vor mai lua în considerare următoarele criterii: 1. calitatea materialului utilizat creativitatea/ originalitatea redactarea (respectarea convenţiilor. modul de concepere). completitudinea/ finalizarea elaborarea şi structura (acurateţe. 6. Media pe portofoliu va fi media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare material/ categorie de materiale. activităţi metodice. Componenta pedagogică. participarea la activităţi şcolare complementare . aplicarea unor grile de observare şi evaluare. 34 . validitatea (adecvare la cerinţă. simulări de activităţi educaţionale. analiza unor înregistrări.semestrul 3 1. punctuaţie). PRACTICA PROFESIONALA ANUL II . 5. 2. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. 7. logică. rigoare. document etc.

 Studentilor necalificati. Este destinata :  Studentilor necalificati prin formarea initiala in cadrul liceului  pedagogic (sunt absolventi ai altor tipuri de licee decat cel pedagogic). analiza/evaluarea acestora etc). activităţi extraşcolare etc.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca invatator si care vor face acest modul de predare in gradinita pentru a obtine si specializarea invatamant prescolar. cercuri şi activităţi pe discipline sau arii curriculare.a doua specializare. Studentilor cu dubla specializare obtinuta prin scoala normala/ liceu pedagogic (invatator si educatoare). Studentilor calificati ca „invatator” si care vor face practica  observativa in gradinita pentru a obtine cea de.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca educatoare si care vor face acest modul de predare in clasele I. fie in invatamantul prescolar.  Predare şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor predate (proiectarea lecţiilor/ activitatilor.şedinţe cu părinţii.invatamant prescolar. care lucreaza fie in invatamantul primar fie in invatamantul prescolar si care vor face practica observativa in specializarea pe care NU o practica. Studentilor calificati ca „ educatoare” si care vor face  practica observativa in invatamantul primar pentru a obtine specializarea si in „pedagogia invatamantului primar”. susţinerea.invatamant prescolar.IV pentru a obtine specializarea invatamant primar.  Studentilor cu dubla specializare( invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic .educatoare” si care vor face acest modul de predare si in scoala-invatamant primar – si in gradinita. si care vor face acest modul de predare in specializarea pe care NU o practica. Acest modul se adresează tuturor categoriilor de studenti. 35 .absolvenţi ai altor tipuri de licee decât cel pedagogic/ şcoala normală şi care nu au obţinut prin formare iniţială specializarea „învăţător”. Acestia vor face practica observativa si in invatamantul primar si in gradinita. ”educatoare” sau dubla specializare: ”invatator. care lucreaza fie in invatamantul primar.

Studentii calificati ca „ invatator”:  Asista o zi la activitatile din gradinita si vor preda doua activitati. conform planificării.  Asistă timp de o saptamana . la lecţiile ţinute în scolile de practică. integrarea studenţilor în programe care au drept scop consilierea copiilor cu nevoi educaţionale speciale etc). familiarizarea cu problematica unui centru de consiliere şi asistenţă psihopedagogică. 2. 36 . Componenta pedagogică: MODULELE: PROIECTARE. Studentii calificati ca „ educatoare”:  Asista o zi la lectiile din ciclul primar si vor preda o lectie. la activităţi specifice acestor instituţii. ORGANIZARE A. Componenta complementară:  Modulul de Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES (cunoaşterea de către studenti a specificului activităţii educative realizată cu aceasta categorie de copii. conform planificării. In aceasta perioada vor preda doua lecţii. B. Studentilor care se afla in alta situatie decat cele de mai sus si care se vor rezolva de la caz la caz. în măsura în care este posibil. Studentii care au dubla specializare (invatator. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE Studentii NECALIFICATI :  Asistă timp de o saptamana . participarea. Studentii care au dubla specializare (invatator.educatoare) obtinuta prin liceul pedagogic si lucreaza in invatamantul prescolar:  Vor preda o lectie la clasele I-IV.educatoare) obtinuta prin liceul pedagogic si lucreaza in invatamantul primar:  Vor preda o activitate in gradinita. la activitatile ţinute în gradinitele de practică. In aceasta perioada vor preda doua activitati. IMPORTANT!  La practica observativă: lectiile/ activitatile asistate vor fi urmate de analiza acestora.

în măsura în care este posibil.  Analizaţi. în Caietul de practică pedagogică. elevii/ copiii din clasa/ grupa care prezintă cerinţe educaţionale speciale şi va participa la conceperea unor programe de intervenţie personalizată. va colabora. Sarcini pentru practica profesionala 3. Fiecare student va consemna. folosind grile cunoscute/ consacrate. potrivit instructajului realizat. Componenta complementară: Modulul de Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES Studentul va identifica. câte o unitate de învăţare care se studiază în acest semestru. impreuna cu educatoarea/ invatatorul . 1. Asistenţă. cu centrele de asistenţă psihopedagogică şi cu alte instituţii specializate în protecţia şi integrarea copiilor cu CES. Predare” Sarcini obligatorii  Elaboraţi proiectele lecţiilor/ activitatilor predate. observaţiile sale. manualul de „Română” sau de "Matematică” după care se lucreaza la clasa de practica sau un material didactic auxiliar folosit in gradinita de aplicatie. SARCINI pentru MODULELE „ Proiectare. va urmări implicarea efectivă în conceperea şi aplicarea unor programe ce vizează consilierea şi integrarea copiilor cu CES. Lecţiile/ activitatile predate vor fi urmate de autoanaliza/ autoevaluarea acestora.  Proiectaţi. 37 . 3. va urmări familiarizarea cu problematica şi specificul acestor instituţii. studentul va fi asistat de invatatorul/ educatoarea grupei si de profesorul coordonator de practica.  La practica de predare. pe parcursul lecţiilor/ activitatilor asistate. sub îndrumarea profesorului coordonator de practica si a invatatorului/ educatoarei. in gradinita sau scoala. din perspectivă curriculară. B.

consilier şcolar. dificultăţi de învăţare. întocmiţi protocolul aferent. educaţie integrată. şcoli speciale.  Consemnaţi observaţiile în urma participării la o întâlnire. Sarcini facultative  Elaboraţi o programă pentru un opţional la ciclul primar sau prescolar. Realizaţi planificarea calendaristică pe un semestru.). Sarcini facultative  Consemnaţi observaţiile pe marginea activităţilor la care aţi asistat în centre de consiliere şi asistenţă şcolară. la o disciplină la alegere.  Elaboraţi cel puţin trei probe de evaluare pentru discipline din planul de învăţământ.  Completaţi fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev/ copil din clasa/ grupa la care realizati practica pedagogica. logoped. 38 . din Planul de învăţământ pentru învăţământul primar sau prescolar. şedinţă sau activitate comună a echipei educative (educatoare/ învăţător/ institutor. psihoterapeut. medicul specialist etc.  Aplicaţi în cadrul colectivului clasei/ grupei unde efectuaţi practica probe psihologice puse la dispoziţie de responsabilul comisiei metodice.  Elaboraţi o grilă de evaluare a unor documente curriculare auxiliare: caiete de lucru ale elevilor/ copiilor. educaţie incluzivă.2. Componenta complementară: MODULUL DE CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE Sarcini obligatorii  Definiţi conceptele: cerinţe educative speciale. ghiduri metodice etc 3. la unităţi de învăţare preferate. folosind unul dintre modelele din anexe sau un alt model de care dispuneţi.

va conţine: pedagogică.  Elaboraţi o planificare semestrială a tematicii activităţilor de consiliere desfăşurate în cadrul şedinţelor.  O programă pentru o disciplină opţională.  Material didactic confecţionat sau folosit în activităţile ţinute de student la clasa/ grupa. consultaţiilor sau lectoratelor cu părinţii (la primar sau prescolar). PORTOFOLIUL pentru Modulul de Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES va conţine: 39 . 4. la alegere. Facultativ  Obiectivele cadru ale disciplinelor din învăţământul primar sau prescolar. la o disciplină. 4. MODULELE: PROIECTARE- Obligatoriu:  Proiectul lecţiilor/ activitatilor predate  Proiectarea unei unităţi de învăţare. la o disciplină la alegere  Planificarea calendaristică pe un semestru la o disciplină din Planul de învăţământ pentru învăţământul primar/ prescolar. Elaboraţi un program de intervenţie personalizat.1. pe parcursul şi la finalul semestrului. Portofoliul pentru componenta ASISTENŢĂ – PREDARE . Pentru fiecare modul se va întocmi câte un portofoliu.3 .  Alte materiale pe care studentul le consideră relevante pentru practica sa pedagogică. 4. EVALUARE  Evaluarea practicii pedagogice se va face pe bază de PORTOFOLII DE PRACTICĂ. pentru un elev/ copil cu dificultăţi în învăţare sau cu cerinte educative speciale.

