You are on page 1of 1

CARA MENJAWAB DIBAWAH UNTUK SKOR DALAM SAINS.

1.TUJUAN
UntukmenyiasathubungandiantaraPMdanPB.
2.PEMERHATIAN
Apayangdapatkitalihatdaripadagambarajahataukeputusaneksperimen
3.PEMBOLEHUBAH

a.Pembolehubahdimanipulasi
biasanyamanusiayang

katakunci:cariperkataanberbezadalamayatsoalan,
menentukannya.

b.Pembolehubahbergerakbalaskatakunci:cariperkataandicatatkanataudirekodkan.

c.Pembolehubahdimalarkan

:katakunci:cariperkataansamadalamsoalanatau
caribahanatauradasyangdigunakanadalahsama
banyak,samasaizatausamajenis.

4.INFERENS

Memberikansebabdanalasandisertaidenganperkataan"kerana".Jawapanbiasanya
tiadadalamsoalansebaliknyamuridperlufikirsendiri.

5.HIPOTESIS
Jikasemakinbertambah/berkurangPMmakasemakinbertambah/berkurangPB.
Ayatinibiasanyadigunakanuntuksoalanyangada"value".
6.HUBUNGAN
Bolehgunaayathipotesisjikaayattersebutbetul.
7.KESIMPULAN
Bolehgunaayathipotesisataupunbuatkesimpulanumumcontohnyapengaratan
berlakudenganadanyaairdanudara.
8.CORAK
Gunaperkataan"bertambah.berkurangataumendatar".
9.MAKLUMAT
BeriPMatauPB