You are on page 1of 2

Anexa nr.

9 la Procedură
PO.IP-02
Revizia 1

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat(ă) în ............................, identificat(ă) cu B.I./C.I.
seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., reprezentant
legal/împuternicit al S.C. ...................... cu sediul în .........................., mă oblig prin prezentul
angajament să raportez efectele participării la Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2015 către Unitatea Monitorizare, Control şi
Raportare din cadrul OTIMMC…........ pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării
alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a
formularului prevăzut în anexa la acest angajament.
Semnătura.............................................................. (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte
întreprinderea)
Data întocmirii..........................
Semnătura..................................

60

. .….... Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic2 Numele....…........./zz......... în calitate de reprezentant legal al operatorului economic....…….. ..................... Codul unic de înregistrare (după caz)………………………………………………………… ……….……...%.....Numărul de contracte încheiate ………………………………….. nr..... Date de raportare: ........Numărul mediu anual de personal ……………........……………………........... ....... eliberat de ... ..Cifra de afaceri …………….. Datele de identificare a operatorului economic : Denumirea operatorului economic………………………………............ lei.………………….. ..... iar eliberarea alocării specifice individuale s-a efectuat în perioada: ...............……………………………...........………...…….………….... sectorul/judeţul ..ll..Anexă la angajament FORMULAR DE RAPORTARE1 PENTRU PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ (Se completează toate rubricile în limba română... Subsemnatul/Subsemnata ………........ Telefon:……..... Data semnării:……………………........%..….... .. str....... Funcţia:……………………………….....lei ..........…………………….......... ... Semnătura .…………... ap........ ....... ......... Numărul de înmatriculare în Registrul comerţului (după caz)………………………..Creşterea numărului de contracte încheiate faţă de anul anterior…….........%.. Am accesat programul în anul bugetar 2015. la data de ..............…………….... identificat/identificată cu actul de identitate seria .Creşterea numărului mediu anual de personal faţă de anul anterior………...............Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior……………............... Data înregistrării operatorului economic ………………………………………...…… ……………....…….................lei .......... ........…… 1 2 Ştampila Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul 2016 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit) 61 ....... ........ .Ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor prestate (în cadrul aceluiaşi cod CAEN)………% .%.....Rentabilitatea capitalului angajat % (Profit brut/Capital angajat) ...Marja brută din vânzări % .. Contractul de finanţare nr. bl....aa.......................... ... ......…………………………………………………………………………....Cod poştal……..…………........... .....……………………… Fax:………………… E-mail………………..……….. nr..... declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.... sc....……………… Adresa……...... ....………………………. ............... cu domiciliul în localitatea .......Creşterea profitului brut faţă de anul anterior………….Profitul/ Pierderea brut(ă): ……………..Valoarea investiţiei realizate pentru care a solicitat finanţare: . ... prin tehnoredactare ) Perioada pentru raportare: anul .......