lucrare. capacitatea de sinteză). logică. lucrare. progresul sau regresul în pregătirea studentului. pe parcursul şi la finalul semestrului. 6. în dobândirea competenţelor generale şi specifice. document etc.  Se vor mai lua în considerare următoarele criterii: 1.4. educaţie integrată. 2. Portofoliul de modul va fi evaluat astfel:  Fiecare material/categorie de materiale. raportul efort/ rezultate. coerenţa etc). 5. document etc ce trebuie să se regăsească în portofoliu va primi o nota de la 10 la 1.Obligatoriu  Fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev/ copil. 3. 3. solicitat.  Fiecare portofoliu de modul va fi evaluat separat şi va obţine o medie. motivaţia/ lipsa de motivaţie a studentului pentru activitatea de practică pedagogică. medic. calitatea materialului utilizat creativitatea/ originalitatea redactarea (respectarea convenţiilor. asistent social etc). validitatea (adecvare la cerinţă. 4. educaţie incluzivă. 4. psiholog. dificultăţi de învăţare. Facultativ  Programul de intervenţie personalizat  Protocolul activităţii echipei de intervenţie ( educatoare/ invatator/ institutor. 40 .  Definirea conceptelor: cerinţe educative speciale. 2. ortografie.  Media pe portofoliu va fi media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare material/ categorie de materiale. METODOLOGIA DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR  Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de modul. punctuaţie). modul de concepere). corectitudinea limbii utilizate (exprimare. completitudinea/ finalizarea elaborarea şi structura (acurateţe. părinte. rigoare.  Criteriile de evaluare a produselor/ materialelor din portofolii vor fi: 1. 7. logoped.

unităţi tematice.consilii profesorale.a doua specializare. activităţi extraşcolare etc. activităţi metodice. Studentilor cu dubla specializare obtinuta prin scoala normala/ liceu pedagogic (invatator si educatoare). Studentilor calificati ca „invatator” si care vor face practica  observativa in gradinita pentru a obtine cea de. 41 . şedinţe cu părinţii. Componenta pedagogică. implicarea studentului în alte activităţi specifice. cu următoarele module:  Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii/ activitati. participarea la activităţi şcolare complementare .invatamant prescolar. Se concretizeaza in :asistenţe la lecţii/ activitati.4. interasistenţe. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor/ activitati). analiza unor înregistrări. Studentilor calificati ca „ educatoare” si care vor face  practica observativa in invatamantul primar pentru a obtine specializarea si in „pedagogia invatamantului primar”. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. complementare celor solicitate în mod explicit. aplicarea unor grile de observare şi evaluare. Acestia vor face practica observativa si in invatamantul primar si in gradinita. care lucreaza fie in invatamantul primar fie in invatamantul prescolar si care vor face practica observativa in specializarea pe care NU o practica. PRACTICA PROFESIONALA ANUL II . abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. studii de caz. Este destinata :  Studentilor necalificati prin formarea initiala in cadrul liceului  pedagogic (sunt absolventi ai altor tipuri de licee decat cel pedagogic).  Practica observativă şi de analiză a lecţiilor/ activitatilor asistate. cercuri şi activităţi pe discipline sau arii curriculare.semestrul 4 1. simulări de activităţi educaţionale.

 Studentilor care se afla in alta situatie decat cele de mai sus si care se vor rezolva de la caz la caz. jandarmerie. Componenta pedagogică: MODULELE: PROIECTARE.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca invatator si care vor face acest modul de predare in gradinita pentru a obtine si specializarea invatamant prescolar. poliţie. Predare şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor predate (proiectarea lecţiilor/ activitatilor. fie in invatamantul prescolar. colaborare. participarea la unele proiecte ale acestora. programe.educatoare” si care vor face acest modul de predare si in scoala-invatamant primar – si in gradinita. B. Acest modul se adresează tuturor categoriilor de studenti. analiza/evaluarea acestora etc).absolvenţi ai altor tipuri de licee decât cel pedagogic/ şcoala normală şi care nu au obţinut prin formare iniţială specializarea „învăţător”. si care vor face acest modul de predare in specializarea pe care NU o practica. şcoala/ gradinita -ceilalţi factori din comunitatea locală: biserică.  Studentilor cu dubla specializare( invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic . la lecţiile ţinute în scolile de practică.invatamant prescolar.IV pentru a obtine specializarea invatamant primar. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE Studentii NECALIFICATI :  Asistă timp de o saptamana . ”educatoare” sau dubla specializare: ”invatator.  Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca educatoare si care vor face acest modul de predare in clasele I. susţinerea. conform planificării. 42 .  Studentilor necalificati. 2. ORGANIZARE A. Componenta complementară:  Modulul Şcoala/ gradinita şi comunitatea şi practica în ONG-uri: parteneriat şcoală/ gradinita -familie. asistenţe la diverse activităţi organizate de ONG-uri. implicarea comunităţii etc. In aceasta perioada vor preda doua lecţii. care lucreaza fie in invatamantul primar.

pe parcursul lecţiilor/ activitatilor asistate. la activitatile ţinute în gradinitele de practică.educatoare) obtinuta prin liceul pedagogic si lucreaza in invatamantul prescolar:  Vor preda o lectie la clasele I-IV. Componenta complementară: Şcoala/ gradinita şi comunitatea şi practica în ONG-uri Studentul va participa la diverse activităţi specifice de colaborare cu factori educaţionali din comunitatea locală. IMPORTANT!  La practica observativă: lectiile/ activitatile asistate vor fi urmate de analiza acestora. Asistenţă. In aceasta perioada vor preda doua activitati.  La practica de predare. Sarcini pentru practica profesionala 3. Studentii calificati ca „ invatator”:  Asista o zi la activitatile din gradinita si vor preda doua activitati. potrivit instructajului realizat. Studentii calificati ca „ educatoare”:  Asista o zi la lectiile din ciclul primar si vor preda o lectie.educatoare) obtinuta prin liceul pedagogic si lucreaza in invatamantul primar:  Vor preda o activitate in gradinita. Asistă timp de o saptamana . 1. 3. B. ONG-uri etc. conform planificării. observaţiile sale. Studentii care au dubla specializare (invatator. Predare” 43 . SARCINI pentru MODULELE „ Proiectare. în Caietul de practică pedagogică. studentul va fi asistat de invatatorul/ educatoarea grupei si de profesorul coordonator de practica. cu diverse asociaţii. Studentii care au dubla specializare (invatator.  Fiecare student va consemna. Lecţiile/ activitatile predate vor fi urmate de autoanaliza/ autoevaluarea acestora.

 Proiectaţi.Sarcini obligatorii  Elaboraţi proiectele lecţiilor/ activitatilor predate. PRACTICA ÎN ONG-URI" Sarcini obligatorii  Nominalizaţi cel puţin trei instituţii publice locale ce pot fi antrenate în parteneriate cu şcoala/ gradinita şi daţi exemple de activităţi concrete ce pot fi desfăşurate în cadrul acestor parteneriate. la unităţi de învăţare preferate. manualul de „Română” sau de "Matematică” după care se lucreaza la clasa de practica sau un material didactic auxiliar folosit in gradinita de aplicatie. câte o unitate de învăţare care se studiază în acest semestru. folosind grile cunoscute/ consacrate.2. ghiduri metodice etc. Sarcini facultative  Elaboraţi o programă pentru un opţional la ciclul primar sau prescolar. 44 . din perspectivă curriculară. la o disciplină la alegere. in gradinita sau scoala.  Realizaţi planificarea calendaristică pe un semestru.  Realizaţi o prezentare de aproximativ 2 pagini a unui proiect şcolar/ prescolar instituţional în care aţi putea fi implicat sau pe care l-aţi analizat la practica pedagogica.  Analizaţi. Sarcină facultativă  Realizaţi protocolul unei activităţi desfăşurate în cadrul modulului de practică în ONG -uri.  Elaboraţi o grilă de evaluare a unor documente curriculare auxiliare: caiete de lucru ale elevilor/ copiilor. SARCINI pentru MODULUL „ ŞCOALA / GRADINITA ŞI COMUNITATEA. din Planul de învăţământ pentru învăţământul primar sau prescolar. 3.  Elaboraţi cel puţin trei probe de evaluare pentru discipline din planul de învăţământ.

 Alte materiale pe care studentul le consideră relevante pentru practica sa pedagogică. la alegere. EVALUARE  Evaluarea practicii pedagogice se va face pe bază de PORTOFOLII DE PRACTICĂ. pe parcursul şi la finalul semestrului.4. Portofoliul pentru componenta ASISTENŢĂ – PREDARE .  O programă pentru o disciplină opţională.1.va conţine: pedagogică. Facultativ  Obiectivele cadru ale disciplinelor din învăţământul primar sau prescolar.2. Pentru fiecare modul se va întocmi câte un portofoliu. Facultativ  Protocolul unei activităţi într-un ONG (la care aţi participat). 4.  Material didactic confecţionat sau folosit în activităţile ţinute de student la clasa/ grupa. 45 . practica în ONG” va conţine: Obligatoriu  Un program de parteneriat cu unul din factorii colaboratori din comunitatea locală. MODULELE: PROIECTARE- Obligatoriu:  Proiectul lecţiilor/ activitatilor predate  Proiectarea unei unităţi de învăţare. Portofoliul pentru modulul „ Şcoala şi comunitatea. la o disciplină la alegere  Planificarea calendaristică pe un semestru la o disciplină din Planul de învăţământ pentru învăţământul primar/ prescolar. 4.

raportul efort/ rezultate. în dobândirea competenţelor generale şi specifice. calitatea materialului utilizat creativitatea/ originalitatea redactarea (respectarea convenţiilor. validitatea (adecvare la cerinţă. METODOLOGIA DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR  Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de modul. corectitudinea limbii utilizate (exprimare. solicitat. 6. 3. motivaţia/ lipsa de motivaţie a studentului pentru activitatea de practică pedagogică. ortografie. 2. rigoare. pe parcursul şi la finalul semestrului. document etc ce trebuie să se regăsească în portofoliu va primi o nota de la 10 la 1. lucrare. progresul sau regresul în pregătirea studentului.  Criteriile de evaluare a produselor/ materialelor din portofolii vor fi: 1. 3. Portofoliul de modul va fi evaluat astfel:  Fiecare material/categorie de materiale.  Media pe portofoliu va fi media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare material/ categorie de materiale.  Fiecare portofoliu de modul va fi evaluat separat şi va obţine o medie. punctuaţie). implicarea studentului în alte activităţi specifice. 46 . 7. logică. 4. modul de concepere). lucrare. 5.4. complementare celor solicitate în mod explicit.  Se vor mai lua în considerare următoarele criterii: 1. document etc. capacitatea de sinteză).4. 2. 4. completitudinea/ finalizarea elaborarea şi structura (acurateţe. coerenţa etc).

analiza/evaluarea acestora etc). Studentilor calificati ca „invatator” si care vor face practica  observativa in gradinita pentru a obtine cea de. interasistenţe. Acestia vor face practica observativa si in invatamantul primar si in gradinita. Componenta pedagogică.consilii profesorale. şedinţe cu părinţii. aplicarea unor grile de observare şi evaluare.a doua specializare. simulări de activităţi educaţionale.PRACTICA PROFESIONALA ANUL III. Se concretizeaza in :asistenţe la lecţii/ activitati. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor/ activităţilor etc). activităţi metodice. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe urmatoarele componente: A.semestrul 5 1. Studentilor calificati ca „ educatoare” si care vor face  practica observativa in invatamantul primar pentru a obtine specializarea si in „pedagogia invatamantului primar”. Acest modul este destinat: 47 . abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. Este destinata :  Studentilor necalificati prin formarea initiala in cadrul liceului  pedagogic (sunt absolventi ai altor tipuri de licee decat cel pedagogic). analiza unor înregistrări. activităţi extraşcolare etc. participarea la activităţi şcolare complementare .  Practica observativă şi de analiză a lecţiilor/ activitatilor asistate. studii de caz. capitole şi unităţi tematice. care lucreaza fie in invatamantul primar fie in invatamantul prescolar si care vor face practica observativa in specializarea pe care NU o practica. cu următoarele module:  proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii.invatamant prescolar.  Predare şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor (proiectarea lecţiilor. susţinerea. cercuri şi activităţi pe discipline sau arii curriculare. Studentilor cu dubla specializare obtinuta prin scoala normala/ liceu pedagogic (invatator si educatoare).

individual şi în grup etc).absolvenţi ai altor tipuri de licee decât cel pedagogic/ şcoala normală şi care nu au obţinut prin formare iniţială specializarea „învăţător”. si care vor face acest modul de predare in specializarea pe care NU o practica. Studentii necalificati: 48 . Studentii vor realiza cu prioritate proiecte de lecţii/ activitati. Componenta pedagogică: MODULELE: PROIECTARE.IV pentru a obtine specializarea invatamant primar. Studentilor cu dubla specializare( invatator – educatoare) obtinuta prin liceu pedagogic .invatamant prescolar. proiecte de unităţi de învăţare la clasa I si/ sau la grupa mare pregatitoare . desfăşurarea activităţilor de cercetare . ”educatoare” sau dubla specializare: ”invatator. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE    Practica din acest semestru va fi centrata pe cunoaşterea de către cursanţi a particularităţilor activităţii la clasa I si/ sau la grupa mare pregatitoare. Componenta de cercetare (iniţiere în cercetarea educaţională: elaborarea de proiecte de cercetare.educatoare” si care vor face acest modul de predare si in scoala-invatamant primar – si in gradinita. fie in invatamantul prescolar. care lucreaza fie in invatamantul primar.     Studentilor necalificati. Se vor studia planificări anuale şi semestriale la diverse discipline din planul de învăţământ pentru ciclul primar/ prescolar . 2. Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca educatoare si care vor face acest modul de predare in clasele I. Studentilor calificati prin liceu pedagogic ca invatator si care vor face acest modul de predare in gradinita pentru a obtine si specializarea invatamant prescolar. B. ORGANIZARE A. Studentilor care se afla in alta situatie decat cele de mai sus si care se vor rezolva de la caz la caz.

Asistă timp de o saptamana , conform planificării, la lecţiile ţinute în scolile de
practică. In aceasta perioada vor preda doua lecţii.
 Asistă timp de o saptamana , conform planificării, la activitatile ţinute în
gradinitele de practică. In aceasta perioada vor preda doua activitati.
Studentii calificati ca „ invatator”:
 Asista o zi la activitatile din gradinita si vor preda doua activitati.
Studentii calificati ca „ educatoare”:

Asista o zi la lectiile din ciclul primar si vor preda o lectie.

Studentii care au dubla specializare (invatator- educatoare) obtinuta prin liceul
pedagogic si lucreaza in invatamantul primar:

Vor preda o activitate in gradinita.

Studentii care au dubla specializare (invatator- educatoare) obtinuta prin liceul
pedagogic si lucreaza in invatamantul prescolar:

Vor preda o lectie la clasele I-IV.
IMPORTANT!

La practica observativă: lectiile/ activitatile asistate vor fi urmate de analiza
acestora.

Fiecare

student va consemna, pe parcursul lecţiilor/ activitatilor asistate, în

Caietul de practică pedagogică, observaţiile sale, potrivit instructajului realizat.

La practica de predare, studentul va fi asistat de invatatorul/ educatoarea grupei
si de profesorul coordonator de practica. Lecţiile/ activitatile predate vor fi urmate
de autoanaliza/ autoevaluarea acestora.
B. Componenta de cercetare
 Se vor simula/ iniţia microcercetări;
 Studentul va primi sprijin/ ajutor pentru elaborarea lucrării de licenţă.

3. SARCINI PENTRU PRACTICA PROFESIONALA
3.1.Componenta pedagogica PROIECTARE , ASISTENTA ŞI PREDARE
Sarcini obligatorii
49


Elaboraţi proiectul lecţiei/ activitatii predate la clasa I/ grupa mare
pregatitoare ( studentii necalificati vor elabora proiecte pentru
cele patru lectii/ activitati tinute);
Proiectaţi o unitate de învăţare la clasa I/ grupa mare pregatitoare;
Elaboraţi planificarea semestriala la o disciplina din planul de
învăţământ pentru clasa I/ grupa mare pregatitoare.

Sarcini facultative
 Elaboraţi o programă pentru un opţional la clasa I/ grupa pregatitoare;

Elaboraţi cel puţin trei probe de evaluare pentru discipline din planul
de învăţământ, la unităţi de învăţare preferate din invatamantul primar
sau prescolar.
Elaboraţi o grilă cu cel puţin 10 criterii/ indicatori pentru evaluarea unui
manual din ciclul primar sau a unui material didactic auxiliar din
gradinita;
Elaboraţi o grilă de evaluare a unor documente curriculare auxiliare:
caiete de lucru ale elevilor/ copiilor, ghiduri metodice etc.

3.2. Componenta de cercetare:
Sarcini obligatorii
 Identificaţi cel puţin trei aspecte critice, la clasa/ grupa la care lucraţi/
efectuaţi practica, ce ar necesita o investigaţie psihopedagogică;
 Formulaţi trei ipoteze posibile în relaţie cu aspectele critice identificate la
punctul anterior;
 Identificaţi un set de cel puţin cinci instrumente de cercetare
psihopedagogice pe care aţi putea să le utilizaţi în investigarea unuia dintre
cele trei situaţii critice depistate la cerinţa anterioară;
Sarcini facultative
 Concepeţi un chestionar cu cel puţin cinci întrebări destinat părinţilor sau
elevilor/ copiilor, după caz, pe o problematică de interes pentru cadrul
didactic, pentru elevi/ copii şi părinţi.
 Aplicaţi chestionarul dumneavoastră la o clasa/ grupa.

50

4. EVALUAREA PRACTICII
Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza PORTOFOLIILOR DE
PRACTICĂ, pe parcursul şi la finalul semestrului.
4.1. PORTOFOLIUL pentru componenta pedagogică va conţine:
Obligatoriu
 Proiectul lecţiei/ activitatii ţinute/ predate la clasa I/ grupa pregatitoare .

Proiectarea unei unităţi de învăţare, la o disciplină la alegere din clasa I/ grupa
pregatitoare;
 Planificarea calendaristică pe un semestru, la o disciplină la alegere din clasa
I/ grupa pregatitoare;
Facultativ
 Material didactic confecţionat sau folosit în lecţiile ţinute de student.

Materiale pe care studentul le consideră relevante pentru practica sa
pedagogică.
Alte documente în relaţie directa cu sarcinile concrete pentru acest semestru.

4.2. Portofoliul pentru Componenta de cercetare va conţine:
Obligatoriu

Lista cu cel puţin trei teme posibile de cercetare psihopedagogică

Trei ipoteze (posibile) de cercetare.

Facultativ
 Un chestionar destinat părinţilor sau elevilor/ copiilor, după caz, pe o
problematică de interes pentru cadrul didactic, pentru elevi/ copii şi părinţi.

Alte instrumente de investigaţie psihopedagogică

Macheta unei cercetări psihopedagogice şi metodice.

4.3. METODOLOGIA DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR

Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de modul, pe
parcursul şi la finalul semestrului.

Fiecare portofoliu de modul va fi evaluat separat şi va primi o medie.

Portofoliul de modul va fi evaluat astfel:
51

modul de concepere). 4. participarea la activităţi 52 . Se concretizeaza in :asistenţe la lecţii/ activitati. 5. lucrare. 3. Componenta pedagogică. ANUL III – semestrul 6 1. progresul sau regresul în pregătirea studentului. punctuaţie).  Criteriile de evaluare a produselor/ materialelor din portofolii vor fi: 1. solicitat. document etc.  Media pe portofoliu va fi media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare material/ categorie de materiale. implicarea studentului în alte activităţi specifice. coerenţă etc). completitudinea/ finalizarea elaborarea şi structura (acurateţe. analiza unor înregistrări. 7. capacitatea de sinteză). complementare celor solicitate în mod explicit. raportul efort/ rezultate. simulări de activităţi educaţionale. cu următoarele module:  Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii. capitole şi unităţi tematice. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor etc). rigoare. calitatea materialului utilizat creativitatea/ originalitatea redactarea (respectarea convenţiilor. Fiecare material/ categorie de materiale. logică. document etc ce trebuie să se regăsească în portofoliu va primi o nota de la 10 la 1.  Practica observativă şi de analiză a lecţiilor/ activitatilor asistate.  Se vor mai lua în considerare următoarele criterii: 1. abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. 6. ortografie. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe urmatoarele componente: A. 4. în dobândirea competenţelor generale şi specifice. validitatea (adecvare la cerinţă. motivaţia/ lipsa de motivaţie a studentului pentru activitatea de practică pedagogică. studii de caz. lucrare. corectitudinea limbii utilizate (exprimare. interasistenţe. 2. aplicarea unor grile de observare şi evaluare. 3. 2.

şcolare complementare - consilii profesorale, activităţi metodice,
şedinţe cu părinţii, cercuri şi activităţi pe discipline sau arii curriculare, activităţi
extraşcolare etc.

Predare şi autoanaliza/ autoevaluare (proiectarea lecţiilor susţinerea,
analiza/ evaluarea acestora etc).

B. Componenta complementară:
 Modulul de Management şcolar (familiarizarea studenţilor cu unele activităţi
manageriale: responsabil de comisie metodică, şef de arie curriculară, şef de
catedră, director, secretar etc; iniţierea în activităţi de evaluare, îndrumare şi
control al activităţii şcolare etc),

2. ORGANIZARE
A. Componenta pedagogică: MODULELE: PROIECTARE, ASISTENŢĂ ŞI
PREDAREStudentii predau/susţin o lecţie/ activitate la clasă/ grupa,
la Romana si
Matematica dar si la discipline din ariile curriculare: Arte, Educaţie fizică şi
sport, Tehnologii etc.
Realizează autoevaluarea lecţiilor/ activitatilor predate, pe baza structurii unui
proiect de lecţie/ activitate şi a fişei de evaluare a lecţiei/ activitatii;
Realizează documente curriculare specifice cadrului didactic, rezultate din
proiectarea activităţii: planificare anuală şi semestrială, proiectarea unităţilor de
învăţare, proiecte de lecţii/ activitati.
Proiectează evaluări sumative pentru final de ciclu şcolar/ prescolar;
Participă la aplicarea, prelucrarea şi interpretarea acestora.

Studentii necalificati:
 Asistă timp de o saptamana , la aceeasi clasa, conform planificării, la lecţiile ţinute
în scolile de practică. In aceasta perioada vor preda intr- o zi toate lecţiile din
orarul clasei.
 Asistă timp de o saptamana , la aceeasi grupa, conform planificării, la activitatile
ţinute în gradinitele de practică. In aceasta perioada vor preda intr- o zi toate
activitatile din orarul grupei.
 Fiecare student va sustine o lectie finala, de diploma, in functie de preferinte, fie la
scoala, fie la gradinita, in timpul saptamanilor de practica.
Studentii calificati ca „ invatator”:
 Asista o zi la activitatile din gradinita si vor sustine o activitate de diploma.
Studentii calificati ca „ educatoare”:
53

Asista o zi la lectiile din ciclul primar si vor sustine o lectie de diploma.

Studentii care au dubla specializare (invatator- educatoare) obtinuta prin liceul
pedagogic si lucreaza in invatamantul primar:

Vor preda o activitate de diploma in gradinita.

Studentii care au dubla specializare (invatator- educatoare) obtinuta prin liceul
pedagogic si lucreaza in invatamantul prescolar:

Vor preda o lectie de diploma la clasele I-IV.
IMPORTANT!

La practica observativă: lectiile/ activitatile asistate vor fi urmate de analiza
acestora.

Fiecare

student va consemna, pe parcursul lecţiilor/ activitatilor asistate, în

Caietul de practică pedagogică, observaţiile sale, potrivit instructajului realizat.

La practica de predare, studentul va fi asistat de invatatorul/ educatoarea grupei
si de profesorul coordonator de practica. Lecţiile/ activitatile predate vor fi urmate
de autoanaliza/ autoevaluarea acestora.B. Componenta complementară: Management şcolar
Participă la şedinţe ale comisiilor metodice, consilii profesorale, şedinţe ale
consiliilor de administraţie etc.
Analizează registrul matricol ca document şcolar şi asistă/ participa la completarea
acestuia;
Asistă/ participa la desfăşurarea unor activităţi specifice secretariatului şi bibliotecii
şcolii/ gradinitei.

3. SARCINI pentru practica profesionala
3.1. Componenta pedagogică
Sarcini obligatorii

Elaboraţi cel puţin trei probe de evaluare pentru discipline din planul
de învăţământ, pentru finalul gradinitei sau al clasei a IV- a;

Realizaţi un raport de autoevaluare a practicii pedagogice pe durata
celor anilor de studii;

Sarcină facultativă
54

Formulaţi cel puţin cinci propuneri de îmbunătăţire a practicii
pedagogice pentru seriile următoare.

3.2. Componenta complementară: Management şcolar
Sarcini obligatorii
1.În clasa/ grupa pe care o conduceţi s-a creat o situaţie de criză educaţională.
Cerinţe:

Aplicând metoda studiului de caz, rezolvaţi următoarele cerinţe:

caracterizaţi situaţia creată;

prezentaţi modul în care gestionaţi această situaţie;

descrieţi strategiile de intervenţie pe care le aplicaţi pentru a
rezolva criza educaţională respectivă;

Notă: Lucrarea nu trebuie să depăşească 3 pagini format A4.
2.Ataşaţi la portofoliul de practică organigrama şcolii/ gradinitei unde va desfăşuraţi
activitatea/ practica.
3.Caracterizaţi din perspectiva psihopedagogică clasa de elevi/ grupa de prescolari la
care activaţi/ realizati practica.
4. Realizaţi exerciţii de completare a documentelor şcolare (carnet de elev, catalog,
registru matricol);
5.Participaţi la o activitate extracurriculară (serbare şcolară/ prescolara , excursie,
concursuri sportive etc) şi prezentaţi programul acesteia.
6.Întocmiţi un plan de excursie.
7.Participaţi la o şedinţă a unei comisii metodice de la clasele I – IV/
gradinita

şi la un consiliu profesoral şi prezentaţi protocoalele elaborate pe

baza acestor activităţi.

4. EVALUAREA PRACTICII
55

Facultativ  Programul unei serbări şcolare/ prescolare.1.EVALUARE Portofoliul va conţine: Obligatoriu: o O probă de evaluare sumativă la o disciplină pentru clasa a IV-a sau la finalul gradinitei. o Raportul de autoevaluare a practicii pedagogice pe durata anilor de studii.  Programul unei excursii tematice.  Alte materiale în relaţie cu sarcinile enunţate.2.Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de practică.  Organigrama şcolii/ gradinitei în care lucrează studentul sau la care a efectuat practica. 4.  Caracterizarea clasei de elevi/ grupei la care lucrează-/ efectueaza practica. MODULUL „MANAGEMENT ŞCOLAR” Portofoliul pentru acest modul va conţine: Obligatoriu:  Studiul de caz privind gestionarea situaţiei de criză educaţională. 4. Facultativ: Cel puţin cinci propuneri de îmbunătăţire a practicii pedagogice pentru seriile următoare. 56 .  Procesul verbal al unei şedinţe cu părinţii. Componenta pedagogica: PROIECTARE . pe parcursul şi la finalul semestrului.PREDARE.

2. 2. completitudinea/ finalizarea 3. document etc ce trebuie să se regăsească în portofoliu va primi o notă de la 10 la 1. coerenţă etc). pe parcursul şi la finalul semestrului. redactarea (respectarea convenţiilor. logică. raportul efort/ rezultate. 57 .  Media pe portofoliu va fi media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare material/ categorie de materiale. elaborarea şi structura (acurateţe. 4. solicitat. 3. lucrare. complementare celor solicitate în mod explicit. validitatea (adecvare la cerinţă.  Criteriile de evaluare a produselor/ materialelor din portofolii vor fi: 1. progresul sau regresul în pregătirea studentului. motivaţia/ lipsa de motivaţie a studentului pentru activitatea de practică pedagogică.3. capacitatea de sinteză). rigoare. punctuaţie). corectitudinea limbii utilizate (exprimare. ortografie. implicarea studentului în alte activităţi specifice.  Se vor mai lua în considerare următoarele criterii: 1. modul de concepere). METODOLOGIA DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR  Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de modul.  Fiecare portofoliu de modul va fi evaluat separat şi va primi o medie. în dobândirea competenţelor generale şi specifice.4. document etc. lucrare. 7. calitatea materialului utilizat 5. creativitatea/ originalitatea 6. Portofoliul de modul va fi evaluat astfel:  Fiecare material/ categorie de materiale. 4.

PARTEA A III.A INSTRUMENTE DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE. realizare şi evaluare a practicii pedagogice  Fişa de evidenţă a zilelor de practică pedagogică  Fişa de asistenţă la lecţie (Varianta A)  Evaluarea lecţiei (Varianta B)  Repere pentru analiza lecţiilor asistate  Tipuri fundamentale de lecţii  Structura programei şcolare pe discipline  Programa pentru „opţional”  Proiectarea activităţii didactice  Planificarea calendaristică  Proiectarea unei unităţi de învăţare  Proiectul pedagogic al lecţiei . EXEMPLIFICĂRI Cuprins A. proiectare. Instrumente complementare  Fişa de caracterizare psiho-pedagogică a elevului (Varianta A)) 58 . REPERE TEORETICE. Organizare.prezentare generală  Proiect de lecţie  Planificarea calendaristică A.

 Fişă de caracterizare psihopedagogică (Varianta B)  Program de intervenţie personalizat (Copiii cu cerinţe educative speciale)  Fişa de evaluare continuă a elevilor cu CES  Fişa privind traseul educaţional 59 .

A. sprijinirea cadrului didactic în procesul didactic. Cadru didactic: ___________________________________________ 5. Aprecieri / Recomandări / Observaţii privind participarea cursantului: 60 . Activităţile asistate: _________________________________________________________  Lecţia: ____________________________________________________  Disciplina de studiu: ____________________________________________________  Subiectul: ____________________________________________________ 6. Numele şi prenumele cursantului:_______________________________________________ 2. predare. Clasa: _________________________________________________________ 4. proiectare. supravegherea clasei. aplicarea unor teste / lucrări. organizarea unor activităţi) 7. Organizare. corectarea unor teste / lucrări. realizare şi evaluare a practicii profesionale ANEXA 1 FIŞA DE EVIDENŢĂ A ZILELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 1. Activităţi la clasa în care s-a implicat cursantul:  ___________________________________________________  ___________________________________________________  ___________________________________________________  ___________________________________________________  ___________________________________________________ (exemple: asistenţă. Data: _________________________________________________________ 3.

............ ______________________________________________________  ______________________________________________________  ______________________________________________________ Evaluator ...... (semnătura) 61 ......................

Conţinutul ştiinţific 4.Corelaţii intra. aspectul estetic.asigurarea mijloacelor de învăţământ . controlarea activităţii de învăţare 62 .Formarea deprinderilor de activitatea independentă 11. activizarea elevilor 10.Integrarea mijloacelor de învăţământ 9.organizarea colectivului 2.definirea obiectivelor .Evaluarea permanent -formativă III. Bine .Valenţe educative 3. Comportamentul propunătorului 15.Densitatea lecţiei 14. conducerea. îndrumarea.Strategii de accentuarea a caracterului formativ 13.Alegerea şi folosirea metodelor de predareînvăţare 7. Proiectarea şi organizarea lecţiei 1.documentarea ştiinţifică şi metodică . Desfăşurarea lecţiei SCALA DE EVALUARE Insuficient Satisfăcător Bine F. Organizarea.Îmbinarea diferitelor forme de activitate 8.Strategii de diferenţiere şi individualizare 12.Crearea motivaţiei.corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic .Varianta 1 FIŞA – SINTEZĂ DE EVALUARE A LECŢIEI ŞCOALA _________________________________________________________ Cursant/ Cadru didactic _____________________________________________ Clasa la care predă _________________________________________________ Obiectul/ Disciplina _________________________________________________ Subiectul lecţiei ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ GRUPA ACTIVITĂŢILOR URMĂRITE INDICATORI I.igienic .Elaborarea proiectului şi pregătirea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei II.şi interdisciplinare 5.organizarea clasei.Caracter practic aplicativ 6.

Conduita în relaţiile cu elevii 19. Perseverenţa în realizarea obiectivelor 18. Creativitatea în conceperea şi conducerea lecţiei 17.IV. Capacitatea stăpânirii de sine şi prezenţa de spirit 20. Autoevaluarea 16. ……………………………… Semnătura evaluatorului ………………………………………… ………………………………………… Varianta 2 63 . Autoanaliza şi autoaprecierea obiectivă RECOMANDĂRI …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… NOTA ACORDATĂ ……………………………….

Claritatea lecţiei Lecţia e clară şi înţelegerea se realizează cu uşurinţă. Prezentarea 0 Cadrul didactic prezintă clar ce doreşte să facă (prezintă scopurile şi obiectivele). 2. 64 . Ordonarea logică diferitele etape ale lecţiei sunt clare şi logice. Accesibilitatea obiectivelor Scopurile şi obiectivele concordă cu nivelul PROIECTAREA elevilor 3. Selecţia conţinuturilor 5. Debutul lecţiei Profesorul captează rapid atenţia elevilor care încep efectiv activitatea 7. Proiectul permite elevilor 4. Profesorul prezintă mai multe puncte de vedere. El îşi alege bine exemplele. Conţinutul lecţiei este adaptat scopurilor anunţate Profesorul foloseşteşi materialului metode adaptate didactic conţinutului lecţiei 6. Alegerea REALIZAREA Legăturile dintre să înveţe bine.EVALUAREA LECŢIEI EVALUAREA LECŢIEI % % % % % 10% % Suficient Bine Foarte bine Remarcabil 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 Excepţional Satisfăcător OBIECTIVEE 15 15 15 15 Slab obiectivelor 30 Imposibil de notat 1.

Profesorul încheie lecţia când constată că elevii au realizat ceea ce şi-a propus. Ritmul lecţiei înainte de a trece la o nouă etapă. 11 Relaţiile cadru didactic-elev Relaţiile dintre cadrul didactic şi elevi sunt EVALUAREA armonioase 12 Varietatea Cadrul didactic foloseşte mijloacelor de mai multe modalităţi de a evaluare evalua ceea ce s-a învăţat. profesorul se asigură că toţi elevii au înţeles. Nu 9. El rezumă ceea ce s-a petrecut în lecţie. profesorul şi elevii analizează rezultatele acestei evaluări Total puncte RECOMANDĂRI: NOTĂ: SEMNĂTURA EVALUATORULUI: Scara STANDFORD. adaptată de Şcoala Superioară din Montreal 65 . 1 Utilizarea în scopul ameliorării 3 rezultatelor randamentului. Elevii participă activ la lecţie. În această evaluare el ţine cont de toate scopurile pe care şi le-a propus.8. El avansează în 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 lecţie în ritmul clasei. 10 Finalul lecţiei. săi. Participarea şi atenţia elevilor pierde din vedere elevii Clasa este atentă.

66 . Comentaţi ambianţa educaţională. Comentaţi aspectele educative. Ce metode au fost folosite? Descrieţi materialul didactic şi momentul folosirii lui. În ce momente ale lecţiei s-a realizat evaluarea? Prin ce metode? S-au pus calificative/ note în catalog? Comportamental evaluativ a fost stimulant sau inhibitor? Cum s-a lucrat cu elevii cu dificultăţi? Dar cu cei cu performanţe? Când şi cum s-a folosit activitatea individuală. frontală. Comentaţi orarul clasei. Comentaţi planificările propunătorului. Analizaţi sintalitatea clasei de elevi.REPERE PENTRU ANALIZA LECŢIILOR ASISTATE o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Disciplina de studiu/ obiectul Aria curriculară Care a fost titlul lecţiei? Ce tip de lecţie? Care au fost obiectivele? Descrieţi / analizaţi proiectul de lecţie prezentat de propunător. Formulaţi sintetic aprecieri asupra lecţiei asistate. S-au creat situaţii tensionate/ conflictuale? Cum s-au rezolvat? În clasă sunt elevi cu nevoi speciale? Cum sunt integraţi? Ce ritm a avut lecţia? Ce tip de relaţii educaţionale au fost promovate? Comentaţi comportamentul cadrului didactic. Care a fost succesiunea etapelor lecţiei? Cum a fost verificată tema pentru acasă? Cum s-a făcut trecerea la lecţia nouă? Cât a durat verificarea lecţiei anterioare? Prezentaţi / comentaţi conţinutul nou predat. pe grupe? Analizaţi comportamentul verbal şi nonverbal al elevilor şi propunătorului. Ce întrebări au fost formulate? Relaţii cu alte discipline. Comentaţi activizarea clasei.

chiar a problemelor principale. Lecţia de comunicare/ însuşire de noi conţinuturi Structura:  Pregătirea clasei pentru activitate    Verificarea temei efectuate acasă (cantitativ. prezentate în forma unui plan de recapitulare. apreciindu-se.  Discuţie introductivă/pregătitoare pentru sensibilizarea faţă de conţinutul nou ce urmează a fi predat. concomitent. de fiecare dată. în conformitate cu planul tematic stabilit. clarificarea unor lucruri insuficient înţelese sau pentru stabilirea unor noi corelaţii între conţinuturi. Transmiterea/ asimilarea noilor conţinuturi. Recapitularea lecţiei/ lecţiilor precedente.  Fixarea şi consolidarea conţinuturilor predate. în maniera accesibilă elevilor.TIPURI FUNDAMENTALE DE LECŢII      Lecţia de comunicare/ însuşire de noi conţinuturi Lecţia de recapitulare şi sistematizare Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi Lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare Lecţia mixtă. în funcţie de capacitatea elevilor de a le înţelege şi de puterea de captare a atenţiei acestora. Comunicarea obiectivelor lecţiei. 67 .  Explicaţii privind continuarea activităţii de învăţare a elevilor acasă sau efectuarea unor teme. şi. oportunitatea acestei acţiuni. realizarea unei scheme sau sinteze.  Recapitularea conţinutului. prin sondaj).  Explicaţii suplimentare.  continuarea învăţării acasă şi pentru efectuarea Lecţia de recapitulare şi sistematizare a conţinuturilor Structura  Precizarea conţinuturilor supuse recapitulării. cuprinzând datele esenţiale.  Efectuarea de către elevi a unor lucrări solicitând folosirea conţinuturilor recapitulate. constatându-se dacă a fost efectuată sau nu. şi calitativ. pentru completarea unor lacune.  Explicaţii pentru unor teme.

prezentarea unui model al lucrării.Lecţia pentru formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor Structura:  Explicarea scopului activităţilor ce urmează sa fie realizate de elevi.  Analiza modului în care a fost efectuată lucrarea. Lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare Structura:  Stabilirea conţinutului tematic ce urmează să fie verificat. efectuate anterior.  Cunoaşterea acestui conţinut de către elevi. explicaţii suplimentare pentru completarea lacunelor şi corectarea erorilor.  Recapitularea şi actualizarea conţinuturilor ce urmează a fi utilizate în efectuarea lucrării. cu grad de independenţă în lucru a elevilor în continuă creştere. sub îndrumarea profesorului/ studentului propunător.  Eventual. 68 . de către profesor sau prin intermediul unui elev.  Eventual. refacerea lucrărilor nereuşite.  Descrierea fazelor lucrării.  Efectuarea propriu-zisă a lucrării de către elevi.  Aprecierea rezultatelor.  Demonstrarea. a modului în care urmează să se efectueze lucrarea.  Verificarea pregătirii elevilor.  Eventual. aprecierea acesteia prin raportare la o lucrare reuşită. subliniindu-se elementele mai puţin cunoscute de către elevi sau a greşelilor sau lacunelor caracteristice.

 Urmăresc progresia în achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la un an de studiu la altul. Obiectivele de referinţă:  Specifică rezultatele aşteptate ale învăţării. pentru toţi elevii.  Sunt urmărite pe parcursul mai multor ani de studiu.  Reprezintă.  Aceste exemple trebuie să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare. Conţinuturile:  Sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă propuse. fie în conformitate cu domeniile constitutive ale diverselor obiecte de studiu. competenţele şi comportamentele stabilite prin curriculum.  Se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei. structura didactică adoptată etc.  Exemplele de activităţi de învăţare sunt construite astfel încât să pornească de la experienţa concretă a elevului.  Unităţile de conţinut sunt organizate fie tematic. Obiectivele cadru:  Sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate.  Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte. Standardele curriculare de performanta:  Sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare  Sunt enunţuri sintetice. care descrie parcursul obiectului de studiu respectiv.STRUCTURA PROGRAMEI ŞCOLARE PE DISCIPLINE Programa descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar. Exemple de activităţi de învăţare:  Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activităţi de învăţare. vizând sfârşitul unei trepte de şcolaritate. Cuprinde: Nota de prezentare. 69 . în măsură să indice gradul în care sunt atinse obiectivele curriculare.  Constituie specificări de performanţă vizând cunoştinţele. un sistem de referinţă comun şi echivalent.

specifice o În număr corespunzător o Corelate cu tema opţionalului o Adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevului o Să derive din obiectivele cadru. fără contradicţii ð Adaptate la experienţa elevului ð Adecvate intereselor.PROGRAMA PENTRU „OPŢIONAL” Programa pentru „opţional” este proiectată după modelul programei pentru orice disciplină din trunchiul comun. Structura: ð Argument ð Obiective de referinţă ð Conţinuturi ð Activităţi de învăţare ð Modalităţi de evaluare. dacă acestea sunt formulate o Altele decât cele din programa de trunchi comun. o Să fie măsurabile. Conţinuturile să fie: ð Corelate cu obiectivele de referinţă ð Altele decât cele din programa de trunchi comun ð Organizate sistematic. nevoilor elevului Activităţile de învăţare: o Să ducă la dezvoltarea capacităţilor/competenţelor propuse o Să fie organizate efectiv o Să permită activitatea nemijlocită a elevului o Să permită învăţarea în cooperare 70 . Recomandări: Obiectivele de referinţă. articulate ð Să cumuleze şi să permită progresul ð Să fie esenţiale.

conţinuturi obiective de referinţă activităţi de învăţare Important!  Fiecărui obiectiv îi sunt asociate două sau mai multe obiective de referinţă  Pentru realizarea obiectivelor de referinţă. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE  Elementul central în realizarea proiectării didactice este programa şcolară.  Programa şcolară nu este tabla de materii a manualului. stabileşte ţintele ce trebuie atinse.  Mai multe obiective pot fi realizate cu acelaşi conţinut şi cu aceleaşi resurse.  Unele dintre activităţile posibile sunt recomandate prin programă. 71 .o Să facă referiri la utilizarea resurselor etc. cadrul didactic poate organiza diferite tipuri de activităţi de învăţare. în succesiunea următoare: Obiectiv cadru. Lectura programei  Programa se citeşte "pe orizontală".  Cadrul didactic poate opta pentru folosirea unora dintre aceste activităţi sau poate construi activităţi proprii (exemplele din programă au caracter orientativ).  Acelaşi obiectiv se realizează prin mai multe conţinuturi şi resurse.  Programa reprezintă un document normativ.  Asocierea obiective-conţinuturi este la latitudinea cadrului didactic Proiectarea activităţii didactice presupune:  Lectura programei  Planificarea calendaristică  Proiectarea secvenţială (a unităţilor de învăţare).

 Este un instrument de interpretare personală a programei. planificarea calendaristică nu este un document administrativ. de ore alocate Săptămâna Obs. crt Unităţi de învăţare Obiective de referinţă vizate Nr. 72 . în concordanţă cu obiectivele de referinţă vizate.  Planificarea presupune o lectură atentă şi personală a programei. Rubricaţia planificării calendaristice poate fi următoarea: Nr. Elaborarea planificării parcurge următoarele etape:  Citirea atentă a programei  Stabilirea succesiunii de parcurgere a conţinuturilor  Corelarea fiecărui conţinut în parte cu obiectivele de referinţă vizate  Verificarea concordanţei dintre traseul educaţional propus de către cadrul didactic şi oferta de resurse didactice de care poate dispune (manuale.PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ  Din perspectivă curriculară. ghiduri etc)  Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare conţinut.

 Implicarea în proiectare a următorilor factori: ð Obiective (de ce?): obiective de referinţă ð Activităţi (cum?): activităţi de învăţare ð Evaluare (cât?): descriptori de performanţă ð Resurse (cu ce?). 73 .  Finalizată prin evaluare.  Alocarea timpului afectat unei unităţi de învăţare se face prin planificare anuală. Conceptul de unitate de învăţare  Unitatea de învăţare poate să acopere una sau mai multe ore de curs.PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Proiectarea unei unităţi de învăţare trebuie să aibă în vedere:  Centrarea demersului pe obiective. O unitate de învăţare este:  Coerentă din punct de vedere al competenţelor/obiectivelor vizate. nu pe conţinuturi. 2.  Unitară din punct de vedere tematic (al conţinutului)  Desfăşurată în mod continuu pe o perioadă de timp.

Date de identificare 2 . op. Proiectul trebuie să aibă coerenţă atât pe orizontală cât şi pe verticală.PROIECTUL PEDAGOGIC AL LECŢIEI Proiectul pedagogic ai unei lecţii este structurat în trei părţi: 1 . aşezaţi în coloane: • eşalonarea în timp a situaţiilor instructive (secvenţele lecţiei). Construcţia Include cinci indicatori. obiectivele operaţionale.Precizarea criteriului de optimalitate. 74 . Între aceşti cinci indicatori trebuie să existe relaţii de corespondenţă. Cit. • instrumentele de evaluare a rezultatelor.) Datele de identificare:  data  clasa  disciplina  aria curriculară  tipul lecţiei  scopurile lecţiei  obiectivele operaţionale  strategii didactice folosite  material didactic  bibliografie. (Lazăr Vlăsceanu. • unităţile de conţinut.Construcţia propriu-zisă 3 . • strategiile didactice.

 să fie simplu şi operaţional. c) se stabilesc modalităţile şi instrumentele de evaluare. 75 . următoarele:  captarea atenţiei  organizarea activităţii  verificarea temei  enunţarea obiectivelor  predarea noilor cunoştinţe.  fixarea acestora  transferul cunoştinţelor  tema pentru acasă Criteriul de optimalitate precizează:  distribuţia standardelor de conţinut de la nivel minimal la nivel maximal  repartiţia aşteptată sau dezirabilă a performanţelor elevilor sau modul de realizare (distribuţie) a performanţelor relative. Calităţile unui proiect de lecţie:  să ofere o perspectivă globală şi completă asupra lecţiei. în general.  să faciliteze realizarea obiectivelor specifice.  să fie flexibil.Indicatorii prezentaţi mai sus se elaborează în următoarea ordine: a) se formulează obiectivele care trebuie să aibă un caracter concret operaţional şi să fie în strânsă legătură cu unităţile de conţinut rezultate în urma analizei logice şi pedagogice a acestuia. d) se eşalonează în timp situaţiile de instruire Etapele/ secvenţele unei lecţii sunt.  să aibă un caracter realist. b) se optează pentru strategia pedagogică adaptată la obiectivele şi conţinutul activat.

PROIECT DE LECŢIE I. Date de identificare  Data  Clasa  Şcoala  Cadrul didactic/ student Construcţia • Obiectul/Disciplina • Subiectul • Tipul lecţiei • Obiective operaţionale • Strategii didactice • Material Didactic • Bibliografie Tabel de specificare a corespondenţelor Eşalonarea în timp Obiective a situaţiilor de operaţionale Conţinuturi Strategii Evaluare didactice învăţare III. II. Criteriul de optimalitate 76 .

.... 5... Antecedente penale................. Succese deosebite la concursuri.................. ……………………………………………………………………………..... mama)...... ……………………………………………………………………………..........B................ Gradul de integrare a elevului în familie................................................................... …………………………………………………………………………….... Situaţia şcolară............................................................................... II............ Date asupra şcolarităţii 1......... Factori explicativi ai reuşitei sau nereuşitei şcolare........................ ............................ .......... 6.............. Influenţe extrafamiliale........... Menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ...... Recomandări pentru ameliorarea nivelului de pregătire şi educaţie …………………………………………………………………………………… V................................. 1...........formele imaginaţiei (reproductivă sau creatoare) c) Gândirea 77 ...... 3................................ lentă). 2.............................................. 3.............. olimpiade........................................ …………………………………………………………………………………...... Familia................................ de scurtă durată)................. 7............................................................................... Starea generală a sănătăţii............ 2..... Preocupări în afara şcolii... cu dificultăţi)............. medie.. competiţii................................. Acţiuni ale şcolii în colaborare cu familia........................ b) Imaginaţia ....... deficienţe senzoriale... 4........... Şcoli frecventate şi localitatea în care are domiciliul stabil ………………………………………………………………………………….......Reproducerea cunoştinţelor (fidelă.................... Gradul de integrare a copilului în şcoală...................... Date asupra structurii psihologice 1............................... Date asupra mediului familial 1......... 4..................................................... Date asupra stării de sănătate Antecedente ereditare şi condiţii de mediu....... Caracteristicile proceselor intelectuale a) Memoria ..................................viteza de memorare a cunoştinţelor (rapidă.......................................... III......................durata păstrării cunoştinţelor (de lungă durată............................ IV...... ……………………………………………………………………………....................... medie............................ 6.................................. Caracteristicile vieţii de familie... 2................. Atenţia acordată formării copilului. Date personale......................... 5................ creatoare....... Activitatea în cercurile de elevi. defecte fizice...... Instrumente complementare Exemplul A FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHO-PEDAGOGICĂ A ELEVULUI I............................................................................ Date de stare civilă (tata.............

.........concentrarea atenţiei în raport cu anumiţi factori perturbatori (f.... concretizarea). ......................... ............... generalizarea.sociabilitatea. ........ ..................................predominanta gândirii (convergenţa sau divergenţa).Talent.......... comparaţia............................................. Exemplul B 78 .. ................respect pentru muncă ....................... ....................................distribuţia atenţiei în timpul orelor (f. VI................................. .................... - 2.............. abstractizarea..........................stabilitatea conduitei (stabil....................volu mul vocabularului (bogat..simţ de ordine.................operaţiile instrumentale (algoritmica şi euristica).......... d) Limbajul -.. bună.............................. ......stabilitatea atenţiei în jocul individual şi în grup............... acasă)..........spirit de prietenie..... bună.............................. slabă)..........construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii (exprimare bogată în idei...................... sinteza............rezistenţă la efort (rezistent..... ..................... ...capacitatea de comunicare.......... dialogat).................mobilitate (rapidă..... bună.............politeţe.. Recomandări .. . ................................... mediu)........................................... exploziv)... medie..... inexpresiv etc)..................... c) aptitudini ...................................................... monologat.... ....................... slabă). ... . .................................................... b) trăsături de caracter ............. instabil)............ e) Atenţia ........................respect faţă de adult................ expresiv.. ................................................ contextual.................. lentă)................ ........ ............................................................capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii (analiza............ .......................................forma de limbaj (concret..............sinceritate........... ..interese....... ... incoerent...... ......................................... Caracteristici de personalitate a) trăsături temperamentale ......limbajul general (coerent..................... bună...........stabilitatea atenţiei în timpul învăţării (la şcoală......înclinaţii....................... ....................... oboseşte uşor)..................................................................... .................... ...................................................aptitudini.... săracă)....................................................................................intensitatea reacţiilor (reţinut...............hărnicie ..... sărac..............preocupări....................

....... • ample....... Alte persoane (rude apropiate) în familie... conflicte mici şi trecătoare. II......... 2........... 3.. colegi): • reduse............ • bune..................................... amândoi) Fraţi (surori) mai mici... • acceptabile......... • frecvente......... • foarte bune.... Structura şi componenţa familiei Tipul familiei normală tatăl (mama decedată) părinţii despărţiţi părinţi vitregi (unul.. Domiciliul. • • • • b..... Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor tatăl.. mama.... conflicte frecvente..... Nr....... • raporturi punctate în familie.. crt............... 2....... Numele şi prenumele....... 79 .. prieteni......... Locul şi data naşterii.......... • raporturi armonioase...... Influenţe din afară (vecini......... Atmosfera şi climatul educativ.... Date personale 1.Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului: • foarte precare.... • familie destrămată sau pe cale de destrămare... 5...............................FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ I... 4.. Vârsta Ocupaţia Nr crt Vârsta Ocupaţia Alte situaţii......... Şcoala şi clasa în care învaţă.......... 3.......................... • la limită.................. • dezacorduri puternice în familie....... de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi copii... a.. mai mari. 4...... Date familiale 1..........

.......... Inserţia influxul solicitărilor şcolare: a) caracteristici favorabile de integrare a copilului în activitatea şcolară...... adecvată începerii şcolarităţii............................................................... îmbolnăviri: a) anterioare intrării la şcoală ................................ ........ 3.......................... b) pe parcursul şcolarităţii......................... Simptomatologii ale conduitei: • • pozitivă........ negativă............................................. IV....................... b) caracteristici nefavorabile integrării copilului în activitatea şcolară ...... ............................................................... Caracteristici ale dezvoltării fizice ................... 2........................................................ 3................................................................................................. Rezultatele obţinute de elev 1.. c) gradul de independenţă al proceselor intelectuale .......................... handicapuri (senzoriale............ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................... motorii). Particularităţi ale debutului şcolarităţii 1..................................................... V.................................................................................................................................... ......................................................................• întâmplătoare.......................................... Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii 1................... ................................. Pregătirea copilului pentru a deveni şcolar a) dezvoltarea motivelor şi intereselor de cunoaştere.. Rezultate la învăţătură Grafic global (pe clase) 80 .............................................. Deficienţe................................... .......... 2................... III............................................................................................................................. neadecvată începerii şcolarităţii.......... ................ ....... .................................................. b) capacitatea de a efectua acţiuni practice şi mentale .................................. .....................

VI. Nivelul de inteligenţă Inteligenţă Inteligenţă foarte buna buna Inteligenţă medie Inteligenţă scăzuta Inteligenţă sub limită 3. coregrafice). superficială a materialului de învăţare.. Participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare Clasa – Concursul Rezultatele: 4.. Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectuală 1.Medii 10 9 I II Clasa III IV 8 7 6 5 Clasificat n/N 2. Memoria: 81 . • Rezolvă probleme în plus. Cercuri frecventate de elev Clasa – Cercul Rezultatele: 3. predomină modalitatea auditivă de recepţie a informaţiei. muzicale. Activitatea independentă a elevului: • Citeşte suplimentar din manual. sportive. 2. • Citeşte şi alte cărţi. percepţie complexă (spirit de observaţie). percepţie difuză. • Alte ocupaţii (plastice. • • • • Caracteristici ale funcţiei sensorio-perceptive: predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei.

Exprimare -exprimare uşoară şi frumoasă şi corectă Corectă -Vocabular redus. ritmic. alte menţiuni.  pentru activităţi tehnice. procedează rutinier. • se conformează de regulă modelului. Stilul de muncă a) • • • • • Cum lucrează: sistematic.  reproductivă. rămâne în urmă la învăţătură şi la alte activităţi. organizat. mari lacune în cunoştinţe. -exprimare incorectă 6.  pentru activităţi literar-artistice. Limbajul -Vocabularul bogat. inegal cu fluctuaţii în salturi. Imaginaţia  săracă. aşteaptă să i le facă părinţii. • manifestă uneori iniţiativă.  reproductiv-creativă. • nesigur. dependent.Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă 4. fără iniţiativă. copiază temele de la alţii. b) Sârguinţa: De obicei Foarte Puţin sârguincios sârguincios sârguincios Nesârguincios c) autonomie.  bogată. cu manifestări de creativitate. neglijent. Conduita elevului la lecţie şi în clasă 82 . 5. -exprimare greoaie -Vocabular foarte sărac. . creativitate: • inventiv. • alte caracteristici VII. independentă.

emotiv. inegal. prezent numai fizic.1. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el. • • • Colegii îl apreciază pentru: rezultatele la învăţătură. nesigur. uşor adaptabil. IX. rezistent la solicitări. iritabil. sociabil. mobil. Conduita în grup. • • • Cum este văzut de colegi: bun sensibil. pentru că este prietenos. ireproşabilă. te poţi baza pe el. excesiv de timid. activ. vorbăreţ. rezistent la solicitări repetitive. • cu abateri comportamentale grave. cu interes. 3. vioi. 83 . apropiat. comunicativ. cuviincioasă. • hipersensibil. stabileşte uşor relaţii. se integrează. dar fără reacţii dezadaptative. integrarea socială a elevului 1. retras. fluctuante. izolat. • • • Emotivitate: foarte emotiv. 2. egoist. bun organizator şi animator al grupului. vine cu idei şi propuneri. este în contact cu grupul. de obicei pasiv. deviantă. mai greu adaptabil. optimist. energic. Trăsături de personalitate 1. participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat. puţin comunicativ. nestatornic. dar preferă sarcinile executive. • tip combinat. săritor la nevoie. • • • • • Participarea la viaţa de grup: mai mult retras. aşteaptă să fie solicitat. cu iniţiativa. 2. îndrăzneţ. • exteriorizat. • • • • Conduita la lecţie atent. performanţele extraşcolare. uneori nepăsător. atenţia şi interesul inegale. sociabil. Dispoziţie afectivă predominantă: • vesel. interiorizat. • corectă. lent. emoţiile îi perturbă activitatea. individualist. • calm. participă activ. cu frecvente distrageri. cu tendinţe de dominare a altora. activ. reţinut. bun coleg. caută activ contactul cu grupul. controlat. 2. impulsiv. VIII. Purtarea în general: • exemplară. guraliv. Temperamentul: • puternic exteriorizat. rezervat. uneori agresiv. nestăpânit. bună. anxios. comunicativ. echilibrat. 3. preocupat mai mult de sine. neemotiv.

84 .• mai mult trist. rezolvă corect. 4. • • • Însuşiri aptitudinale: lucrează repede. lucrează greoi. deprimat. Trăsături de caracter în devenire: a) atitudini faţă de muncă: • pozitive • negative b) atitudini faţă de alţii: • pozitive • negative c) atitudini faţă de sine: • pozitive • negative. cu erori. dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie. nu se încadrează în timp. 5. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare.

COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT Subiectul/ Elevul: ________________________________________________ Vârsta: __________________________________________________________ Clasa: ___________________________________________________________ Diagnostic medical: _______________________________________________ Diagnostic psihologic: _____________________________________________ Concluzii/rezultate obţinute în urma evaluării iniţiale: _________________________________________________________________ Domeniul de intervenţie Obiective generale de ordin terapeutic Obiective de învăţare operaţionale Strategii de intervenţie Criterii de evaluare Durată: __________________________________________________________ 85 .

P.COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE FIŞA DE EVALUARE CONTINUĂ A ELEVILOR CU CES Numele şi prenumele elevului: ________________________________________ Clasa: _____________________________________________________________ Data naşterii: _______________________________________________________ Certificat C. _____________________ din _______________________ Diagnostic medical: _________________________________________________ Diagnostic psihologic: _______________________________________________ Diagnostic educaţional: ______________________________________________ Tipul şi forma de şcolarizare: _________________________________________ EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A ELEVULUI ÎN PERIOADA ___________________________________________________________________ Integrarea în colectivul clasei şi al şcolii ___________________________________________________________________ Adaptare şcolară ___________________________________________________________________ Evoluţie comportamentală ___________________________________________________________________ Dezvoltare psihologică ___________________________________________________________________ Nivel de dezvoltare intelectuală şi de asimilare a cunoştinţelor ___________________________________________________________________ Progres şcolar ___________________________________________________________________ Recomandări psihopedagogice de orientare şcolară şi profesională 86 .C. nr.

___________________________________________________________________ Observaţii ___________________________________________________________________ Coordonatorul Comisiei Interne de Evaluare Continuă ____________________ Prof. înregistrării _________________________________________________ Numele profesorului/psihopedagogului _________________________________ 87 . psihodiagnostician: _____________________________________________ Profesor Diriginte: ___________________________________________________ Profesor Educator: __________________________________________________ Profesor terapii specifice: ____________________________________________ Director ___________________________________________________________ Medic: _____________________________________________________________ Asistent social: _____________________________________________________ Data/nr.

Atenţia……………………………………………………………………………………… II.COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE FIŞA PRIVIND TRASEUL EDUCAŢIONAL Nume şi prenume………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………….. Motivaţia de învăţare…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… III. ………………………………………………………………………………………………………… …………………. Participare şi implicare (pentru diferite tipuri de şcolarizare) …………………………………………………. Activităţi (inclusiv şcolare) de sprijin anterioare şi prezente: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Aprecieri asupra comportamentului în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… I. Adresa………………………………………………………………………………………… Promovat: da/nu …………………………………………………………………………… Pregătire preşcolară (grădiniţă. centre de zi cu componenţă educaţională – se vor preciza: denumirea instituţiei. Data naşterii………………………………………………………………………………… Grădiniţa/Şcoala…………………………………Grupa/clasa…………………………. cu personalul auxiliar din şcoală) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Receptivitatea de învăţare……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. Relaţii sociale reciproce (cu profesorii... 88 . tipul programului şi rezultatele obţinute): ………………………………………………………………………………………………………… …………………. V. colegii..……………………………….. ………………………………………………………………………………………………… IV.

……………………………………………………………………… Aprecieri asupra modului de pregătire a lecţiilor elevului (cu sprijin/fără sprijin) ………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. Nivelul de adaptare la cerinţele activităţilor şcolare …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..VI.. RECOMANDĂRI (se bifează): Grădiniţă Grădiniţă specială Şcolarizare la domiciliu Frecvenţă redusă în grupa sau clasa specială Şcoală generală compactă în şcoala generală Şcoală generală cu profesor de Liceal/profesional de masă sprijin Şcoală generală cu curriculum Liceal/profesional special adaptat Şcoală specială Alte servicii/programe Educaţionale Data completării: Semnătura. Comportamentul în afara şcolii ………………………………………………………….. Director. 89 . ………………………………………………………………………………………………………… ………………….

ISE. Dan Teoria şi metodologia obiectivelor educaţionale. Ghid de predare/ învăţare pentru copiii cu CES. Colegiul Universitar de Institutori din Bucureşti  *** Asociaţia RENINCO România.  Potolea Dan (coordonator). TUB. Bucureşti. Ioan. Iaşi. 2002  Potolea.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ  *** CURRICULUM NATIONAL. MEN.). Programe şcolare pentru disciplinele psihologice şi pedagogice. Curriculum şcolar. MEN . 2000  *** Ghidurile metodologice de aplicare a programelor pentru învăţământul preuniversitar. Managementul şi gestiunea clasei de elevi. 1988  *** Programele de practică pedagogică. 1998  Cerghit.Universitatea din Bucureşti. Vlăsceanu. Alexandru (coord. 2003 90 . Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. 2002. Iaşi. Editura CREDIS . Bucureşti.CNC. Curs de pedagogie. Bucureşti. 1996. Bucureşti. Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Potolea Dan (coord). Consiliul Naţional pentru Curriculum. Marin. Bucureşti. CNC. Editura Polirom. 1988  Crişan. Bucureşti. 1999  Manolescu. 2004  Păun Emil. în Curs de pedagogie. Pedagogie. TUB. CNC  Iucu. Ghid metodologic. Editura Polirom. Romiţă. Lazăr (coord).